The Bible

Old Testament

New Testament

Give Us Feedback

εἰρήνη (eirene, 1515)

Meanings

of peace, peace

Greek-English Concordance: 92 verses

  Greek (NLG) English (NLT)
Matt.10:13 13καὶ ἐὰν μὲν οἰκία ἀξία, ἐλθάτω εἰρήνη ὑμῶν ἐπ᾽ αὐτήν· ἐὰν δὲ μὴ ἀξία, εἰρήνη ὑμῶν ἐφ᾽ ὑμᾶς ἐπιστραφήτω. 13 {NEQ} If it turns out to be a worthy home , let your {NEQ} blessing stand {RPT} ; if {NEQ} it is not {RPT} , take back the blessing {RPT} {RPT} .
Matt.10:34 34μὴ νομίσητε ὅτι ἦλθον βαλεῖν εἰρήνην ἐπὶ τὴν γῆν. οὐκ ἦλθον βαλεῖν εἰρήνην, ἀλλὰ μάχαιραν. 34 Don’t imagine that I came to bring peace to the earth ! I came not to bring peace , but a sword .
Mark.5:34 34 δὲ εἶπεν αὐτῇ, Θυγάτηρ, πίστις σου σέσωκέν σε. ὕπαγε εἰς εἰρήνην καὶ ἴσθι ὑγιὴς ἀπὸ τῆς μάστιγός σου. 34 And he said to her , Daughter , your {NEQ} faith has made you well . Go in peace . {NEQ} Your {NEQ} suffering is over .
Luke.1:79 79ἐπιφᾶναι τοῖς ἐν σκότει καὶ σκιᾷ θανάτου καθημένοις, τοῦ κατευθῦναι τοὺς πόδας ἡμῶν εἰς ὁδὸν εἰρήνης. 79 to give light to those who sit in darkness and in the shadow of death , and {NEQ} to guide us to the path of peace .
Luke.2:14 14Δόξα ἐν ὑψίστοις θεῷ, καὶ ἐπὶ γῆς εἰρήνη ἐν ἀνθρώποις εὐδοκίας. 14 Glory to God in highest heaven , and peace on earth to those with whom God is pleased .
Luke.2:29 29Νῦν ἀπολύεις τὸν δοῦλόν σου, δέσποτα, κατὰ τὸ ῥῆμά σου, ἐν εἰρήνῃ. 29 Sovereign Lord , now let your {NEQ} servant die in peace , as you have promised .
Luke.7:50 50εἶπεν δὲ πρὸς τὴν γυναῖκα, πίστις σου σέσωκέν σε· πορεύου εἰς εἰρήνην. 50 And Jesus said to the woman , Your {NEQ} faith has saved you ; go in peace .
Luke.8:48 48 δὲ εἶπεν αὐτῇ, Θυγάτηρ, πίστις σου σέσωκέν σε. πορεύου εἰς εἰρήνην. 48 Daughter , {NEQ} he said to her , your {NEQ} faith has made you well . Go in peace .
Luke.10:5 5εἰς ἣν δ᾽ ἂν εἰσέλθητε οἰκίαν, πρῶτον λέγετε, Εἰρήνη τῷ οἴκῳ τούτῳ. 5 Whenever you enter {RPT} someone’s home , first say , May God’s peace be on this {NEQ} house .
Luke.10:6 6καὶ ἐὰν ἐκεῖ υἱὸς εἰρήνης, ἐπαναπαήσεται ἐπ᾽ αὐτὸν εἰρήνη ὑμῶν· εἰ δὲ μή γε, ἐφ᾽ ὑμᾶς ἀνακάμψει. 6 If those who live there are peaceful , the blessing will stand {RPT} {RPT} ; if they are not , the blessing will return to you .
Luke.11:21 21ὅταν ἰσχυρὸς καθωπλισμένος φυλάσσῃ τὴν ἑαυτοῦ αὐλήν, ἐν εἰρήνῃ ἐστὶν τὰ ὑπάρχοντα αὐτοῦ— 21 For when a strong man like Satan is fully armed and guards his {NEQ} palace , his {NEQ} possessions are safe
Luke.12:51 51δοκεῖτε ὅτι εἰρήνην παρεγενόμην δοῦναι ἐν τῇ γῇ; οὐχί, λέγω ὑμῖν ἀλλ᾽ διαμερισμόν. 51 Do you think {NEQ} I have come to bring peace to the earth ? No , I have come to divide people against each other !
Luke.14:32 32εἰ δὲ μή γε, ἔτι αὐτοῦ πόρρω ὄντος πρεσβείαν ἀποστείλας ἐρωτᾷ τὰ πρὸς εἰρήνην. 32 And if he can’t , he will send a delegation to discuss terms of peace while the enemy is still far away .
Luke.19:38 38λέγοντες, Εὐλογημένος ἐρχόμενος, βασιλεύς ἐν ὀνόματι κυρίου· ἐν οὐρανῷ εἰρήνη, καὶ δόξα ἐν ὑψίστοις. 38 Blessings on the King who comes in the name of the LORD ! Peace in heaven , and glory in highest heaven ! * 
Luke.19:42 42λέγων ὅτι, Εἰ ἔγνως ἐν τῇ ἡμέρᾳ ταύτῃ καὶ σὺ τὰ πρὸς εἰρήνην. νῦν δέ, ἐκρύβη ἀπὸ ὀφθαλμῶν σου. 42 How I wish today that you of all people would understand the way to peace . But now it is too late , and peace is hidden from your eyes .
Luke.24:36 36ταῦτα δὲ αὐτῶν λαλούντων, αὐτὸς ἔστη ἐν μέσῳ αὐτῶν. καὶ λέγει αὐτοῖς, Εἰρήνη ὑμῖν. 36 And just as they were telling about it , Jesus himself was suddenly standing there among them . Peace be with you , {NEQ} he said {RPT} .
John.14:27 27εἰρήνην ἀφίημι ὑμῖν— εἰρήνην τὴν ἐμὴν δίδωμι ὑμῖν· οὐ καθὼς κόσμος δίδωσιν ἐγὼ δίδωμι ὑμῖν. μὴ ταρασσέσθω ὑμῶν καρδία μηδὲ δειλιάτω. 27 {NEQ} I am leaving you with a gift peace of mind and heart {RPT} . And the peace I give is a gift {RPT} the world cannot give . So don’t be troubled or afraid .
John.16:33 33ταῦτα λελάληκα ὑμῖν ἵνα ἐν ἐμοὶ εἰρήνην ἔχητε. ἐν τῷ κόσμῳ θλῖψιν ἔχετε· ἀλλὰ θαρσεῖτε, ἐγὼ νενίκηκα τὸν κόσμον. 33 I have told you all this so that you may have peace in me . Here on {NEQ} earth you will have many trials and sorrows . But take heart , because I have overcome the world .
John.20:19 19οὔσης οὖν ὀψίας τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ τῇ μιᾷ σαββάτων, καὶ τῶν θυρῶν κεκλεισμένων ὅπου ἦσαν οἱ μαθηταὶ διὰ τὸν φόβον τῶν Ἰουδαίων. ἦλθεν Ἰησοῦς καὶ ἔστη εἰς τὸ μέσον καὶ λέγει αὐτοῖς, Εἰρήνη ὑμῖν. 19 {NEQ} {NEQ} That Sunday evening * the disciples were meeting {NEQ} behind locked {NEQ} doors {RPT} because they were afraid of the Jewish leaders . Suddenly , {NEQ} Jesus {NEQ} was standing there among them ! Peace be with you , {NEQ} he said {RPT} .
John.20:21 21εἶπεν οὖν αὐτοῖς Ἰησοῦς πάλιν, Εἰρήνη ὑμῖν· καθὼς ἀπέσταλκέν με πατήρ, κἀγὼ πέμπω ὑμᾶς. 21 {NEQ} Again he said {RPT} , Peace be with you . As the Father has sent me , so I am sending you .
John.20:26 26καὶ μεθ᾽ ἡμέρας ὀκτὼ πάλιν ἦσαν ἔσω οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ, καὶ Θωμᾶς μετ᾽ αὐτῶν. ἔρχεται Ἰησοῦς, τῶν θυρῶν κεκλεισμένων· καί, ἔστη εἰς τὸ μέσον. καὶ εἶπεν, Εἰρήνη ὑμῖν. 26 Eight days later the disciples {RPT} were together again , and this time Thomas was with them . The doors were locked ; but suddenly , as before , {NEQ} Jesus was standing among them . Peace be with you , {NEQ} he said .
Acts.7:26 26τῇ τε ἐπιούσῃ ἡμέρᾳ ὤφθη αὐτοῖς μαχομένοις· καὶ συνήλλασσεν αὐτοὺς εἰς εἰρήνην. εἰπών, ̓Άνδρες, ἀδελφοί ἐστε· ἱνατί ἀδικεῖτε ἀλλήλους; 26 {NEQ} The next day he visited them again and saw two men of Israel fighting . {NEQ} He tried to be a peacemaker {RPT} . Men , he said , you are brothers . Why are you fighting each other ?
Acts.9:31 31 μὲν οὖν ἐκκλησία καθ᾽ ὅλης τῆς Ἰουδαίας, καὶ Γαλιλαίας, καὶ Σαμαρείας, εἶχεν εἰρήνην οἰκοδομουμένη καὶ πορευομένη τῷ φόβῳ τοῦ κυρίου· καὶ τῇ παρακλήσει τοῦ ἁγίου πνεύματος, ἐπληθύνετο. 31 The church then had peace throughout {NEQ} Judea , {NEQ} Galilee , and Samaria , and it became stronger as the believers lived in the fear of the Lord . And with the encouragement of the Holy Spirit , it also grew in numbers .
Acts.10:36 36τὸν λόγον ἀπέστειλεν τοῖς υἱοῖς Ἰσραὴλ εὐαγγελιζόμενος— εἰρήνην διὰ Ἰησοῦ Χριστοῦ, οὗτός ἐστιν πάντων κύριος. 36 This is the message of Good News for the people of Israel that there is peace with God through Jesus Christ , who is Lord of all .
Acts.12:20 20ἦν δὲ θυμομαχῶν Τυρίοις καὶ Σιδωνίοις. ὁμοθυμαδὸν δὲ παρῆσαν πρὸς αὐτόν· καὶ πείσαντες Βλάστον, τὸν ἐπὶ τοῦ κοιτῶνος τοῦ βασιλέως, ᾐτοῦντο εἰρήνην διὰ τὸ τρέφεσθαι αὐτῶν τὴν χώραν ἀπὸ τῆς βασιλικῆς. 20 Now Herod was very angry with the people of Tyre and Sidon . So they sent a delegation to make peace with him because their cities were dependent upon Herod’s country for food . {NEQ} The delegates won the support of Blastus , Herod’s personal assistant ,
Acts.15:33 33ποιήσαντες δὲ χρόνον, ἀπελύθησαν μετ᾽ εἰρήνης ἀπὸ τῶν ἀδελφῶν πρὸς τοὺς ἀποστείλαντας αὐτούς. 33 {NEQ} They stayed for a while , and then the believers sent them back to the church in Jerusalem with a blessing of peace . * 
Acts.16:36 36ἀπήγγειλεν δὲ δεσμοφύλαξ τοὺς λόγους πρὸς τὸν Παῦλον ὅτι, Ἀπέσταλκαν οἱ στρατηγοὶ ἵνα ἀπολυθῆτε· νῦν οὖν ἐξελθόντες πορεύεσθε ἐν εἰρήνῃ. 36 So the jailer told {NEQ} Paul , The city officials have said {NEQ} you and Silas are free to leave . {NEQ} {NEQ} {NEQ} Go in peace .
Acts.24:2 2κληθέντος δὲ αὐτοῦ, ἤρξατο κατηγορεῖν Τέρτυλλος λέγων· Πολλῆς εἰρήνης τυγχάνοντες διὰ σοῦ καὶ διορθωμάτων γινομένων τῷ ἔθνει τούτῳ διὰ τῆς σῆς προνοίας· 2   {NEQ} When Paul was called in , {NEQ} Tertullus presented the charges against Paul in the following address to the governor : You have provided a long period of peace for us Jews and with foresight have enacted reforms {NEQ} {RPT} for us .
Rom.1:7 7πᾶσιν τοῖς οὖσιν ἐν Ῥώμῃ ἀγαπητοῖς θεοῦ· κλητοῖς ἁγίοις. χάρις ὑμῖν καὶ εἰρήνη ἀπὸ θεοῦ πατρὸς ἡμῶν καὶ κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ. 7 I am writing to all of you in Rome who are loved by God and are called to be his own holy people . May God our Father and the Lord Jesus Christ give you grace and peace .
Rom.2:10 10δόξα δὲ καὶ τιμὴ καὶ εἰρήνη παντὶ τῷ ἐργαζομένῳ τὸ ἀγαθόν— Ἰουδαίῳ τε πρῶτον καὶ ̔Έλληνι· 10 But there will be glory and honor and peace from God for all who do good {NEQ} for the Jew first and also for the Gentile .
Rom.3:17 17καὶ ὁδὸν εἰρήνης οὐκ ἔγνωσαν. 17 {NEQ} They don’t know where to find peace . * 
Rom.5:1 1δικαιωθέντες, οὖν, ἐκ πίστεως, εἰρήνην ἔχομεν πρὸς τὸν θεὸν διὰ τοῦ κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ· 5:1 Therefore , since we have been made right in God’s sight by faith , we have peace with {NEQ} God because of what Jesus Christ our {NEQ} Lord has done for us .
Rom.8:6 6τὸ γὰρ φρόνημα τῆς σαρκὸς θάνατος· τὸ δὲ φρόνημα τοῦ πνεύματος ζωὴ καὶ εἰρήνη· 6 So letting your sinful nature control your mind leads to death . But letting the Spirit control your mind leads to life and peace .
Rom.14:17 17οὐ γάρ ἐστιν βασιλεία τοῦ θεοῦ βρῶσις καὶ πόσις, ἀλλὰ δικαιοσύνη καὶ εἰρήνη καὶ χαρὰ ἐν πνεύματι ἁγίῳ. 17 For the Kingdom of {NEQ} God is not a matter of what we eat or drink , but of living a life of goodness and peace and joy in the Holy Spirit .
Rom.14:19 19ἄρα οὖν, τὰ τῆς εἰρήνης διώκωμεν καὶ τὰ τῆς οἰκοδομῆς τῆς εἰς ἀλλήλους. 19 So then , let us aim for {RPT} harmony in the church and {RPT} try to build {RPT} each other up .
Rom.15:13 13 δὲ θεός, τῆς ἐλπίδος, πληρώσαι ὑμᾶς πάσης χαρᾶς καὶ εἰρήνης ἐν τῷ πιστεύειν· εἰς τὸ περισσεύειν ὑμᾶς ἐν τῇ ἐλπίδι ἐν δυνάμει πνεύματος ἁγίου. 13 I pray that {NEQ} {NEQ} God , the source of hope , will fill you completely with joy and peace because you trust in him . Then you will overflow with {NEQ} confident hope through the power of the Holy Spirit .
Rom.15:33 33 δὲ θεός, τῆς εἰρήνης, μετὰ πάντων ὑμῶν· ἀμήν. 33 And now may {NEQ} God , who gives us his peace , be with you all . Amen . * 
Rom.16:20 20 δὲ θεὸς τῆς εἰρήνης συντρίψει τὸν Σατανᾶν ὑπὸ τοὺς πόδας ὑμῶν ἐν τάχει. χάρις τοῦ κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ μεθ᾽ ὑμῶν. 20 The {NEQ} God of {NEQ} peace will soon crush {NEQ} Satan under your {NEQ} feet . May the grace of our {NEQ} Lord Jesus * be with you .
1Cor.1:3 3χάρις ὑμῖν καὶ εἰρήνη ἀπὸ θεοῦ πατρὸς ἡμῶν καὶ κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ. 3 May God our Father and the Lord Jesus Christ give you grace and peace .
1Cor.7:15 15(εἰ δὲ ἄπιστος χωρίζεται, χωριζέσθω. οὐ δεδούλωται ἀδελφὸς ἀδελφὴ ἐν τοῖς τοιούτοις, ἐν δὲ εἰρήνῃ κέκληκεν ὑμᾶς θεός.) 15 ( But if the husband or wife who isn’t a believer insists on leaving , let them go . In {NEQ} such cases the Christian husband or {NEQ} wife * is no longer bound to the other , for {NEQ} God has called you * to live in peace . )
1Cor.14:33 33οὐ γάρ ἐστιν ἀκαταστασίας θεὸς ἀλλὰ εἰρήνης, ὡς ἐν πάσαις ταῖς ἐκκλησίαις τῶν ἁγίων. 33 For {NEQ} God is not a God of disorder but of peace , as in all the meetings of {NEQ} God’s holy people . * 
1Cor.16:11 11μή τις οὖν αὐτὸν ἐξουθενήσῃ. προπέμψατε δὲ αὐτὸν ἐν εἰρήνῃ· ἵνα ἔλθῃ πρός με ἐκδέχομαι γὰρ αὐτὸν μετὰ τῶν ἀδελφῶν. 11 {NEQ} Don’t let anyone treat him with contempt . {NEQ} Send him on his way with your blessing when he returns to me . {NEQ} I expect him to come with the other believers . * 
2Cor.1:2 2χάρις ὑμῖν καὶ εἰρήνη ἀπὸ θεοῦ πατρὸς ἡμῶν καὶ κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ. 2 May God our Father and the Lord Jesus Christ give you grace and peace .
2Cor.13:11 11λοιπόν, ἀδελφοί, χαίρετε· καταρτίζεσθε· παρακαλεῖσθε· τὸ αὐτὸ φρονεῖτε εἰρηνεύετε. καὶ θεὸς τῆς ἀγάπης καὶ εἰρήνης ἔσται μεθ᾽ ὑμῶν. 11 Dear brothers and sisters , * I close my letter with these last words : Be joyful . Grow to maturity . Encourage each other . Live in harmony and peace . Then the God of {NEQ} love and peace will be with you .
Gal.1:3 3χάρις ὑμῖν καὶ εἰρήνη ἀπὸ θεοῦ πατρὸς ἡμῶν καὶ κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ· 3 May {NEQ} God our Father and the Lord Jesus Christ {NEQ} * give you grace and peace .
Gal.5:22 22 δὲ καρπὸς τοῦ πνεύματός ἐστιν· ἀγάπη, χαρά, εἰρήνη, μακροθυμία, χρηστότης, ἀγαθωσύνη, πίστις, 22 But the Holy Spirit produces this kind of {NEQ} fruit in our lives : love , joy , peace , patience , kindness , goodness , faithfulness ,
Gal.6:16 16καὶ ὅσοι τῷ κανόνι τούτῳ στοιχήσουσιν εἰρήνη ἐπ᾽ αὐτοὺς καὶ ἔλεος, καὶ ἐπὶ τὸν Ἰσραὴλ τοῦ θεοῦ. 16 {NEQ} {RPT} May God’s peace and mercy be upon all who live by this {NEQ} principle ; they are {NEQ} {RPT} the new people of {NEQ} God . * 
Eph.1:2 2χάρις ὑμῖν καὶ εἰρήνη ἀπὸ θεοῦ πατρὸς ἡμῶν καὶ κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ. 2 May God our Father and the Lord Jesus Christ give you grace and peace .
Eph.2:14 14αὐτὸς γάρ ἐστιν εἰρήνη ἡμῶν· ποιήσας τὰ ἀμφότερα ἕν, καὶ τὸ μεσότοιχον τοῦ φραγμοῦ λύσας τὴν ἔχθραν, ἐν τῇ σαρκὶ αὐτοῦ· 14 For Christ himself has brought {NEQ} peace to us . He united Jews and Gentiles into one people when , in his own {NEQ} body on the cross , {NEQ} he broke down the wall of {NEQ} hostility that separated us .
Eph.2:15 15τὸν νόμον, τῶν ἐντολῶν ἐν δόγμασιν, καταργήσας· ἵνα τοὺς δύο κτίσῃ ἐν αὑτῷ εἰς ἕνα καινὸν ἄνθρωπον ποιῶν εἰρήνην· 15 He did this by ending the system of law with its {NEQ} commandments and {NEQ} regulations . He made peace between Jews and Gentiles by creating in himself {NEQ} one new people from the two groups .
Eph.2:17 17καὶ ἐλθὼν εὐηγγελίσατο εἰρήνην ὑμῖν τοῖς μακράν, καὶ εἰρήνην τοῖς ἐγγύς· 17 {NEQ} He brought this Good News of peace to you Gentiles who were far away from him , and peace to the Jews who were near .
Eph.4:3 3σπουδάζοντες τηρεῖν τὴν ἑνότητα τοῦ πνεύματος, ἐν τῷ συνδέσμῳ τῆς εἰρήνης· 3 Make every effort to keep yourselves united in the Spirit , binding yourselves together with {NEQ} peace .
Eph.6:15 15καὶ ὑποδησάμενοι τοὺς πόδας, ἐν ἑτοιμασίᾳ, τοῦ εὐαγγελίου τῆς εἰρήνης· 15 For shoes , put on the peace that comes from the Good News so that you will be fully prepared . * 
Eph.6:23 23εἰρήνη τοῖς ἀδελφοῖς καὶ ἀγάπη μετὰ πίστεως ἀπὸ θεοῦ πατρὸς καὶ κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ. 23   Peace be with you , {NEQ} dear brothers and sisters , * and may God the Father and the Lord Jesus Christ give you {NEQ} love with faithfulness .
Phil.1:2 2χάρις ὑμῖν καὶ εἰρήνη ἀπὸ θεοῦ πατρὸς ἡμῶν καὶ κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ. 2 May God our Father and the Lord Jesus Christ give you grace and peace .
Phil.4:7 7καὶ εἰρήνη τοῦ θεοῦ, ὑπερέχουσα πάντα νοῦν· φρουρήσει τὰς καρδίας ὑμῶν καὶ τὰ νοήματα ὑμῶν ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ. 7 Then you will experience {NEQ} God’s {NEQ} peace , which exceeds anything we can understand . His peace will guard your {NEQ} hearts and {NEQ} minds as you live in Christ Jesus .
Phil.4:9 9 καὶ ἐμάθετε καὶ παρελάβετε καὶ ἠκούσατε καὶ εἴδετε ἐν ἐμοί— ταῦτα πράσσετε· καὶ θεὸς τῆς εἰρήνης ἔσται μεθ᾽ ὑμῶν. 9 Keep putting into practice all you {NEQ} learned and received from me everything {NEQ} you heard from me and saw me doing . Then the God of {NEQ} peace will be with you .
Col.1:2 2τοῖς ἐν Κολοσσαῖς ἁγίοις, καὶ πιστοῖς ἀδελφοῖς ἐν Χριστῷ. χάρις ὑμῖν καὶ εἰρήνη ἀπὸ θεοῦ πατρὸς ἡμῶν. 2 We are writing {NEQ} to God’s holy people in the city of Colosse , {NEQ} who are faithful brothers and sisters * in Christ . May God our Father give you grace and peace .
Col.3:15 15καὶ εἰρήνη τοῦ Χριστοῦ βραβευέτω ἐν ταῖς καρδίαις ὑμῶν· εἰς ἣν καὶ ἐκλήθητε ἐν ἑνὶ σώματι· καὶ εὐχάριστοι γίνεσθε. 15 And let the peace that comes from Christ rule in your {NEQ} hearts . For as members of one body {NEQ} you are called to live in peace . And always be thankful .
1Thes.1:1 1Παῦλος, καὶ Σιλουανός, καὶ Τιμόθεος· τῇ ἐκκλησίᾳ Θεσσαλονικέων, ἐν θεῷ πατρὶ καὶ κυρίῳ Ἰησοῦ Χριστῷ· χάρις ὑμῖν καὶ εἰρήνη. 1:1 This letter is from Paul , {NEQ} Silas , * and Timothy . We are writing to the church in Thessalonica , to you who belong to God the Father and the Lord Jesus Christ . May God give you grace and peace .
1Thes.5:3 3ὅταν λέγωσιν, Εἰρήνη καὶ ἀσφάλεια, τότε αἰφνίδιος αὐτοῖς ἐφίσταται ὄλεθρος ὥσπερ ὠδὶν τῇ ἐν γαστρὶ ἐχούσῃ· καὶ οὐ μὴ ἐκφύγωσιν. 3 When people are saying , Everything is peaceful and secure , then disaster will fall on them as suddenly as a pregnant woman’s {NEQ} labor pains begin . And there will be no escape .
1Thes.5:23 23αὐτὸς δὲ θεὸς τῆς εἰρήνης ἁγιάσαι ὑμᾶς ὁλοτελεῖς, καὶ ὁλόκληρον ὑμῶν τὸ πνεῦμα καὶ ψυχὴ καὶ τὸ σῶμα ἀμέμπτως ἐν τῇ παρουσίᾳ τοῦ κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ τηρηθείη. 23 Now may {RPT} the God of {NEQ} peace make you holy in every way , and may your whole {NEQ} spirit and {NEQ} soul and {NEQ} body be kept blameless until our {NEQ} Lord Jesus Christ {NEQ} comes again .
2Thes.1:2 2χάρις ὑμῖν καὶ εἰρήνη ἀπὸ θεοῦ πατρὸς ἡμῶν καὶ κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ. 2 May God {NEQ} our {NEQ} Father * and the Lord Jesus Christ give you grace and peace .
2Thes.3:16 16αὐτὸς δὲ κύριος τῆς εἰρήνης δῴη ὑμῖν τὴν εἰρήνην διὰ παντὸς ἐν παντὶ τρόπῳ. κύριος μετὰ πάντων ὑμῶν. 16 Now may the Lord of {NEQ} peace himself give you his peace at all times and in every situation . The Lord be with you all .
1Tim.1:2 2Τιμοθέῳ γνησίῳ τέκνῳ ἐν πίστει· χάρις, ἔλεος, εἰρήνη ἀπὸ θεοῦ πατρὸς καὶ Χριστοῦ Ἰησοῦ τοῦ κυρίου ἡμῶν. 2   I am writing to Timothy , my true son in the faith . May God the Father and Christ Jesus our {NEQ} Lord give you grace , mercy , and peace .
2Tim.1:2 2Τιμοθέῳ, ἀγαπητῷ τέκνῳ, χάρις, ἔλεος, εἰρήνη ἀπὸ θεοῦ πατρὸς καὶ Χριστοῦ Ἰησοῦ τοῦ κυρίου ἡμῶν. 2 I am writing to Timothy , my dear son . May God the Father and Christ Jesus our {NEQ} Lord give you grace , mercy , and peace .
2Tim.2:22 22τὰς δὲ νεωτερικὰς ἐπιθυμίας φεῦγε· δίωκε δέ, δικαιοσύνην, πίστιν, ἀγάπην, εἰρήνην, μετὰ τῶν ἐπικαλουμένων τὸν κύριον ἐκ καθαρᾶς καρδίας. 22 {NEQ} {NEQ} Run from anything that stimulates youthful lusts . Instead , pursue righteous living , faithfulness , love , and peace . Enjoy the companionship of those who call on the Lord with pure hearts .
Titus.1:4 4Τίτῳ, γνησίῳ τέκνῳ κατὰ κοινὴν πίστιν. χάρις καὶ εἰρήνη ἀπὸ θεοῦ πατρὸς καὶ Χριστοῦ Ἰησοῦ τοῦ σωτῆρος ἡμῶν. 4 I am writing to Titus , my true son in the faith that we share . May God the Father and Christ Jesus our {NEQ} Savior give you grace and peace .
Phlm.1:3 3χάρις ὑμῖν καὶ εἰρήνη ἀπὸ θεοῦ πατρὸς ἡμῶν καὶ κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ. 3 May God our Father and the Lord Jesus Christ give you grace and peace .
Heb.7:2 2 καὶ δεκάτην ἀπὸ πάντων ἐμέρισεν Ἀβραάμ· πρῶτον μὲν ἑρμηνευόμενος, Βασιλεὺς δικαιοσύνης, ἔπειτα δὲ καὶ βασιλεὺς Σαλήμ ἐστιν, Βασιλεὺς εἰρήνης, 2 Then Abraham took a tenth of all he had captured in battle and gave it to Melchizedek . {NEQ} {NEQ} The name Melchizedek means king of justice , {NEQ} {NEQ} and king of Salem means king of peace .
Heb.11:31 31πίστει Ῥαὰβ πόρνη οὐ συναπώλετο τοῖς ἀπειθήσασιν· δεξαμένη τοὺς κατασκόπους μετ᾽ εἰρήνης. 31 It was by faith that Rahab the prostitute was not destroyed with the people in her city who refused to obey God . For she had given a friendly welcome to the spies .
Heb.12:14 14εἰρήνην διώκετε μετὰ πάντων, καὶ τὸν ἁγιασμόν, οὗ χωρὶς οὐδεὶς ὄψεται τὸν κύριον· 14 Work at living in peace with everyone , and work at living a holy life , for those who are not holy will not see the Lord .
Heb.13:20 20 δὲ θεὸς τῆς εἰρήνης— ἀναγαγὼν ἐκ νεκρῶν— τὸν ποιμένα τῶν προβάτων τὸν μέγαν, ἐν αἵματι διαθήκης αἰωνίου— τὸν κύριον ἡμῶν Ἰησοῦν— 20 Now may the God of {NEQ} peace who brought up from the dead our {NEQ} Lord Jesus , the {RPT} great Shepherd of the sheep , and ratified an eternal covenant with his blood
Jas.2:16 16εἴπῃ δέ τις αὐτοῖς ἐξ ὑμῶν, Ὑπάγετε ἐν εἰρήνῃ· θερμαίνεσθε καὶ χορτάζεσθε— μὴ δῶτε δὲ αὐτοῖς τὰ ἐπιτήδεια τοῦ σώματος· τί τὸ ὄφελος; 16 and you say {RPT} , Good-bye and have a good day ; stay warm and eat well but then you don’t give that person any food or clothing . What {NEQ} good does that do ?
Jas.3:18 18καρπὸς δὲ δικαιοσύνης ἐν εἰρήνῃ σπείρεται τοῖς ποιοῦσιν εἰρήνην. 18 And those who are peacemakers will plant seeds of peace and reap a harvest of righteousness . * 
1Pet.1:2 2κατὰ πρόγνωσιν θεοῦ πατρός, ἐν ἁγιασμῷ πνεύματος· εἰς ὑπακοὴν καὶ ῥαντισμὸν αἵματος Ἰησοῦ Χριστοῦ· χάρις ὑμῖν καὶ εἰρήνη πληθυνθείη. 2 God the Father knew you and chose you long ago , and his Spirit has made you holy . As a result , you have obeyed him and have been cleansed by the blood of Jesus Christ . May God give you more and more grace and peace .
1Pet.3:11 11ἐκκλινάτω δὲ ἀπὸ κακοῦ καὶ ποιησάτω ἀγαθόν· ζητησάτω εἰρήνην, καὶ διωξάτω αὐτήν. 11 {NEQ} Turn away from evil and do good . Search for peace , and work to maintain it .
1Pet.5:14 14ἀσπάσασθε ἀλλήλους ἐν φιλήματι ἀγάπης. εἰρήνη ὑμῖν, πᾶσιν τοῖς ἐν Χριστῷ. 14 Greet each other with Christian love . * Peace be with all of you who are in Christ .
2Pet.1:2 2χάρις ὑμῖν καὶ εἰρήνη πληθυνθείη ἐν ἐπιγνώσει τοῦ θεοῦ καὶ Ἰησοῦ τοῦ κυρίου ἡμῶν. 2 May God give you more and more grace and peace as you grow in your knowledge of {NEQ} God and Jesus our {NEQ} Lord .
2Pet.3:14 14διό, ἀγαπητοί, ταῦτα προσδοκῶντες, σπουδάσατε ἄσπιλοι καὶ ἀμώμητοι αὐτῷ εὑρεθῆναι ἐν εἰρήνῃ· 14 And so , dear friends , while you are waiting for these things to happen , make every effort to be found living peaceful lives that are pure and blameless in his sight .
2Jn.1:3 3ἔσται μεθ᾽ ἡμῶν χάρις, ἔλεος, εἰρήνη, παρὰ θεοῦ πατρός καὶ παρὰ Ἰησοῦ Χριστοῦ τοῦ υἱοῦ τοῦ πατρός, ἐν ἀληθείᾳ καὶ ἀγάπῃ. 3 Grace , mercy , and peace , which come from God the Father and from Jesus Christ the Son of the Father will continue to be with us who live in truth and love .
3Jn.1:15 15εἰρήνη σοι. ἀσπάζονταί σε οἱ φίλοι. ἀσπάζου τοὺς φίλους κατ᾽ ὄνομα. 15 * Peace be with you . Your friends here send you their greetings . Please give my personal greetings to each of our friends there .
Jude.1:2 2ἔλεος ὑμῖν, καὶ εἰρήνη, καὶ ἀγάπη, πληθυνθείη. 2 May God give you more and more mercy , {NEQ} peace , and love .
Rev.1:4 4Ἰωάνης ταῖς ἑπτὰ ἐκκλησίαις ταῖς ἐν τῇ Ἀσίᾳ· χάρις ὑμῖν καὶ εἰρήνη ἀπὸ ὤν, καὶ ἦν, καὶ ἐρχόμενος· καὶ ἀπὸ τῶν ἑπτὰ πνευμάτων ἐνώπιον τοῦ θρόνου αὐτοῦ· 4 This letter is from John to the seven churches {RPT} in the province of Asia . * Grace and peace to you from the one who is , {NEQ} who always was , and who is still to come ; {NEQ} from the sevenfold Spirit {RPT} * before his {NEQ} throne ;
Rev.6:4 4καὶ ἐξῆλθεν ἄλλος ἵππος, πυρρός· καὶ τῷ καθημένῳ ἐπ᾽ αὐτὸν ἐδόθη αὐτῷ λαβεῖν τὴν εἰρήνην ἐκ τῆς γῆς· καὶ ἵνα ἀλλήλους σφάξουσιν καὶ ἐδόθη αὐτῷ μάχαιρα μεγάλη. 4 Then another horse appeared , a red one . {NEQ} Its rider {NEQ} was given {RPT} a mighty sword and the authority to take {RPT} {NEQ} peace from the earth . And {NEQ} there was war and slaughter everywhere .