The Bible

Old Testament

New Testament

Give Us Feedback

εὐαγγέλιον (euaggelion, 2098)

Meanings

[the] good news, good news

Greek-English Concordance: 77 verses

  Greek (NLG) English (NLT)
Matt.4:23 23καὶ περιῆγεν ἐν ὅλῃ τῇ Γαλιλαίᾳ διδάσκων ἐν ταῖς συναγωγαῖς αὐτῶν, καὶ κηρύσσων τὸ εὐαγγέλιον τῆς βασιλείας· καὶ θεραπεύων πᾶσαν νόσον καὶ πᾶσαν μαλακίαν ἐν τῷ λαῷ. 23 {NEQ} Jesus traveled throughout the region of {NEQ} Galilee , teaching in the synagogues {RPT} and announcing the Good News about the Kingdom . And he healed every kind of disease and {RPT} illness .
Matt.9:35 35καὶ περιῆγεν Ἰησοῦς τὰς πόλεις πάσας καὶ τὰς κώμας, διδάσκων ἐν ταῖς συναγωγαῖς αὐτῶν καὶ κηρύσσων τὸ εὐαγγέλιον τῆς βασιλείας· καὶ θεραπεύων πᾶσαν νόσον καὶ πᾶσαν μαλακίαν. 35 {NEQ} {NEQ} Jesus traveled through all the towns and {NEQ} villages of that area , teaching in the synagogues {RPT} and announcing the Good News about the Kingdom . And he healed every kind of disease and {RPT} illness .
Matt.24:14 14καὶ κηρυχθήσεται τοῦτο τὸ εὐαγγέλιον τῆς βασιλείας ἐν ὅλῃ τῇ οἰκουμένῃ, εἰς μαρτύριον πᾶσιν τοῖς ἔθνεσιν· καὶ τότε ἥξει τὸ τέλος. 14 And {RPT} the Good News about the Kingdom will be preached throughout the whole world , so that all {NEQ} nations * will hear it ; and then the end will come .
Matt.26:13 13ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ὅπου ἐὰν κηρυχθῇ τὸ εὐαγγέλιον τοῦτο ἐν ὅλῳ τῷ κόσμῳ, λαληθήσεται καὶ ἐποίησεν αὕτη εἰς μνημόσυνον αὐτῆς. 13 I tell you the truth , wherever the Good News {RPT} is preached throughout the world , this woman’s {NEQ} deed will be remembered and discussed {RPT} .
Mark.1:1 1Ἀρχὴ τοῦ εὐαγγελίου Ἰησοῦ Χριστοῦ, υἱοῦ θεοῦ. 1:1 This is the Good News about Jesus the Messiah , the Son of God . * It began
Mark.1:14 14καί, μετὰ τὸ παραδοθῆναι τὸν Ἰωάνην, ἦλθεν Ἰησοῦς εἰς τὴν Γαλιλαίαν, κηρύσσων τὸ εὐαγγέλιον τοῦ θεοῦ. 14 Later on , after {NEQ} John was arrested , {NEQ} Jesus went into {NEQ} Galilee , where he preached {NEQ} God’s {NEQ} Good News . * 
Mark.1:15 15καὶ λέγων ὅτι, Πεπλήρωται καιρός. καὶ ἤγγικεν βασιλεία τοῦ θεοῦ. μετανοεῖτε καὶ πιστεύετε ἐν τῷ εὐαγγελίῳ. 15 The time promised by God has come at last ! {NEQ} he announced . {NEQ} The Kingdom of {NEQ} God is near ! Repent of your sins and believe the Good News !
Mark.8:35 35ὃς γὰρ ἐὰν θέλῃ τὴν ψυχὴν αὐτοῦ σῶσαι, ἀπολέσει αὐτήν. ὃς δ᾽ ἂν ἀπολέσει τὴν ψυχὴν αὐτοῦ ἕνεκεν ἐμοῦ καὶ τοῦ εὐαγγελίου, σώσει αὐτήν. 35 {NEQ} If you try to hang on to your {NEQ} life , you will lose it . But if you give up your {NEQ} life for my sake and for the sake of the Good News , you will save it .
Mark.10:29 29ἔφη Ἰησοῦς, Ἀμὴν λέγω ὑμῖν οὐδεὶς ἔστιν ὃς ἀφῆκεν οἰκίαν ἀδελφοὺς ἀδελφὰς μητέρα πατέρα τέκνα ἀγρούς, ἕνεκεν ἐμοῦ καὶ ἕνεκεν τοῦ εὐαγγελίου, 29   Yes , {NEQ} Jesus replied , and I assure you that everyone {NEQ} who has given up house or brothers or sisters or mother or father or children or property , for my sake and for the Good News ,
Mark.13:10 10καὶ εἰς πάντα τὰ ἔθνη πρῶτον δεῖ κηρυχθῆναι τὸ εὐαγγέλιον. 10 For the Good News must first be preached to all {NEQ} nations . * 
Mark.14:9 9ἀμὴν δὲ λέγω ὑμῖν, ὅπου ἐὰν κηρυχθῇ τὸ εὐαγγέλιον εἰς ὅλον τὸν κόσμον, καὶ ἐποίησεν αὕτη λαληθήσεται εἰς μνημόσυνον αὐτῆς. 9 {NEQ} I tell you the truth , wherever the Good News is preached throughout the world , {NEQ} this woman’s deed will be remembered and discussed {RPT} .
Mark.16:15 15καὶ εἶπεν αὐτοῖς, Πορευθέντες εἰς τὸν κόσμον ἅπαντα κηρύξατε τὸ εὐαγγέλιον πάσῃ τῇ κτίσει. 15 And then he told them , Go into all the world and preach the Good News to everyone .
Acts.15:7 7πολλῆς δὲ ζητήσεως γενομένης, ἀναστὰς Πέτρος εἶπεν πρὸς αὐτούς· ̓Άνδρες ἀδελφοί, ὑμεῖς ἐπίστασθε ὅτι ἀφ᾽ ἡμερῶν ἀρχαίων ἐν ὑμῖν ἐξελέξατο θεὸς διὰ τοῦ στόματός μου ἀκοῦσαι τὰ ἔθνη τὸν λόγον τοῦ εὐαγγελίου καὶ πιστεῦσαι. 7 At the meeting , after a long discussion , Peter stood and addressed them as follows : Brothers , you all know that {NEQ} God chose me from among you some time ago to preach to the Gentiles so that they could hear the Good News and believe .
Acts.20:24 24ἀλλ᾽ οὐδενὸς λόγου ποιοῦμαι τὴν ψυχὴν τιμίαν ἐμαυτῷ ὡς τελειῶσαι τὸν δρόμον μου καὶ τὴν διακονίαν ἣν ἔλαβον παρὰ τοῦ κυρίου Ἰησοῦ— διαμαρτύρασθαι τὸ εὐαγγέλιον τῆς χάριτος τοῦ θεοῦ. 24 But my life is worth nothing to me unless I use it for finishing {RPT} {NEQ} the work {RPT} assigned me by the Lord Jesus the work of telling others the Good News about the wonderful grace of {NEQ} God .
Rom.1:1 1Παῦλος, δοῦλος Χριστοῦ Ἰησοῦ, κλητὸς ἀπόστολος ἀφωρισμένος εἰς εὐαγγέλιον θεοῦ· 1:1 This letter is from Paul , a slave of Christ Jesus , chosen by God to be an apostle and sent out to preach his Good News .
Rom.1:9 9μάρτυς γάρ μού ἐστιν θεός, λατρεύω ἐν τῷ πνεύματί μου ἐν τῷ εὐαγγελίῳ τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ· ὡς ἀδιαλείπτως μνείαν ὑμῶν ποιοῦμαι. 9 {NEQ} God {NEQ} {NEQ} knows how often I pray for you . Day and night I bring you and your needs in prayer to God , whom I serve with all my heart * by spreading the Good News about his {NEQ} Son .
Rom.1:16 16οὐ γὰρ ἐπαισχύνομαι τὸ εὐαγγέλιον· δύναμις γὰρ θεοῦ ἐστίν, εἰς σωτηρίαν παντὶ τῷ πιστεύοντι— Ἰουδαίῳ τε πρῶτον καὶ ̔Έλληνι. 16 For I am not ashamed of this Good News about Christ . {NEQ} It is the power of God at work , saving everyone who believes the Jew first and also the Gentile . * 
Rom.2:16 16ἐν ἡμέρᾳ, ὅτε κρίνει θεὸς τὰ κρυπτὰ τῶν ἀνθρώπων— κατὰ τὸ εὐαγγέλιόν μου— διὰ Χριστοῦ Ἰησοῦ. 16 And this is the message I proclaim that the day is coming when {NEQ} God , through Christ Jesus , will judge everyone’s secret life .
Rom.10:16 16ἀλλ᾽ οὐ πάντες ὑπήκουσαν τῷ εὐαγγελίῳ, Ἠσαΐας γὰρ λέγει, Κύριε, τίς ἐπίστευσεν τῇ ἀκοῇ ἡμῶν; 16 But not everyone welcomes the Good News , for Isaiah the prophet said , LORD , who has believed our {NEQ} message ? * 
Rom.11:28 28κατὰ μὲν τὸ εὐαγγέλιον ἐχθροί, δι᾽ ὑμᾶς· κατὰ δὲ τὴν ἐκλογὴν ἀγαπητοὶ διὰ τοὺς πατέρας· 28 Many of the people of Israel are now enemies of the Good News , and this benefits you Gentiles . Yet they are still the people he loves because he chose their ancestors Abraham , Isaac , and Jacob .
Rom.15:16 16εἰς τὸ εἶναί με λειτουργὸν Χριστοῦ Ἰησοῦ εἰς τὰ ἔθνη· ἱερουργοῦντα τὸ εὐαγγέλιον τοῦ θεοῦ, ἵνα γένηται προσφορὰ τῶν ἐθνῶν εὐπρόσδεκτος, ἡγιασμένη ἐν πνεύματι ἁγίῳ. 16 {NEQ} {NEQ} I am a special messenger from Christ Jesus to you Gentiles . I bring you the Good News {NEQ} {RPT} so that I might present you as an acceptable offering to God , made holy by the Holy Spirit .
Rom.15:19 19ἐν δυνάμει σημείων καὶ τεράτων, ἐν δυνάμει πνεύματος θεοῦ· ὥστε, με ἀπὸ Ἰερουσαλὴμ καὶ κύκλῳ μέχρι τοῦ Ἰλλυρικοῦ πεπληρωκέναι τὸ εὐαγγέλιον τοῦ Χριστοῦ. 19 They were convinced by the power of miraculous signs and wonders and by the power of God’s Spirit . * In this way , I have fully presented the Good News of {NEQ} Christ from Jerusalem {NEQ} all the way to {NEQ} Illyricum . * 
Rom.16:25 25τῷ δέ, δυναμένῳ ὑμᾶς στηρίξαι, κατὰ τὸ εὐαγγέλιόν μου· καὶ τὸ κήρυγμα Ἰησοῦ Χριστοῦ, κατὰ ἀποκάλυψιν μυστηρίου, χρόνοις αἰωνίοις σεσιγημένου. 25 Now all glory to God , who is able to make you strong , just as my {NEQ} Good News says . {NEQ} This message about Jesus Christ has revealed his plan for you Gentiles , a plan kept secret from the beginning of time .
1Cor.4:15 15ἐὰν γὰρ μυρίους παιδαγωγοὺς ἔχητε ἐν Χριστῷ, ἀλλ᾽ οὐ πολλοὺς πατέρας· ἐν γὰρ Χριστῷ Ἰησοῦ διὰ τοῦ εὐαγγελίου ἐγὼ ὑμᾶς ἐγέννησα. 15 For even if you had ten thousand others to teach you about Christ , you have only one spiritual father . For I became your father in Christ Jesus when I preached the Good News to you .
1Cor.9:12 12εἰ ἄλλοι τῆς ὑμῶν ἐξουσίας μετέχουσιν, οὐ μᾶλλον ἡμεῖς; ἀλλ᾽ οὐκ ἐχρησάμεθα τῇ ἐξουσίᾳ ταύτῃ· ἀλλὰ πάντα στέγομεν, ἵνα μή τινα ἐνκοπὴν δῶμεν τῷ εὐαγγελίῳ τοῦ Χριστοῦ. 12   If you support others who preach to you , shouldn’t we have an even greater right to be supported ? But we have never used this {NEQ} right . We would rather put up with anything than be {RPT} an obstacle to the Good News about {NEQ} Christ .
1Cor.9:14 14οὕτως καί, κύριος διέταξεν τοῖς τὸ εὐαγγέλιον καταγγέλλουσιν ἐκ τοῦ εὐαγγελίου ζῆν. 14 In the same way , the Lord ordered that those who preach the Good News should be supported by those who benefit from it .
1Cor.9:18 18τίς οὖν μού ἐστιν μισθός; ἵνα εὐαγγελιζόμενος ἀδάπανον θήσω τὸ εὐαγγέλιον· εἰς τὸ μὴ καταχρήσασθαι τῇ ἐξουσίᾳ μου ἐν τῷ εὐαγγελίῳ. 18 What then is my {NEQ} pay ? {NEQ} It is the opportunity to preach the Good News without charging anyone . That’s why I never demand my {NEQ} rights when I preach the Good News .
1Cor.9:23 23πάντα δὲ ποιῶ διὰ τὸ εὐαγγέλιον ἵνα συνκοινωνὸς αὐτοῦ γένωμαι. 23 {NEQ} I do everything to spread the Good News {NEQ} and share in its blessings .
1Cor.15:1 1γνωρίζω δὲ ὑμῖν, ἀδελφοί, τὸ εὐαγγέλιον εὐηγγελισάμην ὑμῖν· καὶ παρελάβετε, ἐν καὶ ἑστήκατε. 15:1 {NEQ} Let me now remind you , dear brothers and sisters , * of the Good News {RPT} I preached to you before . You welcomed it then , and you still stand firm in it .
2Cor.2:12 12ἐλθὼν δὲ εἰς τὴν Τρῳάδα εἰς τὸ εὐαγγέλιον τοῦ Χριστοῦ, καὶ θύρας μοι ἀνεῳγμένης ἐν κυρίῳ. 12 {NEQ} When I came to the city of Troas to preach the Good News of {NEQ} Christ , {NEQ} the Lord opened a door of opportunity for me .
2Cor.4:3 3εἰ δὲ καὶ ἔστιν κεκαλυμμένον τὸ εὐαγγέλιον ἡμῶν, ἐν τοῖς ἀπολλυμένοις ἐστὶν κεκαλυμμένον· 3 If {NEQ} {NEQ} the Good News we preach is hidden behind a veil , it is hidden only from people who are perishing .
2Cor.4:4 4ἐν οἷς θεὸς τοῦ αἰῶνος τούτου, ἐτύφλωσεν τὰ νοήματα τῶν ἀπίστων· εἰς τὸ μὴ αὐγάσαι τὸν φωτισμὸν τοῦ εὐαγγελίου τῆς δόξης τοῦ Χριστοῦ, ὅς ἐστιν εἰκὼν τοῦ θεοῦ. 4 {NEQ} {NEQ} Satan , who is the god of this {NEQ} world , has blinded the minds of those who don’t believe . They are unable to see the glorious light of the Good News . They don’t understand this message about the glory of {NEQ} Christ , who is the exact likeness of {NEQ} God .
2Cor.8:18 18συνεπέμψαμεν δὲ μετ᾽ αὐτοῦ τὸν ἀδελφόν· οὗ ἔπαινος ἐν τῷ εὐαγγελίῳ διὰ πασῶν τῶν ἐκκλησιῶν. 18 We are {NEQ} also sending another brother with Titus . All the churches {NEQ} praise him as a preacher of the Good News .
2Cor.9:13 13διὰ τῆς δοκιμῆς τῆς διακονίας ταύτης, δοξάζοντες τὸν θεόν· ἐπὶ τῇ ὑποταγῇ τῆς ὁμολογίας ὑμῶν εἰς τὸ εὐαγγέλιον τοῦ Χριστοῦ καὶ ἁπλότητι τῆς κοινωνίας εἰς αὐτοὺς καὶ εἰς πάντας· 13 As a result of your {NEQ} ministry , they will give glory to {NEQ} God . For your generosity to them and to all believers will prove that you are obedient to the Good News of {NEQ} Christ .
2Cor.10:14 14οὐ γὰρ ὡς μὴ ἐφικνούμενοι εἰς ὑμᾶς, ὑπερεκτείνομεν ἑαυτούς· ἄχρι γὰρ καὶ ὑμῶν ἐφθάσαμεν ἐν τῷ εὐαγγελίῳ τοῦ Χριστοῦ. 14 We are not reaching beyond these boundaries when we claim authority over you , {NEQ} as if we had never visited you . For we were the first to travel all the way to Corinth with the Good News of {NEQ} Christ .
2Cor.11:4 4εἰ μὲν γὰρ ἐρχόμενος ἄλλον Ἰησοῦν κηρύσσει ὃν οὐκ ἐκηρύξαμεν, πνεῦμα ἕτερον λαμβάνετε οὐκ ἐλάβετε, εὐαγγέλιον ἕτερον οὐκ ἐδέξασθε, καλῶς ἀνέχεσθε. 4 You happily put up with whatever anyone tells you , even if they preach a different Jesus than the one we preach , or {RPT} a different kind of Spirit than the one you received , or a different kind of gospel than the one you believed .
2Cor.11:7 7 ἁμαρτίαν ἐποίησα ἐμαυτὸν ταπεινῶν ἵνα ὑμεῖς ὑψωθῆτε ὅτι δωρεὰν τὸ τοῦ θεοῦ εὐαγγέλιον εὐηγγελισάμην ὑμῖν; 7 {NEQ} Was I wrong when I humbled myself and honored you by preaching {NEQ} God’s {NEQ} Good News to you without expecting anything in return ?
Gal.1:6 6θαυμάζω ὅτι οὕτως ταχέως μετατίθεσθε ἀπὸ τοῦ καλέσαντος ὑμᾶς, ἐν χάριτι Χριστοῦ· εἰς ἕτερον εὐαγγέλιον 6 I am shocked that you are turning away so soon from God , who called you to himself through the loving mercy of Christ . * You are following a different way that pretends to be the Good News
Gal.1:7 7 οὐκ ἔστιν ἄλλο· εἰ μή τινές εἰσιν οἱ ταράσσοντες ὑμᾶς καὶ θέλοντες μεταστρέψαι τὸ εὐαγγέλιον τοῦ Χριστοῦ. 7 but {RPT} is not the Good News at all {RPT} . {NEQ} {NEQ} You are being fooled by those who {NEQ} deliberately twist the truth {NEQ} concerning Christ .
Gal.1:11 11γνωρίζω γὰρ ὑμῖν, ἀδελφοί, τὸ εὐαγγέλιον τὸ εὐαγγελισθὲν ὑπ᾽ ἐμοῦ ὅτι οὐκ ἔστιν κατὰ ἄνθρωπον· 11 Dear brothers and sisters , {NEQ} I want you to understand that the gospel message {RPT} I preach is not based on mere human reasoning .
Gal.2:2 2ἀνέβην δὲ κατὰ ἀποκάλυψιν. καὶ ἀνεθέμην αὐτοῖς τὸ εὐαγγέλιον κηρύσσω ἐν τοῖς ἔθνεσιν κατ᾽ ἰδίαν δὲ τοῖς δοκοῦσιν· μή πως εἰς κενὸν τρέχω ἔδραμον. 2 {NEQ} I went there because God revealed to me that I should go . While I was there I met privately {NEQ} with those considered to be leaders of the church and shared with them the message {RPT} I had been preaching to the Gentiles . I wanted to make sure that we were in agreement , for fear that all my efforts had been wasted and I was running the race for nothing .
Gal.2:5 5οἷς οὐδὲ πρὸς ὥραν εἴξαμεν τῇ ὑποταγῇ· ἵνα ἀλήθεια τοῦ εὐαγγελίου διαμείνῃ πρὸς ὑμᾶς. 5 But we refused to give in to them for a single moment . {NEQ} We wanted to preserve the truth of the gospel message for you .
Gal.2:7 7ἀλλὰ τοὐναντίον, ἰδόντες ὅτι πεπίστευμαι τὸ εὐαγγέλιον τῆς ἀκροβυστίας, καθὼς Πέτρος τῆς περιτομῆς· 7 Instead , they saw that God had given me the responsibility of preaching the gospel to the Gentiles , just as he had given Peter the responsibility of preaching to the Jews .
Gal.2:14 14ἀλλ᾽ ὅτε εἶδον ὅτι οὐκ ὀρθοποδοῦσιν πρὸς τὴν ἀλήθειαν τοῦ εὐαγγελίου, εἶπον τῷ Κηφᾷ ἔμπροσθεν πάντων, Εἰ σύ, Ἰουδαῖος ὑπάρχων, ἐθνικῶς καὶ οὐκ Ἰουδαϊκῶς ζῇς, πῶς τὰ ἔθνη ἀναγκάζεις Ἰουδαΐζειν; 14 When I saw that they were not following the truth of the gospel message , I said to {NEQ} Peter in front of all the others , Since you , a Jew by birth , {NEQ} have discarded the Jewish laws and are living like a Gentile , why are you now trying to make these Gentiles follow the Jewish traditions ?
Eph.1:13 13ἐν καὶ ὑμεῖς ἀκούσαντες τὸν λόγον τῆς ἀληθείας, τὸ εὐαγγέλιον τῆς σωτηρίας ὑμῶν· ἐν καὶ πιστεύσαντες, ἐσφραγίσθητε τῷ πνεύματι τῆς ἐπαγγελίας τῷ ἁγίῳ· 13 {RPT} {RPT} And now you Gentiles have also heard the truth , the Good News that God saves you . And when you believed in Christ , he identified you as his own * by giving you the {RPT} Holy Spirit , whom he {NEQ} promised long ago .
Eph.3:6 6εἶναι τὰ ἔθνη συνκληρονόμα· καὶ σύσσωμα, καὶ συμμέτοχα τῆς ἐπαγγελίας ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ διὰ τοῦ εὐαγγελίου· 6 And this is God’s plan : {NEQ} Both Gentiles and Jews who believe {NEQ} the Good News share equally in the riches inherited by God’s children . {NEQ} Both are part of the same body , and both enjoy the promise of blessings because they belong to Christ Jesus . * 
Eph.6:15 15καὶ ὑποδησάμενοι τοὺς πόδας, ἐν ἑτοιμασίᾳ, τοῦ εὐαγγελίου τῆς εἰρήνης· 15 For shoes , put on the peace that comes from the Good News so that you will be fully prepared . * 
Eph.6:19 19καί, ὑπὲρ ἐμοῦ· ἵνα μοι δοθῇ λόγος ἐν ἀνοίξει τοῦ στόματός μου ἐν παρρησίᾳ γνωρίσαι τὸ μυστήριον τοῦ εὐαγγελίου· 19 And pray for me , too . Ask God to give me the right words so I can boldly explain God’s mysterious plan that the Good News is for Jews and Gentiles alike . * 
Phil.1:5 5ἐπὶ τῇ κοινωνίᾳ ὑμῶν εἰς τὸ εὐαγγέλιον ἀπὸ τῆς πρώτης ἡμέρας ἄχρι τοῦ νῦν· 5 for you have been my partners in spreading the Good News about Christ from the time you first heard it until now .
Phil.1:7 7καθώς, ἐστιν δίκαιον ἐμοὶ τοῦτο φρονεῖν ὑπὲρ πάντων ὑμῶν, διὰ τὸ ἔχειν με ἐν τῇ καρδίᾳ ὑμᾶς· ἔν τε τοῖς δεσμοῖς μου καὶ ἐν τῇ ἀπολογίᾳ καὶ βεβαιώσει τοῦ εὐαγγελίου, συνκοινωνούς μου τῆς χάριτος πάντας ὑμᾶς ὄντας. 7 So it is right that I should feel as I do about all of you , for you have a special place in my {NEQ} heart . You share with me the special favor of God , both in my {NEQ} imprisonment and in {NEQ} defending and confirming the truth of the Good News .
Phil.1:12 12γινώσκειν δὲ ὑμᾶς βούλομαι, ἀδελφοί, ὅτι τὰ κατ᾽ ἐμὲ μᾶλλον εἰς προκοπὴν τοῦ εὐαγγελίου ἐλήλυθεν· 12 And I want you to know , my dear brothers and sisters , * that everything that has happened to me here has helped to spread the Good News .
Phil.1:16 16οἱ μὲν ἐξ ἀγάπης, εἰδότες ὅτι εἰς ἀπολογίαν τοῦ εὐαγγελίου κεῖμαι· 16 They preach because they love me , for they know {NEQ} I have been appointed to defend the Good News .
Phil.1:27 27μόνον, ἀξίως τοῦ εὐαγγελίου τοῦ Χριστοῦ πολιτεύεσθε· ἵνα, εἴτε ἐλθὼν καὶ ἰδὼν ὑμᾶς εἴτε ἀπὼν ἀκούω τὰ περὶ ὑμῶν, ὅτι στήκετε ἐν ἑνὶ πνεύματι, μιᾷ ψυχῇ συναθλοῦντες, τῇ πίστει τοῦ εὐαγγελίου· 27 Above all , you must live as citizens of heaven , conducting yourselves in a manner worthy of the Good News about {NEQ} Christ . Then , whether I come and see you again or only hear {RPT} about you , I will know that you are standing together with one spirit and one purpose , fighting together for the faith , which is the Good News .
Phil.2:22 22τὴν δὲ δοκιμὴν αὐτοῦ γινώσκετε· ὅτι ὡς πατρὶ τέκνον σὺν ἐμοὶ ἐδούλευσεν εἰς τὸ εὐαγγέλιον. 22 But you know how Timothy has proved himself . {NEQ} Like a son with his father , he has served with me in preaching the Good News .
Phil.4:3 3ναὶ ἐρωτῶ καὶ σέ, γνήσιε σύζυγε, συλλαμβάνου αὐταῖς, αἵτινες ἐν τῷ εὐαγγελίῳ συνήθλησάν μοι· μετὰ καὶ Κλήμεντος καὶ τῶν λοιπῶν συνεργῶν μου, ὧν τὰ ὀνόματα ἐν βίβλῳ ζωῆς. 3 And I ask you , my true partner , * to help these two women , for they worked hard with me in telling others the Good News . They worked along with {NEQ} Clement and the rest of my co-workers , whose {NEQ} names are written in the Book of Life .
Phil.4:15 15οἴδατε δὲ καὶ ὑμεῖς, Φιλιππήσιοι ὅτι ἐν ἀρχῇ τοῦ εὐαγγελίου ὅτε ἐξῆλθον ἀπὸ Μακεδονίας· οὐδεμία μοι ἐκκλησία ἐκοινώνησεν εἰς λόγον δόσεως καὶ λήμψεως εἰ μὴ ὑμεῖς μόνοι· 15 {NEQ} As you know , you Philippians were the only ones who gave me financial help when I first brought you the Good News and then traveled on from Macedonia . No other church did this .
Col.1:5 5διὰ τὴν ἐλπίδα τὴν ἀποκειμένην ὑμῖν ἐν τοῖς οὐρανοῖς· ἣν προηκούσατε ἐν τῷ λόγῳ τῆς ἀληθείας τοῦ εὐαγγελίου· 5 which come from your confident hope of what God has reserved for you in {NEQ} heaven . {RPT} You have had this expectation ever since you first heard the truth of the Good News .
Col.1:23 23εἴ γε ἐπιμένετε τῇ πίστει τεθεμελιωμένοι καὶ ἑδραῖοι· καὶ μὴ μετακινούμενοι ἀπὸ τῆς ἐλπίδος τοῦ εὐαγγελίου οὗ ἠκούσατε· τοῦ κηρυχθέντος ἐν πάσῃ κτίσει τῇ ὑπὸ τὸν οὐρανόν, οὗ ἐγενόμην ἐγώ, Παῦλος, διάκονος. 23 But you must continue to believe this truth and stand firmly in it . {NEQ} Don’t drift away from the assurance you received when you heard the Good News . The Good News {NEQ} has been preached all over the world , and I , Paul , have been appointed as God’s servant to proclaim it .
1Thes.1:5 5ὅτι τὸ εὐαγγέλιον ἡμῶν οὐκ ἐγενήθη εἰς ὑμᾶς, ἐν λόγῳ μόνον ἀλλὰ καὶ ἐν δυνάμει, καὶ ἐν πνεύματι ἁγίῳ καὶ πληροφορίᾳ πολλῇ· καθὼς οἴδατε οἷοι ἐγενήθημεν ὑμῖν δι᾽ ὑμᾶς. 5 For when we brought you the Good News , it was not only with words but also with power , for the Holy Spirit gave you {NEQ} full assurance * that what we said was true . And you know of our concern for you from the way we lived when we were with you .
1Thes.2:2 2ἀλλὰ προπαθόντες καὶ ὑβρισθέντες, καθὼς οἴδατε· ἐν Φιλίπποις ἐπαρρησιασάμεθα ἐν τῷ θεῷ ἡμῶν λαλῆσαι πρὸς ὑμᾶς τὸ εὐαγγέλιον τοῦ θεοῦ, ἐν πολλῷ ἀγῶνι. 2 {NEQ} You know how badly we had been treated at Philippi just before we came to you and how much we suffered there . Yet our {NEQ} God gave us the courage to declare his {NEQ} Good News to you boldly , in spite of great opposition .
1Thes.2:4 4ἀλλὰ καθὼς δεδοκιμάσμεθα ὑπὸ τοῦ θεοῦ πιστευθῆναι τὸ εὐαγγέλιον οὕτως λαλοῦμεν· οὐχ ὡς ἀνθρώποις ἀρέσκοντες, ἀλλὰ θεῷ· τῷ δοκιμάζοντι τὰς καρδίας ἡμῶν. 4 For we speak {NEQ} as messengers approved by {NEQ} God to be entrusted with the Good News . Our purpose is to please God , not {NEQ} people . He alone examines the motives of our hearts .
1Thes.2:8 8οὕτως ὁμειρόμενοι ὑμῶν ηὐδοκοῦμεν μεταδοῦναι ὑμῖν οὐ μόνον τὸ εὐαγγέλιον τοῦ θεοῦ ἀλλά, καί, τὰς ἑαυτῶν ψυχὰς διότι ἀγαπητοὶ ἡμῖν ἐγενήθητε. 8 {NEQ} We loved you so much that we shared with you not only {NEQ} God’s {NEQ} Good News but our own {NEQ} lives , too .
1Thes.2:9 9μνημονεύετε γάρ, ἀδελφοί, τὸν κόπον ἡμῶν καὶ τὸν μόχθον; νυκτὸς καὶ ἡμέρας ἐργαζόμενοι πρὸς τὸ μὴ ἐπιβαρῆσαί τινα ὑμῶν ἐκηρύξαμεν εἰς ὑμᾶς τὸ εὐαγγέλιον τοῦ θεοῦ. 9 {NEQ} Don’t you remember , dear brothers and sisters , how hard we worked among you ? Night and day we toiled to earn a living so that we would not be a burden to any of you as we preached {NEQ} God’s {NEQ} Good News to you .
1Thes.3:2 2καὶ ἐπέμψαμεν Τιμόθεον· τὸν ἀδελφὸν ἡμῶν καὶ συνεργὸν τοῦ θεοῦ ἐν τῷ εὐαγγελίῳ τοῦ Χριστοῦ· εἰς τὸ στηρίξαι ὑμᾶς, καὶ παρακαλέσαι ὑπὲρ τῆς πίστεως ὑμῶν, 2 and we sent Timothy to visit you . He is our {NEQ} brother and {NEQ} God’s co-worker * in proclaiming the Good News of {NEQ} Christ . We sent him to strengthen you , {NEQ} to encourage you in your {NEQ} faith ,
2Thes.1:8 8ἐν πυρὶ φλογός, διδόντος ἐκδίκησιν τοῖς μὴ εἰδόσι θεὸν καὶ τοῖς μὴ ὑπακούουσιν τῷ εὐαγγελίῳ τοῦ κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ· 8 in flaming fire , bringing judgment on those who don’t know God and on those who refuse to obey the Good News of our {NEQ} Lord Jesus .
2Thes.2:14 14εἰς ἐκάλεσεν ὑμᾶς διὰ τοῦ εὐαγγελίου ἡμῶν, εἰς περιποίησιν δόξης τοῦ κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ. 14 He called you to salvation when we told you the Good News ; now you can share in the glory {NEQ} of our Lord Jesus Christ .
1Tim.1:11 11κατὰ τὸ εὐαγγέλιον τῆς δόξης τοῦ μακαρίου θεοῦ ἐπιστεύθην ἐγώ. 11 that comes from the {NEQ} glorious Good News {RPT} entrusted to me by our blessed God .
2Tim.1:8 8μὴ οὖν ἐπαισχυνθῇς τὸ μαρτύριον τοῦ κυρίου ἡμῶν· μηδέ, ἐμὲ τὸν δέσμιον αὐτοῦ· ἀλλὰ συνκακοπάθησον τῷ εὐαγγελίῳ, κατὰ δύναμιν θεοῦ· 8 So never be ashamed to tell others about our {NEQ} Lord . And don’t be ashamed of me , either , even though I’m in prison for him . With the strength God gives you , {NEQ} be ready to suffer with me for the sake of the Good News .
2Tim.1:10 10φανερωθεῖσαν δὲ νῦν διὰ τῆς ἐπιφανείας τοῦ σωτῆρος ἡμῶν, Χριστοῦ Ἰησοῦ· καταργήσαντος μὲν τὸν θάνατον φωτίσαντος δὲ ζωὴν καὶ ἀφθαρσίαν διὰ τοῦ εὐαγγελίου· 10 And now he has made all of this plain to us by the appearing of Christ Jesus , our {NEQ} Savior . He {NEQ} broke the power of {NEQ} death and illuminated the way to life and immortality through the Good News .
2Tim.2:8 8μνημόνευε Ἰησοῦν Χριστόν, ἐγηγερμένον ἐκ νεκρῶν, ἐκ σπέρματος Δαυείδ· κατὰ τὸ εὐαγγέλιόν μου· 8 Always remember that Jesus Christ , a descendant of King David , was raised from the dead . This is the Good News I preach .
Phlm.1:13 13ὃν ἐγὼ ἐβουλόμην πρὸς ἐμαυτὸν κατέχειν, ἵνα ὑπὲρ σοῦ μοι διακονῇ, ἐν τοῖς δεσμοῖς τοῦ εὐαγγελίου. 13 I wanted to keep him here with me while I am in these chains for preaching the Good News , and he would have helped me on your behalf .
1Pet.4:17 17ὅτι καιρὸς τοῦ ἄρξασθαι τὸ κρίμα, ἀπὸ τοῦ οἴκου τοῦ θεοῦ· εἰ δὲ πρῶτον ἀφ᾽ ἡμῶν, τί τὸ τέλος τῶν ἀπειθούντων τῷ τοῦ θεοῦ εὐαγγελίῳ; 17 For the time {NEQ} has come for {NEQ} judgment , and it must begin with {NEQ} God’s {NEQ} household . And if judgment begins with us , what terrible fate awaits those who have never obeyed {NEQ} God’s {NEQ} Good News ?
Rev.14:6 6καὶ εἶδον ἄλλον ἄγγελον πετόμενον ἐν μεσουρανήματι, ἔχοντα εὐαγγέλιον αἰώνιον εὐαγγελίσαι ἐπὶ τοὺς καθημένους ἐπὶ τῆς γῆς— καὶ ἐπὶ πᾶν ἔθνος, καὶ φυλήν, καὶ γλῶσσαν, καὶ λαόν. 6 And I saw another angel flying through the sky , carrying the eternal Good News to proclaim to the people who belong to this world {NEQ} to every nation , {NEQ} tribe , {NEQ} language , and people .