The Bible

Old Testament

New Testament

Give Us Feedback

εὐαγγελίζομαι (euaggelizomai, 2097A)

Meanings

[in] preaching the good news, [the] preaching [of] the good news [to us], announcing the good news, are evangelized, are preaching the good news [about], good news [about] he was preaching, have the good news preached [to them], having announced good news, having had the good news preached [to them], having preached the good news, having preached the good news [in], he preached the good news [about], he was preaching the good news, I announce good news, I do preach the good news, I might preach the good news [about], I preach the good news, I preached the good news, I proclaimed, is preaching the good news [of], preaches [a] good news, preaching the good news, preaching the good news [about], preaching the good news [of], should preach [a] good news, to announce, to preach good news, to preach the good news, to preach the good news [about], we preached, were preaching the good news

Greek-English Concordance: 99 verses

  Greek (NLG) English (NLT)
Matt.11:5 5τυφλοὶ ἀναβλέπουσιν, καὶ χωλοὶ περιπατοῦσιν, λεπροὶ καθαρίζονται, καὶ κωφοὶ ἀκούουσιν, καὶ νεκροὶ ἐγείρονται, καὶ πτωχοὶ εὐαγγελίζονται. 5 the blind see , {NEQ} the lame walk , the lepers are cured , {NEQ} the deaf hear , {NEQ} the dead are raised to life , and the Good News is being preached to the poor .
Luke.1:19 19καὶ ἀποκριθεὶς ἄγγελος εἶπεν αὐτῷ, Ἐγώ εἰμι Γαβριήλ· παρεστηκὼς ἐνώπιον τοῦ θεοῦ. καὶ ἀπεστάλην λαλῆσαι πρὸς σὲ καὶ εὐαγγελίσασθαί σοι ταῦτα. 19 Then the angel said {RPT} , I am Gabriel ! I stand in the very presence of {NEQ} God . {NEQ} It was he who sent me {RPT} {RPT} {RPT} to bring you {NEQ} this good news !
Luke.2:10 10καὶ εἶπεν αὐτοῖς ἄγγελος, Μὴ φοβεῖσθε. ἰδοὺ γὰρ εὐαγγελίζομαι ὑμῖν χαρὰν μεγάλην ἥτις ἔσται παντὶ τῷ λαῷ. 10 but the angel reassured them . Don’t be afraid ! {NEQ} he said . {NEQ} I bring you good news that will bring great joy to all {NEQ} people .
Luke.3:18 18πολλὰ μὲν οὖν καὶ ἕτερα παρακαλῶν εὐηγγελίζετο τὸν λαόν. 18 {NEQ} {NEQ} {NEQ} John used many such warnings as he announced the Good News to the people .
Luke.4:18 18Πνεῦμα κυρίου ἐπ᾽ ἐμέ, οὗ εἵνεκεν ἔχρισέν με εὐαγγελίσασθαι πτωχοῖς. ἀπέσταλκέν με κηρύξαι αἰχμαλώτοις ἄφεσιν, καὶ τυφλοῖς ἀνάβλεψιν, ἀποστεῖλαι τεθραυσμένους ἐν ἀφέσει, 18 The Spirit of the LORD is upon me , for he has anointed me to bring Good News to the poor . He has sent me to proclaim that captives will be released , that the blind will see , that the oppressed will be set free ,
Luke.4:43 43 δὲ εἶπεν πρὸς αὐτοὺς ὅτι, Καί, ταῖς ἑτέραις πόλεσιν εὐαγγελίσασθαί με δεῖ τὴν βασιλείαν τοῦ θεοῦ, ὅτι ἐπὶ τοῦτο ἀπεστάλην. 43 But he replied {RPT} , I must preach the Good News of the Kingdom of {NEQ} God in {NEQ} other towns , too , because that is why I was sent .
Luke.7:22 22καὶ ἀποκριθεὶς εἶπεν αὐτοῖς, Πορευθέντες ἀπαγγείλατε Ἰωάνῃ εἴδετε καὶ ἠκούσατε— τυφλοὶ ἀναβλέπουσιν, χωλοὶ περιπατοῦσιν, λεπροὶ καθαρίζονται, καὶ κωφοὶ ἀκούουσιν, νεκροὶ ἐγείρονται, πτωχοὶ εὐαγγελίζονται. 22 Then he told John’s disciples , Go back to John and tell him what you have seen and heard the blind see , the lame walk , the lepers are cured , {NEQ} the deaf hear , the dead are raised to life , and the Good News is being preached to the poor .
Luke.8:1 1καὶ ἐγένετο ἐν τῷ καθεξῆς καὶ αὐτὸς διώδευεν κατὰ πόλιν καὶ κώμην, κηρύσσων καὶ εὐαγγελιζόμενος τὴν βασιλείαν τοῦ θεοῦ· καὶ οἱ δώδεκα σὺν αὐτῷ, 8:1 Soon afterward {NEQ} Jesus began a tour of the nearby towns and villages , preaching and announcing the Good News about the Kingdom of {NEQ} God . {NEQ} He took his twelve disciples with him ,
Luke.9:6 6ἐξερχόμενοι δὲ διήρχοντο κατὰ τὰς κώμας, εὐαγγελιζόμενοι καὶ θεραπεύοντες πανταχοῦ. 6 So they began their circuit of the villages , preaching the Good News and healing the sick .
Luke.20:1 1καὶ ἐγένετο ἐν μιᾷ τῶν ἡμερῶν διδάσκοντος αὐτοῦ τὸν λαὸν ἐν τῷ ἱερῷ καὶ εὐαγγελιζομένου, ἐπέστησαν οἱ ἀρχιερεῖς, καὶ οἱ γραμματεῖς, σὺν τοῖς πρεσβυτέροις. 20:1 {NEQ} {NEQ} One day as Jesus was teaching the people and preaching the Good News in the Temple , the leading priests , {NEQ} the teachers of religious law , and the elders came up to him .
Acts.5:42 42πᾶσάν τε ἡμέραν, ἐν τῷ ἱερῷ καὶ κατ᾽ οἶκον, οὐκ ἐπαύοντο διδάσκοντες καὶ εὐαγγελιζόμενοι· Τὸν Χριστὸν Ἰησοῦν. 42 And every day , in the Temple and from house to house , they continued to teach and preach this message : Jesus is the Messiah .
Acts.8:4 4οἱ μὲν οὖν διασπαρέντες διῆλθον εὐαγγελιζόμενοι τὸν λόγον. 4 But the believers who were scattered preached the Good News about Jesus wherever they went .
Acts.8:12 12ὅτε δὲ ἐπίστευσαν τῷ Φιλίππῳ εὐαγγελιζομένῳ περὶ τῆς βασιλείας τοῦ θεοῦ καὶ τοῦ ὀνόματος Ἰησοῦ Χριστοῦ· ἐβαπτίζοντο ἄνδρες τε καὶ γυναῖκες. 12 But now the people believed {NEQ} Philip’s message of Good News concerning the Kingdom of {NEQ} God and the name of Jesus Christ . As a result , many men and women were baptized .
Acts.8:25 25οἱ μὲν οὖν διαμαρτυράμενοι καὶ λαλήσαντες τὸν λόγον τοῦ κυρίου, ὑπέστρεφον εἰς Ἱεροσόλυμα. πολλάς τε κώμας τῶν Σαμαρειτῶν εὐηγγελίζοντο. 25 {NEQ} {NEQ} After testifying and preaching the word of the Lord in Samaria , Peter and John returned to Jerusalem . And they stopped in many {NEQ} Samaritan villages along the way to preach the Good News .
Acts.8:35 35ἀνοίξας δὲ Φίλιππος τὸ στόμα αὐτοῦ καὶ ἀρξάμενος ἀπὸ τῆς γραφῆς ταύτης, εὐηγγελίσατο αὐτῷ τὸν Ἰησοῦν. 35 So beginning with this same {NEQ} Scripture , {NEQ} Philip {NEQ} told him {RPT} the Good News about {NEQ} Jesus .
Acts.8:40 40Φίλιππος δὲ εὑρέθη εἰς ̓Άζωτον· καὶ διερχόμενος εὐηγγελίζετο τὰς πόλεις πάσας ἕως τοῦ ἐλθεῖν αὐτὸν εἰς Καισάρειαν. 40 Meanwhile , Philip found himself farther north at the town of Azotus . He preached the Good News there and in every {NEQ} town along the way until he came to Caesarea .
Acts.10:36 36τὸν λόγον ἀπέστειλεν τοῖς υἱοῖς Ἰσραὴλ εὐαγγελιζόμενος— εἰρήνην διὰ Ἰησοῦ Χριστοῦ, οὗτός ἐστιν πάντων κύριος. 36 This is the message of Good News for the people of Israel that there is peace with God through Jesus Christ , who is Lord of all .
Acts.11:20 20ἦσαν δέ τινες ἐξ αὐτῶν ἄνδρες Κύπριοι καὶ Κυρηναῖοι οἵτινες ἐλθόντες εἰς Ἀντιόχειαν ἐλάλουν καὶ πρὸς τοὺς Ἑλληνιστὰς εὐαγγελιζόμενοι τὸν κύριον Ἰησοῦν. 20 However , {NEQ} some of the believers who went to Antioch from Cyprus and Cyrene began preaching {NEQ} to the Gentiles * about the Lord Jesus .
Acts.13:32 32καὶ ἡμεῖς ὑμᾶς εὐαγγελιζόμεθα· τὴν πρὸς τοὺς πατέρας ἐπαγγελίαν γενομένην, 32 And now we are here to bring you this Good News . The promise was made to our ancestors ,
Acts.14:7 7κἀκεῖ εὐαγγελιζόμενοι ἦσαν. 7 And there they preached the Good News .
Acts.14:15 15καὶ λέγοντες, ̓Άνδρες, τί ταῦτα ποιεῖτε; καὶ ἡμεῖς ὁμοιοπαθεῖς ἐσμὲν ὑμῖν ἄνθρωποι· εὐαγγελιζόμενοι ὑμᾶς ἀπὸ τούτων τῶν ματαίων ἐπιστρέφειν ἐπὶ θεὸν ζῶντα, ὃς ἐποίησεν τὸν οὐρανὸν καὶ τὴν γῆν, καὶ τὴν θάλασσαν, καὶ πάντα τὰ ἐν αὐτοῖς. 15 {NEQ} Friends , * why are you doing this ? {NEQ} We are merely human beings just like you ! We have come to bring you the Good News that you should turn from these {NEQ} worthless things and turn to the living God , who made {NEQ} heaven and {NEQ} earth , {NEQ} the sea , and everything in them .
Acts.14:21 21εὐαγγελισάμενοί τε τὴν πόλιν ἐκείνην καὶ μαθητεύσαντες ἱκανούς, ὑπέστρεψαν εἰς τὴν Λύστραν, καὶ εἰς Ἰκόνιον, καὶ εἰς Ἀντιόχειαν, 21 After preaching the Good News in Derbe and making many disciples , Paul and Barnabas returned to {NEQ} Lystra , {NEQ} {RPT} Iconium , and {RPT} Antioch of Pisidia ,
Acts.15:35 35Παῦλος δὲ καὶ Βαρνάβας διέτριβον ἐν Ἀντιοχείᾳ· διδάσκοντες καὶ εὐαγγελιζόμενοι μετὰ καὶ ἑτέρων πολλῶν τὸν λόγον τοῦ κυρίου. 35 {NEQ} Paul and Barnabas stayed in Antioch . They and many others taught and preached the word of the Lord there .
Acts.16:10 10ὡς δὲ τὸ ὅραμα εἶδεν, εὐθέως ἐζητήσαμεν ἐξελθεῖν εἰς Μακεδονίαν, συμβιβάζοντες ὅτι προσκέκληται ἡμᾶς θεὸς εὐαγγελίσασθαι αὐτούς. 10 So we * decided to leave for Macedonia at once , having concluded that {NEQ} God was calling us to preach the Good News there .
Acts.17:18 18τινὲς δὲ καὶ τῶν Ἐπικουρείων καὶ Στωικῶν φιλοσόφων συνέβαλλον αὐτῷ· καί τινες ἔλεγον, Τί ἂν θέλοι σπερμολόγος οὗτος λέγειν; οἱ δέ Ξένων δαιμονίων δοκεῖ καταγγελεὺς εἶναι. ὅτι τὸν Ἰησοῦν καὶ τὴν ἀνάστασιν εὐηγγελίζετο. 18 He also had a debate with some of the Epicurean and Stoic philosophers . When he told them about {NEQ} Jesus and his resurrection , {NEQ} {RPT} they said , What’s this {NEQ} babbler trying to say with these strange ideas he’s picked up ? Others said , He seems to be preaching about some foreign gods .
Rom.1:15 15οὕτω τὸ κατ᾽ ἐμὲ πρόθυμον, καί, ὑμῖν τοῖς ἐν Ῥώμῃ, εὐαγγελίσασθαι. 15 So I am eager to come to you {NEQ} in Rome , too , to preach the Good News .
Rom.10:15 15πῶς δὲ κηρύξωσιν ἐὰν μὴ ἀποσταλῶσιν; καθὼς γέγραπται, Ὡς ὡραῖοι οἱ πόδες τῶν εὐαγγελιζομένων τὰ ἀγαθά. 15 And how will anyone go and tell them without being sent ? That is why the Scriptures say , How beautiful are the feet {NEQ} of messengers who bring {NEQ} good news ! * 
Rom.15:20 20οὕτως δὲ φιλοτιμούμενον εὐαγγελίζεσθαι οὐχ ὅπου ὠνομάσθη Χριστός, ἵνα μὴ ἐπ᾽ ἀλλότριον θεμέλιον οἰκοδομῶ· 20 {NEQ} {NEQ} My ambition has always been to preach the Good News where the name of Christ has never been heard , rather than {RPT} where a church has already been started by someone else .
1Cor.1:17 17οὐ γὰρ ἀπέστειλέν με Χριστὸς βαπτίζειν, ἀλλὰ εὐαγγελίζεσθαι— οὐκ ἐν σοφίᾳ λόγου, ἵνα μὴ κενωθῇ σταυρὸς τοῦ Χριστοῦ. 17 For Christ didn’t send me to baptize , but to preach the Good News and not with clever speech , for fear that the cross of {NEQ} Christ would lose its power .
1Cor.9:16 16ἐὰν γὰρ εὐαγγελίζωμαι οὐκ ἔστιν μοι καύχημα. ἀνάγκη γάρ μοι ἐπίκειται. οὐαὶ γάρ μοί ἐστιν ἐὰν μὴ εὐαγγελίσωμαι. 16 Yet preaching the Good News is not something I can boast about . {NEQ} I am compelled by God to do it . {NEQ} How terrible {NEQ} for me if I didn’t preach the Good News !
1Cor.9:18 18τίς οὖν μού ἐστιν μισθός; ἵνα εὐαγγελιζόμενος ἀδάπανον θήσω τὸ εὐαγγέλιον· εἰς τὸ μὴ καταχρήσασθαι τῇ ἐξουσίᾳ μου ἐν τῷ εὐαγγελίῳ. 18 What then is my {NEQ} pay ? {NEQ} It is the opportunity to preach the Good News without charging anyone . That’s why I never demand my {NEQ} rights when I preach the Good News .
1Cor.15:1 1γνωρίζω δὲ ὑμῖν, ἀδελφοί, τὸ εὐαγγέλιον εὐηγγελισάμην ὑμῖν· καὶ παρελάβετε, ἐν καὶ ἑστήκατε. 15:1 {NEQ} Let me now remind you , dear brothers and sisters , * of the Good News {RPT} I preached to you before . You welcomed it then , and you still stand firm in it .
1Cor.15:2 2δι᾽ οὗ καὶ σῴζεσθε τίνι λόγῳ εὐηγγελισάμην ὑμῖν εἰ κατέχετε— ἐκτός, εἰ μή, εἰκῇ ἐπιστεύσατε. 2 It is this Good News that saves you if you continue to believe the message I told you unless , of course , you believed something that was never true in the first place . * 
2Cor.10:16 16εἰς τὰ ὑπερέκεινα ὑμῶν εὐαγγελίσασθαι, οὐκ ἐν ἀλλοτρίῳ κανόνι· εἰς τὰ ἕτοιμα καυχήσασθαι. 16 Then we will be able to go and preach the Good News in other places far beyond you , where no one else is working . Then there will be no question of our boasting about work done in someone else’s territory .
2Cor.11:7 7 ἁμαρτίαν ἐποίησα ἐμαυτὸν ταπεινῶν ἵνα ὑμεῖς ὑψωθῆτε ὅτι δωρεὰν τὸ τοῦ θεοῦ εὐαγγέλιον εὐηγγελισάμην ὑμῖν; 7 {NEQ} Was I wrong when I humbled myself and honored you by preaching {NEQ} God’s {NEQ} Good News to you without expecting anything in return ?
Gal.1:8 8ἀλλὰ καὶ ἐὰν ἡμεῖς ἄγγελος ἐξ οὐρανοῦ, εὐαγγελίζηται ὑμῖν παρ᾽ εὐηγγελισάμεθα ὑμῖν, ἀνάθεμα ἔστω. 8 Let God’s curse fall on anyone , including us or even an angel from heaven , who preaches a different kind of Good News than {RPT} the one we preached to you .
Gal.1:9 9ὡς προειρήκαμεν καὶ ἄρτι πάλιν λέγω· εἴ τις ὑμᾶς εὐαγγελίζεται παρ᾽ παρελάβετε, ἀνάθεμα ἔστω. 9 I say again what we have said before : If anyone {RPT} preaches any other Good News than the one you welcomed , let that person be cursed .
Gal.1:16 16ἀποκαλύψαι τὸν υἱὸν αὐτοῦ ἐν ἐμοὶ ἵνα εὐαγγελίζωμαι αὐτὸν ἐν τοῖς ἔθνεσιν. εὐθέως, οὐ προσανεθέμην σαρκὶ καὶ αἵματι· 16 to reveal his {NEQ} Son to me * so that I would proclaim the Good News about Jesus to the Gentiles . When this happened , I did not rush out to consult with any human being . * 
Gal.1:23 23μόνον δὲ ἀκούοντες ἦσαν ὅτι, διώκων ἡμᾶς ποτὲ νῦν εὐαγγελίζεται τὴν πίστιν ἥν ποτε ἐπόρθει. 23 {NEQ} All they knew was that people were saying , The one who used to persecute us is now preaching the very faith {RPT} he tried to destroy !
Gal.4:13 13οἴδατε δὲ ὅτι δι᾽ ἀσθένειαν τῆς σαρκὸς εὐηγγελισάμην ὑμῖν τὸ πρότερον· 13 Surely you remember that I was sick when I first brought you the Good News .
Eph.2:17 17καὶ ἐλθὼν εὐηγγελίσατο εἰρήνην ὑμῖν τοῖς μακράν, καὶ εἰρήνην τοῖς ἐγγύς· 17 {NEQ} He brought this Good News of peace to you Gentiles who were far away from him , and peace to the Jews who were near .
Eph.3:8 8ἐμοὶ τῷ ἐλαχιστοτέρῳ πάντων ἁγίων, ἐδόθη χάρις αὕτη τοῖς ἔθνεσιν εὐαγγελίσασθαι τὸ ἀνεξιχνίαστον πλοῦτος τοῦ Χριστοῦ. 8 Though I am the least deserving of all God’s people , he graciously gave me the privilege of telling the Gentiles about the endless treasures available to them in {NEQ} Christ .
1Thes.3:6 6ἄρτι δὲ ἐλθόντος Τιμοθέου πρὸς ἡμᾶς ἀφ᾽ ὑμῶν, καὶ εὐαγγελισαμένου ἡμῖν τὴν πίστιν καὶ τὴν ἀγάπην ὑμῶν· καὶ ὅτι ἔχετε μνείαν ἡμῶν ἀγαθὴν πάντοτε ἐπιποθοῦντες ἡμᾶς ἰδεῖν καθάπερ καὶ ἡμεῖς ὑμᾶς· 6 But now Timothy has just returned {RPT} {NEQ} {RPT} , {NEQ} bringing us good news about your {RPT} faith and {RPT} love . {NEQ} He reports that you always remember our visit with joy and that you want to see us as much as we want to see you .
Heb.4:2 2καὶ γάρ ἐσμεν εὐηγγελισμένοι— καθάπερ κἀκεῖνοι·— ἀλλ᾽ οὐκ ὠφέλησεν λόγος τῆς ἀκοῆς ἐκείνους μὴ συνκεκερασμένους τῇ πίστει τοῖς ἀκούσασιν. 2 {NEQ} For this good news that God has prepared this rest has been announced to us just as it was to them . But it did them no good because they didn’t share the faith of those who listened to God . * 
Heb.4:6 6ἐπεὶ οὖν ἀπολείπεται τινὰς εἰσελθεῖν εἰς αὐτήν· καὶ οἱ πρότερον εὐαγγελισθέντες οὐκ εἰσῆλθον δι᾽ ἀπείθειαν· 6 So God’s rest is there for people to enter {RPT} {RPT} , but those who first heard this good news failed to enter because they disobeyed God .
1Pet.1:12 12οἷς ἀπεκαλύφθη ὅτι οὐχ ἑαυτοῖς, ὑμῖν δὲ διηκόνουν αὐτά· νῦν ἀνηγγέλη ὑμῖν διὰ τῶν εὐαγγελισαμένων ὑμᾶς ἐν πνεύματι ἁγίῳ ἀποσταλέντι ἀπ᾽ οὐρανοῦ· εἰς ἐπιθυμοῦσιν ἄγγελοι παρακύψαι. 12 They were told that their messages were not for themselves , but for you . And now this Good News {RPT} has been announced to you by those who preached {RPT} in the power of the Holy Spirit sent from heaven . It is all so wonderful that even the angels are eagerly watching these things happen .