The Bible

Old Testament

New Testament

Give Us Feedback

εὐδοκέω (eudokeo, 2106)

Meanings

are pleased, did you take pleasure in, having had pleasure, I am well pleased, I take pleasure, is pleased, they were pleased, was pleased, was well pleased, we were pleased, were pleased, you did take pleasure in

Greek-English Concordance: 21 verses

  Greek (NLG) English (NLT)
Matt.3:17 17καὶ ἰδοὺ φωνὴ ἐκ τῶν οὐρανῶν λέγουσα, Οὗτός ἐστιν υἱός μου ἀγαπητός, ἐν εὐδόκησα. 17 And a voice from {NEQ} heaven said , This is my {RPT} dearly loved {RPT} Son , who brings me great joy .
Matt.12:18 18Ἰδοὺ παῖς μου, ὃν ᾑρέτισα· ἀγαπητός μου, ὃν εὐδόκησεν ψυχή μου· θήσω τὸ πνεῦμά μου ἐπ᾽ αὐτόν, καὶ κρίσιν τοῖς ἔθνεσιν ἀπαγγελεῖ. 18 Look at my {NEQ} Servant , whom I have chosen . He is my {NEQ} Beloved , who pleases me . I will put my {NEQ} Spirit upon him , and he will proclaim justice to the nations .
Matt.17:5 5ἔτι αὐτοῦ λαλοῦντος, ἰδοὺ νεφέλη φωτεινὴ ἐπεσκίασεν αὐτούς, καὶ ἰδοὺ φωνὴ ἐκ τῆς νεφέλης λέγουσα, Οὗτός ἐστιν υἱός μου ἀγαπητός, ἐν εὐδόκησα. ἀκούετε αὐτοῦ. 5 But even as he spoke , {NEQ} a bright cloud overshadowed them , and a voice from the cloud said , This is my {RPT} dearly loved {RPT} Son , who brings me great joy . Listen to him .
Mark.1:11 11καὶ φωνὴ ἐγένετο ἐκ τῶν οὐρανῶν, Σὺ εἶ υἱός μου ἀγαπητός, ἐν σοὶ εὐδόκησα. 11 And a voice from {NEQ} heaven said , You are my {RPT} dearly loved {RPT} Son , and you bring me great joy .
Luke.3:22 22καὶ καταβῆναι τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον, σωματικῷ, εἴδει ὡς περιστερὰν ἐπ᾽ αὐτόν. καὶ φωνὴν ἐξ οὐρανοῦ γενέσθαι, Σὺ εἶ υἱός μου ἀγαπητός, ἐν σοὶ εὐδόκησα. 22 and the {RPT} Holy Spirit , in bodily form , descended on him like a dove . And a voice from heaven said , You are my {RPT} dearly loved {RPT} Son , and you bring me great joy .  * 
Luke.12:32 32μὴ φοβοῦ, τὸ μικρὸν ποίμνιον· ὅτι εὐδόκησεν πατὴρ ὑμῶν δοῦναι ὑμῖν τὴν βασιλείαν. 32 So don’t be afraid , {NEQ} little flock . For it gives your {NEQ} Father great happiness to give you the Kingdom .
Rom.15:26 26ηὐδόκησαν, γάρ, Μακεδονία καὶ Ἀχαΐα κοινωνίαν τινὰ ποιήσασθαι εἰς τοὺς πτωχοὺς τῶν ἁγίων τῶν ἐν Ἰερουσαλήμ. 26 For you see , the believers in Macedonia and Achaia  *  have eagerly taken up an offering for the poor among the believers {RPT} in Jerusalem .
Rom.15:27 27ηὐδόκησαν γὰρ καὶ ὀφειλέται εἰσὶν αὐτῶν· εἰ γὰρ τοῖς πνευματικοῖς αὐτῶν ἐκοινώνησαν τὰ ἔθνη, ὀφείλουσιν καὶ ἐν τοῖς σαρκικοῖς λειτουργῆσαι αὐτοῖς. 27 {NEQ} {NEQ} They were glad to do this because they feel they owe a real debt to them . Since {NEQ} the Gentiles {RPT} received the spiritual blessings of the Good News from the believers in Jerusalem , {NEQ} they feel the least they can do in return is to help them financially .
1Cor.1:21 21ἐπειδὴ γὰρ ἐν τῇ σοφίᾳ τοῦ θεοῦ οὐκ ἔγνω κόσμος διὰ τῆς σοφίας τὸν θεόν, εὐδόκησεν θεὸς διὰ τῆς μωρίας τοῦ κηρύγματος σῶσαι τοὺς πιστεύοντας. 21 Since {NEQ} {NEQ} God in his wisdom saw to it that the world would never know him through {NEQ} human wisdom , he has used our {NEQ} foolish {NEQ} preaching to save those who believe .
1Cor.10:5 5ἀλλ᾽ οὐκ ἐν τοῖς πλείοσιν αὐτῶν ηὐδόκησεν θεός, κατεστρώθησαν γὰρ ἐν τῇ ἐρήμῳ. 5 Yet {NEQ} God was not pleased with most of them , and their bodies were scattered in the wilderness .
2Cor.5:8 8θαρροῦμεν δὲ καὶ εὐδοκοῦμεν, μᾶλλον ἐκδημῆσαι ἐκ τοῦ σώματος, καὶ ἐνδημῆσαι πρὸς τὸν κύριον. 8 Yes , we are fully confident , and we would rather be away from these earthly bodies , for then we will be at home with the Lord .
2Cor.12:10 10διὸ εὐδοκῶ ἐν ἀσθενείαις, ἐν ὕβρεσιν, ἐν ἀνάγκαις, ἐν διωγμοῖς, καὶ στενοχωρίαις ὑπὲρ Χριστοῦ· ὅταν γὰρ ἀσθενῶ, τότε δυνατός εἰμι. 10 That’s why I take pleasure in my weaknesses , and in the insults , {RPT} hardships , {RPT} persecutions , and troubles that I suffer for Christ . For when I am weak , then I am strong .
Gal.1:15 15ὅτε δὲ εὐδόκησεν θεός, (ὁ ἀφορίσας με ἐκ κοιλίας μητρός μου, καὶ καλέσας διὰ τῆς χάριτος αὐτοῦ,) 15 But even before I was born , {NEQ} God {RPT} chose me and called me by his marvelous {NEQ} grace . Then it pleased him
Col.1:19 19ὅτι ἐν αὐτῷ εὐδόκησεν πᾶν τὸ πλήρωμα κατοικῆσαι, 19 For God in all his fullness was pleased to live in Christ ,
1Thes.2:8 8οὕτως ὁμειρόμενοι ὑμῶν ηὐδοκοῦμεν μεταδοῦναι ὑμῖν οὐ μόνον τὸ εὐαγγέλιον τοῦ θεοῦ ἀλλά, καί, τὰς ἑαυτῶν ψυχὰς διότι ἀγαπητοὶ ἡμῖν ἐγενήθητε. 8 {NEQ} We loved you so much that we shared with you not only {NEQ} God’s {NEQ} Good News but our own {NEQ} lives , too .
1Thes.3:1 1διό, μηκέτι στέγοντες, ηὐδοκήσαμεν καταλειφθῆναι ἐν Ἀθήναις μόνοι, 3:1 Finally , when we could stand it no longer , we decided to stay alone in Athens ,
2Thes.2:12 12ἵνα κριθῶσιν πάντες οἱ μὴ πιστεύσαντες τῇ ἀληθείᾳ ἀλλὰ εὐδοκήσαντες τῇ ἀδικίᾳ. 12 Then they will be condemned for enjoying {NEQ} evil rather than believing the truth .
Heb.10:6 6ὁλοκαυτώματα καὶ περὶ ἁμαρτίας οὐκ εὐδόκησας. 6 You were not pleased with burnt offerings or other offerings for sin .
Heb.10:8 8ἀνώτερον, λέγων ὅτι, Θυσίας καὶ προσφορὰς καὶ ὁλοκαυτώματα καὶ περὶ ἁμαρτίας οὐκ ἠθέλησας, οὐδὲ εὐδόκησας, (αἵτινες κατὰ νόμον προσφέρονται)· 8 First , Christ said , You did not want animal sacrifices or sin offerings or burnt offerings or other offerings for sin , nor were you pleased with them ( though they are required by the law of Moses ) .
Heb.10:38 38 δὲ δίκαιός μου ἐκ πίστεως ζήσεται· καὶ ἐὰν ὑποστείληται οὐκ εὐδοκεῖ ψυχή μου ἐν αὐτῷ. 38 And my {NEQ} righteous ones will live by faith .  *  But {NEQ} I will take no pleasure in anyone who turns away .  * 
2Pet.1:17 17λαβὼν γὰρ παρὰ θεοῦ πατρὸς τιμὴν καὶ δόξαν· φωνῆς ἐνεχθείσης αὐτῷ τοιᾶσδε ὑπὸ τῆς μεγαλοπρεποῦς δόξης, υἱός μου ἀγαπητός μου, οὗτός ἐστιν εἰς ὃν ἐγὼ εὐδόκησα· 17 {NEQ} when he received honor and glory from God the Father . The voice from the majestic glory of God said to him , This is my {NEQ} dearly loved {NEQ} Son {RPT} , who brings me great joy .  *