The Bible

Old Testament

New Testament

Give Us Feedback

εὐθέως (eutheos, 2112)

Meanings

at once, immediately

Greek-English Concordance: 34 verses

  Greek (NLG) English (NLT)
Matt.4:20 20οἱ δὲ εὐθέως ἀφέντες τὰ δίκτυα ἠκολούθησαν αὐτῷ. 20 And they left their nets at once and followed him .
Matt.4:22 22οἱ δὲ εὐθέως ἀφέντες τὸ πλοῖον καὶ τὸν πατέρα αὐτῶν, ἠκολούθησαν αὐτῷ. 22 {NEQ} They immediately followed him , leaving the boat and their {NEQ} father behind .
Matt.8:3 3καὶ ἐκτείνας τὴν χεῖρα ἥψατο αὐτοῦ. λέγων, Θέλω· καθαρίσθητι· καὶ εὐθέως ἐκαθερίσθη αὐτοῦ λέπρα. 3 {NEQ} Jesus reached out and touched him . I am willing , he said . Be healed ! And instantly the leprosy disappeared {RPT} .
Matt.13:5 5ἄλλα δὲ ἔπεσεν ἐπὶ τὰ πετρώδη. ὅπου οὐκ εἶχεν γῆν πολλήν, καὶ εὐθέως ἐξανέτειλεν διὰ τὸ μὴ ἔχειν βάθος γῆς. 5 Other seeds fell on {NEQ} shallow {NEQ} soil with underlying rock . {NEQ} The seeds sprouted quickly because the soil was shallow .
Matt.14:22 22καὶ εὐθέως, ἠνάγκασεν τοὺς μαθητὰς ἐμβῆναι εἰς τὸ πλοῖον καὶ προάγειν αὐτὸν εἰς τὸ πέραν ἕως οὗ ἀπολύσῃ τοὺς ὄχλους. 22 Immediately after this , Jesus insisted that his disciples get back into {NEQ} the boat and cross {RPT} to the other side of the lake , while he sent the people home .
Matt.14:31 31εὐθέως δὲ Ἰησοῦς ἐκτείνας τὴν χεῖρα ἐπελάβετο αὐτοῦ. καὶ λέγει αὐτῷ, Ὀλιγόπιστε, εἰς τί ἐδίστασας; 31 {NEQ} Jesus immediately reached out and grabbed him . You have so little faith , {NEQ} Jesus said {RPT} . Why did you doubt me ?
Matt.20:34 34σπλαγχνισθεὶς δὲ Ἰησοῦς ἥψατο τῶν ὀμμάτων αὐτῶν. καὶ εὐθέως ἀνέβλεψαν. καὶ ἠκολούθησαν αὐτῷ. 34 {NEQ} {NEQ} Jesus felt sorry for them and touched their {NEQ} eyes . Instantly they could see ! Then they followed him .
Matt.24:29 29εὐθέως δὲ μετὰ τὴν θλῖψιν τῶν ἡμερῶν ἐκείνων, ἥλιος σκοτισθήσεται, καὶ σελήνη οὐ δώσει τὸ φέγγος αὐτῆς, καὶ οἱ ἀστέρες πεσοῦνται ἀπὸ τοῦ οὐρανοῦ, καὶ αἱ δυνάμεις τῶν οὐρανῶν σαλευθήσονται. 29 Immediately after the anguish of those {NEQ} days , the sun will be darkened , {NEQ} the moon will give no {NEQ} light {RPT} , {NEQ} the stars will fall from the sky , and the powers in the heavens will be shaken .  * 
Matt.25:16 16εὐθέως πορευθεὶς τὰ πέντε τάλαντα λαβὼν ἠργάσατο ἐν αὐτοῖς καὶ ἐκέρδησεν ἄλλα πέντε. 16 The servant who received the five bags of silver began to invest the money {RPT} and earned five more .
Matt.26:49 49καὶ εὐθέως προσελθὼν τῷ Ἰησοῦ εἶπεν, Χαῖρε, ῥαββεί· καὶ κατεφίλησεν αὐτόν. 49 So Judas came straight to {NEQ} Jesus . Greetings , Rabbi ! he exclaimed and gave him the kiss .
Matt.27:48 48καὶ εὐθέως δραμὼν εἷς ἐξ αὐτῶν καὶ λαβὼν σπόγγον πλήσας τε ὄξους, καὶ περιθεὶς καλάμῳ ἐπότιζεν αὐτόν. 48 {NEQ} {NEQ} One of them ran and filled a sponge {NEQ} with sour wine , {NEQ} holding it up to him on a reed stick so he could drink .
Mark.7:35 35καὶ εὐθέως ἠνοίγησαν αὐτοῦ αἱ ἀκοαί, καὶ ἐλύθη δεσμὸς τῆς γλώσσης αὐτοῦ καὶ ἐλάλει ὀρθῶς. 35 Instantly the man could hear perfectly , and his {NEQ} tongue was freed so he could speak plainly !
Luke.5:13 13καὶ ἐκτείνας τὴν χεῖρα ἥψατο αὐτοῦ. λέγων, Θέλω, καθαρίσθητι. καὶ εὐθέως λέπρα ἀπῆλθεν ἀπ᾽ αὐτοῦ. 13 {NEQ} Jesus reached out and touched him . I am willing , he said . Be healed ! And instantly the leprosy {RPT} disappeared .
Luke.12:36 36καὶ ὑμεῖς ὅμοιοι ἀνθρώποις προσδεχομένοις τὸν κύριον ἑαυτῶν πότε ἀναλύσῃ ἐκ τῶν γάμων. ἵνα ἐλθόντος καὶ κρούσαντος εὐθέως ἀνοίξωσιν αὐτῷ. 36 as though you were waiting for your {NEQ} master {NEQ} to return from the wedding feast . Then you will be ready to open the door and let him in the moment he arrives and knocks .
Luke.12:54 54ἔλεγεν δὲ καὶ τοῖς ὄχλοις, ̔Όταν ἴδητε νεφέλην ἀνατέλλουσαν ἐπὶ δυσμῶν, εὐθέως λέγετε ὅτι, ̓Όμβρος ἔρχεται· καὶ γίνεται οὕτως. 54 Then Jesus turned to the crowd and said , When you see clouds beginning to form in the west , you say , Here comes a shower . And you are right .
Luke.14:5 5καὶ πρὸς αὐτοὺς εἶπεν, Τίνος ὑμῶν υἱὸς βοῦς εἰς φρέαρ πεσεῖται, καὶ οὐκ εὐθέως ἀνασπάσει αὐτὸν ἐν ἡμέρᾳ τοῦ σαββάτου; 5 Then he turned to them and said , Which of you doesn’t work on the Sabbath ? If your son  *  or your cow falls into a pit , {NEQ} don’t you rush to get him out ?
Luke.17:7 7τίς δὲ ἐξ ὑμῶν δοῦλον ἔχων ἀροτριῶντα ποιμαίνοντα, ὃς εἰσελθόντι ἐκ τοῦ ἀγροῦ ἐρεῖ αὐτῷ, Εὐθέως παρελθὼν ἀνάπεσε; 7   When a servant {RPT} {RPT} comes in from plowing or taking care of sheep , {RPT} does his master say {RPT} , {NEQ} Come in and eat with me ?
Luke.21:9 9ὅταν δὲ ἀκούσητε πολέμους καὶ ἀκαταστασίας, μὴ πτοηθῆτε. δεῖ γὰρ ταῦτα γενέσθαι πρῶτον, ἀλλ᾽ οὐκ εὐθέως τὸ τέλος. 9 And when you hear of wars and insurrections , don’t panic . Yes , these things must take place first , but the end won’t follow immediately .
John.5:9 9καὶ εὐθέως, ἐγένετο ὑγιὴς ἄνθρωπος. καὶ ἦρε τὸν κράβαττον αὐτοῦ καὶ περιεπάτει. ἦν δὲ σάββατον ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ. 9 Instantly , the man was healed ! {NEQ} He rolled up his {NEQ} sleeping mat and began walking ! But this miracle happened on the Sabbath ,
John.6:21 21ἤθελον οὖν λαβεῖν αὐτὸν εἰς τὸ πλοῖον, καὶ εὐθέως ἐγένετο τὸ πλοῖον ἐπὶ τῆς γῆς εἰς ἣν ὑπῆγον. 21 Then they were eager to let him in the boat , and immediately they arrived at their destination {RPT} !
John.18:27 27πάλιν οὖν ἠρνήσατο Πέτρος. καὶ εὐθέως ἀλέκτωρ ἐφώνησεν. 27 {NEQ} Again Peter denied it . And immediately a rooster crowed .
Acts.9:18 18καὶ εὐθέως ἀπέπεσαν αὐτοῦ ἀπὸ τῶν ὀφθαλμῶν ὡς λεπίδες, ἀνέβλεψέν τε· καὶ ἀναστὰς ἐβαπτίσθη. 18 Instantly something like scales fell from Saul’s {NEQ} eyes , and he regained his sight . Then he got up and was baptized .
Acts.9:20 20καὶ εὐθέως ἐν ταῖς συναγωγαῖς ἐκήρυσσεν τὸν Ἰησοῦν, ὅτι, Οὗτός ἐστιν υἱὸς τοῦ θεοῦ. 20 And immediately he began preaching about {NEQ} Jesus in the synagogues , saying , He is indeed the Son of {NEQ} God !
Acts.9:34 34καὶ εἶπεν αὐτῷ Πέτρος, Αἰνέα, ἰᾶταί σε Ἰησοῦς Χριστός· ἀνάστηθι καὶ στρῶσον σεαυτῷ. καὶ εὐθέως ἀνέστη. 34 {NEQ} {NEQ} Peter said to him , Aeneas , Jesus Christ heals you ! Get up , and roll up your sleeping mat ! And he was healed instantly .
Acts.12:10 10διελθόντες δὲ πρώτην φυλακὴν καὶ δευτέραν ἦλθαν ἐπὶ τὴν πύλην τὴν σιδηρᾶν τὴν φέρουσαν εἰς τὴν πόλιν, ἥτις αὐτομάτη ἠνοίγη αὐτοῖς. καὶ ἐξελθόντες προῆλθον ῥύμην μίαν, καὶ εὐθέως ἀπέστη ἄγγελος ἀπ᾽ αὐτοῦ. 10 {NEQ} They passed the first and second guard posts and came to the {RPT} iron gate {RPT} leading to the city , and this opened for them all by itself . So they passed through and started walking down the street , and then the angel suddenly left {RPT} him .
Acts.16:10 10ὡς δὲ τὸ ὅραμα εἶδεν, εὐθέως ἐζητήσαμεν ἐξελθεῖν εἰς Μακεδονίαν, συμβιβάζοντες ὅτι προσκέκληται ἡμᾶς θεὸς εὐαγγελίσασθαι αὐτούς. 10 So we  *  decided to leave for Macedonia at once , having concluded that {NEQ} God was calling us to preach the Good News there .
Acts.17:10 10οἱ δὲ ἀδελφοὶ εὐθέως διὰ νυκτὸς ἐξέπεμψαν τόν τε Παῦλον καὶ τὸν Σίλαν εἰς Βέροιαν· οἵτινες παραγενόμενοι, εἰς τὴν συναγωγὴν τῶν Ἰουδαίων ἀπῄεσαν. 10 {NEQ} That very night the believers sent {RPT} {NEQ} Paul and {RPT} Silas to Berea . When they arrived there , they went to the {NEQ} Jewish synagogue .
Acts.17:14 14εὐθέως δὲ τότε τὸν Παῦλον ἐξαπέστειλαν οἱ ἀδελφοὶ πορεύεσθαι ἕως ἐπὶ τὴν θάλασσαν, ὑπέμεινάν τε τε Σίλας καὶ Τιμόθεος ἐκεῖ. 14 {NEQ} {NEQ} The believers acted at once , sending {NEQ} Paul on to the coast , while {NEQ} {NEQ} {NEQ} Silas and {NEQ} Timothy remained behind .
Acts.21:30 30ἐκινήθη τε πόλις ὅλη, καὶ ἐγένετο συνδρομὴ τοῦ λαοῦ· καὶ ἐπιλαβόμενοι τοῦ Παύλου εἷλκον αὐτὸν ἔξω τοῦ ἱεροῦ, καὶ εὐθέως ἐκλείσθησαν αἱ θύραι. 30 {NEQ} The whole city was rocked by these accusations , and a great riot followed . {NEQ} Paul {NEQ} was grabbed and dragged out of the Temple , and immediately the gates were closed behind him .
Acts.22:29 29εὐθέως οὖν ἀπέστησαν ἀπ᾽ αὐτοῦ οἱ μέλλοντες αὐτὸν ἀνετάζειν, καὶ χιλίαρχος δὲ ἐφοβήθη ἐπιγνοὺς ὅτι Ῥωμαῖός ἐστιν καὶ ὅτι αὐτὸν ἦν δεδεκώς. 29 {NEQ} The soldiers who were about to interrogate Paul quickly withdrew {RPT} {RPT} when they heard {NEQ} he was a Roman citizen , and the commander {NEQ} was frightened {NEQ} because he had ordered him bound and whipped .
Gal.1:16 16ἀποκαλύψαι τὸν υἱὸν αὐτοῦ ἐν ἐμοὶ ἵνα εὐαγγελίζωμαι αὐτὸν ἐν τοῖς ἔθνεσιν. εὐθέως, οὐ προσανεθέμην σαρκὶ καὶ αἵματι· 16 to reveal his {NEQ} Son to me  *  so that I would proclaim the Good News about Jesus to the Gentiles . When this happened , I did not rush out to consult with any human being .  * 
Jas.1:24 24κατενόησεν γὰρ ἑαυτόν, καὶ ἀπελήλυθεν, καὶ εὐθέως ἐπελάθετο ὁποῖος ἦν. 24 You see {NEQ} yourself , {NEQ} walk away , and forget what you look like .
3Jn.1:14 14ἐλπίζω δὲ εὐθέως σε ἰδεῖν, καὶ στόμα πρὸς στόμα λαλήσομεν. 14 For I hope to see you soon , and then we will talk face to face .
Rev.4:2 2εὐθέως ἐγενόμην ἐν πνεύματι, καὶ ἰδοὺ θρόνος ἔκειτο ἐν τῷ οὐρανῷ καὶ ἐπὶ τὸν θρόνον καθήμενος. 2 And instantly I was in the Spirit ,  *  and I saw a throne in {NEQ} heaven and someone sitting on it .