The Bible

Old Testament

New Testament

Give Us Feedback

εὐχαριστέω (eucharisteo, 2168)

Meanings

[after] having given thanks, [and] having given thanks, give thanks, give thanks [for], gives thanks, giving thanks, having given thanks, he gave thanks, he gives thanks, I give thanks, I thank, thanked [him], thanking, thanks may be given, to thank, we give thanks, we thank

Greek-English Concordance: 38 verses

  Greek (NLG) English (NLT)
Matt.15:36 36ἔλαβεν τοὺς ἑπτὰ ἄρτους καὶ τοὺς ἰχθύας, καὶ εὐχαριστήσας, ἔκλασεν. καὶ ἐδίδου τοῖς μαθηταῖς, οἱ δὲ μαθηταὶ τοῖς ὄχλοις. 36 Then he took the seven loaves and the fish , {NEQ} thanked God for them , and broke them into pieces . {NEQ} He gave them to the disciples , {NEQ} who distributed the food to the crowd .
Matt.26:27 27καὶ λαβὼν ποτήριον καὶ εὐχαριστήσας· ἔδωκεν αὐτοῖς λέγων, Πίετε ἐξ αὐτοῦ πάντες, 27 And he took a cup of wine and gave thanks to God for it . He gave it to them and said , Each of you drink from it ,
Mark.8:6 6καὶ παραγγέλλει τῷ ὄχλῳ ἀναπεσεῖν ἐπὶ τῆς γῆς. καὶ λαβὼν τοὺς ἑπτὰ ἄρτους, εὐχαριστήσας ἔκλασεν. καὶ ἐδίδου τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ ἵνα παρατιθῶσιν, καὶ παρέθηκαν τῷ ὄχλῳ. 6 So Jesus told all the people to sit down on the ground . Then he took the seven loaves , thanked God for them , and broke them into pieces . {NEQ} He gave them to his {NEQ} disciples {NEQ} {RPT} , {NEQ} who distributed the bread to the crowd .
Mark.14:23 23καὶ λαβὼν ποτήριον εὐχαριστήσας· ἔδωκεν αὐτοῖς, καὶ ἔπιον ἐξ αὐτοῦ πάντες. 23 And he took a cup of wine and gave thanks to God for it . He gave it to them , and they all drank from it .
Luke.17:16 16καὶ ἔπεσεν ἐπὶ πρόσωπον παρὰ τοὺς πόδας αὐτοῦ, εὐχαριστῶν αὐτῷ· καὶ αὐτὸς ἦν Σαμαρείτης. 16 {NEQ} He fell to the ground at Jesus' {NEQ} feet , thanking him for what he had done . {NEQ} This man was a Samaritan .
Luke.18:11 11 Φαρισαῖος σταθεὶς πρὸς ἑαυτὸν ταῦτα προσηύχετο· θεός, εὐχαριστῶ σοι, ὅτι οὐκ εἰμὶ ὥσπερ οἱ λοιποὶ τῶν ἀνθρώπων· ἅρπαγες, ἄδικοι, μοιχοί· καὶ ὡς οὗτος τελώνης. 11 The Pharisee stood by himself and prayed this prayer * : I thank you , {NEQ} God , that I am not a sinner like everyone else . For I don’t cheat , I don’t sin , and I don’t commit adultery . I’m certainly not like that {NEQ} tax collector !
Luke.22:17 17καὶ δεξάμενος ποτήριον εὐχαριστήσας, εἶπεν, Λάβετε τοῦτο καὶ διαμερίσατε εἰς ἑαυτούς. 17 Then he took a cup of wine and gave thanks to God for it . Then he said , Take this and share it among yourselves .
Luke.22:19 19καὶ λαβὼν ἄρτον εὐχαριστήσας, ἔκλασεν καὶ ἔδωκεν αὐτοῖς, λέγων, Τοῦτό ἐστιν τὸ σῶμά μου, τὸ ὑπὲρ ὑμῶν διδόμενον· τοῦτο ποιεῖτε εἰς τὴν ἐμὴν ἀνάμνησιν. 19   {NEQ} He took some bread and gave thanks to God for it . Then he broke it in pieces and gave it to the disciples , saying , This is my {RPT} body , {RPT} which is given for you . Do this to remember {NEQ} me .
John.6:11 11ἔλαβεν οὖν τοὺς ἄρτους Ἰησοῦς, καὶ εὐχαριστήσας, διέδωκεν τοῖς ἀνακειμένοις· ὁμοίως καὶ ἐκ τῶν ὀψαρίων· ὅσον ἤθελον. 11   Then {NEQ} Jesus took the loaves , {NEQ} gave thanks to God , and distributed them to the people . Afterward he did the same with the fish . And they all ate as much as they wanted .
John.6:23 23ἄλλα ἦλθεν πλοῖα ἐκ Τιβεριάδος ἐγγὺς τοῦ τόπου ὅπου ἔφαγον τὸν ἄρτον εὐχαριστήσαντος τοῦ κυρίου. 23 Several boats from Tiberias landed near the place where the Lord had blessed the bread and the people had eaten .
John.11:41 41ἦραν οὖν τὸν λίθον. δὲ Ἰησοῦς ἦρεν τοὺς ὀφθαλμοὺς ἄνω καὶ εἶπεν, Πάτερ, εὐχαριστῶ σοι ὅτι ἤκουσάς μου. 41 So they rolled the stone aside . Then {NEQ} Jesus looked up to heaven and said , Father , thank you for hearing me .
Acts.27:35 35εἴπας δὲ ταῦτα, καὶ λαβὼν ἄρτον, εὐχαρίστησεν τῷ θεῷ ἐνώπιον πάντων, καὶ κλάσας ἤρξατο ἐσθίειν. 35 {RPT} {NEQ} {RPT} Then he took some bread , gave thanks to {NEQ} God before them all , and broke off a piece and ate it .
Acts.28:15 15κἀκεῖθεν οἱ ἀδελφοὶ ἀκούσαντες τὰ περὶ ἡμῶν, ἦλθαν εἰς ἀπάντησιν ἡμῖν ἄχρι Ἀππίου Φόρου· καὶ Τριῶν Ταβερνῶν. οὓς ἰδὼν Παῦλος, εὐχαριστήσας τῷ θεῷ ἔλαβε θάρσος. 15 The brothers and sisters * in Rome had heard we were coming , and they came to meet us at the Forum * on the Appian Way . Others joined us at {NEQ} The Three Taverns . * When {NEQ} Paul saw them , he was encouraged and thanked {NEQ} God .
Rom.1:8 8πρῶτον μὲν εὐχαριστῶ τῷ θεῷ μου διὰ Ἰησοῦ Χριστοῦ περὶ πάντων ὑμῶν, ὅτι πίστις ὑμῶν καταγγέλλεται ἐν ὅλῳ τῷ κόσμῳ. 8 Let me say first that I thank my {NEQ} God through Jesus Christ for all of you , because your {NEQ} faith in him is being talked about all over the world .
Rom.1:21 21διότι γνόντες τὸν θεόν, οὐχ ὡς θεὸν ἐδόξασαν ηὐχαρίστησαν· ἀλλὰ ἐματαιώθησαν ἐν τοῖς διαλογισμοῖς αὐτῶν. καί, ἐσκοτίσθη ἀσύνετος αὐτῶν καρδία. 21 Yes , they knew {NEQ} God , but they wouldn’t worship him as God or even give him thanks . And they began to think up foolish ideas of what God was like . As a result , their {NEQ} minds became dark and confused .
Rom.14:6 6 φρονῶν τὴν ἡμέραν κυρίῳ φρονεῖ. καὶ ἐσθίων κυρίῳ ἐσθίει, εὐχαριστεῖ γὰρ τῷ θεῷ· καὶ μὴ ἐσθίων κυρίῳ οὐκ ἐσθίει καὶ εὐχαριστεῖ τῷ θεῷ. 6 Those who worship the Lord on a special day do it to honor him . {NEQ} Those who eat any kind of food do so to honor the Lord , since they give thanks to {NEQ} God before eating . And those who refuse to eat certain foods also want to please the Lord and give thanks to {NEQ} God .
Rom.16:4 4οἵτινες ὑπὲρ τῆς ψυχῆς μου τὸν ἑαυτῶν τράχηλον ὑπέθηκαν· οἷς οὐκ ἐγὼ μόνος εὐχαριστῶ, ἀλλὰ καὶ πᾶσαι αἱ ἐκκλησίαι τῶν ἐθνῶν· 4 In fact , they once risked their lives for me . I am thankful to them , and so are all the {NEQ} Gentile churches .
1Cor.1:4 4εὐχαριστῶ τῷ θεῷ μου πάντοτε περὶ ὑμῶν ἐπὶ τῇ χάριτι τοῦ θεοῦ, τῇ δοθείσῃ ὑμῖν ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ· 4 I always thank my {NEQ} God for you and for the gracious gifts he {RPT} has given you , now that you belong to Christ Jesus .
1Cor.1:14 14εὐχαριστῶ ὅτι οὐδένα ὑμῶν ἐβάπτισα εἰ μὴ Κρίσπον καὶ Γάϊον, 14 I thank God that I did not baptize any of you except Crispus and Gaius ,
1Cor.10:30 30εἰ ἐγὼ χάριτι μετέχω, τί βλασφημοῦμαι ὑπὲρ οὗ ἐγὼ εὐχαριστῶ; 30 If I can thank God for the food and enjoy it , why should I be condemned for eating it ?
1Cor.11:24 24καὶ εὐχαριστήσας. ἔκλασεν καὶ εἶπεν, Τοῦτό μού ἐστιν τὸ σῶμα, τὸ ὑπὲρ ὑμῶν· τοῦτο ποιεῖτε εἰς τὴν ἐμὴν ἀνάμνησιν. 24 and gave thanks to God for it . Then he broke it in pieces and said , This is my {NEQ} body , which is given for you . * Do this to remember {NEQ} me .
1Cor.14:17 17σὺ μὲν γὰρ καλῶς εὐχαριστεῖς, ἀλλ᾽ ἕτερος οὐκ οἰκοδομεῖται. 17 You {NEQ} {NEQ} will be giving thanks very well , but it won’t strengthen the people who hear you .
1Cor.14:18 18εὐχαριστῶ τῷ θεῷ πάντων ὑμῶν μᾶλλον γλώσσαις λαλῶ. 18 I thank {NEQ} God that I speak in tongues more than any of you .
2Cor.1:11 11συνυπουργούντων καὶ ὑμῶν ὑπὲρ ἡμῶν τῇ δεήσει· ἵνα ἐκ πολλῶν προσώπων τὸ εἰς ἡμᾶς χάρισμα διὰ πολλῶν εὐχαριστηθῇ ὑπὲρ ἡμῶν. 11 And you are helping us by {NEQ} praying for us . Then {NEQ} many people will give thanks because God has graciously answered so many prayers {NEQ} {RPT} for our safety .
Eph.1:16 16οὐ παύομαι εὐχαριστῶν ὑπὲρ ὑμῶν· μνείαν ποιούμενος ἐπὶ τῶν προσευχῶν μου, 16 I have not stopped thanking God for you . I pray for you constantly ,
Eph.5:20 20εὐχαριστοῦντες πάντοτε ὑπὲρ πάντων ἐν ὀνόματι τοῦ κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ τῷ θεῷ καὶ πατρί. 20 And give thanks {NEQ} for everything to God the {NEQ} Father in the name of our {NEQ} Lord Jesus Christ .
Phil.1:3 3εὐχαριστῶ τῷ θεῷ μου, ἐπὶ πάσῃ τῇ μνείᾳ ὑμῶν· 3 Every time I think of you , I give thanks to my {NEQ} God .
Col.1:3 3εὐχαριστοῦμεν τῷ θεῷ πατρὶ τοῦ κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, πάντοτε περὶ ὑμῶν προσευχόμενοι· 3 We always pray for you , and we give thanks to {NEQ} God , the Father of our {NEQ} Lord Jesus Christ .
Col.1:12 12εὐχαριστοῦντες τῷ πατρὶ τῷ ἱκανώσαντι ὑμᾶς εἰς τὴν μερίδα τοῦ κλήρου τῶν ἁγίων, ἐν τῷ φωτί· 12 always thanking the Father . He has enabled you to share in the inheritance that belongs to {NEQ} his people , who live in the light .
Col.3:17 17καὶ πᾶν τι ἐὰν ποιῆτε ἐν λόγῳ ἐν ἔργῳ, πάντα ἐν ὀνόματι κυρίου Ἰησοῦ, εὐχαριστοῦντες τῷ θεῷ πατρὶ δι᾽ αὐτοῦ. 17 And whatever you do or {RPT} say , do it as a representative of the Lord Jesus , giving thanks through him to {NEQ} God the Father .
1Thes.1:2 2εὐχαριστοῦμεν τῷ θεῷ πάντοτε περὶ πάντων ὑμῶν μνείαν ποιούμενοι ἐπὶ τῶν προσευχῶν ἡμῶν ἀδιαλείπτως· 2 We always thank {NEQ} God for all of you and pray for you constantly .
1Thes.2:13 13καὶ διὰ τοῦτο καί, ἡμεῖς εὐχαριστοῦμεν τῷ θεῷ ἀδιαλείπτως, ὅτι παραλαβόντες λόγον ἀκοῆς παρ᾽ ἡμῶν τοῦ θεοῦ ἐδέξασθε, οὐ λόγον ἀνθρώπων· ἀλλὰ καθώς— ἀληθῶς ἐστίν— λόγον θεοῦ· ὃς καὶ ἐνεργεῖται ἐν ὑμῖν τοῖς πιστεύουσιν. 13 Therefore , {NEQ} we never stop thanking {NEQ} God that when you received his message from us , you didn’t think of our words as mere human ideas . You accepted what we said as the very word of God which , {NEQ} {NEQ} of course , it is . And this word continues to work in {RPT} you who believe .
1Thes.5:18 18ἐν παντὶ εὐχαριστεῖτε, τοῦτο γὰρ θέλημα θεοῦ ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ εἰς ὑμᾶς. 18 Be thankful in all circumstances , for this is God’s will for you who belong to Christ Jesus .
2Thes.1:3 3εὐχαριστεῖν ὀφείλομεν τῷ θεῷ πάντοτε περὶ ὑμῶν, ἀδελφοί, καθὼς ἄξιόν ἐστιν, ὅτι ὑπεραυξάνει πίστις ὑμῶν καὶ πλεονάζει ἀγάπη ἑνὸς ἑκάστου πάντων ὑμῶν εἰς ἀλλήλους· 3 Dear brothers and sisters , * we can’t help but {NEQ} thank {NEQ} God for you , because your {NEQ} faith is flourishing and your {NEQ} love for one another is growing .
2Thes.2:13 13ἡμεῖς δέ, ὀφείλομεν εὐχαριστεῖν τῷ θεῷ πάντοτε περὶ ὑμῶν, ἀδελφοί, ἠγαπημένοι ὑπὸ κυρίου· ὅτι εἵλατο ὑμᾶς θεὸς ἀπαρχὴν εἰς σωτηρίαν— ἐν ἁγιασμῷ πνεύματος καὶ πίστει ἀληθείας· 13 As for us , we can’t help but thank {NEQ} God for you , dear brothers and sisters loved by the Lord . We are always thankful that {NEQ} God chose you to be among the first * to experience salvation a salvation that came through the Spirit who makes you holy and through your belief in the truth .
Phlm.1:4 4εὐχαριστῶ τῷ θεῷ μου πάντοτε μνείαν σου ποιούμενος ἐπὶ τῶν προσευχῶν μου, 4 I always thank my {NEQ} God when I pray for you , Philemon ,
Rev.11:17 17λέγοντες, Εὐχαριστοῦμέν σοι, κύριε θεός, παντοκράτωρ, ὢν καὶ ἦν, ὅτι εἴληφας τὴν δύναμίν σου τὴν μεγάλην καὶ ἐβασίλευσας. 17 And they said , We give thanks to you , Lord {NEQ} God , the Almighty , the one who is and who always was , for now you have assumed your {RPT} great {RPT} power and have begun to reign .