The Bible

Old Testament

New Testament

Give Us Feedback

εὑρίσκω (eu(risko, 2147)

Meanings

[it] was discovered, [when] wasable to find, did find, did I find, did they find, do we find, dofind, find, finding, finding [one], finds, found, found [it], found [me], found [things], have I found, having found, having found [him], having found [it], having found [them], he did find, he did find [any], he finds, he finds [it], he found, he should find, he was found, he will find, I did find [any], I find, I found, I have found, I may find, I was found, it does find [one], it finds [it], it finds [the house], may be found, may find, might find [him], she finds [it], she found, she was found, they did find, they didfind, they find, they found, they found [it to be], they found [it], they found [things], they might find [something], they were finding, they were finding [any], to find, to have discovered, was found, we found, we have found, were finding, were found, were they found, will find, will he find, will they find, would be found, would it be found, you find, you find [him], you found, you will find, you will find [fish]

Greek-English Concordance: 161 verses

  Greek (NLG) English (NLT)
Matt.1:18 18τοῦ δὲ Ἰησοῦ Χριστοῦ γένεσις οὕτως ἦν. μνηστευθείσης τῆς μητρὸς αὐτοῦ, Μαρίας, τῷ Ἰωσήφ. πρὶν συνελθεῖν αὐτούς, εὑρέθη ἐν γαστρὶ ἔχουσα ἐκ πνεύματος ἁγίου. 18 {NEQ} {NEQ} This is how Jesus the Messiah was {NEQ} born . His {NEQ} mother , Mary , was engaged to be married to {NEQ} Joseph . But before the marriage took place , while she was still a virgin , she became pregnant through the power of the Holy Spirit .
Matt.2:8 8καὶ πέμψας αὐτοὺς εἰς Βηθλεὲμ εἶπεν, Πορευθέντες ἐξετάσατε ἀκριβῶς περὶ τοῦ παιδίου. ἐπὰν δὲ εὕρητε, ἀπαγγείλατέ μοι ὅπως κἀγὼ ἐλθὼν προσκυνήσω αὐτῷ. 8 Then he told {RPT} them , Go to Bethlehem and search carefully for the child . And when you find him , come back and tell me so that I can go and worship him , too !
Matt.7:7 7αἰτεῖτε, καὶ δοθήσεται ὑμῖν. ζητεῖτε, καὶ εὑρήσετε. κρούετε, καὶ ἀνοιγήσεται ὑμῖν. 7 Keep on asking , and you will receive what you ask for . Keep on seeking , and you will find . Keep on knocking , and the door will be opened to you .
Matt.7:8 8πᾶς γὰρ αἰτῶν, λαμβάνει. καὶ ζητῶν, εὑρίσκει. καὶ τῷ κρούοντι, ἀνοιγήσεται. 8   For everyone who asks , receives . {NEQ} Everyone who seeks , finds . And to everyone who knocks , the door will be opened .
Matt.7:14 14ὅτι δέ στενὴ πύλη καὶ τεθλιμμένη ὁδὸς ἀπάγουσα εἰς τὴν ζωήν, καὶ ὀλίγοι εἰσὶν οἱ εὑρίσκοντες αὐτήν. 14 {NEQ} But the gateway {RPT} to {NEQ} life is very narrow and the road {NEQ} is difficult , and only a few ever find it .
Matt.8:10 10ἀκούσας δὲ Ἰησοῦς, ἐθαύμασεν. καὶ εἶπεν τοῖς ἀκολουθοῦσιν, Ἀμὴν λέγω ὑμῖν, παρ᾽ οὐδενὶ τοσαύτην πίστιν ἐν τῷ Ἰσραὴλ εὗρον. 10 {NEQ} When {NEQ} Jesus heard this , he was amazed . {NEQ} Turning to those who were following him , he said , I tell you the truth , I haven’t seen faith like this in all {NEQ} Israel !
Matt.10:39 39 εὑρὼν τὴν ψυχὴν αὐτοῦ, ἀπολέσει αὐτήν· καὶ ἀπολέσας τὴν ψυχὴν αὐτοῦ ἕνεκεν ἐμοῦ, εὑρήσει αὐτήν. 39 If you cling to your {NEQ} life , you will lose it ; but if you give up your {NEQ} life for me , you will find it .
Matt.11:29 29ἄρατε τὸν ζυγόν μου ἐφ᾽ ὑμᾶς. καὶ μάθετε ἀπ᾽ ἐμοῦ, ὅτι πραΰς εἰμι καὶ ταπεινὸς τῇ καρδίᾳ, καὶ εὑρήσετε ἀνάπαυσιν ταῖς ψυχαῖς ὑμῶν. 29 Take my {NEQ} yoke upon you . {NEQ} Let me teach you , because I am humble and gentle at {NEQ} heart , and you will find rest for your {NEQ} souls .
Matt.12:43 43ὅταν δὲ τὸ ἀκάθαρτον πνεῦμα ἐξέλθῃ ἀπὸ τοῦ ἀνθρώπου, διέρχεται δι᾽ ἀνύδρων τόπων, ζητοῦν ἀνάπαυσιν καὶ οὐχ εὑρίσκει. 43 {NEQ} When an evil * spirit leaves a person , it goes into {RPT} the desert , seeking rest but finding none .
Matt.12:44 44τότε λέγει, Εἰς τὸν οἶκόν μου ἐπιστρέψω ὅθεν ἐξῆλθον. καὶ ἐλθὸν εὑρίσκει σχολάζοντα, σεσαρωμένον, καὶ κεκοσμημένον. 44 Then it says , I will return to the person {RPT} I came from . So it returns and finds its former home empty , swept , and in order .
Matt.13:44 44ὁμοία ἐστὶν βασιλεία τῶν οὐρανῶν θησαυρῷ κεκρυμμένῳ ἐν τῷ ἀγρῷ ὃν εὑρὼν ἄνθρωπος· ἔκρυψεν, καὶ ἀπὸ τῆς χαρᾶς αὐτοῦ, ὑπάγει καὶ πωλεῖ πάντα ὅσα ἔχει καὶ ἀγοράζει τὸν ἀγρὸν ἐκεῖνον. 44 The Kingdom of {NEQ} Heaven is like a treasure that a man discovered hidden in a field . {NEQ} In his {NEQ} excitement , he hid it again {NEQ} and sold everything he owned to get enough money to {NEQ} buy the field {RPT} .
Matt.13:46 46εὑρὼν δὲ ἕνα πολύτιμον μαργαρίτην, ἀπελθὼν πέπρακεν πάντα ὅσα εἶχεν καὶ ἠγόρασεν αὐτόν. 46 {NEQ} When he discovered a pearl of great value , he sold everything he owned and bought it !
Matt.16:25 25ὃς γὰρ ἐὰν θέλῃ τὴν ψυχὴν αὐτοῦ σῶσαι, ἀπολέσει αὐτήν. ὃς δ᾽ ἂν ἀπολέσῃ τὴν ψυχὴν αὐτοῦ ἕνεκεν ἐμοῦ, εὑρήσει αὐτήν. 25 {NEQ} If you try to hang on to your {NEQ} life , you will lose it . But if you give up your {NEQ} life for my sake , you will save it .
Matt.17:27 27ἵνα δέ, μὴ σκανδαλίσωμεν αὐτούς, πορευθεὶς εἰς θάλασσαν βάλε ἄγκιστρον. καὶ τὸν ἀναβάντα πρῶτον ἰχθὺν ἆρον, καὶ ἀνοίξας τὸ στόμα αὐτοῦ εὑρήσεις στατῆρα· ἐκεῖνον λαβὼν δὸς αὐτοῖς ἀντὶ ἐμοῦ καὶ σοῦ. 27 However , we don’t want to offend them , so go down to the lake and throw in a line . {NEQ} Open the mouth of the first fish you catch , and {RPT} you will find a large silver coin . * Take it and pay the tax {RPT} for both of us .
Matt.18:13 13καὶ ἐὰν γένηται εὑρεῖν αὐτό, ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ὅτι χαίρει ἐπ᾽ αὐτῷ μᾶλλον ἐπὶ τοῖς ἐνενήκοντα ἐννέα τοῖς μὴ πεπλανημένοις. 13 And if he finds it , I tell you the truth , {NEQ} he will rejoice over it more than over the ninety-nine that didn’t wander away !
Matt.18:28 28ἐξελθὼν δέ, δοῦλος ἐκεῖνος εὗρεν ἕνα τῶν συνδούλων αὐτοῦ ὃς ὤφειλεν αὐτῷ ἑκατὸν δηνάρια. καὶ κρατήσας αὐτὸν ἔπνιγεν λέγων, Ἀπόδος εἴ τι ὀφείλεις. 28 But when the man left the king , {RPT} he went to a {NEQ} fellow servant {RPT} who owed him a few thousand dollars . * {NEQ} He grabbed him by the throat and demanded instant payment .
Matt.20:6 6περὶ δὲ τὴν ἑνδεκάτην ἐξελθὼν εὗρεν ἄλλους ἑστῶτας. καὶ λέγει αὐτοῖς, Τί ὧδε ἑστήκατε ὅλην τὴν ἡμέραν ἀργοί; 6 At {NEQ} {NEQ} five o’clock that afternoon he was in town again and saw some more people standing around . {NEQ} He asked them , Why haven’t you been working today {NEQ} ?
Matt.21:2 2λέγων αὐτοῖς, Πορεύεσθε εἰς τὴν κώμην τὴν κατέναντι ὑμῶν. καὶ εὐθύς, εὑρήσετε ὄνον δεδεμένην, καὶ πῶλον μετ᾽ αὐτῆς. λύσαντες ἀγάγετέ μοι. 2 Go into the village {RPT} over there {RPT} , he said {RPT} . As soon as you enter it , you will see a donkey tied there , with its colt beside it . Untie them and bring them to me .
Matt.21:19 19καὶ ἰδὼν συκῆν μίαν ἐπὶ τῆς ὁδοῦ ἦλθεν ἐπ᾽ αὐτήν, καὶ οὐδὲν εὗρεν ἐν αὐτῇ, εἰ μὴ φύλλα μόνον. καὶ λέγει αὐτῇ, Μηκέτι ἐκ σοῦ καρπὸς γένηται εἰς τὸν αἰῶνα. καὶ ἐξηράνθη παραχρῆμα συκῆ. 19 and he noticed a fig tree beside the road . He went over to see if there were any figs , but there were {RPT} only leaves . Then he said to it , May you never bear fruit again ! And immediately the fig tree withered up .
Matt.22:9 9πορεύεσθε οὖν ἐπὶ τὰς διεξόδους τῶν ὁδῶν καὶ ὅσους ἐὰν εὕρητε καλέσατε εἰς τοὺς γάμους. 9 Now go out to the street corners and invite everyone you see .
Matt.22:10 10καὶ ἐξελθόντες οἱ δοῦλοι ἐκεῖνοι εἰς τὰς ὁδοὺς συνήγαγον πάντας οὓς εὗρον, πονηρούς τε καὶ ἀγαθούς, καὶ ἐπλήσθη νυμφὼν ἀνακειμένων. 10 So the servants {RPT} brought in everyone {RPT} they could find , good and bad alike , and the banquet hall was filled with guests .
Matt.24:46 46μακάριος δοῦλος ἐκεῖνος, ὃν ἐλθὼν κύριος αὐτοῦ εὑρήσει οὕτως ποιοῦντα. 46 If the master {RPT} {RPT} returns and finds that the {NEQ} servant has done a good job , there will be a reward .
Matt.26:40 40καὶ ἔρχεται πρὸς τοὺς μαθητὰς καὶ εὑρίσκει αὐτοὺς καθεύδοντας. καὶ λέγει τῷ Πέτρῳ, Οὕτως οὐκ ἰσχύσατε μίαν ὥραν γρηγορῆσαι μετ᾽ ἐμοῦ; 40 Then he returned to the disciples and found them asleep . {NEQ} He said to {NEQ} Peter , {NEQ} Couldn’t you watch with me even one hour ?
Matt.26:43 43καὶ ἐλθὼν πάλιν, εὗρεν αὐτοὺς καθεύδοντας, ἦσαν γὰρ αὐτῶν οἱ ὀφθαλμοὶ βεβαρημένοι. 43 {NEQ} When he returned to them again , he found them sleeping , for they couldn’t keep their {NEQ} eyes open .
Matt.26:60 60καὶ οὐχ εὗρον πολλῶν προσελθόντων ψευδομαρτύρων, ὕστερον, δὲ προσελθόντες δύο 60 But even though they found many who agreed to give false witness , they could not use anyone’s testimony . Finally , two men came forward
Matt.27:32 32ἐξερχόμενοι δέ, εὗρον ἄνθρωπον Κυρηναῖον, ὀνόματι Σίμωνα, τοῦτον ἠγγάρευσαν ἵνα ἄρῃ τὸν σταυρὸν αὐτοῦ. 32 Along the way , they came across a man named Simon , who was from Cyrene , * and the soldiers forced him to carry Jesus' {NEQ} cross .
Mark.1:37 37καὶ εὗρον αὐτὸν καὶ λέγουσιν αὐτῷ ὅτι, Πάντες ζητοῦσίν σε. 37 {NEQ} When they found him , {NEQ} they said {RPT} , Everyone is looking for you .
Mark.7:30 30καὶ ἀπελθοῦσα εἰς τὸν οἶκον αὐτῆς, εὗρεν τὸ παιδίον βεβλημένον ἐπὶ τὴν κλίνην, καὶ τὸ δαιμόνιον ἐξεληλυθός. 30 And when she arrived {NEQ} home , she found her little girl lying quietly in {NEQ} bed , and the demon was gone .
Mark.11:2 2καὶ λέγει αὐτοῖς, Ὑπάγετε εἰς τὴν κώμην τὴν κατέναντι ὑμῶν. καὶ εὐθὺς εἰσπορευόμενοι εἰς αὐτήν, εὑρήσετε πῶλον δεδεμένον ἐφ᾽ ὃν οὐδεὶς οὔπω ἀνθρώπων ἐκάθισεν. λύσατε αὐτὸν καὶ φέρετε. 2 Go into that village {RPT} over there {RPT} , {NEQ} he told them . As soon as you enter {RPT} it , you will see a young donkey tied there that no one has ever ridden . Untie it and bring it here .
Mark.11:4 4καὶ ἀπῆλθον καὶ εὗρον πῶλον δεδεμένον πρὸς θύραν, ἔξω ἐπὶ τοῦ ἀμφόδου. 4 {NEQ} The two disciples left and found the colt standing in the street , tied outside {NEQ} the front door .
Mark.11:13 13καὶ ἰδὼν συκῆν ἀπὸ μακρόθεν ἔχουσαν φύλλα, ἦλθεν εἰ ἄρα τι εὑρήσει ἐν αὐτῇ. καὶ ἐλθὼν ἐπ᾽ αὐτὴν οὐδὲν εὗρεν εἰ μὴ φύλλα γὰρ καιρὸς οὐκ ἦν σύκων. 13 {NEQ} He noticed a fig tree in full leaf a little way off , so he went over to see if he could find any figs {NEQ} {RPT} . But there were {RPT} only leaves because it was too early in the season for fruit .
Mark.13:36 36μὴ ἐλθὼν ἐξαίφνης εὕρῃ ὑμᾶς καθεύδοντας. 36 Don’t let him find you sleeping when he arrives without warning .
Mark.14:16 16καὶ ἐξῆλθον οἱ μαθηταὶ καὶ ἦλθον εἰς τὴν πόλιν καὶ εὗρον καθὼς εἶπεν αὐτοῖς, καὶ ἡτοίμασαν τὸ πάσχα. 16 So {RPT} the two disciples {NEQ} went into the city and found everything just as Jesus had said {RPT} , and they prepared the Passover meal there .
Mark.14:37 37καὶ ἔρχεται καὶ εὑρίσκει αὐτοὺς καθεύδοντας. καὶ λέγει τῷ Πέτρῳ, Σίμων· καθεύδεις; οὐκ ἴσχυσας μίαν ὥραν γρηγορῆσαι; 37 Then he returned and found the disciples asleep . {NEQ} He said to {NEQ} Peter , Simon , are you asleep ? Couldn’t you watch with me even one hour ?
Mark.14:40 40καὶ πάλιν ἐλθών, εὗρεν αὐτοὺς καθεύδοντας, ἦσαν γὰρ αὐτῶν οἱ ὀφθαλμοὶ καταβαρυνόμενοι. καὶ οὐκ ᾔδεισαν τί ἀποκριθῶσιν αὐτῷ. 40 {NEQ} When he returned to them again , he found them sleeping , for they couldn’t keep their {NEQ} eyes open . And they didn’t know what to say {RPT} .
Mark.14:55 55οἱ δὲ ἀρχιερεῖς καὶ ὅλον τὸ συνέδριον ἐζήτουν κατὰ τοῦ Ἰησοῦ μαρτυρίαν εἰς τὸ θανατῶσαι αὐτόν. καὶ οὐχ ηὕρισκον. 55 Inside , the leading priests and the entire high council * were trying to find evidence against {NEQ} Jesus , so they could put him to death . But they couldn’t find any .
Luke.1:30 30καὶ εἶπεν ἄγγελος αὐτῇ, Μὴ φοβοῦ, Μαριάμ, εὗρες γὰρ χάριν παρὰ τῷ θεῷ. 30 Don’t be afraid , Mary , the angel {NEQ} told her , for you have found favor with {NEQ} God !
Luke.2:12 12καὶ τοῦτο ὑμῖν τὸ σημεῖον· εὑρήσετε βρέφος ἐσπαργανωμένον, καὶ κείμενον ἐν φάτνῃ. 12 And you will recognize him by this {NEQ} sign : You will find a baby wrapped snugly in strips of cloth , {NEQ} lying in a manger .
Luke.2:45 45καὶ μὴ εὑρόντες, ὑπέστρεψαν εἰς Ἰερουσαλὴμ ἀναζητοῦντες αὐτόν. 45 When they couldn’t find him , they went back to Jerusalem to search for him there .
Luke.2:46 46καὶ ἐγένετο μετὰ ἡμέρας τρεῖς εὗρον αὐτὸν ἐν τῷ ἱερῷ, καθεζόμενον ἐν μέσῳ τῶν διδασκάλων, καὶ ἀκούοντα αὐτῶν καὶ ἐπερωτῶντα αὐτούς. 46 Three days later they finally discovered him in the Temple , sitting among the religious teachers , {NEQ} listening to them and asking questions {RPT} .
Luke.4:17 17καὶ ἐπεδόθη αὐτῷ βιβλίον τοῦ προφήτου Ἠσαΐου. καὶ ἀναπτύξας τὸ βιβλίον εὗρεν τὸν τόπον οὗ ἦν γεγραμμένον· 17 {NEQ} The scroll of Isaiah the prophet was handed to him . {NEQ} He unrolled the scroll and found the place where this was written :
Luke.5:19 19καὶ μὴ εὑρόντες ποίας εἰσενέγκωσιν αὐτὸν διὰ τὸν ὄχλον· ἀναβάντες ἐπὶ τὸ δῶμα διὰ τῶν κεράμων. καθῆκαν αὐτὸν σὺν τῷ κλινιδίῳ, εἰς τὸ μέσον ἔμπροσθεν τοῦ Ἰησοῦ. 19 but they couldn’t reach {RPT} him because of the crowd . So they went up to the roof and took off some tiles . Then they lowered the sick man on his mat down into the crowd , right in front of {NEQ} Jesus .
Luke.6:7 7παρετηροῦντο δὲ αὐτὸν οἱ γραμματεῖς καὶ οἱ Φαρισαῖοι. εἰ ἐν τῷ σαββάτῳ θεραπεύει, ἵνα εὕρωσιν κατηγορεῖν αὐτοῦ. 7 {NEQ} The teachers of religious law and the Pharisees watched Jesus closely . If he healed the man’s hand , they planned to accuse him of working on the Sabbath .
Luke.7:9 9ἀκούσας δὲ ταῦτα Ἰησοῦς, ἐθαύμασεν αὐτόν. καὶ στραφεὶς τῷ ἀκολουθοῦντι αὐτῷ ὄχλῳ, εἶπεν, Λέγω ὑμῖν, οὐδὲ ἐν τῷ Ἰσραὴλ τοσαύτην πίστιν εὗρον. 9 {NEQ} When {NEQ} Jesus heard this , he was amazed {RPT} . {NEQ} Turning to the crowd that was following him , he said , I tell you , I haven’t seen faith like this in all {NEQ} Israel !
Luke.7:10 10καὶ ὑποστρέψαντες εἰς τὸν οἶκον οἱ πεμφθέντες, εὗρον τὸν δοῦλον ὑγιαίνοντα. 10 And when the officer’s friends returned to his house , they found the slave completely healed .
Luke.8:35 35ἐξῆλθον δὲ ἰδεῖν τὸ γεγονός. καὶ ἦλθαν πρὸς τὸν Ἰησοῦν, καὶ εὗρον καθήμενον τὸν ἄνθρωπον ἀφ᾽ οὗ τὰ δαιμόνια ἐξῆλθεν· ἱματισμένον καὶ σωφρονοῦντα, παρὰ τοὺς πόδας τοῦ Ἰησοῦ, καὶ ἐφοβήθησαν. 35 {NEQ} People rushed out to see what had happened . {NEQ} A crowd soon gathered around {NEQ} Jesus , and they saw the man who {RPT} had been freed from the demons . He was sitting at {NEQ} Jesus' {NEQ} feet , fully clothed and perfectly sane , and they were all afraid .
Luke.9:12 12 δὲ ἡμέρα ἤρξατο κλίνειν προσελθόντες δὲ οἱ δώδεκα εἶπαν αὐτῷ, Ἀπόλυσον τὸν ὄχλον, ἵνα πορευθέντες εἰς τὰς κύκλῳ κώμας καὶ ἀγρούς, καταλύσωσιν καὶ εὕρωσιν ἐπισιτισμόν. ὅτι ὧδε ἐν ἐρήμῳ τόπῳ ἐσμέν. 12 {NEQ} Late in the afternoon {NEQ} the twelve disciples came to him and said , Send the crowds away to the nearby villages and farms , so they can find food and lodging for the night . {NEQ} There is nothing to eat here in this remote place .
Luke.9:36 36καὶ ἐν τῷ γενέσθαι τὴν φωνήν, εὑρέθη Ἰησοῦς μόνος. καὶ αὐτοὶ ἐσίγησαν καὶ οὐδενὶ ἀπήγγειλαν ἐν ἐκείναις ταῖς ἡμέραις οὐδὲν ὧν ἑώρακαν. 36 {NEQ} When the voice finished , Jesus was there alone . They {NEQ} didn’t tell anyone at that {NEQ} time what they had seen .
Luke.11:9 9κἀγὼ ὑμῖν λέγω, αἰτεῖτε, καὶ δοθήσεται ὑμῖν. ζητεῖτε, καὶ εὑρήσετε. κρούετε, καὶ ἀνοιγήσεται ὑμῖν. 9 And so I tell you , keep on asking , and you will receive what you ask for . Keep on seeking , and you will find . Keep on knocking , and the door will be opened to you .
Luke.11:10 10πᾶς γὰρ αἰτῶν, λαμβάνει. καὶ ζητῶν, εὑρίσκει. καὶ τῷ κρούοντι, ἀνοιγήσεται. 10 For everyone who asks , receives . {NEQ} Everyone who seeks , finds . And to everyone who knocks , the door will be opened .
Luke.11:24 24ὅταν τὸ ἀκάθαρτον πνεῦμα ἐξέλθῃ ἀπὸ τοῦ ἀνθρώπου, διέρχεται δι᾽ ἀνύδρων τόπων, ζητοῦν ἀνάπαυσιν. καὶ μὴ εὑρίσκον, τότε λέγει, Ὑποστρέψω εἰς τὸν οἶκόν μου ὅθεν ἐξῆλθον. 24 When an evil * spirit leaves a person , it goes into {RPT} the desert , searching for rest . But when it finds none , {NEQ} it says , I will return to the person I came from .
Luke.11:25 25καὶ ἐλθὸν εὑρίσκει σεσαρωμένον καὶ κεκοσμημένον. 25 So it returns and finds that its former home is all swept and in order .
Luke.12:37 37μακάριοι οἱ δοῦλοι ἐκεῖνοι οὓς ἐλθὼν κύριος εὑρήσει γρηγοροῦντας. ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ὅτι περιζώσεται, καὶ ἀνακλινεῖ αὐτούς, καὶ παρελθὼν διακονήσει αὐτοῖς. 37 The servants {RPT} who are ready and waiting for his return will be rewarded . I tell you the truth , {NEQ} {NEQ} he himself will seat them , put on an apron , and serve them as they sit and eat !
Luke.12:38 38κἂν ἐν τῇ δευτέρᾳ κἂν ἐν τῇ τρίτῃ φυλακῇ ἔλθῃ. καὶ εὕρῃ οὕτως, μακάριοί εἰσιν ἐκεῖνοι. 38 {RPT} He may come in the middle of the night or just before dawn . * But whenever he comes , he will reward the servants who are ready .
Luke.12:43 43μακάριος δοῦλος ἐκεῖνος, ὃν ἐλθὼν κύριος αὐτοῦ εὑρήσει ποιοῦντα οὕτως. 43 If the master {RPT} returns {RPT} and finds that the servant {RPT} has done a good job , there will be a reward .
Luke.13:6 6ἔλεγεν δὲ ταύτην τὴν παραβολήν· συκῆν εἶχέν τις πεφυτευμένην ἐν τῷ ἀμπελῶνι αὐτοῦ καὶ ἦλθεν ζητῶν καρπὸν ἐν αὐτῇ, καὶ οὐχ εὗρεν. 6 Then Jesus told this {NEQ} story : A man planted a fig tree in his {NEQ} garden and came again and again to see if there was any fruit on it , but he was always disappointed .
Luke.13:7 7εἶπεν δὲ πρὸς τὸν ἀμπελουργόν, Ἰδοὺ τρία ἔτη ἀφ᾽ οὗ ἔρχομαι ζητῶν καρπὸν ἐν τῇ συκῇ ταύτῃ, καὶ οὐχ εὑρίσκω. ἔκκοψον αὐτήν, ἱνατί καὶ τὴν γῆν καταργεῖ. 7 Finally , he said to his gardener , {NEQ} I’ve waited three years , and there hasn’t been a single fig {RPT} ! Cut it down . It’s just taking up space in the garden .
Luke.15:4 4Τίς ἄνθρωπος ἐξ ὑμῶν ἔχων ἑκατὸν πρόβατα καὶ ἀπολέσας ἐξ αὐτῶν ἕν, οὐ καταλείπει τὰ ἐνενήκοντα ἐννέα ἐν τῇ ἐρήμῳ καὶ πορεύεται ἐπὶ τὸ ἀπολωλὸς ἕως εὕρῃ αὐτό; 4 If a man has a hundred sheep and one of them gets lost , what will he do ? Won’t he leave the ninety-nine others in the wilderness and go to search for the one that is lost until he finds it ?
Luke.15:5 5καὶ εὑρών, ἐπιτίθησιν ἐπὶ τοὺς ὤμους αὐτοῦ χαίρων. 5 And when he has found it , he will joyfully carry it home on his {NEQ} shoulders .
Luke.15:6 6καὶ ἐλθὼν εἰς τὸν οἶκον, συνκαλεῖ τοὺς φίλους καὶ τοὺς γείτονας λέγων αὐτοῖς, Συνχάρητέ μοι ὅτι εὗρον τὸ πρόβατόν μου τὸ ἀπολωλός. 6 {NEQ} When he arrives , he will call together his friends and {RPT} neighbors , saying {RPT} , Rejoice with me because I have found my {RPT} lost {RPT} sheep .
Luke.15:8 8 τίς γυνὴ δραχμὰς ἔχουσα δέκα ἐὰν ἀπολέσῃ δραχμὴν μίαν· οὐχὶ ἅπτει λύχνον καὶ σαροῖ τὴν οἰκίαν καὶ ζητεῖ ἐπιμελῶς ἕως οὗ εὕρῃ; 8 Or suppose a woman has ten silver coins * and {NEQ} loses one {RPT} . Won’t she light a lamp and sweep the entire house and search carefully until she finds it ?
Luke.15:9 9καὶ εὑροῦσα, συνκαλεῖ τὰς φίλας καὶ γείτονας λέγουσα, Συνχάρητέ μοι ὅτι εὗρον τὴν δραχμὴν ἣν ἀπώλεσα. 9 And when she finds it , she will call in her friends and neighbors and say , Rejoice with me because I have found my {RPT} lost coin .
Luke.15:24 24ὅτι οὗτος υἱός μου νεκρὸς ἦν καὶ ἀνέζησεν· ἦν ἀπολωλώς, καὶ εὑρέθη. καὶ ἤρξαντο εὐφραίνεσθαι. 24 for this {NEQ} son of mine was dead and has now returned to life . He was lost , but now he is found . So the party began .
Luke.15:32 32εὐφρανθῆναι δὲ καὶ χαρῆναι ἔδει. ὅτι ἀδελφός σου οὗτος νεκρὸς ἦν καὶ ἔζησεν· καὶ ἀπολωλώς, καὶ εὑρέθη. 32 {NEQ} {NEQ} We had to celebrate this happy day . For {RPT} your {NEQ} brother was dead and has come back to life ! {NEQ} He was lost , but now he is found !
Luke.17:18 18οὐχ εὑρέθησαν ὑποστρέψαντες δοῦναι δόξαν τῷ θεῷ, εἰ μὴ ἀλλογενὴς οὗτος; 18 Has no one returned to give glory to {NEQ} God except this {NEQ} foreigner ?
Luke.18:8 8λέγω ὑμῖν, ὅτι ποιήσει τὴν ἐκδίκησιν αὐτῶν ἐν τάχει. πλὴν υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἐλθών, ἆρα εὑρήσει τὴν πίστιν ἐπὶ τῆς γῆς; 8 I tell you , {NEQ} he will grant {NEQ} justice to them quickly ! But when the Son of {NEQ} Man * returns , how many will he find on the earth who have {NEQ} faith ?
Luke.19:30 30λέγων, Ὑπάγετε εἰς τὴν κατέναντι κώμην· ἐν εἰσπορευόμενοι, εὑρήσετε πῶλον δεδεμένον ἐφ᾽ ὃν οὐδεὶς πώποτε ἀνθρώπων ἐκάθισεν. καὶ λύσαντες αὐτὸν ἀγάγετε. 30 Go into that village over there , he told them . {NEQ} {NEQ} As you enter it , you will see a young donkey tied there that no one has ever ridden . {NEQ} Untie it and bring it here .
Luke.19:32 32ἀπελθόντες δὲ οἱ ἀπεσταλμένοι εὗρον, καθὼς εἶπεν αὐτοῖς. 32 So they went and found the colt , just as Jesus had said {RPT} .
Luke.19:48 48καὶ οὐχ ηὕρισκον τὸ τί ποιήσωσιν, λαὸς γὰρ ἅπας ἐξεκρέμετο αὐτοῦ ἀκούων. 48 But they could think of nothing , because all the people hung on every word he said .
Luke.22:13 13ἀπελθόντες δὲ εὗρον καθὼς εἰρήκει αὐτοῖς, καὶ ἡτοίμασαν τὸ πάσχα. 13 {NEQ} They went off to the city and found everything just as Jesus had said {RPT} , and they prepared the Passover meal there .
Luke.22:45 45καὶ ἀναστὰς ἀπὸ τῆς προσευχῆς ἐλθὼν πρὸς τοὺς μαθητάς, εὗρεν κοιμωμένους αὐτούς, ἀπὸ τῆς λύπης. 45 At last he stood up again and returned to the disciples , only to find them asleep , exhausted from {NEQ} grief .
Luke.23:2 2ἤρξαντο δὲ κατηγορεῖν αὐτοῦ λέγοντες· Τοῦτον εὕραμεν διαστρέφοντα τὸ ἔθνος ἡμῶν καὶ κωλύοντα φόρους Καίσαρι διδόναι καὶ λέγοντα ἑαυτὸν Χριστόν, βασιλέα εἶναι. 2 {NEQ} They began to state their case {RPT} : This man {NEQ} has been leading our people astray {NEQ} by telling them not to pay their taxes to the Roman government and by claiming he is the Messiah , a king .
Luke.23:4 4 δὲ Πειλᾶτος εἶπεν πρὸς τοὺς ἀρχιερεῖς καὶ τοὺς ὄχλους, Οὐδὲν εὑρίσκω αἴτιον ἐν τῷ ἀνθρώπῳ τούτῳ. 4 {NEQ} {NEQ} Pilate turned to the leading priests and to the crowd and said , I find nothing wrong with this {NEQ} man !
Luke.23:14 14εἶπεν πρὸς αὐτούς· Προσηνέγκατέ μοι τὸν ἄνθρωπον τοῦτον, ὡς ἀποστρέφοντα τὸν λαόν, καὶ ἰδοὺ ἐγὼ ἐνώπιον ὑμῶν ἀνακρίνας οὐθὲν εὗρον ἐν τῷ ἀνθρώπῳ τούτῳ αἴτιον ὧν κατηγορεῖτε κατ᾽ αὐτοῦ. 14 and he announced his verdict {RPT} . You brought this {NEQ} man to me , accusing him of leading a revolt . {NEQ} {NEQ} I have examined him thoroughly on this point in your presence and find him innocent .
Luke.23:22 22 δὲ τρίτον εἶπεν πρὸς αὐτούς, Τί γὰρ κακὸν ἐποίησεν οὗτος; οὐδὲν αἴτιον θανάτου εὗρον ἐν αὐτῷ· παιδεύσας οὖν, αὐτὸν ἀπολύσω. 22 For the third time he demanded {RPT} , Why ? What crime has he committed ? I have found no reason to sentence him to death . So I will have him flogged , and then I will release him .
Luke.24:2 2εὗρον δὲ τὸν λίθον ἀποκεκυλισμένον ἀπὸ τοῦ μνημείου. 2 They found that {NEQ} the stone had been rolled away from the entrance .
Luke.24:3 3εἰσελθοῦσαι δέ, οὐχ εὗρον τὸ σῶμα τοῦ κυρίου Ἰησοῦ. 3 So they went in , but they didn’t find the body of the Lord Jesus .
Luke.24:23 23καὶ μὴ εὑροῦσαι τὸ σῶμα αὐτοῦ ἦλθαν λέγουσαι, καὶ ὀπτασίαν ἀγγέλων ἑωρακέναι οἳ λέγουσιν αὐτὸν ζῆν. 23 {NEQ} They said his {NEQ} body was missing , and they had seen angels who told them Jesus is alive !
Luke.24:24 24καὶ ἀπῆλθάν τινες τῶν σὺν ἡμῖν ἐπὶ τὸ μνημεῖον, καὶ εὗρον οὕτως καθὼς αἱ γυναῖκες εἶπον, αὐτὸν δὲ οὐκ εἶδον. 24 {NEQ} Some of our men ran out to see , and sure enough , his body {NEQ} was gone , just as the women had said .
Luke.24:33 33καὶ ἀναστάντες αὐτῇ τῇ ὥρᾳ ὑπέστρεψαν εἰς Ἰερουσαλήμ, καὶ εὗρον ἠθροισμένους τοὺς ἕνδεκα καὶ τοὺς σὺν αὐτοῖς, 33 And within the hour they were on their way back to Jerusalem . There they found the eleven disciples and the others who had gathered with them ,
John.1:41 41εὑρίσκει οὗτος πρῶτον τὸν ἀδελφὸν τὸν ἴδιον, Σίμωνα, καὶ λέγει αὐτῷ, Εὑρήκαμεν τὸν Μεσσίαν, (ὅ ἐστιν μεθερμηνευόμενον Χριστός). 41 Andrew {NEQ} went to find his {RPT} brother , Simon , and told him , We have found the Messiah ( which means Christ * ) .
John.1:43 43τῇ ἐπαύριον ἠθέλησεν ἐξελθεῖν εἰς τὴν Γαλιλαίαν. καὶ εὑρίσκει Φίλιππον καὶ λέγει αὐτῷ Ἰησοῦς, Ἀκολούθει μοι. 43 The next day Jesus decided to go to {NEQ} Galilee . {NEQ} He found Philip and said to him , Come , follow me .
John.1:45 45εὑρίσκει Φίλιππος τὸν Ναθαναὴλ καὶ λέγει αὐτῷ, ̔Ὸν ἔγραψεν Μωυσῆς ἐν τῷ νόμῳ καὶ οἱ προφῆται εὑρήκαμεν· Ἰησοῦν, υἱὸν τοῦ Ἰωσὴφ τὸν ἀπὸ Ναζαρέτ. 45 Philip went to look for {NEQ} Nathanael and told him , We have found the very person Moses * and the prophets wrote about ! His name is Jesus , the son of {NEQ} Joseph from {NEQ} Nazareth .
John.2:14 14καὶ εὗρεν ἐν τῷ ἱερῷ τοὺς πωλοῦντας βόας, καὶ πρόβατα, καὶ περιστεράς· καὶ τοὺς κερματιστὰς καθημένους. 14 {NEQ} In the Temple area he saw merchants selling cattle , {NEQ} sheep , and doves for sacrifices ; he also saw {NEQ} dealers at tables exchanging foreign money .
John.5:14 14μετὰ ταῦτα εὑρίσκει αὐτὸν Ἰησοῦς ἐν τῷ ἱερῷ καὶ εἶπεν αὐτῷ, ̓Ίδε ὑγιὴς γέγονας· μηκέτι ἁμάρτανε, ἵνα μὴ χεῖρόν σοί τι γένηται. 14 But afterward {NEQ} Jesus found him in the Temple and told him , Now you are well ; so stop sinning , or something even worse may happen to you .
John.6:25 25καὶ εὑρόντες αὐτὸν πέραν τῆς θαλάσσης εἶπον αὐτῷ, Ῥαββεί, πότε ὧδε γέγονας; 25 {NEQ} They found him on the other side of the lake and asked {RPT} , Rabbi , when did you get here ?
John.7:34 34ζητήσετέ με καὶ οὐχ εὑρήσετέ με. καὶ ὅπου εἰμὶ ἐγὼ ὑμεῖς οὐ δύνασθε ἐλθεῖν. 34 You will search for me but not find me . And you cannot go where I am going .
John.7:35 35εἶπον οὖν οἱ Ἰουδαῖοι πρὸς ἑαυτούς, Ποῦ οὗτος μέλλει πορεύεσθαι ὅτι ἡμεῖς οὐχ εὑρήσομεν αὐτόν; μὴ εἰς τὴν διασπορὰν τῶν Ἑλλήνων μέλλει πορεύεσθαι καὶ διδάσκειν τοὺς ̔Έλληνας; 35   The Jewish leaders were puzzled by this statement . Where is he planning to go {NEQ} {RPT} {RPT} {RPT} {RPT} ? {NEQ} they asked . Is he thinking of leaving the country and going to the Jews in other lands ? * Maybe he will even teach the Greeks !
John.7:36 36τίς ἐστιν λόγος οὗτος ὃν εἶπε, Ζητήσετέ με καὶ οὐχ εὑρήσετέ με· καί, ̔Όπου εἰμὶ ἐγὼ ὑμεῖς οὐ δύνασθε ἐλθεῖν; 36 What does he {NEQ} mean {RPT} when he says , You will search for me but not find me , and You cannot go where I am going ?
John.9:35 35ἤκουσεν Ἰησοῦς ὅτι ἐξέβαλον αὐτὸν ἔξω, καὶ εὑρὼν αὐτὸν εἶπεν, Σὺ πιστεύεις εἰς τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου; 35 When Jesus heard {NEQ} what had happened {RPT} , {NEQ} he found the man and asked , Do you believe in the Son of {NEQ} Man ? * 
John.10:9 9ἐγώ εἰμι θύρα· δι᾽ ἐμοῦ ἐάν τις εἰσέλθῃ σωθήσεται. καὶ εἰσελεύσεται καὶ ἐξελεύσεται καὶ νομὴν εὑρήσει. 9 Yes , I am the gate . {NEQ} Those who come in through me will be saved . * {NEQ} They will come and go freely and will find good pastures .
John.11:17 17ἐλθὼν οὖν Ἰησοῦς, εὗρεν αὐτὸν τέσσαρας ἤδη ἡμέρας ἔχοντα ἐν τῷ μνημείῳ. 17 {NEQ} When {NEQ} Jesus arrived at Bethany , he was told that Lazarus had already been in his grave for four days .
John.12:14 14εὑρὼν δὲ Ἰησοῦς ὀνάριον ἐκάθισεν ἐπ᾽ αὐτό, καθώς ἐστιν γεγραμμένον· 14 {NEQ} {NEQ} Jesus found a young donkey and rode on it , fulfilling the prophecy that said :
John.18:38 38λέγει αὐτῷ Πειλᾶτος, Τί ἐστιν ἀλήθεια; καὶ τοῦτο εἰπὼν πάλιν ἐξῆλθεν πρὸς τοὺς Ἰουδαίους καὶ λέγει αὐτοῖς, Ἐγὼ οὐδεμίαν εὑρίσκω ἐν αὐτῷ αἰτίαν. 38 What is truth ? {NEQ} Pilate asked {RPT} . Then he went out again to the people and told them , {RPT} {NEQ} He is not guilty of any crime .
John.19:4 4καὶ ἐξῆλθεν πάλιν ἔξω Πειλᾶτος καὶ λέγει αὐτοῖς, ̓Ίδε ἄγω ὑμῖν αὐτὸν ἔξω, ἵνα γνῶτε ὅτι οὐδεμίαν αἰτίαν εὑρίσκω ἐν αὐτῷ. 4 {NEQ} Pilate {NEQ} went outside {RPT} again and said to the people , I am going to bring him out to you now , but understand clearly that I find him not guilty .
John.19:6 6ὅτε οὖν εἶδον αὐτόν, οἱ ἀρχιερεῖς καὶ οἱ ὑπηρέται ἐκραύγασαν λέγοντες, Σταύρωσον· σταύρωσον. λέγει αὐτοῖς Πειλᾶτος, Λάβετε αὐτὸν ὑμεῖς καὶ σταυρώσατε, ἐγὼ γὰρ οὐχ εὑρίσκω ἐν αὐτῷ αἰτίαν. 6 When they saw him , the leading priests and {RPT} Temple guards began shouting , Crucify him ! Crucify him ! Take him yourselves and crucify him , {NEQ} Pilate said {RPT} . {NEQ} I find him not guilty .
John.21:6 6 δὲ εἶπεν αὐτοῖς, Βάλετε εἰς τὰ δεξιὰ μέρη τοῦ πλοίου τὸ δίκτυον, καὶ εὑρήσετε. ἔβαλον οὖν, καὶ οὐκέτι αὐτὸ ἑλκύσαι ἴσχυον ἀπὸ τοῦ πλήθους τῶν ἰχθύων. 6 Then he said {RPT} , Throw out your net on the right-hand side of the boat , and you’ll get some ! So they did , and they couldn’t haul in the net because there were so many {NEQ} fish in it .
Acts.4:21 21οἱ δὲ προσαπειλησάμενοι ἀπέλυσαν αὐτούς, μηδὲν εὑρίσκοντες τὸ πῶς κολάσωνται αὐτοὺς διὰ τὸν λαόν. ὅτι πάντες ἐδόξαζον τὸν θεὸν ἐπὶ τῷ γεγονότι— 21 The council then threatened them further , but they finally let them go {NEQ} because they didn’t know how to punish them without starting a riot . For everyone was praising {RPT} {RPT} {RPT} {NEQ} God
Acts.5:10 10ἔπεσεν δέ, παραχρῆμα, πρὸς τοὺς πόδας αὐτοῦ καὶ ἐξέψυξεν· εἰσελθόντες δὲ οἱ νεανίσκοι εὗρον αὐτὴν νεκράν, καὶ ἐξενέγκαντες ἔθαψαν πρὸς τὸν ἄνδρα αὐτῆς. 10 Instantly , {NEQ} she fell to the floor {RPT} and died . {NEQ} When the young men came in and saw that she was dead , {NEQ} they carried her out and buried her beside her {NEQ} husband .
Acts.5:22 22οἱ δὲ παραγενόμενοι ὑπηρέται, οὐχ εὗρον αὐτοὺς ἐν τῇ φυλακῇ. ἀναστρέψαντες δὲ ἀπήγγειλαν 22 But when the Temple guards went to {NEQ} the jail , the men were gone . So they returned to the council and reported ,
Acts.5:23 23λέγοντες ὅτι Τὸ δεσμωτήριον εὕρομεν κεκλεισμένον ἐν πάσῃ ἀσφαλείᾳ, καὶ τοὺς φύλακας ἑστῶτας ἐπὶ τῶν θυρῶν, ἀνοίξαντες δέ, ἔσω οὐδένα εὕρομεν. 23 The jail was securely locked , with the guards standing outside , but when we opened the gates , no one was there !
Acts.7:11 11ἦλθεν δὲ λιμὸς ἐφ᾽ ὅλην τὴν Αἴγυπτον καὶ Χαναάν· καὶ θλῖψις μεγάλη, καὶ οὐχ ηὕρισκον χορτάσματα οἱ πατέρες ἡμῶν. 11 But a famine came upon {NEQ} Egypt and Canaan . {NEQ} There was great misery , and our {NEQ} ancestors ran out of food .
Acts.7:46 46ὃς εὗρεν χάριν ἐνώπιον τοῦ θεοῦ καὶ ᾐτήσατο εὑρεῖν σκήνωμα τῷ θεῷ Ἰακώβ. 46 David found favor with {NEQ} God and asked for the privilege of building a permanent Temple for the God of Jacob . * 
Acts.9:2 2ᾐτήσατο παρ᾽ αὐτοῦ ἐπιστολὰς εἰς Δαμασκὸν πρὸς τὰς συναγωγάς, ὅπως ἐάν τινας εὕρῃ τῆς ὁδοῦ ὄντας— ἄνδρας τε καὶ γυναῖκας— δεδεμένους ἀγάγῃ εἰς Ἰερουσαλήμ. 2 He requested {RPT} letters addressed to the synagogues in Damascus , asking for their cooperation in the arrest of any followers of the Way he found there . He wanted to bring them both men and women back to Jerusalem in chains .
Acts.9:33 33εὗρεν δὲ ἐκεῖ ἄνθρωπόν τινα ὀνόματι Αἰνέαν, ἐξ ἐτῶν ὀκτὼ κατακείμενον ἐπὶ κραβάττου ὃς ἦν παραλελυμένος. 33 {NEQ} There he met a man named Aeneas , who had been paralyzed and bedridden for eight years .
Acts.10:27 27καὶ συνομιλῶν αὐτῷ εἰσῆλθεν καὶ εὑρίσκει συνεληλυθότας πολλούς. 27 So they talked together and went inside , where many others were assembled .
Acts.11:26 26καὶ εὑρών, ἤγαγεν εἰς Ἀντιόχειαν. ἐγένετο δὲ αὐτοῖς καὶ ἐνιαυτὸν ὅλον συναχθῆναι ἐν τῇ ἐκκλησίᾳ, καὶ διδάξαι ὄχλον ἱκανόν· (χρηματίσαι τε πρώτως ἐν Ἀντιοχείᾳ τοὺς μαθητὰς Χριστιανούς.) 26 {NEQ} When he found him , he brought him back to Antioch . {NEQ} {NEQ} Both of them stayed there with the church {NEQ} for a full year , {NEQ} teaching large crowds of people . ( It was at Antioch {NEQ} that the believers * were first called Christians . )
Acts.12:19 19Ἡρῴδης δὲ ἐπιζητήσας αὐτόν. καὶ μὴ εὑρών, ἀνακρίνας τοὺς φύλακας ἐκέλευσεν ἀπαχθῆναι. καὶ κατελθὼν ἀπὸ τῆς Ἰουδαίας εἰς Καισάρειαν διέτριβεν. 19 {NEQ} Herod Agrippa ordered a thorough search for him . {NEQ} When he couldn’t be found , Herod interrogated the guards and sentenced them to death . Afterward Herod left {NEQ} Judea to stay in Caesarea for a while .
Acts.13:6 6διελθόντες δὲ ὅλην τὴν νῆσον ἄχρι Πάφου, εὗρον ἄνδρα τινὰ μάγον, ψευδοπροφήτην Ἰουδαῖον ὄνομα Βαριησοῦ. 6 Afterward they traveled from town to town across the entire island until finally they reached Paphos , where they met a Jewish sorcerer , a false prophet {RPT} named Bar-Jesus .
Acts.13:22 22καὶ μεταστήσας αὐτὸν ἤγειρεν τὸν Δαυεὶδ αὐτοῖς εἰς βασιλέα, καὶ εἶπεν μαρτυρήσας, Εὗρον Δαυεὶδ τὸν τοῦ Ἰεσσαί, ἄνδρα κατὰ τὴν καρδίαν μου ὃς ποιήσει πάντα τὰ θελήματά μου. 22 But God removed Saul and replaced him with {NEQ} David {RPT} , {NEQ} a man about whom God said , I have found David son of {NEQ} Jesse , a man after my own {NEQ} heart . He will do everything I {NEQ} want him to do . * 
Acts.13:28 28καὶ μηδεμίαν αἰτίαν θανάτου εὑρόντες, ᾐτήσαντο Πειλᾶτον ἀναιρεθῆναι αὐτόν. 28 {NEQ} They found no legal reason to execute him , but they asked Pilate to have him killed anyway .
Acts.17:6 6μὴ εὑρόντες δὲ αὐτούς, ἔσυρον Ἰάσονα καί τινας ἀδελφοὺς ἐπὶ τοὺς πολιτάρχας. βοῶντες ὅτι, Οἱ τὴν οἰκουμένην ἀναστατώσαντες οὗτοι, καί, ἐνθάδε πάρεισιν· 6 {NEQ} Not finding them there , they dragged out Jason and some of the other believers * instead and took them before the city council . {NEQ} Paul and Silas have caused trouble all over the world , they shouted , and now they are here disturbing our city , too .
Acts.17:23 23διερχόμενος γὰρ καὶ ἀναθεωρῶν τὰ σεβάσματα ὑμῶν. εὗρον καὶ βωμὸν ἐν ἐπεγέγραπτο— Ἀγνώστῳ θεῷ. οὖν, ἀγνοοῦντες εὐσεβεῖτε, τοῦτο ἐγὼ καταγγέλλω ὑμῖν. 23 for as I was walking along {NEQ} I saw your many shrines . And one of your altars had this inscription on it : To an Unknown God . {NEQ} This God , whom you worship without knowing , is the one I’m telling you about .
Acts.17:27 27ζητεῖν τὸν θεόν, εἰ ἄρα γε ψηλαφήσειαν αὐτὸν καὶ εὕροιεν— καί γε οὐ μακρὰν ἀπὸ ἑνὸς ἑκάστου ἡμῶν ὑπάρχοντα. 27 His purpose was for the nations to seek after {NEQ} God and perhaps feel their way toward him and find him though he is not far from any one of us .
Acts.18:2 2καὶ εὑρών τινα Ἰουδαῖον ὀνόματι Ἀκύλαν, Ποντικὸν τῷ γένει, προσφάτως ἐληλυθότα ἀπὸ τῆς Ἰταλίας, καὶ Πρίσκιλλαν γυναῖκα αὐτοῦ· διὰ τὸ διατεταχέναι Κλαύδιον χωρίζεσθαι πάντας τοὺς Ἰουδαίους ἀπὸ τῆς Ῥώμης, προσῆλθεν αὐτοῖς 2 {NEQ} There he became acquainted with a Jew named Aquila , {NEQ} born in Pontus , who had recently arrived from {NEQ} Italy with his wife , Priscilla . They had left Italy when Claudius Caesar deported all {NEQ} Jews from {NEQ} Rome {NEQ} {RPT} .
Acts.19:1 1ἐγένετο δὲ ἐν τῷ τὸν Ἀπολλὼ εἶναι ἐν Κορίνθῳ, Παῦλον διελθόντα τὰ ἀνωτερικὰ μέρη κατελθεῖν εἰς ̓Έφεσον, καὶ εὑρεῖν τινὰς μαθητάς. 19:1 {NEQ} {NEQ} While {NEQ} Apollos was in Corinth , Paul traveled through the interior regions until he reached Ephesus , on the coast , where he found several believers . * 
Acts.19:19 19ἱκανοὶ δὲ τῶν τὰ περίεργα πραξάντων συνενέγκαντες τὰς βίβλους κατέκαιον ἐνώπιον πάντων. καὶ συνεψήφισαν τὰς τιμὰς αὐτῶν καὶ εὗρον ἀργυρίου μυριάδας πέντε. 19 {NEQ} A number of them who had been practicing {NEQ} sorcery brought their incantation books and burned them at a public bonfire . {NEQ} The value {NEQ} of the books was several million dollars . * 
Acts.21:2 2καὶ εὑρόντες πλοῖον διαπερῶν εἰς Φοινίκην ἐπιβάντες ἀνήχθημεν. 2 {NEQ} {NEQ} There we boarded a ship sailing for Phoenicia .
Acts.23:9 9ἐγένετο δὲ κραυγὴ μεγάλη. καὶ ἀναστάντες τινὲς τῶν γραμματέων τοῦ μέρους τῶν Φαρισαίων διεμάχοντο. λέγοντες, Οὐδὲν κακὸν εὑρίσκομεν ἐν τῷ ἀνθρώπῳ τούτῳ. εἰ δὲ πνεῦμα ἐλάλησεν αὐτῷ ἄγγελος. 9 So there was a great uproar . Some of the teachers of religious law who were {NEQ} Pharisees {NEQ} jumped up and began to argue forcefully . We see nothing wrong with {NEQ} him , they shouted . Perhaps a spirit or an angel spoke to him .
Acts.23:29 29ὃν εὗρον ἐγκαλούμενον περὶ ζητημάτων τοῦ νόμου αὐτῶν— μηδὲν δὲ ἄξιον θανάτου δεσμῶν ἔχοντα ἔγκλημα. 29 {RPT} I soon discovered the charge was something regarding their religious {NEQ} law {NEQ} certainly {RPT} {RPT} nothing worthy of imprisonment or death .
Acts.24:5 5εὑρόντες γὰρ τὸν ἄνδρα τοῦτον λοιμὸν καὶ κινοῦντα στάσεις πᾶσι τοῖς Ἰουδαίοις τοῖς κατὰ τὴν οἰκουμένην. πρωτοστάτην τε τῆς τῶν Ναζωραίων αἱρέσεως· 5 {NEQ} We have found this {NEQ} man to be a troublemaker who {NEQ} is constantly stirring up riots among the Jews {NEQ} all over the world . {NEQ} He is a ringleader of the cult known as the Nazarenes .
Acts.24:12 12καὶ οὔτε ἐν τῷ ἱερῷ εὗρόν με πρός τινα διαλεγόμενον, ἐπίστασιν ποιοῦντα ὄχλου οὔτε ἐν ταῖς συναγωγαῖς οὔτε κατὰ τὴν πόλιν. 12 {NEQ} My accusers never found me arguing with anyone in the Temple , nor stirring up a riot {RPT} in any synagogue or on the streets of the city .
Acts.24:18 18ἐν αἷς εὗρόν με ἡγνισμένον ἐν τῷ ἱερῷ· οὐ μετὰ ὄχλου οὐδὲ μετὰ θορύβου· 18 {NEQ} {RPT} My accusers saw me in the Temple as I was completing a purification ceremony . There was no crowd around me and no rioting .
Acts.24:20 20 αὐτοὶ οὗτοι εἰπάτωσαν τί εὗρον ἀδίκημα στάντος μου ἐπὶ τοῦ συνεδρίου, 20 {NEQ} Ask these men here what crime the Jewish high council * found me guilty of ,
Acts.27:6 6κἀκεῖ εὑρὼν ἑκατοντάρχης πλοῖον Ἀλεξανδρινὸν πλέον εἰς τὴν Ἰταλίαν, ἐνεβίβασεν ἡμᾶς εἰς αὐτό. 6 There the commanding officer found an Egyptian ship from Alexandria that was bound for {NEQ} Italy , and he put us on board {RPT} .
Acts.27:28 28καὶ βολίσαντες εὗρον ὀργυιὰς εἴκοσι· βραχὺ δὲ διαστήσαντες καὶ πάλιν βολίσαντες εὗρον ὀργυιὰς δεκαπέντε. 28 {NEQ} They dropped a weighted line and found that the water was 120 feet deep . But a little later {RPT} they measured again and found it was only 90 feet deep . * 
Acts.28:14 14οὗ εὑρόντες ἀδελφούς, παρεκλήθημεν παρ᾽ αὐτοῖς ἐπιμεῖναι ἡμέρας ἑπτά. καὶ οὕτως εἰς τὴν Ῥώμην ἤλθαμεν. 14 There we found some believers , * who invited us {RPT} to spend a week with them . And so we came to {NEQ} Rome .
Rom.4:1 1τί οὖν ἐροῦμεν εὑρηκέναι Ἀβραὰμ τὸν προπάτορα ἡμῶν, κατὰ σάρκα; 4:1 Abraham was , humanly speaking , the founder of our Jewish nation . What {NEQ} did he discover about being made right with God ?
Rom.7:10 10ἐγὼ δὲ ἀπέθανον. καὶ εὑρέθη μοι ἐντολή, εἰς ζωήν, αὕτη εἰς θάνατον· 10 and I died . So I discovered that the law’s commands , which were supposed to bring {NEQ} life , brought spiritual death instead .
Rom.7:21 21εὑρίσκω ἄρα τὸν νόμον, τῷ θέλοντι ἐμοὶ ποιεῖν τὸ καλόν, ὅτι ἐμοὶ τὸ κακὸν παράκειται. 21 {NEQ} I have discovered this principle of life that {NEQ} when I want to do what is right , {NEQ} I inevitably do what is wrong .
Rom.10:20 20Ἠσαΐας δὲ ἀποτολμᾷ καὶ λέγει· Εὑρέθην ἐν τοῖς ἐμὲ μὴ ζητοῦσιν· ἐμφανὴς ἐγενόμην τοῖς ἐμὲ μὴ ἐπερωτῶσιν. 20 And later Isaiah spoke boldly for God , {NEQ} saying , I was found by people who were not looking for me . I showed myself to those who were not asking for me . * 
2Cor.2:13 13οὐκ ἔσχηκα ἄνεσιν τῷ πνεύματί μου τῷ μὴ εὑρεῖν με Τίτον τὸν ἀδελφόν μου· ἀλλὰ ἀποταξάμενος αὐτοῖς ἐξῆλθον εἰς Μακεδονίαν. 13 But I had no peace of mind {RPT} because my dear {NEQ} brother Titus hadn’t yet arrived with a report from you . So I said good-bye {RPT} and went on to Macedonia {NEQ} {NEQ} to find him {RPT} .
2Cor.9:4 4μή πως ἐὰν ἔλθωσιν σὺν ἐμοὶ Μακεδόνες καὶ εὕρωσιν ὑμᾶς ἀπαρασκευάστους καταισχυνθῶμεν ἡμεῖς— ἵνα μὴ λέγω ὑμεῖς— ἐν τῇ ὑποστάσει ταύτῃ. 4 We would be embarrassed not to mention your own embarrassment {NEQ} {NEQ} if some Macedonian believers came with me and found that you weren’t ready after all I had told them !
2Cor.12:20 20φοβοῦμαι γὰρ μή πως ἐλθὼν οὐχ οἵους θέλω εὕρω ὑμᾶς, κἀγὼ εὑρεθῶ ὑμῖν οἷον οὐ θέλετε· μή πως ἔρις, ζῆλος, θυμοί, ἐριθείαι, καταλαλιαί, ψιθυρισμοί, φυσιώσεις, ἀκαταστασίαι· 20 For I am afraid that when I come I won’t like what I find {RPT} , and you won’t like my response {NEQ} . I am afraid that I will find quarreling , jealousy , anger , selfishness , slander , gossip , arrogance , and disorderly behavior .
2Tim.1:17 17ἀλλὰ γενόμενος ἐν Ῥώμῃ, σπουδαίως ἐζήτησέν με καὶ εὗρεν· 17 {NEQ} When he came to Rome , he searched everywhere until he found me .
2Tim.1:18 18δῴη αὐτῷ κύριος εὑρεῖν ἔλεος παρὰ κυρίου ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ. καὶ ὅσα ἐν Ἐφέσῳ διηκόνησεν, βέλτιον σὺ γινώσκεις. 18 May the Lord show him special kindness on {RPT} the day of Christ’s return . And you know very well how helpful he was in Ephesus .
Heb.4:16 16προσερχώμεθα οὖν μετὰ παρρησίας τῷ θρόνῳ τῆς χάριτος· ἵνα λάβωμεν ἔλεος, καὶ χάριν εὕρωμεν εἰς εὔκαιρον βοήθειαν. 16 So let us come boldly to the throne of our gracious God . There we will receive his mercy , and we will find grace to help us when we need it most .
Heb.11:5 5πίστει Ἑνὼχ μετετέθη τοῦ μὴ ἰδεῖν θάνατον— Καὶ οὐχ ηὑρίσκετο, διότι μετέθηκεν αὐτὸν θεός· πρὸ γὰρ τῆς μεταθέσεως, μεμαρτύρηται εὐαρεστηκέναι τῷ θεῷ· 5 It was by faith that Enoch was taken up to heaven without dying {NEQ} he disappeared , because {NEQ} God took him . * For before he was {NEQ} taken up , he was known as a person who pleased {NEQ} God .
Heb.12:17 17ἴστε γὰρ ὅτι καὶ μετέπειτα, θέλων κληρονομῆσαι τὴν εὐλογίαν ἀπεδοκιμάσθη· μετανοίας γὰρ τόπον οὐχ εὗρεν καίπερ μετὰ δακρύων ἐκζητήσας αὐτήν. 17 {NEQ} {NEQ} You know that afterward , when he wanted his father’s blessing , he was rejected . {NEQ} It was too late for repentance , even though he begged with bitter tears {RPT} .
1Pet.1:7 7ἵνα τὸ δοκίμιον ὑμῶν τῆς πίστεως— πολυτιμότερον χρυσίου τοῦ ἀπολλυμένου· διὰ πυρὸς δὲ δοκιμαζομένου, εὑρεθῇ εἰς ἔπαινον καὶ δόξαν καὶ τιμὴν ἐν ἀποκαλύψει Ἰησοῦ Χριστοῦ. 7 These trials will show that your {NEQ} faith is {NEQ} genuine . It is being tested as fire tests and purifies gold though your faith is far more precious than {NEQ} mere gold . So when your faith remains strong through many trials , it will bring you much praise and glory and honor on the day when Jesus Christ is revealed to the whole world .
1Pet.2:22 22ὃς ἁμαρτίαν οὐκ ἐποίησεν, οὐδὲ εὑρέθη δόλος ἐν τῷ στόματι αὐτοῦ· 22 He never sinned , nor ever deceived anyone . * 
2Jn.1:4 4ἐχάρην λίαν ὅτι εὕρηκα ἐκ τῶν τέκνων σου περιπατοῦντας ἐν ἀληθείᾳ, καθὼς ἐντολὴν ἐλάβομεν παρὰ τοῦ πατρός. 4 How happy I was {NEQ} to meet some of your {NEQ} children and find them living according to the truth , just as the Father commanded .
Rev.2:2 2Οἶδα τὰ ἔργα σου· καὶ τὸν κόπον καὶ τὴν ὑπομονήν σου. καὶ ὅτι οὐ δύνῃ βαστάσαι κακούς. καὶ ἐπείρασας τοὺς λέγοντας ἑαυτοὺς ἀποστόλους καὶ οὐκ εἰσίν. καὶ εὗρες αὐτοὺς ψευδεῖς. 2 I know all the things you do . {NEQ} I have seen your {NEQ} hard work and your {NEQ} patient endurance . {NEQ} {NEQ} I know you don’t tolerate evil people . {NEQ} You have examined the claims of those who say they are apostles but are not . {NEQ} You have discovered they are liars .
Rev.3:2 2γίνου γρηγορῶν· καὶ στήρισον τὰ λοιπά, ἔμελλον ἀποθανεῖν. οὐ γὰρ εὕρηκά σου ἔργα πεπληρωμένα ἐνώπιον τοῦ θεοῦ μου. 2 Wake up ! {NEQ} Strengthen what little remains , for even what is left is almost dead . {NEQ} I find that your actions do not meet the requirements of my {NEQ} God .
Rev.9:6 6καὶ ἐν ταῖς ἡμέραις ἐκείναις ζητήσουσιν οἱ ἄνθρωποι τὸν θάνατον καὶ οὐ μὴ εὑρήσουσιν αὐτόν. καὶ ἐπιθυμήσουσιν ἀποθανεῖν, καὶ φεύγει θάνατος ἀπ᾽ αὐτῶν. 6 {NEQ} In those {NEQ} days {NEQ} people will seek {NEQ} death but will not find it . {NEQ} They will long to die , but {NEQ} death will flee from them !
Rev.12:8 8καὶ οὐκ ἴσχυσεν οὐδὲ τόπος εὑρέθη αὐτῶν ἔτι ἐν τῷ οὐρανῷ. 8 And the dragon lost the battle , and he and his angels were forced out of {NEQ} heaven .
Rev.16:20 20καὶ πᾶσα νῆσος ἔφυγεν, καὶ ὄρη οὐχ εὑρέθησαν. 20 And every island disappeared , and all the mountains were leveled .
Rev.18:14 14καὶ ὀπώρα σου τῆς ἐπιθυμίας τῆς ψυχῆς ἀπῆλθεν ἀπὸ σοῦ, καὶ πάντα τὰ λιπαρὰ καὶ τὰ λαμπρὰ ἀπώλετο ἀπὸ σοῦ, καὶ οὐκέτι οὐ μὴ αὐτὰ εὑρήσουσιν. 14 {NEQ} The fancy things you loved so much are gone {RPT} , they cry . {NEQ} All your luxuries and {NEQ} splendor are gone {RPT} forever , {NEQ} never to be yours again {RPT} .
Rev.18:21 21καὶ ἦρεν εἷς ἄγγελος ἰσχυρὸς λίθον ὡς μύλινον μέγαν· καὶ ἔβαλεν εἰς τὴν θάλασσαν λέγων, Οὕτως, ὁρμήματι βληθήσεται Βαβυλών, μεγάλη πόλις, καὶ οὐ μὴ εὑρεθῇ ἔτι. 21 Then a mighty angel picked up a boulder the size of a huge millstone . {RPT} He threw it into the ocean and shouted , Just like this , the great city Babylon will be thrown down with violence and will never be found again .
Rev.18:22 22καὶ φωνή— κιθαρῳδῶν, καὶ μουσικῶν, καὶ αὐλητῶν, καὶ σαλπιστῶν— οὐ μὴ ἀκουσθῇ ἐν σοὶ ἔτι· καὶ πᾶς τεχνίτης πάσης τέχνης οὐ μὴ εὑρεθῇ ἐν σοὶ ἔτι, καὶ φωνὴ μύλου οὐ μὴ ἀκουσθῇ ἐν σοὶ ἔτι· 22 {NEQ} The sound of harps , {NEQ} singers , {NEQ} flutes , and trumpets will never be heard in you again . {NEQ} No craftsmen and {RPT} no trades will ever be found in you again . {NEQ} The sound of the mill will never be heard in you again .
Rev.18:24 24καὶ ἐν αὐτῇ αἷμα προφητῶν καὶ ἁγίων εὑρέθη, καὶ πάντων τῶν ἐσφαγμένων ἐπὶ τῆς γῆς. 24 {NEQ} In your streets flowed the blood of the prophets and of God’s holy people and the blood of people {NEQ} slaughtered all over the world .
Rev.20:11 11καὶ εἶδον θρόνον μέγαν λευκὸν καὶ τὸν καθήμενον ἐπ᾽ αὐτόν· οὗ ἀπὸ τοῦ προσώπου ἔφυγεν γῆ καὶ οὐρανός, καὶ τόπος οὐχ εὑρέθη αὐτοῖς. 11 And I saw a great white throne and the one sitting on it . The earth and {NEQ} sky fled from his {NEQ} presence , but they found no place to hide .