The Bible

Old Testament

New Testament

Give Us Feedback

φανερόω (phaneroo, 5319)

Meanings

be manifested, becomes visible, becoming visible, being made manifest, being manifested, has been manifested, having been manifested, having been revealed, having manifested [this], he appeared, he has appeared, he is manifested, he manifested, he might be manifested, he was manifested, he was revealed, I manifested, I may manifest, is manifested, it may be revealed, it was manifested, manifest, manifested, manifested [it], manifesting, may be manifested, might be manifested, they may be manifested, to be revealed, to have been made manifest, to have been revealed, was made manifest, was manifested, we have been made manifest, were manifested, will be manifested

Greek-English Concordance: 49 verses

  Greek (NLG) English (NLT)
Mark.4:22 22οὐ γὰρ ἔστιν κρυπτὸν ἐὰν μὴ ἵνα φανερωθῇ, οὐδὲ ἐγένετο ἀπόκρυφον ἀλλ᾽ ἵνα ἔλθῃ εἰς φανερόν. 22 For everything that is hidden {NEQ} {NEQ} {NEQ} will eventually be brought into the open , and every secret {NEQ} {NEQ} will be brought to light .
Mark.16:12 12Μετὰ δὲ ταῦτα δυσὶν ἐξ αὐτῶν περιπατοῦσιν ἐφανερώθη ἐν ἑτέρᾳ μορφῇ πορευομένοις εἰς ἀγρόν. 12 Afterward {NEQ} he appeared in a different form to two of his followers who were walking {NEQ} from Jerusalem into the country .
Mark.16:14 14̔Ύστερον δὲ ἀνακειμένοις αὐτοῖς τοῖς ἕνδεκα ἐφανερώθη. καὶ ὠνείδισεν τὴν ἀπιστίαν αὐτῶν καὶ σκληροκαρδίαν ὅτι τοῖς θεασαμένοις αὐτὸν ἐγηγερμένον ἐκ νεκρῶν οὐκ ἐπίστευσαν. 14 Still later he appeared to the eleven disciples as they were eating together . {NEQ} He rebuked them for their {NEQ} {NEQ} stubborn unbelief because they refused to believe those who had seen him after he had been raised from the dead . * 
John.1:31 31κἀγὼ οὐκ ᾔδειν αὐτόν, ἀλλ᾽ ἵνα φανερωθῇ τῷ Ἰσραὴλ διὰ τοῦτο ἦλθον ἐγὼ ἐν ὕδατι βαπτίζων. 31 I did not recognize him as the Messiah , but I have been baptizing with water so that he might be revealed to {NEQ} Israel .
John.2:11 11ταύτην ἐποίησεν ἀρχὴν τῶν σημείων Ἰησοῦς ἐν Κανὰ τῆς Γαλιλαίας καὶ ἐφανέρωσεν τὴν δόξαν αὐτοῦ. καὶ ἐπίστευσαν εἰς αὐτὸν οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ. 11 This miraculous {NEQ} sign at Cana in {NEQ} Galilee was the first time {NEQ} Jesus {NEQ} revealed his {NEQ} glory . And his {NEQ} disciples believed in him .
John.3:21 21 δὲ ποιῶν τὴν ἀλήθειαν ἔρχεται πρὸς τὸ φῶς ἵνα φανερωθῇ αὐτοῦ τὰ ἔργα ὅτι ἐν θεῷ ἐστὶν εἰργασμένα. 21 But those who do {NEQ} what is right come to the light so others can see that they are doing what God wants . * 
John.7:4 4οὐδεὶς γάρ τι ἐν κρυπτῷ ποιεῖ καὶ ζητεῖ αὐτὸς ἐν παρρησίᾳ εἶναι. εἰ ταῦτα ποιεῖς, φανέρωσον σεαυτὸν τῷ κόσμῳ. 4 {NEQ} You can’t become famous if you hide like this ! If you can do such wonderful things , show yourself to the world !
John.9:3 3ἀπεκρίθη Ἰησοῦς, Οὔτε οὗτος ἥμαρτεν οὔτε οἱ γονεῖς αὐτοῦ· ἀλλ᾽ ἵνα φανερωθῇ τὰ ἔργα τοῦ θεοῦ ἐν αὐτῷ. 3 It was not because of his sins or his {NEQ} parents' sins , Jesus answered . {NEQ} This happened so the power of {NEQ} God could be seen in him .
John.17:6 6ἐφανέρωσά σου τὸ ὄνομα τοῖς ἀνθρώποις οὓς ἔδωκάς μοι ἐκ τοῦ κόσμου. σοὶ ἦσαν· κἀμοὶ αὐτοὺς ἔδωκας, καὶ τὸν λόγον σου τετήρηκαν. 6 I have revealed you * to the ones {RPT} you gave me from this world . They were always yours . You gave them to me , and they have kept your {NEQ} word .
John.21:1 1μετὰ ταῦτα, ἐφανέρωσεν ἑαυτὸν πάλιν Ἰησοῦς τοῖς μαθηταῖς ἐπὶ τῆς θαλάσσης τῆς Τιβεριάδος· ἐφανέρωσεν δὲ οὕτως. 21:1 Later , Jesus appeared again to the disciples beside the Sea of {NEQ} Galilee . * {NEQ} This is how it happened .
John.21:14 14τοῦτο ἤδη τρίτον ἐφανερώθη Ἰησοῦς τοῖς μαθηταῖς ἐγερθεὶς ἐκ νεκρῶν. 14 This was the third time Jesus had appeared to his disciples since he had been raised from the dead .
Rom.1:19 19διότι τὸ γνωστὸν τοῦ θεοῦ φανερόν ἐστιν ἐν αὐτοῖς θεὸς γὰρ αὐτοῖς ἐφανέρωσεν. 19 {NEQ} They know the truth about {NEQ} God because he {RPT} {RPT} {RPT} has made it obvious to them .
Rom.3:21 21νυνὶ δὲ χωρὶς νόμου δικαιοσύνη θεοῦ πεφανέρωται, μαρτυρουμένη ὑπὸ τοῦ νόμου καὶ τῶν προφητῶν· 21 But now God has shown us a way to be made right with him without keeping the requirements of the law , as was promised in the writings of Moses * and the prophets long ago .
Rom.16:26 26φανερωθέντος δὲ νῦν διά τε γραφῶν προφητικῶν κατ᾽ ἐπιταγὴν τοῦ αἰωνίου θεοῦ, εἰς ὑπακοὴν πίστεως, εἰς πάντα τὰ ἔθνη γνωρισθέντος. 26 But now as {NEQ} the prophets * foretold and as the eternal God has commanded , this message is made known to all {NEQ} Gentiles everywhere , so that they too might believe and obey him .
1Cor.4:5 5ὥστε μὴ πρὸ καιροῦ τι κρίνετε— ἕως ἂν ἔλθῃ κύριος· ὃς καὶ φωτίσει τὰ κρυπτὰ τοῦ σκότους καὶ φανερώσει τὰς βουλὰς τῶν καρδιῶν. καὶ τότε ἔπαινος γενήσεται ἑκάστῳ ἀπὸ τοῦ θεοῦ. 5 So don’t make judgments about anyone ahead of time before the Lord returns . For he will bring our {NEQ} darkest secrets to light and will reveal our private motives . Then {NEQ} God will give to each one whatever {NEQ} praise is due .
2Cor.2:14 14τῷ δὲ θεῷ χάρις· τῷ πάντοτε θριαμβεύοντι ἡμᾶς ἐν τῷ Χριστῷ· καὶ τὴν ὀσμὴν τῆς γνώσεως αὐτοῦ φανεροῦντι δι᾽ ἡμῶν, ἐν παντὶ τόπῳ· 14 But thank {NEQ} God ! He has made us his captives and continues to lead us along in {NEQ} {NEQ} Christ’s triumphal procession . Now he uses us to spread the knowledge of Christ everywhere , {NEQ} like a sweet perfume .
2Cor.3:3 3φανερούμενοι, ὅτι ἐστὲ ἐπιστολὴ Χριστοῦ διακονηθεῖσα ὑφ᾽ ἡμῶν· ἐνγεγραμμένη οὐ μέλανι, ἀλλὰ πνεύματι θεοῦ ζῶντος· οὐκ ἐν πλαξὶν λιθίναις, ἀλλ᾽ ἐν πλαξὶν καρδίαις σαρκίναις. 3 Clearly , {NEQ} you are a letter from Christ showing the result of our ministry among you . This letter is written not with pen and ink , but with the Spirit of the living God . It is carved not on tablets of stone , but on {RPT} human hearts .
2Cor.4:10 10πάντοτε, τὴν νέκρωσιν τοῦ Ἰησοῦ ἐν τῷ σώματι περιφέροντες ἵνα καὶ ζωὴ τοῦ Ἰησοῦ ἐν τῷ σώματι ἡμῶν φανερωθῇ. 10 Through suffering , {NEQ} our bodies continue to share in the death of {NEQ} Jesus so that the life of {NEQ} Jesus may also be seen in our {NEQ} bodies .
2Cor.4:11 11ἀεὶ γάρ, ἡμεῖς οἱ ζῶντες εἰς θάνατον παραδιδόμεθα διὰ Ἰησοῦν, ἵνα καὶ ζωὴ τοῦ Ἰησοῦ φανερωθῇ ἐν τῇ θνητῇ σαρκὶ ἡμῶν. 11 Yes , we {NEQ} live under constant danger of death because we serve Jesus , so that {NEQ} the life of {NEQ} Jesus will be evident in our {NEQ} dying bodies .
2Cor.5:10 10τοὺς γὰρ πάντας ἡμᾶς φανερωθῆναι δεῖ ἔμπροσθεν τοῦ βήματος τοῦ Χριστοῦ· ἵνα κομίσηται ἕκαστος τὰ διὰ τοῦ σώματος πρὸς ἔπραξεν εἴτε ἀγαθὸν εἴτε φαῦλον. 10 For we must {NEQ} all stand before {RPT} Christ to be judged . {NEQ} We will each receive whatever we deserve for the {RPT} good or evil {NEQ} {RPT} we have done in this earthly body .
2Cor.5:11 11εἰδότες οὖν τὸν φόβον τοῦ κυρίου, ἀνθρώπους πείθομεν· θεῷ δὲ πεφανερώμεθα, ἐλπίζω δέ, καί, ἐν ταῖς συνειδήσεσιν ὑμῶν πεφανερῶσθαι. 11 Because we understand our fearful responsibility to the Lord , we work hard to persuade others . {NEQ} {NEQ} God knows we are sincere , and I hope you know this , too .
2Cor.7:12 12ἄρα εἰ καί, ἔγραψα ὑμῖν οὐχ ἕνεκεν τοῦ ἀδικήσαντος οὐδὲ ἕνεκεν τοῦ ἀδικηθέντος· ἀλλ᾽ ἕνεκεν τοῦ φανερωθῆναι τὴν σπουδὴν ὑμῶν τὴν ὑπὲρ ἡμῶν πρὸς ὑμᾶς ἐνώπιον τοῦ θεοῦ. 12 My purpose , then , was not to write about {RPT} who did the wrong or {RPT} who was wronged . I wrote to you so that in the sight of {NEQ} God {NEQ} you could see for yourselves how {NEQ} loyal you {RPT} are to us .
2Cor.11:6 6εἰ δὲ καὶ ἰδιώτης τῷ λόγῳ, ἀλλ᾽ οὐ τῇ γνώσει· ἀλλ᾽ ἐν παντὶ φανερώσαντες ἐν πᾶσιν εἰς ὑμᾶς. 6 {NEQ} {NEQ} {NEQ} I may be unskilled {NEQ} as a speaker , but I’m not lacking {NEQ} in knowledge . {NEQ} We have made this clear to you in every possible way .
Eph.5:13 13τὰ δὲ πάντα ἐλεγχόμενα ὑπὸ τοῦ φωτὸς φανεροῦται, 13 But their evil intentions will be exposed when the light shines on them ,
Eph.5:14 14πᾶν γὰρ τὸ φανερούμενον φῶς ἐστίν. διὸ λέγει, ̓Έγειρε, καθεύδων, καὶ ἀνάστα ἐκ τῶν νεκρῶν, καὶ ἐπιφαύσει σοι Χριστός. 14 for the light makes everything visible . This is why it is said , Awake , O {NEQ} sleeper , {NEQ} rise up from the dead , and {NEQ} Christ will give you light .
Col.1:26 26τὸ μυστήριον τὸ ἀποκεκρυμμένον ἀπὸ τῶν αἰώνων καὶ ἀπὸ τῶν γενεῶν, νῦν δὲ ἐφανερώθη τοῖς ἁγίοις αὐτοῦ· 26 This message {RPT} was kept secret for centuries and generations past , but now it has been revealed to God’s {NEQ} people {RPT} .
Col.3:4 4ὅταν Χριστὸς φανερωθῇ, ζωὴ ὑμῶν, τότε καὶ ὑμεῖς σὺν αὐτῷ φανερωθήσεσθε ἐν δόξῃ. 4 And when {NEQ} Christ , who is your * {NEQ} life , is revealed to the whole world , {NEQ} {NEQ} you will share in all his glory .
Col.4:4 4ἵνα φανερώσω αὐτὸ ὡς δεῖ με λαλῆσαι. 4 Pray that I will proclaim this message as clearly as I should .
1Tim.3:16 16καὶ ὁμολογουμένως, μέγα ἐστὶν τὸ τῆς εὐσεβείας μυστήριον· ὃς ἐφανερώθη ἐν σαρκὶ ἐδικαιώθη ἐν πνεύματι· ὤφθη ἀγγέλοις ἐκηρύχθη ἐν ἔθνεσιν· ἐπιστεύθη ἐν κόσμῳ ἀνελήμφθη ἐν δόξῃ. 16 Without question , this is the great mystery of our faith * : Christ * was revealed in a human body and vindicated by the Spirit . * He was seen by angels and announced to the nations . He was believed in throughout the world and taken to heaven in glory .
2Tim.1:10 10φανερωθεῖσαν δὲ νῦν διὰ τῆς ἐπιφανείας τοῦ σωτῆρος ἡμῶν, Χριστοῦ Ἰησοῦ· καταργήσαντος μὲν τὸν θάνατον φωτίσαντος δὲ ζωὴν καὶ ἀφθαρσίαν διὰ τοῦ εὐαγγελίου· 10 And now he has made all of this plain to us by the appearing of Christ Jesus , our {NEQ} Savior . He {NEQ} broke the power of {NEQ} death and illuminated the way to life and immortality through the Good News .
Titus.1:3 3ἐφανέρωσεν δὲ καιροῖς ἰδίοις τὸν λόγον αὐτοῦ, ἐν κηρύγματι. ἐπιστεύθην ἐγὼ κατ᾽ ἐπιταγὴν τοῦ σωτῆρος ἡμῶν θεοῦ. 3 And now at just the right time he has revealed this {NEQ} message , which we announce to everyone . It is by the command of God our {NEQ} Savior that I have been entrusted with this work for him .
Heb.9:8 8τοῦτο δηλοῦντος τοῦ πνεύματος τοῦ ἁγίου μήπω πεφανερῶσθαι τὴν τῶν ἁγίων ὁδὸν ἔτι τῆς πρώτης σκηνῆς ἐχούσης στάσιν· 8 By these regulations the {RPT} Holy Spirit revealed that the entrance to the Most Holy Place was not freely open as long as the Tabernacle * and the system it represented were still in use .
Heb.9:26 26ἐπεὶ ἔδει, αὐτὸν πολλάκις παθεῖν, ἀπὸ καταβολῆς κόσμου· νυνὶ δέ, ἅπαξ, ἐπὶ συντελείᾳ τῶν αἰώνων εἰς ἀθέτησιν τῆς ἁμαρτίας διὰ τῆς θυσίας αὐτοῦ πεφανέρωται. 26 If that had been necessary , Christ would have had to die again and again , ever since the world began . But now , once for all time , he has appeared at the end of the age * to remove {NEQ} sin by his own death as a sacrifice .
1Pet.1:20 20προεγνωσμένου μὲν πρὸ καταβολῆς κόσμου, φανερωθέντος δὲ ἐπ᾽ ἐσχάτου τῶν χρόνων δι᾽ ὑμᾶς· 20 God chose him as your ransom {RPT} long before {RPT} the world began , but he has now revealed him to you in these last {NEQ} days .
1Pet.5:4 4καὶ φανερωθέντος τοῦ ἀρχιποίμενος, κομιεῖσθε— τὸν ἀμαράντινον τῆς δόξης στέφανον. 4 And when the Great Shepherd appears , you will receive a crown of {NEQ} never-ending {NEQ} glory and honor .
1Jn.1:2 2καὶ ζωὴ ἐφανερώθη, καὶ ἑωράκαμεν. καὶ μαρτυροῦμεν καὶ ἀπαγγέλλομεν ὑμῖν τὴν ζωὴν τὴν αἰώνιον. ἥτις ἦν πρὸς τὸν πατέρα, καὶ ἐφανερώθη ἡμῖν. 2   {NEQ} This one who is life itself was revealed to us , and we have seen him . And now we testify and proclaim to you that he is the one who is {RPT} eternal life . He was with the Father , and then he was revealed to us .
1Jn.2:19 19ἐξ ἡμῶν ἐξῆλθαν, ἀλλ᾽ οὐκ ἦσαν ἐξ ἡμῶν, εἰ γὰρ ἐξ ἡμῶν ἦσαν μεμενήκεισαν ἂν μεθ᾽ ἡμῶν· ἀλλ᾽ ἵνα φανερωθῶσιν, ὅτι οὐκ εἰσὶν πάντες ἐξ ἡμῶν. 19 These people left {RPT} our churches , but they never really belonged with us ; otherwise they would have stayed with us . When they left , it proved that they did not belong with us .
1Jn.2:28 28καὶ νῦν, τεκνία, μένετε ἐν αὐτῷ ἵνα ἐὰν φανερωθῇ, σχῶμεν παρρησίαν καὶ μὴ αἰσχυνθῶμεν ἀπ᾽ αὐτοῦ ἐν τῇ παρουσίᾳ αὐτοῦ. 28 And now , dear children , remain in fellowship with Christ so that when he returns , you will be full of courage and not shrink back from him in shame {RPT} {RPT} {RPT} {RPT} .
1Jn.3:2 2ἀγαπητοί, νῦν τέκνα θεοῦ ἐσμέν, καὶ οὔπω ἐφανερώθη τί ἐσόμεθα. οἴδαμεν ὅτι ἐὰν φανερωθῇ ὅμοιοι αὐτῷ ἐσόμεθα, ὅτι ὀψόμεθα αὐτὸν καθώς ἐστιν. 2 Dear friends , we are already God’s children , but he has not yet shown us what we will be like when Christ appears . But we do know that we will be like him , for we will see him as he really is .
1Jn.3:5 5καὶ οἴδατε ὅτι ἐκεῖνος ἐφανερώθη ἵνα τὰς ἁμαρτίας ἄρῃ, καὶ ἁμαρτία ἐν αὐτῷ οὐκ ἔστιν. 5 And you know that Jesus came to take away our sins , and there is no sin in him .
1Jn.3:8 8 ποιῶν τὴν ἁμαρτίαν, ἐκ τοῦ διαβόλου ἐστίν, ὅτι ἀπ᾽ ἀρχῆς διάβολος ἁμαρτάνει. εἰς τοῦτο ἐφανερώθη υἱὸς τοῦ θεοῦ ἵνα λύσῃ τὰ ἔργα τοῦ διαβόλου. 8 But when people keep on sinning , it shows that they belong to the devil , {NEQ} who has been sinning since the beginning . But the Son {NEQ} of God came to destroy the works of the devil .
1Jn.4:9 9ἐν τούτῳ ἐφανερώθη ἀγάπη τοῦ θεοῦ ἐν ἡμῖν ὅτι τὸν υἱὸν αὐτοῦ τὸν μονογενῆ ἀπέσταλκεν θεὸς εἰς τὸν κόσμον ἵνα ζήσωμεν δι᾽ αὐτοῦ. 9 {NEQ} God showed how much he {NEQ} loved us by sending his {RPT} {RPT} {NEQ} one and only {NEQ} Son into the world so that we might have eternal life through him .
Rev.3:18 18συμβουλεύω σοι ἀγοράσαι παρ᾽ ἐμοῦ χρυσίον— πεπυρωμένον ἐκ πυρός· ἵνα πλουτήσῃς. καὶ ἱμάτια λευκὰ ἵνα περιβάλῃ καὶ μὴ φανερωθῇ αἰσχύνη τῆς γυμνότητός σου· καὶ κολλούριον ἐγχρῖσαι τοὺς ὀφθαλμούς σου ἵνα βλέπῃς. 18 So I advise you to buy gold from me gold that has been purified by fire . Then you will be rich . Also buy white garments from me so {RPT} you will not be shamed by your {NEQ} nakedness , and ointment for your {NEQ} eyes so you will be able to see .
Rev.15:4 4τίς οὐ μὴ φοβηθῇ, κύριε, καὶ δοξάσει τὸ ὄνομά σου, ὅτι μόνος ὅσιος; ὅτι πάντα τὰ ἔθνη ἥξουσιν καὶ προσκυνήσουσιν ἐνώπιόν σου, ὅτι τὰ δικαιώματά σου ἐφανερώθησαν. 4 Who will not fear you , Lord , and glorify your {NEQ} name ? For you alone are holy . {NEQ} All {NEQ} nations will come and worship before you , for your {NEQ} righteous deeds have been revealed .