The Bible

Old Testament

New Testament

Give Us Feedback

φόβος (phobos, 5401)

Meanings

[a] fear, [a] terror, [the] fear, awe, by fear, fear, fear (terror), fears, with fear

Greek-English Concordance: 47 verses

  Greek (NLG) English (NLT)
Matt.14:26 26οἱ δὲ μαθηταὶ ἰδόντες αὐτὸν ἐπὶ τῆς θαλάσσης περιπατοῦντα ἐταράχθησαν λέγοντες ὅτι, Φάντασμά ἐστιν, καὶ ἀπὸ τοῦ φόβου ἔκραξαν. 26 {NEQ} When the disciples saw him walking on the water , they were terrified . {NEQ} In their fear , they cried out , It’s a ghost !
Matt.28:4 4ἀπὸ δὲ τοῦ φόβου αὐτοῦ ἐσείσθησαν οἱ τηροῦντες, καὶ ἐγενήθησαν ὡς νεκροί. 4 The guards {NEQ} shook with {NEQ} fear when they saw him , and they fell into a dead faint .
Matt.28:8 8καὶ ἀπελθοῦσαι ταχὺ ἀπὸ τοῦ μνημείου. μετὰ φόβου καὶ χαρᾶς μεγάλης, ἔδραμον ἀπαγγεῖλαι τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ. 8 {NEQ} The women ran quickly from the tomb . They were very frightened but also filled with great joy , and they rushed to give the disciples {RPT} the angel’s message .
Mark.4:41 41καὶ ἐφοβήθησαν φόβον μέγαν. καὶ ἔλεγον πρὸς ἀλλήλους, Τίς ἄρα οὗτός ἐστιν; ὅτι καὶ ἄνεμος καὶ θάλασσα ὑπακούει αὐτῷ. 41 {NEQ} The disciples were absolutely terrified . Who {NEQ} is this man ? {NEQ} they asked each other . {NEQ} Even the wind and {NEQ} waves obey him !
Luke.1:12 12καὶ ἐταράχθη Ζαχαρίας ἰδὼν καὶ φόβος ἐπέπεσεν ἐπ᾽ αὐτόν. 12 {NEQ} Zechariah was shaken and overwhelmed with fear when he saw him .
Luke.1:65 65καὶ ἐγένετο ἐπὶ πάντας φόβος τοὺς περιοικοῦντας αὐτούς, καὶ ἐν ὅλῃ τῇ ὀρεινῇ τῆς Ἰουδαίας διελαλεῖτο πάντα τὰ ῥήματα ταῦτα. 65 {NEQ} {NEQ} Awe fell upon the whole neighborhood {RPT} , and the news of what had happened spread throughout the {NEQ} Judean hills .
Luke.2:9 9καί, ἄγγελος κυρίου ἐπέστη αὐτοῖς, καὶ δόξα κυρίου περιέλαμψεν αὐτούς. καὶ ἐφοβήθησαν φόβον μέγαν, 9 Suddenly , an angel of the Lord appeared among them , and the radiance of the Lord’s glory surrounded them . {NEQ} They were terrified ,
Luke.5:26 26καὶ ἔκστασις ἔλαβεν ἅπαντας, καὶ ἐδόξαζον τὸν θεόν, καὶ ἐπλήσθησαν φόβου λέγοντες ὅτι, Εἴδαμεν παράδοξα σήμερον. 26 {NEQ} Everyone was gripped with great wonder and {RPT} awe , and they praised {NEQ} God , exclaiming , We have seen amazing things today !
Luke.7:16 16ἔλαβεν δὲ φόβος πάντας, καὶ ἐδόξαζον τὸν θεόν, λέγοντες ὅτι, Προφήτης μέγας ἠγέρθη ἐν ἡμῖν, καὶ ὅτι, Ἐπεσκέψατο θεὸς τὸν λαὸν αὐτοῦ. 16 {NEQ} Great fear swept the crowd , and they praised {NEQ} God , saying , A mighty prophet has risen among us , and {NEQ} God has visited his {NEQ} people today .
Luke.8:37 37καὶ ἠρώτησεν αὐτὸν ἅπαν τὸ πλῆθος τῆς περιχώρου τῶν Γερασηνῶν ἀπελθεῖν ἀπ᾽ αὐτῶν, ὅτι φόβῳ μεγάλῳ συνείχοντο. αὐτὸς δὲ ἐμβὰς εἰς πλοῖον, ὑπέστρεψεν. 37 And all the people in the region of the Gerasenes begged Jesus to go away and leave them alone , for a great wave of fear swept over them . So Jesus returned to the boat and left , crossing back to the other side of the lake .
Luke.21:26 26ἀποψυχόντων ἀνθρώπων ἀπὸ φόβου καὶ προσδοκίας τῶν ἐπερχομένων τῇ οἰκουμένῃ, αἱ γὰρ δυνάμεις τῶν οὐρανῶν σαλευθήσονται. 26 People will be terrified at {NEQ} what they see coming upon the earth , for the powers in the heavens will be shaken .
John.7:13 13οὐδεὶς μέντοι παρρησίᾳ ἐλάλει περὶ αὐτοῦ, διὰ τὸν φόβον τῶν Ἰουδαίων. 13 But no one had the courage to speak favorably about him in public , for {NEQ} they were afraid of getting in trouble with the Jewish leaders .
John.19:38 38μετὰ δὲ ταῦτα, ἠρώτησεν τὸν Πειλᾶτον, Ἰωσὴφ ἀπὸ Ἁριμαθαίας, ὢν μαθητὴς τοῦ Ἰησοῦ κεκρυμμένος δέ (διὰ τὸν φόβον τῶν Ἰουδαίων), ἵνα ἄρῃ τὸ σῶμα τοῦ Ἰησοῦ· καὶ ἐπέτρεψεν Πειλᾶτος, ἦλθεν οὖν καὶ ἦρεν τὸ σῶμα αὐτοῦ. 38 Afterward {NEQ} Joseph of Arimathea , {RPT} who had been a secret disciple of {NEQ} Jesus ( because he {NEQ} feared the Jewish leaders ) , asked {NEQ} Pilate for permission to take down {NEQ} Jesus' {NEQ} body . When {NEQ} Pilate gave permission , {NEQ} Joseph came and took the body away {RPT} .
John.20:19 19οὔσης οὖν ὀψίας τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ τῇ μιᾷ σαββάτων, καὶ τῶν θυρῶν κεκλεισμένων ὅπου ἦσαν οἱ μαθηταὶ διὰ τὸν φόβον τῶν Ἰουδαίων. ἦλθεν Ἰησοῦς καὶ ἔστη εἰς τὸ μέσον καὶ λέγει αὐτοῖς, Εἰρήνη ὑμῖν. 19 {NEQ} {NEQ} That Sunday evening * the disciples were meeting {NEQ} behind locked {NEQ} doors {RPT} because they were afraid of the Jewish leaders . Suddenly , {NEQ} Jesus {NEQ} was standing there among them ! Peace be with you , {NEQ} he said {RPT} .
Acts.2:43 43ἐγίνετο δὲ πάσῃ ψυχῇ φόβος, πολλά τε τέρατα καὶ σημεῖα διὰ τῶν ἀποστόλων ἐγίνετο. 43 {NEQ} A deep sense of awe came over them all , and the apostles performed many miraculous signs and wonders .
Acts.5:5 5ἀκούων δὲ Ἁνανίας τοὺς λόγους τούτους, πεσὼν ἐξέψυξεν· καὶ ἐγένετο φόβος μέγας ἐπὶ πάντας τοὺς ἀκούοντας. 5 As soon as {NEQ} Ananias heard these {NEQ} words , he fell to the floor and died . Everyone who heard about it was terrified .
Acts.5:11 11καὶ ἐγένετο φόβος μέγας ἐφ᾽ ὅλην τὴν ἐκκλησίαν καὶ ἐπὶ πάντας τοὺς ἀκούοντας ταῦτα. 11 Great fear gripped the entire church and {RPT} everyone else who heard what had happened .
Acts.9:31 31 μὲν οὖν ἐκκλησία καθ᾽ ὅλης τῆς Ἰουδαίας, καὶ Γαλιλαίας, καὶ Σαμαρείας, εἶχεν εἰρήνην οἰκοδομουμένη καὶ πορευομένη τῷ φόβῳ τοῦ κυρίου· καὶ τῇ παρακλήσει τοῦ ἁγίου πνεύματος, ἐπληθύνετο. 31 The church then had peace throughout {NEQ} Judea , {NEQ} Galilee , and Samaria , and it became stronger as the believers lived in the fear of the Lord . And with the encouragement of the Holy Spirit , it also grew in numbers .
Acts.19:17 17τοῦτο δὲ ἐγένετο γνωστόν, πᾶσιν Ἰουδαίοις τε καὶ ̔Έλλησιν, τοῖς κατοικοῦσιν τὴν ̓Έφεσον. καὶ ἐπέπεσεν φόβος ἐπὶ πάντας αὐτούς, καὶ ἐμεγαλύνετο τὸ ὄνομα τοῦ κυρίου Ἰησοῦ. 17 {NEQ} The story of what happened spread quickly all through {NEQ} Ephesus , to Jews and Greeks alike . {NEQ} A solemn fear descended on {RPT} the city , and the name of the Lord Jesus was greatly honored .
Rom.3:18 18οὐκ ἔστιν φόβος θεοῦ ἀπέναντι τῶν ὀφθαλμῶν αὐτῶν. 18 They have no fear of God at all . * 
Rom.8:15 15οὐ γὰρ ἐλάβετε πνεῦμα δουλείας πάλιν εἰς φόβον· ἀλλά, ἐλάβετε πνεῦμα υἱοθεσίας· ἐν κράζομεν, Ἀββά, πατήρ. 15 So you have not received a spirit {NEQ} that makes you fearful slaves . Instead , you received God’s Spirit when he adopted you as his own children . * Now {NEQ} {RPT} we call him , Abba , {NEQ} Father . * 
Rom.13:3 3οἱ γὰρ ἄρχοντες οὐκ εἰσὶν φόβος τῷ ἀγαθῷ ἔργῳ, ἀλλὰ τῷ κακῷ. θέλεις δὲ μὴ φοβεῖσθαι τὴν ἐξουσίαν; τὸ ἀγαθὸν ποίει καὶ ἕξεις ἔπαινον ἐξ αὐτῆς. 3 For the authorities do not strike fear in people who are doing right , but in those who are doing wrong . {NEQ} Would you like to live without fear of the authorities ? Do what is right , and {RPT} they will honor you .
Rom.13:7 7ἀπόδοτε πᾶσι τὰς ὀφειλάς· τῷ τὸν φόρον τὸν φόρον τῷ τὸ τέλος τὸ τέλος, τῷ τὸν φόβον τὸν φόβον τῷ τὴν τιμὴν τὴν τιμήν. 7 Give to everyone what you owe them : {RPT} Pay your taxes {RPT} {RPT} and {RPT} {NEQ} government fees {RPT} {RPT} to those who collect them , and {RPT} give {RPT} respect {RPT} {RPT} and {RPT} honor {RPT} {RPT} to those who are in authority .
1Cor.2:3 3κἀγὼ ἐν ἀσθενείᾳ— καὶ ἐν φόβῳ καὶ ἐν τρόμῳ πολλῷ ἐγενόμην πρὸς ὑμᾶς· 3 I came to you in weakness {NEQ} {RPT} timid and {RPT} trembling .
2Cor.5:11 11εἰδότες οὖν τὸν φόβον τοῦ κυρίου, ἀνθρώπους πείθομεν· θεῷ δὲ πεφανερώμεθα, ἐλπίζω δέ, καί, ἐν ταῖς συνειδήσεσιν ὑμῶν πεφανερῶσθαι. 11 Because we understand our fearful responsibility to the Lord , we work hard to persuade others . {NEQ} {NEQ} God knows we are sincere , and I hope you know this , too .
2Cor.7:1 1ταύτας οὖν ἔχοντες τὰς ἐπαγγελίας, ἀγαπητοί, καθαρίσωμεν ἑαυτοὺς ἀπὸ παντὸς μολυσμοῦ σαρκὸς καὶ πνεύματος· ἐπιτελοῦντες ἁγιωσύνην, ἐν φόβῳ θεοῦ. 7:1 Because we have these {NEQ} promises , dear friends , let us cleanse ourselves from everything that can defile our body or spirit . And let us work toward complete holiness because we fear God .
2Cor.7:5 5καὶ γὰρ ἐλθόντων ἡμῶν εἰς Μακεδονίαν οὐδεμίαν ἔσχηκεν ἄνεσιν σὰρξ ἡμῶν. ἀλλ᾽ ἐν παντί, θλιβόμενοι ἔξωθεν μάχαι ἔσωθεν φόβοι. 5 {NEQ} {NEQ} When we arrived in Macedonia , there was no rest for us . {NEQ} We faced conflict from every direction , with battles on the outside and fear on the inside .
2Cor.7:11 11ἰδοὺ γὰρ αὐτὸ τοῦτο τὸ κατὰ θεὸν λυπηθῆναι πόσην κατειργάσατο ὑμῖν· σπουδήν, ἀλλὰ ἀπολογίαν, ἀλλὰ ἀγανάκτησιν, ἀλλὰ φόβον, ἀλλὰ ἐπιπόθησιν, ἀλλὰ ζῆλον, ἀλλὰ ἐκδίκησιν. ἐν παντὶ συνεστήσατε ἑαυτοὺς ἁγνοὺς εἶναι τῷ πράγματι. 11 Just see what this godly sorrow produced in you ! Such earnestness , such concern to clear yourselves , such indignation , such alarm , such longing to see me , such zeal , and such a readiness to punish wrong . You showed that you have done everything necessary to make {NEQ} things right .
2Cor.7:15 15καὶ τὰ σπλάγχνα αὐτοῦ περισσοτέρως εἰς ὑμᾶς ἐστὶν ἀναμιμνησκομένου τὴν πάντων ὑμῶν ὑπακοὴν ὡς μετὰ φόβου καὶ τρόμου ἐδέξασθε αὐτόν. 15 Now he cares for you more than ever {NEQ} when he remembers the way all of you obeyed him and welcomed him with such fear and deep respect .
Eph.5:21 21ὑποτασσόμενοι ἀλλήλοις ἐν φόβῳ Χριστοῦ. 21 And further , submit to one another out of reverence for Christ .
Eph.6:5 5οἱ δοῦλοι, ὑπακούετε τοῖς κατὰ σάρκα κυρίοις μετὰ φόβου καὶ τρόμου· ἐν ἁπλότητι τῆς καρδίας ὑμῶν ὡς τῷ Χριστῷ· 5 {NEQ} Slaves , obey your earthly masters with deep respect and fear . Serve them sincerely as you would serve {NEQ} Christ .
Phil.2:12 12ὥστε ἀγαπητοί μου, καθὼς πάντοτε ὑπηκούσατε μὴ ὡς ἐν τῇ παρουσίᾳ μου μόνον· ἀλλὰ νῦν, πολλῷ μᾶλλον ἐν τῇ ἀπουσίᾳ μου· μετὰ φόβου καὶ τρόμου, τὴν ἑαυτῶν σωτηρίαν κατεργάζεσθε· 12 {NEQ} Dear friends {RPT} , {NEQ} you always followed my instructions {NEQ} when I was with {NEQ} you . And now that I am away , it is even more important . Work hard to show the results of your {NEQ} salvation , obeying God with deep reverence and fear .
1Tim.5:20 20τοὺς ἁμαρτάνοντας ἐνώπιον πάντων ἔλεγχε· ἵνα καὶ οἱ λοιποὶ φόβον ἔχωσιν. 20 Those who sin should be reprimanded in front of the whole church ; this will serve as a strong warning to {NEQ} others .
Heb.2:15 15καὶ ἀπαλλάξῃ τούτους ὅσοι φόβῳ θανάτου διὰ παντὸς τοῦ ζῆν ἔνοχοι ἦσαν δουλείας. 15 Only in this way could he set free all who have lived their lives as slaves to the fear of dying .
1Pet.1:17 17καὶ εἰ πατέρα ἐπικαλεῖσθε· τὸν ἀπροσωπολήμπτως κρίνοντα κατὰ τὸ ἑκάστου ἔργον· ἐν φόβῳ τὸν τῆς παροικίας ὑμῶν χρόνον ἀναστράφητε· 17 And remember that the heavenly Father to whom you pray has no favorites . He will judge or reward you according to what you do . So you must live in reverent fear of him during your {NEQ} time as {NEQ} foreigners in the land .
1Pet.2:18 18οἱ οἰκέται ὑποτασσόμενοι ἐν παντὶ φόβῳ τοῖς δεσπόταις· οὐ μόνον τοῖς ἀγαθοῖς καὶ ἐπιεικέσιν, ἀλλὰ καὶ τοῖς σκολιοῖς. 18 You who are slaves must accept the authority of your masters with all respect . * Do what they tell you not only if they are kind and reasonable , but even if they are cruel .
1Pet.3:2 2ἐποπτεύσαντες τὴν ἐν φόβῳ ἁγνὴν ἀναστροφὴν ὑμῶν. 2 by observing your pure and reverent {NEQ} lives .
1Pet.3:14 14ἀλλ᾽ εἰ καὶ πάσχοιτε διὰ δικαιοσύνην, μακάριοι· τὸν δὲ φόβον αὐτῶν μὴ φοβηθῆτε μηδὲ ταραχθῆτε· 14 But even if you suffer for doing what is right , God will reward you for it . So don’t worry or be afraid of their {NEQ} threats .
1Pet.3:16 16ἀλλὰ μετὰ πραΰτητος καὶ φόβου· συνείδησιν ἔχοντες ἀγαθήν· ἵνα ἐν καταλαλεῖσθε, καταισχυνθῶσιν οἱ ἐπηρεάζοντες ὑμῶν τὴν ἀγαθὴν ἐν Χριστῷ ἀναστροφήν. 16 But do this in a gentle and respectful way . * Keep your conscience clear . Then if people speak against you , they will be ashamed when they see what a good life you live because you belong to Christ .
1Jn.4:18 18φόβος οὐκ ἔστιν ἐν τῇ ἀγάπῃ, ἀλλ᾽ τελεία ἀγάπη ἔξω βάλλει τὸν φόβον· ὅτι φόβος κόλασιν ἔχει, δὲ φοβούμενος οὐ τετελείωται ἐν τῇ ἀγάπῃ. 18 Such love has no fear , because perfect {NEQ} love expels all {NEQ} fear . If we are {NEQ} afraid , {NEQ} it is for {NEQ} fear of punishment , and this shows that we have not fully experienced his perfect {NEQ} {NEQ} love .
Jude.1:23 23οὓς δὲ σῴζετε ἐκ πυρὸς ἁρπάζοντες· οὓς δὲ ἐλεᾶτε, ἐν φόβῳ, μισοῦντες καὶ τὸν ἀπὸ τῆς σαρκὸς ἐσπιλωμένον χιτῶνα. 23 Rescue others by snatching them from the flames of judgment . Show mercy to still others , * but do so with great caution , hating {NEQ} the sins that contaminate their lives . * 
Rev.11:11 11καὶ μετὰ τὰς τρεῖς ἡμέρας καὶ ἥμισυ, πνεῦμα ζωῆς ἐκ τοῦ θεοῦ εἰσῆλθεν ἐν αὐτοῖς, καὶ ἔστησαν ἐπὶ τοὺς πόδας αὐτῶν· καὶ φόβος μέγας ἐπέπεσεν ἐπὶ τοὺς θεωροῦντας αὐτούς. 11 But after {NEQ} three and a half days , {NEQ} God breathed life into them , and they stood up ! {NEQ} Terror struck {RPT} all who were staring at them .
Rev.18:10 10ἀπὸ μακρόθεν ἑστηκότες, διὰ τὸν φόβον τοῦ βασανισμοῦ αὐτῆς· λέγοντες, Οὐαί, οὐαὶ πόλις μεγάλη Βαβυλών, πόλις ἰσχυρά· ὅτι μιᾷ ὥρᾳ ἦλθεν κρίσις σου. 10 They will stand at a distance , terrified by her {NEQ} great torment . They will cry out , How terrible , how terrible for you , O Babylon , you great {RPT} city ! {NEQ} In a single moment God’s judgment came on you .
Rev.18:15 15οἱ ἔμποροι τούτων οἱ πλουτήσαντες ἀπ᾽ αὐτῆς ἀπὸ μακρόθεν στήσονται, διὰ τὸν φόβον τοῦ βασανισμοῦ αὐτῆς· κλαίοντες καὶ πενθοῦντες, 15 The merchants who became wealthy by selling her these things will stand at a distance , terrified by her {NEQ} great torment . They will weep and cry out ,