The Bible

Old Testament

New Testament

Give Us Feedback

φοβέομαι (phobeomai, 5399)

Meanings

be afraid, being afraid, do be afraid, do fear, do you fear, fear, feared, fearing, having been afraid, having feared, he feared, he was afraid, I do fear, I fear, I fear for, I was fearing, I will be afraid, let us fear, she respects, they feared, they were afraid, they were afraid [with], they were afraid of, they were fearing, they were terrified, to fear, was fearing, we fear, were afraid, would fear [you], you should fear

Greek-English Concordance: 95 verses

  Greek (NLG) English (NLT)
Matt.1:20 20ταῦτα δὲ αὐτοῦ ἐνθυμηθέντος, ἰδοὺ ἄγγελος κυρίου κατ᾽ ὄναρ ἐφάνη αὐτῷ λέγων, Ἰωσὴφ υἱὸς Δαυείδ, μὴ φοβηθῇς παραλαβεῖν Μαρίαν τὴν γυναῖκά σου. τὸ γὰρ ἐν αὐτῇ γεννηθὲν ἐκ πνεύματός ἐστιν ἁγίου. 20 As he considered this {NEQ} , {NEQ} an angel of the Lord appeared to him in a dream . Joseph , son of David , the angel said , do not be afraid to take Mary as your {NEQ} wife . For the child within her was conceived by the {NEQ} Holy Spirit .
Matt.2:22 22ἀκούσας δὲ ὅτι Ἀρχέλαος βασιλεύει τῆς Ἰουδαίας ἀντὶ τοῦ πατρὸς αὐτοῦ Ἡρῴδου, ἐφοβήθη ἐκεῖ ἀπελθεῖν. χρηματισθεὶς δὲ κατ᾽ ὄναρ, ἀνεχώρησεν εἰς τὰ μέρη τῆς Γαλιλαίας. 22 But when he learned that the new ruler of {NEQ} Judea was Herod’s son Archelaus , he was afraid to go there . Then , after being warned in a dream , he left for the region of {NEQ} Galilee .
Matt.9:8 8ἰδόντες δὲ οἱ ὄχλοι ἐφοβήθησαν. καὶ ἐδόξασαν τὸν θεὸν τὸν δόντα ἐξουσίαν τοιαύτην τοῖς ἀνθρώποις. 8 {NEQ} Fear swept through the crowd as they saw this happen . And they praised {RPT} God for {RPT} sending a {NEQ} man with such great authority . * 
Matt.10:26 26μὴ οὖν φοβηθῆτε αὐτούς. οὐδὲν γάρ ἐστιν κεκαλυμμένον οὐκ ἀποκαλυφθήσεται, καὶ κρυπτὸν οὐ γνωσθήσεται. 26 But don’t be afraid of those who threaten you . For the time is coming when everything that is covered {RPT} will be revealed , and all that is secret {RPT} {RPT} will be made known to all .
Matt.10:28 28καὶ μὴ φοβηθῆτε ἀπὸ τῶν ἀποκτεινόντων τὸ σῶμα· τὴν δὲ ψυχὴν μὴ δυναμένων ἀποκτεῖναι. φοβεῖσθε δὲ μᾶλλον τὸν δυνάμενον καὶ ψυχὴν καὶ σῶμα ἀπολέσαι ἐν γεέννῃ. 28 {NEQ} Don’t be afraid of those who want to kill your body ; {NEQ} they cannot touch your soul . Fear only God , who can destroy both soul and body in hell . * 
Matt.10:31 31μὴ οὖν φοβεῖσθε· πολλῶν στρουθίων διαφέρετε ὑμεῖς. 31 So don’t be afraid ; you are more valuable to God than a whole flock of sparrows .
Matt.14:5 5καὶ θέλων αὐτὸν ἀποκτεῖναι, ἐφοβήθη τὸν ὄχλον, ὅτι ὡς προφήτην αὐτὸν εἶχον. 5 {NEQ} Herod wanted to kill John , but he was afraid of a riot , because all the people believed John was a prophet .
Matt.14:27 27εὐθὺς δὲ ἐλάλησεν Ἰησοῦς αὐτοῖς λέγων, Θαρσεῖτε. ἐγώ εἰμι. μὴ φοβεῖσθε. 27 But {NEQ} Jesus spoke to them at once . Don’t be afraid , he said . Take courage . I am here ! * 
Matt.14:30 30βλέπων δὲ τὸν ἄνεμον ἰσχυρόν, ἐφοβήθη καὶ ἀρξάμενος καταποντίζεσθαι. ἔκραξεν λέγων, Κύριε, σῶσόν με. 30 But when he saw the strong * wind and the waves , he was terrified and began to sink . Save me , Lord ! he shouted .
Matt.17:6 6καὶ ἀκούσαντες οἱ μαθηταὶ ἔπεσαν ἐπὶ πρόσωπον αὐτῶν καὶ ἐφοβήθησαν σφόδρα. 6 {NEQ} The disciples were terrified and fell face down {RPT} on the ground .
Matt.17:7 7καὶ προσῆλθεν Ἰησοῦς καὶ ἁψάμενος αὐτῶν. εἶπεν, Ἐγέρθητε, καί Μὴ φοβεῖσθε. 7 Then {NEQ} Jesus came over and touched them . Get up , he said . {NEQ} Don’t be afraid .
Matt.21:26 26ἐὰν δὲ εἴπωμεν, Ἐξ ἀνθρώπων, φοβούμεθα τὸν ὄχλον, πάντες γὰρ ὡς προφήτην ἔχουσιν τὸν Ἰωάνην. 26 But if we say it was merely human , we’ll be mobbed because the people believe {NEQ} John was a prophet .
Matt.21:46 46καὶ ζητοῦντες αὐτὸν κρατῆσαι, ἐφοβήθησαν τοὺς ὄχλους, ἐπεὶ εἰς προφήτην αὐτὸν εἶχον. 46 {NEQ} They wanted to arrest him , but they were afraid of the crowds , who considered Jesus to be a prophet .
Matt.25:25 25καὶ φοβηθεὶς ἀπελθών, ἔκρυψα τὸ τάλαντόν σου ἐν τῇ γῇ. ἴδε, ἔχεις τὸ σόν. 25 {NEQ} I was afraid I would lose {NEQ} your money , so I hid it in the earth . Look , here is your money back .
Matt.27:54 54 δὲ ἑκατόνταρχος καὶ οἱ μετ᾽ αὐτοῦ τηροῦντες τὸν Ἰησοῦν ἰδόντες τὸν σεισμὸν καὶ τὰ γενόμενα ἐφοβήθησαν σφόδρα. λέγοντες, Ἀληθῶς θεοῦ υἱὸς ἦν οὗτος. 54 {NEQ} The Roman officer * and the other soldiers {RPT} at the crucifixion were terrified by the earthquake and all that had happened . They said , This man truly was the Son of God !
Matt.28:5 5ἀποκριθεὶς δὲ ἄγγελος εἶπεν ταῖς γυναιξίν, Μὴ φοβεῖσθε ὑμεῖς. οἶδα γὰρ ὅτι Ἰησοῦν, τὸν ἐσταυρωμένον, ζητεῖτε· 5 Then the angel spoke to the women . Don’t be afraid {RPT} ! he said . {NEQ} {NEQ} I know you are looking for Jesus , who was crucified .
Matt.28:10 10τότε λέγει αὐταῖς Ἰησοῦς, Μὴ φοβεῖσθε· ὑπάγετε ἀπαγγείλατε τοῖς ἀδελφοῖς μου ἵνα ἀπέλθωσιν εἰς τὴν Γαλιλαίαν, κἀκεῖ με ὄψονται. 10 Then {NEQ} Jesus said to them , Don’t be afraid ! Go tell my {NEQ} brothers to leave for {NEQ} Galilee , and they will see me there .
Mark.4:41 41καὶ ἐφοβήθησαν φόβον μέγαν. καὶ ἔλεγον πρὸς ἀλλήλους, Τίς ἄρα οὗτός ἐστιν; ὅτι καὶ ἄνεμος καὶ θάλασσα ὑπακούει αὐτῷ. 41 {NEQ} The disciples were absolutely terrified . Who {NEQ} is this man ? {NEQ} they asked each other . {NEQ} Even the wind and {NEQ} waves obey him !
Mark.5:15 15καὶ ἔρχονται πρὸς τὸν Ἰησοῦν, καὶ θεωροῦσιν τὸν δαιμονιζόμενον· καθήμενον ἱματισμένον καὶ σωφρονοῦντα, τὸν ἐσχηκότα τὸν λεγιῶνα, καὶ ἐφοβήθησαν. 15   {NEQ} A crowd soon gathered around {NEQ} Jesus , and they saw the man {RPT} who had been possessed by the legion of demons . He was sitting there fully clothed and perfectly sane , and they were all afraid .
Mark.5:33 33 δὲ γυνὴ φοβηθεῖσα, καὶ τρέμουσα εἰδυῖα γέγονεν αὐτῇ, ἦλθεν καὶ προσέπεσεν αὐτῷ καὶ εἶπεν αὐτῷ πᾶσαν τὴν ἀλήθειαν. 33 Then the frightened woman , {NEQ} trembling at the realization of what had happened to her , came and fell to her knees in front of him and told him what she had done .
Mark.5:36 36 δὲ Ἰησοῦς παρακούσας τὸν λόγον λαλούμενον λέγει τῷ ἀρχισυναγώγῳ, Μὴ φοβοῦ. μόνον πίστευε. 36 But {NEQ} Jesus overheard them and said to Jairus , Don’t be afraid . Just have faith .
Mark.6:20 20 γὰρ Ἡρῴδης ἐφοβεῖτο τὸν Ἰωάνην· εἰδὼς αὐτὸν ἄνδρα δίκαιον καὶ ἅγιον, καὶ συνετήρει αὐτόν. καὶ ἀκούσας αὐτοῦ πολλὰ ἠπόρει, καί, ἡδέως αὐτοῦ ἤκουεν. 20 for {NEQ} Herod respected {NEQ} John ; and knowing that he was a good and holy man , {NEQ} he protected him . Herod was greatly disturbed whenever he talked with John , but even so , he liked to listen to him .
Mark.6:50 50πάντες γὰρ αὐτὸν εἶδαν καὶ ἐταράχθησαν. δὲ εὐθὺς ἐλάλησεν μετ᾽ αὐτῶν. καὶ λέγει αὐτοῖς, Θαρσεῖτε· ἐγώ εἰμι. μὴ φοβεῖσθε. 50 {NEQ} {NEQ} They were all terrified when they saw him . But Jesus spoke to them at once . Don’t be afraid , {NEQ} he said {RPT} . Take courage ! I am here ! * 
Mark.9:32 32οἱ δὲ ἠγνόουν τὸ ῥῆμα, καί, ἐφοβοῦντο αὐτὸν ἐπερωτῆσαι. 32 {NEQ} They didn’t understand what he was saying , however , and they were afraid to ask him what he meant .
Mark.10:32 32ἦσαν δὲ ἐν τῇ ὁδῷ ἀναβαίνοντες εἰς Ἱεροσόλυμα, καὶ ἦν προάγων αὐτοὺς Ἰησοῦς. καὶ ἐθαμβοῦντο, οἱ δὲ ἀκολουθοῦντες ἐφοβοῦντο. καὶ παραλαβὼν πάλιν τοὺς δώδεκα, ἤρξατο αὐτοῖς λέγειν τὰ μέλλοντα αὐτῷ συμβαίνειν. 32 They were now on the way up to Jerusalem , and {NEQ} Jesus was walking ahead of them . {NEQ} The disciples were filled with awe , and the people following behind were overwhelmed with fear . {NEQ} Taking the twelve disciples aside , Jesus once more began to describe {RPT} everything that was about to happen to him .
Mark.11:18 18καὶ ἤκουσαν οἱ ἀρχιερεῖς καὶ οἱ γραμματεῖς, καὶ ἐζήτουν πῶς αὐτὸν ἀπολέσωσιν. ἐφοβοῦντο γὰρ αὐτὸν πᾶς γὰρ ὄχλος ἐξεπλήσσετο ἐπὶ τῇ διδαχῇ αὐτοῦ. 18 {NEQ} When the leading priests and {RPT} teachers of religious law heard what Jesus had done , {NEQ} they began planning how to kill him . But they were afraid of him because the people were so amazed at his {NEQ} teaching .
Mark.11:32 32ἀλλὰ εἴπωμεν, Ἐξ ἀνθρώπων; ἐφοβοῦντο τὸν ὄχλον, ἅπαντες γὰρ εἶχον τὸν Ἰωάνην ὄντως ὅτι προφήτης ἦν. 32 But do we dare say it was merely human ? For they were afraid of what the people would do , because everyone believed that {NEQ} John was a prophet .
Mark.12:12 12καὶ ἐζήτουν αὐτὸν κρατῆσαι, καὶ ἐφοβήθησαν τὸν ὄχλον— ἔγνωσαν γὰρ ὅτι πρὸς αὐτοὺς τὴν παραβολὴν εἶπεν. καὶ ἀφέντες αὐτὸν ἀπῆλθαν. 12 {NEQ} The religious leaders * wanted to arrest Jesus because they realized {NEQ} he was telling the story against them they were the wicked farmers . But they were afraid of the crowd , so they left him and went away .
Mark.16:8 8καὶ ἐξελθοῦσαι ἔφυγον ἀπὸ τοῦ μνημείου, εἶχεν γὰρ αὐτὰς τρόμος καὶ ἔκστασις, καὶ οὐδενὶ οὐδὲν εἶπαν ἐφοβοῦντο γάρ. Πάντα δὲ τὰ παρηγγελμένα τοῖς περὶ τὸν Πέτρον συντόμως ἐξήγγειλαν. Μετὰ δὲ ταῦτα καὶ αὐτὸς Ἰησοῦς ἀπὸ ἀνατολῆς καὶ ἄχρι δύσεως ἐξαπέστειλεν δι᾽ αὐτῶν τὸ ἱερὸν καὶ ἄφθαρτον κήρυγμα τῆς αἰωνίου σωτηρίας. ἀμήν. 8 {NEQ} {NEQ} The women fled from the tomb , {NEQ} {RPT} trembling and bewildered , and they said nothing to anyone because they were too frightened . * Then they briefly reported all {NEQ} this to {NEQ} Peter and his companions . {NEQ} Afterward {NEQ} {NEQ} Jesus himself sent them out from east to west with the sacred and unfailing message of {NEQ} salvation that gives eternal life . Amen .
Luke.1:13 13εἶπεν δὲ πρὸς αὐτὸν ἄγγελος, Μὴ φοβοῦ, Ζαχαρία. διότι εἰσηκούσθη δέησίς σου, καὶ γυνή σου, Ἐλεισάβετ, γεννήσει υἱόν σοι. καὶ καλέσεις τὸ ὄνομα αὐτοῦ Ἰωάνην. 13 But the angel said {RPT} {RPT} , Don’t be afraid , Zechariah ! {NEQ} God has heard your {NEQ} prayer . {NEQ} Your {NEQ} wife , Elizabeth , will give you a son , and you are to name him John .
Luke.1:30 30καὶ εἶπεν ἄγγελος αὐτῇ, Μὴ φοβοῦ, Μαριάμ, εὗρες γὰρ χάριν παρὰ τῷ θεῷ. 30 Don’t be afraid , Mary , the angel {NEQ} told her , for you have found favor with {NEQ} God !
Luke.1:50 50καὶ τὸ ἔλεος αὐτοῦ εἰς γενεὰς καὶ γενεὰς τοῖς φοβουμένοις αὐτόν. 50 {NEQ} He {NEQ} shows mercy from generation to {NEQ} generation to all who fear him .
Luke.2:9 9καί, ἄγγελος κυρίου ἐπέστη αὐτοῖς, καὶ δόξα κυρίου περιέλαμψεν αὐτούς. καὶ ἐφοβήθησαν φόβον μέγαν, 9 Suddenly , an angel of the Lord appeared among them , and the radiance of the Lord’s glory surrounded them . {NEQ} They were terrified ,
Luke.2:10 10καὶ εἶπεν αὐτοῖς ἄγγελος, Μὴ φοβεῖσθε. ἰδοὺ γὰρ εὐαγγελίζομαι ὑμῖν χαρὰν μεγάλην ἥτις ἔσται παντὶ τῷ λαῷ. 10 but the angel reassured them . Don’t be afraid ! {NEQ} he said . {NEQ} I bring you good news that will bring great joy to all {NEQ} people .
Luke.5:10 10ὁμοίως δὲ καὶ Ἰάκωβον καὶ Ἰωάνην, υἱοὺς Ζεβεδαίου, οἳ ἦσαν κοινωνοὶ τῷ Σίμωνι. καὶ εἶπεν πρὸς τὸν Σίμωνα Ἰησοῦς, Μὴ φοβοῦ· ἀπὸ τοῦ νῦν ἀνθρώπους ἔσῃ ζωγρῶν. 10 His {RPT} {NEQ} partners , James and John , the sons of Zebedee , were also amazed . {NEQ} {NEQ} Jesus replied to {NEQ} Simon , Don’t be afraid ! From now on you’ll be fishing for people !
Luke.8:25 25εἶπεν δὲ αὐτοῖς, Ποῦ πίστις ὑμῶν; φοβηθέντες δὲ ἐθαύμασαν. λέγοντες πρὸς ἀλλήλους, Τίς ἄρα οὗτός ἐστιν; ὅτι καὶ τοῖς ἀνέμοις ἐπιτάσσει, καὶ τῷ ὕδατι καὶ ὑπακούουσιν αὐτῷ. 25 Then he asked them , Where is your {NEQ} faith ? {NEQ} The disciples were terrified and amazed . Who {NEQ} is this man ? they asked each other . When he gives a command , {NEQ} even the wind and {RPT} waves {NEQ} obey him !
Luke.8:35 35ἐξῆλθον δὲ ἰδεῖν τὸ γεγονός. καὶ ἦλθαν πρὸς τὸν Ἰησοῦν, καὶ εὗρον καθήμενον τὸν ἄνθρωπον ἀφ᾽ οὗ τὰ δαιμόνια ἐξῆλθεν· ἱματισμένον καὶ σωφρονοῦντα, παρὰ τοὺς πόδας τοῦ Ἰησοῦ, καὶ ἐφοβήθησαν. 35 {NEQ} People rushed out to see what had happened . {NEQ} A crowd soon gathered around {NEQ} Jesus , and they saw the man who {RPT} had been freed from the demons . He was sitting at {NEQ} Jesus' {NEQ} feet , fully clothed and perfectly sane , and they were all afraid .
Luke.8:50 50 δὲ Ἰησοῦς ἀκούσας, ἀπεκρίθη αὐτῷ, Μὴ φοβοῦ. μόνον πίστευσον, καὶ σωθήσεται. 50 But when {NEQ} Jesus heard what had happened , he said to Jairus , Don’t be afraid . Just have faith , and she will be healed .
Luke.9:34 34ταῦτα δὲ αὐτοῦ λέγοντος, ἐγένετο νεφέλη καὶ ἐπεσκίαζεν αὐτούς, ἐφοβήθησαν δὲ ἐν τῷ εἰσελθεῖν αὐτοὺς εἰς τὴν νεφέλην. 34 But even as he was saying this , a cloud overshadowed them , and terror gripped them as the cloud covered {RPT} them .
Luke.9:45 45οἱ δὲ ἠγνόουν τὸ ῥῆμα τοῦτο. καὶ ἦν παρακεκαλυμμένον ἀπ᾽ αὐτῶν, ἵνα μὴ αἴσθωνται αὐτό, καὶ ἐφοβοῦντο ἐρωτῆσαι αὐτὸν περὶ τοῦ ῥήματος τούτου. 45 But they didn’t know what he meant . {NEQ} Its significance was hidden from them , so they couldn’t understand it , and they were afraid to ask him about it .
Luke.12:4 4λέγω δὲ ὑμῖν τοῖς φίλοις μου, μὴ φοβηθῆτε ἀπὸ τῶν ἀποκτεινόντων τὸ σῶμα· καὶ μετὰ ταῦτα μὴ ἐχόντων περισσότερόν τι ποιῆσαι. 4 {NEQ} {NEQ} {NEQ} {NEQ} Dear friends , don’t be afraid of those who want to kill your body ; they cannot do any more to you {NEQ} after that .
Luke.12:5 5ὑποδείξω δὲ ὑμῖν τίνα φοβηθῆτε. φοβήθητε τὸν μετὰ τὸ ἀποκτεῖναι ἔχοντα ἐξουσίαν ἐμβαλεῖν εἰς τὴν γέενναν. ναὶ λέγω ὑμῖν, τοῦτον φοβήθητε. 5 But I’ll tell you whom to fear . Fear God , who has the power to kill you and then throw you into {NEQ} hell . * Yes , he’s the one to fear .
Luke.12:7 7ἀλλὰ καὶ αἱ τρίχες τῆς κεφαλῆς ὑμῶν πᾶσαι ἠρίθμηνται. μὴ φοβεῖσθε· πολλῶν στρουθίων διαφέρετε. 7 And the very hairs on your {NEQ} head are all numbered . So don’t be afraid ; you are more valuable to God than a whole flock of sparrows .
Luke.12:32 32μὴ φοβοῦ, τὸ μικρὸν ποίμνιον· ὅτι εὐδόκησεν πατὴρ ὑμῶν δοῦναι ὑμῖν τὴν βασιλείαν. 32 So don’t be afraid , {NEQ} little flock . For it gives your {NEQ} Father great happiness to give you the Kingdom .
Luke.18:2 2λέγων, Κριτής τις ἦν ἔν τινι πόλει, τὸν θεὸν μὴ φοβούμενος καὶ ἄνθρωπον μὴ ἐντρεπόμενος. 2 There was a judge in a certain city , he said , who neither feared {NEQ} God nor cared about people .
Luke.18:4 4καὶ οὐκ ἤθελεν ἐπὶ χρόνον, μετὰ ταῦτα δὲ εἶπεν ἐν ἑαυτῷ, Εἰ καὶ τὸν θεὸν οὐ φοβοῦμαι οὐδὲ ἄνθρωπον ἐντρέπομαι, 4 {NEQ} The judge ignored her for a while , but finally he said to himself , I don’t fear {NEQ} God or care about people ,
Luke.19:21 21ἐφοβούμην γάρ σε ὅτι ἄνθρωπος αὐστηρὸς εἶ, αἴρεις οὐκ ἔθηκας καὶ θερίζεις οὐκ ἔσπειρας. 21 {NEQ} I was afraid {RPT} because you are a hard man to deal with , taking what isn’t yours and harvesting crops {RPT} you didn’t plant .
Luke.20:19 19καὶ ἐζήτησαν οἱ γραμματεῖς καὶ οἱ ἀρχιερεῖς ἐπιβαλεῖν ἐπ᾽ αὐτὸν τὰς χεῖρας ἐν αὐτῇ τῇ ὥρᾳ. καὶ ἐφοβήθησαν τὸν λαόν— ἔγνωσαν γὰρ ὅτι πρὸς αὐτοὺς εἶπεν τὴν παραβολὴν ταύτην. 19 {NEQ} The teachers of religious law and the leading priests wanted to arrest {RPT} Jesus immediately because they realized {RPT} he was telling the story {RPT} against them they were the wicked farmers . But they were afraid of the people’s reaction .
Luke.22:2 2καὶ ἐζήτουν οἱ ἀρχιερεῖς καὶ οἱ γραμματεῖς τὸ πῶς ἀνέλωσιν αὐτόν, ἐφοβοῦντο γὰρ τὸν λαόν. 2 {NEQ} The leading priests and {RPT} teachers of religious law were plotting how {NEQ} to kill Jesus , but they were afraid of the people’s reaction .
Luke.23:40 40ἀποκριθεὶς δὲ ἕτερος ἐπιτιμῶν αὐτῷ ἔφη, Οὐδὲ φοβῇ σὺ τὸν θεόν, ὅτι ἐν τῷ αὐτῷ κρίματι εἶ; 40 But the other criminal protested {RPT} , Don’t you fear {NEQ} God even when you have been sentenced to die ?
John.6:19 19ἐληλακότες οὖν ὡς σταδίους εἴκοσι πέντε τριάκοντα θεωροῦσιν τὸν Ἰησοῦν περιπατοῦντα ἐπὶ τῆς θαλάσσης καὶ ἐγγὺς τοῦ πλοίου γινόμενον. καὶ ἐφοβήθησαν. 19 {NEQ} They had rowed three or four miles * when suddenly they saw {NEQ} Jesus walking on the water {NEQ} toward the boat . {NEQ} They were terrified ,
John.6:20 20 δὲ λέγει αὐτοῖς, Ἐγώ εἰμι· μὴ φοβεῖσθε. 20 but he called out to them , Don’t be afraid . I am here ! * 
John.9:22 22ταῦτα εἶπαν οἱ γονεῖς αὐτοῦ ὅτι ἐφοβοῦντο τοὺς Ἰουδαίους, ἤδη γὰρ συνετέθειντο οἱ Ἰουδαῖοι ἵνα ἐάν τις αὐτὸν ὁμολογήσῃ Χριστὸν ἀποσυνάγωγος γένηται. 22 His {NEQ} parents said this because they were afraid of the Jewish leaders , {NEQ} who had announced that {NEQ} anyone saying Jesus was the Messiah would be expelled from the synagogue .
John.12:15 15Μὴ φοβοῦ, θυγάτηρ Σιών· ἰδού, βασιλεύς σου ἔρχεται, καθήμενος ἐπὶ πῶλον ὄνου. 15 Don’t be afraid , people of Jerusalem . * Look , your {NEQ} King is coming , riding on a donkey’s colt . * 
John.19:8 8ὅτε οὖν ἤκουσεν Πειλᾶτος τοῦτον τὸν λόγον, μᾶλλον ἐφοβήθη. 8 When {NEQ} Pilate heard this , he was more frightened than ever .
Acts.5:26 26τότε ἀπελθὼν στρατηγὸς σὺν τοῖς ὑπηρέταις ἦγεν αὐτούς, οὐ μετὰ βίας, ἐφοβοῦντο γὰρ τὸν λαὸν μὴ λιθασθῶσιν. 26 {NEQ} The captain went with his Temple guards and arrested the apostles , but without violence , for they were afraid the people would stone them .
Acts.9:26 26παραγενόμενος δὲ εἰς Ἰερουσαλήμ, ἐπείραζεν κολλᾶσθαι τοῖς μαθηταῖς, καὶ πάντες ἐφοβοῦντο αὐτόν· μὴ πιστεύοντες ὅτι ἐστὶν μαθητής. 26 {NEQ} When Saul arrived in Jerusalem , he tried to meet with the believers , but they were all afraid of him . They did not believe {NEQ} he had truly become a believer !
Acts.10:2 2εὐσεβής, καὶ φοβούμενος τὸν θεόν, σὺν παντὶ τῷ οἴκῳ αὐτοῦ, ποιῶν ἐλεημοσύνας πολλὰς τῷ λαῷ καὶ δεόμενος τοῦ θεοῦ διὰ παντός. 2 He was a devout , {NEQ} God-fearing man , as was everyone in his {NEQ} household . He gave generously to the poor and prayed regularly to {NEQ} God .
Acts.10:22 22οἱ δὲ εἶπαν, Κορνήλιος, ἑκατοντάρχης· ἀνὴρ δίκαιος καὶ φοβούμενος τὸν θεόν, μαρτυρούμενός τε ὑπὸ ὅλου τοῦ ἔθνους τῶν Ἰουδαίων. ἐχρηματίσθη ὑπὸ ἀγγέλου ἁγίου μεταπέμψασθαί σε εἰς τὸν οἶκον αὐτοῦ καὶ ἀκοῦσαι ῥήματα παρὰ σοῦ. 22 {NEQ} {NEQ} They said , We were sent by Cornelius , a Roman officer . He is a devout and God-fearing man , {NEQ} well respected by all the Jews . A holy angel instructed him to summon you to his {NEQ} house so that he can hear your message .
Acts.10:35 35ἀλλ᾽ ἐν παντὶ ἔθνει φοβούμενος αὐτὸν καὶ ἐργαζόμενος δικαιοσύνην δεκτὸς αὐτῷ ἐστίν. 35 {NEQ} In every nation he accepts those who fear him and do what is right .
Acts.13:16 16ἀναστὰς δὲ Παῦλος, καὶ κατασείσας τῇ χειρὶ εἶπεν, ̓Άνδρες Ἰσραηλεῖται, καὶ οἱ φοβούμενοι τὸν θεόν, ἀκούσατε. 16 So Paul stood , {NEQ} lifted his hand to quiet them , and started speaking . Men of Israel , he said , and you God-fearing Gentiles , listen to me .
Acts.13:26 26ἄνδρες ἀδελφοί— υἱοὶ γένους Ἀβραάμ, καὶ οἱ ἐν ὑμῖν φοβούμενοι τὸν θεόν— ἡμῖν λόγος τῆς σωτηρίας ταύτης ἐξαπεστάλη. 26 Brothers you sons of Abraham , and also you {NEQ} God-fearing Gentiles this {NEQ} message of {NEQ} salvation has been sent to us !
Acts.16:38 38ἀπήγγειλαν δὲ τοῖς στρατηγοῖς οἱ ῥαβδοῦχοι τὰ ῥήματα ταῦτα, ἐφοβήθησαν δὲ ἀκούσαντες ὅτι Ῥωμαῖοί εἰσιν. 38 When the police reported this , the city officials {NEQ} were alarmed to learn that Paul and Silas were Roman citizens .
Acts.18:9 9εἶπεν δὲ κύριος ἐν νυκτὶ δι᾽ ὁράματος τῷ Παύλῳ, Μὴ φοβοῦ· ἀλλὰ λάλει· καὶ μὴ σιωπήσῃς. 9 One night the Lord spoke to {NEQ} Paul in a vision and told him , Don’t be afraid ! {NEQ} Speak out ! {NEQ} Don’t be silent !
Acts.22:29 29εὐθέως οὖν ἀπέστησαν ἀπ᾽ αὐτοῦ οἱ μέλλοντες αὐτὸν ἀνετάζειν, καὶ χιλίαρχος δὲ ἐφοβήθη ἐπιγνοὺς ὅτι Ῥωμαῖός ἐστιν καὶ ὅτι αὐτὸν ἦν δεδεκώς. 29 {NEQ} The soldiers who were about to interrogate Paul quickly withdrew {RPT} {RPT} when they heard {NEQ} he was a Roman citizen , and the commander {NEQ} was frightened {NEQ} because he had ordered him bound and whipped .
Acts.23:10 10πολλῆς δὲ γινομένης στάσεως, φοβηθεὶς χιλίαρχος μὴ διασπασθῇ Παῦλος ὑπ᾽ αὐτῶν. ἐκέλευσεν τὸ στράτευμα καταβὰν ἁρπάσαι αὐτὸν ἐκ μέσου αὐτῶν ἄγειν τε εἰς τὴν παρεμβολήν. 10 {NEQ} As the conflict grew more violent , the commander was afraid they would tear {NEQ} Paul apart . So he ordered his soldiers to go and rescue him by force and take him back {RPT} to the fortress .
Acts.27:17 17ἣν ἄραντες βοηθείαις ἐχρῶντο ὑποζωννύντες τὸ πλοῖον· φοβούμενοί τε μὴ εἰς τὴν Σύρτιν ἐκπέσωσιν, χαλάσαντες τὸ σκεῦος οὕτως ἐφέροντο. 17 Then the sailors bound ropes around the hull of the ship to strengthen it . {NEQ} They were afraid of being driven across to the sandbars of Syrtis off the African coast , so they lowered the sea anchor to slow the ship and were driven before the wind .
Acts.27:24 24λέγων, Μὴ φοβοῦ, Παῦλε, Καίσαρί σε δεῖ παραστῆναι· καὶ ἰδού, κεχάρισταί σοι θεὸς πάντας τοὺς πλέοντας μετὰ σοῦ. 24 and he said , Don’t be afraid , Paul , for you will surely stand trial before Caesar ! What’s more , {NEQ} God in his goodness has granted safety {RPT} to everyone {NEQ} sailing with you .
Acts.27:29 29φοβούμενοί τε μή που κατὰ τραχεῖς τόπους ἐκπέσωμεν, ἐκ πρύμνης ῥίψαντες ἀγκύρας τέσσαρας ηὔχοντο ἡμέραν γενέσθαι. 29 At this rate they were afraid we would soon be driven against the rocks along the shore , so they threw out four anchors from the back of the ship and prayed for daylight .
Rom.11:20 20καλῶς— τῇ ἀπιστίᾳ ἐξεκλάσθησαν, σὺ δὲ τῇ πίστει ἕστηκας. μὴ ὑψηλὰ φρόνει, ἀλλὰ φοβοῦ. 20 Yes , but remember those branches were broken off because they {RPT} didn’t believe in Christ , and you are there {RPT} because you do believe . So don’t think highly of yourself , but fear what could happen .
Rom.13:3 3οἱ γὰρ ἄρχοντες οὐκ εἰσὶν φόβος τῷ ἀγαθῷ ἔργῳ, ἀλλὰ τῷ κακῷ. θέλεις δὲ μὴ φοβεῖσθαι τὴν ἐξουσίαν; τὸ ἀγαθὸν ποίει καὶ ἕξεις ἔπαινον ἐξ αὐτῆς. 3 For the authorities do not strike fear in people who are doing right , but in those who are doing wrong . {NEQ} Would you like to live without fear of the authorities ? Do what is right , and {RPT} they will honor you .
Rom.13:4 4θεοῦ γὰρ διάκονός ἐστιν, σοὶ εἰς τὸ ἀγαθόν. ἐὰν δὲ τὸ κακὸν ποιῇς, φοβοῦ, οὐ γὰρ εἰκῇ τὴν μάχαιραν φορεῖ. θεοῦ γὰρ διάκονός ἐστιν, ἔκδικος εἰς ὀργὴν τῷ τὸ κακὸν πράσσοντι. 4 {NEQ} The authorities are God’s servants , sent for your {NEQ} good . But if you are doing {NEQ} wrong , of course you should be afraid , for they have the power to punish you . {NEQ} They are God’s servants , sent for the very purpose of punishing those who do what is wrong .
2Cor.11:3 3φοβοῦμαι δὲ μή πως, ὡς ὄφις ἐξηπάτησεν Εὕαν ἐν τῇ πανουργίᾳ αὐτοῦ, φθαρῇ τὰ νοήματα ὑμῶν ἀπὸ τῆς ἁπλότητος καὶ τῆς ἁγνότητος τῆς εἰς τὸν Χριστόν. 3 But I fear that somehow your {RPT} pure {RPT} and {RPT} undivided devotion to {NEQ} Christ will be corrupted , just as Eve was deceived by the cunning ways of the serpent {RPT} .
2Cor.12:20 20φοβοῦμαι γὰρ μή πως ἐλθὼν οὐχ οἵους θέλω εὕρω ὑμᾶς, κἀγὼ εὑρεθῶ ὑμῖν οἷον οὐ θέλετε· μή πως ἔρις, ζῆλος, θυμοί, ἐριθείαι, καταλαλιαί, ψιθυρισμοί, φυσιώσεις, ἀκαταστασίαι· 20 For I am afraid that when I come I won’t like what I find {RPT} , and you won’t like my response {NEQ} . I am afraid that I will find quarreling , jealousy , anger , selfishness , slander , gossip , arrogance , and disorderly behavior .
Gal.2:12 12πρὸ τοῦ γὰρ ἐλθεῖν τινὰς ἀπὸ Ἰακώβου, μετὰ τῶν ἐθνῶν συνήσθιεν· ὅτε δέ, ἦλθον, ὑπέστελλεν καὶ ἀφώριζεν ἑαυτόν· φοβούμενος τοὺς ἐκ περιτομῆς. 12 When he first arrived , {NEQ} he ate with the Gentile Christians , who were not circumcised . But afterward , when some friends of James came , Peter wouldn’t eat with the Gentiles anymore . He was afraid of criticism from these people who insisted on the necessity of circumcision .
Gal.4:11 11φοβοῦμαι ὑμᾶς· μή πως εἰκῇ κεκοπίακα εἰς ὑμᾶς. 11 I fear for you . Perhaps all my hard work with you was for nothing .
Eph.5:33 33πλὴν καὶ ὑμεῖς οἱ καθ᾽ ἕνα, ἕκαστος τὴν ἑαυτοῦ γυναῖκα οὕτως ἀγαπάτω ὡς ἑαυτόν, δὲ γυνὴ ἵνα φοβῆται τὸν ἄνδρα. 33 So again I say , {RPT} each man must love his {NEQ} wife {NEQ} as he loves himself , and the wife {NEQ} must respect her husband .
Col.3:22 22οἱ δοῦλοι, ὑπακούετε κατὰ πάντα τοῖς κατὰ σάρκα κυρίοις· μὴ ἐν ὀφθαλμοδουλίᾳ, ὡς ἀνθρωπάρεσκοι· ἀλλ᾽ ἐν ἁπλότητι καρδίας φοβούμενοι τὸν κύριον. 22 {NEQ} Slaves , obey your earthly masters in everything you do . {NEQ} Try to please them all the time , not just when they are watching you . {NEQ} Serve them sincerely because of your reverent fear of the Lord .
Heb.4:1 1φοβηθῶμεν οὖν, μήποτε, καταλειπομένης ἐπαγγελίας εἰσελθεῖν εἰς τὴν κατάπαυσιν αὐτοῦ, δοκῇ τις ἐξ ὑμῶν ὑστερηκέναι. 4:1 God’s promise of entering {RPT} his {NEQ} rest still stands , so we ought to tremble with fear that some of you might fail to experience it .
Heb.11:23 23πίστει Μωυσῆς γεννηθεὶς ἐκρύβη τρίμηνον ὑπὸ τῶν πατέρων αὐτοῦ· διότι εἶδον ἀστεῖον τὸ παιδίον, καὶ οὐκ ἐφοβήθησαν τὸ διάταγμα τοῦ βασιλέως. 23 It was by faith that Moses' {NEQ} parents {RPT} hid him for three months when he was born . {NEQ} They saw that God had given them an unusual child , and they were not afraid to disobey the {NEQ} king’s command .
Heb.11:27 27πίστει κατέλιπεν Αἴγυπτον, μὴ φοβηθεὶς τὸν θυμὸν τοῦ βασιλέως· τὸν γὰρ ἀόρατον ὡς ὁρῶν ἐκαρτέρησεν. 27 It was by faith that Moses left the land of Egypt , not fearing the {NEQ} king’s anger . He kept right on going because he kept his eyes on the one who is invisible .
Heb.13:6 6ὥστε θαρροῦντας ἡμᾶς λέγειν, Κύριος ἐμοὶ βοηθός, καὶ οὐ φοβηθήσομαι. τί ποιήσει μοι ἄνθρωπος; 6 So we can say with confidence , The LORD is my helper , so I will have no fear . What can mere people do to me ? * 
1Pet.2:17 17πάντας τιμήσατε, τὴν ἀδελφότητα ἀγαπᾶτε· τὸν θεὸν φοβεῖσθε, τὸν βασιλέα τιμᾶτε. 17 Respect everyone , and love your {NEQ} Christian brothers and sisters . * Fear {NEQ} God , and respect the king .
1Pet.3:6 6ὡς Σάρρα ὑπήκουσεν τῷ Ἀβραάμ, κύριον αὐτὸν καλοῦσα· ἧς ἐγενήθητε τέκνα ἀγαθοποιοῦσαι καὶ μὴ φοβούμεναι μηδεμίαν πτόησιν. 6 For instance , Sarah obeyed her husband , {NEQ} Abraham , and called him her master . You are her daughters when you do what is right {NEQ} without fear of what your husbands might do .
1Pet.3:14 14ἀλλ᾽ εἰ καὶ πάσχοιτε διὰ δικαιοσύνην, μακάριοι· τὸν δὲ φόβον αὐτῶν μὴ φοβηθῆτε μηδὲ ταραχθῆτε· 14 But even if you suffer for doing what is right , God will reward you for it . So don’t worry or be afraid of their {NEQ} threats .
1Jn.4:18 18φόβος οὐκ ἔστιν ἐν τῇ ἀγάπῃ, ἀλλ᾽ τελεία ἀγάπη ἔξω βάλλει τὸν φόβον· ὅτι φόβος κόλασιν ἔχει, δὲ φοβούμενος οὐ τετελείωται ἐν τῇ ἀγάπῃ. 18 Such love has no fear , because perfect {NEQ} love expels all {NEQ} fear . If we are {NEQ} afraid , {NEQ} it is for {NEQ} fear of punishment , and this shows that we have not fully experienced his perfect {NEQ} {NEQ} love .
Rev.1:17 17καὶ ὅτε εἶδον αὐτόν, ἔπεσα πρὸς τοὺς πόδας αὐτοῦ ὡς νεκρός. καὶ ἔθηκεν τὴν δεξιὰν αὐτοῦ ἐπ᾽ ἐμὲ λέγων, Μὴ φοβοῦ· ἐγώ εἰμι πρῶτος καὶ ἔσχατος. 17 {NEQ} When I saw him , I fell at his {NEQ} feet as if I were dead . But he laid his {NEQ} right hand on me and said , Don’t be afraid ! I am the First and the Last .
Rev.2:10 10μὴ φοβοῦ μέλλεις πάσχειν· ἰδοὺ μέλλει βάλλειν διάβολος ἐξ ὑμῶν εἰς φυλακὴν ἵνα πειρασθῆτε· καὶ ἕξετε θλῖψιν Ἡμερῶν δέκα. γίνου πιστὸς ἄχρι θανάτου, καὶ δώσω σοι τὸν στέφανον τῆς ζωῆς. 10 Don’t be afraid of what you are about to suffer . {NEQ} The devil will throw some of you into prison to test you . {NEQ} You will suffer for ten days . But if you remain faithful even when facing death , {NEQ} I will give you the crown of {NEQ} life .
Rev.11:18 18καὶ τὰ ἔθνη ὠργίσθησαν, καὶ ἦλθεν ὀργή σου. καὶ καιρὸς τῶν νεκρῶν κριθῆναι καὶ δοῦναι τὸν μισθὸν τοῖς δούλοις σου, τοῖς προφήταις, καὶ τοῖς ἁγίοις, καὶ τοῖς φοβουμένοις τὸ ὄνομά σου, τοὺς μικροὺς καὶ τοὺς μεγάλους· καὶ διαφθεῖραι τοὺς διαφθείροντας τὴν γῆν. 18 {NEQ} The nations were filled with wrath , but now the time of your {NEQ} wrath has come . It is time to judge the dead and reward your {NEQ} servants the prophets , as well as your holy people , and all who fear your {NEQ} name , from the least {NEQ} to the greatest . {NEQ} It is time to destroy all who have caused destruction on the earth .
Rev.14:7 7λέγων ἐν φωνῇ μεγάλῃ, Φοβήθητε τὸν θεὸν καὶ δότε αὐτῷ δόξαν· ὅτι ἦλθεν ὥρα τῆς κρίσεως αὐτοῦ· καὶ προσκυνήσατε τῷ ποιήσαντι τὸν οὐρανόν, καὶ τὴν γῆν, καὶ θάλασσαν, καὶ πηγὰς ὑδάτων. 7 Fear {NEQ} God , he shouted . {NEQ} Give glory to him . For the time has come when he will sit as {NEQ} judge . {NEQ} Worship him who made the heavens , {NEQ} the earth , {NEQ} the sea , and all the springs of water .
Rev.15:4 4τίς οὐ μὴ φοβηθῇ, κύριε, καὶ δοξάσει τὸ ὄνομά σου, ὅτι μόνος ὅσιος; ὅτι πάντα τὰ ἔθνη ἥξουσιν καὶ προσκυνήσουσιν ἐνώπιόν σου, ὅτι τὰ δικαιώματά σου ἐφανερώθησαν. 4 Who will not fear you , Lord , and glorify your {NEQ} name ? For you alone are holy . {NEQ} All {NEQ} nations will come and worship before you , for your {NEQ} righteous deeds have been revealed .
Rev.19:5 5καὶ φωνὴ ἀπὸ τοῦ θρόνου ἐξῆλθεν λέγουσα, Αἰνεῖτε τῷ θεῷ ἡμῶν, πάντες οἱ δοῦλοι αὐτοῦ, οἱ φοβούμενοι αὐτόν, οἱ μικροὶ καὶ οἱ μεγάλοι. 5 And from the throne came a voice that said , Praise our {NEQ} God , all his {NEQ} servants , all who fear him , from the least to the greatest .