The Bible

Old Testament

New Testament

Give Us Feedback

φυλή (phyle, 5443)

Meanings

[from] tribes, [the] tribe, of [the] tribe, tribe, tribes

Greek-English Concordance: 31 verses

  Greek (NLG) English (NLT)
Matt.19:28 28 δὲ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτοῖς, Ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι ὑμεῖς οἱ ἀκολουθήσαντές μοι ἐν τῇ παλινγενεσίᾳ ὅταν καθίσῃ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἐπὶ θρόνου δόξης αὐτοῦ, καθήσεσθε καὶ ὑμεῖς ἐπὶ δώδεκα θρόνους, κρίνοντες τὰς δώδεκα φυλὰς τοῦ Ἰσραήλ. 28 {NEQ} {NEQ} Jesus replied {RPT} , I assure you that when the world is made new  *  and the Son of {NEQ} Man  *  sits upon his glorious throne , you who have been my followers will also sit {RPT} on twelve thrones , judging the twelve tribes of {NEQ} Israel .
Matt.24:30 30καὶ τότε, φανήσεται τὸ σημεῖον τοῦ υἱοῦ τοῦ ἀνθρώπου ἐν οὐρανῷ, καὶ τότε κόψονται πᾶσαι αἱ φυλαὶ τῆς γῆς. καὶ ὄψονται τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου ἐρχόμενον ἐπὶ τῶν νεφελῶν τοῦ οὐρανοῦ μετὰ δυνάμεως καὶ δόξης πολλῆς. 30 And then at last , the sign that the Son of {NEQ} Man is coming will appear in the heavens , and there will be deep mourning among all the peoples of the earth . And they will see the Son of {NEQ} Man coming on the clouds of {NEQ} heaven with power and great glory .  * 
Luke.2:36 36καὶ ἦν ̔Άννα προφῆτις, θυγάτηρ Φανουήλ, ἐκ φυλῆς Ἀσήρ· αὕτη προβεβηκυῖα ἐν ἡμέραις πολλαῖς, ζήσασα μετὰ ἀνδρὸς ἔτη ἑπτὰ ἀπὸ τῆς παρθενίας αὐτῆς. 36 Anna , a prophet , was also there in the Temple . She was the daughter of Phanuel from the tribe of Asher , and she was very old . Her husband {NEQ} {NEQ} died when they had been married only seven years .
Luke.22:30 30ἵνα ἔσθητε καὶ πίνητε ἐπὶ τῆς τραπέζης μου ἐν τῇ βασιλείᾳ μου. καὶ καθήσεσθε ἐπὶ θρόνων, τὰς δώδεκα φυλὰς κρίνοντες τοῦ Ἰσραήλ. 30 to eat and drink at my {NEQ} table in my {NEQ} Kingdom . And you will sit on thrones , judging the twelve tribes of {NEQ} Israel .
Acts.13:21 21κἀκεῖθεν ᾐτήσαντο βασιλέα, καὶ ἔδωκεν αὐτοῖς θεὸς τὸν Σαοὺλ υἱὸν Κείς, ἄνδρα ἐκ φυλῆς Βενιαμείν, ἔτη τεσσεράκοντα. 21 Then the people begged for a king , and {NEQ} God gave them {NEQ} Saul son of Kish , a man of the tribe of Benjamin , who reigned for forty years .
Rom.11:1 1λέγω, οὖν, μὴ ἀπώσατο θεὸς τὸν λαὸν αὐτοῦ; μὴ γένοιτο· καὶ γὰρ ἐγὼ Ἰσραηλείτης εἰμί, ἐκ σπέρματος Ἀβραὰμ φυλῆς Βενιαμείν. 11:1 I ask , then , {RPT} has {NEQ} God rejected his own {NEQ} people , the nation of Israel ? Of course not ! {NEQ} {NEQ} I myself am an Israelite , a descendant of Abraham and a member of the tribe of Benjamin .
Phil.3:5 5περιτομῇ ὀκταήμερος· ἐκ γένους Ἰσραήλ, φυλῆς Βενιαμείν— Ἑβραῖος ἐξ Ἑβραίων· κατὰ νόμον Φαρισαῖος, 5 I was circumcised when I was eight days old . I am a pure-blooded citizen of Israel and a member of the tribe of Benjamin a real Hebrew if there ever was one ! I was a member of the Pharisees , who demand the strictest obedience to the Jewish law .
Heb.7:13 13ἐφ᾽ ὃν γὰρ λέγεται ταῦτα, φυλῆς ἑτέρας μετέσχηκεν, ἀφ᾽ ἧς οὐδεὶς προσέσχηκεν τῷ θυσιαστηρίῳ· 13 For the priest we are talking about {RPT} belongs to a different tribe , whose members have never served at the altar as priests .
Heb.7:14 14πρόδηλον γάρ, ὅτι ἐξ Ἰούδα ἀνατέταλκεν κύριος ἡμῶν, εἰς ἣν φυλὴν περὶ ἱερέων οὐδὲν Μωυσῆς ἐλάλησεν. 14 What I mean is , {NEQ} our {NEQ} Lord came from the tribe of Judah , and Moses never mentioned priests coming from that tribe .
Jas.1:1 1Ἰάκωβος, θεοῦ καὶ κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ δοῦλος· ταῖς δώδεκα φυλαῖς— ταῖς ἐν τῇ διασπορᾷ· χαίρειν. 1:1 This letter is from James , a slave of God and of the Lord Jesus Christ . I am writing to the twelve tribes Jewish believers scattered abroad . Greetings !
Rev.1:7 7ἰδού· ἔρχεται μετὰ τῶν νεφελῶν. καὶ ὄψεται αὐτὸν πᾶς ὀφθαλμος— καὶ οἵτινες αὐτὸν ἐξεκέντησαν. καὶ κόψονται ἐπ᾽ αὐτὸν πᾶσαι αἱ φυλαὶ τῆς γῆς· ναί· ἀμήν. 7 Look ! He comes with the clouds of heaven . And everyone will see him even those who pierced him . And all the nations of the world will mourn for him . Yes ! Amen !
Rev.5:5 5καὶ εἷς ἐκ τῶν πρεσβυτέρων λέγει μοι, Μὴ κλαῖε· ἰδού, ἐνίκησεν λέων ἐκ τῆς φυλῆς Ἰούδα, ῥίζα Δαυείδ, ἀνοῖξαι τὸ βιβλίον καὶ τὰς ἑπτὰ σφραγῖδας αὐτοῦ. 5 But one of the twenty-four elders said to me , Stop weeping ! Look , the Lion {RPT} of the tribe of Judah , the heir to David’s throne ,  *  has won the victory . He is worthy to open the scroll and its seven {NEQ} seals .
Rev.5:9 9καὶ ᾄδουσιν ᾠδὴν καινὴν λέγοντες· ̓Άξιος εἶ λαβεῖν τὸ βιβλίον καὶ ἀνοῖξαι τὰς σφραγῖδας αὐτοῦ. ὅτι ἐσφάγης, καὶ ἠγόρασας τῷ θεῷ ἐν τῷ αἵματί σου ἐκ πάσης φυλῆς καὶ γλώσσης καὶ λαοῦ καὶ ἔθνους. 9 And they sang a new song with these words : You are worthy to take the scroll and break its seals and open it . For you were slaughtered , and your {NEQ} blood has ransomed people {NEQ} for God from every tribe and language and people and nation .
Rev.7:4 4καὶ ἤκουσα τὸν ἀριθμὸν τῶν ἐσφραγισμένων— ἑκατὸν τεσσεράκοντα τέσσαρες χιλιάδες ἐσφραγισμένοι ἐκ πάσης φυλῆς υἱῶν Ἰσραήλ· 4 And I heard how many {NEQ} were marked with the seal of God 144,000 were sealed from all the tribes of Israel :
Rev.7:5 5ἐκ φυλῆς Ἰούδα δώδεκα χιλιάδες ἐσφραγισμένοι ἐκ φυλῆς Ῥουβὴν δώδεκα χιλιάδες ἐκ φυλῆς Γὰδ δώδεκα χιλιάδες 5 from {RPT} Judah 12,000 {RPT} from {RPT} Reuben 12,000 from {RPT} Gad 12,000
Rev.7:6 6ἐκ φυλῆς Ἀσὴρ δώδεκα χιλιάδες ἐκ φυλῆς Νεφθαλὶμ δώδεκα χιλιάδες ἐκ φυλῆς Μανασσῆ δώδεκα χιλιάδες 6 from {RPT} Asher 12,000 from {RPT} Naphtali 12,000 from {RPT} Manasseh 12,000
Rev.7:7 7ἐκ φυλῆς Συμεὼν δώδεκα χιλιάδες ἐκ φυλῆς Λευεὶ δώδεκα χιλιάδες ἐκ φυλῆς Ἰσσαχὰρ δώδεκα χιλιάδες 7 from {RPT} Simeon 12,000 from {RPT} Levi 12,000 from {RPT} Issachar 12,000
Rev.7:8 8ἐκ φυλῆς Ζαβουλὼν δώδεκα χιλιάδες ἐκ φυλῆς Ἰωσὴφ δώδεκα χιλιάδες ἐκ φυλῆς Βενιαμεὶν δώδεκα χιλιάδες ἐσφραγισμένοι 8 from {RPT} Zebulun 12,000 from {RPT} Joseph 12,000 from {RPT} Benjamin 12,000 {RPT}
Rev.7:9 9μετὰ ταῦτα εἶδον καὶ ἰδοὺ ὄχλος πολύς, ὃν ἀριθμῆσαι αὐτὸν οὐδεὶς ἐδύνατο, ἐκ παντὸς ἔθνους καὶ φυλῶν καὶ λαῶν καὶ γλωσσῶν, ἑστῶτες ἐνώπιον τοῦ θρόνου καὶ ἐνώπιον τοῦ ἀρνίου· περιβεβλημένους στολὰς λευκάς καὶ φοίνικες ἐν ταῖς χερσὶν αὐτῶν. 9 After this I saw {NEQ} {RPT} a vast crowd , {RPT} too great to count {RPT} , from every nation and tribe and people and language , standing in front of the throne and before the Lamb . They were clothed in white robes and held palm branches in their {NEQ} hands .
Rev.11:9 9καὶ βλέπουσιν ἐκ τῶν λαῶν, καὶ φυλῶν, καὶ γλωσσῶν, καὶ ἐθνῶν, τὸ πτῶμα αὐτῶν, ἡμέρας τρεῖς καὶ ἥμισυ· καὶ τὰ πτώματα αὐτῶν οὐκ ἀφίουσιν τεθῆναι εἰς μνῆμα. 9 And for three and a half days , all {NEQ} peoples , {NEQ} tribes , {NEQ} languages , and nations will stare at their {NEQ} bodies . No one will be allowed to bury {NEQ} them .
Rev.13:7 7καὶ ἐδόθη αὐτῷ ποιῆσαι πόλεμον μετὰ τῶν ἁγίων καὶ νικῆσαι αὐτούς· καὶ ἐδόθη αὐτῷ ἐξουσία ἐπὶ πᾶσαν φυλὴν καὶ λαὸν καὶ γλῶσσαν καὶ ἔθνος. 7 And the beast was allowed to wage war against {NEQ} God’s holy people and to conquer them . And he was given {RPT} authority to rule over every tribe and people and language and nation .
Rev.14:6 6καὶ εἶδον ἄλλον ἄγγελον πετόμενον ἐν μεσουρανήματι, ἔχοντα εὐαγγέλιον αἰώνιον εὐαγγελίσαι ἐπὶ τοὺς καθημένους ἐπὶ τῆς γῆς— καὶ ἐπὶ πᾶν ἔθνος, καὶ φυλήν, καὶ γλῶσσαν, καὶ λαόν. 6 And I saw another angel flying through the sky , carrying the eternal Good News to proclaim to the people who belong to this world {NEQ} to every nation , {NEQ} tribe , {NEQ} language , and people .
Rev.21:12 12ἔχουσα τεῖχος μέγα καὶ ὑψηλόν, ἔχουσα πυλῶνας δώδεκα καὶ ἐπὶ τοῖς πυλῶσιν ἀγγέλους δώδεκα· καὶ ὀνόματα ἐπιγεγραμμένα ἐστιν τὰ ὀνόματα τῶν δώδεκα φυλῶν υἱῶν Ἰσραήλ· 12 The city wall was broad and high , with twelve gates guarded by twelve angels . And the names of the twelve tribes of Israel {RPT} were written {RPT} {NEQ} {NEQ} on the gates .