The Bible

Old Testament

New Testament

Give Us Feedback

φῶς (phos, 5457)

Meanings

[a] light, [has] light, [in] light, [the] light, light, light [of the fire], lights, of [the] light, of light, of lights

Greek-English Concordance: 75 verses

  Greek (NLG) English (NLT)
Matt.4:16 16 λαὸς καθήμενος ἐν σκοτίᾳ φῶς εἶδεν μέγα. καὶ τοῖς καθημένοις ἐν χώρᾳ καὶ σκιᾷ θανάτου, φῶς ἀνέτειλεν αὐτοῖς. 16 the people who sat in darkness have seen a great light . And for those who lived in the land {NEQ} where death casts its shadow , a light has shined {RPT} . * 
Matt.5:14 14ὑμεῖς ἐστὲ τὸ φῶς τοῦ κόσμου— οὐ δύναται πόλις κρυβῆναι ἐπάνω ὄρους κειμένη. 14 You are the light of the world like a city on a hilltop that cannot be hidden .
Matt.5:16 16οὕτως, λαμψάτω τὸ φῶς ὑμῶν ἔμπροσθεν τῶν ἀνθρώπων, ὅπως ἴδωσιν ὑμῶν τὰ καλὰ ἔργα, καὶ δοξάσωσιν τὸν πατέρα ὑμῶν τὸν ἐν τοῖς οὐρανοῖς. 16 In the same way , let your {NEQ} good deeds shine out for all to see {RPT} , so that everyone will praise your {NEQ} {RPT} heavenly {NEQ} Father .
Matt.6:23 23ἐὰν δὲ ὀφθαλμός σου πονηρὸς ᾖ, ὅλον τὸ σῶμά σου σκοτεινὸν ἔσται. εἰ οὖν τὸ φῶς τὸ ἐν σοὶ σκότος ἐστίν, τὸ σκότος πόσον. 23 But when your {NEQ} eye is bad {NEQ} , your whole {NEQ} body is filled with darkness . And if the light you think you have is actually {NEQ} darkness , how deep that darkness is !
Matt.10:27 27 λέγω ὑμῖν ἐν τῇ σκοτίᾳ, εἴπατε ἐν τῷ φωτί. καὶ εἰς τὸ οὖς ἀκούετε, κηρύξατε ἐπὶ τῶν δωμάτων. 27 What I tell you now in the darkness , shout abroad when daybreak comes . {NEQ} What I whisper in your ear , shout from the housetops for all to hear !
Matt.17:2 2καὶ μετεμορφώθη ἔμπροσθεν αὐτῶν, καὶ ἔλαμψεν τὸ πρόσωπον αὐτοῦ ὡς ἥλιος, τὰ δὲ ἱμάτια αὐτοῦ ἐγένετο λευκὰ ὡς τὸ φῶς. 2 As the men watched , Jesus' appearance was transformed so that his {NEQ} face shone like the sun , and his {NEQ} clothes became as white as {NEQ} light .
Mark.14:54 54καί, Πέτρος ἀπὸ μακρόθεν ἠκολούθησεν αὐτῷ ἕως ἔσω εἰς τὴν αὐλὴν τοῦ ἀρχιερέως. καὶ ἦν συνκαθήμενος μετὰ τῶν ὑπηρετῶν, καὶ θερμαινόμενος πρὸς τὸ φῶς. 54 Meanwhile , {NEQ} Peter followed him at a distance and went right into the {NEQ} high priest’s courtyard . {NEQ} {NEQ} There he sat with the guards , {NEQ} warming himself by the fire .
Luke.2:32 32φῶς εἰς ἀποκάλυψιν ἐθνῶν, καὶ δόξαν λαοῦ σου Ἰσραήλ. 32 He is a light to reveal God to the nations , and he is the glory of your people Israel !
Luke.8:16 16οὐδεὶς δὲ λύχνον ἅψας καλύπτει αὐτὸν σκεύει ὑποκάτω κλίνης τίθησιν· ἀλλ᾽ ἐπὶ λυχνίας τίθησιν, ἵνα οἱ εἰσπορευόμενοι βλέπωσιν τὸ φῶς. 16 {NEQ} No one lights a lamp and then covers it with a bowl or hides it under a bed . {NEQ} A lamp is placed on a stand , where its light can be seen by all who enter the house .
Luke.11:33 33οὐδεὶς λύχνον ἅψας εἰς κρύπτην τίθησιν οὐδὲ ὑπὸ τὸν μόδιον, ἀλλ᾽ ἐπὶ τὴν λυχνίαν, ἵνα οἱ εἰσπορευόμενοι τὸ φῶς βλέπωσιν. 33 No one lights a lamp and then hides it or puts it under a basket . * Instead , a lamp is placed on a stand , where its light can be seen by all who enter the house .
Luke.11:35 35σκόπει οὖν μὴ τὸ φῶς τὸ ἐν σοὶ σκότος ἐστίν. 35 Make sure that the light {RPT} you think you have is not actually darkness .
Luke.12:3 3ἀνθ᾽ ὧν ὅσα ἐν τῇ σκοτίᾳ εἴπατε ἐν τῷ φωτὶ ἀκουσθήσεται, καὶ πρὸς τὸ οὖς ἐλαλήσατε ἐν τοῖς ταμείοις κηρυχθήσεται ἐπὶ τῶν δωμάτων. 3 Whatever you have said in the dark will be heard in the light , and what you have whispered behind closed doors will be shouted from the housetops for all to hear !
Luke.16:8 8καὶ ἐπῄνεσεν κύριος τὸν οἰκονόμον τῆς ἀδικίας ὅτι φρονίμως ἐποίησεν· ὅτι οἱ υἱοὶ τοῦ αἰῶνος τούτου φρονιμώτεροι ὑπὲρ τοὺς υἱοὺς τοῦ φωτὸς εἰς τὴν γενεὰν τὴν ἑαυτῶν εἰσίν. 8 {NEQ} The rich man had to admire the {NEQ} dishonest rascal for being so shrewd . And it is true that the children of this {NEQ} world are more shrewd in dealing with the world around {RPT} them than are the children of the light .
Luke.22:56 56ἰδοῦσα δὲ αὐτὸν παιδίσκη τις καθήμενον πρὸς τὸ φῶς καὶ ἀτενίσασα αὐτῷ. εἶπεν, Καὶ οὗτος σὺν αὐτῷ ἦν. 56 {NEQ} A servant girl noticed him in the firelight and began staring at him . Finally she said , {NEQ} This man was one of Jesus' followers !
John.1:4 4 γέγονεν ἐν αὐτῷ ζωὴ ἦν, καὶ ζωὴ ἦν τὸ φῶς τῶν ἀνθρώπων. 4 The Word gave life to everything that was created , * and his life brought {NEQ} light to {NEQ} everyone .
John.1:5 5καὶ τὸ φῶς ἐν τῇ σκοτίᾳ φαίνει, καὶ σκοτία αὐτὸ οὐ κατέλαβεν. 5 {NEQ} The light shines in the darkness , and the darkness can never extinguish it . * 
John.1:7 7οὗτος ἦλθεν εἰς μαρτυρίαν ἵνα μαρτυρήσῃ περὶ τοῦ φωτός ἵνα πάντες πιστεύσωσιν δι᾽ αὐτοῦ. 7 {RPT} {RPT} to tell about the light so that everyone might believe because of his testimony .
John.1:8 8οὐκ ἦν ἐκεῖνος τὸ φῶς· ἀλλ᾽ ἵνα μαρτυρήσῃ περὶ τοῦ φωτός. 8 John himself was not the light ; he was simply a witness to tell about the light .
John.1:9 9ἦν τὸ φῶς τὸ ἀληθινόν, φωτίζει πάντα ἄνθρωπον, ἐρχόμενον εἰς τὸν κόσμον. 9 The one who is the true {RPT} light , who gives light to everyone , was coming into the world .
John.3:19 19αὕτη δέ ἐστιν κρίσις· ὅτι τὸ φῶς ἐλήλυθεν εἰς τὸν κόσμον, καὶ ἠγάπησαν οἱ ἄνθρωποι μᾶλλον τὸ σκότος τὸ φῶς, ἦν γὰρ αὐτῶν πονηρὰ τὰ ἔργα. 19 And the judgment is based on this fact : {NEQ} God’s light came into the world , but {NEQ} people loved the darkness more than the light , for their {NEQ} actions were evil .
John.3:20 20πᾶς γὰρ φαῦλα πράσσων μισεῖ τὸ φῶς καὶ οὐκ ἔρχεται πρὸς τὸ φῶς ἵνα μὴ ἐλεγχθῇ τὰ ἔργα αὐτοῦ. 20 {NEQ} All who do evil hate the light and refuse to go near it for fear their {NEQ} sins will be exposed .
John.3:21 21 δὲ ποιῶν τὴν ἀλήθειαν ἔρχεται πρὸς τὸ φῶς ἵνα φανερωθῇ αὐτοῦ τὰ ἔργα ὅτι ἐν θεῷ ἐστὶν εἰργασμένα. 21 But those who do {NEQ} what is right come to the light so others can see that they are doing what God wants . * 
John.5:35 35ἐκεῖνος ἦν λύχνος καιόμενος καὶ φαίνων, ὑμεῖς δὲ ἠθελήσατε ἀγαλλιαθῆναι πρὸς ὥραν ἐν τῷ φωτὶ αὐτοῦ. 35 John was like a {RPT} burning and shining lamp , and you were excited for a while about {NEQ} his message .
John.8:12 12πάλιν οὖν αὐτοῖς ἐλάλησεν Ἰησοῦς λέγων, Ἐγώ εἰμι τὸ φῶς τοῦ κόσμου. ἀκολουθῶν μοι, οὐ μὴ περιπατήσῃ ἐν τῇ σκοτίᾳ, ἀλλ᾽ ἕξει τὸ φῶς τῆς ζωῆς. 12 {NEQ} {NEQ} Jesus spoke to the people once more and said , I am the light of the world . If you follow me , you won’t have to walk in {NEQ} darkness , because you will have the light that leads to life .
John.9:5 5ὅταν ἐν τῷ κόσμῳ ὦ, φῶς εἰμὶ τοῦ κόσμου. 5 But while I am here in the world , I am the light of the world .
John.11:9 9ἀπεκρίθη Ἰησοῦς, Οὐχὶ δώδεκα ὧραί εἰσιν τῆς ἡμέρας; ἐάν τις περιπατῇ ἐν τῇ ἡμέρᾳ, οὐ προσκόπτει· ὅτι τὸ φῶς τοῦ κόσμου τούτου βλέπει. 9 Jesus replied , {NEQ} There are twelve hours of daylight every {NEQ} day . {NEQ} During the day people can walk safely . They can see because they have the light of this {NEQ} world .
John.11:10 10ἐὰν δέ τις περιπατῇ ἐν τῇ νυκτὶ προσκόπτει ὅτι τὸ φῶς οὐκ ἔστιν ἐν αὐτῷ. 10 But {NEQ} at {NEQ} night {RPT} {RPT} there is danger of stumbling because they have no {NEQ} light .
John.12:35 35εἶπεν οὖν αὐτοῖς Ἰησοῦς, ̓Έτι μικρὸν χρόνον τὸ φῶς ἐν ὑμῖν ἐστίν. περιπατεῖτε ὡς τὸ φῶς ἔχετε, ἵνα μὴ σκοτία ὑμᾶς καταλάβῃ. καὶ περιπατῶν ἐν τῇ σκοτίᾳ οὐκ οἶδεν ποῦ ὑπάγει. 35 {NEQ} {NEQ} Jesus replied {RPT} , My light will shine for you just a little longer . Walk in the light while you can , so the darkness will not overtake you . {NEQ} Those who walk in the darkness cannot see where they are going .
John.12:36 36ὡς τὸ φῶς ἔχετε πιστεύετε εἰς τὸ φῶς· ἵνα υἱοὶ φωτὸς γένησθε. ταῦτα ἐλάλησεν Ἰησοῦς, καὶ ἀπελθὼν ἐκρύβη ἀπ᾽ αὐτῶν. 36 Put your trust in the light while there is still time ; then you will become children of the light . After saying these things , Jesus went away and was hidden from them .
John.12:46 46ἐγὼ φῶς εἰς τὸν κόσμον ἐλήλυθα, ἵνα πᾶς πιστεύων εἰς ἐμὲ ἐν τῇ σκοτίᾳ μὴ μείνῃ. 46 I have come as a light to shine in this dark world , so that all who put their trust in me will no longer remain in the dark .
Acts.9:3 3ἐν δὲ τῷ πορεύεσθαι ἐγένετο αὐτὸν ἐγγίζειν τῇ Δαμασκῷ, ἐξαίφνης τε αὐτὸν περιήστραψεν φῶς ἐκ τοῦ οὐρανοῦ. 3 {NEQ} As he was approaching {NEQ} Damascus on this mission , {NEQ} a light from {NEQ} heaven suddenly shone down around him .
Acts.12:7 7καὶ ἰδού, ἄγγελος κυρίου ἐπέστη, καὶ φῶς ἔλαμψεν ἐν τῷ οἰκήματι. πατάξας δὲ τὴν πλευρὰν τοῦ Πέτρου ἤγειρεν αὐτὸν λέγων, Ἀνάστα· ἐν τάχει. καὶ ἐξέπεσαν αὐτοῦ αἱ ἁλύσεις ἐκ τῶν χειρῶν. 7 Suddenly , {NEQ} there was a bright light in the cell , and an angel of the Lord stood before Peter . {NEQ} The angel struck him on the side to awaken him and said , Quick ! Get up ! And the chains fell off {RPT} his {NEQ} wrists .
Acts.13:47 47οὕτω γὰρ ἐντέταλται ἡμῖν κύριος, Τέθεικά σε εἰς φῶς ἐθνῶν, τοῦ εἶναί σε εἰς σωτηρίαν ἕως ἐσχάτου τῆς γῆς. 47 For the Lord gave us this command when he said , I have made you a light to the Gentiles , to bring salvation to {RPT} the farthest corners of the earth . * 
Acts.16:29 29αἰτήσας δὲ φῶτα εἰσεπήδησεν καὶ ἔντρομος γενόμενος προσέπεσεν τῷ Παύλῳ καὶ τῷ Σίλᾳ. 29 {NEQ} The jailer called for lights and ran to the dungeon and fell down trembling before {NEQ} Paul and {NEQ} Silas .
Acts.22:6 6ἐγένετο δέ μοι πορευομένῳ, καὶ ἐγγίζοντι τῇ Δαμασκῷ περὶ μεσημβρίαν, ἐξαίφνης ἐκ τοῦ οὐρανοῦ περιαστράψαι φῶς ἱκανὸν περὶ ἐμέ. 6 {NEQ} {NEQ} As I was on the road , {NEQ} approaching {NEQ} Damascus about noon , a very bright light from {NEQ} heaven suddenly shone down around {RPT} me .
Acts.22:9 9οἱ δὲ σὺν ἐμοὶ ὄντες τὸ μὲν φῶς ἐθεάσαντο τὴν δὲ φωνὴν οὐκ ἤκουσαν τοῦ λαλοῦντός μοι. 9 {NEQ} The people with me {NEQ} {NEQ} saw the light but didn’t understand the voice {NEQ} speaking to me .
Acts.22:11 11ὡς δὲ οὐκ ἐνέβλεπον ἀπὸ τῆς δόξης τοῦ φωτὸς ἐκείνου χειραγωγούμενος ὑπὸ τῶν συνόντων μοι ἦλθον εἰς Δαμασκόν. 11 {NEQ} {NEQ} I was blinded by the intense {NEQ} {NEQ} light and had to be led by the hand to Damascus by my companions .
Acts.26:13 13ἡμέρας μέσης, κατὰ τὴν ὁδὸν εἶδον, βασιλεῦ, οὐρανόθεν ὑπὲρ τὴν λαμπρότητα τοῦ ἡλίου περιλάμψαν με φῶς καὶ τοὺς σὺν ἐμοὶ πορευομένους. 13 About noon , Your Majesty , as I was on the road , {NEQ} a light from heaven brighter than the sun shone down on me and my companions .
Acts.26:18 18ἀνοῖξαι ὀφθαλμοὺς αὐτῶν, τοῦ ἐπιστρέψαι ἀπὸ σκότους εἰς φῶς, καὶ τῆς ἐξουσίας τοῦ Σατανᾶ ἐπὶ τὸν θεόν· τοῦ λαβεῖν αὐτοὺς ἄφεσιν ἁμαρτιῶν καὶ κλῆρον ἐν τοῖς ἡγιασμένοις πίστει τῇ εἰς ἐμέ. 18 to open their eyes , so they may turn from darkness to light and from the power of {NEQ} Satan to {NEQ} God . Then they {NEQ} will receive forgiveness for their sins and be given a place among God’s people , who are set apart by faith {NEQ} in me .
Acts.26:23 23εἰ παθητὸς Χριστὸς εἰ πρῶτος ἐξ ἀναστάσεως νεκρῶν, φῶς μέλλει καταγγέλλειν τῷ τε λαῷ καὶ τοῖς ἔθνεσιν. 23 that the Messiah would suffer and be the first to rise from the dead , and in this way announce God’s light to {NEQ} Jews and {NEQ} Gentiles alike .
Rom.2:19 19πέποιθάς τε σεαυτὸν ὁδηγὸν εἶναι τυφλῶν, φῶς τῶν ἐν σκότει, 19 {NEQ} You are convinced that you are a guide for the blind and a light for people who are lost in darkness .
Rom.13:12 12 νὺξ προέκοψεν· δὲ ἡμέρα ἤγγικεν. ἀποθώμεθα οὖν τὰ ἔργα τοῦ σκότους, ἐνδυσώμεθα δὲ τὰ ὅπλα τοῦ φωτός. 12 The night is almost gone ; {NEQ} the day of salvation will soon be here . So remove your dark {NEQ} deeds like dirty clothes , and put on the shining armor of right living .
2Cor.4:6 6ὅτι θεός, εἰπών, Ἐκ σκότους φῶς λάμψει, ὃς ἔλαμψεν ἐν ταῖς καρδίαις ἡμῶν πρὸς φωτισμὸν τῆς γνώσεως τῆς δόξης τοῦ θεοῦ ἐν προσώπῳ Ἰησοῦ Χριστοῦ. 6 For {NEQ} God , who said , Let there be light in the darkness , {RPT} has made this light shine in our {NEQ} hearts so we could know the glory of {NEQ} God that is seen in the face of Jesus Christ .
2Cor.6:14 14μὴ γίνεσθε ἑτεροζυγοῦντες ἀπίστοις. τίς γὰρ μετοχὴ δικαιοσύνῃ καὶ ἀνομίᾳ; τίς κοινωνία φωτὶ πρὸς σκότος; 14 Don’t team up with those who are unbelievers . {NEQ} How can righteousness be a partner {NEQ} with wickedness ? {NEQ} How can light live with darkness ?
2Cor.11:14 14καὶ οὐ θαῦμα· αὐτὸς γὰρ Σατανᾶς μετασχηματίζεται εἰς ἄγγελον φωτός. 14 But I am not surprised ! Even {NEQ} Satan disguises himself as an angel of light .
Eph.5:8 8ἦτε γάρ ποτε σκότος, νῦν δὲ φῶς ἐν κυρίῳ· ὡς τέκνα φωτὸς περιπατεῖτε· 8 For once you were full of darkness , but now you have light from the Lord . So live as people of light !
Eph.5:9 9 γὰρ καρπὸς τοῦ φωτὸς ἐν πάσῃ ἀγαθωσύνῃ καὶ δικαιοσύνῃ καὶ ἀληθείᾳ· 9 For this light within you produces only what is good and right and true .
Eph.5:13 13τὰ δὲ πάντα ἐλεγχόμενα ὑπὸ τοῦ φωτὸς φανεροῦται, 13 But their evil intentions will be exposed when the light shines on them ,
Eph.5:14 14πᾶν γὰρ τὸ φανερούμενον φῶς ἐστίν. διὸ λέγει, ̓Έγειρε, καθεύδων, καὶ ἀνάστα ἐκ τῶν νεκρῶν, καὶ ἐπιφαύσει σοι Χριστός. 14 for the light makes everything visible . This is why it is said , Awake , O {NEQ} sleeper , {NEQ} rise up from the dead , and {NEQ} Christ will give you light .
Col.1:12 12εὐχαριστοῦντες τῷ πατρὶ τῷ ἱκανώσαντι ὑμᾶς εἰς τὴν μερίδα τοῦ κλήρου τῶν ἁγίων, ἐν τῷ φωτί· 12 always thanking the Father . He has enabled you to share in the inheritance that belongs to {NEQ} his people , who live in the light .
1Thes.5:5 5πάντες γὰρ ὑμεῖς υἱοὶ φωτός ἐστε καὶ υἱοὶ ἡμέρας, οὐκ ἐσμὲν νυκτὸς οὐδὲ σκότους· 5 For you are all children of the light and {RPT} of the day ; we don’t belong to darkness and night .
1Tim.6:16 16 μόνος ἔχων ἀθανασίαν, φῶς οἰκῶν ἀπρόσιτον· ὃν εἶδεν οὐδεὶς ἀνθρώπων, οὐδὲ ἰδεῖν δύναται· τιμὴ καὶ κράτος αἰώνιον· ἀμήν. 16 He alone can never die , and he lives in light so brilliant that no human can approach him . No human eye has ever seen him , nor ever will . All honor and power to him forever ! Amen .
Jas.1:17 17πᾶσα δόσις ἀγαθὴ καὶ πᾶν δώρημα τέλειον ἄνωθέν ἐστιν καταβαῖνον ἀπὸ τοῦ πατρός, τῶν φώτων· παρ᾽ οὐκ ἔνι παραλλαγὴ τροπῆς ἀποσκίασμα. 17 Whatever is good and perfect {RPT} comes down to us from God our Father , who created all the lights in the heavens . * {NEQ} He never changes or casts a shifting shadow . * 
1Pet.2:9 9ὑμεῖς δέ, γένος ἐκλεκτόν· βασίλειον ἱεράτευμα, ἔθνος ἅγιον, λαὸς εἰς περιποίησιν· ὅπως, τὰς ἀρετὰς ἐξαγγείλητε, τοῦ ἐκ σκότους ὑμᾶς καλέσαντος εἰς τὸ θαυμαστὸν αὐτοῦ φῶς· 9 But you are not like that , for you are a chosen people . You are royal priests , * a holy nation , God’s very own possession . As a result , you can show others the goodness of God , for he called you out of the darkness into his wonderful {NEQ} light .
1Jn.1:5 5καὶ ἔστιν αὕτη ἀγγελία ἣν ἀκηκόαμεν ἀπ᾽ αὐτοῦ καὶ ἀναγγέλλομεν ὑμῖν· ὅτι θεὸς φῶς ἐστὶν καὶ σκοτία οὐκ ἔστιν ἐν αὐτῷ οὐδεμία. 5   {NEQ} This is the message {RPT} we heard from Jesus * and now declare to you : {NEQ} {NEQ} God is light , and there is no darkness in him at all .
1Jn.1:7 7ἐὰν δὲ ἐν τῷ φωτὶ περιπατῶμεν, ὡς αὐτὸς ἔστιν ἐν τῷ φωτί, κοινωνίαν ἔχομεν μετ᾽ ἀλλήλων, καὶ τὸ αἷμα Ἰησοῦ, τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ, καθαρίζει ἡμᾶς ἀπὸ πάσης ἁμαρτίας. 7   But if we are living in the light , as God is in the light , then we have fellowship with each other , and the blood of Jesus , his {NEQ} Son , cleanses us from all sin .
1Jn.2:8 8πάλιν ἐντολὴν καινὴν γράφω ὑμῖν· ἐστιν ἀληθὲς ἐν αὐτῷ, καὶ ἐν ὑμῖν· ὅτι σκοτία παράγεται καὶ τὸ φῶς τὸ ἀληθινὸν ἤδη φαίνει. 8 Yet it is also new {RPT} {RPT} . {RPT} Jesus lived the truth of this commandment , and you also are living it . For the darkness is disappearing , and the {RPT} true light is already shining .
1Jn.2:9 9 λέγων, Ἐν τῷ φωτὶ εἶναι· καὶ τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ μισῶν, ἐν τῇ σκοτίᾳ ἐστὶν ἕως ἄρτι. 9 If anyone claims , I am living in the light , but hates a Christian brother or sister {RPT} , * that person is still living in {NEQ} darkness .
1Jn.2:10 10 ἀγαπῶν τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ ἐν τῷ φωτὶ μένει καὶ σκάνδαλον ἐν αὐτῷ οὐκ ἔστιν. 10 Anyone who loves another {NEQ} brother or sister * is living in the light and does not cause others to stumble {RPT} {RPT} .
Rev.18:23 23καὶ φῶς λύχνου οὐ μὴ φάνῃ ἐν σοὶ ἔτι· καὶ φωνὴ νυμφίου καὶ νύμφης οὐ μὴ ἀκουσθῇ ἐν σοὶ ἔτι· ὅτι οἱ ἔμποροί σου ἦσαν οἱ μεγιστᾶνες τῆς γῆς, ὅτι ἐν τῇ φαρμακείᾳ σου ἐπλανήθησαν πάντα τὰ ἔθνη· 23 {NEQ} The light of a lamp will never shine in you again . {NEQ} The happy voices of brides and grooms will never be heard in you again . For your {NEQ} merchants were the greatest in the world , and you deceived {RPT} the nations with your {NEQ} sorceries .
Rev.21:24 24καὶ περιπατήσουσιν τὰ ἔθνη διὰ τοῦ φωτὸς αὐτῆς, καὶ οἱ βασιλεῖς τῆς γῆς φέρουσιν τὴν δόξαν αὐτῶν εἰς αὐτήν· 24 {NEQ} The nations will walk in its {NEQ} light , and the kings of the world will enter the city in all their {NEQ} glory .
Rev.22:5 5καὶ νὺξ οὐκ ἔσται ἔτι— καὶ οὐκ ἔχουσιν χρείαν φωτὸς λύχνου καὶ φῶς ἡλίου— ὅτι κύριος θεὸς φωτίσει ἐπ᾽ αὐτούς· καὶ βασιλεύσουσιν εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. 5 And there will be no night there {NEQ} {NEQ} no need for lamps or sun for the Lord {NEQ} God will shine on them . And they will reign forever and ever .