The Bible

Old Testament

New Testament

Give Us Feedback

γῆ (ge, 1093)

Meanings

[for the] land, [in the] land, [the] earth, [the] land, earth, Earth, for [the] land, ground, in [the] ground, land, land [and], of [the] earth, of earth, of soil, region, soil

Greek-English Concordance: 249 verses

  Greek (NLG) English (NLT)
Matt.2:6 6Καὶ σύ, Βηθλεὲμ γῆ Ἰούδα, οὐδαμῶς ἐλαχίστη εἶ ἐν τοῖς ἡγεμόσιν Ἰούδα, ἐκ σοῦ γὰρ ἐξελεύσεται ἡγούμενος ὅστις ποιμανεῖ τὸν λαόν μου τὸν Ἰσραήλ. 6 And you , O Bethlehem in the land of Judah , are not least among the ruling cities * of Judah , for a ruler will come from {RPT} you who will be the shepherd for my {NEQ} people {NEQ} Israel . * 
Matt.2:20 20λέγων, Ἐγερθεὶς παράλαβε τὸ παιδίον καὶ τὴν μητέρα αὐτοῦ καὶ πορεύου εἰς γῆν Ἰσραήλ, τεθνήκασιν γὰρ οἱ ζητοῦντες τὴν ψυχὴν τοῦ παιδίου. 20 Get up ! the angel said . Take the child and his {NEQ} mother {NEQ} back to the land of Israel , because those who were trying to kill the child are dead .
Matt.2:21 21 δὲ ἐγερθεὶς παρέλαβε τὸ παιδίον καὶ τὴν μητέρα αὐτοῦ καὶ εἰσῆλθεν εἰς γῆν Ἰσραήλ. 21 So Joseph got up and returned to the land of Israel with Jesus and his {NEQ} mother .
Matt.4:15 15Γῆ Ζαβουλὼν καὶ γῆ Νεφθαλείμ, ὁδὸν θαλάσσης, πέραν τοῦ Ἰορδάνου, Γαλιλαία τῶν ἐθνῶν, 15 In the land of Zebulun and {RPT} of Naphtali , beside the sea , beyond the Jordan River , in Galilee {NEQ} where so many Gentiles live ,
Matt.5:5 5μακάριοι οἱ πραεῖς, ὅτι αὐτοὶ κληρονομήσουσι τὴν γῆν. 5 God blesses those who are humble , for they will inherit the whole earth .
Matt.5:13 13ὑμεῖς ἐστὲ τὸ ἅλας τῆς γῆς. ἐὰν δὲ τὸ ἅλας μωρανθῇ; ἐν τίνι ἁλισθήσεται; εἰς οὐδὲν ἰσχύει ἔτι εἰ μὴ βληθὲν ἔξω καταπατεῖσθαι ὑπὸ τῶν ἀνθρώπων. 13 You are the salt of the earth . But what good is {NEQ} salt if it has lost its flavor ? Can you make it salty again ? {NEQ} {NEQ} It will be thrown out and trampled underfoot as worthless .
Matt.5:18 18ἀμὴν γὰρ λέγω ὑμῖν, ἕως ἂν παρέλθῃ οὐρανὸς καὶ γῆ, ἰῶτα ἓν μία κεραία οὐ μὴ παρέλθῃ ἀπὸ τοῦ νόμου ἕως ἂν πάντα γένηται. 18 {NEQ} I tell you the truth , until {NEQ} heaven and {NEQ} earth disappear , not even the smallest detail of God’s law will disappear until its purpose is achieved .
Matt.5:35 35μήτε, ἐν τῇ γῇ· ὅτι ὑποπόδιόν ἐστιν τῶν ποδῶν αὐτοῦ· μήτε, εἰς Ἱεροσόλυμα· ὅτι πόλις ἐστὶν τοῦ μεγάλου βασιλέως· 35 And do not say , By the earth ! because the earth is his footstool . And do not say , By Jerusalem ! for Jerusalem is the city of the great King .
Matt.6:10 10ἐλθάτω βασιλεία σου. γενηθήτω τὸ θέλημά σου ὡς ἐν οὐρανῷ, καὶ ἐπὶ γῆς. 10 May your {NEQ} Kingdom come soon . May your {NEQ} will {NEQ} be done on earth , as it is in heaven .
Matt.6:19 19μὴ θησαυρίζετε ὑμῖν θησαυροὺς ἐπὶ τῆς γῆς, ὅπου σὴς καὶ βρῶσις ἀφανίζει, καὶ ὅπου κλέπται διορύσσουσιν καὶ κλέπτουσιν. 19 Don’t store up {RPT} treasures here on {NEQ} earth , where moths eat them and rust destroys them , and where thieves break in and steal .
Matt.9:6 6ἵνα δὲ εἰδῆτε ὅτι ἐξουσίαν ἔχει υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἐπὶ τῆς γῆς ἀφιέναι ἁμαρτίας. τότε λέγει τῷ παραλυτικῷ, Ἐγερθείς, ἆρόν σου τὴν κλίνην, καὶ ὕπαγε εἰς τὸν οἶκόν σου. 6 So I will prove to you that the Son of {NEQ} Man * has the authority on {NEQ} earth to forgive sins . Then Jesus turned to the paralyzed man and said , Stand up , pick up your {NEQ} mat , and go {NEQ} home {RPT} !
Matt.9:26 26καὶ ἐξῆλθεν φήμη αὕτη εἰς ὅλην τὴν γῆν ἐκείνην. 26 {NEQ} The report of this miracle swept through the entire {NEQ} countryside .
Matt.9:31 31οἱ δέ, ἐξελθόντες διεφήμισαν αὐτὸν ἐν ὅλῃ τῇ γῇ ἐκείνῃ. 31 But instead , they went out and spread his fame all over the {NEQ} region .
Matt.10:15 15ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ἀνεκτότερον ἔσται γῇ Σοδόμων καὶ Γομόρρων ἐν ἡμέρᾳ κρίσεως τῇ πόλει ἐκείνῃ. 15 I tell you the truth , the wicked cities of Sodom and Gomorrah will be better off than such a town on the judgment day .
Matt.10:29 29οὐχὶ δύο στρουθία— ἀσσαρίου πωλεῖται; καὶ ἓν ἐξ αὐτῶν οὐ πεσεῖται ἐπὶ τὴν γῆν ἄνευ τοῦ πατρὸς ὑμῶν. 29 What is the price of two sparrows one copper coin * ? But not a single sparrow can fall to the ground without your {NEQ} Father knowing it .
Matt.10:34 34μὴ νομίσητε ὅτι ἦλθον βαλεῖν εἰρήνην ἐπὶ τὴν γῆν. οὐκ ἦλθον βαλεῖν εἰρήνην, ἀλλὰ μάχαιραν. 34 Don’t imagine that I came to bring peace to the earth ! I came not to bring peace , but a sword .
Matt.11:24 24πλὴν λέγω ὑμῖν, ὅτι γῇ Σοδόμων ἀνεκτότερον ἔσται ἐν ἡμέρᾳ κρίσεως σοί. 24 {NEQ} I tell you , {NEQ} even Sodom will be better off on judgment day than you .
Matt.11:25 25ἐν ἐκείνῳ τῷ καιρῷ ἀποκριθεὶς Ἰησοῦς εἶπεν· Ἐξομολογοῦμαί σοι, πάτερ, κύριε τοῦ οὐρανοῦ καὶ τῆς γῆς, ὅτι ἔκρυψας ταῦτα ἀπὸ σοφῶν καὶ συνετῶν, καὶ ἀπεκάλυψας αὐτὰ νηπίοις. 25 At that {NEQ} time {NEQ} Jesus prayed this prayer : O Father , Lord {NEQ} of heaven and {NEQ} earth , thank you for hiding these things from those who think themselves wise and clever , and for revealing them to the childlike .
Matt.12:40 40ὥσπερ γὰρ ἦν Ἰωνᾶς ἐν τῇ κοιλίᾳ τοῦ κήτους τρεῖς ἡμέρας καὶ τρεῖς νύκτας, οὕτως ἔσται υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἐν τῇ καρδίᾳ τῆς γῆς τρεῖς ἡμέρας καὶ τρεῖς νύκτας. 40 For as Jonah was in the belly of the great fish for three days and three nights , so will the Son of {NEQ} Man be in the heart of the earth for three days and three nights .
Matt.12:42 42βασίλισσα νότου ἐγερθήσεται ἐν τῇ κρίσει μετὰ τῆς γενεᾶς ταύτης καὶ κατακρινεῖ αὐτήν, ὅτι ἦλθεν ἐκ τῶν περάτων τῆς γῆς ἀκοῦσαι τὴν σοφίαν Σολομῶνος· καὶ ἰδοὺ πλεῖον Σολομῶνος ὧδε. 42 The queen of Sheba * will also stand up against this {NEQ} generation on {NEQ} judgment day and condemn it , for she came from {NEQ} a distant land to hear the wisdom of Solomon . Now someone greater than Solomon is here but you refuse to listen .
Matt.13:5 5ἄλλα δὲ ἔπεσεν ἐπὶ τὰ πετρώδη. ὅπου οὐκ εἶχεν γῆν πολλήν, καὶ εὐθέως ἐξανέτειλεν διὰ τὸ μὴ ἔχειν βάθος γῆς. 5 Other seeds fell on {NEQ} shallow {NEQ} soil with underlying rock . {NEQ} The seeds sprouted quickly because the soil was shallow .
Matt.13:8 8ἄλλα δὲ ἔπεσεν ἐπὶ τὴν γῆν τὴν καλήν, καὶ ἐδίδου καρπόν μὲν ἑκατόν, δὲ ἑξήκοντα, δὲ τριάκοντα. 8 Still other seeds fell on {RPT} fertile {RPT} soil , and they produced a crop that was thirty , {RPT} {RPT} sixty , and even a hundred times as much as had been planted !
Matt.13:23 23 δὲ ἐπὶ τὴν καλὴν γῆν σπαρείς οὗτός ἐστιν τὸν λόγον ἀκούων καὶ συνιείς, ὃς δὴ καρποφορεῖ καὶ ποιεῖ μὲν ἑκατόν, δὲ ἑξήκοντα, δὲ τριάκοντα. 23 {NEQ} The seed that fell on {NEQ} good soil {RPT} represents those who truly hear and understand God’s word {RPT} and produce a harvest of {NEQ} {NEQ} thirty , {NEQ} {NEQ} sixty , or even a hundred times as much as had been planted !
Matt.14:24 24τὸ δὲ πλοῖον ἤδη σταδίους πολλοὺς ἀπὸ τῆς γῆς ἀπεῖχεν, βασανιζόμενον ὑπὸ τῶν κυμάτων, ἦν γὰρ ἐναντίος ἄνεμος. 24 Meanwhile , {NEQ} {RPT} the disciples were in trouble far away from {NEQ} land , for a strong wind had risen , and they were fighting heavy {NEQ} waves .
Matt.14:34 34καὶ διαπεράσαντες, ἦλθαν ἐπὶ τὴν γῆν εἰς Γεννησαρέτ. 34 {NEQ} After they had crossed the lake , they landed at Gennesaret .
Matt.15:35 35καὶ παραγγείλας τῷ ὄχλῳ ἀναπεσεῖν ἐπὶ τὴν γῆν. 35 So Jesus told all the people to sit down on the ground .
Matt.16:19 19δώσω σοι τὰς κλεῖδας τῆς βασιλείας τῶν οὐρανῶν. καὶ ἐὰν δήσῃς ἐπὶ τῆς γῆς ἔσται δεδεμένον ἐν τοῖς οὐρανοῖς, καὶ ἐὰν λύσῃς ἐπὶ τῆς γῆς ἔσται λελυμένον ἐν τοῖς οὐρανοῖς. 19 And I will give you the keys of the Kingdom of {NEQ} Heaven . {NEQ} Whatever you forbid * on {NEQ} earth will be forbidden in {NEQ} heaven , and whatever you permit * on {NEQ} earth will be permitted in {NEQ} heaven .
Matt.17:25 25λέγει, Ναί. καὶ ἐλθόντα εἰς τὴν οἰκίαν, προέφθασεν αὐτὸν Ἰησοῦς λέγων, Τί σοι δοκεῖ, Σίμων; οἱ βασιλεῖς τῆς γῆς ἀπὸ τίνων λαμβάνουσιν τέλη κῆνσον ἀπὸ τῶν υἱῶν αὐτῶν ἀπὸ τῶν ἀλλοτρίων; 25 Yes , he does , Peter replied . Then he went into the house . But before he had a chance to speak , {NEQ} Jesus asked him , What do you think , Peter ? * {RPT} {RPT} Do {NEQ} kings tax their own {NEQ} people or {RPT} the people they have conquered ? * 
Matt.18:18 18ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ὅσα ἐὰν δήσητε ἐπὶ τῆς γῆς ἔσται δεδεμένα ἐν οὐρανῷ, καὶ ὅσα ἐὰν λύσητε ἐπὶ τῆς γῆς ἔσται λελυμένα ἐν οὐρανῷ. 18 I tell you the truth , whatever you forbid * on {NEQ} earth will be forbidden in heaven , and whatever you permit * on {NEQ} earth will be permitted in heaven .
Matt.18:19 19πάλιν ἀμὴν λέγω ὑμῖν· ὅτι ἐὰν δύο συμφωνήσωσιν ἐξ ὑμῶν ἐπὶ τῆς γῆς περὶ παντὸς πράγματος οὗ ἐὰν αἰτήσωνται, γενήσεται αὐτοῖς παρὰ τοῦ πατρός μου τοῦ ἐν οὐρανοῖς. 19 I also tell you this : {NEQ} If two of you agree here on {NEQ} earth concerning anything you ask , my {NEQ} Father {RPT} in heaven will do it for you .
Matt.23:9 9καί Πατέρα, μὴ καλέσητε ὑμῶν ἐπὶ τῆς γῆς εἷς γάρ ἐστιν ὑμῶν πατὴρ οὐράνιος. 9 And don’t address anyone here {RPT} on {NEQ} earth as Father , for only {NEQ} God in {NEQ} heaven is your spiritual Father .
Matt.23:35 35ὅπως, ἔλθῃ ἐφ᾽ ὑμᾶς πᾶν αἷμα δίκαιον ἐκχυννόμενον ἐπὶ τῆς γῆς— ἀπὸ τοῦ αἵματος ̔Άβελ τοῦ δικαίου ἕως τοῦ αἵματος Ζαχαρίου υἱοῦ Βαραχίου, ὃν ἐφονεύσατε μεταξὺ τοῦ ναοῦ καὶ τοῦ θυσιαστηρίου. 35 As a result , you will be held responsible for the murder of all godly people of all time from the murder of {NEQ} righteous Abel to the murder of Zechariah son of Barachiah , whom you killed in the Temple between the sanctuary and the altar .
Matt.24:30 30καὶ τότε, φανήσεται τὸ σημεῖον τοῦ υἱοῦ τοῦ ἀνθρώπου ἐν οὐρανῷ, καὶ τότε κόψονται πᾶσαι αἱ φυλαὶ τῆς γῆς. καὶ ὄψονται τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου ἐρχόμενον ἐπὶ τῶν νεφελῶν τοῦ οὐρανοῦ μετὰ δυνάμεως καὶ δόξης πολλῆς. 30 And then at last , the sign that the Son of {NEQ} Man is coming will appear in the heavens , and there will be deep mourning among all the peoples of the earth . And they will see the Son of {NEQ} Man coming on the clouds of {NEQ} heaven with power and great glory . * 
Matt.24:35 35 οὐρανὸς καὶ γῆ παρελεύσεται, οἱ δὲ λόγοι μου οὐ μὴ παρέλθωσιν. 35 {NEQ} Heaven and {NEQ} earth will disappear , but my {NEQ} words will never disappear .
Matt.25:18 18 δὲ τὸ ἓν λαβὼν ἀπελθὼν ὤρυξεν γῆν καὶ ἔκρυψεν τὸ ἀργύριον τοῦ κυρίου αὐτοῦ. 18 But the servant who received the one bag of silver {NEQ} dug a hole in the ground and hid the master’s {NEQ} money {RPT} .
Matt.25:25 25καὶ φοβηθεὶς ἀπελθών, ἔκρυψα τὸ τάλαντόν σου ἐν τῇ γῇ. ἴδε, ἔχεις τὸ σόν. 25 {NEQ} I was afraid I would lose {NEQ} your money , so I hid it in the earth . Look , here is your money back .
Matt.27:45 45ἀπὸ δὲ ἕκτης ὥρας, σκότος ἐγένετο ἐπὶ πᾶσαν τὴν γῆν ἕως ὥρας ἐνάτης. 45 At noon , darkness fell across the whole land until three o’clock .
Matt.27:51 51καὶ ἰδοὺ τὸ καταπέτασμα τοῦ ναοῦ ἐσχίσθη, ἀπ᾽ ἄνωθεν ἕως κάτω, εἰς δύο. καὶ γῆ ἐσείσθη, καὶ αἱ πέτραι ἐσχίσθησαν. 51 At that moment the curtain in the sanctuary of the Temple was torn in two , from top to bottom . {NEQ} The earth shook , {NEQ} {NEQ} rocks split apart ,
Matt.28:18 18καὶ προσελθὼν Ἰησοῦς ἐλάλησεν αὐτοῖς λέγων, Ἐδόθη μοι πᾶσα ἐξουσία ἐν οὐρανῷ καὶ ἐπὶ τῆς γῆς. 18 {NEQ} {NEQ} Jesus came and told his disciples , I have been given all authority in heaven and on {NEQ} earth .
Mark.2:10 10ἵνα δὲ εἰδῆτε ὅτι ἐξουσίαν ἔχει υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἀφιέναι ἁμαρτίας ἐπὶ τῆς γῆς. λέγει τῷ παραλυτικῷ, 10 So I will prove to you that the Son of {NEQ} Man * has the authority on {NEQ} earth to forgive sins . Then Jesus turned to the paralyzed man and said ,
Mark.4:1 1καὶ πάλιν ἤρξατο διδάσκειν παρὰ τὴν θάλασσαν. καὶ συνάγεται πρὸς αὐτὸν ὄχλος πλεῖστος, ὥστε αὐτὸν εἰς πλοῖον ἐμβάντα· καθῆσθαι ἐν τῇ θαλάσσῃ καὶ πᾶς ὄχλος πρὸς τὴν θάλασσαν ἐπὶ τῆς γῆς ἦσαν. 4:1 Once again Jesus began teaching by the lakeshore . A very large crowd {NEQ} soon gathered around him , so he got into a boat . Then he sat in the boat while all the people remained on the shore .
Mark.4:5 5καὶ ἄλλο ἔπεσεν ἐπὶ τὸ πετρῶδες ὅπου οὐκ εἶχεν γῆν πολλήν· καὶ εὐθὺς ἐξανέτειλεν διὰ τὸ μὴ ἔχειν βάθος γῆς. 5 {NEQ} Other seed fell on {NEQ} shallow soil with underlying rock . {NEQ} The seed sprouted quickly because the soil was shallow .
Mark.4:8 8καὶ ἄλλα ἔπεσεν εἰς τὴν γῆν τὴν καλήν, καὶ ἐδίδου καρπὸν ἀναβαίνοντα, καὶ αὐξανόμενα, καὶ ἔφερεν εἷς τριάκοντα, καὶ ἓν ἑξήκοντα, καὶ ἓν ἑκατόν. 8 Still other seeds fell on {RPT} {RPT} fertile soil , and they sprouted , {NEQ} grew , and produced a crop that was {NEQ} thirty , {NEQ} {NEQ} sixty , and even a hundred times as much as had been planted !
Mark.4:20 20καὶ ἐκεῖνοί εἰσιν οἱ ἐπὶ τὴν γῆν τὴν καλὴν σπαρέντες, οἵτινες ἀκούουσιν τὸν λόγον καὶ παραδέχονται καὶ καρποφοροῦσιν ἓν τριάκοντα, καὶ ἓν ἑξήκοντα, καὶ ἓν ἑκατόν. 20 And {RPT} the seed that fell on {RPT} good {RPT} soil represents those who hear and accept God’s word and produce a harvest of {NEQ} thirty , {NEQ} {NEQ} sixty , or even {NEQ} a hundred times as much as had been planted !
Mark.4:26 26καὶ ἔλεγεν, Οὕτως ἐστὶν βασιλεία τοῦ θεοῦ ὡς ἄνθρωπος βάλῃ τὸν σπόρον ἐπὶ τῆς γῆς. 26 Jesus also said , {NEQ} The Kingdom of {NEQ} God is like a farmer who scatters {NEQ} seed on the ground .
Mark.4:28 28αὐτομάτη γῆ καρποφορεῖ. πρῶτον χόρτον, εἶτεν στάχυν, εἶτεν πλήρης σῖτον ἐν τῷ στάχυϊ. 28 The earth produces the crops on its own . First a leaf blade pushes through , then the heads of wheat are formed , and finally the grain ripens .
Mark.4:31 31ὡς κόκκῳ σινάπεως ὃς ὅταν σπαρῇ ἐπὶ τῆς γῆς· μικρότερον ὂν πάντων τῶν σπερμάτων τῶν ἐπὶ τῆς γῆς, 31 It is like a mustard seed {NEQ} {NEQ} planted in the ground . It is the smallest {RPT} {RPT} {RPT} of all {NEQ} seeds {NEQ} ,
Mark.6:47 47καὶ ὀψίας γενομένης, ἦν τὸ πλοῖον ἐν μέσῳ τῆς θαλάσσης, καὶ αὐτὸς μόνος ἐπὶ τῆς γῆς. 47 Late that night , the disciples were in their boat in the middle of the lake , and Jesus was alone on {NEQ} land .
Mark.6:53 53καὶ διαπεράσαντες ἐπὶ τὴν γῆν, ἦλθον εἰς Γεννησαρέτ. καὶ προσωρμίσθησαν 53 {NEQ} After they had crossed the lake , they landed at Gennesaret . {NEQ} They brought the boat to shore
Mark.8:6 6καὶ παραγγέλλει τῷ ὄχλῳ ἀναπεσεῖν ἐπὶ τῆς γῆς. καὶ λαβὼν τοὺς ἑπτὰ ἄρτους, εὐχαριστήσας ἔκλασεν. καὶ ἐδίδου τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ ἵνα παρατιθῶσιν, καὶ παρέθηκαν τῷ ὄχλῳ. 6 So Jesus told all the people to sit down on the ground . Then he took the seven loaves , thanked God for them , and broke them into pieces . {NEQ} He gave them to his {NEQ} disciples {NEQ} {RPT} , {NEQ} who distributed the bread to the crowd .
Mark.9:3 3καὶ τὰ ἱμάτια αὐτοῦ ἐγένετο στίλβοντα λευκὰ λίαν, οἷα γναφεὺς ἐπὶ τῆς γῆς οὐ δύναται οὕτως λευκᾶναι. 3 and his {NEQ} clothes became dazzling white , {RPT} far whiter than any earthly bleach could ever make them .
Mark.9:20 20καὶ ἤνεγκαν αὐτὸν πρὸς αὐτόν. καὶ ἰδὼν αὐτὸν τὸ πνεῦμα, εὐθὺς συνεσπάραξεν αὐτόν, καὶ πεσὼν ἐπὶ τῆς γῆς, ἐκυλίετο ἀφρίζων. 20 So they brought the boy {NEQ} {RPT} . But when the evil spirit saw Jesus , it threw the child into a violent convulsion , and he fell to the ground , writhing and foaming at the mouth .
Mark.13:27 27καὶ τότε ἀποστελεῖ τοὺς ἀγγέλους καὶ ἐπισυνάξει τοὺς ἐκλεκτοὺς αὐτοῦ ἐκ τῶν τεσσάρων ἀνέμων— ἀπ᾽ ἄκρου γῆς ἕως ἄκρου οὐρανοῦ. 27 And he will send out his angels {NEQ} to gather his {NEQ} chosen ones from all over the world * from the farthest ends of the earth and heaven .
Mark.13:31 31 οὐρανὸς καὶ γῆ παρελεύσονται, οἱ δὲ λόγοι μου οὐ μὴ παρελεύσονται. 31 {NEQ} Heaven and {NEQ} earth will disappear , but my {NEQ} words will never disappear .
Mark.14:35 35καὶ προελθὼν μικρὸν ἔπιπτεν ἐπὶ τῆς γῆς. καὶ προσηύχετο, ἵνα εἰ δυνατόν ἐστιν, παρέλθῃ ἀπ᾽ αὐτοῦ ὥρα. 35 {NEQ} He went on a little farther and fell to the ground . {NEQ} He prayed that , {NEQ} if it were possible , the awful hour awaiting him might pass him by .
Mark.15:33 33καὶ γενομένης ὥρας ἕκτης, σκότος ἐγένετο ἐφ᾽ ὅλην τὴν γῆν ἕως ὥρας ἐνάτης. 33 At noon , darkness fell across the whole {NEQ} land until three o’clock .
Luke.2:14 14Δόξα ἐν ὑψίστοις θεῷ, καὶ ἐπὶ γῆς εἰρήνη ἐν ἀνθρώποις εὐδοκίας. 14 Glory to God in highest heaven , and peace on earth to those with whom God is pleased .
Luke.4:25 25ἐπ᾽ ἀληθείας δὲ λέγω ὑμῖν πολλαὶ χῆραι ἦσαν ἐν ταῖς ἡμέραις Ἠλείου ἐν τῷ Ἰσραήλ, ὅτε ἐκλείσθη οὐρανὸς ἔτη τρία καὶ μῆνας ἕξ, ὡς ἐγένετο λιμὸς μέγας ἐπὶ πᾶσαν τὴν γῆν. 25 Certainly there were many needy widows in {NEQ} Israel in Elijah’s {NEQ} time , when the heavens were closed for three and a half years , and a severe famine devastated {NEQ} the land .
Luke.5:3 3ἐμβὰς δὲ εἰς ἓν τῶν πλοίων, ἦν Σίμωνος, ἠρώτησεν αὐτὸν ἀπὸ τῆς γῆς ἐπαναγαγεῖν ὀλίγον. καθίσας δὲ ἐκ τοῦ πλοίου ἐδίδασκεν τοὺς ὄχλους. 3 {NEQ} Stepping into one of the boats , Jesus asked Simon , * its owner , to push it out into the water {NEQ} . So he sat in the boat and taught the crowds from there .
Luke.5:11 11καὶ καταγαγόντες τὰ πλοῖα ἐπὶ τὴν γῆν, ἀφέντες πάντα ἠκολούθησαν αὐτῷ. 11 And as soon as they landed , they left everything and followed Jesus .
Luke.5:24 24ἵνα δὲ εἰδῆτε ὅτι υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἐξουσίαν ἔχει ἐπὶ τῆς γῆς ἀφιέναι ἁμαρτίας. εἶπεν τῷ παραλελυμένῳ, Σοὶ λέγω, ̓Έγειρε καὶ ἄρας τὸ κλινίδιόν σου, πορεύου εἰς τὸν οἶκόν σου. 24 So I will prove to you that the Son of {NEQ} Man * has the authority on {NEQ} earth to forgive sins . Then Jesus turned to the paralyzed man {RPT} {RPT} and said , Stand up {NEQ} , pick up your {NEQ} mat , and go {NEQ} home {RPT} !
Luke.6:49 49 δὲ ἀκούσας καὶ μὴ ποιήσας ὅμοιός ἐστιν ἀνθρώπῳ οἰκοδομήσαντι οἰκίαν ἐπὶ τὴν γῆν χωρὶς θεμελίου· προσέρηξεν ποταμός, καὶ εὐθὺς συνέπεσεν καὶ ἐγένετο τὸ ῥῆγμα τῆς οἰκίας ἐκείνης μέγα. 49 But anyone who hears and doesn’t obey is like a person who builds a house without a foundation . {NEQ} When the floods sweep down against that {NEQ} house , it will collapse into a heap of {NEQ} ruins .
Luke.8:8 8καὶ ἕτερον ἔπεσεν εἰς τὴν γῆν τὴν ἀγαθήν. καὶ φυὲν ἐποίησεν καρπὸν ἑκατονταπλασίονα. ταῦτα λέγων, ἐφώνει, ἔχων ὦτα ἀκούειν ἀκουέτω. 8 Still other seed fell on {RPT} fertile {RPT} soil . {NEQ} This seed grew and produced a crop that was a hundred times as much as had been planted ! When he had said this , he called out , Anyone with ears to hear should listen and understand .
Luke.8:15 15τὸ δὲ ἐν τῇ καλῇ γῇ οὗτοί εἰσιν οἵτινες ἐν καρδίᾳ καλῇ καὶ ἀγαθῇ, ἀκούσαντες τὸν λόγον κατέχουσιν, καὶ καρποφοροῦσιν ἐν ὑπομονῇ. 15 And the seeds that fell on the good soil {RPT} represent honest , good-hearted people who hear God’s word , cling to it , and patiently produce a huge harvest .
Luke.8:27 27ἐξελθόντι δὲ αὐτῷ ἐπὶ τὴν γῆν, ὑπήντησεν ἀνήρ τις ἐκ τῆς πόλεως ἔχων δαιμόνια. καὶ χρόνῳ ἱκανῷ οὐκ ἐνεδύσατο ἱμάτιον καὶ ἐν οἰκίᾳ οὐκ ἔμενεν, ἀλλ᾽ ἐν τοῖς μνήμασιν. 27 {NEQ} As Jesus was climbing out of the boat , a man who was possessed by demons came out to meet him . {NEQ} For a long time he had been homeless and naked , {NEQ} living in a cemetery outside the town .
Luke.10:21 21ἐν αὐτῇ τῇ ὥρᾳ ἠγαλλιάσατο τῷ πνεύματι τῷ ἁγίῳ καὶ εἶπεν, Ἐξομολογοῦμαί σοι, πάτερ, κύριε τοῦ οὐρανοῦ καὶ τῆς γῆς, ὅτι ἀπέκρυψας ταῦτα ἀπὸ σοφῶν καὶ συνετῶν, καὶ ἀπεκάλυψας αὐτὰ νηπίοις. ναί, πατήρ, ὅτι οὕτως εὐδοκία ἐγένετο ἔμπροσθέν σου. 21 At that same time Jesus was filled with the joy of the {RPT} Holy Spirit , and he said , O Father , Lord of {NEQ} heaven and {NEQ} earth , thank you for hiding these things from those who think themselves wise and clever , and for revealing them to the childlike . Yes , {NEQ} Father , {NEQ} it pleased you to do it this way .
Luke.11:31 31βασίλισσα νότου ἐγερθήσεται ἐν τῇ κρίσει μετὰ τῶν ἀνδρῶν τῆς γενεᾶς ταύτης καὶ κατακρινεῖ αὐτούς, ὅτι ἦλθεν ἐκ τῶν περάτων τῆς γῆς ἀκοῦσαι τὴν σοφίαν Σολομῶνος. καὶ ἰδοὺ πλεῖον Σολομῶνος ὧδε. 31 The queen of Sheba * will stand up against this {NEQ} generation on {NEQ} judgment day and condemn it , for she came from a distant land to hear the wisdom of Solomon . Now someone greater than Solomon is here but you refuse to listen .
Luke.12:49 49πῦρ ἦλθον βαλεῖν ἐπὶ τὴν γῆν, καὶ τί θέλω εἰ ἤδη ἀνήφθη. 49 I have come to set the world on fire , and I wish it were already burning !
Luke.12:51 51δοκεῖτε ὅτι εἰρήνην παρεγενόμην δοῦναι ἐν τῇ γῇ; οὐχί, λέγω ὑμῖν ἀλλ᾽ διαμερισμόν. 51 Do you think {NEQ} I have come to bring peace to the earth ? No , I have come to divide people against each other !
Luke.12:56 56ὑποκριταί, τὸ πρόσωπον τῆς γῆς καὶ τοῦ οὐρανοῦ οἴδατε δοκιμάζειν, τὸν καιρὸν δὲ τοῦτον πῶς οὐκ οἴδατε δοκιμάζειν. 56 You fools ! You know how to interpret the weather signs of the earth and {NEQ} sky , but you don’t know how to interpret the present times .
Luke.13:7 7εἶπεν δὲ πρὸς τὸν ἀμπελουργόν, Ἰδοὺ τρία ἔτη ἀφ᾽ οὗ ἔρχομαι ζητῶν καρπὸν ἐν τῇ συκῇ ταύτῃ, καὶ οὐχ εὑρίσκω. ἔκκοψον αὐτήν, ἱνατί καὶ τὴν γῆν καταργεῖ. 7 Finally , he said to his gardener , {NEQ} I’ve waited three years , and there hasn’t been a single fig {RPT} ! Cut it down . It’s just taking up space in the garden .
Luke.14:35 35οὔτε εἰς γῆν οὔτε εἰς κοπρίαν εὔθετόν ἐστιν· ἔξω βάλλουσιν αὐτό. ἔχων ὦτα ἀκούειν ἀκουέτω. 35 Flavorless salt is good neither for the soil nor for the manure pile . It is thrown away . Anyone with ears to hear should listen and understand !
Luke.16:17 17εὐκοπώτερον δέ ἐστιν τὸν οὐρανὸν καὶ τὴν γῆν παρελθεῖν τοῦ νόμου μίαν κεραίαν πεσεῖν. 17 But that doesn’t mean that the law has lost its force . {NEQ} It is easier for {NEQ} heaven and {NEQ} earth to disappear than for the smallest point of God’s law to be overturned .
Luke.18:8 8λέγω ὑμῖν, ὅτι ποιήσει τὴν ἐκδίκησιν αὐτῶν ἐν τάχει. πλὴν υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἐλθών, ἆρα εὑρήσει τὴν πίστιν ἐπὶ τῆς γῆς; 8 I tell you , {NEQ} he will grant {NEQ} justice to them quickly ! But when the Son of {NEQ} Man * returns , how many will he find on the earth who have {NEQ} faith ?
Luke.21:23 23οὐαὶ ταῖς ἐν γαστρὶ ἐχούσαις καὶ ταῖς θηλαζούσαις ἐν ἐκείναις ταῖς ἡμέραις. ἔσται γὰρ ἀνάγκη μεγάλη ἐπὶ τῆς γῆς καὶ ὀργὴ τῷ λαῷ τούτῳ. 23 How terrible it will be for pregnant women and for nursing mothers in those {NEQ} days . For there will be disaster in the land and great anger against this {NEQ} people .
Luke.21:25 25καὶ ἔσονται σημεῖα ἐν ἡλίῳ, καὶ σελήνῃ, καὶ ἄστροις· καὶ ἐπὶ τῆς γῆς συνοχὴ ἐθνῶν, ἐν ἀπορίᾳ ἤχους θαλάσσης καὶ σάλου. 25 And there will be strange signs in the sun , {NEQ} moon , and stars . And here on {NEQ} earth the nations will be in turmoil , perplexed by the roaring seas and strange tides .
Luke.21:33 33 οὐρανὸς καὶ γῆ παρελεύσονται, οἱ δὲ λόγοι μου οὐ μὴ παρελεύσονται. 33 {NEQ} Heaven and {NEQ} earth will disappear , but my {NEQ} words will never disappear .
Luke.21:35 35ὡς παγίς. ἐπεισελεύσεται γὰρ ἐπὶ πάντας τοὺς καθημένους ἐπὶ πρόσωπον πάσης τῆς γῆς. 35 like a trap . For that day will come upon everyone {NEQ} living on the earth .
Luke.22:44 44καὶ γενόμενος ἐν ἀγωνίᾳ ἐκτενέστερον προσηύχετο, καὶ ἐγένετο ἱδρὼς αὐτοῦ ὡσεὶ θρόμβοι αἵματος καταβαίνοντες ἐπὶ τὴν γῆν. 44 He prayed more fervently , and he was in such agony of spirit that his {NEQ} sweat fell to the ground like great drops of blood . * 
Luke.23:44 44καὶ ἦν ἤδη ὡσεὶ ὥρα ἕκτη, καὶ σκότος ἐγένετο ἐφ᾽ ὅλην τὴν γῆν ἕως ὥρας ἐνάτης· 44 By this time it was about noon , and darkness fell across the whole land until three o’clock .
Luke.24:5 5ἐμφόβων δὲ γενομένων αὐτῶν καὶ κλινουσῶν τὰ πρόσωπα εἰς τὴν γῆν. εἶπαν πρὸς αὐτάς, Τί ζητεῖτε τὸν ζῶντα μετὰ τῶν νεκρῶν; 5 The women {NEQ} were terrified and bowed with their faces to the ground . Then the men asked {RPT} , Why are you looking among the dead for someone who is alive ?
John.3:22 22μετὰ ταῦτα ἦλθεν Ἰησοῦς καὶ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ εἰς τὴν Ἰουδαίαν γῆν. καὶ ἐκεῖ διέτριβεν μετ᾽ αὐτῶν, καὶ ἐβάπτιζεν. 22 Then {NEQ} Jesus and his {NEQ} disciples left Jerusalem and went into the Judean countryside . {NEQ} Jesus spent some time with them there , {NEQ} baptizing people .
John.3:31 31 ἄνωθεν ἐρχόμενος ἐπάνω πάντων ἐστίν. ὢν ἐκ τῆς γῆς ἐκ τῆς γῆς ἐστίν, καὶ ἐκ τῆς γῆς λαλεῖ, ἐκ τοῦ οὐρανοῦ ἐρχόμενος ἐπάνω πάντων ἐστίν· 31 He has come from above and is greater than anyone else . We are of the earth {RPT} {RPT} {RPT} {RPT} , and we speak of {NEQ} earthly things , but he has come from {NEQ} heaven and is greater than anyone else . * 
John.6:21 21ἤθελον οὖν λαβεῖν αὐτὸν εἰς τὸ πλοῖον, καὶ εὐθέως ἐγένετο τὸ πλοῖον ἐπὶ τῆς γῆς εἰς ἣν ὑπῆγον. 21 Then they were eager to let him in the boat , and immediately they arrived at their destination {RPT} !
John.8:6 6τοῦτο δὲ ἔλεγον πειράζοντες αὐτὸν ἵνα ἔχωσιν κατηγορεῖν αὐτοῦ, δὲ Ἰησοῦς κάτω κύψας τῷ δακτύλῳ κατέγραφεν εἰς τὴν γῆν. 6 {NEQ} They were trying to trap him into saying something {NEQ} they could use against him , but {NEQ} Jesus stooped down and wrote in the dust with his finger .
John.8:8 8καὶ πάλιν κατακύψας ἔγραφεν εἰς τὴν γῆν. 8 Then he stooped down again and wrote in the dust .
John.12:24 24ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ἐὰν μὴ κόκκος τοῦ σίτου πεσὼν εἰς τὴν γῆν ἀποθάνῃ, αὐτὸς μόνος μένει· ἐὰν δὲ ἀποθάνῃ, πολὺν καρπὸν φέρει. 24 I tell you the truth , unless a kernel of {NEQ} wheat is planted in the soil and dies , it remains alone . But {NEQ} its death will produce many new kernels a plentiful harvest of new lives .
John.12:32 32κἀγὼ ἐὰν ὑψωθῶ ἐκ τῆς γῆς, πάντας ἑλκύσω πρὸς ἐμαυτόν. 32 And when I am lifted up from the earth , I will draw everyone to myself .
John.17:4 4ἐγώ σε ἐδόξασα ἐπὶ τῆς γῆς τὸ ἔργον τελειώσας δέδωκάς μοι ἵνα ποιήσω· 4 I brought glory to you here on {NEQ} earth by completing the work {RPT} you gave me to do .
John.21:8 8οἱ δὲ ἄλλοι μαθηταὶ τῷ πλοιαρίῳ ἦλθον, οὐ γὰρ ἦσαν μακρὰν ἀπὸ τῆς γῆς ἀλλὰ ὡς ἀπὸ πηχῶν διακοσίων, σύροντες τὸ δίκτυον τῶν ἰχθύων. 8 {NEQ} The others stayed with the boat and pulled the loaded net to the shore , for they were only {NEQ} about a hundred yards * from {NEQ} shore .
John.21:9 9ὡς οὖν ἀπέβησαν εἰς τὴν γῆν, βλέπουσιν ἀνθρακιὰν κειμένην καὶ ὀψάριον ἐπικείμενον, καὶ ἄρτον. 9 When they got there , they found breakfast waiting for them {NEQ} fish cooking over a charcoal fire , and some bread .
John.21:11 11ἀνέβη οὖν Σίμων Πέτρος καὶ εἵλκυσεν τὸ δίκτυον εἰς τὴν γῆν· μεστὸν ἰχθύων μεγάλων ἑκατὸν πεντήκοντα τριῶν, καὶ τοσούτων ὄντων οὐκ ἐσχίσθη τὸ δίκτυον. 11 So Simon Peter went aboard and dragged the net to the shore . There were 153 large fish , and yet the net hadn’t torn .
Acts.1:8 8ἀλλὰ λήμψεσθε δύναμιν ἐπελθόντος τοῦ ἁγίου πνεύματος ἐφ᾽ ὑμᾶς. καὶ ἔσεσθέ μου μάρτυρες, ἔν τε Ἰερουσαλήμ, καὶ ἐν πάσῃ τῇ Ἰουδαίᾳ, καὶ Σαμαρείᾳ, καὶ ἕως ἐσχάτου τῆς γῆς. 8 But you will receive power when the Holy Spirit comes upon you . And you will be my witnesses , telling people about me everywhere in Jerusalem , {NEQ} throughout {NEQ} Judea , {NEQ} in Samaria , and to the ends of the earth .
Acts.2:19 19καὶ δώσω τέρατα ἐν τῷ οὐρανῷ ἄνω καὶ σημεῖα ἐπὶ τῆς γῆς κάτω— αἷμα καὶ πῦρ καὶ ἀτμίδα καπνοῦ. 19 And I will cause wonders in the heavens above and signs on the earth below blood and fire and clouds of smoke .
Acts.3:25 25ὑμεῖς ἐστὲ οἱ υἱοὶ τῶν προφητῶν, καὶ τῆς διαθήκης ἧς θεὸς διέθετο πρὸς τοὺς πατέρας ὑμῶν· λέγων πρὸς Ἀβραάμ, Καὶ ἐν τῷ σπέρματί σου ἐνευλογηθήσονται πᾶσαι αἱ πατριαὶ τῆς γῆς. 25 You are the children of those prophets , and you are included in the covenant {RPT} {NEQ} God promised to your {NEQ} ancestors . For God said to Abraham , {NEQ} Through your {NEQ} descendants all the families on {NEQ} earth will be blessed . * 
Acts.4:24 24οἱ δὲ ἀκούσαντες, ὁμοθυμαδὸν ἦραν φωνὴν πρὸς τὸν θεὸν καὶ εἶπαν· Δέσποτα, σὺ ποιήσας τὸν οὐρανὸν καὶ τὴν γῆν, καὶ τὴν θάλασσαν, καὶ πάντα τὰ ἐν αὐτοῖς— 24 {NEQ} When they heard the report , all the believers lifted their voices together in prayer to {NEQ} God : {NEQ} O Sovereign Lord , {RPT} Creator of {NEQ} heaven and {NEQ} earth , {NEQ} the sea , and everything in them
Acts.4:26 26παρέστησαν οἱ βασιλεῖς τῆς γῆς· καὶ οἱ ἄρχοντες συνήχθησαν ἐπὶ τὸ αὐτὸ κατὰ τοῦ κυρίου καὶ κατὰ τοῦ Χριστοῦ αὐτοῦ. 26 The kings of the earth prepared for battle ; {NEQ} the rulers gathered together against the LORD and against his {NEQ} Messiah . * 
Acts.7:3 3καὶ εἶπεν πρὸς αὐτόν, ̓Έξελθε ἐκ τῆς γῆς σου καὶ ἐκ τῆς συγγενείας σου, καὶ δεῦρο εἰς τὴν γῆν ἣν ἄν σοι δείξω. 3 {NEQ} God told him , Leave {RPT} your {NEQ} native land and your {RPT} {NEQ} relatives , and come into the land that I will show you . * 
Acts.7:4 4τότε ἐξελθὼν ἐκ γῆς Χαλδαίων κατῴκησεν ἐν Χαρράν. κἀκεῖθεν μετὰ τὸ ἀποθανεῖν τὸν πατέρα αὐτοῦ, μετῴκισεν αὐτὸν εἰς τὴν γῆν ταύτην εἰς ἣν ὑμεῖς νῦν κατοικεῖτε. 4 So Abraham left {RPT} the land of the Chaldeans and lived in Haran until his {NEQ} father died . Then God brought him here to the {NEQ} land where you now live .
Acts.7:6 6ἐλάλησεν δὲ οὕτως θεὸς ὅτι ἔσται τὸ σπέρμα αὐτοῦ πάροικον ἐν γῇ ἀλλοτρίᾳ, καὶ δουλώσουσιν αὐτὸ καὶ κακώσουσιν ἔτη τετρακόσια. 6 {NEQ} {NEQ} God also told him that his descendants would live in a foreign land , where they would be {NEQ} oppressed as slaves for 400 years .
Acts.7:29 29ἔφυγεν δὲ Μωυσῆς, ἐν τῷ λόγῳ τούτῳ, καὶ ἐγένετο πάροικος ἐν γῇ Μαδιάμ· οὗ ἐγέννησεν υἱοὺς δύο. 29 {NEQ} When Moses {NEQ} heard that , he fled the country and lived as a foreigner in the land of Midian . There his two sons were born .
Acts.7:33 33εἶπεν δὲ αὐτῷ κύριος, Λῦσον τὸ ὑπόδημα τῶν ποδῶν σου, γὰρ τόπος ἐφ᾽ ἕστηκας γῆ ἁγία ἐστίν. 33 Then the LORD said to him , Take off your {NEQ} sandals , for you are standing {NEQ} on holy ground .
Acts.7:40 40εἰπόντες τῷ Ἀαρών, Ποίησον ἡμῖν θεοὺς οἳ προπορεύσονται ἡμῶν, γὰρ Μωυσῆς οὗτος, ὃς ἐξήγαγεν ἡμᾶς ἐκ γῆς Αἰγύπτου, οὐκ οἴδαμεν τί ἐγένετο αὐτῷ. 40 They told {NEQ} Aaron , Make us some gods who can lead us , for we don’t know what has become of this {NEQ} Moses {RPT} , who brought us out of Egypt .
Acts.7:49 49 οὐρανός μοι θρόνος, καὶ γῆ ὑποπόδιον τῶν ποδῶν μου. Ποῖον οἶκον οἰκοδομήσετέ μοι; λέγει κύριος· ̓Ὴ τίς τόπος τῆς καταπαύσεώς μου; 49 {NEQ} Heaven is my throne , and the earth is my footstool . Could you build me a temple as good as that ? asks the LORD . Could you build me such a {NEQ} resting place ?
Acts.8:33 33ἐν τῇ ταπεινώσει κρίσις αὐτοῦ ἤρθη· τὴν γενεὰν αὐτοῦ τίς διηγήσεται; ὅτι αἴρεται ἀπὸ τῆς γῆς ζωὴ αὐτοῦ. 33 He was {NEQ} humiliated and received no {NEQ} justice {RPT} . Who can speak of his {NEQ} descendants ? For his {NEQ} life was taken from the earth . * 
Acts.9:4 4καὶ πεσὼν ἐπὶ τὴν γῆν ἤκουσεν φωνὴν λέγουσαν αὐτῷ, Σαούλ, Σαούλ, τί με διώκεις; 4 {NEQ} He fell to the ground and heard a voice saying to him , Saul ! Saul ! Why are you persecuting me ?
Acts.9:8 8ἠγέρθη δὲ Σαῦλος ἀπὸ τῆς γῆς, ἀνεῳγμένων δὲ τῶν ὀφθαλμῶν αὐτοῦ οὐδὲν ἔβλεπεν. χειραγωγοῦντες δὲ αὐτὸν εἰσήγαγον εἰς Δαμασκόν. 8 {NEQ} Saul picked himself up off the ground , but when he opened his {NEQ} eyes he was blind . So his companions led him by the hand to {RPT} Damascus .
Acts.10:11 11καὶ θεωρεῖ τὸν οὐρανὸν ἀνεῳγμένον, καὶ καταβαῖνον σκεῦός τι ὡς ὀθόνην μεγάλην τέσσαρσιν ἀρχαῖς καθιέμενον ἐπὶ τῆς γῆς· 11 {NEQ} He saw the sky open , and something like a large sheet was let down by its four corners .
Acts.10:12 12ἐν ὑπῆρχεν πάντα τὰ τετράποδα καὶ ἑρπετὰ τῆς γῆς, καὶ πετεινὰ τοῦ οὐρανοῦ. 12 In the sheet were all sorts of {NEQ} animals , {NEQ} reptiles , and birds .
Acts.11:6 6εἰς ἣν ἀτενίσας κατενόουν, καὶ εἶδον τὰ τετράποδα τῆς γῆς, καὶ τὰ θηρία, καὶ τὰ ἑρπετά, καὶ τὰ πετεινὰ τοῦ οὐρανοῦ. 6 When I looked inside the sheet , {NEQ} I saw all sorts of {NEQ} tame and {NEQ} wild animals , {NEQ} {NEQ} reptiles , and {NEQ} birds .
Acts.13:17 17 θεὸς τοῦ λαοῦ τούτου Ἰσραὴλ ἐξελέξατο τοὺς πατέρας ἡμῶν καὶ τὸν λαὸν ὕψωσεν ἐν τῇ παροικίᾳ ἐν γῇ Αἰγύπτου. καὶ μετὰ βραχίονος ὑψηλοῦ ἐξήγαγεν αὐτοὺς ἐξ αὐτῆς. 17 The God of this {NEQ} nation of Israel chose our {NEQ} ancestors and made them multiply and grow strong during their stay in Egypt . Then with a powerful arm he led them out {RPT} of their {RPT} slavery .
Acts.13:19 19καὶ καθελὼν ἔθνη ἑπτὰ ἐν γῇ Χαναὰν κατεκληρονόμησεν τὴν γῆν αὐτῶν· 19 Then he destroyed seven nations in Canaan and gave their {NEQ} land to Israel as an inheritance .
Acts.13:47 47οὕτω γὰρ ἐντέταλται ἡμῖν κύριος, Τέθεικά σε εἰς φῶς ἐθνῶν, τοῦ εἶναί σε εἰς σωτηρίαν ἕως ἐσχάτου τῆς γῆς. 47 For the Lord gave us this command when he said , I have made you a light to the Gentiles , to bring salvation to {RPT} the farthest corners of the earth . * 
Acts.14:15 15καὶ λέγοντες, ̓Άνδρες, τί ταῦτα ποιεῖτε; καὶ ἡμεῖς ὁμοιοπαθεῖς ἐσμὲν ὑμῖν ἄνθρωποι· εὐαγγελιζόμενοι ὑμᾶς ἀπὸ τούτων τῶν ματαίων ἐπιστρέφειν ἐπὶ θεὸν ζῶντα, ὃς ἐποίησεν τὸν οὐρανὸν καὶ τὴν γῆν, καὶ τὴν θάλασσαν, καὶ πάντα τὰ ἐν αὐτοῖς. 15 {NEQ} Friends , * why are you doing this ? {NEQ} We are merely human beings just like you ! We have come to bring you the Good News that you should turn from these {NEQ} worthless things and turn to the living God , who made {NEQ} heaven and {NEQ} earth , {NEQ} the sea , and everything in them .
Acts.17:24 24 θεὸς ποιήσας τὸν κόσμον καὶ πάντα τὰ ἐν αὐτῷ. οὗτος οὐρανοῦ καὶ γῆς ὑπάρχων κύριος, οὐκ ἐν χειροποιήτοις ναοῖς κατοικεῖ, 24 He is the God who made the world and everything in it . Since he is Lord of heaven and earth , he doesn’t live in man-made temples ,
Acts.17:26 26ἐποίησέν τε ἐξ ἑνὸς πᾶν ἔθνος ἀνθρώπων κατοικεῖν ἐπὶ παντὸς προσώπου τῆς γῆς· ὁρίσας προστεταγμένους καιρούς, καὶ τὰς ὁροθεσίας τῆς κατοικίας αὐτῶν· 26 {NEQ} From one man * he created all the nations throughout the whole earth . He decided beforehand when they should rise and fall , and he determined their {NEQ} boundaries .
Acts.22:22 22ἤκουον δὲ αὐτοῦ ἄχρι τούτου τοῦ λόγου. καὶ ἐπῆραν τὴν φωνὴν αὐτῶν λέγοντες, Αἶρε ἀπὸ τῆς γῆς τὸν τοιοῦτον· οὐ γὰρ καθῆκεν αὐτὸν ζῆν. 22 {NEQ} The crowd listened until Paul said that {NEQ} word . Then they all began to shout , Away with {NEQ} such a fellow ! {NEQ} He isn’t fit to live !
Acts.26:14 14πάντων τε καταπεσόντων ἡμῶν εἰς τὴν γῆν, ἤκουσα φωνὴν λέγουσαν πρός με τῇ Ἑβραΐδι διαλέκτῳ, Σαούλ, Σαούλ, τί με διώκεις; σκληρόν σοι πρὸς κέντρα λακτίζειν. 14 {NEQ} We all fell down , and I heard a voice saying to me {NEQ} in Aramaic , * Saul , Saul , why are you persecuting me ? It is useless for you to fight against my will . * 
Acts.27:39 39ὅτε δὲ ἡμέρα ἐγένετο, τὴν γῆν οὐκ ἐπεγίνωσκον, κόλπον δέ τινα κατενόουν ἔχοντα αἰγιαλὸν εἰς ὃν ἐβουλεύοντο εἰ δύναιντο ἐξῶσαι τὸ πλοῖον. 39 When morning dawned , they didn’t recognize the coastline , but they saw a bay with a beach and wondered if they could get to shore by running the ship aground .
Acts.27:43 43 δὲ ἑκατοντάρχης βουλόμενος διασῶσαι τὸν Παῦλον, ἐκώλυσεν αὐτοὺς τοῦ βουλήματος. ἐκέλευσέν τε τοὺς δυναμένους κολυμβᾶν ἀπορίψαντας πρώτους ἐπὶ τὴν γῆν ἐξιέναι· 43 But the commanding officer wanted to spare {NEQ} Paul , so he didn’t let them carry out their {NEQ} plan . Then he ordered all who could swim to jump overboard first and make for {NEQ} {NEQ} land .
Acts.27:44 44καὶ τοὺς λοιποὺς οὓς μὲν ἐπὶ σανίσιν οὓς δὲ ἐπί τινων τῶν ἀπὸ τοῦ πλοίου. καὶ οὕτως ἐγένετο πάντας διασωθῆναι ἐπὶ τὴν γῆν. 44 {NEQ} The others {NEQ} held onto planks or {RPT} debris from the broken ship . * So everyone escaped safely to {NEQ} shore .
Rom.9:17 17λέγει γὰρ γραφὴ τῷ Φαραὼ ὅτι, Εἰς αὐτὸ τοῦτο ἐξήγειρά σε ὅπως ἐνδείξωμαι ἐν σοὶ τὴν δύναμίν μου καὶ ὅπως διαγγελῇ τὸ ὄνομά μου ἐν πάσῃ τῇ γῇ. 17 For the Scriptures say that God told {NEQ} Pharaoh , I have appointed you for the very purpose {NEQ} of displaying my {NEQ} power in you and to spread my {NEQ} fame throughout the earth . * 
Rom.9:28 28λόγον γὰρ συντελῶν καὶ συντέμνων ποιήσει κύριος ἐπὶ τῆς γῆς. 28 For the LORD will carry out his sentence upon the earth quickly and with finality . * 
Rom.10:18 18ἀλλὰ λέγω, μὴ οὐκ ἤκουσαν; μενοῦνγε, Εἰς πᾶσαν τὴν γῆν ἐξῆλθεν φθόγγος αὐτῶν, καὶ εἰς τὰ πέρατα τῆς οἰκουμένης τὰ ῥήματα αὐτῶν. 18 But I ask , {NEQ} {NEQ} have the people of Israel actually heard the message ? Yes , they have : The message {RPT} has gone throughout the earth , and the words to all the world {RPT} . * 
1Cor.8:5 5καὶ γὰρ εἴπερ εἰσὶν λεγόμενοι θεοὶ εἴτε ἐν οὐρανῷ εἴτε ἐπὶ γῆς, ὥσπερ εἰσὶν θεοὶ πολλοὶ καὶ κύριοι πολλοί· 5 {NEQ} {NEQ} There may be so-called gods both in heaven and on earth , and some people actually worship many gods and many lords .
1Cor.10:26 26Τοῦ κυρίου, γάρ, γῆ καὶ τὸ πλήρωμα αὐτῆς. 26 For the earth is the LORD’s , and {NEQ} everything in it . * 
1Cor.15:47 47 πρῶτος ἄνθρωπος, ἐκ γῆς χοϊκός, δεύτερος ἄνθρωπος, ἐξ οὐρανοῦ. 47 Adam , the first man , was made from the dust of the earth , while Christ , the second man , came from heaven .
Eph.1:10 10εἰς οἰκονομίαν τοῦ πληρώματος τῶν καιρῶν, ἀνακεφαλαιώσασθαι τὰ πάντα ἐν τῷ Χριστῷ— τὰ ἐπὶ τοῖς οὐρανοῖς καὶ τὰ ἐπὶ τῆς γῆς. 10 And this is the plan : At the right {NEQ} time he will bring everything together under the authority of {NEQ} Christ everything in {NEQ} heaven and {RPT} on {NEQ} earth .
Eph.3:15 15ἐξ οὗ πᾶσα πατριὰ ἐν οὐρανοῖς καὶ ἐπὶ γῆς ὀνομάζεται· 15 the Creator of everything in heaven and on earth . * 
Eph.4:9 9τὸ δέ Ἀνέβη. τί ἐστιν εἰ μὴ ὅτι καὶ κατέβη εἰς τὰ κατώτερα μέρη τῆς γῆς; 9 Notice that it says he ascended . This clearly means that Christ also descended to our lowly world . * 
Eph.6:3 3ἵνα, Εὖ σοι γένηται, καὶ ἔσῃ μακροχρόνιος ἐπὶ τῆς γῆς. 3 If you honor your father and mother , things will go well for you , and you will have a long life on the earth . * 
Col.1:16 16ὅτι ἐν αὐτῷ ἐκτίσθη τὰ πάντα ἐν τοῖς οὐρανοῖς καὶ ἐπὶ τῆς γῆς· τὰ ὁρατὰ καὶ τὰ ἀόρατα— εἴτε θρόνοι, εἴτε κυριότητες, εἴτε ἀρχαί, εἴτε ἐξουσίαι· τὰ πάντα δι᾽ αὐτοῦ καὶ εἰς αὐτὸν ἔκτισται· 16 for through him God created everything in the heavenly realms and on {NEQ} earth . He made the things we can see and the things we can’t see such as thrones , {RPT} kingdoms , {RPT} rulers , and authorities in the unseen world . Everything was created through him and for him .
Col.1:20 20καὶ δι᾽ αὐτοῦ ἀποκαταλλάξαι τὰ πάντα εἰς αὐτόν· εἰρηνοποιήσας διὰ τοῦ αἵματος τοῦ σταυροῦ αὐτοῦ δι᾽ αὐτοῦ εἴτε τὰ ἐπὶ τῆς γῆς εἴτε τὰ ἐν τοῖς οὐρανοῖς. 20 and through him God reconciled everything to himself . He made peace with {NEQ} everything {RPT} {RPT} {RPT} in {NEQ} heaven and on {NEQ} earth by means of Christ’s {RPT} blood on the cross .
Col.3:2 2τὰ ἄνω φρονεῖτε, μὴ τὰ ἐπὶ τῆς γῆς. 2 Think about the things of heaven , not the things of {NEQ} earth .
Col.3:5 5νεκρώσατε οὖν τὰ μέλη, τὰ ἐπὶ τῆς γῆς· πορνείαν, ἀκαθαρσίαν, πάθος, ἐπιθυμίαν κακήν· καὶ τὴν πλεονεξίαν, ἥτις ἐστὶν εἰδωλολατρία· 5 So put to death the sinful , earthly things {RPT} lurking within you . Have nothing to do with sexual immorality , impurity , lust , and evil desires . {NEQ} Don’t be {NEQ} greedy , for a greedy person is an idolater , worshiping the things of this world .
Heb.1:10 10καί, Σὺ κατ᾽ ἀρχάς, κύριε, τὴν γῆν ἐθεμελίωσας καὶ ἔργα τῶν χειρῶν σού εἰσιν οἱ οὐρανοί· 10 He also says to the Son , In the beginning , Lord , you laid the foundation of the earth and made the heavens with your {NEQ} hands .
Heb.6:7 7γῆ γὰρ πιοῦσα τὸν ἐπ᾽ αὐτῆς ἐρχόμενον πολλάκις ὑετὸν καὶ τίκτουσα βοτάνην εὔθετον ἐκείνοις δι᾽ οὓς καὶ γεωργεῖται, μεταλαμβάνει εὐλογίας ἀπὸ τοῦ θεοῦ· 7 When the ground {NEQ} soaks {RPT} up the falling {NEQ} rain and bears a good crop {RPT} for the farmer , it has {NEQ} God’s blessing .
Heb.8:4 4εἰ μὲν οὖν ἦν ἐπὶ γῆς, οὐδ᾽ ἂν ἦν ἱερεύς, ὄντων τῶν προσφερόντων κατὰ νόμον τὰ δῶρα· 4 If he were here on earth , he would not even be a priest , since there already are priests who offer the gifts required by the law .
Heb.8:9 9οὐ κατὰ τὴν διαθήκην ἣν ἐποίησα τοῖς πατράσιν αὐτῶν ἐν ἡμέρᾳ ἐπιλαβομένου μου τῆς χειρὸς αὐτῶν ἐξαγαγεῖν αὐτοὺς ἐκ γῆς Αἰγύπτου· ὅτι αὐτοὶ οὐκ ἐνέμειναν ἐν τῇ διαθήκῃ μου, κἀγὼ ἠμέλησα αὐτῶν, λέγει κύριος. 9 This covenant will not be like the one I made with their {NEQ} ancestors when I took them by the hand and led them out of {RPT} the land of Egypt . {NEQ} They did not remain faithful to my {NEQ} covenant , so I turned my back on them , says the LORD .
Heb.11:9 9πίστει παρῴκησεν εἰς γῆν τῆς ἐπαγγελίας— ὡς ἀλλοτρίαν, ἐν σκηναῖς κατοικήσας· μετὰ Ἰσαὰκ καὶ Ἰακώβ, τῶν συνκληρονόμων τῆς ἐπαγγελίας τῆς αὐτῆς· 9 And even when he reached the land God {NEQ} promised him , he lived there by faith for he was like a foreigner , living in tents . And so did Isaac and Jacob , who inherited the {RPT} {RPT} same promise .
Heb.11:13 13κατὰ πίστιν ἀπέθανον οὗτοι πάντες· μὴ λαβόντες τὰς ἐπαγγελίας, ἀλλὰ πόρρωθεν αὐτὰς ἰδόντες καὶ ἀσπασάμενοι· καὶ ὁμολογήσαντες ὅτι ξένοι καὶ παρεπίδημοί εἰσιν ἐπὶ τῆς γῆς· 13 All these people died still believing what God had promised them . They did not receive what was promised , but they saw it all from a distance and welcomed it . {NEQ} They agreed that they were foreigners and nomads here on {NEQ} earth .
Heb.11:29 29πίστει διέβησαν τὴν Ἐρυθρὰν Θάλασσαν ὡς διὰ ξηρᾶς γῆς· ἧς πεῖραν λαβόντες οἱ Αἰγύπτιοι, κατεπόθησαν. 29 It was by faith that the people of Israel went right through the Red Sea as though they were on dry ground . {RPT} But when the Egyptians tried to follow , they were all drowned .
Heb.11:38 38ὧν οὐκ ἦν ἄξιος κόσμος, ἐπὶ ἐρημίαις πλανώμενοι καὶ ὄρεσι, καὶ σπηλαίοις καὶ ταῖς ὀπαῖς τῆς γῆς. 38 They were too good for this world , wandering over deserts and mountains , hiding {NEQ} in caves and {NEQ} holes in the ground .
Heb.12:25 25βλέπετε μὴ παραιτήσησθε τὸν λαλοῦντα· εἰ γὰρ ἐκεῖνοι οὐκ ἐξέφυγον, ἐπὶ γῆς παραιτησάμενοι τὸν χρηματίζοντα, πολὺ μᾶλλον ἡμεῖς οἱ τὸν ἀπ᾽ οὐρανῶν ἀποστρεφόμενοι· 25 Be careful that you do not refuse to listen to the One who is speaking . For if the people of Israel did not escape when they refused to listen to Moses , the earthly messenger , we will certainly not escape if we reject the One who speaks to us from heaven !
Heb.12:26 26οὗ φωνὴ τὴν γῆν ἐσάλευσεν τότε, νῦν δὲ ἐπήγγελται λέγων· ̓Έτι ἅπαξ ἐγὼ σείσω οὐ μόνον τὴν γῆν ἀλλὰ καὶ τὸν οὐρανόν. 26 When God spoke from Mount Sinai his {NEQ} voice shook the earth , but now he makes another promise : Once again I will shake not only the earth but the heavens also . * 
Jas.5:5 5ἐτρυφήσατε ἐπὶ τῆς γῆς, καὶ ἐσπαταλήσατε· ἐθρέψατε τὰς καρδίας ὑμῶν ἐν ἡμέρᾳ σφαγῆς. 5 You have spent your years on {NEQ} earth in luxury , {NEQ} satisfying your every desire . You have fattened {NEQ} yourselves for the day of slaughter .
Jas.5:7 7μακροθυμήσατε οὖν, ἀδελφοί, ἕως τῆς παρουσίας τοῦ κυρίου. ἰδοὺ γεωργὸς ἐκδέχεται τὸν τίμιον καρπὸν τῆς γῆς· μακροθυμῶν ἐπ᾽ αὐτῷ ἕως λάβῃ πρόϊμον καὶ ὄψιμον. 7 Dear brothers and sisters , * be patient {NEQ} as you wait for the Lord’s {NEQ} return . Consider the farmers who patiently wait for {NEQ} {RPT} the rains in the fall and in the spring . They eagerly look for the valuable harvest to ripen .
Jas.5:12 12πρὸ πάντων δέ, ἀδελφοί μου, μὴ ὀμνύετε, μήτε τὸν οὐρανὸν μήτε τὴν γῆν μήτε ἄλλον τινὰ ὅρκον· ἤτω δὲ ὑμῶν τὸ ναὶ ναὶ καὶ τὸ οὒ οὔ, ἵνα μὴ ὑπὸ κρίσιν πέσητε. 12 But most of all , my brothers and sisters , never take an oath , {NEQ} by {NEQ} heaven or {NEQ} earth or anything else . Just {RPT} say a simple yes or {RPT} no , so that you will not sin and be condemned .
Jas.5:17 17Ἠλείας ἄνθρωπος ἦν ὁμοιοπαθὴς ἡμῖν, καὶ προσευχῇ προσηύξατο τοῦ μὴ βρέξαι, καὶ οὐκ ἔβρεξεν ἐπὶ τῆς γῆς ἐνιαυτοὺς τρεῖς καὶ μῆνας ἕξ· 17 Elijah was as human as we are , and yet when he prayed earnestly that no rain would fall , {NEQ} none fell for three and a half years !
Jas.5:18 18καί, πάλιν προσηύξατο, καὶ οὐρανὸς ὑετὸν ἔδωκεν καὶ γῆ ἐβλάστησεν τὸν καρπὸν αὐτῆς. 18 Then , when he prayed again , {NEQ} the sky sent down rain and the earth began to yield its {NEQ} crops .
2Pet.3:5 5λανθάνει γὰρ αὐτοὺς τοῦτο θέλοντας, ὅτι οὐρανοὶ ἦσαν ἔκπαλαι καὶ γῆ ἐξ ὕδατος καὶ δι᾽ ὕδατος συνεστῶσα, τῷ τοῦ θεοῦ λόγῳ· 5 {NEQ} {RPT} They deliberately forget that God made the heavens by the word of his command , and he brought the earth out from the water and surrounded it with water .
2Pet.3:7 7οἱ δὲ νῦν οὐρανοὶ καὶ γῆ, τῷ αὐτῷ λόγῳ, τεθησαυρισμένοι εἰσὶν πυρί· τηρούμενοι εἰς ἡμέραν κρίσεως, καὶ ἀπωλείας τῶν ἀσεβῶν ἀνθρώπων. 7 And by the same word , the present heavens and {NEQ} earth have been stored up for fire . They are being kept for the day of judgment , {NEQ} when {NEQ} ungodly people will be destroyed .
2Pet.3:10 10ἥξει δὲ ἡμέρα κυρίου ὡς κλέπτης· ἐν οἱ οὐρανοὶ ῥοιζηδὸν παρελεύσονται, στοιχεῖα δὲ καυσούμενα λυθήσεται, καὶ γῆ καὶ τὰ ἐν αὐτῇ ἔργα εὑρεθήσεται. 10 But the day of the Lord will come as unexpectedly as a thief . Then the heavens will pass away with a terrible noise , and the very elements themselves will disappear in fire , and the earth and everything on it will be found to deserve judgment . * 
2Pet.3:13 13καινοὺς δὲ οὐρανοὺς καὶ γῆν καινὴν κατὰ τὸ ἐπάγγελμα αὐτοῦ προσδοκῶμεν, ἐν οἷς δικαιοσύνη κατοικεῖ. 13 But we are looking forward to the new heavens and new earth he has promised , a world filled with God’s righteousness .
Jude.1:5 5ὑπομνῆσαι δὲ ὑμᾶς βούλομαι, εἰδότας ἅπαξ πάντα, ὅτι Ἰησοῦς λαὸν ἐκ γῆς Αἰγύπτου σώσας, τὸ δεύτερον τοὺς μὴ πιστεύσαντας ἀπώλεσεν. 5 So I want to remind you , though you already know these things , that Jesus * first rescued the nation of Israel from Egypt , but later he destroyed those who did not remain faithful .
Rev.1:5 5καὶ ἀπὸ Ἰησοῦ Χριστοῦ. μάρτυς πιστός, πρωτότοκος τῶν νεκρῶν, καὶ ἄρχων τῶν βασιλέων τῆς γῆς. τῷ ἀγαπῶντι ἡμᾶς καὶ λύσαντι ἡμᾶς ἐκ τῶν ἁμαρτιῶν ἡμῶν ἐν τῷ αἵματι αὐτοῦ. 5   and from Jesus Christ . He is the {RPT} faithful witness to these things , the first to rise from the dead , and the ruler of all the kings of the world . All glory to him who loves us and has freed us from our {NEQ} sins by shedding {NEQ} his blood for us .
Rev.1:7 7ἰδού· ἔρχεται μετὰ τῶν νεφελῶν. καὶ ὄψεται αὐτὸν πᾶς ὀφθαλμος— καὶ οἵτινες αὐτὸν ἐξεκέντησαν. καὶ κόψονται ἐπ᾽ αὐτὸν πᾶσαι αἱ φυλαὶ τῆς γῆς· ναί· ἀμήν. 7 Look ! He comes with the clouds of heaven . And everyone will see him even those who pierced him . And all the nations of the world will mourn for him . Yes ! Amen !
Rev.3:10 10ὅτι ἐτήρησας τὸν λόγον τῆς ὑπομονῆς μου, κἀγώ σε τηρήσω ἐκ τῆς ὥρας τοῦ πειρασμοῦ τῆς μελλούσης ἔρχεσθαι ἐπὶ τῆς οἰκουμένης ὅλης πειράσαι τοὺς κατοικοῦντας ἐπὶ τῆς γῆς. 10 Because you have obeyed my {NEQ} command to {NEQ} persevere , {NEQ} I will protect you from the great time of {NEQ} testing that will come upon the whole world to test those who belong to this world .
Rev.5:3 3καὶ οὐδεὶς ἐδύνατο ἐν τῷ οὐρανῷ οὐδὲ ἐπὶ τῆς γῆς οὐδὲ ὑποκάτω τῆς γῆς ἀνοῖξαι τὸ βιβλίον οὔτε βλέπειν αὐτό. 3 But no one in {NEQ} heaven or on {NEQ} earth or under the earth was able to open the scroll and read it .
Rev.5:6 6καὶ εἶδον ἐν μέσῳ τοῦ θρόνου καὶ τῶν τεσσάρων ζῴων καὶ ἐν μέσῳ τῶν πρεσβυτέρων ἀρνίον ἑστηκὸς ὡς ἐσφαγμένον· ἔχων κέρατα ἑπτὰ καὶ ὀφθαλμοὺς ἑπτά, οἵ εἰσιν τὰ ἑπτὰ πνεύματα τοῦ θεοῦ ἀπεσταλμένοι εἰς πᾶσαν τὴν γῆν. 6 Then I saw a Lamb that looked as if it had been slaughtered , but it was now standing between the throne and the four living beings and among the twenty-four elders . He had seven horns and seven eyes , which represent the sevenfold Spirit * of {NEQ} God that is sent out into every part of the earth .
Rev.5:10 10καὶ ἐποίησας αὐτοὺς τῷ θεῷ ἡμῶν βασιλείαν καὶ ἱερεῖς. καὶ βασιλεύσουσιν ἐπὶ τῆς γῆς. 10 And you have caused them to become a Kingdom of {NEQ} priests for our {NEQ} God . And they will reign * on the earth .
Rev.5:13 13καὶ πᾶν κτίσμα ἐν τῷ οὐρανῷ καὶ ἐπὶ τῆς γῆς καὶ ὑποκάτω τῆς γῆς καὶ ἐπὶ τῆς θαλάσσης· καὶ τὰ ἐν αὐτοῖς πάντα ἤκουσα λέγοντας· Τῷ καθημένῳ ἐπὶ τῷ θρόνῳ καὶ τῷ ἀρνίῳ εὐλογία καὶ τιμὴ καὶ δόξα καὶ τὸ κράτος εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. 13 And then I heard every creature {RPT} in {NEQ} heaven and on {NEQ} earth and under the earth and in the sea {NEQ} {NEQ} {NEQ} {RPT} {RPT} . They sang : {RPT} Blessing and {RPT} honor and {RPT} glory and {NEQ} power belong to the one sitting on the throne and to the Lamb forever and ever .
Rev.6:4 4καὶ ἐξῆλθεν ἄλλος ἵππος, πυρρός· καὶ τῷ καθημένῳ ἐπ᾽ αὐτὸν ἐδόθη αὐτῷ λαβεῖν τὴν εἰρήνην ἐκ τῆς γῆς· καὶ ἵνα ἀλλήλους σφάξουσιν καὶ ἐδόθη αὐτῷ μάχαιρα μεγάλη. 4 Then another horse appeared , a red one . {NEQ} Its rider {NEQ} was given {RPT} a mighty sword and the authority to take {RPT} {NEQ} peace from the earth . And {NEQ} there was war and slaughter everywhere .
Rev.6:8 8καὶ εἶδον καὶ ἰδοὺ ἵππος χλωρός· καὶ καθήμενος ἐπάνω αὐτοῦ ὄνομα αὐτῷ θάνατος, καὶ ᾅδης ἠκολούθει μετ᾽ αὐτοῦ. καὶ ἐδόθη αὐτοῖς ἐξουσία ἐπὶ τὸ τέταρτον τῆς γῆς, ἀποκτεῖναι ἐν ῥομφαίᾳ καὶ ἐν λιμῷ καὶ ἐν θανάτῳ καὶ ὑπὸ τῶν θηρίων τῆς γῆς. 8 I looked up and saw a horse whose color was pale green . {NEQ} Its rider was named {NEQ} Death , and his companion was the Grave . * {NEQ} These two were given authority over one-fourth of the earth , to kill with the sword and {RPT} famine and {RPT} disease * and {NEQ} wild animals .
Rev.6:10 10καὶ ἔκραξαν φωνῇ μεγάλῃ λέγοντες, ̔Έως πότε, δεσπότης, ἅγιος καὶ ἀληθινός, οὐ κρίνεις καὶ ἐκδικεῖς τὸ αἷμα ἡμῶν ἐκ τῶν κατοικούντων ἐπὶ τῆς γῆς; 10 {NEQ} They shouted to the Lord and said , O {NEQ} Sovereign Lord , {NEQ} holy and true , how long before you judge the people who belong to this world and avenge our {NEQ} blood for what they have done to us ?
Rev.6:13 13καὶ οἱ ἀστέρες τοῦ οὐρανοῦ ἔπεσαν εἰς τὴν γῆν ὡς συκῆ βάλλει τοὺς ὀλύνθους αὐτῆς ὑπὸ ἀνέμου μεγάλου σειομένη. 13 Then the stars of the sky fell to the earth like {NEQ} green figs falling from a tree {RPT} shaken by a strong wind .
Rev.6:15 15καί— οἱ βασιλεῖς τῆς γῆς, καὶ οἱ μεγιστᾶνες, καὶ οἱ χιλίαρχοι, καὶ οἱ πλούσιοι, καὶ οἱ ἰσχυροί, καὶ πᾶς δοῦλος καὶ ἐλεύθερος— ἔκρυψαν ἑαυτοὺς εἰς τὰ σπήλαια καὶ εἰς τὰς πέτρας τῶν ὀρέων. 15 Then everyone the kings of the earth , {NEQ} the rulers , {NEQ} the generals , {NEQ} the wealthy , {NEQ} the powerful , and every slave and free person all hid themselves in the caves and among the rocks of the mountains .
Rev.7:1 1μετὰ τοῦτο εἶδον τέσσαρας ἀγγέλους ἑστῶτας ἐπὶ τὰς τέσσαρας γωνίας τῆς γῆς, κρατοῦντας τοὺς τέσσαρας ἀνέμους τῆς γῆς ἵνα μὴ πνέῃ ἄνεμος ἐπὶ τῆς γῆς μήτε ἐπὶ τῆς θαλάσσης, μήτε ἐπὶ πᾶν δένδρον. 7:1 Then I saw four angels standing at the four corners of the earth , holding back the four winds {RPT} {RPT} so they did not blow on the earth or {RPT} the sea , or even on any tree .
Rev.7:2 2καὶ εἶδον ἄλλον ἄγγελον ἀναβαίνοντα ἀπὸ ἀνατολῆς ἡλίου, ἔχοντα σφραγῖδα θεοῦ ζῶντος. καὶ ἔκραξεν φωνῇ μεγάλῃ τοῖς τέσσαρσιν ἀγγέλοις, οἷς ἐδόθη αὐτοῖς ἀδικῆσαι τὴν γῆν καὶ τὴν θάλασσαν, 2 And I saw another angel coming up from the east , carrying the seal of the living God . And he shouted to those four angels , who had been given {RPT} power to harm {RPT} land and {RPT} sea ,
Rev.7:3 3λέγων, Μὴ ἀδικήσητε τὴν γῆν μήτε τὴν θάλασσαν μήτε τὰ δένδρα ἄχρι σφραγίσωμεν τοὺς δούλους τοῦ θεοῦ ἡμῶν ἐπὶ τῶν μετώπων αὐτῶν. 3 Wait ! Don’t harm the land or the sea or the trees until we have placed the seal of {NEQ} God {RPT} on the foreheads of his servants {RPT} .
Rev.8:5 5καὶ εἴληφεν ἄγγελος τὸν λιβανωτόν καὶ ἐγέμισεν αὐτὸν ἐκ τοῦ πυρὸς τοῦ θυσιαστηρίου καὶ ἔβαλεν εἰς τὴν γῆν· καὶ ἐγένοντο βρονταὶ καὶ φωναί, καὶ ἀστραπαί, καὶ σεισμός. 5 Then the angel filled {RPT} the incense burner with {NEQ} fire from the altar and threw it down upon the earth ; and thunder crashed , {NEQ} lightning flashed , and there was a terrible earthquake .
Rev.8:7 7καὶ πρῶτος ἐσάλπισεν, καὶ ἐγένετο χάλαζα καὶ πῦρ μεμιγμένα ἐν αἵματι καὶ ἐβλήθη εἰς τὴν γῆν· καὶ τὸ τρίτον τῆς γῆς κατεκάη, καὶ τὸ τρίτον τῶν δένδρων κατεκάη, καὶ πᾶς χόρτος χλωρὸς κατεκάη. 7 {NEQ} The first angel blew his trumpet , and hail and fire mixed with blood {NEQ} were thrown down on the earth . {NEQ} One-third of the earth was set on fire , {NEQ} one-third of the trees were burned , and all the green grass was burned .
Rev.8:13 13καὶ εἶδον· καὶ ἤκουσα ἑνὸς ἀετοῦ πετομένου ἐν μεσουρανήματι λέγοντος φωνῇ μεγάλῃ, Οὐαί, οὐαί, οὐαὶ τοὺς κατοικοῦντας ἐπὶ τῆς γῆς ἐκ τῶν λοιπῶν φωνῶν τῆς σάλπιγγος τῶν τριῶν ἀγγέλων τῶν μελλόντων σαλπίζειν. 13 Then I looked , and I heard a single eagle crying loudly as it flew through the air , Terror , terror , terror to all who belong to this world because of what will happen when the last {NEQ} three angels blow their {NEQ} trumpets .
Rev.9:1 1καὶ πέμπτος ἄγγελος ἐσάλπισεν, καὶ εἶδον ἀστέρα ἐκ τοῦ οὐρανοῦ πεπτωκότα εἰς τὴν γῆν, καὶ ἐδόθη αὐτῷ κλεὶς τοῦ φρέατος τῆς ἀβύσσου. 9:1 Then the fifth angel blew his trumpet , and I saw a star that had fallen to {NEQ} earth from the sky , and he was given the key to the shaft of the bottomless pit . * 
Rev.9:3 3καὶ ἐκ τοῦ καπνοῦ ἐξῆλθον ἀκρίδες εἰς τὴν γῆν, καὶ ἐδόθη αὐταῖς ἐξουσία ὡς ἔχουσιν ἐξουσίαν οἱ σκορπίοι τῆς γῆς. 3 Then locusts came from {RPT} the smoke and descended on the earth , and they were given power to sting like {RPT} {RPT} {NEQ} scorpions .
Rev.9:4 4καὶ ἐρρέθη αὐταῖς ἵνα μὴ ἀδικήσουσιν τὸν χόρτον τῆς γῆς οὐδὲ πᾶν χλωρὸν οὐδὲ πᾶν δένδρον, εἰ μὴ τοὺς ἀνθρώπους οἵτινες οὐκ ἔχουσι τὴν σφραγῖδα τοῦ θεοῦ ἐπὶ τῶν μετώπων. 4 {NEQ} They were told not to harm the grass or plants or trees , but only the people who did not have the seal of {NEQ} God on their foreheads .
Rev.10:2 2καὶ ἔχων ἐν τῇ χειρὶ αὐτοῦ βιβλαρίδιον, ἠνεῳγμένον. καὶ ἔθηκεν τὸν πόδα αὐτοῦ τὸν δεξιὸν ἐπὶ τῆς θαλάσσης τὸν δὲ εὐώνυμον ἐπὶ τῆς γῆς. 2 And in his {NEQ} hand was a small scroll * that had been opened . {NEQ} He stood with his {RPT} right {RPT} foot on the sea and his {RPT} left foot on the land .
Rev.10:5 5καὶ ἄγγελος ὃν εἶδον ἑστῶτα ἐπὶ τῆς θαλάσσης καὶ ἐπὶ τῆς γῆς ἦρεν τὴν χεῖρα αὐτοῦ τὴν δεξιὰν εἰς τὸν οὐρανόν. 5 Then the angel {RPT} I saw standing on the sea and on the land raised his {RPT} right {RPT} hand toward {NEQ} heaven .
Rev.10:6 6καὶ ὤμοσεν ἐν τῷ ζῶντι εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων, ὃς ἔκτισεν τὸν οὐρανὸν καὶ τὰ ἐν αὐτῷ, καὶ τὴν γῆν καὶ τὰ ἐν αὐτῇ, καὶ τὴν θάλασσαν καὶ τὰ ἐν αὐτῇ· ὅτι, Χρόνος οὐκέτι ἔσται· 6 {NEQ} He swore an oath in the name of the one who lives forever and ever , who created the heavens and everything in them , {NEQ} the earth and everything in it , and the sea and everything in it . He said , There will be no more delay .
Rev.10:8 8καὶ φωνὴ ἣν ἤκουσα ἐκ τοῦ οὐρανοῦ πάλιν λαλοῦσαν μετ᾽ ἐμοῦ καὶ λέγουσαν· ̔Ύπαγε λάβε τὸ βιβλίον τὸ ἠνεῳγμένον ἐν τῇ χειρὶ τοῦ ἀγγέλου τοῦ ἑστῶτος ἐπὶ τῆς θαλάσσης καὶ ἐπὶ τῆς γῆς. 8 Then the voice from {NEQ} heaven spoke to me again {NEQ} : Go and take the {RPT} open scroll from the hand of the angel who {NEQ} is standing on the sea and on the land .
Rev.11:4 4οὗτοί εἰσιν αἱ δύο ἐλαῖαι καὶ αἱ δύο λυχνίαι αἱ ἐνώπιον τοῦ κυρίου τῆς γῆς ἑστῶτες. 4 These two prophets are the two olive trees and the two lampstands that stand before the Lord of all the earth .
Rev.11:6 6οὗτοι ἔχουσιν τὴν ἐξουσίαν κλεῖσαι τὸν οὐρανόν ἵνα μὴ ὑετὸς βρέχῃ τὰς ἡμέρας τῆς προφητείας αὐτῶν· καὶ ἐξουσίαν ἔχουσιν ἐπὶ τῶν ὑδάτων στρέφειν αὐτὰ εἰς αἷμα, καὶ πατάξαι τὴν γῆν ἐν πάσῃ πληγῇ ὁσάκις ἐὰν θελήσωσιν. 6 They have {NEQ} power to shut the sky so that no rain will fall for as long as they {NEQ} prophesy . And they have the power to turn {RPT} the rivers and oceans into blood , and to strike the earth with every kind of plague as often as they wish .
Rev.11:10 10καὶ οἱ κατοικοῦντες ἐπὶ τῆς γῆς χαίρουσιν ἐπ᾽ αὐτοῖς καὶ εὐφραίνονται καὶ δῶρα πέμψουσιν ἀλλήλοις ὅτι οὗτοι οἱ δύο προφῆται ἐβασάνισαν τοὺς κατοικοῦντας ἐπὶ τῆς γῆς. 10 {NEQ} All the people who belong to this world will gloat over them and give presents to each other {NEQ} to celebrate the death of {NEQ} {RPT} the two prophets who had tormented them .
Rev.11:18 18καὶ τὰ ἔθνη ὠργίσθησαν, καὶ ἦλθεν ὀργή σου. καὶ καιρὸς τῶν νεκρῶν κριθῆναι καὶ δοῦναι τὸν μισθὸν τοῖς δούλοις σου, τοῖς προφήταις, καὶ τοῖς ἁγίοις, καὶ τοῖς φοβουμένοις τὸ ὄνομά σου, τοὺς μικροὺς καὶ τοὺς μεγάλους· καὶ διαφθεῖραι τοὺς διαφθείροντας τὴν γῆν. 18 {NEQ} The nations were filled with wrath , but now the time of your {NEQ} wrath has come . It is time to judge the dead and reward your {NEQ} servants the prophets , as well as your holy people , and all who fear your {NEQ} name , from the least {NEQ} to the greatest . {NEQ} It is time to destroy all who have caused destruction on the earth .
Rev.12:4 4καὶ οὐρὰ αὐτοῦ σύρει τὸ τρίτον τῶν ἀστέρων τοῦ οὐρανοῦ, καὶ ἔβαλεν αὐτοὺς εἰς τὴν γῆν. καὶ δράκων ἔστηκεν ἐνώπιον τῆς γυναικὸς τῆς μελλούσης τεκεῖν, ἵνα ὅταν τέκῃ τὸ τέκνον αὐτῆς καταφάγῃ. 4 {NEQ} His {NEQ} tail swept away one-third of the stars in the sky , and he threw them to the earth . {NEQ} He stood in front of the woman {NEQ} as she was about to give birth , ready to devour her {NEQ} baby as soon as it was born .
Rev.12:9 9καὶ ἐβλήθη δράκων μέγας— ὄφις ἀρχαῖος καλούμενος διάβολος, καὶ Σατανᾶς, πλανῶν τὴν οἰκουμένην ὅλην— ἐβλήθη εἰς τὴν γῆν καὶ οἱ ἄγγελοι αὐτοῦ μετ᾽ αὐτοῦ ἐβλήθησαν. 9 {NEQ} {RPT} This {RPT} great dragon the {RPT} ancient serpent {RPT} called the devil , or {RPT} Satan , the one deceiving the whole world was thrown down to the earth with all his angels {NEQ} {RPT} {RPT} .
Rev.12:12 12διὰ τοῦτο, εὐφραίνεσθε, οὐρανοί· καὶ οἱ ἐν αὐτοῖς σκηνοῦντες· οὐαὶ τὴν γῆν καὶ τὴν θάλασσαν· ὅτι κατέβη διάβολος πρὸς ὑμᾶς ἔχων θυμὸν μέγαν, εἰδὼς ὅτι ὀλίγον καιρὸν ἔχει. 12 Therefore , rejoice , O heavens ! And you who live in the heavens {RPT} , rejoice ! But terror will come on the earth and the sea , for the devil has come down to you in great anger , knowing that he has little time .
Rev.12:13 13καὶ ὅτε εἶδεν δράκων ὅτι ἐβλήθη εἰς τὴν γῆν, ἐδίωξεν τὴν γυναῖκα ἥτις ἔτεκεν τὸν ἄρσενα. 13 When the dragon realized that he had been thrown down to the earth , he pursued the woman who had given birth to the male child .
Rev.12:16 16καὶ ἐβοήθησεν γῆ τῇ γυναικὶ καὶ ἤνοιξεν γῆ τὸ στόμα αὐτῆς καὶ κατέπιεν τὸν ποταμὸν ὃν ἔβαλεν δράκων ἐκ τοῦ στόματος αὐτοῦ. 16 But the earth helped her {NEQ} by opening its {NEQ} mouth {RPT} and swallowing the river that gushed out from the mouth of {RPT} the dragon .
Rev.13:3 3καὶ μίαν ἐκ τῶν κεφαλῶν αὐτοῦ ὡς ἐσφαγμένην εἰς θάνατον— καὶ πληγὴ τοῦ θανάτου αὐτοῦ ἐθεραπεύθη. καὶ ἐθαυμάσθη ὅλη γῆ ὀπίσω τοῦ θηρίου· 3 {NEQ} I saw that one of the heads of the beast seemed wounded beyond recovery but the fatal {RPT} wound was healed ! {NEQ} The whole world marveled at this miracle and gave allegiance to the beast .
Rev.13:8 8καὶ προσκυνήσουσιν αὐτὸν πάντες οἱ κατοικοῦντες ἐπὶ τῆς γῆς· οὗ οὐ γέγραπται τὸ ὄνομα αὐτοῦ ἐν τῷ βιβλίῳ τῆς ζωῆς— τοῦ ἀρνίου τοῦ ἐσφαγμένου— ἀπὸ καταβολῆς κόσμου. 8 And all the people who belong to this world worshiped the beast . They are the ones whose names {RPT} were not written in the Book of {NEQ} Life before the world was made the Book that belongs to the Lamb who was slaughtered . * 
Rev.13:11 11καὶ εἶδον ἄλλο θηρίον ἀναβαῖνον ἐκ τῆς γῆς· καὶ εἶχεν κέρατα δύο ὅμοια ἀρνίῳ, καὶ ἐλάλει ὡς δράκων. 11 Then I saw another beast come up out of the earth . {NEQ} He had two horns like those of a lamb , but he spoke with the voice of a dragon .
Rev.13:12 12καὶ τὴν ἐξουσίαν τοῦ πρώτου θηρίου πᾶσαν ποιεῖ ἐνώπιον αὐτοῦ. καὶ ποιεῖ τὴν γῆν καὶ τοὺς ἐν αὐτῇ κατοικοῦντας ἵνα προσκυνήσουσιν τὸ θηρίον τὸ πρῶτον, οὗ ἐθεραπεύθη πληγὴ τοῦ θανάτου αὐτοῦ. 12 {NEQ} He exercised {RPT} all the authority of the first beast . And he required all the earth and its people to worship the {RPT} first beast , whose fatal wound had been healed {RPT} .
Rev.13:13 13καὶ ποιεῖ σημεῖα μεγάλα, ἵνα καὶ πῦρ ποιῇ ἐκ τοῦ οὐρανοῦ καταβαίνειν εἰς τὴν γῆν ἐνώπιον τῶν ἀνθρώπων. 13 {NEQ} He did astounding miracles , {NEQ} even making fire flash down to {NEQ} earth from the sky while everyone was watching .
Rev.13:14 14καὶ πλανᾷ τοὺς κατοικοῦντας ἐπὶ τῆς γῆς, διὰ τὰ σημεῖα ἐδόθη αὐτῷ ποιῆσαι ἐνώπιον τοῦ θηρίου· λέγων τοῖς κατοικοῦσιν ἐπὶ τῆς γῆς ποιῆσαι εἰκόνα τῷ θηρίῳ, ὃς ἔχει τὴν πληγὴν τῆς μαχαίρης καὶ ἔζησεν. 14 And with all the miracles {RPT} he was allowed to perform on behalf of the first beast , he deceived all the people who belong to this world . He ordered the people {RPT} {RPT} {RPT} to make a great statue of the first beast , who was fatally wounded and then came back to life .
Rev.14:3 3καὶ ᾄδουσιν ὡς ᾠδὴν καινὴν ἐνώπιον τοῦ θρόνου καὶ ἐνώπιον τῶν τεσσάρων ζῴων καὶ τῶν πρεσβυτέρων· καὶ οὐδεὶς ἐδύνατο μαθεῖν τὴν ᾠδὴν εἰ μὴ αἱ ἑκατὸν τεσσεράκοντα τέσσαρες χιλιάδες οἱ ἠγορασμένοι ἀπὸ τῆς γῆς. 3 {NEQ} This great choir sang {NEQ} a wonderful new song in front of the throne of God and before the four living beings and the twenty-four elders . {NEQ} No one could learn this song except the 144,000 who had been redeemed from the earth .
Rev.14:6 6καὶ εἶδον ἄλλον ἄγγελον πετόμενον ἐν μεσουρανήματι, ἔχοντα εὐαγγέλιον αἰώνιον εὐαγγελίσαι ἐπὶ τοὺς καθημένους ἐπὶ τῆς γῆς— καὶ ἐπὶ πᾶν ἔθνος, καὶ φυλήν, καὶ γλῶσσαν, καὶ λαόν. 6 And I saw another angel flying through the sky , carrying the eternal Good News to proclaim to the people who belong to this world {NEQ} to every nation , {NEQ} tribe , {NEQ} language , and people .
Rev.14:7 7λέγων ἐν φωνῇ μεγάλῃ, Φοβήθητε τὸν θεὸν καὶ δότε αὐτῷ δόξαν· ὅτι ἦλθεν ὥρα τῆς κρίσεως αὐτοῦ· καὶ προσκυνήσατε τῷ ποιήσαντι τὸν οὐρανόν, καὶ τὴν γῆν, καὶ θάλασσαν, καὶ πηγὰς ὑδάτων. 7 Fear {NEQ} God , he shouted . {NEQ} Give glory to him . For the time has come when he will sit as {NEQ} judge . {NEQ} Worship him who made the heavens , {NEQ} the earth , {NEQ} the sea , and all the springs of water .
Rev.14:15 15καὶ ἄλλος ἄγγελος ἐξῆλθεν ἐκ τοῦ ναοῦ κράζων ἐν φωνῇ μεγάλῃ τῷ καθημένῳ ἐπὶ τῆς νεφέλης, Πέμψον τὸ δρέπανόν σου καὶ θέρισον, ὅτι ἦλθεν ὥρα θερίσαι· ὅτι ἐξηράνθη θερισμὸς τῆς γῆς. 15 Then another angel came from the Temple and shouted to the one sitting on the cloud , Swing the sickle {RPT} {NEQ} {RPT} , for the time of harvest has come ; {NEQ} the crop on {NEQ} earth is ripe .
Rev.14:16 16καὶ ἔβαλεν καθήμενος ἐπὶ τῆς νεφέλης τὸ δρέπανον αὐτοῦ ἐπὶ τὴν γῆν, καὶ ἐθερίσθη γῆ. 16 So the one sitting on the cloud swung his {NEQ} sickle over the earth , and the whole earth was harvested .
Rev.14:18 18καὶ ἄλλος ἄγγελος, ἐξῆλθεν ἐκ τοῦ θυσιαστηρίου, ἔχων ἐξουσίαν ἐπὶ τοῦ πυρός· καὶ ἐφώνησεν φωνῇ μεγάλῃ τῷ ἔχοντι τὸ δρέπανον τὸ ὀξὺ λέγων, Πέμψον σου τὸ δρέπανον τὸ ὀξὺ καὶ τρύγησον τοὺς βότρυας τῆς ἀμπέλου τῆς γῆς, ὅτι ἤκμασαν αἱ σταφυλαὶ αὐτῆς. 18 Then another angel , who had power to destroy with {NEQ} fire , came from {RPT} the altar . {NEQ} He shouted to the angel with the {RPT} sharp sickle , Swing your {RPT} sickle {RPT} {RPT} {NEQ} now to gather the clusters of grapes from the vines of the earth , for they {RPT} are ripe for judgment .
Rev.14:19 19καὶ ἔβαλεν ἄγγελος τὸ δρέπανον αὐτοῦ εἰς τὴν γῆν καὶ ἐτρύγησεν τὴν ἄμπελον τῆς γῆς καὶ ἔβαλεν εἰς τὴν ληνὸν τοῦ θυμοῦ τοῦ θεοῦ τὸν μέγαν. 19 So the angel swung his {NEQ} sickle over the earth and loaded the grapes into the {RPT} great winepress of {NEQ} God’s {NEQ} wrath .
Rev.16:1 1καὶ ἤκουσα μεγάλης φωνῆς ἐκ τοῦ ναοῦ λεγούσης τοῖς ἑπτὰ ἀγγέλοις, Ὑπάγετε καὶ ἐκχέετε τὰς ἑπτὰ φιάλας τοῦ θυμοῦ τοῦ θεοῦ εἰς τὴν γῆν. 16:1 Then I heard a mighty voice from the Temple say to the seven angels , Go your ways and pour out on the earth the seven bowls containing {RPT} God’s {RPT} wrath .
Rev.16:2 2καὶ ἀπῆλθεν πρῶτος καὶ ἐξέχεεν τὴν φιάλην αὐτοῦ εἰς τὴν γῆν, καὶ ἐγένετο ἕλκος, κακὸν καὶ πονηρόν, ἐπὶ τοὺς ἀνθρώπους τοὺς ἔχοντας τὸ χάραγμα τοῦ θηρίου καὶ τοὺς προσκυνοῦντας τῇ εἰκόνι αὐτοῦ. 2 So the first angel left the Temple and poured out his {NEQ} bowl on the earth , and horrible , {NEQ} malignant sores broke out on everyone who had the mark of the beast and who worshiped his {NEQ} statue .
Rev.16:18 18καὶ ἐγένοντο ἀστραπαί, καὶ φωναὶ καὶ βρονταί· καὶ σεισμὸς ἐγένετο μέγας οἷος οὐκ ἐγένετο ἀφ᾽ οὗ ἄνθρωποι ἐγένοντο ἐπὶ τῆς γῆς τηλικοῦτος σεισμὸς οὕτω μέγας. 18 Then {NEQ} the thunder {NEQ} crashed and rolled , and lightning flashed . And a great earthquake struck the worst since people were placed on the earth .
Rev.17:2 2μεθ᾽ ἧς