The Bible

Old Testament

New Testament

Give Us Feedback

γίνω (gino, 1096A)

Meanings

become, came into being, did you come, had come, had happened, happened, has become, has been, has been done, has come, has come into being, has come to be, has happened, has occurred, have become, have been, have come, have I become, having been made, having come about, having come into being, having happened, having lived, he has become, I have (had) become, I have become, it has [always] been, it has been, it has happened, it was, occurred, taken place, there was, they have come about, to have become, to have come to be, to have happened, took place, we have, we have become, you have become, you have become [ones]

Greek-English Concordance: 67 verses

  Greek (NLG) English (NLT)
Matt.1:22 22τοῦτο δὲ ὅλον γέγονεν ἵνα πληρωθῇ τὸ ῥηθὲν ὑπὸ κυρίου διὰ τοῦ προφήτου λέγοντος· 22   {NEQ} All of this occurred to fulfill the Lord’s message through his prophet :
Matt.19:8 8λέγει αὐτοῖς ὅτι, Μωυσῆς πρὸς τὴν σκληροκαρδίαν ὑμῶν ἐπέτρεψεν ὑμῖν ἀπολῦσαι τὰς γυναῖκας ὑμῶν, ἀπ᾽ ἀρχῆς δὲ οὐ γέγονεν οὕτως. 8 Jesus replied {RPT} , Moses permitted {RPT} divorce only as a concession to your {NEQ} hard hearts {RPT} , but it was not what God had originally intended .
Matt.21:4 4τοῦτο δὲ γέγονεν ἵνα πληρωθῇ τὸ ῥηθὲν διὰ τοῦ προφήτου λέγοντος, 4 {NEQ} This took place to fulfill the prophecy that said ,
Matt.24:21 21ἔσται γὰρ τότε θλῖψις μεγάλη οἵα οὐ γέγονεν ἀπ᾽ ἀρχῆς κόσμου ἕως τοῦ νῦν. οὐδ᾽ οὐ μὴ γένηται. 21 For there will be greater anguish than at any time since the world began . And it will never be so great again .
Matt.25:6 6μέσης δὲ νυκτὸς κραυγὴ γέγονεν, Ἰδού, νυμφίος. ἐξέρχεσθε εἰς ἀπάντησιν αὐτοῦ. 6 {NEQ} At midnight they were roused by the shout , Look , the bridegroom is coming ! Come out and meet him !
Matt.26:56 56τοῦτο δὲ ὅλον γέγονεν ἵνα πληρωθῶσιν αἱ γραφαὶ τῶν προφητῶν. τότε, οἱ μαθηταὶ πάντες ἀφέντες αὐτὸν ἔφυγον. 56 But this is all happening to fulfill the words of the prophets as recorded in the Scriptures . At that point , all the disciples deserted him and fled .
Mark.5:14 14καὶ οἱ βόσκοντες αὐτοὺς ἔφυγον καὶ ἀπήγγειλαν, εἰς τὴν πόλιν καὶ εἰς τοὺς ἀγρούς. καὶ ἦλθον ἰδεῖν τί ἐστιν τὸ γεγονός. 14 {NEQ} The herdsmen {RPT} fled to the nearby town and {RPT} the surrounding countryside , {NEQ} spreading the news as they ran . {NEQ} People rushed out to see what had happened .
Mark.5:33 33 δὲ γυνὴ φοβηθεῖσα, καὶ τρέμουσα εἰδυῖα γέγονεν αὐτῇ, ἦλθεν καὶ προσέπεσεν αὐτῷ καὶ εἶπεν αὐτῷ πᾶσαν τὴν ἀλήθειαν. 33 Then the frightened woman , {NEQ} trembling at the realization of what had happened to her , came and fell to her knees in front of him and told him what she had done .
Mark.9:21 21καὶ ἐπηρώτησεν τὸν πατέρα αὐτοῦ, Πόσος χρόνος ἐστὶν ὡς τοῦτο γέγονεν αὐτῷ; δὲ εἶπεν, Ἐκ παιδιόθεν. 21 How long has this been happening {RPT} ? {NEQ} Jesus asked the boy’s {NEQ} father . {NEQ} He replied , Since he was a little boy .
Mark.13:19 19ἔσονται γὰρ αἱ ἡμέραι ἐκεῖναι θλῖψις οἵα οὐ γέγονεν τοιαύτη ἀπ᾽ ἀρχῆς κτίσεως ἣν ἔκτισεν θεός ἕως τοῦ νῦν. καὶ οὐ μὴ γένηται. 19 For there will be greater anguish in those {NEQ} days than at any time since {NEQ} God created {RPT} the world . And it will never be so great again .
Mark.14:4 4ἦσαν δέ τινες ἀγανακτοῦντες πρὸς ἑαυτούς, Εἰς τί ἀπώλεια αὕτη τοῦ μύρου γέγονεν; 4 Some {NEQ} of those at the table were indignant . Why {NEQ} waste such expensive perfume ? they asked .
Luke.2:15 15καὶ ἐγένετο ὡς ἀπῆλθον ἀπ᾽ αὐτῶν εἰς τὸν οὐρανὸν οἱ ἄγγελοι, οἱ ποιμένες ἐλάλουν πρὸς ἀλλήλους, Διέλθωμεν δὴ ἕως Βηθλεέμ· καὶ ἴδωμεν τὸ ῥῆμα τοῦτο τὸ γεγονός, κύριος ἐγνώρισεν ἡμῖν. 15 {NEQ} {NEQ} When the angels had {RPT} returned {RPT} to {NEQ} heaven , the shepherds said to each other , Let’s go {NEQ} to Bethlehem ! {NEQ} Let’s see this {NEQ} thing that has happened , which the Lord has told us about .
Luke.8:34 34ἰδόντες δὲ οἱ βόσκοντες τὸ γεγονός, ἔφυγον καὶ ἀπήγγειλαν, εἰς τὴν πόλιν καὶ εἰς τοὺς ἀγρούς. 34 {NEQ} When the herdsmen saw it , they fled to the nearby town and {RPT} the surrounding countryside , {NEQ} spreading the news as they ran .
Luke.8:35 35ἐξῆλθον δὲ ἰδεῖν τὸ γεγονός. καὶ ἦλθαν πρὸς τὸν Ἰησοῦν, καὶ εὗρον καθήμενον τὸν ἄνθρωπον ἀφ᾽ οὗ τὰ δαιμόνια ἐξῆλθεν· ἱματισμένον καὶ σωφρονοῦντα, παρὰ τοὺς πόδας τοῦ Ἰησοῦ, καὶ ἐφοβήθησαν. 35 {NEQ} People rushed out to see what had happened . {NEQ} A crowd soon gathered around {NEQ} Jesus , and they saw the man who {RPT} had been freed from the demons . He was sitting at {NEQ} Jesus' {NEQ} feet , fully clothed and perfectly sane , and they were all afraid .
Luke.8:56 56καὶ ἐξέστησαν οἱ γονεῖς αὐτῆς, δὲ παρήγγειλεν αὐτοῖς μηδενὶ εἰπεῖν τὸ γεγονός. 56 {NEQ} Her {NEQ} parents were overwhelmed , but Jesus insisted that they not tell anyone what had happened .
Luke.10:36 36τίς τούτων τῶν τριῶν πλησίον δοκεῖ σοι γεγονέναι τοῦ ἐμπεσόντος εἰς τοὺς λῃστάς; 36 Now which of these {NEQ} three would you say was a neighbor to the man who was attacked by {NEQ} bandits ? Jesus asked .
Luke.14:22 22καὶ εἶπεν δοῦλος, Κύριε, γέγονεν ἐπέταξας καὶ ἔτι τόπος ἐστίν. 22 {RPT} After the servant had done this , {NEQ} he reported , {NEQ} There is still room for more .
Luke.24:12 12 δέ, Πέτρος ἀναστὰς ἔδραμεν ἐπὶ τὸ μνημεῖον. καὶ παρακύψας, βλέπει τὰ ὀθόνια μόνα· καὶ ἀπῆλθεν πρὸς ἑαυτόν, θαυμάζων τὸ γεγονός. 12 However , {NEQ} Peter jumped up and ran to the tomb to look . {NEQ} Stooping , he peered in and saw the empty linen wrappings ; then he went home again , wondering what had happened .
John.1:4 4 γέγονεν ἐν αὐτῷ ζωὴ ἦν, καὶ ζωὴ ἦν τὸ φῶς τῶν ἀνθρώπων. 4 The Word gave life to everything that was created , * and his life brought {NEQ} light to {NEQ} everyone .
John.1:15 15Ἰωάνης μαρτυρεῖ περὶ αὐτοῦ καὶ κέκραγεν λέγων, Οὗτος ἦν ὃν εἶπον, ὀπίσω μου ἐρχόμενος ἔμπροσθέν μου γέγονεν, ὅτι πρῶτός μου ἦν. 15 John testified about him when he shouted to the crowds , This is the one I was talking about when I said , Someone is coming after me who is far greater than I am , for he existed long before me .
John.1:30 30οὗτός ἐστιν ὑπὲρ οὗ ἐγὼ εἶπον, Ὀπίσω μου ἔρχεται ἀνὴρ ὃς ἔμπροσθέν μου γέγονεν, ὅτι πρῶτός μου ἦν. 30 He is the one I was talking about when I said , A man is coming after me who is far greater than I am , for he existed long before me .
John.5:14 14μετὰ ταῦτα εὑρίσκει αὐτὸν Ἰησοῦς ἐν τῷ ἱερῷ καὶ εἶπεν αὐτῷ, ̓Ίδε ὑγιὴς γέγονας· μηκέτι ἁμάρτανε, ἵνα μὴ χεῖρόν σοί τι γένηται. 14 But afterward {NEQ} Jesus found him in the Temple and told him , Now you are well ; so stop sinning , or something even worse may happen to you .
John.6:17 17καὶ ἐμβάντες εἰς πλοῖον ἤρχοντο πέραν τῆς θαλάσσης εἰς Καφαρναούμ, καὶ σκοτία ἤδη ἐγεγόνει καὶ οὔπω ἐληλύθει πρὸς αὐτοὺς Ἰησοῦς. 17 But as darkness fell and {NEQ} Jesus still hadn’t come back {NEQ} {RPT} , {NEQ} they got into {RPT} the boat and headed across the lake toward Capernaum .
John.6:25 25καὶ εὑρόντες αὐτὸν πέραν τῆς θαλάσσης εἶπον αὐτῷ, Ῥαββεί, πότε ὧδε γέγονας; 25 {NEQ} They found him on the other side of the lake and asked {RPT} , Rabbi , when did you get here ?
John.12:29 29 οὖν ὄχλος ἑστὼς καὶ ἀκούσας ἔλεγεν, βροντὴν γεγονέναι, ἄλλοι ἔλεγον ἄγγελος αὐτῷ λελάληκεν. 29   {NEQ} When the crowd {NEQ} {NEQ} heard the voice , some thought it was thunder , while others declared an angel had spoken to him .
John.12:30 30ἀπεκρίθη καὶ εἶπεν Ἰησοῦς, Οὐ δι᾽ ἐμὲ φωνὴ αὕτη γέγονεν, ἀλλὰ δι᾽ ὑμᾶς. 30 Then Jesus told them , {NEQ} The {RPT} voice was for your benefit , not {RPT} mine .
John.14:22 22λέγει αὐτῷ Ἰούδας, (οὐχ Ἰσκαριώτης), Κύριε, τί γέγονεν ὅτι ἡμῖν μέλλεις ἐμφανίζειν σεαυτὸν καὶ οὐχὶ τῷ κόσμῳ; 22 Judas ( not Judas Iscariot , but the other disciple with that name ) said to him , Lord , why {NEQ} are you going to reveal yourself only to us and not to the world at large ?
Acts.4:16 16λέγοντες, Τί ποιήσωμεν τοῖς ἀνθρώποις τούτοις; ὅτι μὲν γὰρ γνωστὸν σημεῖον γέγονεν δι᾽ αὐτῶν πᾶσιν τοῖς κατοικοῦσιν Ἰερουσαλὴμ φανερόν, καὶ οὐ δυνάμεθα ἀρνεῖσθαι· 16 What should we do with these {NEQ} men ? they asked each other . {NEQ} We can’t deny that {NEQ} {NEQ} they have performed a miraculous sign , and everybody in Jerusalem knows about it .
Acts.4:21 21οἱ δὲ προσαπειλησάμενοι ἀπέλυσαν αὐτούς, μηδὲν εὑρίσκοντες τὸ πῶς κολάσωνται αὐτοὺς διὰ τὸν λαόν. ὅτι πάντες ἐδόξαζον τὸν θεὸν ἐπὶ τῷ γεγονότι— 21 The council then threatened them further , but they finally let them go {NEQ} because they didn’t know how to punish them without starting a riot . For everyone was praising {RPT} {RPT} {RPT} {NEQ} God
Acts.4:22 22ἐτῶν γὰρ ἦν πλειόνων τεσσεράκοντα ἄνθρωπος ἐφ᾽ ὃν γεγόνει τὸ σημεῖον τοῦτο τῆς ἰάσεως. 22 for this {NEQ} miraculous sign the healing of a man who had been {RPT} lame for more than forty years .
Acts.5:7 7ἐγένετο δὲ ὡς ὡρῶν τριῶν διάστημα καὶ γυνὴ αὐτοῦ, μὴ εἰδυῖα τὸ γεγονὸς εἰσῆλθεν. 7 About three hours later {NEQ} his {NEQ} wife came in , not knowing what had happened .
Acts.13:12 12τότε ἰδὼν ἀνθύπατος τὸ γεγονός, ἐπίστευσεν, ἐκπλησσόμενος ἐπὶ τῇ διδαχῇ τοῦ κυρίου. 12 {NEQ} When the governor saw what had happened , he became a believer , for he was astonished at the teaching about the Lord .
Rom.2:25 25περιτομὴ μὲν γὰρ ὠφελεῖ ἐὰν νόμον πράσσῃς· ἐὰν δὲ παραβάτης νόμου ᾖς, περιτομή σου ἀκροβυστία γέγονεν. 25 {NEQ} {NEQ} The Jewish ceremony of circumcision has value only if you obey God’s law . But if you don’t obey God’s law , you are no better off than an uncircumcised Gentile .
Rom.6:5 5εἰ γὰρ σύμφυτοι γεγόναμεν τῷ ὁμοιώματι τοῦ θανάτου αὐτοῦ, ἀλλὰ καὶ τῆς ἀναστάσεως ἐσόμεθα· 5 {NEQ} Since we have been united with him in his {NEQ} death , {NEQ} we will also be raised to life as he was .
Rom.11:5 5οὕτως οὖν καὶ ἐν τῷ νῦν καιρῷ, λεῖμμα κατ᾽ ἐκλογὴν χάριτος γέγονεν· 5 It is the same today , for a few of the people of Israel * have remained faithful because of God’s grace his undeserved kindness in choosing them .
Rom.11:25 25οὐ γὰρ θέλω ὑμᾶς ἀγνοεῖν, ἀδελφοί, τὸ μυστήριον τοῦτο, ἵνα μὴ ἦτε παρ᾽ ἑαυτοῖς φρόνιμοι· ὅτι πώρωσις ἀπὸ μέρους τῷ Ἰσραὴλ γέγονεν, ἄχρι οὗ τὸ πλήρωμα τῶν ἐθνῶν εἰσέλθῃ. 25 {NEQ} I want you to understand this {NEQ} mystery , dear brothers and sisters , * so that you will not feel proud about yourselves . {NEQ} Some of the people of Israel have hard hearts , but this will last only until the full number of {NEQ} Gentiles comes to Christ .
Rom.16:7 7ἀσπάσασθε Ἀνδρόνικον καὶ Ἰουνίαν, τοὺς συγγενεῖς μου, καὶ συναιχμαλώτους μου· οἵτινές εἰσιν ἐπίσημοι ἐν τοῖς ἀποστόλοις οἳ καὶ πρὸ ἐμοῦ γέγοναν ἐν Χριστῷ. 7 Greet Andronicus and Junia , * my fellow Jews , * who {NEQ} were in prison with me . They are highly respected among the apostles {RPT} and became followers of Christ before I did .
1Cor.9:22 22ἐγενόμην τοῖς ἀσθενέσιν ἀσθενής, ἵνα τοὺς ἀσθενεῖς κερδήσω· τοῖς πᾶσιν γέγονα πάντα, ἵνα πάντως τινὰς σώσω. 22 When I am with those who are weak , I share their weakness , for I want to bring the weak to Christ . Yes , I try to find common ground with everyone , doing everything I can to save some .
1Cor.13:1 1ἐὰν ταῖς γλώσσαις τῶν ἀνθρώπων λαλῶ καὶ τῶν ἀγγέλων, ἀγάπην δὲ μὴ ἔχω, γέγονα χαλκὸς ἠχῶν κύμβαλον ἀλαλάζον. 13:1 If I could speak all the languages of {NEQ} earth and of {NEQ} angels , but didn’t love others , I would only be a noisy gong or a clanging cymbal .
1Cor.13:11 11ὅτε ἤμην νήπιος, ἐλάλουν ὡς νήπιος ἐφρόνουν ὡς νήπιος ἐλογιζόμην ὡς νήπιος· ὅτε γέγονα ἀνήρ, κατήργηκα τὰ τοῦ νηπίου. 11 When I was a child , I spoke and {RPT} {RPT} thought and {RPT} {RPT} reasoned as a child . But when I grew up , I put away {NEQ} childish things .
2Cor.1:19 19 τοῦ θεοῦ γὰρ υἱός, Ἰησοῦς Χριστός, (ὁ ἐν ὑμῖν δι᾽ ἡμῶν κηρυχθεὶς δι᾽ ἐμοῦ, καὶ Σιλουανοῦ, καὶ Τιμοθέου,) οὐκ ἐγένετο Ναὶ καί Οὔ, ἀλλά Ναί, ἐν αὐτῷ γέγονεν. 19 For Jesus Christ , the Son of {NEQ} God , does not waver between Yes and No . He is the one whom {NEQ} Silas , * {NEQ} Timothy , and I preached to you {RPT} {RPT} , and as God’s ultimate Yes , he always does what he says .
2Cor.5:17 17ὥστε εἴ τις ἐν Χριστῷ καινὴ κτίσις· τὰ ἀρχαῖα παρῆλθεν, ἰδοὺ γέγονεν καινά· 17 This means that anyone who belongs to Christ has become a new person . The old life is gone ; {NEQ} a new life has begun !
2Cor.12:11 11γέγονα ἄφρων καυχώμενος— ὑμεῖς με ἠναγκάσατε. ἐγὼ γὰρ ὤφειλον ὑφ᾽ ὑμῶν συνίστασθαι, οὐδὲν γὰρ ὑστέρησα τῶν ὑπερλίαν ἀποστόλων, εἰ καὶ οὐδέν εἰμι. 11 You have made me act like a fool boasting like this . * {NEQ} You ought to be writing commendations for me , for I am not at all inferior to these super apostles , even though I am nothing at all .
Gal.3:17 17τοῦτο δὲ λέγω· διαθήκην προκεκυρωμένην ὑπὸ τοῦ θεοῦ μετὰ τετρακόσια καὶ τριάκοντα ἔτη γεγονὼς νόμος οὐκ ἀκυροῖ· εἰς τὸ καταργῆσαι τὴν ἐπαγγελίαν. 17 {NEQ} This is what I am trying to say : The agreement {NEQ} God made with Abraham could not be canceled 430 years later when God gave the law to Moses . God would be breaking his promise .
Gal.3:24 24ὥστε νόμος παιδαγωγὸς ἡμῶν γέγονεν εἰς Χριστόν· ἵνα ἐκ πίστεως δικαιωθῶμεν· 24 Let me put it another way . The law was our guardian until Christ came ; it protected us until we could be made right with God through faith .
Gal.4:16 16ὥστε ἐχθρὸς ὑμῶν γέγονα ἀληθεύων ὑμῖν; 16 Have I now become your enemy because I am telling you the truth ?
1Thes.2:1 1αὐτοὶ γὰρ οἴδατε, ἀδελφοί, τὴν εἴσοδον ἡμῶν τὴν πρὸς ὑμᾶς ὅτι οὐ κενὴ γέγονεν· 2:1 {NEQ} You yourselves know , dear brothers and sisters , * that {RPT} our visit {RPT} to you was not a failure .
1Tim.2:14 14καὶ Ἀδὰμ οὐκ ἠπατήθη· δὲ γυνὴ ἐξαπατηθεῖσα, ἐν παραβάσει γέγονεν. 14 And it was not Adam who was deceived by Satan . {NEQ} The woman was deceived , and sin was the result .
1Tim.5:9 9χήρα καταλεγέσθω μὴ ἔλαττον ἐτῶν ἑξήκοντα γεγονυῖα ἑνὸς ἀνδρὸς γυνή· 9 A widow who is put on the list for support must be a woman who is at least sixty years old and was faithful to her husband . * 
2Tim.2:18 18οἵτινες περὶ τὴν ἀλήθειαν ἠστόχησαν, λέγοντες τὴν ἀνάστασιν ἤδη γεγονέναι· καὶ ἀνατρέπουσιν τήν τινων πίστιν. 18 They have left the path of {NEQ} truth , claiming that the resurrection of the dead has already occurred ; in this way , they have turned some people away from the faith .
Heb.3:14 14μέτοχοι γὰρ τοῦ Χριστοῦ γεγόναμεν, ἐάνπερ τὴν ἀρχήν, τῆς ὑποστάσεως μέχρι τέλους βεβαίαν κατάσχωμεν. 14 For if we are faithful to the end , trusting God just as firmly as when we {NEQ} first believed , we will share in all that belongs to {NEQ} Christ .
Heb.5:11 11περὶ οὗ πολὺς ἡμῖν λόγος, καὶ δυσερμήνευτος λέγειν, ἐπεὶ νωθροὶ γεγόνατε ταῖς ἀκοαῖς. 11 There is much more we would like to say about this , but it is difficult to explain , especially since you are spiritually dull and don’t seem to listen .
Heb.5:12 12καὶ γὰρ ὀφείλοντες εἶναι διδάσκαλοι διὰ τὸν χρόνον· πάλιν, χρείαν ἔχετε τοῦ διδάσκειν ὑμᾶς τινὰ τὰ στοιχεῖα τῆς ἀρχῆς τῶν λογίων τοῦ θεοῦ· καὶ γεγόνατε χρείαν ἔχοντες γάλακτος καὶ οὐ στερεᾶς τροφῆς. 12 You have been believers so long now that you ought to be teaching others . Instead {NEQ} , you need someone {NEQ} to teach you again the basic things about {NEQ} God’s {NEQ} word . * {NEQ} You are like babies who need milk and cannot eat solid food .
Heb.7:16 16ὅς, οὐ κατὰ νόμον ἐντολῆς σαρκίνης γέγονεν, ἀλλὰ κατὰ δύναμιν ζωῆς ἀκαταλύτου. 16 Jesus became a priest , not by meeting the physical requirement of belonging to the tribe of Levi , but by the power of a life that cannot be destroyed .
Heb.7:20 20καὶ καθ᾽ ὅσον οὐ χωρὶς ὁρκωμοσίας· οἱ μὲν γὰρ χωρὶς ὁρκωμοσίας εἰσὶν ἱερεῖς γεγονότες, 20 {NEQ} {NEQ} {NEQ} This new system was established with a solemn oath . {NEQ} {NEQ} Aaron’s descendants became priests without such an oath ,
Heb.7:22 22κατὰ τοσοῦτο, καὶ κρείττονος διαθήκης γέγονεν ἔγγυος Ἰησοῦς. 22 Because of this oath , {NEQ} Jesus is the one who guarantees this better covenant with God .
Heb.7:23 23καὶ οἱ μὲν πλείονές εἰσιν γεγονότες ἱερεῖς, διὰ τὸ θανάτῳ κωλύεσθαι παραμένειν· 23 {NEQ} {NEQ} {NEQ} There were many priests under the old system , for death prevented them from remaining in office .
Heb.11:3 3πίστει νοοῦμεν κατηρτίσθαι τοὺς αἰῶνας ῥήματι θεοῦ, εἰς τὸ μὴ ἐκ φαινομένων τὸ βλεπόμενον γεγονέναι. 3 By faith we understand that the entire universe was formed at God’s command , that what we now see did not come from anything that can be seen .
Heb.12:8 8εἰ δὲ χωρίς ἐστε παιδείας ἧς μέτοχοι γεγόνασι πάντες, ἄρα νόθοι καὶ οὐχ υἱοί ἐστε. 8 {NEQ} If God doesn’t discipline you {RPT} as he does all of his children , it means that you are illegitimate and are not really his children at all .
Jas.2:10 10ὅστις γὰρ ὅλον τὸν νόμον τηρήσῃ πταίσῃ δὲ ἐν ἑνὶ γέγονεν πάντων ἔνοχος. 10 For the person who keeps all of the laws except one is as guilty as a person who has broken all of God’s laws .
Jas.2:11 11 γὰρ εἰπών, Μὴ μοιχεύσῃς, εἶπεν καί, Μὴ φονεύσῃς· εἰ δὲ οὐ μοιχεύεις φονεύεις δέ, γέγονας παραβάτης νόμου. 11 For the same God who said , You must not commit adultery , also said , You must not murder . * So if you murder someone but do not commit adultery , you have still broken the law .
Jas.3:9 9ἐν αὐτῇ εὐλογοῦμεν τὸν κύριον καὶ πατέρα, καὶ ἐν αὐτῇ καταρώμεθα τοὺς ἀνθρώπους τοὺς καθ᾽ ὁμοίωσιν θεοῦ γεγονότας· 9 Sometimes it praises our Lord and Father , and sometimes it curses those who have been made {RPT} in the image of God .
Jas.5:2 2 πλοῦτος ὑμῶν σέσηπεν, καὶ τὰ ἱμάτια ὑμῶν σητόβρωτα γέγονεν· 2 Your {NEQ} wealth is rotting away , and your {NEQ} fine clothes are moth-eaten rags .
2Pet.2:20 20εἰ γὰρ ἀποφυγόντες τὰ μιάσματα τοῦ κόσμου ἐν ἐπιγνώσει τοῦ κυρίου ἡμῶν καὶ σωτῆρος Ἰησοῦ Χριστοῦ τούτοις δὲ πάλιν ἐμπλακέντες ἡττῶνται, γέγονεν αὐτοῖς τὰ ἔσχατα χείρονα τῶν πρώτων. 20 And when people escape from the wickedness of the world by knowing our {NEQ} Lord and Savior Jesus Christ {RPT} and then get tangled up and enslaved by sin again , they are worse off than {NEQ} before .
1Jn.2:18 18παιδία, ἐσχάτη ὥρα ἐστίν· καὶ καθὼς ἠκούσατε ὅτι ἀντίχριστος ἔρχεται, καὶ νῦν ἀντίχριστοι πολλοὶ γεγόνασιν. ὅθεν γινώσκομεν ὅτι ἐσχάτη ὥρα ἐστίν. 18 Dear children , the last hour is here . {NEQ} {NEQ} You have heard that the Antichrist is coming , and already many such antichrists have appeared . From this we know that the last hour has come .
Rev.16:17 17καὶ ἕβδομος ἐξέχεεν τὴν φιάλην αὐτοῦ ἐπὶ τὸν ἀέρα. καὶ ἐξῆλθεν φωνὴ μεγάλη ἐκ τοῦ ναοῦ ἀπὸ τοῦ θρόνου, λέγουσα, Γέγονεν. 17 Then the seventh angel poured out his {NEQ} bowl into the air . And a mighty shout came from the throne in the Temple , saying , It is finished !
Rev.21:6 6καὶ εἶπέν μοι, Γέγοναν. ἐγώ εἰμι τὸ ἄλφα καὶ τὸ ὦ— ἀρχὴ καὶ τὸ τέλος. ἐγὼ τῷ διψῶντι δώσω ἐκ τῆς πηγῆς τοῦ ὕδατος τῆς ζωῆς δωρεάν. 6 And he also said {RPT} , It is finished ! I am the Alpha and the Omega the Beginning and the End . To all who are thirsty I will give freely from the springs of the water of {NEQ} life .