The Bible

Old Testament

New Testament

Give Us Feedback

ἀναγινώσκω (anaginosko, 0314)

Meanings

[by] reading, [has] to be read, being read, do you read [it], have you read, having read, having read [it], he was reading, is being read, is read, it is read, read, reading, should read [it], to read, you are reading, you read

Greek-English Concordance: 32 verses

  Greek (NLG) English (NLT)
Matt.12:3 3 δὲ εἶπεν αὐτοῖς, Οὐκ ἀνέγνωτε τί ἐποίησεν Δαυεὶδ ὅτε ἐπείνασεν καὶ οἱ μετ᾽ αὐτοῦ; 3 Jesus {NEQ} said to them , Haven’t you read in the Scriptures what David did when he and his companions were hungry ?
Matt.12:5 5 οὐκ ἀνέγνωτε ἐν τῷ νόμῳ ὅτι τοῖς σάββασιν οἱ ἱερεῖς ἐν τῷ ἱερῷ τὸ σάββατον βεβηλοῦσιν καὶ ἀναίτιοί εἰσιν; 5 And haven’t you read in the law of Moses that the priests on duty in the Temple {RPT} {RPT} may work on the Sabbath ?
Matt.19:4 4 δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν, Οὐκ ἀνέγνωτε; ὅτι κτίσας ἀπ᾽ ἀρχῆς ἄρσεν καὶ θῆλυ ἐποίησεν αὐτούς. 4 Haven’t you read the Scriptures ? Jesus {NEQ} replied . They record that from the beginning God made them male and female . * 
Matt.21:16 16καὶ εἶπαν αὐτῷ, Ἀκούεις τί οὗτοι λέγουσιν; δὲ Ἰησοῦς λέγει αὐτοῖς, Ναί. οὐδέποτε ἀνέγνωτε; ὅτι, Ἐκ στόματος νηπίων καὶ θηλαζόντων κατηρτίσω αἶνον. 16 {NEQ} They asked Jesus , Do you hear what these children are saying ? Yes , {NEQ} {NEQ} Jesus replied {RPT} . Haven’t you ever read the Scriptures ? For they say , You have taught children and infants to give you praise . * 
Matt.21:42 42λέγει αὐτοῖς Ἰησοῦς, Οὐδέποτε ἀνέγνωτε ἐν ταῖς γραφαῖς; Λίθον ὃν ἀπεδοκίμασαν οἱ οἰκοδομοῦντες οὗτος ἐγενήθη εἰς κεφαλὴν γωνίας. παρὰ κυρίου ἐγένετο αὕτη, καὶ ἔστιν θαυμαστὴ ἐν ὀφθαλμοῖς ἡμῶν. 42 Then {NEQ} Jesus asked them , Didn’t you ever read this in the Scriptures ? The stone that the builders rejected {RPT} has now become the cornerstone . This is the LORD’s doing , and it is wonderful to see {RPT} . * 
Matt.22:31 31περὶ δέ, τῆς ἀναστάσεως τῶν νεκρῶν— οὐκ ἀνέγνωτε τὸ ῥηθὲν ὑμῖν ὑπὸ τοῦ θεοῦ; λέγοντος, 31 But now , as to whether there will be a resurrection of the dead haven’t you ever read about this in the Scriptures ? Long after Abraham , Isaac , and Jacob had died , God said , * 
Matt.24:15 15ὅταν οὖν ἴδητε τὸ βδέλυγμα τῆς ἐρημώσεως— τὸ ῥηθὲν διὰ Δανιὴλ τοῦ προφήτου— ἑστὸς ἐν τόπῳ ἁγίῳ. (ὁ ἀναγινώσκων, νοείτω.) 15 The day is coming when you will see what Daniel the prophet spoke about the sacrilegious object that causes desecration * standing in the Holy Place . ( Reader , pay attention ! )
Mark.2:25 25καὶ λέγει αὐτοῖς, Οὐδέποτε ἀνέγνωτε τί ἐποίησεν Δαυεὶδ ὅτε χρείαν ἔσχεν καὶ ἐπείνασεν αὐτὸς καὶ οἱ μετ᾽ αὐτοῦ; 25 {NEQ} Jesus said to them , Haven’t you ever read in the Scriptures what David did when he and his companions were hungry ?
Mark.12:10 10οὐδὲ τὴν γραφὴν ταύτην ἀνέγνωτε; Λίθον ὃν ἀπεδοκίμασαν οἱ οἰκοδομοῦντες οὗτος ἐγενήθη εἰς κεφαλὴν γωνίας· 10 Didn’t you ever read this in the Scriptures ? The stone that the builders rejected {RPT} has now become the cornerstone .
Mark.12:26 26περὶ δέ, τῶν νεκρῶν ὅτι ἐγείρονται— οὐκ ἀνέγνωτε ἐν τῇ βίβλῳ Μωυσέως, ἐπὶ τοῦ βάτου; πῶς εἶπεν αὐτῷ θεὸς λέγων, Ἐγὼ θεὸς Ἀβραάμ, καὶ θεὸς Ἰσαάκ, καὶ θεὸς Ἰακώβ. 26 But now , as to whether the dead will be raised haven’t you ever read about this in the writings of Moses , in the story of the burning bush ? Long after Abraham , Isaac , and Jacob had died , {NEQ} God said to Moses , * I am the God of Abraham , {NEQ} the God of Isaac , and the God of Jacob . * 
Mark.13:14 14ὅταν δὲ ἴδητε τὸ βδέλυγμα τῆς ἐρημώσεως ἑστηκότα ὅπου οὐ δεῖ. (ὁ ἀναγινώσκων, νοείτω.) τότε οἱ ἐν τῇ Ἰουδαίᾳ φευγέτωσαν εἰς τὰ ὄρη. 14 {NEQ} The day is coming when you will see the sacrilegious object that causes desecration * standing where he * should not be . ( Reader , pay attention ! ) Then those in {NEQ} Judea must flee to the hills .
Luke.4:16 16καὶ ἦλθεν εἰς Ναζαρά, οὗ ἦν τεθραμμένος, καὶ εἰσῆλθεν κατὰ τὸ εἰωθὸς αὐτῷ ἐν τῇ ἡμέρᾳ τῶν σαββάτων εἰς τὴν συναγωγὴν καὶ ἀνέστη ἀναγνῶναι. 16 {NEQ} When he came to the village of Nazareth , his boyhood home , {NEQ} he went as usual {RPT} to the synagogue on the Sabbath and stood up to read the Scriptures .
Luke.6:3 3καὶ ἀποκριθεὶς πρὸς αὐτοὺς εἶπεν Ἰησοῦς, Οὐδὲ τοῦτο ἀνέγνωτε ἐποίησεν Δαυεὶδ ὅτε ἐπείνασεν αὐτὸς καὶ οἱ μετ᾽ αὐτοῦ; 3 {NEQ} Jesus {NEQ} replied {RPT} , Haven’t you read in the Scriptures what David did when he and his companions were hungry ?
Luke.10:26 26 δὲ εἶπεν πρὸς αὐτόν, Ἐν τῷ νόμῳ τί γέγραπται; πῶς ἀναγινώσκεις; 26 {NEQ} Jesus replied {RPT} , What does {NEQ} the law of Moses say ? How do you read it ?
John.19:20 20τοῦτον οὖν τὸν τίτλον πολλοὶ ἀνέγνωσαν τῶν Ἰουδαίων, ὅτι ἐγγὺς ἦν τόπος τῆς πόλεως ὅπου ἐσταυρώθη Ἰησοῦς· καὶ ἦν γεγραμμένον Ἑβραϊστί, Ῥωμαϊστί, Ἑλληνιστί. 20 The place where {NEQ} Jesus was crucified {NEQ} was near the city , and the {RPT} sign was written in Hebrew , Latin , and Greek , so that many people could read it .
Acts.8:28 28ἦν τε ὑποστρέφων· καὶ καθήμενος ἐπὶ τοῦ ἅρματος αὐτοῦ, καὶ ἀνεγίνωσκεν τὸν προφήτην Ἠσαΐαν. 28 and he was now returning . {NEQ} Seated in his {NEQ} carriage , {NEQ} he was reading aloud from the book of the prophet Isaiah .
Acts.8:30 30προσδραμὼν δὲ Φίλιππος ἤκουσεν αὐτοῦ ἀναγινώσκοντος Ἠσαΐαν τὸν προφήτην. καὶ εἶπεν, Ἆρά γε γινώσκεις ἀναγινώσκεις; 30 {NEQ} {NEQ} Philip ran over and heard the man reading from the prophet Isaiah . {NEQ} Philip asked , {NEQ} {NEQ} Do you understand what you are reading ?
Acts.8:32 32 δὲ περιοχὴ τῆς γραφῆς ἣν ἀνεγίνωσκεν ἦν αὕτη· Ὡς πρόβατον ἐπὶ σφαγὴν ἤχθη. καὶ ὡς ἀμνὸς ἐναντίον τοῦ κείροντος αὐτὸν ἄφωνος, οὕτως οὐκ ἀνοίγει τὸ στόμα αὐτοῦ. 32 {NEQ} The passage of {NEQ} Scripture {RPT} he had been reading was this : He was led like a sheep to the slaughter . And as a lamb is silent before the shearers {RPT} , {NEQ} he did not open his {NEQ} mouth .
Acts.13:27 27οἱ γὰρ κατοικοῦντες ἐν Ἰερουσαλὴμ καὶ οἱ ἄρχοντες αὐτῶν τοῦτον ἀγνοήσαντες καὶ τὰς φωνὰς τῶν προφητῶν· τὰς κατὰ πᾶν σάββατον ἀναγινωσκομένας, κρίναντες ἐπλήρωσαν. 27 {NEQ} The people in Jerusalem and their {NEQ} leaders did not recognize Jesus as the one the prophets had spoken about . Instead , they condemned him , and in doing this they fulfilled the prophets' words that are read every Sabbath .
Acts.15:21 21Μωυσῆς γὰρ ἐκ γενεῶν ἀρχαίων κατὰ πόλιν τοὺς κηρύσσοντας αὐτὸν ἔχει ἐν ταῖς συναγωγαῖς κατὰ πᾶν σάββατον ἀναγινωσκόμενος. 21 For these laws of Moses have been {NEQ} preached {RPT} in {NEQ} Jewish synagogues in every city on every Sabbath for many generations .
Acts.15:31 31ἀναγνόντες δὲ ἐχάρησαν ἐπὶ τῇ παρακλήσει. 31 And there was great joy throughout the church that day as they read this encouraging message .
Acts.23:34 34ἀναγνοὺς δὲ καὶ ἐπερωτήσας ἐκ ποίας ἐπαρχείας ἐστίν· καὶ πυθόμενος ὅτι ἀπὸ Κιλικίας· 34 {NEQ} He read it and then asked Paul what province he was from . {RPT} Cilicia , {NEQ} Paul answered .
2Cor.1:13 13οὐ γὰρ ἄλλα γράφομεν ὑμῖν ἀλλ᾽ ἀναγινώσκετε, καὶ ἐπιγινώσκετε. ἐλπίζω δὲ ὅτι ἕως τέλους ἐπιγνώσεσθε, 13 {NEQ} Our letters have been straightforward {RPT} , and there is nothing written between the lines and nothing you can’t understand . {NEQ} {NEQ} I hope someday you will fully understand us ,
2Cor.3:2 2 ἐπιστολὴ ἡμῶν ὑμεῖς ἐστέ· ἐνγεγραμμένη ἐν ταῖς καρδίαις ἡμῶν, γινωσκομένη καὶ ἀναγινωσκομένη ὑπὸ πάντων ἀνθρώπων· 2 The only letter of recommendation we need is you yourselves . Your lives are a letter written in our * {NEQ} hearts ; everyone can read it and recognize our good work among you .
2Cor.3:15 15ἀλλ᾽ ἕως σήμερον, ἡνίκα ἂν ἀναγινώσκηται Μωυσῆς, κάλυμμα ἐπὶ τὴν καρδίαν αὐτῶν κεῖται· 15 Yes , even today when they read Moses' writings , their {NEQ} hearts are covered with that veil , and they do not understand .
Eph.3:4 4πρὸς δύνασθε ἀναγινώσκοντες, νοῆσαι τὴν σύνεσίν μου ἐν τῷ μυστηρίῳ τοῦ Χριστοῦ· 4 As you read what I have written , you will understand my {NEQ} insight into this plan regarding {NEQ} Christ .
Col.4:16 16καὶ ὅταν ἀναγνωσθῇ παρ᾽ ὑμῖν ἐπιστολή, ποιήσατε ἵνα καί, ἐν τῇ Λαοδικέων ἐκκλησίᾳ ἀναγνωσθῇ, καὶ τὴν ἐκ Λαοδικείας· ἵνα καὶ ὑμεῖς ἀναγνῶτε. 16 {NEQ} After you have read this letter , pass it on to the church at Laodicea so they can read it , too . {NEQ} And you should read {NEQ} the letter I wrote to them .
1Thes.5:27 27ἐνορκίζω ὑμᾶς τὸν κύριον ἀναγνωσθῆναι τὴν ἐπιστολὴν πᾶσιν τοῖς ἀδελφοῖς. 27 I command you in the name of the Lord to read this letter to all the brothers and sisters .
Rev.1:3 3μακάριος ἀναγινώσκων καὶ οἱ ἀκούοντες τοὺς λόγους τῆς προφητείας, καὶ τηροῦντες τὰ ἐν αὐτῇ γεγραμμένα, γὰρ καιρὸς ἐγγύς. 3 God blesses the one who reads the words of this prophecy to the church , and he blesses all who listen to its message and obey what it says , for the time is near .