The Bible

Old Testament

New Testament

Give Us Feedback

γλῶσσα (glossa, 1100)

Meanings

[a] tongue, [the] tongue, in [a] tongue, in tongue, in tongues, languages, of tongues, tongue, tongues

Greek-English Concordance: 50 verses

  Greek (NLG) English (NLT)
Mark.7:33 33καὶ ἀπολαβόμενος αὐτὸν ἀπὸ τοῦ ὄχλου κατ᾽ ἰδίαν. ἔβαλεν τοὺς δακτύλους αὐτοῦ εἰς τὰ ὦτα αὐτοῦ. καί, πτύσας, ἥψατο τῆς γλώσσης αὐτοῦ. 33 {NEQ} Jesus led him away from {RPT} the crowd so they could be alone . He put his {NEQ} fingers into the man’s ears . Then , spitting on his own fingers , he touched the man’s {NEQ} tongue .
Mark.7:35 35καὶ εὐθέως ἠνοίγησαν αὐτοῦ αἱ ἀκοαί, καὶ ἐλύθη δεσμὸς τῆς γλώσσης αὐτοῦ καὶ ἐλάλει ὀρθῶς. 35 Instantly the man could hear perfectly , and his {NEQ} tongue was freed so he could speak plainly !
Mark.16:17 17σημεῖα δὲ τοῖς πιστεύσασιν ταῦτα παρακολουθήσει· ἐν τῷ ὀνόματί μου δαιμόνια ἐκβαλοῦσιν, γλώσσαις λαλήσουσιν καιναῖς. 17 {NEQ} These miraculous signs will accompany those who believe : They will cast out demons in my {NEQ} name , and they will speak in new languages . * 
Luke.1:64 64ἀνεῴχθη δὲ τὸ στόμα αὐτοῦ παραχρῆμα καὶ γλῶσσα αὐτοῦ, καὶ ἐλάλει εὐλογῶν τὸν θεόν. 64 {NEQ} Instantly Zechariah could speak again {RPT} , and he began praising {NEQ} God .
Luke.16:24 24καὶ αὐτὸς φωνήσας εἶπεν, Πάτερ Ἀβραάμ, ἐλέησόν με. καὶ πέμψον Λάζαρον ἵνα βάψῃ τὸ ἄκρον τοῦ δακτύλου αὐτοῦ ὕδατος καὶ καταψύξῃ τὴν γλῶσσάν μου· ὅτι ὀδυνῶμαι ἐν τῇ φλογὶ ταύτῃ. 24 {NEQ} The rich man shouted , Father Abraham , have some pity ! {NEQ} Send Lazarus over here to dip the tip of his {NEQ} finger in water and cool my {NEQ} tongue . {NEQ} I am in anguish in these {NEQ} flames .
Acts.2:3 3καί, ὤφθησαν αὐτοῖς διαμεριζόμεναι γλῶσσαι ὡσεὶ πυρὸς καὶ ἐκάθισεν ἐφ᾽ ἕνα ἕκαστον αὐτῶν. 3 Then , what looked like flames or tongues of fire appeared {RPT} and settled on each of them .
Acts.2:4 4καὶ ἐπλήσθησαν πάντες πνεύματος ἁγίου καὶ ἤρξαντο λαλεῖν ἑτέραις γλώσσαις, καθὼς τὸ πνεῦμα ἐδίδου ἀποφθέγγεσθαι αὐτοῖς. 4 And everyone present was filled with the Holy Spirit and began speaking in other languages , * as the Holy Spirit gave them this ability .
Acts.2:11 11(Ἰουδαῖοί τε καὶ προσήλυτοι), Κρῆτες, καὶ ̓Άραβες· ἀκούομεν λαλούντων αὐτῶν ταῖς ἡμετέραις γλώσσαις τὰ μεγαλεῖα τοῦ θεοῦ. 11 ( both Jews and converts to Judaism ) , Cretans , and Arabs . And we all hear these people speaking {NEQ} in our own languages about the wonderful things {NEQ} God has done !
Acts.2:26 26διὰ τοῦτο ηὐφράνθη μου καρδία, καὶ ἠγαλλιάσατο γλῶσσά μου. ἔτι δὲ καὶ σάρξ μου κατασκηνώσει ἐπ᾽ ἐλπίδι. 26 No wonder my {NEQ} heart is glad , and my {NEQ} tongue shouts his praises ! {NEQ} {NEQ} {NEQ} My {NEQ} body rests in hope .
Acts.10:46 46ἤκουον γὰρ αὐτῶν λαλούντων γλώσσαις καὶ μεγαλυνόντων τὸν θεόν. τότε ἀπεκρίθη Πέτρος, 46 For they heard them speaking in other tongues * and praising {NEQ} God . Then Peter asked ,
Acts.19:6 6καὶ ἐπιθέντος αὐτοῖς τοῦ Παύλου χεῖρας, ἦλθε τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον ἐπ᾽ αὐτούς, ἐλάλουν τε γλώσσαις καὶ ἐπροφήτευον. 6 Then when {NEQ} Paul laid his hands on them , the {RPT} Holy Spirit came on them , and they spoke in other tongues * and prophesied .
Rom.3:13 13τάφος ἀνεῳγμένος λάρυγξ αὐτῶν, ταῖς γλώσσαις αὐτῶν ἐδολιοῦσαν. ἰὸς ἀσπίδων ὑπὸ τὰ χείλη αὐτῶν. 13 Their talk is foul , like the stench from an open grave . Their {NEQ} tongues are filled with lies . Snake venom drips from their {NEQ} lips . * 
Rom.14:11 11γέγραπται γάρ, Ζῶ ἐγώ, λέγει κύριος, ὅτι ἐμοὶ κάμψει πᾶν γόνυ, καὶ πᾶσα γλῶσσα ἐξομολογήσεται τῷ θεῷ. 11 For the Scriptures say , As surely as I live , says the LORD , every knee will bend to me , and every tongue will confess and give praise to {NEQ} God . * 
1Cor.12:10 10ἄλλῳ δὲ ἐνεργήματα δυνάμεων, ἄλλῳ δὲ προφητεία· ἄλλῳ δὲ διακρίσεις πνευμάτων, ἑτέρῳ γένη γλωσσῶν, ἄλλῳ δὲ ἑρμηνεία γλωσσῶν. 10 {NEQ} He gives one person the power to perform miracles , and another the ability to prophesy . {NEQ} He gives someone else the ability to discern whether a message is from the Spirit of God or from another spirit . Still another person is given the ability to speak in unknown languages , * while another is given the ability to interpret what is being said .
1Cor.12:28 28καὶ οὓς μὲν ἔθετο θεὸς ἐν τῇ ἐκκλησίᾳ· πρῶτον ἀποστόλους, δεύτερον προφήτας, τρίτον διδασκάλους, ἔπειτα δυνάμεις, ἔπειτα χαρίσματα ἰαμάτων, ἀντιλήμψεις, κυβερνήσεις, γένη γλωσσῶν. 28 Here are some of the parts {NEQ} God has appointed for the church : first are apostles , second are prophets , third are teachers , then those who do miracles , {RPT} those who have the gift of healing , those who can help others , those who have the gift of leadership , those who speak in unknown languages .
1Cor.12:30 30μὴ πάντες χαρίσματα ἔχουσιν ἰαμάτων; μὴ πάντες γλώσσαις λαλοῦσιν; μὴ πάντες διερμηνεύουσιν; 30 Do we all have the gift of healing ? Do we all have the ability to speak in unknown languages ? Do we all have the ability to interpret unknown languages ? Of course not !
1Cor.13:1 1ἐὰν ταῖς γλώσσαις τῶν ἀνθρώπων λαλῶ καὶ τῶν ἀγγέλων, ἀγάπην δὲ μὴ ἔχω, γέγονα χαλκὸς ἠχῶν κύμβαλον ἀλαλάζον. 13:1 If I could speak all the languages of {NEQ} earth and of {NEQ} angels , but didn’t love others , I would only be a noisy gong or a clanging cymbal .
1Cor.13:8 8 ἀγάπη οὐδέποτε πίπτει. εἴτε δὲ προφητεῖαι καταργηθήσονται, εἴτε γλῶσσαι παύσονται, εἴτε γνῶσις καταργηθήσεται. 8 {RPT} Prophecy {RPT} and speaking in unknown languages {RPT} * and special knowledge will become useless . But {NEQ} love will last forever !
1Cor.14:2 2 γὰρ λαλῶν γλώσσῃ, οὐκ ἀνθρώποις λαλεῖ ἀλλὰ θεῷ· οὐδεὶς γὰρ ἀκούει πνεύματι, δὲ λαλεῖ μυστήρια. 2 For if you have the ability to speak in tongues , * you will be talking only to God , since people won’t be able to understand you . You will be speaking by the power of the Spirit , but it will all be mysterious .
1Cor.14:4 4 λαλῶν γλώσσῃ ἑαυτὸν οἰκοδομεῖ, δὲ προφητεύων ἐκκλησίαν οἰκοδομεῖ. 4 A person who speaks in tongues is strengthened personally , but one who speaks a word of prophecy strengthens the entire church .
1Cor.14:5 5θέλω δὲ πάντας ὑμᾶς λαλεῖν γλώσσαις, μᾶλλον δὲ ἵνα προφητεύητε· μείζων δὲ προφητεύων λαλῶν γλώσσαις, ἐκτὸς εἰ μὴ διερμηνεύῃ ἵνα ἐκκλησία οἰκοδομὴν λάβῃ. 5 {NEQ} I wish you could all speak in tongues , but even more I wish you could all prophesy . For {NEQ} prophecy is greater than {NEQ} speaking in tongues , unless someone interprets what you are saying so that the whole church will be strengthened .
1Cor.14:6 6νῦν δὲ ἀδελφοί, ἐὰν ἔλθω πρὸς ὑμᾶς γλώσσαις λαλῶν, τί ὑμᾶς ὠφελήσω ἐὰν μὴ ὑμῖν λαλήσω ἐν ἀποκαλύψει, ἐν γνώσει ἐν προφητείᾳ ἐν διδαχῇ; 6 {NEQ} {NEQ} Dear brothers and sisters , * if I should come to you speaking in an unknown language , * how would that help you ? But if I bring you {RPT} a revelation or {RPT} some special knowledge or {RPT} prophecy or {RPT} teaching , that will be helpful .
1Cor.14:9 9οὕτως καὶ ὑμεῖς· διὰ τῆς γλώσσης ἐὰν μὴ εὔσημον λόγον δῶτε, πῶς γνωσθήσεται τὸ λαλούμενον; ἔσεσθε γὰρ εἰς ἀέρα λαλοῦντες. 9 It’s the same for you . If you speak to people in words they don’t understand , how will they know what you are saying ? {NEQ} You might as well be talking into empty space .
1Cor.14:13 13διὸ λαλῶν γλώσσῃ προσευχέσθω ἵνα διερμηνεύῃ. 13 So anyone who speaks in tongues should pray also for the ability to interpret what has been said .
1Cor.14:14 14ἐὰν γὰρ προσεύχωμαι γλώσσῃ, τὸ πνεῦμά μου προσεύχεται, δὲ νοῦς μου ἄκαρπός ἐστιν. 14 For if I pray in tongues , my {NEQ} spirit is praying , but I {NEQ} don’t understand what I am saying .
1Cor.14:18 18εὐχαριστῶ τῷ θεῷ πάντων ὑμῶν μᾶλλον γλώσσαις λαλῶ. 18 I thank {NEQ} God that I speak in tongues more than any of you .
1Cor.14:19 19ἀλλὰ ἐν ἐκκλησίᾳ θέλω πέντε λόγους τῷ νοΐ μου λαλῆσαι ἵνα καὶ ἄλλους κατηχήσω μυρίους λόγους ἐν γλώσσῃ. 19 But in a church meeting I would rather speak five understandable words to help others than ten thousand words in an unknown language .
1Cor.14:22 22ὥστε αἱ γλῶσσαι εἰς σημεῖόν εἰσιν, οὐ τοῖς πιστεύουσιν, ἀλλὰ τοῖς ἀπίστοις. δέ, προφητεία, οὐ τοῖς ἀπίστοις, ἀλλὰ τοῖς πιστεύουσιν. 22 So you see that speaking in {NEQ} tongues is {NEQ} a sign , not for {NEQ} believers , but for {NEQ} unbelievers . {NEQ} Prophecy , however , {NEQ} is for the benefit of believers , not {NEQ} unbelievers .
1Cor.14:23 23ἐάν, οὖν, συνέλθῃ ἐκκλησία ὅλη ἐπὶ τὸ αὐτὸ καὶ πάντες λαλῶσιν γλώσσαις, εἰσέλθωσιν δὲ ἰδιῶται ἄπιστοι, οὐκ ἐροῦσιν ὅτι μαίνεσθε; 23 Even so , if unbelievers or people who don’t understand these things come into {NEQ} your church meeting and hear everyone speaking in an unknown language , {NEQ} they will think {NEQ} you are crazy .
1Cor.14:26 26τί οὖν, ἐστίν, ἀδελφοί; ὅταν συνέρχησθε, ἕκαστος ψαλμὸν ἔχει, διδαχὴν ἔχει, ἀποκάλυψιν ἔχει, γλῶσσαν ἔχει, ἑρμηνείαν ἔχει· πάντα πρὸς οἰκοδομὴν γινέσθω. 26 Well , my brothers and sisters , let’s summarize . When you meet together , one will sing , another will teach , another will tell some special revelation God has given , one will speak in tongues , and another will interpret what is said . But everything that is done must strengthen all of you .
1Cor.14:27 27εἴτε γλώσσῃ τις λαλεῖ κατὰ δύο τὸ πλεῖστον τρεῖς· καὶ ἀνὰ μέρος, καὶ εἷς διερμηνευέτω. 27 {NEQ} No more than {NEQ} two or three should speak in tongues . {NEQ} They must speak one at a time , and someone must interpret what they say .
1Cor.14:39 39ὥστε, ἀδελφοί μου, ζηλοῦτε τὸ προφητεύειν καὶ τὸ λαλεῖν μὴ κωλύετε γλώσσαις. 39 So , my dear brothers and sisters , be eager {NEQ} to prophesy , and don’t forbid {NEQ} speaking in tongues .
Phil.2:11 11καὶ πᾶσα γλῶσσα ἐξομολογήσηται ὅτι κύριος Ἰησοῦς Χριστός, εἰς δόξαν θεοῦ πατρός. 11 and every tongue confess that Jesus Christ is Lord , to the glory of God the Father .
Jas.1:26 26εἴ τις δοκεῖ θρησκὸς εἶναι μὴ χαλιναγωγῶν γλῶσσαν αὐτοῦ, ἀλλὰ ἀπατῶν καρδίαν ἑαυτοῦ, τούτου μάταιος θρησκεία. 26 If you claim to be religious but don’t control your tongue , {NEQ} you are fooling yourself , and your {NEQ} religion is worthless .
Jas.3:5 5οὕτως καί, γλῶσσα μικρὸν μέλος ἐστὶν καὶ μεγάλα αὐχεῖ. ἰδοὺ ἡλίκον πῦρ ἡλίκην ὕλην ἀνάπτει· 5 In the same way , the tongue is a small thing that makes {NEQ} grand speeches . But a tiny spark can set a great forest on fire .
Jas.3:6 6καὶ γλῶσσα πῦρ· κόσμος τῆς ἀδικίας γλῶσσα καθίσταται ἐν τοῖς μέλεσιν ἡμῶν, σπιλοῦσα ὅλον τὸ σῶμα· καὶ φλογίζουσα τὸν τροχὸν τῆς γενέσεως καὶ φλογιζομένη ὑπὸ τῆς γεέννης. 6 And the tongue is a flame of fire . It is {RPT} {RPT} {RPT} a whole world of {NEQ} wickedness {RPT} {RPT} , {NEQ} corrupting your entire {NEQ} body . {NEQ} It can set your whole life on fire , for it is set on fire by {NEQ} hell itself . * 
Jas.3:8 8τὴν δὲ γλῶσσαν οὐδεὶς δαμάσαι δύναται ἀνθρώπων· ἀκατάστατον κακόν, μεστὴ ἰοῦ θανατηφόρου. 8 but no one can tame the tongue . It is restless and evil , full of deadly poison .
1Pet.3:10 10ὁ, γάρ, Θέλων ζωὴν ἀγαπᾶν καὶ ἰδεῖν ἡμέρας ἀγαθάς, παυσάτω τὴν γλῶσσαν ἀπὸ κακοῦ, καὶ χείλη τοῦ μὴ λαλῆσαι δόλον. 10 For the Scriptures say , If you want to enjoy life and see many happy days , keep your tongue from speaking evil and your lips from telling lies .
1Jn.3:18 18τεκνία, μὴ ἀγαπῶμεν λόγῳ μηδὲ τῇ γλώσσῃ· ἀλλὰ ἐν ἔργῳ καὶ ἀληθείᾳ. 18 Dear children , let’s not merely say that we love each other ; {NEQ} let us show the truth {NEQ} by our actions .
Rev.5:9 9καὶ ᾄδουσιν ᾠδὴν καινὴν λέγοντες· ̓Άξιος εἶ λαβεῖν τὸ βιβλίον καὶ ἀνοῖξαι τὰς σφραγῖδας αὐτοῦ. ὅτι ἐσφάγης, καὶ ἠγόρασας τῷ θεῷ ἐν τῷ αἵματί σου ἐκ πάσης φυλῆς καὶ γλώσσης καὶ λαοῦ καὶ ἔθνους. 9 And they sang a new song with these words : You are worthy to take the scroll and break its seals and open it . For you were slaughtered , and your {NEQ} blood has ransomed people {NEQ} for God from every tribe and language and people and nation .
Rev.7:9 9μετὰ ταῦτα εἶδον καὶ ἰδοὺ ὄχλος πολύς, ὃν ἀριθμῆσαι αὐτὸν οὐδεὶς ἐδύνατο, ἐκ παντὸς ἔθνους καὶ φυλῶν καὶ λαῶν καὶ γλωσσῶν, ἑστῶτες ἐνώπιον τοῦ θρόνου καὶ ἐνώπιον τοῦ ἀρνίου· περιβεβλημένους στολὰς λευκάς καὶ φοίνικες ἐν ταῖς χερσὶν αὐτῶν. 9 After this I saw {NEQ} {RPT} a vast crowd , {RPT} too great to count {RPT} , from every nation and tribe and people and language , standing in front of the throne and before the Lamb . They were clothed in white robes and held palm branches in their {NEQ} hands .
Rev.10:11 11καὶ λέγουσίν μοι, Δεῖ σε πάλιν προφητεῦσαι ἐπὶ λαοῖς, καὶ ἔθνεσιν, καὶ γλώσσαις, καὶ βασιλεῦσιν πολλοῖς. 11 Then I was told , You must prophesy again about many peoples , {NEQ} nations , {NEQ} languages , and kings .
Rev.11:9 9καὶ βλέπουσιν ἐκ τῶν λαῶν, καὶ φυλῶν, καὶ γλωσσῶν, καὶ ἐθνῶν, τὸ πτῶμα αὐτῶν, ἡμέρας τρεῖς καὶ ἥμισυ· καὶ τὰ πτώματα αὐτῶν οὐκ ἀφίουσιν τεθῆναι εἰς μνῆμα. 9 And for three and a half days , all {NEQ} peoples , {NEQ} tribes , {NEQ} languages , and nations will stare at their {NEQ} bodies . No one will be allowed to bury {NEQ} them .
Rev.13:7 7καὶ ἐδόθη αὐτῷ ποιῆσαι πόλεμον μετὰ τῶν ἁγίων καὶ νικῆσαι αὐτούς· καὶ ἐδόθη αὐτῷ ἐξουσία ἐπὶ πᾶσαν φυλὴν καὶ λαὸν καὶ γλῶσσαν καὶ ἔθνος. 7 And the beast was allowed to wage war against {NEQ} God’s holy people and to conquer them . And he was given {RPT} authority to rule over every tribe and people and language and nation .
Rev.14:6 6καὶ εἶδον ἄλλον ἄγγελον πετόμενον ἐν μεσουρανήματι, ἔχοντα εὐαγγέλιον αἰώνιον εὐαγγελίσαι ἐπὶ τοὺς καθημένους ἐπὶ τῆς γῆς— καὶ ἐπὶ πᾶν ἔθνος, καὶ φυλήν, καὶ γλῶσσαν, καὶ λαόν. 6 And I saw another angel flying through the sky , carrying the eternal Good News to proclaim to the people who belong to this world {NEQ} to every nation , {NEQ} tribe , {NEQ} language , and people .
Rev.16:10 10καὶ πέμπτος ἐξέχεεν τὴν φιάλην αὐτοῦ ἐπὶ τὸν θρόνον τοῦ θηρίου, καὶ ἐγένετο βασιλεία αὐτοῦ ἐσκοτωμένη· καὶ ἐμασῶντο τὰς γλώσσας αὐτῶν ἐκ τοῦ πόνου, 10 Then the fifth angel poured out {NEQ} his bowl on the throne of the beast , and his {NEQ} kingdom was plunged into darkness . {NEQ} His subjects ground their teeth in anguish ,
Rev.17:15 15καὶ λέγει μοι, Τὰ ὕδατα εἶδες οὗ πόρνη κάθηται λαοὶ καὶ ὄχλοι εἰσὶν καὶ ἔθνη καὶ γλῶσσαι. 15 Then the angel said to me , The waters {RPT} {NEQ} where the prostitute is ruling represent masses of people {NEQ} of every nation and language .