The Bible

Old Testament

New Testament

Give Us Feedback

γνῶσις (gnosis, 1108)

Meanings

in knowledge, knowledge, of knowledge

Greek-English Concordance: 29 verses

  Greek (NLG) English (NLT)
Luke.1:77 77τοῦ δοῦναι γνῶσιν σωτηρίας τῷ λαῷ αὐτοῦ ἐν ἀφέσει ἁμαρτιῶν αὐτῶν. 77 You will tell his {NEQ} people how to {NEQ} find salvation through forgiveness of their sins .
Luke.11:52 52οὐαὶ ὑμῖν τοῖς νομικοῖς· ὅτι ἤρατε τὴν κλεῖδα τῆς γνώσεως. αὐτοὶ οὐκ εἰσήλθατε, καὶ τοὺς εἰσερχομένους ἐκωλύσατε. 52 What sorrow awaits you {NEQ} experts in religious law ! For you remove the key to {NEQ} knowledge from the people . You don’t enter the Kingdom yourselves , and you prevent others from entering .
Rom.2:20 20παιδευτὴν ἀφρόνων, διδάσκαλον νηπίων, ἔχοντα τὴν μόρφωσιν τῆς γνώσεως καὶ τῆς ἀληθείας ἐν τῷ νόμῳ. 20 You think you can instruct the ignorant and teach children the ways of God . For you are certain that {NEQ} {NEQ} God’s law gives you complete knowledge and {NEQ} truth .
Rom.11:33 33ὦ, βάθος πλούτου καὶ σοφίας καὶ γνώσεως θεοῦ· ὡς ἀνεξεραύνητα τὰ κρίματα αὐτοῦ καὶ ἀνεξιχνίαστοι αἱ ὁδοὶ αὐτοῦ. 33 Oh , how great are God’s riches and wisdom and knowledge ! How impossible it is for us to understand his {NEQ} decisions and {RPT} his {NEQ} ways !
Rom.15:14 14πέπεισμαι δέ, ἀδελφοί μου, καὶ αὐτὸς ἐγὼ περὶ ὑμῶν ὅτι καὶ αὐτοὶ μεστοί ἐστε ἀγαθωσύνης· πεπληρωμένοι πάσης τῆς γνώσεως δυνάμενοι καὶ ἀλλήλους νουθετεῖν. 14 {NEQ} I am fully convinced {NEQ} , my dear brothers and sisters {RPT} {RPT} , * that {NEQ} you are full of goodness . You know these things so well you can teach {NEQ} each other all about them .
1Cor.1:5 5ὅτι ἐν παντὶ ἐπλουτίσθητε, ἐν αὐτῷ— ἐν παντὶ λόγῳ καὶ πάσῃ γνώσει· 5 {NEQ} Through him , God has enriched your church in every way with all of your eloquent words and all of your knowledge .
1Cor.8:1 1περὶ δὲ τῶν εἰδωλοθύτων· οἴδαμεν ὅτι πάντες γνῶσιν ἔχομεν. γνῶσις φυσιοῖ, δὲ ἀγάπη οἰκοδομεῖ. 8:1 Now regarding your question about {NEQ} food that has been offered to idols . Yes , we know that we all have knowledge about this issue . But while {NEQ} knowledge makes us feel important , it is {NEQ} {NEQ} love that strengthens the church .
1Cor.8:7 7ἀλλ᾽ οὐκ ἐν πᾶσιν γνῶσις· τινὲς δὲ τῇ συνηθείᾳ, ἕως ἄρτι τοῦ εἰδώλου, ὡς εἰδωλόθυτον ἐσθίουσιν, καὶ συνείδησις αὐτῶν ἀσθενὴς οὖσα μολύνεται. 7 However , not all believers know this . Some {NEQ} are {NEQ} accustomed to thinking of {NEQ} idols as being real , so when they eat food that has been offered to idols , they think of it as the worship of real gods , and their weak {NEQ} consciences are violated .
1Cor.8:10 10ἐὰν γάρ τις ἴδῃ σέ— τὸν ἔχοντα γνῶσιν— ἐν εἰδωλείῳ κατακείμενον, οὐχὶ συνείδησις αὐτοῦ ἀσθενοῦς ὄντος οἰκοδομηθήσεται εἰς τὸ τὰ εἰδωλόθυτα ἐσθίειν; 10 For if others see you with your superior knowledge eating in the temple of an idol , won’t they be encouraged to violate their {NEQ} conscience by eating {NEQ} food that has been offered to an idol ?
1Cor.8:11 11ἀπόλλυται γὰρ ἀσθενῶν, ἐν τῇ σῇ γνώσει, ἀδελφὸς δι᾽ ὃν Χριστὸς ἀπέθανεν. 11 So because of {NEQ} your superior knowledge , a weak {NEQ} believer * for whom Christ died will be destroyed .
1Cor.12:8 8 μὲν γὰρ διὰ τοῦ πνεύματος δίδοται λόγος σοφίας· ἄλλῳ δὲ λόγος γνώσεως κατὰ τὸ αὐτὸ πνεῦμα· 8 {NEQ} {NEQ} To one person the Spirit gives the ability to give wise advice * ; {NEQ} to another the same Spirit gives a message of special knowledge . * 
1Cor.13:2 2καὶ ἐὰν ἔχω προφητείαν, καὶ εἰδῶ τὰ μυστήρια πάντα καὶ πᾶσαν τὴν γνῶσιν, καὶ ἐὰν ἔχω πᾶσαν τὴν πίστιν ὥστε ὄρη μεθιστάνειν, ἀγάπην δὲ μὴ ἔχω, οὐθέν εἰμι. 2 {NEQ} If I had the gift of prophecy , and if I understood all of God’s secret plans and possessed all {NEQ} knowledge , and if I had such {NEQ} faith that I could move mountains , but didn’t love others , I would be nothing .
1Cor.13:8 8 ἀγάπη οὐδέποτε πίπτει. εἴτε δὲ προφητεῖαι καταργηθήσονται, εἴτε γλῶσσαι παύσονται, εἴτε γνῶσις καταργηθήσεται. 8 {RPT} Prophecy {RPT} and speaking in unknown languages {RPT} * and special knowledge will become useless . But {NEQ} love will last forever !
1Cor.14:6 6νῦν δὲ ἀδελφοί, ἐὰν ἔλθω πρὸς ὑμᾶς γλώσσαις λαλῶν, τί ὑμᾶς ὠφελήσω ἐὰν μὴ ὑμῖν λαλήσω ἐν ἀποκαλύψει, ἐν γνώσει ἐν προφητείᾳ ἐν διδαχῇ; 6 {NEQ} {NEQ} Dear brothers and sisters , * if I should come to you speaking in an unknown language , * how would that help you ? But if I bring you {RPT} a revelation or {RPT} some special knowledge or {RPT} prophecy or {RPT} teaching , that will be helpful .
2Cor.2:14 14τῷ δὲ θεῷ χάρις· τῷ πάντοτε θριαμβεύοντι ἡμᾶς ἐν τῷ Χριστῷ· καὶ τὴν ὀσμὴν τῆς γνώσεως αὐτοῦ φανεροῦντι δι᾽ ἡμῶν, ἐν παντὶ τόπῳ· 14 But thank {NEQ} God ! He has made us his captives and continues to lead us along in {NEQ} {NEQ} Christ’s triumphal procession . Now he uses us to spread the knowledge of Christ everywhere , {NEQ} like a sweet perfume .
2Cor.4:6 6ὅτι θεός, εἰπών, Ἐκ σκότους φῶς λάμψει, ὃς ἔλαμψεν ἐν ταῖς καρδίαις ἡμῶν πρὸς φωτισμὸν τῆς γνώσεως τῆς δόξης τοῦ θεοῦ ἐν προσώπῳ Ἰησοῦ Χριστοῦ. 6 For {NEQ} God , who said , Let there be light in the darkness , {RPT} has made this light shine in our {NEQ} hearts so we could know the glory of {NEQ} God that is seen in the face of Jesus Christ .
2Cor.6:6 6ἐν ἁγνότητι, ἐν γνώσει, ἐν μακροθυμίᾳ, ἐν χρηστότητι ἐν πνεύματι ἁγίῳ, ἐν ἀγάπῃ ἀνυποκρίτῳ· 6 We prove ourselves by our purity , our {RPT} understanding , {RPT} our patience , our {RPT} kindness , by the Holy Spirit within us , * and by our sincere love .
2Cor.8:7 7ἀλλ᾽ ὥσπερ ἐν παντὶ περισσεύετε— πίστει, καὶ λόγῳ, καὶ γνώσει, καὶ πάσῃ σπουδῇ, καὶ τῇ ἐξ ἡμῶν ἐν ὑμῖν ἀγάπῃ— ἵνα καὶ ἐν ταύτῃ τῇ χάριτι περισσεύητε. 7 Since you excel in so many ways in your faith , your {NEQ} gifted speakers , your {NEQ} knowledge , your {NEQ} enthusiasm , and your {NEQ} love from us * I want you to excel also in this {NEQ} gracious act of giving .
2Cor.10:5 5καὶ πᾶν ὕψωμα ἐπαιρόμενον κατὰ τῆς γνώσεως τοῦ θεοῦ. καὶ αἰχμαλωτίζοντες πᾶν νόημα εἰς τὴν ὑπακοὴν τοῦ Χριστοῦ. 5 {NEQ} We destroy every proud obstacle that keeps people from {NEQ} knowing {NEQ} God . {NEQ} We capture their rebellious thoughts and teach them {NEQ} to obey {NEQ} Christ .
2Cor.11:6 6εἰ δὲ καὶ ἰδιώτης τῷ λόγῳ, ἀλλ᾽ οὐ τῇ γνώσει· ἀλλ᾽ ἐν παντὶ φανερώσαντες ἐν πᾶσιν εἰς ὑμᾶς. 6 {NEQ} {NEQ} {NEQ} I may be unskilled {NEQ} as a speaker , but I’m not lacking {NEQ} in knowledge . {NEQ} We have made this clear to you in every possible way .
Eph.3:19 19γνῶναί τε, τὴν ὑπερβάλλουσαν τῆς γνώσεως ἀγάπην τοῦ Χριστοῦ· ἵνα πληρωθῆτε εἰς πᾶν τὸ πλήρωμα τοῦ θεοῦ. 19 {NEQ} May you experience the love of {NEQ} Christ , though it is too great to understand fully . Then you will be made complete with all the fullness of life and power that comes from {NEQ} God .
Phil.3:8 8ἀλλὰ μενοῦνγε καί, ἡγοῦμαι πάντα ζημίαν εἶναι διὰ τὸ ὑπερέχον τῆς γνώσεως Χριστοῦ Ἰησοῦ τοῦ κυρίου μου· δι᾽ ὃν τὰ πάντα ἐζημιώθην, καὶ ἡγοῦμαι σκύβαλα, ἵνα Χριστὸν κερδήσω 8 Yes , {RPT} everything else is worthless when compared with the infinite value of {NEQ} knowing Christ Jesus my {NEQ} Lord . For his sake I have discarded everything else , {NEQ} counting it all as garbage , so that I could gain Christ
Col.2:3 3ἐν εἰσὶν πάντες οἱ θησαυροὶ τῆς σοφίας καὶ γνώσεως ἀπόκρυφοι. 3 In him lie hidden all the treasures of {NEQ} wisdom and knowledge .
1Tim.6:20 20 Τιμόθεε, τὴν παραθήκην φύλαξον· ἐκτρεπόμενος τὰς βεβήλους, κενοφωνίας καὶ ἀντιθέσεις τῆς ψευδωνύμου γνώσεως· 20 {NEQ} Timothy , guard what God has entrusted to you . Avoid {NEQ} godless , foolish discussions with those who oppose you with their {NEQ} so-called knowledge .
1Pet.3:7 7οἱ ἄνδρες, ὁμοίως, συνοικοῦντες κατὰ γνῶσιν ὡς ἀσθενεστέρῳ σκεύει— τῷ γυναικείῳ, ἀπονέμοντες τιμὴν ὡς καὶ συνκληρονόμοις χάριτος ζωῆς· εἰς τὸ μὴ ἐγκόπτεσθαι τὰς προσευχὰς ὑμῶν. 7 In the same way , you husbands must give honor to your wives . Treat your wife with understanding as you live together . {NEQ} She may be weaker than you are , but she is your equal partner in God’s gift of new life . Treat her as you should so your {NEQ} prayers will not be hindered .
2Pet.1:5 5καὶ αὐτὸ τοῦτο δέ, σπουδὴν πᾶσαν παρεισενέγκαντες ἐπιχορηγήσατε ἐν τῇ πίστει ὑμῶν τὴν ἀρετήν· ἐν δὲ τῇ ἀρετῇ, τὴν γνῶσιν· 5 {NEQ} In view of all this , make every effort to respond to God’s promises . Supplement your {NEQ} faith with a generous provision of {NEQ} moral excellence , and {RPT} {NEQ} moral excellence with {NEQ} knowledge ,
2Pet.1:6 6ἐν δὲ τῇ γνώσει, τὴν ἐγκράτειαν· ἐν δὲ τῇ ἐγκρατείᾳ, τὴν ὑπομονήν· ἐν δὲ τῇ ὑπομονῇ, τὴν εὐσέβειαν· 6 {RPT} and {NEQ} knowledge with {NEQ} self-control , {RPT} and {NEQ} self-control with {NEQ} patient endurance , {RPT} and {NEQ} patient endurance with {NEQ} godliness ,
2Pet.3:18 18αὐξάνετε δέ, ἐν χάριτι καὶ γνώσει τοῦ κυρίου ἡμῶν καὶ σωτῆρος Ἰησοῦ Χριστοῦ. αὐτῷ δόξα, καὶ νῦν καὶ εἰς ἡμέραν αἰῶνος· ἀμήν. 18 Rather , you must grow in the grace and knowledge of our {NEQ} Lord and Savior Jesus Christ . All glory to him , both now and forever ! Amen .