The Bible

Old Testament

New Testament

Give Us Feedback

γυνή (gyne, 1135)

Meanings

[a] wife, [a] woman, [for a] woman, [his] wife, [is] woman, [the] wife, [the] women, for [a] woman, for women, of [a] woman, of women, to [a] wife, wife, wife [does], wives, wives (wife), woman, women, women [deaconesses]

Greek-English Concordance: 215 verses

  Greek (NLG) English (NLT)
Matt.1:20 20ταῦτα δὲ αὐτοῦ ἐνθυμηθέντος, ἰδοὺ ἄγγελος κυρίου κατ᾽ ὄναρ ἐφάνη αὐτῷ λέγων, Ἰωσὴφ υἱὸς Δαυείδ, μὴ φοβηθῇς παραλαβεῖν Μαρίαν τὴν γυναῖκά σου. τὸ γὰρ ἐν αὐτῇ γεννηθὲν ἐκ πνεύματός ἐστιν ἁγίου. 20 As he considered this {NEQ} , {NEQ} an angel of the Lord appeared to him in a dream . Joseph , son of David , the angel said , do not be afraid to take Mary as your {NEQ} wife . For the child within her was conceived by the {NEQ} Holy Spirit .
Matt.1:24 24ἐγερθεὶς δὲ Ἰωσὴφ ἀπὸ τοῦ ὕπνου, ἐποίησεν ὡς προσέταξεν αὐτῷ ἄγγελος κυρίου καὶ παρέλαβεν τὴν γυναῖκα αὐτοῦ. 24 When {NEQ} {NEQ} Joseph woke up , he did as the angel of the Lord commanded {RPT} and took Mary as his {NEQ} wife .
Matt.5:28 28ἐγὼ δὲ λέγω ὑμῖν, ὅτι πᾶς βλέπων γυναῖκα πρὸς τὸ ἐπιθυμῆσαι αὐτὴν ἤδη ἐμοίχευσεν αὐτὴν ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτοῦ. 28 But I say {RPT} , {NEQ} anyone who even looks at a woman with lust {RPT} has already committed adultery with her in his {NEQ} heart .
Matt.5:31 31ἐρρέθη δέ, ̔Ὸς ἂν ἀπολύσῃ τὴν γυναῖκα αὐτοῦ δότω αὐτῇ ἀποστάσιον. 31 {NEQ} You have heard the law that says , A man can divorce his {NEQ} wife by merely giving her a written notice of divorce . * 
Matt.5:32 32ἐγὼ δὲ λέγω ὑμῖν ὅτι πᾶς ἀπολύων τὴν γυναῖκα αὐτοῦ, παρεκτὸς λόγου πορνείας, ποιεῖ αὐτὴν μοιχευθῆναι. καὶ ὃς ἐὰν ἀπολελυμένην γαμήσῃ μοιχᾶται. 32 But I say {RPT} that a man who divorces his {NEQ} wife , unless she has been unfaithful , causes her to commit adultery . And anyone who marries a divorced woman also commits adultery .
Matt.9:20 20καὶ ἰδοὺ γυνὴ αἱμορροοῦσα δώδεκα ἔτη προσελθοῦσα ὄπισθεν, ἥψατο τοῦ κρασπέδου τοῦ ἱματίου αὐτοῦ· 20 Just then a woman who had suffered for twelve years with constant bleeding came up behind him . She touched the fringe of his {NEQ} robe ,
Matt.9:22 22 δὲ Ἰησοῦς στραφείς, καὶ ἰδὼν αὐτὴν εἶπεν, Θάρσει, θύγατερ. πίστις σου σέσωκέν σε. καὶ ἐσώθη γυνὴ ἀπὸ τῆς ὥρας ἐκείνης. 22 {NEQ} {NEQ} Jesus turned around , and when he saw her he said , Daughter , be encouraged ! Your {NEQ} faith has made you well . And the woman was healed at that {NEQ} moment .
Matt.11:11 11ἀμὴν λέγω ὑμῖν, οὐκ ἐγήγερται ἐν γεννητοῖς γυναικῶν, μείζων Ἰωάνου τοῦ Βαπτιστοῦ. δὲ μικρότερος ἐν τῇ βασιλείᾳ τῶν οὐρανῶν μείζων αὐτοῦ ἐστίν. 11 I tell you the truth , of all who have ever lived , none is greater than John the Baptist . Yet even the least person in the Kingdom of {NEQ} Heaven is greater than he is !
Matt.13:33 33ἄλλην παραβολὴν ἐλάλησεν αὐτοῖς· Ὁμοία ἐστὶν βασιλεία τῶν οὐρανῶν ζύμῃ· ἣν λαβοῦσα γυνὴ ἐνέκρυψεν εἰς ἀλεύρου σάτα τρία, ἕως οὗ ἐζυμώθη ὅλον. 33 Jesus also used this illustration {RPT} : The Kingdom of {NEQ} Heaven is like the yeast a woman {RPT} used in making bread . Even though she put only a little yeast in three measures of flour , {RPT} {RPT} it permeated every part of the dough .
Matt.14:3 3 γὰρ Ἡρῴδης κρατήσας τὸν Ἰωάνην ἔδησεν αὐτὸν καὶ ἐν φυλακῇ ἀπέθετο διὰ Ἡρῳδιάδα (τὴν γυναῖκα Φιλίππου τοῦ ἀδελφοῦ αὐτοῦ). 3 For {NEQ} Herod had arrested {RPT} and imprisoned {NEQ} John as a favor to his wife Herodias ( the former wife of Herod’s {NEQ} brother Philip ) .
Matt.14:21 21οἱ δὲ ἐσθίοντες ἦσαν ἄνδρες ὡσεὶ πεντακισχίλιοι, χωρὶς γυναικῶν καὶ παιδίων. 21 {NEQ} About 5,000 men were {NEQ} fed that day , in addition to all the women and children !
Matt.15:22 22καὶ ἰδοὺ γυνὴ Χαναναία ἀπὸ τῶν ὁρίων ἐκείνων ἐξελθοῦσα, ἔκραζεν λέγουσα, Ἐλέησόν με, κύριε, υἱὸς Δαυείδ. θυγάτηρ μου κακῶς δαιμονίζεται. 22 {NEQ} {NEQ} A Gentile * woman who lived there came to him , pleading , Have mercy on me , O Lord , Son of David ! For my {NEQ} daughter is possessed by a demon that torments her severely .
Matt.15:28 28τότε ἀποκριθεὶς Ἰησοῦς εἶπεν αὐτῇ, γύναι, μεγάλη σου πίστις. γενηθήτω σοι ὡς θέλεις. καὶ ἰάθη θυγάτηρ αὐτῆς ἀπὸ τῆς ὥρας ἐκείνης. 28 {NEQ} Dear woman , {NEQ} Jesus said to her , your {NEQ} faith is great . Your request is granted . And her {NEQ} daughter was instantly healed .
Matt.15:38 38οἱ δὲ ἐσθίοντες ἦσαν τετρακισχίλιοι ἄνδρες, χωρὶς γυναικῶν καὶ παιδίων. 38 {NEQ} There were 4,000 men who were fed that day , in addition to all the women and children .
Matt.18:25 25μὴ ἔχοντος δὲ αὐτοῦ ἀποδοῦναι, ἐκέλευσεν αὐτὸν κύριος πραθῆναι— καὶ τὴν γυναῖκα, καὶ τὰ τέκνα, καὶ πάντα ὅσα ἔχει— καὶ ἀποδοθῆναι. 25 {NEQ} He couldn’t pay , so his {NEQ} master ordered that he be sold along with his {NEQ} wife , {RPT} his {NEQ} children , and everything he owned {NEQ} to pay the debt .
Matt.19:3 3καὶ προσῆλθαν αὐτῷ Φαρισαῖοι πειράζοντες αὐτὸν καὶ λέγοντες· Εἰ ἔξεστιν ἀνθρώπῳ ἀπολῦσαι τὴν γυναῖκα αὐτοῦ κατὰ πᾶσαν αἰτίαν; 3 {NEQ} Some Pharisees came {RPT} and tried to trap him {NEQ} with this question : Should a man be allowed to divorce his {NEQ} wife for just any reason ?
Matt.19:5 5καὶ εἶπεν, ̔Ένεκα τούτου καταλείψει ἄνθρωπος τὸν πατέρα καὶ τὴν μητέρα καὶ κολληθήσεται τῇ γυναικὶ αὐτοῦ, καὶ ἔσονται οἱ δύο εἰς σάρκα μίαν. 5 And he said , This explains why a man leaves his father and {RPT} mother and is joined to his {NEQ} wife , and the two are united into one . * 
Matt.19:8 8λέγει αὐτοῖς ὅτι, Μωυσῆς πρὸς τὴν σκληροκαρδίαν ὑμῶν ἐπέτρεψεν ὑμῖν ἀπολῦσαι τὰς γυναῖκας ὑμῶν, ἀπ᾽ ἀρχῆς δὲ οὐ γέγονεν οὕτως. 8 Jesus replied {RPT} , Moses permitted {RPT} divorce only as a concession to your {NEQ} hard hearts {RPT} , but it was not what God had originally intended .
Matt.19:9 9λέγω δὲ ὑμῖν, ὅτι ὃς ἂν ἀπολύσῃ τὴν γυναῖκα αὐτοῦ— μὴ ἐπὶ πορνείᾳ— καὶ γαμήσῃ ἄλλην μοιχᾶται. 9 And I tell you this , {NEQ} whoever divorces his {NEQ} wife and marries someone else commits adultery unless his wife has been unfaithful . * 
Matt.19:10 10λέγουσιν αὐτῷ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ, Εἰ οὕτως ἐστὶν αἰτία τοῦ ἀνθρώπου μετὰ τῆς γυναικός, οὐ συμφέρει γαμῆσαι. 10 Jesus' {NEQ} disciples then said to him , If this is the case , it is better not to marry !
Matt.22:24 24λέγοντες, Διδάσκαλε, Μωυσῆς εἶπεν, Ἐάν τις ἀποθάνῃ μὴ ἔχων τέκνα, ἐπιγαμβρεύσει ἀδελφὸς αὐτοῦ τὴν γυναῖκα αὐτοῦ καὶ ἀναστήσει σπέρμα τῷ ἀδελφῷ αὐτοῦ. 24 Teacher , Moses said , If a man dies without children , his {NEQ} brother should marry the widow {RPT} and have a child who will carry on the brother’s {RPT} name . * 
Matt.22:25 25ἦσαν δέ, παρ᾽ ἡμῖν, ἑπτὰ ἀδελφοί. καὶ πρῶτος γήμας ἐτελεύτησεν καὶ μὴ ἔχων σπέρμα. ἀφῆκεν τὴν γυναῖκα αὐτοῦ τῷ ἀδελφῷ αὐτοῦ, 25 Well , suppose there were seven brothers . {NEQ} The oldest one married and then died without children , so his brother married the widow {RPT} .
Matt.22:27 27ὕστερον δὲ πάντων ἀπέθανεν γυνή. 27 Last of all , the woman also died .
Matt.22:28 28ἐν τῇ ἀναστάσει, οὖν, τίνος τῶν ἑπτὰ ἔσται γυνή; πάντες γὰρ ἔσχον αὐτήν. 28 So tell us , whose wife will she be in the resurrection ? For all {NEQ} seven were married to her .
Matt.26:7 7προσῆλθεν αὐτῷ γυνὴ ἔχουσα ἀλάβαστρον μύρου βαρυτίμου καὶ κατέχεεν ἐπὶ τῆς κεφαλῆς αὐτοῦ, ἀνακειμένου. 7 While he was eating , * a woman came in {RPT} with a beautiful alabaster jar of expensive perfume and poured it over his {NEQ} head .
Matt.26:10 10γνοὺς δὲ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτοῖς, Τί κόπους παρέχετε τῇ γυναικί ἔργον γὰρ καλὸν ἠργάσατο εἰς ἐμέ; 10 But {NEQ} Jesus , aware of this , replied {RPT} , Why criticize this woman for doing such a good thing to me ?
Matt.27:19 19καθημένου δέ αὐτοῦ ἐπὶ τοῦ βήματος, ἀπέστειλεν πρὸς αὐτὸν γυνὴ αὐτοῦ λέγουσα· Μηδὲν σοὶ καὶ τῷ δικαίῳ ἐκείνῳ. πολλὰ γὰρ ἔπαθον σήμερον κατ᾽ ὄναρ δι᾽ αὐτόν. 19 Just then , as Pilate was sitting on the judgment seat , his {NEQ} wife sent him this message : Leave {NEQ} that {NEQ} innocent man alone . {NEQ} I suffered through a terrible nightmare about him last night .
Matt.27:55 55ἦσαν δὲ ἐκεῖ γυναῖκες πολλαὶ ἀπὸ μακρόθεν θεωροῦσαι αἵτινες ἠκολούθησαν τῷ Ἰησοῦ ἀπὸ τῆς Γαλιλαίας διακονοῦσαι αὐτῷ. 55 And {RPT} many women who had come from {NEQ} Galilee with {NEQ} Jesus to care for him were watching from a distance .
Matt.28:5 5ἀποκριθεὶς δὲ ἄγγελος εἶπεν ταῖς γυναιξίν, Μὴ φοβεῖσθε ὑμεῖς. οἶδα γὰρ ὅτι Ἰησοῦν, τὸν ἐσταυρωμένον, ζητεῖτε· 5 Then the angel spoke to the women . Don’t be afraid {RPT} ! he said . {NEQ} {NEQ} I know you are looking for Jesus , who was crucified .
Mark.5:25 25καὶ γυνὴ οὖσα ἐν ῥύσει αἵματος δώδεκα ἔτη· 25 {NEQ} A woman in the crowd had suffered for twelve years with constant bleeding .
Mark.5:33 33 δὲ γυνὴ φοβηθεῖσα, καὶ τρέμουσα εἰδυῖα γέγονεν αὐτῇ, ἦλθεν καὶ προσέπεσεν αὐτῷ καὶ εἶπεν αὐτῷ πᾶσαν τὴν ἀλήθειαν. 33 Then the frightened woman , {NEQ} trembling at the realization of what had happened to her , came and fell to her knees in front of him and told him what she had done .
Mark.6:17 17αὐτὸς γὰρ Ἡρῴδης ἀποστείλας ἐκράτησεν τὸν Ἰωάνην καὶ ἔδησεν αὐτὸν ἐν φυλακῇ διὰ Ἡρῳδιάδα, τὴν γυναῖκα Φιλίππου τοῦ ἀδελφοῦ αὐτοῦ, ὅτι αὐτὴν ἐγάμησεν· 17 For {NEQ} {RPT} Herod had sent soldiers to arrest and imprison {RPT} {NEQ} John as a favor to Herodias . She had been his {NEQ} brother Philip’s {NEQ} wife , but Herod had married her .
Mark.6:18 18ἔλεγεν γὰρ Ἰωάνης τῷ Ἡρῴδῃ ὅτι, Οὐκ ἔξεστίν σοι ἔχειν τὴν γυναῖκα τοῦ ἀδελφοῦ σου. 18 {NEQ} {NEQ} John had been telling {NEQ} Herod , It is against God’s law for you to marry your {NEQ} brother’s {NEQ} wife .
Mark.7:25 25ἀλλ᾽ εὐθὺς ἀκούσασα γυνὴ περὶ αὐτοῦ, ἧς εἶχεν τὸ θυγάτριον αὐτῆς πνεῦμα ἀκάθαρτον, ἐλθοῦσα προσέπεσεν πρὸς τοὺς πόδας αὐτοῦ. 25 {NEQ} Right away a woman who had heard about him came and fell at {RPT} his {NEQ} feet . Her {NEQ} little girl {RPT} was possessed by an evil * spirit ,
Mark.7:26 26 δὲ γυνὴ ἦν Ἑλληνίς, Συροφοινίκισσα τῷ γένει, καὶ ἠρώτα αὐτὸν ἵνα τὸ δαιμόνιον ἐκβάλῃ ἐκ τῆς θυγατρὸς αὐτῆς. 26 and she begged him to cast out the demon from {RPT} her {NEQ} daughter . Since she was a Gentile , {NEQ} born in Syrian Phoenicia ,
Mark.10:2 2καὶ προσελθόντες Φαρισαῖοι ἐπηρώτων αὐτόν· Εἰ ἔξεστιν ἀνδρὶ γυναῖκα ἀπολῦσαι, πειράζοντες αὐτόν; 2 Some Pharisees {NEQ} came and tried to trap him with this question {RPT} : Should a man be allowed to divorce his wife ?
Mark.10:7 7ἕνεκεν τούτου καταλείψει ἄνθρωπος τὸν πατέρα αὐτοῦ καὶ τὴν μητέρα καὶ προσκολληθήσεται πρὸς τὴν γυναῖκα αὐτοῦ, 7 This explains why a man leaves his {NEQ} father and {NEQ} mother and is joined to his {NEQ} wife , * 
Mark.10:11 11καὶ λέγει αὐτοῖς, ̔Ὸς ἂν ἀπολύσῃ τὴν γυναῖκα αὐτοῦ καὶ γαμήσῃ ἄλλην μοιχᾶται ἐπ᾽ αὐτήν. 11 {NEQ} He told them , Whoever divorces his {NEQ} wife and marries someone else commits adultery against her .
Mark.12:19 19Διδάσκαλε, Μωυσῆς ἔγραψεν ἡμῖν ὅτι ἐάν τινος ἀδελφὸς ἀποθάνῃ, καὶ καταλίπῃ γυναῖκα καὶ μὴ ἀφῇ τέκνον, ἵνα λάβῃ ἀδελφὸς αὐτοῦ τὴν γυναῖκα καὶ ἐξαναστήσῃ σπέρμα τῷ ἀδελφῷ αὐτοῦ. 19 Teacher , Moses gave us a law that if a man dies , {NEQ} leaving a wife {NEQ} without children , his {NEQ} brother should marry the widow and have a child who will carry on the brother’s name {RPT} . * 
Mark.12:20 20ἑπτὰ ἀδελφοὶ ἦσαν. καὶ πρῶτος ἔλαβεν γυναῖκα καὶ ἀποθνῄσκων οὐκ ἀφῆκεν σπέρμα. 20 Well , suppose there were seven brothers . {NEQ} The oldest one married and then died without children .
Mark.12:22 22καὶ οἱ ἑπτὰ οὐκ ἀφῆκαν σπέρμα. ἔσχατον πάντων, καὶ γυνὴ ἀπέθανεν. 22 This continued with all seven of them , and still there were no children . Last of all , the woman also died .
Mark.12:23 23ἐν τῇ ἀναστάσει τίνος αὐτῶν ἔσται γυνή; οἱ γὰρ ἑπτὰ ἔσχον αὐτὴν γυναῖκα. 23 So tell us , whose {RPT} wife will she be in the resurrection ? For all seven were married to her .
Mark.14:3 3καὶ ὄντος αὐτοῦ ἐν Βηθανίᾳ, ἐν τῇ οἰκίᾳ Σίμωνος, τοῦ λεπροῦ· κατακειμένου αὐτοῦ ἦλθεν γυνὴ ἔχουσα ἀλάβαστρον μύρου νάρδου πιστικῆς πολυτελοῦς· συντρίψασα τὴν ἀλάβαστρον κατέχεεν αὐτοῦ τῆς κεφαλῆς. 3 Meanwhile , Jesus was in Bethany at the home of Simon , a man who had previously had leprosy . While he was eating , * a woman came in with a beautiful alabaster jar of expensive perfume made from essence of nard . She broke open the jar and poured the perfume over his {NEQ} head .
Mark.15:40 40ἦσαν δὲ καὶ γυναῖκες, ἀπὸ μακρόθεν θεωροῦσαι, ἐν αἷς καὶ Μαριὰμ Μαγδαληνή, καὶ Μαρία (ἡ Ἰακώβου τοῦ μικροῦ καὶ Ἰωσῆτος μήτηρ), καὶ Σαλώμη. 40 Some women were {NEQ} {NEQ} there , watching from a distance , including Mary {NEQ} Magdalene , {NEQ} Mary ( the mother of James the younger and of Joseph * ) , and Salome .
Luke.1:5 5ἐγένετο ἐν ταῖς ἡμέραις Ἡρῴδου βασιλέως τῆς Ἰουδαίας, ἱερεύς τις ὀνόματι Ζαχαρίας· ἐξ ἐφημερίας Ἀβιά, καὶ γυνὴ αὐτῷ, ἐκ τῶν θυγατέρων Ἀαρών, καὶ τὸ ὄνομα αὐτῆς Ἐλεισάβετ. 5 When Herod was king of {NEQ} Judea , there was a Jewish priest named Zechariah . He was a member of the priestly order of Abijah , and his wife , {NEQ} Elizabeth , was also from the priestly line of Aaron .
Luke.1:13 13εἶπεν δὲ πρὸς αὐτὸν ἄγγελος, Μὴ φοβοῦ, Ζαχαρία. διότι εἰσηκούσθη δέησίς σου, καὶ γυνή σου, Ἐλεισάβετ, γεννήσει υἱόν σοι. καὶ καλέσεις τὸ ὄνομα αὐτοῦ Ἰωάνην. 13 But the angel said {RPT} {RPT} , Don’t be afraid , Zechariah ! {NEQ} God has heard your {NEQ} prayer . {NEQ} Your {NEQ} wife , Elizabeth , will give you a son , and you are to name him John .
Luke.1:18 18καὶ εἶπεν Ζαχαρίας πρὸς τὸν ἄγγελον, Κατὰ τί γνώσομαι τοῦτο; ἐγὼ γάρ εἰμι πρεσβύτης, καὶ γυνή μου προβεβηκυῖα ἐν ταῖς ἡμέραις αὐτῆς. 18 {NEQ} Zechariah said to the angel , How can I be sure this will happen ? I’m {NEQ} an old man now , and my {NEQ} wife is also well along in {NEQ} years {RPT} .
Luke.1:24 24μετὰ δὲ ταύτας τὰς ἡμέρας, συνέλαβεν Ἐλεισάβετ, γυνὴ αὐτοῦ, καὶ περιέκρυβεν ἑαυτὴν μῆνας πέντε λέγουσα 24   {NEQ} Soon afterward his {NEQ} wife , Elizabeth , became pregnant and {RPT} went into seclusion for five months .
Luke.1:42 42καὶ ἀνεφώνησεν κραυγῇ μεγάλῃ καὶ εἶπεν, Εὐλογημένη σὺ ἐν γυναιξίν, καὶ εὐλογημένος καρπὸς τῆς κοιλίας σου. 42 {NEQ} Elizabeth gave a glad cry and exclaimed to Mary , God has blessed you above all women , and your child is blessed .
Luke.3:19 19 δὲ Ἡρῴδης, τετραάρχης, ἐλεγχόμενος ὑπ᾽ αὐτοῦ περὶ Ἡρῳδιάδος, τῆς γυναικὸς τοῦ ἀδελφοῦ αὐτοῦ, καὶ περὶ πάντων ὧν ἐποίησεν πονηρῶν Ἡρῴδης. 19 John also publicly criticized {NEQ} Herod Antipas , the ruler of Galilee , * for marrying Herodias , his {NEQ} brother’s {NEQ} wife , and for many other wrongs he had done .
Luke.4:26 26καὶ πρὸς οὐδεμίαν αὐτῶν ἐπέμφθη Ἠλείας— εἰ μὴ εἰς Σάρεπτα, τῆς Σιδωνίας, πρὸς γυναῖκα χήραν. 26 Yet Elijah was not sent to any of them . He was sent {NEQ} instead to a foreigner a widow of Zarephath in the land of Sidon .
Luke.7:28 28λέγω ὑμῖν, μείζων ἐν γεννητοῖς γυναικῶν, Ἰωάνου οὐδεὶς ἔστιν. δὲ μικρότερος ἐν τῇ βασιλείᾳ τοῦ θεοῦ μείζων αὐτοῦ ἐστίν. 28 I tell you , of all who have ever lived , none is greater than John . Yet even the least person in the Kingdom of {NEQ} God is greater than he is !
Luke.7:37 37καὶ ἰδοὺ γυνὴ ἥτις ἦν ἐν τῇ πόλει ἁμαρτωλὸς καὶ ἐπιγνοῦσα ὅτι κατάκειται ἐν τῇ οἰκίᾳ τοῦ Φαρισαίου, κομίσασα ἀλάβαστρον μύρου 37 When a certain immoral woman {RPT} from that city {NEQ} heard {NEQ} he was eating there , she brought a beautiful alabaster jar filled with expensive perfume .
Luke.7:39 39ἰδὼν δὲ Φαρισαῖος καλέσας αὐτόν, εἶπεν ἐν ἑαυτῷ λέγων, Οὗτος εἰ ἦν προφήτης, ἐγίνωσκεν ἂν τίς καὶ ποταπὴ γυνὴ ἥτις ἅπτεται αὐτοῦ· ὅτι ἁμαρτωλός ἐστιν. 39 {NEQ} When the Pharisee who had invited him saw this , he said to himself , If this man were a prophet , he would know {NEQ} {NEQ} what kind of {NEQ} woman {RPT} is touching him . {NEQ} She’s a sinner !
Luke.7:44 44καὶ στραφεὶς πρὸς τὴν γυναῖκα τῷ Σίμωνι ἔφη, Βλέπεις ταύτην τὴν γυναῖκα. εἰσῆλθόν σου εἰς τὴν οἰκίαν, ὕδωρ μοι ἐπὶ πόδας οὐκ ἔδωκας, αὕτη δὲ τοῖς δάκρυσιν ἔβρεξέν μου τοὺς πόδας καὶ ταῖς θριξὶν αὐτῆς ἐξέμαξεν. 44 Then he turned to the woman and said to {NEQ} Simon , Look at this {NEQ} woman kneeling here . When I entered {RPT} your {NEQ} home , you didn’t offer me water to wash the dust from my feet , but she has washed them with her tears and wiped them with her {NEQ} hair .
Luke.7:50 50εἶπεν δὲ πρὸς τὴν γυναῖκα, πίστις σου σέσωκέν σε· πορεύου εἰς εἰρήνην. 50 And Jesus said to the woman , Your {NEQ} faith has saved you ; go in peace .
Luke.8:2 2καὶ γυναῖκές τινες αἳ ἦσαν τεθεραπευμέναι ἀπὸ πνευμάτων πονηρῶν καὶ ἀσθενειῶν· Μαρία καλουμένη Μαγδαληνή, ἀφ᾽ ἧς δαιμόνια ἑπτὰ ἐξεληλύθει· 2 along with some women who had been cured of evil spirits and diseases . Among them were Mary Magdalene , from whom he had cast out seven demons ;
Luke.8:3 3καὶ Ἰωάνα, γυνὴ Χουζᾶ, ἐπιτρόπου Ἡρῴδου, καὶ Σουσάννα, καὶ ἕτεραι πολλαὶ αἵτινες διηκόνουν αὐτοῖς ἐκ τῶν ὑπαρχόντων αὐταῖς. 3 {NEQ} Joanna , the wife of Chuza , Herod’s business manager ; {NEQ} Susanna ; and many others who were contributing from their own {NEQ} resources to support Jesus and his disciples .
Luke.8:43 43καὶ γυνὴ οὖσα ἐν ῥύσει αἵματος ἀπὸ ἐτῶν δώδεκα, ἥτις οὐκ ἴσχυσεν ἀπ᾽ οὐδενὸς θεραπευθῆναι. 43 {NEQ} A woman in the crowd had suffered for twelve years with constant bleeding , * and she {RPT} could find no cure .
Luke.8:47 47ἰδοῦσα δὲ γυνὴ ὅτι οὐκ ἔλαθεν, τρέμουσα ἦλθεν καὶ προσπεσοῦσα αὐτῷ. δι᾽ ἣν αἰτίαν ἥψατο αὐτοῦ ἀπήγγειλεν ἐνώπιον παντὸς τοῦ λαοῦ καὶ ὡς ἰάθη παραχρῆμα. 47 {NEQ} When the woman realized that she could not stay hidden , she began to tremble and fell to her knees in front of him . The whole crowd heard her explain why she had touched him and that she had been immediately healed .
Luke.10:38 38ἐν δὲ τῷ πορεύεσθαι αὐτούς, αὐτὸς εἰσῆλθεν εἰς κώμην τινά· γυνὴ δέ τις ὀνόματι Μάρθα ὑπεδέξατο αὐτὸν εἰς τὴν οἰκίαν. 38 As {NEQ} Jesus and the disciples continued on their way to Jerusalem , they came to {RPT} a certain village where {NEQ} a woman named Martha welcomed him into her home .
Luke.11:27 27ἐγένετο δὲ ἐν τῷ λέγειν αὐτὸν ταῦτα, ἐπάρασά τις φωνὴν γυνὴ ἐκ τοῦ ὄχλου εἶπεν αὐτῷ, Μακαρία κοιλία βαστάσασά σε, καὶ μαστοὶ οὓς ἐθήλασας. 27 {NEQ} {NEQ} As he was speaking {RPT} , a woman in the crowd called out {RPT} , God bless your mother the womb {NEQ} from which you came , and the breasts that nursed you !
Luke.13:11 11καὶ ἰδοὺ γυνὴ πνεῦμα ἔχουσα ἀσθενείας ἔτη δεκαοκτώ· καὶ ἦν συνκύπτουσα καὶ μὴ δυναμένη ἀνακύψαι εἰς τὸ παντελές. 11 he saw a woman who had been crippled by an evil spirit . {NEQ} She had been bent double for eighteen years and was unable to stand up straight .
Luke.13:12 12ἰδὼν δὲ αὐτὴν Ἰησοῦς, προσεφώνησεν καὶ εἶπεν αὐτῇ, Γύναι, ἀπολέλυσαι τῆς ἀσθενείας σου. 12 {NEQ} When {NEQ} Jesus saw her , he called her over and said , Dear woman , you are healed of your {NEQ} sickness !
Luke.13:21 21ὁμοία ἐστὶν ζύμῃ. ἣν λαβοῦσα γυνὴ ἐνέκρυψεν εἰς ἀλεύρου σάτα τρία, ἕως οὗ ἐζυμώθη ὅλον. 21 It is like the yeast a woman used in making bread . Even though she put only a little yeast in three measures of flour , it permeated every part of the dough .
Luke.14:20 20καὶ ἕτερος εἶπεν, Γυναῖκα ἔγημα, καὶ διὰ τοῦτο οὐ δύναμαι ἐλθεῖν. 20 {NEQ} Another said , I now have a wife , so I can’t come .
Luke.14:26 26Εἴ τις ἔρχεται πρός με καὶ οὐ μισεῖ— τὸν πατέρα ἑαυτοῦ καὶ τὴν μητέρα, καὶ τὴν γυναῖκα καὶ τὰ τέκνα, καὶ τοὺς ἀδελφοὺς καὶ τὰς ἀδελφάς— ἔτι τε καὶ τὴν ψυχὴν ἑαυτοῦ· οὐ δύναται εἶναί μου μαθητής. 26 If you want to be my disciple , you must hate everyone else by comparison your {NEQ} father and {NEQ} mother , {NEQ} {NEQ} wife and {NEQ} children , {NEQ} {NEQ} brothers and {NEQ} sisters yes , even your own {NEQ} life . Otherwise , you cannot be my disciple .
Luke.15:8 8 τίς γυνὴ δραχμὰς ἔχουσα δέκα ἐὰν ἀπολέσῃ δραχμὴν μίαν· οὐχὶ ἅπτει λύχνον καὶ σαροῖ τὴν οἰκίαν καὶ ζητεῖ ἐπιμελῶς ἕως οὗ εὕρῃ; 8 Or suppose a woman has ten silver coins * and {NEQ} loses one {RPT} . Won’t she light a lamp and sweep the entire house and search carefully until she finds it ?
Luke.16:18 18πᾶς ἀπολύων τὴν γυναῖκα αὐτοῦ καὶ γαμῶν ἑτέραν μοιχεύει. καὶ ἀπολελυμένην ἀπὸ ἀνδρὸς γαμῶν μοιχεύει. 18 For example , a man who divorces his {NEQ} wife and marries someone else commits adultery . And anyone who marries a woman divorced from her husband commits adultery .
Luke.17:32 32μνημονεύετε τῆς γυναικὸς Λώτ. 32 Remember what happened to Lot’s {NEQ} wife !
Luke.18:29 29 δὲ εἶπεν αὐτοῖς, Ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι οὐδεὶς ἔστιν ὃς ἀφῆκεν οἰκίαν γυναῖκα ἀδελφοὺς γονεῖς τέκνα, εἵνεκεν τῆς βασιλείας τοῦ θεοῦ, 29 {NEQ} Yes , Jesus replied {RPT} , and I assure you that {NEQ} everyone who has given up house or wife or brothers or parents or children , for the sake of the Kingdom of {NEQ} God ,
Luke.20:28 28ἐπηρώτησαν αὐτὸν λέγοντες· Διδάσκαλε, Μωυσῆς ἔγραψεν ἡμῖν ἐάν τινος ἀδελφὸς ἀποθάνῃ ἔχων γυναῖκα καὶ οὗτος ἄτεκνος ᾖ, ἵνα λάβῃ ἀδελφὸς αὐτοῦ τὴν γυναῖκα καὶ ἐξαναστήσῃ σπέρμα τῷ ἀδελφῷ αὐτοῦ. 28 They posed this question {RPT} : Teacher , Moses gave us a law that if a man dies , leaving a wife but {RPT} no children , his {NEQ} brother should marry the widow and have a child who will carry on the brother’s name {RPT} . * 
Luke.20:29 29ἑπτὰ οὖν ἀδελφοὶ ἦσαν. καὶ πρῶτος λαβὼν γυναῖκα ἀπέθανεν ἄτεκνος· 29 Well , suppose there were seven brothers . {NEQ} The oldest one married and then died without children .
Luke.20:32 32ὕστερον, καὶ γυνὴ ἀπέθανεν. 32 Finally , the woman also died .
Luke.20:33 33 γυνὴ οὖν ἐν τῇ ἀναστάσει τίνος αὐτῶν γίνεται γυνή; οἱ γὰρ ἑπτὰ ἔσχον αὐτὴν γυναῖκα. 33 So tell us , whose {RPT} wife will she be in the resurrection ? For all seven were married to her !
Luke.22:57 57 δὲ ἠρνήσατο λέγων, Οὐκ οἶδα αὐτόν, γύναι. 57 But Peter denied it . Woman , he said , I don’t even know him !
Luke.23:27 27ἠκολούθει δὲ αὐτῷ πολὺ πλῆθος τοῦ λαοῦ, καὶ γυναικῶν αἳ ἐκόπτοντο καὶ ἐθρήνουν αὐτόν. 27 A large crowd trailed behind {NEQ} {RPT} , including many grief-stricken women {RPT} {RPT} .
Luke.23:49 49εἱστήκεισαν δέ, πάντες οἱ γνωστοὶ αὐτῷ ἀπὸ μακρόθεν, καὶ γυναῖκες αἱ συνακολουθοῦσαι αὐτῷ ἀπὸ τῆς Γαλιλαίας ὁρῶσαι ταῦτα. 49 But Jesus' {NEQ} {NEQ} friends , including the women who had followed him from {NEQ} Galilee , stood at a distance watching {RPT} .
Luke.23:55 55κατακολουθήσασαι δὲ αἱ γυναῖκες, αἵτινες ἦσαν συνεληλυθυῖαι ἐκ τῆς Γαλιλαίας αὐτῷ, ἐθεάσαντο τὸ μνημεῖον καὶ ὡς ἐτέθη τὸ σῶμα αὐτοῦ. 55 As his body was taken away , the women from {NEQ} Galilee followed {RPT} and saw the tomb {NEQ} where his {NEQ} body was placed .
Luke.24:22 22ἀλλὰ καὶ γυναῖκές τινες ἐξ ἡμῶν ἐξέστησαν ἡμᾶς, γενόμεναι ὀρθριναὶ ἐπὶ τὸ μνημεῖον· 22 Then some women from our group of his followers were at his tomb early this morning , and they came back with an amazing report {RPT} .
Luke.24:24 24καὶ ἀπῆλθάν τινες τῶν σὺν ἡμῖν ἐπὶ τὸ μνημεῖον, καὶ εὗρον οὕτως καθὼς αἱ γυναῖκες εἶπον, αὐτὸν δὲ οὐκ εἶδον. 24 {NEQ} Some of our men ran out to see , and sure enough , his body {NEQ} was gone , just as the women had said .
John.2:4 4καὶ λέγει αὐτῇ Ἰησοῦς, Τί ἐμοὶ καὶ σοί, γύναι; οὔπω ἥκει ὥρα μου. 4 {NEQ} Dear woman , that’s not our problem , {NEQ} Jesus replied {RPT} . My {NEQ} time has not yet come .
John.4:7 7ἔρχεται γυνὴ ἐκ τῆς Σαμαρείας ἀντλῆσαι ὕδωρ, λέγει αὐτῇ Ἰησοῦς, Δός μοι πεῖν. 7 Soon a Samaritan woman came to draw water , and {NEQ} Jesus said to her , Please give me a drink .
John.4:9 9λέγει οὖν αὐτῷ γυνὴ Σαμαρεῖτις, Πῶς σὺ Ἰουδαῖος ὤν, παρ᾽ ἐμοῦ πεῖν αἰτεῖς γυναικὸς Σαμαρείτιδος οὔσης; οὐ γὰρ συνχρῶνται Ἰουδαῖοι Σαμαρείταις. 9 The woman was surprised , for Jews refuse to have anything to do with Samaritans . * {NEQ} She said to Jesus , You are a Jew , and I am a Samaritan woman . Why are you asking me for a drink ?
John.4:15 15λέγει πρὸς αὐτὸν γυνή, Κύριε, δός μοι τοῦτο τὸ ὕδωρ· ἵνα μὴ διψῶ μηδὲ διέρχωμαι ἐνθάδε ἀντλεῖν. 15 Please , sir , the woman said {RPT} {RPT} , give me this {NEQ} water ! Then I’ll never be thirsty again , and I won’t have to come here to get water .
John.4:17 17ἀπεκρίθη γυνὴ καὶ εἶπεν αὐτῷ, Οὐκ ἔχω ἄνδρα. λέγει αὐτῇ Ἰησοῦς, Καλῶς εἶπες ὅτι, ̓Άνδρα οὐκ ἔχω— 17 I don’t have a husband , the woman replied {RPT} . {NEQ} Jesus said {RPT} , You’re right ! {NEQ} You don’t have a husband
John.4:19 19λέγει αὐτῷ γυνή, Κύριε, θεωρῶ ὅτι προφήτης εἶ σύ. 19 Sir , the woman said {RPT} , {NEQ} {NEQ} you must be a prophet .
John.4:21 21λέγει αὐτῇ Ἰησοῦς, Πίστευέ μοι, γύναι, ὅτι ἔρχεται ὥρα ὅτε οὔτε ἐν τῷ ὄρει τούτῳ οὔτε ἐν Ἱεροσολύμοις προσκυνήσετε τῷ πατρί. 21 {NEQ} Jesus replied {RPT} , Believe me , dear woman , {NEQ} the time is coming when it will no longer matter whether you worship the Father on this {NEQ} mountain or in Jerusalem .
John.4:25 25λέγει αὐτῷ γυνή, Οἶδα ὅτι Μεσσίας ἔρχεται— λεγόμενος Χριστός· ὅταν ἔλθῃ ἐκεῖνος, ἀναγγελεῖ ἡμῖν ἅπαντα. 25 The woman said {RPT} , I know {NEQ} the Messiah is coming the one who is called Christ . When he comes , he will explain everything to us .
John.4:27 27καὶ ἐπὶ τούτῳ ἦλθαν οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ. καὶ ἐθαύμαζον ὅτι μετὰ γυναικὸς ἐλάλει, οὐδεὶς μέντοι εἶπεν, Τί ζητεῖς; Τί λαλεῖς μετ᾽ αὐτῆς; 27 Just then his {NEQ} disciples came back . {NEQ} They were shocked to find him talking to a woman , but none of them had the nerve to ask , What do you want with her ? or Why are you talking to her ?
John.4:28 28ἀφῆκεν οὖν τὴν ὑδρίαν αὐτῆς γυνὴ καὶ ἀπῆλθεν εἰς τὴν πόλιν, καὶ λέγει τοῖς ἀνθρώποις, 28 {NEQ} The woman left her {NEQ} water jar beside the well and ran back to the village , {NEQ} telling {NEQ} everyone ,
John.4:39 39ἐκ δὲ τῆς πόλεως ἐκείνης πολλοὶ ἐπίστευσαν εἰς αὐτὸν τῶν Σαμαρειτῶν διὰ τὸν λόγον τῆς γυναικὸς μαρτυρούσης ὅτι, Εἶπέν μοι πάντα ἐποίησα. 39 {NEQ} Many {NEQ} Samaritans from the {NEQ} village believed in Jesus because the woman had said , He told me everything {RPT} I ever did !
John.4:42 42τῇ τε γυναικὶ ἔλεγον ὅτι, Οὐκέτι διὰ τὴν σὴν λαλιὰν πιστεύομεν, αὐτοὶ γὰρ ἀκηκόαμεν. καὶ οἴδαμεν ὅτι οὗτός ἐστιν ἀληθῶς σωτὴρ τοῦ κόσμου. 42 Then they said to the woman , Now we believe , not just because of {NEQ} what you told us , but because we have heard him ourselves . Now we know that he is indeed the Savior of the world .
John.8:3 3ἄγουσιν δὲ οἱ γραμματεῖς καὶ οἱ Φαρισαῖοι γυναῖκα ἐπὶ μοιχείᾳ κατειλημμένην· καὶ στήσαντες αὐτὴν ἐν μέσῳ, 3 As he was speaking , the teachers of religious law and the Pharisees brought a woman who had been caught in the act of adultery . {NEQ} They put her in front of the crowd .
John.8:4 4λέγουσιν αὐτῷ, Διδάσκαλε, αὕτη γυνὴ κατείληπται ἐπ᾽ αὐτοφώρῳ μοιχευομένη· 4 Teacher , they said to Jesus , this {NEQ} woman was caught in the act of adultery .
John.8:9 9οἱ δὲ ἀκούσαντες, ἐξήρχοντο εἷς καθ᾽ εἷς ἀρξάμενοι ἀπὸ τῶν πρεσβυτέρων, καὶ κατελείφθη μόνος καὶ γυνὴ ἐν μέσῳ οὖσα. 9 {NEQ} When the accusers heard this , they slipped away one by one , beginning with the oldest , until only Jesus was left in the middle of the crowd with the woman .
John.8:10 10ἀνακύψας δὲ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτῇ, Γύναι, ποῦ εἰσίν; οὐδείς σε κατέκρινεν; 10 Then {NEQ} Jesus stood up again and said to the woman , {RPT} Where are your accusers ? Didn’t even one of them condemn you ?
John.16:21 21 γυνὴ ὅταν τίκτῃ λύπην ἔχει. ὅτι ἦλθεν ὥρα αὐτῆς, ὅταν δὲ γεννήσῃ τὸ παιδίον οὐκέτι μνημονεύει τῆς θλίψεως διὰ τὴν χαρὰν ὅτι ἐγεννήθη ἄνθρωπος εἰς τὸν κόσμον. 21 It will be like a woman suffering the pains of labor . {NEQ} When her {NEQ} child is born , her anguish gives way to {NEQ} joy because she has brought a new baby into the world .
John.19:26 26Ἰησοῦς οὖν ἰδὼν τὴν μητέρα καὶ τὸν μαθητὴν παρεστῶτα ὃν ἠγάπα, λέγει τῇ μητρί, Γύναι, ἴδε υἱός σου. 26 {NEQ} When Jesus saw his mother {NEQ} standing there beside the disciple {RPT} he loved , he said to her , Dear woman , here is your {NEQ} son .
John.20:13 13καὶ λέγουσιν αὐτῇ ἐκεῖνοι, Γύναι, τί κλαίεις; λέγει αὐτοῖς ὅτι, Ἦραν τὸν κύριόν μου, καὶ οὐκ οἶδα ποῦ ἔθηκαν αὐτόν. 13 Dear woman , why are you crying ? {NEQ} the angels asked her . Because they have taken away my {NEQ} Lord , she replied {RPT} , and I don’t know where they have put him .
John.20:15 15λέγει αὐτῇ Ἰησοῦς, Γύναι, τί κλαίεις; τίνα ζητεῖς; ἐκείνη δοκοῦσα ὅτι κηπουρός ἐστιν λέγει αὐτῷ, Κύριε, εἰ σὺ ἐβάστασας αὐτόν, εἰπέ μοι ποῦ ἔθηκας αὐτόν, κἀγὼ αὐτὸν ἀρῶ. 15 Dear woman , why are you crying ? Jesus asked her . Who are you looking for ? She thought {NEQ} he was the gardener . Sir , she said {RPT} , if you have taken him away , tell me where you have put him , and I will go and get him .
Acts.1:14 14οὗτοι πάντες ἦσαν προσκαρτεροῦντες ὁμοθυμαδὸν τῇ προσευχῇ, σὺν γυναιξίν, καὶ Μαριὰμ τῇ μητρὶ τοῦ Ἰησοῦ, καὶ τοῖς ἀδελφοῖς αὐτοῦ. 14 They all met together and were constantly united {NEQ} in prayer , along with Mary the mother of {NEQ} Jesus , several other women , and the brothers of Jesus .
Acts.5:1 1ἀνὴρ δέ τις Ἁνανίας ὀνόματι, σὺν Σαπφείρῃ, τῇ γυναικὶ αὐτοῦ, ἐπώλησεν κτῆμα. 5:1 But there was a certain man named Ananias who , with his {NEQ} wife , Sapphira , sold some property .
Acts.5:2 2καὶ ἐνοσφίσατο ἀπὸ τῆς τιμῆς, συνειδυίης καὶ τῆς γυναικός· καὶ ἐνέγκας μέρος τι παρὰ τοὺς πόδας τῶν ἀποστόλων ἔθηκεν. 2 {NEQ} He brought part of the money to the apostles , {NEQ} claiming it was the full amount . With his wife’s consent , he kept the rest .
Acts.5:7 7ἐγένετο δὲ ὡς ὡρῶν τριῶν διάστημα καὶ γυνὴ αὐτοῦ, μὴ εἰδυῖα τὸ γεγονὸς εἰσῆλθεν. 7 About three hours later {NEQ} his {NEQ} wife came in , not knowing what had happened .
Acts.5:14 14μᾶλλον δὲ προσετίθεντο πιστεύοντες τῷ κυρίῳ— πλήθη ἀνδρῶν τε καὶ γυναικῶν· 14 Yet more and more people believed and were brought to the Lord crowds of both men and women .
Acts.8:3 3Σαῦλος δὲ ἐλυμαίνετο τὴν ἐκκλησίαν· κατὰ τοὺς οἴκους εἰσπορευόμενος, σύρων τε ἄνδρας καὶ γυναῖκας παρεδίδου εἰς φυλακήν. 3 But Saul was going everywhere to destroy the church . He went from house to house , dragging out both men and women to throw them into prison .
Acts.8:12 12ὅτε δὲ ἐπίστευσαν τῷ Φιλίππῳ εὐαγγελιζομένῳ περὶ τῆς βασιλείας τοῦ θεοῦ καὶ τοῦ ὀνόματος Ἰησοῦ Χριστοῦ· ἐβαπτίζοντο ἄνδρες τε καὶ γυναῖκες. 12 But now the people believed {NEQ} Philip’s message of Good News concerning the Kingdom of {NEQ} God and the name of Jesus Christ . As a result , many men and women were baptized .
Acts.9:2 2ᾐτήσατο παρ᾽ αὐτοῦ ἐπιστολὰς εἰς Δαμασκὸν πρὸς τὰς συναγωγάς, ὅπως ἐάν τινας εὕρῃ τῆς ὁδοῦ ὄντας— ἄνδρας τε καὶ γυναῖκας— δεδεμένους ἀγάγῃ εἰς Ἰερουσαλήμ. 2 He requested {RPT} letters addressed to the synagogues in Damascus , asking for their cooperation in the arrest of any followers of the Way he found there . He wanted to bring them both men and women back to Jerusalem in chains .
Acts.13:50 50οἱ δὲ Ἰουδαῖοι παρώτρυναν τὰς σεβομένας γυναῖκας τὰς εὐσχήμονας καὶ τοὺς πρώτους τῆς πόλεως, καὶ ἐπήγειραν διωγμὸν ἐπὶ τὸν Παῦλον καὶ Βαρνάβαν καὶ ἐξέβαλον αὐτοὺς ἀπὸ τῶν ὁρίων αὐτῶν. 50 Then the Jews stirred up the influential {RPT} religious women and the leaders of the city , and they incited a mob against {NEQ} Paul and Barnabas and ran them out of town {RPT} .
Acts.16:1 1κατήντησεν δὲ καὶ εἰς Δέρβην καὶ εἰς Λύστραν. καὶ ἰδοὺ μαθητής τις ἦν ἐκεῖ ὀνόματι Τιμόθεος, υἱὸς γυναικὸς Ἰουδαίας πιστῆς, πατρὸς δὲ ̔Έλληνος. 16:1 {NEQ} {NEQ} Paul went first to Derbe and then to Lystra , where there was a young disciple named Timothy . His mother was a Jewish believer , but his father was a Greek .
Acts.16:13 13τῇ τε ἡμέρᾳ τῶν σαββάτων ἐξήλθομεν ἔξω τῆς πύλης παρὰ ποταμόν, οὗ ἐνομίζομεν προσευχὴν εἶναι, καὶ καθίσαντες ἐλαλοῦμεν ταῖς συνελθούσαις γυναιξίν. 13 {NEQ} On the Sabbath we went a little way outside the city to a riverbank , where we thought people would be meeting for prayer , and we sat down to speak with some women who had gathered there .
Acts.16:14 14καί τις γυνὴ ὀνόματι Λυδία, πορφυρόπωλις πόλεως Θυατείρων, σεβομένη τὸν θεόν· ἤκουεν, ἧς κύριος διήνοιξεν τὴν καρδίαν, προσέχειν τοῖς λαλουμένοις ὑπὸ Παύλου. 14 {NEQ} One of them was Lydia from Thyatira , a merchant of expensive purple cloth , who worshiped {NEQ} God . As she listened to us , {RPT} the Lord opened her heart , and she accepted what Paul was saying .
Acts.17:4 4καί τινες ἐξ αὐτῶν ἐπείσθησαν καὶ προσεκληρώθησαν τῷ Παύλῳ καὶ τῷ Σίλᾳ, τῶν τε σεβομένων Ἑλλήνων πλῆθος πολὺ γυναικῶν τε τῶν πρώτων οὐκ ὀλίγαι. 4 {NEQ} Some of the Jews who listened were persuaded and joined {NEQ} Paul and {NEQ} Silas , along with many {NEQ} God-fearing Greek men and quite a few {NEQ} prominent women . * 
Acts.17:12 12πολλοὶ μὲν οὖν ἐξ αὐτῶν ἐπίστευσαν, καὶ τῶν Ἑλληνίδων γυναικῶν τῶν εὐσχημόνων καὶ ἀνδρῶν οὐκ ὀλίγοι. 12 As a result , many Jews believed , as did {RPT} many of the prominent Greek women and men .
Acts.17:34 34τινὲς δὲ ἄνδρες κολληθέντες αὐτῷ ἐπίστευσαν· ἐν οἷς καὶ Διονύσιος, Ἀρεοπαγίτης, καὶ γυνὴ ὀνόματι Δάμαρις, καὶ ἕτεροι σὺν αὐτοῖς. 34 but some joined him and became believers . Among them were {NEQ} Dionysius , a member of the council , * {NEQ} a woman named Damaris , and others with them .
Acts.18:2 2καὶ εὑρών τινα Ἰουδαῖον ὀνόματι Ἀκύλαν, Ποντικὸν τῷ γένει, προσφάτως ἐληλυθότα ἀπὸ τῆς Ἰταλίας, καὶ Πρίσκιλλαν γυναῖκα αὐτοῦ· διὰ τὸ διατεταχέναι Κλαύδιον χωρίζεσθαι πάντας τοὺς Ἰουδαίους ἀπὸ τῆς Ῥώμης, προσῆλθεν αὐτοῖς 2 {NEQ} There he became acquainted with a Jew named Aquila , {NEQ} born in Pontus , who had recently arrived from {NEQ} Italy with his wife , Priscilla . They had left Italy when Claudius Caesar deported all {NEQ} Jews from {NEQ} Rome {NEQ} {RPT} .
Acts.21:5 5ὅτε δὲ ἐγένετο ἐξαρτίσαι ἡμᾶς τὰς ἡμέρας, ἐξελθόντες ἐπορευόμεθα προπεμπόντων ἡμᾶς πάντων, σὺν γυναιξὶ καὶ τέκνοις ἕως ἔξω τῆς πόλεως. καὶ θέντες τὰ γόνατα ἐπὶ τὸν αἰγιαλόν, προσευξάμενοι, 5 When we returned to the ship at {RPT} the end of the week , the entire congregation , including women and children , left the city and came down to the shore with us . {NEQ} There we knelt , prayed ,
Acts.22:4 4ὃς ταύτην τὴν ὁδόν, ἐδίωξα ἄχρι θανάτου, δεσμεύων καὶ παραδιδοὺς εἰς φυλακὰς ἄνδρας τε καὶ γυναῖκας. 4 {RPT} And I persecuted the followers of the Way , hounding some to death , arresting both men and women and throwing them in prison .
Acts.24:24 24μετὰ δὲ ἡμέρας τινὰς παραγενόμενος Φῆλιξ, σὺν Δρουσίλλῃ, τῇ ἰδίᾳ γυναικί, οὔσῃ Ἰουδαίᾳ. μετεπέμψατο τὸν Παῦλον, καὶ ἤκουσεν αὐτοῦ περὶ τῆς εἰς Χριστὸν Ἰησοῦν πίστεως. 24 {NEQ} A few days later {NEQ} Felix came back with {NEQ} his wife , Drusilla , who was Jewish . Sending for {NEQ} Paul , {NEQ} they listened as he told them about {NEQ} faith in Christ Jesus .
Rom.7:2 2 γὰρ ὕπανδρος γυνή, τῷ ζῶντι ἀνδρὶ δέδεται νόμῳ· ἐὰν δὲ ἀποθάνῃ ἀνήρ, κατήργηται ἀπὸ τοῦ νόμου τοῦ ἀνδρός. 2 For example , when a woman marries , the law binds her to her husband as long as he is alive . But if he dies , the laws of {RPT} marriage no longer apply to her .
1Cor.5:1 1ὅλως ἀκούεται ἐν ὑμῖν πορνεία— καὶ τοιαύτη πορνεία ἥτις οὐδὲ ἐν τοῖς ἔθνεσιν. ὥστε γυναῖκά τινα τοῦ πατρὸς ἔχειν. 5:1 I can hardly believe the report about the sexual immorality going on among you {NEQ} something that even {NEQ} pagans don’t do . I am told that a man in your church is living in sin with his stepmother . * 
1Cor.7:1 1περὶ δὲ ὧν ἐγράψατε. καλὸν ἀνθρώπῳ γυναικὸς μὴ ἅπτεσθαι· 7:1 Now regarding the questions you asked in your letter . Yes , it is good to abstain from sexual relations . * 
1Cor.7:2 2διὰ δὲ τὰς πορνείας, ἕκαστος τὴν ἑαυτοῦ γυναῖκα ἐχέτω καὶ ἑκάστη τὸν ἴδιον ἄνδρα ἐχέτω. 2 But because there is so much {NEQ} sexual immorality , each man should have his own {NEQ} wife , and each woman should have her own husband .
1Cor.7:3 3τῇ γυναικὶ ἀνὴρ τὴν ὀφειλὴν ἀποδιδότω, ὁμοίως δὲ καὶ γυνὴ τῷ ἀνδρί. 3 The husband should fulfill his wife’s sexual needs , and the wife should fulfill her husband’s needs .
1Cor.7:4 4 γυνὴ τοῦ ἰδίου σώματος οὐκ ἐξουσιάζει ἀλλὰ ἀνήρ, ὁμοίως δὲ καὶ ἀνὴρ τοῦ ἰδίου σώματος οὐκ ἐξουσιάζει ἀλλὰ γυνή. 4 The wife gives authority over her body to her husband , and the husband gives authority over his body to his wife .
1Cor.7:10 10τοῖς δὲ γεγαμηκόσιν, παραγγέλλω οὐκ ἐγώ, ἀλλὰ κύριος. γυναῖκα ἀπὸ ἀνδρὸς μὴ χωρισθῆναι. 10 But for those who are married , I have a command that comes not from me , but from the Lord . * A wife must not leave her husband .
1Cor.7:11 11ἐὰν δὲ καὶ χωρισθῇ, μενέτω ἄγαμος τῷ ἀνδρὶ καταλλαγήτω. καὶ ἄνδρα γυναῖκα μὴ ἀφιέναι. 11 But if she does leave him , let her remain single or else be reconciled to {NEQ} him . And the husband must not leave his wife .
1Cor.7:12 12τοῖς δέ, λοιποῖς λέγω ἐγώ, οὐχ κύριος. εἴ τις ἀδελφὸς γυναῖκα ἔχει ἄπιστον καὶ αὕτη συνευδοκεῖ οἰκεῖν μετ᾽ αὐτοῦ, μὴ ἀφιέτω αὐτήν. 12 Now , I will speak to the rest of you , though I do not have a direct command from the Lord . If a Christian man * has a wife who is not a believer and she is willing to continue living with him , he must not leave her .
1Cor.7:13 13καὶ γυνὴ εἴ τις ἔχει ἄνδρα ἄπιστον καὶ οὗτος συνευδοκεῖ οἰκεῖν μετ᾽ αὐτῆς, μὴ ἀφιέτω τὸν ἄνδρα. 13 And if a Christian woman has a husband who is not a believer and he is willing to continue living with her , she must not leave him .
1Cor.7:14 14ἡγίασται γὰρ ἀνὴρ ἄπιστος ἐν τῇ γυναικί, καὶ ἡγίασται γυνὴ ἄπιστος ἐν τῷ ἀδελφῷ· ἐπεὶ ἄρα, τὰ τέκνα ὑμῶν ἀκάθαρτά ἐστιν, νῦν δὲ ἅγιά ἐστιν. 14 For the Christian wife brings holiness to her marriage , and the Christian husband * brings holiness to his marriage . Otherwise , your {NEQ} children would not be holy , but now they are holy .
1Cor.7:16 16τί γὰρ οἶδας γύναι εἰ τὸν ἄνδρα σώσεις; τί οἶδας ἄνερ εἰ τὴν γυναῖκα σώσεις; 16 {NEQ} Don’t you wives realize that your husbands might be saved because of you ? And don’t you husbands realize that your wives might be saved because of you ?
1Cor.7:27 27δέδεσαι γυναικί, μὴ ζήτει λύσιν. λέλυσαι ἀπὸ γυναικός, μὴ ζήτει γυναῖκα. 27 If you have a wife , do not seek to end the marriage . If you do not have a wife , do not seek to get married .
1Cor.7:29 29τοῦτο δέ φημι, ἀδελφοί· καιρὸς συνεσταλμένος ἐστίν. τὸ λοιπόν, ἵνα καὶ οἱ ἔχοντες γυναῖκας ὡς μὴ ἔχοντες ὦσιν. 29 But let me say this , dear brothers and sisters : The time that remains is very short . So from now on , {NEQ} those with wives should not focus only on their marriage .
1Cor.7:33 33 δὲ γαμήσας μεριμνᾷ τὰ τοῦ κόσμου πῶς ἀρέσῃ τῇ γυναικί· 33 But a married man has to think about his earthly responsibilities and how to please his wife .
1Cor.7:34 34καὶ μεμέρισται. καί, γυνὴ ἄγαμος καὶ παρθένος μεριμνᾷ τὰ τοῦ κυρίου ἵνα ἁγία καὶ τῷ σώματι καὶ τῷ πνεύματι. δὲ γαμήσασα μεριμνᾷ τὰ τοῦ κόσμου πῶς ἀρέσῃ τῷ ἀνδρί. 34 {NEQ} His interests are divided . In the same way , a woman who is no longer married or has never been married {NEQ} can be devoted to {NEQ} the Lord and holy in {NEQ} body and in {NEQ} spirit . But a married woman has to think about her earthly responsibilities and how to please her husband .
1Cor.7:39 39γυνὴ δέδεται ἐφ᾽ ὅσον χρόνον ζῇ ἀνὴρ αὐτῆς. ἐὰν δὲ κοιμηθῇ ἀνήρ, ἐλευθέρα ἐστὶν θέλει γαμηθῆναι, μόνον ἐν κυρίῳ. 39 A wife is bound to her {NEQ} husband as long as he lives . If {NEQ} her husband dies , she is free to marry anyone she wishes , but only if he loves the Lord . * 
1Cor.9:5 5μὴ οὐκ ἔχομεν ἐξουσίαν ἀδελφὴν γυναῖκα περιάγειν ὡς καὶ οἱ λοιποὶ ἀπόστολοι καὶ οἱ ἀδελφοὶ τοῦ κυρίου καὶ Κηφᾶς; 5 Don’t we have the right to bring a Christian wife with us as the other apostles and the {NEQ} Lord’s brothers do , and as Peter * does ?
1Cor.11:3 3θέλω δὲ ὑμᾶς εἰδέναι· ὅτι παντὸς ἀνδρὸς κεφαλὴ Χριστός ἐστιν, κεφαλὴ δὲ γυναικὸς ἀνήρ, κεφαλὴ δὲ τοῦ Χριστοῦ θεός. 3 But there is one thing I want you to know : {NEQ} The head of every man is {NEQ} Christ , {NEQ} the head of woman is {NEQ} man , and the head of {NEQ} Christ is {NEQ} God . * 
1Cor.11:5 5πᾶσα δὲ γυνὴ προσευχομένη προφητεύουσα ἀκατακαλύπτῳ τῇ κεφαλῇ καταισχύνει τὴν κεφαλὴν αὐτῆς, ἓν γάρ ἐστιν καὶ τὸ αὐτὸ τῇ ἐξυρημένῃ. 5 But a woman dishonors her {NEQ} head * if she prays or prophesies without a covering on her head , for this is the same as shaving her head .
1Cor.11:6 6εἰ γὰρ οὐ κατακαλύπτεται γυνή, καὶ κειράσθω· εἰ δὲ αἰσχρὸν γυναικὶ τὸ κείρασθαι ξυρᾶσθαι, κατακαλυπτέσθω. 6 Yes , if she refuses to wear a head covering , {NEQ} she should cut off all her hair ! But since it is shameful for a woman {NEQ} to have her hair cut or her head shaved , she should wear a covering . * 
1Cor.11:7 7ἀνὴρ μὲν γὰρ οὐκ ὀφείλει κατακαλύπτεσθαι τὴν κεφαλήν, εἰκὼν καὶ δόξα θεοῦ ὑπάρχων· γυνὴ δὲ δόξα ἀνδρός ἐστιν. 7 A man {NEQ} {NEQ} should not wear anything on his head when worshiping , for man is made in God’s image and reflects God’s glory . And {NEQ} woman reflects man’s glory .
1Cor.11:8 8οὐ γάρ ἐστιν ἀνὴρ ἐκ γυναικός, ἀλλὰ γυνὴ ἐξ ἀνδρός. 8 For the first man didn’t come from woman , but the first woman came from man .
1Cor.11:9 9καὶ γὰρ οὐκ ἐκτίσθη ἀνὴρ διὰ τὴν γυναῖκα, ἀλλὰ γυνὴ διὰ τὸν ἄνδρα. 9 And {NEQ} man was not made for {NEQ} woman , but woman was made for {NEQ} man .
1Cor.11:10 10διὰ τοῦτο, ὀφείλει γυνὴ ἐξουσίαν ἔχειν ἐπὶ τῆς κεφαλῆς, διὰ τοὺς ἀγγέλους. 10 For this reason , and because the angels are watching , a woman should wear a covering on her head to show she is under authority . * 
1Cor.11:11 11πλήν, οὔτε γυνὴ χωρὶς ἀνδρός, οὔτε ἀνὴρ χωρὶς γυναικός, ἐν κυρίῳ· 11 But among the Lord’s people , women are not independent of men , and men are not independent of women .
1Cor.11:12 12ὥσπερ γὰρ γυνὴ ἐκ τοῦ ἀνδρός, οὕτως καὶ ἀνὴρ διὰ τῆς γυναικός, τὰ δὲ πάντα ἐκ τοῦ θεοῦ. 12 For although the first woman came from {NEQ} man , {NEQ} {NEQ} every other {NEQ} man was born from a woman , and everything comes from {NEQ} God .
1Cor.11:13 13ἐν ὑμῖν αὐτοῖς κρίνατε· πρέπον ἐστὶν γυναῖκα ἀκατακάλυπτον τῷ θεῷ προσεύχεσθαι; 13 Judge for yourselves . Is it right for a woman to pray to {NEQ} God in public without covering her head ?
1Cor.11:15 15γυνὴ δὲ ἐὰν κομᾷ δόξα αὐτῇ ἐστίν; ὅτι κόμη ἀντὶ περιβολαίου δέδοται αὐτῇ. 15 And isn’t long hair a woman’s pride and joy {RPT} ? For it has been given to her as a covering .
1Cor.14:34 34αἱ γυναῖκες ἐν ταῖς ἐκκλησίαις σιγάτωσαν. οὐ γὰρ ἐπιτρέπεται αὐταῖς λαλεῖν· ἀλλὰ ὑποτασσέσθωσαν, καθὼς καὶ νόμος λέγει. 34 {NEQ} Women should be silent during the church meetings . {NEQ} It is not proper for them to speak . {NEQ} They should be submissive , just as the law says .
1Cor.14:35 35εἰ δέ τι μαθεῖν θέλουσιν, ἐν οἴκῳ τοὺς ἰδίους ἄνδρας ἐπερωτάτωσαν, αἰσχρὸν γάρ ἐστιν γυναικὶ λαλεῖν ἐν ἐκκλησίᾳ. 35 {NEQ} If they have any questions , they should ask their husbands at home , for it is improper for women to speak in church meetings . * 
Gal.4:4 4ὅτε δὲ ἦλθεν τὸ πλήρωμα τοῦ χρόνου, ἐξαπέστειλεν θεὸς τὸν υἱὸν αὐτοῦ, γενόμενον ἐκ γυναικός, γενόμενον ὑπὸ νόμον· 4 But when the right {NEQ} time came , {NEQ} God sent his {NEQ} Son , born of a woman , subject to the law .
Eph.5:22 22αἱ γυναῖκες, τοῖς ἰδίοις ἀνδράσιν ὡς τῷ κυρίῳ· 22 For {NEQ} wives , this means submit to your husbands as to the Lord .
Eph.5:23 23ὅτι ἀνήρ ἐστιν κεφαλὴ τῆς γυναικὸς ὡς καὶ Χριστὸς κεφαλὴ τῆς ἐκκλησίας· αὐτὸς σωτὴρ τοῦ σώματος. 23 For a husband is the head of his wife as {NEQ} Christ is the head of the church . He is the Savior of his body , the church .
Eph.5:24 24ἀλλὰ ὡς ἐκκλησία ὑποτάσσεται τῷ Χριστῷ, οὕτως καὶ αἱ γυναῖκες τοῖς ἀνδράσιν ἐν παντί. 24 {NEQ} As the church submits to {NEQ} Christ , so you wives should submit to your husbands in everything .
Eph.5:25 25οἱ ἄνδρες, ἀγαπᾶτε τὰς γυναῖκας, καθὼς καὶ Χριστὸς ἠγάπησεν τὴν ἐκκλησίαν· καὶ ἑαυτὸν παρέδωκεν ὑπὲρ αὐτῆς 25 For {NEQ} husbands , this means love your wives , just as {NEQ} Christ loved the church . {NEQ} He gave up his life for her
Eph.5:28 28οὕτως, ὀφείλουσιν καὶ οἱ ἄνδρες ἀγαπᾶν τὰς ἑαυτῶν γυναῖκας ὡς τὰ ἑαυτῶν σώματα. ἀγαπῶν τὴν ἑαυτοῦ γυναῖκα ἑαυτὸν ἀγαπᾷ. 28 In the same way , {NEQ} husbands ought {NEQ} to love their {NEQ} wives as they love their own {NEQ} bodies . For a man who loves his {NEQ} wife actually shows love for himself .
Eph.5:31 31 Ἀντὶ τούτου καταλείψει ἄνθρωπος τὸν πατέρα καὶ τὴν μητέρα καὶ προσκολληθήσεται πρὸς τὴν γυναῖκα αὐτοῦ, καὶ ἔσονται οἱ δύο εἰς σάρκα μίαν. 31 As the Scriptures say , {NEQ} {NEQ} A man leaves his father and {RPT} mother and is joined to his {NEQ} wife , and the two are united into one . * 
Eph.5:33 33πλὴν καὶ ὑμεῖς οἱ καθ᾽ ἕνα, ἕκαστος τὴν ἑαυτοῦ γυναῖκα οὕτως ἀγαπάτω ὡς ἑαυτόν, δὲ γυνὴ ἵνα φοβῆται τὸν ἄνδρα. 33 So again I say , {RPT} each man must love his {NEQ} wife {NEQ} as he loves himself , and the wife {NEQ} must respect her husband .
Col.3:18 18αἱ γυναῖκες, ὑποτάσσεσθε τοῖς ἀνδράσιν, ὡς ἀνῆκεν ἐν κυρίῳ. 18 {NEQ} Wives , submit to your husbands , as is fitting for those who belong to the Lord .
Col.3:19 19οἱ ἄνδρες, ἀγαπᾶτε τὰς γυναῖκας καὶ μὴ πικραίνεσθε πρὸς αὐτάς. 19 {NEQ} Husbands , love your wives and never treat them harshly .
1Tim.2:9 9ὡσαύτως γυναῖκας ἐν καταστολῇ κοσμίῳ· μετὰ αἰδοῦς καὶ σωφροσύνης κοσμεῖν ἑαυτὰς μὴ ἐν πλέγμασιν καὶ χρυσίῳ μαργαρίταις ἱματισμῷ πολυτελεῖ· 9 And I want women to be modest in their appearance . * They should wear decent and appropriate clothing and not draw attention to themselves by the way they fix their hair or by wearing gold or pearls or expensive clothes .
1Tim.2:10 10ἀλλ᾽ πρέπει γυναιξὶν ἐπαγγελλομέναις θεοσέβειαν δι᾽ ἔργων ἀγαθῶν. 10 For women who claim to be devoted to God should make themselves attractive by the good things they do .
1Tim.2:11 11γυνὴ ἐν ἡσυχίᾳ μανθανέτω ἐν πάσῃ ὑποταγῇ· 11 Women should learn quietly and submissively .
1Tim.2:12 12διδάσκειν δὲ γυναικὶ οὐκ ἐπιτρέπω οὐδὲ αὐθεντεῖν ἀνδρός· ἀλλ᾽ εἶναι ἐν ἡσυχίᾳ. 12 I do not let women teach {NEQ} men or have authority over them . * Let them listen quietly .
1Tim.2:14 14καὶ Ἀδὰμ οὐκ ἠπατήθη· δὲ γυνὴ ἐξαπατηθεῖσα, ἐν παραβάσει γέγονεν. 14 And it was not Adam who was deceived by Satan . {NEQ} The woman was deceived , and sin was the result .
1Tim.3:2 2δεῖ οὖν τὸν ἐπίσκοπον ἀνεπίλημπτον εἶναι· μιᾶς γυναικὸς ἄνδρα· νηφάλιον, σώφρονα, κόσμιον· φιλόξενον, διδακτικόν· 2 So an elder must be a man whose life is above reproach . He must be faithful to his wife . * He must exercise self-control , live wisely , and have a good reputation . He must enjoy having guests in his home , and he must be able to teach .
1Tim.3:11 11γυναῖκας ὡσαύτως· σεμνάς, μὴ διαβόλους· νηφαλίους, πιστὰς ἐν πᾶσιν. 11 In the same way , their wives * must be respected and must not slander others . They must exercise self-control and be faithful in everything they do .
1Tim.3:12 12διάκονοι ἔστωσαν μιᾶς γυναικὸς ἄνδρες, τέκνων καλῶς προϊστάμενοι καὶ τῶν ἰδίων οἴκων. 12 A deacon must be faithful to his wife , and he must manage his children and household well .
1Tim.5:9 9χήρα καταλεγέσθω μὴ ἔλαττον ἐτῶν ἑξήκοντα γεγονυῖα ἑνὸς ἀνδρὸς γυνή· 9 A widow who is put on the list for support must be a woman who is at least sixty years old and was faithful to her husband . * 
Titus.1:6 6εἴ τίς ἐστιν ἀνέγκλητος· μιᾶς γυναικὸς ἀνήρ, τέκνα ἔχων πιστά μὴ ἐν κατηγορίᾳ ἀσωτίας ἀνυπότακτα. 6 An elder must live a blameless life . He must be faithful to his wife , * and his children must be believers who don’t have a reputation for being wild or rebellious .
Heb.11:35 35ἔλαβον γυναῖκες ἐξ ἀναστάσεως τοὺς νεκροὺς αὐτῶν· ἄλλοι δὲ ἐτυμπανίσθησαν οὐ προσδεξάμενοι τὴν ἀπολύτρωσιν· ἵνα κρείττονος ἀναστάσεως τύχωσιν· 35 Women received their loved ones back again from death . But others were tortured , refusing to turn from God {NEQ} in order to be set free . {NEQ} They placed their hope in a better life after the resurrection .
1Pet.3:1 1ὁμοίως, αἱ γυναῖκες, ὑποτασσόμεναι τοῖς ἰδίοις ἀνδράσιν· ἵνα καί, εἴ τινες ἀπειθοῦσιν τῷ λόγῳ, διὰ τῆς τῶν γυναικῶν ἀναστροφῆς ἄνευ λόγου· κερδηθήσονται 3:1 In the same way , you wives must accept the authority of {NEQ} your husbands . Then , even if some refuse to obey the Good News , your godly {NEQ} lives will speak to them without any words . They will be won over
1Pet.3:5 5οὕτως γάρ ποτε καὶ αἱ ἅγιαι γυναῖκες (αἱ ἐλπίζουσαι εἰς θεόν) ἐκόσμουν ἑαυτάς· ὑποτασσόμεναι τοῖς ἰδίοις ἀνδράσιν· 5 This is how the holy women of old made themselves beautiful . They trusted God and accepted the authority of their husbands .
Rev.2:20 20ἀλλὰ ἔχω κατὰ σοῦ· ὅτι ἀφεῖς τὴν γυναῖκα— Ἰεζάβελ λέγουσα ἑαυτὴν προφῆτιν— καὶ διδάσκει καὶ πλανᾷ τοὺς ἐμοὺς δούλους, πορνεῦσαι καὶ φαγεῖν εἰδωλόθυτα. 20 But I have this complaint against you . {NEQ} You are permitting that woman that Jezebel who calls herself a prophet {NEQ} to lead my {NEQ} servants astray . {NEQ} She teaches them to commit sexual sin and to eat food offered to idols .
Rev.9:8 8καὶ εἶχαν τρίχας ὡς τρίχας γυναικῶν, καὶ οἱ ὀδόντες αὐτῶν ὡς λεόντων ἦσαν. 8 {NEQ} They had hair like women’s hair and {NEQ} teeth {RPT} like the teeth of a lion {NEQ} .
Rev.12:1 1καὶ σημεῖον μέγα ὤφθη ἐν τῷ οὐρανῷ· γυνὴ περιβεβλημένη τὸν ἥλιον, καὶ σελήνη ὑποκάτω τῶν ποδῶν αὐτῆς, καὶ ἐπὶ τῆς κεφαλῆς αὐτῆς στέφανος ἀστέρων δώδεκα· 12:1 Then I witnessed in {NEQ} heaven an event of great significance . I saw a woman clothed with the sun , with the moon beneath her {NEQ} feet , and a crown of twelve stars on her {NEQ} head .
Rev.12:4 4καὶ οὐρὰ αὐτοῦ σύρει τὸ τρίτον τῶν ἀστέρων τοῦ οὐρανοῦ, καὶ ἔβαλεν αὐτοὺς εἰς τὴν γῆν. καὶ δράκων ἔστηκεν ἐνώπιον τῆς γυναικὸς τῆς μελλούσης τεκεῖν, ἵνα ὅταν τέκῃ τὸ τέκνον αὐτῆς καταφάγῃ. 4 {NEQ} His {NEQ} tail swept away one-third of the stars in the sky , and he threw them to the earth . {NEQ} He stood in front of the woman {NEQ} as she was about to give birth , ready to devour her {NEQ} baby as soon as it was born .
Rev.12:6 6καὶ γυνὴ ἔφυγεν εἰς τὴν ἔρημον, ὅπου ἔχει ἐκεῖ τόπον ἡτοιμασμένον ἀπὸ τοῦ θεοῦ ἵνα ἐκεῖ τρέφωσιν αὐτὴν ἡμέρας χιλίας διακοσίας ἑξήκοντα. 6 And the woman fled into the wilderness , where {NEQ} God {RPT} {NEQ} had prepared a place to {RPT} care for her for 1,260 days .
Rev.12:13 13καὶ ὅτε εἶδεν δράκων ὅτι ἐβλήθη εἰς τὴν γῆν, ἐδίωξεν τὴν γυναῖκα ἥτις ἔτεκεν τὸν ἄρσενα. 13 When the dragon realized that he had been thrown down to the earth , he pursued the woman who had given birth to the male child .
Rev.12:14 14καὶ ἐδόθησαν τῇ γυναικὶ αἱ δύο πτέρυγες τοῦ ἀετοῦ τοῦ μεγάλου ἵνα πέτηται εἰς τὴν ἔρημον εἰς τὸν τόπον αὐτῆς· ὅπου τρέφεται ἐκεῖ καιρόν, καὶ καιρούς, καὶ ἥμισυ καιροῦ ἀπὸ προσώπου τοῦ ὄφεως. 14 But she was given two {NEQ} wings like those of a {RPT} great eagle so she could fly to the place prepared for her in the wilderness . {RPT} There she would be cared for and protected from the dragon * for a time , {NEQ} times , and half a time .
Rev.12:15 15καὶ ἔβαλεν ὄφις ἐκ τοῦ στόματος αὐτοῦ ὀπίσω τῆς γυναικὸς ὕδωρ ὡς ποταμὸν ἵνα αὐτὴν ποταμοφόρητον ποιήσῃ. 15 Then the dragon tried to drown {RPT} the woman with a flood of water that flowed from his {NEQ} mouth .
Rev.12:16 16καὶ ἐβοήθησεν γῆ τῇ γυναικὶ καὶ ἤνοιξεν γῆ τὸ στόμα αὐτῆς καὶ κατέπιεν τὸν ποταμὸν ὃν ἔβαλεν δράκων ἐκ τοῦ στόματος αὐτοῦ. 16 But the earth helped her {NEQ} by opening its {NEQ} mouth {RPT} and swallowing the river that gushed out from the mouth of {RPT} the dragon .
Rev.12:17 17καὶ ὠργίσθη δράκων ἐπὶ τῇ γυναικὶ καὶ ἀπῆλθεν ποιῆσαι πόλεμον μετὰ τῶν λοιπῶν τοῦ σπέρματος αὐτῆς— τῶν τηρούντων τὰς ἐντολὰς τοῦ θεοῦ καὶ ἐχόντων τὴν μαρτυρίαν Ἰησοῦ. 17 And the dragon was angry at the woman and declared war against the rest of her {NEQ} children all who keep {NEQ} God’s {NEQ} commandments and maintain their testimony for Jesus .
Rev.14:4 4οὗτοί εἰσιν οἳ μετὰ γυναικῶν οὐκ ἐμολύνθησαν παρθένοι γάρ εἰσιν, οὗτοι οἱ ἀκολουθοῦντες τῷ ἀρνίῳ ὅπου ἂν ὑπάγει· οὗτοι ἠγοράσθησαν ἀπὸ τῶν ἀνθρώπων ἀπαρχὴ τῷ θεῷ καὶ τῷ ἀρνίῳ· 4 They have kept themselves as pure as virgins {NEQ} {NEQ} , * {RPT} {RPT} following the Lamb wherever he goes . They have been purchased from among the people on the earth as a special offering * to {NEQ} God and to the Lamb .
Rev.17:3 3καὶ ἀπήνεγκέν με εἰς ἔρημον ἐν πνεύματι. καὶ εἶδον γυναῖκα καθημένην ἐπὶ θηρίον κόκκινον γέμοντα ὀνόματα βλασφημίας, ἔχων κεφαλὰς ἑπτὰ καὶ κέρατα δέκα· 3 So the angel took me in the Spirit * into the wilderness . There I saw a woman sitting on a scarlet beast that had seven heads and ten horns , and blasphemies against God were written all over it .
Rev.17:4 4καὶ γυνὴ ἦν περιβεβλημένη πορφυροῦν καὶ κόκκινον καὶ κεχρυσωμένη χρυσίῳ καὶ λίθῳ τιμίῳ καὶ μαργαρίταις· ἔχουσα ποτήριον χρυσοῦν ἐν τῇ χειρὶ αὐτῆς γέμον βδελυγμάτων καὶ τὰ ἀκάθαρτα τῆς πορνείας αὐτῆς· 4 {NEQ} The woman wore purple and scarlet clothing and beautiful jewelry made of gold and precious gems and pearls . In her {NEQ} hand she held a gold goblet full of obscenities and the impurities of her {NEQ} immorality .
Rev.17:6 6καὶ εἶδον τὴν γυναῖκα μεθύουσαν— ἐκ τοῦ αἵματος τῶν ἁγίων καὶ ἐκ τοῦ αἵματος τῶν μαρτύρων Ἰησοῦ. καὶ ἐθαύμασα ἰδὼν αὐτὴν θαῦμα μέγα. 6 {NEQ} I could see that she was drunk drunk with the blood {NEQ} of God’s holy people who {NEQ} {RPT} {RPT} {RPT} were {NEQ} witnesses for Jesus . {NEQ} I stared at her in complete amazement .
Rev.17:7 7καὶ εἶπέν μοι ἄγγελος, Διὰ τί ἐθαύμασας; ἐγὼ ἐρῶ σοι τὸ μυστήριον τῆς γυναικὸς καὶ τοῦ θηρίου τοῦ βαστάζοντος αὐτὴν τοῦ ἔχοντος τὰς ἑπτὰ κεφαλὰς καὶ τὰ δέκα κέρατα. 7 Why are you so amazed ? {NEQ} the angel asked {RPT} . I will tell you the mystery of this woman and of the beast {NEQ} with {NEQ} seven heads and {NEQ} ten horns on which she sits .
Rev.17:9 9ὧδε νοῦς ἔχων σοφίαν· αἱ ἑπτὰ κεφαλαὶ ἑπτὰ ὄρη εἰσὶν ὅπου γυνὴ κάθηται ἐπ᾽ αὐτῶν· καὶ βασιλεῖς ἑπτά εἰσιν. 9 This calls for a mind {RPT} with understanding : The seven heads of the beast represent the seven hills where the woman rules {RPT} . They also represent seven kings .
Rev.17:18 18καὶ γυνὴ ἣν εἶδες ἐστὶν πόλις μεγάλη ἔχουσα βασιλείαν ἐπὶ τῶν βασιλέων τῆς γῆς. 18 And this woman {RPT} you saw in your vision represents the {RPT} great city that rules over the kings of the world .
Rev.19:7 7χαίρωμεν καὶ ἀγαλλιῶμεν, καὶ δώσομεν τὴν δόξαν αὐτῷ· ὅτι ἦλθεν γάμος τοῦ ἀρνίου, καὶ γυνὴ αὐτοῦ ἡτοίμασεν ἑαυτήν· 7 Let us be glad and rejoice , and let us give {NEQ} honor to him . For the time has come for the wedding feast of the Lamb , and his {NEQ} bride has prepared herself .
Rev.21:9 9καὶ ἦλθεν εἷς ἐκ τῶν ἑπτὰ ἀγγέλων τῶν ἐχόντων τὰς ἑπτὰ φιάλας τῶν γεμόντων τῶν ἑπτὰ πληγῶν τῶν ἐσχάτων καὶ ἐλάλησεν μετ᾽ ἐμοῦ λέγων, Δεῦρο· δείξω σοι τὴν νύμφην, τὴν γυναῖκα τοῦ ἀρνίου. 9 Then one of the seven angels who held the seven bowls containing the seven {RPT} last plagues came and said to me , Come with me ! I will show you the bride , the wife of the Lamb .