The Bible

Old Testament

New Testament

Give Us Feedback

ἤ (e, 2228)

Meanings

[rather] than, either, nor, or, or [if], rather, than, than [for], unless

Greek-English Concordance: 343 verses

  Greek (NLG) English (NLT)
Matt.1:18 18τοῦ δὲ Ἰησοῦ Χριστοῦ γένεσις οὕτως ἦν. μνηστευθείσης τῆς μητρὸς αὐτοῦ, Μαρίας, τῷ Ἰωσήφ. πρὶν συνελθεῖν αὐτούς, εὑρέθη ἐν γαστρὶ ἔχουσα ἐκ πνεύματος ἁγίου. 18 {NEQ} {NEQ} This is how Jesus the Messiah was {NEQ} born . His {NEQ} mother , Mary , was engaged to be married to {NEQ} Joseph . But before the marriage took place , while she was still a virgin , she became pregnant through the power of the Holy Spirit .
Matt.5:17 17μὴ νομίσητε ὅτι ἦλθον καταλῦσαι τὸν νόμον τοὺς προφήτας. οὐκ ἦλθον καταλῦσαι ἀλλὰ πληρῶσαι. 17 Don’t misunderstand {NEQ} why I have come {RPT} . I did not come to abolish the law of Moses or the writings of the prophets . No , I came to accomplish their purpose .
Matt.5:18 18ἀμὴν γὰρ λέγω ὑμῖν, ἕως ἂν παρέλθῃ οὐρανὸς καὶ γῆ, ἰῶτα ἓν μία κεραία οὐ μὴ παρέλθῃ ἀπὸ τοῦ νόμου ἕως ἂν πάντα γένηται. 18 {NEQ} I tell you the truth , until {NEQ} heaven and {NEQ} earth disappear , not even the smallest detail of God’s law will disappear until its purpose is achieved .
Matt.5:36 36μήτε, ἐν τῇ κεφαλῇ σου ὀμόσῃς· ὅτι οὐ δύνασαι μίαν τρίχα λευκὴν ποιῆσαι μέλαιναν. 36 Do not even say , By my {NEQ} head ! for you can’t turn one hair white or black .
Matt.6:24 24οὐδεὶς δύναται δυσὶ κυρίοις δουλεύειν. γὰρ τὸν ἕνα μισήσει καὶ τὸν ἕτερον ἀγαπήσει· ἑνὸς ἀνθέξεται καὶ τοῦ ἑτέρου καταφρονήσει. οὐ δύνασθε θεῷ δουλεύειν καὶ μαμωνᾷ. 24 No one can serve two masters . For {NEQ} you will hate {NEQ} one and love the other ; {NEQ} you will be devoted to one and despise the other . You cannot serve both God and money .
Matt.6:25 25διὰ τοῦτο λέγω ὑμῖν μὴ μεριμνᾶτε τῇ ψυχῇ ὑμῶν— τί φάγητε τί πίητε, μηδὲ τῷ σώματι ὑμῶν τί ἐνδύσησθε. οὐχὶ ψυχὴ πλεῖόν ἐστι τῆς τροφῆς, καὶ τὸ σῶμα τοῦ ἐνδύματος; 25 That is why I tell you not to worry about {NEQ} everyday life {RPT} whether you have enough food and {RPT} drink , or enough clothes to wear {RPT} . Isn’t {NEQ} life more than {NEQ} food , and your body more than {NEQ} clothing ?
Matt.6:31 31μὴ οὖν μεριμνήσητε, λέγοντες, Τί φάγωμεν; Τί πίωμεν; Τί περιβαλώμεθα; 31 So don’t worry about these things , saying , What will we eat ? {NEQ} What will we drink ? {NEQ} What will we wear ?
Matt.7:4 4 πῶς ἐρεῖς τῷ ἀδελφῷ σου, ̓Άφες ἐκβάλω τὸ κάρφος ἐκ τοῦ ὀφθαλμοῦ σου, καὶ ἰδοὺ δοκὸς ἐν τῷ ὀφθαλμῷ σοῦ; 4 {NEQ} How can you think of saying to your {NEQ} friend , * Let me help you get rid of that speck in your {NEQ} eye , when you can’t see past the log in your own {NEQ} eye ?
Matt.7:9 9 τίς ἐξ ὑμῶν ἄνθρωπος— ὃν ἐὰν αἰτήσει υἱὸς αὐτοῦ ἄρτον, μὴ λίθον ἐπιδώσει αὐτῷ; 9 {NEQ} {NEQ} {NEQ} You parents {RPT} if your {NEQ} children ask for a loaf of bread , do you give them a stone instead ?
Matt.7:10 10 καὶ ἰχθὺν αἰτήσει, μὴ ὄφιν ἐπιδώσει αὐτῷ; 10 Or if they ask for a fish , do you give them a snake ? Of course not !
Matt.7:16 16ἀπὸ τῶν καρπῶν αὐτῶν ἐπιγνώσεσθε αὐτούς. μήτι συλλέγουσιν ἀπὸ ἀκανθῶν σταφυλάς, ἀπὸ τριβόλων σῦκα; 16 You can identify them by their {NEQ} fruit , that is , by the way they act . Can you pick grapes from thornbushes , or figs from thistles ?
Matt.9:5 5τί γάρ ἐστιν εὐκοπώτερον εἰπεῖν Ἀφίενταί σου αἱ ἁμαρτίαι, εἰπεῖν, ̓Έγειρε καὶ περιπάτει; 5 {NEQ} Is it easier to say Your {NEQ} sins are forgiven , or {RPT} Stand up and walk ?
Matt.10:11 11εἰς ἣν δ᾽ ἂν πόλιν κώμην εἰσέλθητε, ἐξετάσατε τίς ἐν αὐτῇ ἄξιός ἐστιν κἀκεῖ μείνατε ἕως ἂν ἐξέλθητε. 11 Whenever {RPT} you enter a city or village , search for a {NEQ} {RPT} worthy person and stay in his home until you leave town .
Matt.10:14 14καὶ ὃς ἂν μὴ δέξηται ὑμᾶς μηδὲ ἀκούσῃ τοὺς λόγους ὑμῶν, ἐξερχόμενοι ἔξω τῆς οἰκίας τῆς πόλεως ἐκείνης ἐκτινάξατε τὸν κονιορτὸν τῶν ποδῶν ὑμῶν. 14 {NEQ} If any {NEQ} household or {NEQ} town {RPT} refuses to welcome you or listen to your {NEQ} message , shake its dust from your {NEQ} feet as you leave {RPT} .
Matt.10:15 15ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ἀνεκτότερον ἔσται γῇ Σοδόμων καὶ Γομόρρων ἐν ἡμέρᾳ κρίσεως τῇ πόλει ἐκείνῃ. 15 I tell you the truth , the wicked cities of Sodom and Gomorrah will be better off than such a town on the judgment day .
Matt.10:19 19ὅταν δὲ παραδῶσιν ὑμᾶς, μὴ μεριμνήσητε πῶς τί λαλήσητε. δοθήσεται γὰρ ὑμῖν ἐν ἐκείνῃ τῇ ὥρᾳ τί λαλήσητε. 19 {NEQ} When you are arrested , don’t worry about how to respond or what to say . {NEQ} God will give you the right words at the right {NEQ} time .
Matt.10:37 37 φιλῶν πατέρα μητέρα ὑπὲρ ἐμέ, οὐκ ἔστιν μου ἄξιος· καὶ φιλῶν υἱὸν θυγατέρα ὑπὲρ ἐμέ, οὐκ ἔστιν μου ἄξιος. 37 If you love your father or mother more than you love me , you are not worthy of being mine ; or if you love your son or daughter more than me , you are not worthy of being mine .
Matt.11:3 3εἶπεν αὐτῷ, Σὺ εἶ ἐρχόμενος, ἕτερον προσδοκῶμεν; 3 Are you the Messiah we’ve been expecting {RPT} , * or should we keep looking for someone else ?
Matt.11:22 22πλὴν λέγω ὑμῖν, Τύρῳ καὶ Σιδῶνι ἀνεκτότερον ἔσται ἐν ἡμέρᾳ κρίσεως ὑμῖν. 22 {NEQ} I tell you , Tyre and Sidon will be better off on judgment day than you .
Matt.11:24 24πλὴν λέγω ὑμῖν, ὅτι γῇ Σοδόμων ἀνεκτότερον ἔσται ἐν ἡμέρᾳ κρίσεως σοί. 24 {NEQ} I tell you , {NEQ} even Sodom will be better off on judgment day than you .
Matt.12:5 5 οὐκ ἀνέγνωτε ἐν τῷ νόμῳ ὅτι τοῖς σάββασιν οἱ ἱερεῖς ἐν τῷ ἱερῷ τὸ σάββατον βεβηλοῦσιν καὶ ἀναίτιοί εἰσιν; 5 And haven’t you read in the law of Moses that the priests on duty in the Temple {RPT} {RPT} may work on the Sabbath ?
Matt.12:25 25εἰδὼς δὲ τὰς ἐνθυμήσεις αὐτῶν εἶπεν αὐτοῖς, Πᾶσα βασιλεία μερισθεῖσα καθ᾽ ἑαυτῆς ἐρημοῦται. καὶ πᾶσα πόλις οἰκία μερισθεῖσα καθ᾽ ἑαυτῆς οὐ σταθήσεται. 25 {NEQ} Jesus knew their {NEQ} thoughts and replied {RPT} , Any kingdom divided by civil war is doomed . {NEQ} A town or family splintered by feuding will fall apart .
Matt.12:29 29 πῶς δύναταί τις εἰσελθεῖν εἰς τὴν οἰκίαν τοῦ ἰσχυροῦ καὶ τὰ σκεύη αὐτοῦ ἁρπάσαι, ἐὰν μὴ πρῶτον δήσῃ τὸν ἰσχυρόν; καὶ τότε τὴν οἰκίαν αὐτοῦ διαρπάσῃ. 29 For who is powerful enough to enter {RPT} the house of a strong man like Satan and plunder his {NEQ} goods ? Only someone even stronger someone who could tie him up and then plunder his {NEQ} house .
Matt.12:33 33 ποιήσατε τὸ δένδρον καλόν, καὶ τὸν καρπὸν αὐτοῦ καλόν. ποιήσατε τὸ δένδρον σαπρόν, καὶ τὸν καρπὸν αὐτοῦ σαπρόν. ἐκ γὰρ τοῦ καρποῦ τὸ δένδρον γινώσκεται. 33 {NEQ} A tree is identified by its fruit . If a tree is good , {NEQ} its {NEQ} fruit will be good . If a tree is bad , {NEQ} its {NEQ} fruit will be bad .
Matt.13:21 21οὐκ ἔχει δὲ ῥίζαν ἐν ἑαυτῷ, ἀλλὰ πρόσκαιρός ἐστιν· γενομένης δὲ θλίψεως διωγμοῦ διὰ τὸν λόγον εὐθὺς σκανδαλίζεται. 21 But since they don’t have deep roots , they don’t last long . They fall away as soon as they have problems or are persecuted for believing God’s word .
Matt.15:4 4 γάρ, θεὸς εἶπεν, Τίμα τὸν πατέρα καὶ τὴν μητέρα, καί κακολογῶν πατέρα μητέρα θανάτῳ τελευτάτω. 4 For instance , {NEQ} God says , Honor your father and {NEQ} mother , * and Anyone who speaks disrespectfully of father or mother must be put to death . * 
Matt.15:5 5ὑμεῖς δὲ λέγετε, ̔Ὸς ἂν εἴπῃ τῷ πατρὶ τῇ μητρί, Δῶρον, ἐὰν ἐξ ἐμοῦ ὠφεληθῇς. 5 But you say it is all right for people to say {NEQ} to their {NEQ} parents , Sorry , I can’t help you . For I have vowed to give to God what I would have given to you .
Matt.16:14 14οἱ δὲ εἶπαν, Οἱ μὲν Ἰωάνην τὸν Βαπτιστήν, ἄλλοι δὲ Ἠλείαν, ἕτεροι δὲ Ἰερεμίαν ἕνα τῶν προφητῶν. 14 Well , they replied , some say John the Baptist , some say Elijah , and others say Jeremiah or one of the other prophets .
Matt.16:26 26τί γὰρ ὠφεληθήσεται ἄνθρωπος ἐὰν τὸν κόσμον ὅλον κερδήσῃ τὴν δὲ ψυχὴν αὐτοῦ ζημιωθῇ; τί δώσει ἄνθρωπος ἀντάλλαγμα τῆς ψυχῆς αὐτοῦ; 26 And what do you benefit if you gain the whole world but lose your own {NEQ} soul ? * {NEQ} Is anything worth more than your {NEQ} soul ?
Matt.17:25 25λέγει, Ναί. καὶ ἐλθόντα εἰς τὴν οἰκίαν, προέφθασεν αὐτὸν Ἰησοῦς λέγων, Τί σοι δοκεῖ, Σίμων; οἱ βασιλεῖς τῆς γῆς ἀπὸ τίνων λαμβάνουσιν τέλη κῆνσον ἀπὸ τῶν υἱῶν αὐτῶν ἀπὸ τῶν ἀλλοτρίων; 25 Yes , he does , Peter replied . Then he went into the house . But before he had a chance to speak , {NEQ} Jesus asked him , What do you think , Peter ? * {RPT} {RPT} Do {NEQ} kings tax their own {NEQ} people or {RPT} the people they have conquered ? * 
Matt.18:8 8εἰ δὲ χείρ σου πούς σου σκανδαλίζει σε, ἔκκοψον αὐτὸν καὶ βάλε ἀπὸ σοῦ. καλόν σοί ἐστιν εἰσελθεῖν εἰς τὴν ζωὴν κυλλὸν χωλὸν δύο χεῖρας δύο πόδας ἔχοντα βληθῆναι εἰς τὸ πῦρ τὸ αἰώνιον. 8 So if your {NEQ} hand or {NEQ} foot {RPT} causes you to sin , cut it off and throw it away {RPT} . It’s better {RPT} to enter {RPT} eternal life with only one hand or one foot than to be thrown into {RPT} {RPT} eternal fire with both of your hands and {RPT} feet .
Matt.18:9 9καὶ εἰ ὀφθαλμός σου σκανδαλίζει σε, ἔξελε αὐτὸν καὶ βάλε ἀπὸ σοῦ. καλόν σοί ἐστιν μονόφθαλμον εἰς τὴν ζωὴν εἰσελθεῖν δύο ὀφθαλμοὺς ἔχοντα βληθῆναι εἰς τὴν γέενναν τοῦ πυρός. 9 And if your {NEQ} eye causes you to sin , gouge it out and throw it away {RPT} . It’s better {RPT} to enter {RPT} eternal life with only one eye than to have two eyes and be thrown into the fire of {NEQ} hell . * 
Matt.18:13 13καὶ ἐὰν γένηται εὑρεῖν αὐτό, ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ὅτι χαίρει ἐπ᾽ αὐτῷ μᾶλλον ἐπὶ τοῖς ἐνενήκοντα ἐννέα τοῖς μὴ πεπλανημένοις. 13 And if he finds it , I tell you the truth , {NEQ} he will rejoice over it more than over the ninety-nine that didn’t wander away !
Matt.18:16 16ἐὰν δὲ μὴ ἀκούσῃ, παράλαβε μετὰ σοῦ ἔτι ἕνα δύο, ἵνα ἐπὶ στόματος δύο μαρτύρων τριῶν σταθῇ πᾶν ῥῆμα. 16 But if you are unsuccessful , take {NEQ} one or two others with you and go back again , so that everything you say may be confirmed by two or three witnesses .
Matt.18:20 20οὗ γάρ εἰσιν δύο τρεῖς συνηγμένοι εἰς τὸ ἐμὸν ὄνομα, ἐκεῖ εἰμὶ ἐν μέσῳ αὐτῶν. 20 For where two or three gather together as {NEQ} my followers , * I am there among them .
Matt.19:24 24πάλιν δὲ λέγω ὑμῖν— εὐκοπώτερόν ἐστιν κάμηλον διὰ τρήματος ῥαφίδος διελθεῖν πλούσιον εἰσελθεῖν εἰς τὴν βασιλείαν τοῦ θεοῦ. 24 {NEQ} I’ll say it again {RPT} it is easier for a camel to go through {RPT} the eye of a needle than for a rich person to enter {RPT} the Kingdom of {NEQ} God !
Matt.19:29 29καὶ πᾶς ὅστις ἀφῆκεν οἰκίας ἀδελφοὺς ἀδελφὰς πατέρα μητέρα τέκνα ἀγρούς, ἕνεκεν τοῦ ἐμοῦ ὀνόματος, ἑκατονταπλασίονα λήμψεται καὶ ζωὴν αἰώνιον κληρονομήσει. 29 And everyone who has given up houses or brothers or sisters or father or mother or children or property , for my {NEQ} sake , will receive a hundred times as much in return and will inherit eternal life .
Matt.20:15 15οὐκ ἔξεστίν μοι θέλω ποιῆσαι ἐν τοῖς ἐμοῖς; ὀφθαλμός σου πονηρός ἐστιν ὅτι ἐγὼ ἀγαθός εἰμι; 15 Is it against the law for me to do what I want with my money ? {NEQ} Should you be jealous because I am kind to others ?
Matt.21:25 25τὸ βάπτισμα τὸ Ἰωάνου πόθεν ἦν ἐξ οὐρανοῦ, ἐξ ἀνθρώπων; οἱ δὲ διελογίζοντο ἐν ἑαυτοῖς· λέγοντες, Ἐὰν Εἴπωμεν, Ἐξ οὐρανοῦ, ἐρεῖ ἡμῖν, Διὰ τί οὖν οὐκ ἐπιστεύσατε αὐτῷ; 25 Did {NEQ} John’s authority to {NEQ} baptize come from heaven , or was it merely human ? They {NEQ} talked it over among themselves . If we say it was from heaven , he will ask us {NEQ} why we didn’t believe John .
Matt.22:17 17εἰπὸν οὖν ἡμῖν τί σοι δοκεῖ· ἔξεστιν δοῦναι κῆνσον Καίσαρι οὔ; 17 Now tell us what you think about this : Is it right to pay taxes to Caesar or not ?
Matt.23:17 17μωροὶ καὶ τυφλοί· τίς γὰρ μείζων ἐστίν— χρυσός, ναὸς ἁγιάσας τὸν χρυσόν; 17 Blind {NEQ} fools ! {NEQ} Which is more important the gold or the Temple that makes the gold sacred ?
Matt.23:19 19τυφλοί· τί γὰρ μεῖζον— τὸ δῶρον, τὸ θυσιαστήριον τὸ ἁγιάζον τὸ δῶρον; 19 How blind ! For which is more important the gift on the altar or the altar that makes the gift sacred ?
Matt.24:23 23τότε ἐάν τις ὑμῖν εἴπῃ, Ἰδού, ὧδε Χριστός, Ὧδε, μὴ πιστεύσητε. 23 Then if anyone tells you , Look , here is the Messiah , or There he is , don’t believe it .
Matt.25:37 37τότε ἀποκριθήσονται αὐτῷ οἱ δίκαιοι λέγοντες, Κύριε, πότε σε εἴδαμεν πεινῶντα καὶ ἐθρέψαμεν· διψῶντα καὶ ἐποτίσαμεν; 37 Then these righteous ones will reply {RPT} , Lord , when did we ever see you hungry and feed you ? Or thirsty and give you something to drink ?
Matt.25:38 38πότε δέ σε εἴδαμεν ξένον καὶ συνηγάγομεν· γυμνὸν καὶ περιεβάλομεν; 38 {RPT} {RPT} {RPT} Or a stranger and show you hospitality ? Or naked and give you clothing ?
Matt.25:39 39πότε δέ σε εἴδομεν ἀσθενοῦντα ἐν φυλακῇ, καὶ ἤλθομεν πρός σε; 39 {NEQ} When did we ever see you sick or in prison and visit you ?
Matt.25:44 44τότε ἀποκριθήσονται καὶ αὐτοὶ λέγοντες, Κύριε, πότε σε εἴδομεν πεινῶντα διψῶντα ξένον γυμνὸν ἀσθενῆ ἐν φυλακῇ, καὶ οὐ διηκονήσαμέν σοι; 44 Then they will reply {NEQ} , Lord , when did we ever see you hungry or thirsty or a stranger or naked or sick or in prison , and not help you ?
Matt.26:53 53 δοκεῖς ὅτι οὐ δύναμαι παρακαλέσαι τὸν πατέρα μου, καὶ παραστήσει μοι ἄρτι πλείω δώδεκα λεγιῶνας ἀγγέλων; 53 {NEQ} Don’t you realize that I could ask my {NEQ} Father for thousands * of angels to protect us , and he would send them {RPT} instantly ?
Matt.27:17 17συνηγμένων οὖν αὐτῶν, εἶπεν αὐτοῖς Πειλᾶτος, Τίνα θέλετε ἀπολύσω ὑμῖν— τὸν Βαραββᾶν, Ἰησοῦν τὸν λεγόμενον Χριστόν; 17 {NEQ} As the crowds gathered before {NEQ} Pilate’s house that morning , he asked them , Which one do you want me to release to you {NEQ} Barabbas , or Jesus who is called the Messiah ?
Mark.2:9 9τί ἐστιν εὐκοπώτερον εἰπεῖν τῷ παραλυτικῷ, Ἀφίενταί σου αἱ ἁμαρτίαι, εἰπεῖν, Ἐγείρου καὶ ἆρον τὸν κράβαττόν σου, καὶ περιπάτει; 9 Is it easier to say to the paralyzed man Your {NEQ} sins are forgiven , or {RPT} Stand up {NEQ} , pick up your {NEQ} mat , and walk ?
Mark.3:4 4καὶ λέγει αὐτοῖς, ̓Έξεστιν τοῖς σάββασιν ἀγαθὸν ποιῆσαι, κακοποιῆσαι; ψυχὴν σῶσαι ἀποκτεῖναι; οἱ δὲ ἐσιώπων. 4 Then he turned to his critics and asked , Does the law permit good deeds on the Sabbath , or is it a day for doing evil ? Is this a day to save life or to destroy it ? But they wouldn’t answer him .
Mark.4:17 17καὶ οὐκ ἔχουσιν ῥίζαν ἐν ἑαυτοῖς, ἀλλὰ πρόσκαιροί εἰσιν· εἶτα γενομένης θλίψεως διωγμοῦ διὰ τὸν λόγον εὐθὺς σκανδαλίζονται. 17 But since they don’t have deep roots , {RPT} they don’t last long . They fall away as soon as they have problems or are persecuted for believing God’s word .
Mark.4:21 21καὶ ἔλεγεν αὐτοῖς, Μήτι ἔρχεται λύχνος ἵνα ὑπὸ τὸν μόδιον τεθῇ ὑπὸ τὴν κλίνην; οὐχ ἵνα ἐπὶ τὴν λυχνίαν τεθῇ. 21 Then Jesus asked them , Would anyone light a lamp and then put it under a basket or under a bed ? Of course not ! {NEQ} {NEQ} A lamp is placed on a stand , where its light will shine .
Mark.4:30 30καὶ ἔλεγεν, Πῶς ὁμοιώσωμεν τὴν βασιλείαν τοῦ θεοῦ; ἐν τίνι αὐτὴν παραβολῇ θῶμεν; 30 {NEQ} Jesus said , How can I describe the Kingdom of {NEQ} God ? What story should I use to illustrate it ?
Mark.6:56 56καὶ ὅπου ἂν εἰσεπορεύετο— εἰς κώμας εἰς πόλεις εἰς ἀγρούς— ἐν ταῖς ἀγοραῖς ἐτίθεσαν τοὺς ἀσθενοῦντας. καὶ παρεκάλουν αὐτὸν ἵνα κἂν τοῦ κρασπέδου τοῦ ἱματίου αὐτοῦ ἅψωνται, καὶ ὅσοι ἂν ἥψαντο αὐτοῦ ἐσῴζοντο. 56 {NEQ} Wherever he went in villages , {NEQ} {RPT} cities , or {RPT} the countryside they brought the sick out to the marketplaces . {NEQ} They begged him to let the sick touch at least the fringe of his {NEQ} robe , and all who touched him were healed .
Mark.7:10 10Μωυσῆς γὰρ εἶπεν· Τίμα τὸν πατέρα σου καὶ τὴν μητέρα σου, καί κακολογῶν πατέρα μητέρα θανάτῳ τελευτάτω. 10 For instance , Moses gave you this law from God : Honor your {NEQ} father and {NEQ} {RPT} mother , * and Anyone who speaks disrespectfully of father or mother must be put to death . * 
Mark.7:11 11ὑμεῖς δὲ λέγετε, Ἐὰν εἴπῃ ἄνθρωπος τῷ πατρὶ τῇ μητρί, Κορβάν (ὅ ἐστιν Δῶρον), ἐὰν ἐξ ἐμοῦ ὠφεληθῇς. 11 But you say it is all right for people to say {NEQ} to their {NEQ} parents , Sorry , I can’t help you . {NEQ} {NEQ} {RPT} For I have vowed to give to God what I would have given to you . * 
Mark.7:12 12οὐκέτι ἀφίετε αὐτὸν οὐδὲν ποιῆσαι τῷ πατρὶ τῇ μητρί. 12 In this way , you let them disregard their needy {NEQ} {NEQ} parents .
Mark.9:43 43καὶ ἐὰν σκανδαλίσῃ σε χείρ σου, ἀπόκοψον αὐτήν. καλόν ἐστίν σε κυλλὸν εἰσελθεῖν εἰς τὴν ζωὴν τὰς δύο χεῖρας ἔχοντα ἀπελθεῖν εἰς τὴν γέενναν εἰς τὸ πῦρ τὸ ἄσβεστον. 43 {NEQ} If your {NEQ} hand causes you to sin , cut it off . It’s better {RPT} to enter {RPT} eternal life with only one hand than to go into the {RPT} unquenchable fires of {NEQ} hell * with two {NEQ} hands . * 
Mark.9:45 45καὶ ἐὰν πούς σου σκανδαλίζῃ σε, ἀπόκοψον αὐτόν. καλόν ἐστίν σε εἰσελθεῖν εἰς τὴν ζωὴν χωλὸν τοὺς δύο πόδας ἔχοντα βληθῆναι εἰς τὴν γέενναν. 45 {NEQ} If your {NEQ} foot causes you to sin , cut it off . It’s better {RPT} to enter {RPT} eternal life with only one foot than to be thrown into {NEQ} hell with two {NEQ} feet . * 
Mark.9:47 47καὶ ἐὰν ὀφθαλμός σου σκανδαλίζῃ σε, ἔκβαλε αὐτόν. καλόν σέ ἐστιν μονόφθαλμον εἰσελθεῖν εἰς τὴν βασιλείαν τοῦ θεοῦ δύο ὀφθαλμοὺς ἔχοντα βληθῆναι εἰς τὴν γέενναν, 47 And if your {NEQ} eye causes you to sin , gouge it out . It’s better {RPT} to enter {RPT} the Kingdom of {NEQ} God with only one eye than to have two eyes and be thrown into {NEQ} hell ,
Mark.10:25 25εὐκοπώτερόν ἐστιν κάμηλον διὰ τῆς τρυμαλιᾶς τῆς ῥαφίδος διελθεῖν πλούσιον εἰς τὴν βασιλείαν τοῦ θεοῦ εἰσελθεῖν. 25 In fact , it is easier for a camel to go through {RPT} the eye of a needle than for a rich person to enter {RPT} the Kingdom of {NEQ} God !
Mark.10:29 29ἔφη Ἰησοῦς, Ἀμὴν λέγω ὑμῖν οὐδεὶς ἔστιν ὃς ἀφῆκεν οἰκίαν ἀδελφοὺς ἀδελφὰς μητέρα πατέρα τέκνα ἀγρούς, ἕνεκεν ἐμοῦ καὶ ἕνεκεν τοῦ εὐαγγελίου, 29   Yes , {NEQ} Jesus replied , and I assure you that everyone {NEQ} who has given up house or brothers or sisters or mother or father or children or property , for my sake and for the Good News ,
Mark.10:38 38 δὲ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτοῖς, Οὐκ οἴδατε τί αἰτεῖσθε. δύνασθε πιεῖν τὸ ποτήριον ἐγὼ πίνω τὸ βάπτισμα ἐγὼ βαπτίζομαι βαπτισθῆναι; 38 But {NEQ} Jesus said to them , You don’t know what you are asking ! Are you able to drink from the bitter cup of suffering {RPT} I am about to drink ? {NEQ} Are you able to be baptized with the baptism of suffering {RPT} I must be baptized with ?
Mark.10:40 40τὸ δὲ καθίσαι ἐκ δεξιῶν μου ἐξ εὐωνύμων οὐκ ἔστιν ἐμὸν δοῦναι· ἀλλ᾽ οἷς ἡτοίμασται. 40 But I have no right to say who {NEQ} will sit on my right or {RPT} my left . {NEQ} God has prepared those places for the ones he has chosen .
Mark.11:28 28καὶ ἔλεγον αὐτῷ, Ἐν ποίᾳ ἐξουσίᾳ ταῦτα ποιεῖς; τίς σοι ἔδωκεν τὴν ἐξουσίαν ταύτην ἵνα ταῦτα ποιῇς; 28 {NEQ} They demanded {RPT} , By what authority are you doing all these things ? {NEQ} Who gave you the right {RPT} to do them ?
Mark.11:30 30τὸ βάπτισμα τὸ Ἰωάνου ἐξ οὐρανοῦ ἦν, ἐξ ἀνθρώπων; ἀποκρίθητέ μοι. 30 Did {NEQ} John’s authority to {NEQ} baptize come from heaven , or was it merely human ? Answer me !
Mark.12:14 14καὶ ἐλθόντες λέγουσιν αὐτῷ, Διδάσκαλε, οἴδαμεν ὅτι ἀληθὴς εἶ. καὶ οὐ μέλει σοι περὶ οὐδενὸς οὐ γὰρ βλέπεις εἰς πρόσωπον ἀνθρώπων. ἀλλ᾽ ἐπ᾽ ἀληθείας τὴν ὁδὸν τοῦ θεοῦ διδάσκεις. ἔξεστιν δοῦναι κῆνσον Καίσαρι οὔ; 14 {NEQ} {NEQ} Teacher , they said {RPT} , we know how honest you are . You {NEQ} are impartial and don’t play favorites . {NEQ} You teach the way of {NEQ} God truthfully . Now tell us is it right to pay taxes to Caesar or not ?
Mark.12:15 15δῶμεν μὴ δῶμεν; δὲ εἰδὼς αὐτῶν τὴν ὑπόκρισιν εἶπεν αὐτοῖς, Τί με πειράζετε; φέρετέ μοι δηνάριον, ἵνα ἴδω. 15 Should we pay them , or shouldn’t we ? {NEQ} Jesus saw through their {NEQ} hypocrisy and said {RPT} , Why are you trying to trap me ? Show me a Roman coin , * and I’ll tell you .
Mark.13:32 32περὶ δέ, τῆς ἡμέρας ἐκείνης τῆς ὥρας οὐδεὶς οἶδεν, οὐδὲ οἱ ἄγγελοι ἐν οὐρανῷ οὐδὲ υἱός· εἰ μὴ πατήρ. 32 However , no one knows the day {RPT} or {NEQ} hour when these things will happen , not even the angels in heaven or the Son himself . Only the Father knows .
Mark.13:35 35γρηγορεῖτε οὖν. οὐκ οἴδατε γὰρ πότε κύριος τῆς οἰκίας ἔρχεται— ὀψέ, μεσονύκτιον, ἀλεκτοροφωνίας, πρωί. 35 You , too , must keep watch ! For you don’t know when the master of the household will return {RPT} in the evening , {RPT} at midnight , {RPT} before dawn , or at daybreak .
Mark.14:30 30καὶ λέγει αὐτῷ Ἰησοῦς, Ἀμὴν λέγω σοι,— ὅτι σὺ σήμερον ταύτῃ τῇ νυκτί, πρὶν δὶς ἀλέκτορα φωνῆσαι, τρίς με ἀπαρνήσῃ. 30 {NEQ} {NEQ} Jesus replied {RPT} , I tell you the truth , {NEQ} Peter this very {NEQ} night , before the rooster crows twice , you will deny three times that you even know me .
Luke.2:24 24καὶ τοῦ δοῦναι θυσίαν κατὰ τὸ εἰρημένον ἐν τῷ νόμῳ κυρίου— Ζεῦγος τρυγόνων δύο νοσσοὺς περιστερῶν. 24 So they {NEQ} offered the sacrifice required in the law of the Lord either a pair of turtledoves or two young pigeons . * 
Luke.2:26 26καὶ ἦν αὐτῷ κεχρηματισμένον ὑπὸ τοῦ πνεύματος τοῦ ἁγίου μὴ ἰδεῖν θάνατον πρὶν ἂν ἴδῃ τὸν Χριστὸν κυρίου. 26 and had revealed {NEQ} to him that he would not die until he had {NEQ} seen the Lord’s Messiah .
Luke.5:23 23τί ἐστιν εὐκοπώτερον, εἰπεῖν, Ἀφέωνταί σοι αἱ ἁμαρτίαι σου; εἰπεῖν, ̓Έγειρε καὶ περιπάτει; 23 Is it easier to say Your {NEQ} sins are forgiven {RPT} , or {RPT} Stand up and walk ?
Luke.6:9 9εἶπεν δὲ Ἰησοῦς πρὸς αὐτούς, Ἐπερωτῶ ὑμᾶς. εἰ ἔξεστιν τῷ σαββάτῳ ἀγαθοποιῆσαι, κακοποιῆσαι; ψυχὴν σῶσαι ἀπολέσαι; 9 Then {NEQ} Jesus said to his critics , I have a question for you . Does the law permit good deeds on the Sabbath , or is it a day for doing evil ? Is this a day to save life or to destroy it ?
Luke.7:19 19ἔπεμψεν πρὸς τὸν κύριον λέγων, Σὺ εἶ ἐρχόμενος, ἕτερον προσδοκῶμεν; 19 and he sent them to the Lord to ask him , Are you the Messiah we’ve been expecting , * or should we keep looking for someone else ?
Luke.7:20 20παραγενόμενοι δὲ πρὸς αὐτὸν οἱ ἄνδρες εἶπαν, Ἰωάνης Βαπτιστὴς ἀπέστειλεν ἡμᾶς πρὸς σὲ λέγων, Σὺ εἶ ἐρχόμενος, ἄλλον προσδοκῶμεν; 20 {NEQ} John’s two disciples found Jesus and said to him , John the Baptist sent us to ask {RPT} , Are you the Messiah we’ve been expecting , or should we keep looking for someone else ?
Luke.8:16 16οὐδεὶς δὲ λύχνον ἅψας καλύπτει αὐτὸν σκεύει ὑποκάτω κλίνης τίθησιν· ἀλλ᾽ ἐπὶ λυχνίας τίθησιν, ἵνα οἱ εἰσπορευόμενοι βλέπωσιν τὸ φῶς. 16 {NEQ} No one lights a lamp and then covers it with a bowl or hides it under a bed . {NEQ} A lamp is placed on a stand , where its light can be seen by all who enter the house .
Luke.9:13 13εἶπεν δὲ πρὸς αὐτούς, Δότε αὐτοῖς φαγεῖν ὑμεῖς. οἱ δὲ εἶπαν, Οὐκ εἰσὶν ἡμῖν πλεῖον ἄρτοι πέντε καὶ ἰχθύες δύο. εἰ μήτι πορευθέντες ἡμεῖς ἀγοράσωμεν εἰς πάντα τὸν λαὸν τοῦτον βρώματα; 13 But Jesus said {NEQ} {RPT} , You feed them . But we have only five loaves of bread and two fish , they answered . Or are you expecting us to go and buy enough food for this whole {NEQ} crowd ?
Luke.9:25 25τί γὰρ ὠφελεῖται ἄνθρωπος κερδήσας τὸν κόσμον ὅλον ἑαυτὸν δὲ ἀπολέσας ζημιωθείς; 25 And what do you benefit if you gain the whole world but are yourself lost or destroyed ?
Luke.10:12 12λέγω ὑμῖν, ὅτι Σοδόμοις ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ ἀνεκτότερον ἔσται τῇ πόλει ἐκείνῃ. 12 I assure you , even {NEQ} wicked Sodom will be better off than such a town on judgment {NEQ} day .
Luke.10:14 14πλήν, Τύρῳ καὶ Σιδῶνι ἀνεκτότερον ἔσται ἐν τῇ κρίσει ὑμῖν. 14 Yes , Tyre and Sidon will be better off on {NEQ} judgment day than you .
Luke.11:12 12 καὶ αἰτήσει ᾠόν, ἐπιδώσει αὐτῷ σκορπίον; 12 Or if they ask for an egg , do you give them a scorpion ? Of course not !
Luke.12:11 11ὅταν δὲ εἰσφέρωσιν ὑμᾶς ἐπὶ τὰς συναγωγὰς καὶ τὰς ἀρχὰς καὶ τὰς ἐξουσίας, μὴ μεριμνήσητε πῶς τί ἀπολογήσησθε τί εἴπητε, 11 And when you are brought to trial in the synagogues and before {NEQ} rulers and {NEQ} authorities , don’t worry about how to defend yourself or what to say ,
Luke.12:14 14 δὲ εἶπεν αὐτῷ, ̓Άνθρωπε, τίς με κατέστησεν κριτὴν μεριστὴν ἐφ᾽ ὑμᾶς; 14 {NEQ} Jesus replied {RPT} , Friend , who made me a judge over you to decide such things as that ?
Luke.12:41 41εἶπεν δὲ Πέτρος, Κύριε, πρὸς ἡμᾶς τὴν παραβολὴν ταύτην λέγεις καὶ πρὸς πάντας; 41 {NEQ} {NEQ} Peter asked , Lord , is that {NEQ} illustration just for us or for everyone ?
Luke.12:47 47ἐκεῖνος δὲ δοῦλος γνοὺς τὸ θέλημα τοῦ κυρίου αὐτοῦ, καὶ μὴ ἑτοιμάσας ποιήσας πρὸς τὸ θέλημα αὐτοῦ, δαρήσεται πολλάς· 47 And a servant {RPT} who knows what the master {RPT} wants , but isn’t prepared and doesn’t carry out those instructions , will be severely punished .
Luke.12:51 51δοκεῖτε ὅτι εἰρήνην παρεγενόμην δοῦναι ἐν τῇ γῇ; οὐχί, λέγω ὑμῖν ἀλλ᾽ διαμερισμόν. 51 Do you think {NEQ} I have come to bring peace to the earth ? No , I have come to divide people against each other !
Luke.13:4 4 ἐκεῖνοι οἱ δεκαοκτὼ ἐφ᾽ οὓς ἔπεσεν πύργος ἐν τῷ Σιλωὰμ καὶ ἀπέκτεινεν αὐτούς, δοκεῖτε ὅτι αὐτοὶ ὀφειλέται ἐγένοντο παρὰ πάντας τοὺς ἀνθρώπους τοὺς κατοικοῦντας Ἰερουσαλήμ; 4 And what about {RPT} the eighteen people who {NEQ} died when the tower in {NEQ} Siloam fell on them ? {RPT} {RPT} Were they the worst sinners in Jerusalem ?
Luke.13:15 15ἀπεκρίθη δὲ αὐτῷ κύριος καὶ εἶπεν, Ὑποκριταί, ἕκαστος ὑμῶν τῷ σαββάτῳ, οὐ λύει τὸν βοῦν αὐτοῦ τὸν ὄνον ἀπὸ τῆς φάτνης καὶ ἀπάγων ποτίζει; 15 But the Lord replied {RPT} , You hypocrites ! Each of you works on the Sabbath day ! Don’t you untie your {NEQ} ox or your donkey from its stall on the Sabbath and lead it out for water ?
Luke.14:3 3καὶ ἀποκριθεὶς Ἰησοῦς εἶπεν πρὸς τοὺς νομικοὺς καὶ Φαρισαίους λέγων, ̓Έξεστιν τῷ σαββάτῳ θεραπεῦσαι, οὔ; 3 {NEQ} Jesus {NEQ} asked the Pharisees and experts in religious law , Is it permitted in the law to heal people on the Sabbath day , or not ?
Luke.14:5 5καὶ πρὸς αὐτοὺς εἶπεν, Τίνος ὑμῶν υἱὸς βοῦς εἰς φρέαρ πεσεῖται, καὶ οὐκ εὐθέως ἀνασπάσει αὐτὸν ἐν ἡμέρᾳ τοῦ σαββάτου; 5 Then he turned to them and said , Which of you doesn’t work on the Sabbath ? If your son * or your cow falls into a pit , {NEQ} don’t you rush to get him out ?
Luke.14:12 12ἔλεγεν δὲ καὶ τῷ κεκληκότι αὐτόν· ̔Όταν ποιῇς ἄριστον δεῖπνον, μὴ φώνει τοὺς φίλους σου, μηδὲ τοὺς ἀδελφούς σου, μηδὲ τοὺς συγγενεῖς σου, μηδὲ γείτονας πλουσίους. μήποτε καὶ αὐτοὶ ἀντικαλέσωσίν σε, καὶ γένηται ἀνταπόδομά σοι. 12 Then he turned to his {NEQ} host . When you put on a luncheon or a banquet , he said , don’t invite your {NEQ} friends , {RPT} {NEQ} brothers {RPT} , {RPT} {NEQ} relatives {RPT} , and rich neighbors . For they will invite you back , and that will be your only reward .
Luke.14:31 31 τίς βασιλεὺς πορευόμενος ἑτέρῳ βασιλεῖ συμβαλεῖν εἰς πόλεμον οὐχὶ καθίσας πρῶτον βουλεύσεται εἰ δυνατός ἐστιν ἐν δέκα χιλιάσιν ὑπαντῆσαι τῷ μετὰ εἴκοσι χιλιάδων ἐρχομένῳ ἐπ᾽ αὐτόν; 31 Or what king would go to war against another king without first sitting down with his counselors to discuss whether his army of 10,000 could defeat the 20,000 soldiers {NEQ} marching against him ?
Luke.15:7 7λέγω ὑμῖν ὅτι οὕτως, χαρὰ ἐν τῷ οὐρανῷ ἔσται ἐπὶ ἑνὶ ἁμαρτωλῷ μετανοοῦντι ἐπὶ ἐνενήκοντα ἐννέα δικαίοις οἵτινες οὐ χρείαν ἔχουσιν μετανοίας. 7 {NEQ} {RPT} In the same way , there is more joy in {NEQ} heaven over one lost sinner who repents and returns to God than over ninety-nine others who are righteous and haven’t strayed away !
Luke.15:8 8 τίς γυνὴ δραχμὰς ἔχουσα δέκα ἐὰν ἀπολέσῃ δραχμὴν μίαν· οὐχὶ ἅπτει λύχνον καὶ σαροῖ τὴν οἰκίαν καὶ ζητεῖ ἐπιμελῶς ἕως οὗ εὕρῃ; 8 Or suppose a woman has ten silver coins * and {NEQ} loses one {RPT} . Won’t she light a lamp and sweep the entire house and search carefully until she finds it ?
Luke.16:13 13οὐδεὶς οἰκέτης δύναται δυσὶ κυρίοις δουλεύειν. γὰρ τὸν ἕνα μισήσει καὶ τὸν ἕτερον ἀγαπήσει· ἑνὸς ἀνθέξεται καὶ τοῦ ἑτέρου καταφρονήσει. οὐ δύνασθε θεῷ δουλεύειν καὶ μαμωνᾷ. 13 No one can serve two masters . For {NEQ} you will hate {NEQ} one and love the other ; {NEQ} you will be devoted to one and despise the other . You cannot serve both God and money .
Luke.16:17 17εὐκοπώτερον δέ ἐστιν τὸν οὐρανὸν καὶ τὴν γῆν παρελθεῖν τοῦ νόμου μίαν κεραίαν πεσεῖν. 17 But that doesn’t mean that the law has lost its force . {NEQ} It is easier for {NEQ} heaven and {NEQ} earth to disappear than for the smallest point of God’s law to be overturned .
Luke.17:2 2λυσιτελεῖ αὐτῷ εἰ λίθος μυλικὸς περίκειται περὶ τὸν τράχηλον αὐτοῦ καὶ ἔρριπται εἰς τὴν θάλασσαν ἵνα σκανδαλίσῃ τῶν μικρῶν τούτων ἕνα. 2 It would be better {RPT} {NEQ} to be thrown into the sea with a millstone hung around your {NEQ} neck than to cause one of these {NEQ} little ones to fall into sin .
Luke.17:7 7τίς δὲ ἐξ ὑμῶν δοῦλον ἔχων ἀροτριῶντα ποιμαίνοντα, ὃς εἰσελθόντι ἐκ τοῦ ἀγροῦ ἐρεῖ αὐτῷ, Εὐθέως παρελθὼν ἀνάπεσε; 7   When a servant {RPT} {RPT} comes in from plowing or taking care of sheep , {RPT} does his master say {RPT} , {NEQ} Come in and eat with me ?
Luke.17:21 21οὐδὲ ἐροῦσιν, Ἰδοὺ ὧδε· Ἐκεῖ. ἰδοὺ γὰρ βασιλεία τοῦ θεοῦ ἐντὸς ὑμῶν ἐστίν. 21 You won’t be able to say , Here it is ! or It’s over there ! For the Kingdom of {NEQ} God is already among you . * 
Luke.17:23 23καὶ ἐροῦσιν ὑμῖν, Ἰδού, ἐκεῖ, Ἰδοὺ ὧδε, μὴ ἀπέλθητε μηδὲ διώξητε. 23 {NEQ} People will tell you , Look , there is the Son of Man , or Here he is , but don’t go out and follow them .
Luke.18:11 11 Φαρισαῖος σταθεὶς πρὸς ἑαυτὸν ταῦτα προσηύχετο· θεός, εὐχαριστῶ σοι, ὅτι οὐκ εἰμὶ ὥσπερ οἱ λοιποὶ τῶν ἀνθρώπων· ἅρπαγες, ἄδικοι, μοιχοί· καὶ ὡς οὗτος τελώνης. 11 The Pharisee stood by himself and prayed this prayer * : I thank you , {NEQ} God , that I am not a sinner like everyone else . For I don’t cheat , I don’t sin , and I don’t commit adultery . I’m certainly not like that {NEQ} tax collector !
Luke.18:25 25εὐκοπώτερον γάρ ἐστιν κάμηλον διὰ τρήματος βελόνης εἰσελθεῖν πλούσιον εἰς τὴν βασιλείαν τοῦ θεοῦ εἰσελθεῖν. 25 In fact , it is easier for a camel to go through the eye of a needle than for a rich person to enter {RPT} the Kingdom of {NEQ} God !
Luke.18:29 29 δὲ εἶπεν αὐτοῖς, Ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι οὐδεὶς ἔστιν ὃς ἀφῆκεν οἰκίαν γυναῖκα ἀδελφοὺς γονεῖς τέκνα, εἵνεκεν τῆς βασιλείας τοῦ θεοῦ, 29 {NEQ} Yes , Jesus replied {RPT} , and I assure you that {NEQ} everyone who has given up house or wife or brothers or parents or children , for the sake of the Kingdom of {NEQ} God ,
Luke.20:2 2καὶ εἶπαν λέγοντες πρὸς αὐτόν, Εἰπὸν ἡμῖν ἐν ποίᾳ ἐξουσίᾳ ταῦτα ποιεῖς; τίς ἐστιν δούς σοι τὴν ἐξουσίαν ταύτην; 2 {NEQ} They demanded , {RPT} {RPT} {RPT} By what authority are you doing all these things ? {NEQ} Who {NEQ} {NEQ} gave you the right {RPT} ?
Luke.20:4 4Τὸ βάπτισμα Ἰωάνου ἐξ οὐρανοῦ ἦν, ἐξ ἀνθρώπων; 4 Did John’s authority to {NEQ} baptize come from heaven , or was it merely human ?
Luke.20:22 22ἔξεστιν ἡμᾶς Καίσαρι φόρον δοῦναι οὔ; 22 Now tell us is it right for us to pay taxes to Caesar or not ?
Luke.21:15 15ἐγὼ γὰρ δώσω ὑμῖν στόμα καὶ σοφίαν οὐ δυνήσονται ἀντιστῆναι ἀντειπεῖν ἅπαντες οἱ ἀντικείμενοι ὑμῖν. 15 for I will give you the right words and such wisdom that none of your opponents will be able to reply or refute you !
Luke.22:27 27τίς γὰρ μείζων, ἀνακείμενος διακονῶν; οὐχὶ ἀνακείμενος; ἐγὼ δὲ ἐν μέσῳ ὑμῶν εἰμὶ ὡς διακονῶν. 27 {NEQ} Who is more important , the one who sits at the table or the one who serves ? The one who sits at the table , of course . But not here ! For I am among you as one who serves .
Luke.22:34 34 δὲ εἶπεν, Λέγω σοι Πέτρε, οὐ φωνήσει σήμερον ἀλέκτωρ πρὶν τρίς με ἀπαρνήσῃ εἰδέναι. 34 But Jesus said , Peter , let me tell you something . Before the rooster {NEQ} crows tomorrow morning , you will deny three times that you even know me .
John.2:6 6ἦσαν δὲ ἐκεῖ λίθιναι ὑδρίαι ἕξ, κατὰ τὸν καθαρισμὸν τῶν Ἰουδαίων κείμεναι, χωροῦσαι ἀνὰ μετρητὰς δύο τρεῖς. 6 {NEQ} Standing nearby were six stone water jars , used for {NEQ} Jewish {NEQ} ceremonial washing . Each could hold twenty to thirty gallons . * 
John.3:19 19αὕτη δέ ἐστιν κρίσις· ὅτι τὸ φῶς ἐλήλυθεν εἰς τὸν κόσμον, καὶ ἠγάπησαν οἱ ἄνθρωποι μᾶλλον τὸ σκότος τὸ φῶς, ἦν γὰρ αὐτῶν πονηρὰ τὰ ἔργα. 19 And the judgment is based on this fact : {NEQ} God’s light came into the world , but {NEQ} people loved the darkness more than the light , for their {NEQ} actions were evil .
John.4:1 1ὡς οὖν ἔγνω Ἰησοῦς, ὅτι ἤκουσαν οἱ Φαρισαῖοι ὅτι Ἰησοῦς πλείονας μαθητὰς ποιεῖ καὶ βαπτίζει Ἰωάνης 4:1 {NEQ} {NEQ} {NEQ} Jesus * knew {NEQ} the Pharisees had heard that he was baptizing and making more disciples than John
John.4:27 27καὶ ἐπὶ τούτῳ ἦλθαν οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ. καὶ ἐθαύμαζον ὅτι μετὰ γυναικὸς ἐλάλει, οὐδεὶς μέντοι εἶπεν, Τί ζητεῖς; Τί λαλεῖς μετ᾽ αὐτῆς; 27 Just then his {NEQ} disciples came back . {NEQ} They were shocked to find him talking to a woman , but none of them had the nerve to ask , What do you want with her ? or Why are you talking to her ?
John.6:19 19ἐληλακότες οὖν ὡς σταδίους εἴκοσι πέντε τριάκοντα θεωροῦσιν τὸν Ἰησοῦν περιπατοῦντα ἐπὶ τῆς θαλάσσης καὶ ἐγγὺς τοῦ πλοίου γινόμενον. καὶ ἐφοβήθησαν. 19 {NEQ} They had rowed three or four miles * when suddenly they saw {NEQ} Jesus walking on the water {NEQ} toward the boat . {NEQ} They were terrified ,
John.7:17 17ἐάν τις θέλῃ τὸ θέλημα αὐτοῦ ποιεῖν γνώσεται περὶ τῆς διδαχῆς πότερον ἐκ τοῦ θεοῦ ἐστὶν ἐγὼ ἀπ᾽ ἐμαυτοῦ λαλῶ. 17 {NEQ} Anyone who wants to do the will of God will know whether my {NEQ} teaching is from {NEQ} God or is {RPT} merely my own .
John.7:48 48μή τις ἐκ τῶν ἀρχόντων ἐπίστευσεν εἰς αὐτὸν ἐκ τῶν Φαρισαίων; 48 Is there a single one of us {NEQ} rulers or {RPT} {NEQ} Pharisees who believes in him ?
John.8:14 14ἀπεκρίθη Ἰησοῦς καὶ εἶπεν αὐτοῖς, Κἂν ἐγὼ μαρτυρῶ περὶ ἐμαυτοῦ ἀληθής ἐστιν μαρτυρία μου. ὅτι οἶδα πόθεν ἦλθον καὶ ποῦ ὑπάγω, ὑμεῖς δὲ οὐκ οἴδατε πόθεν ἔρχομαι ποῦ ὑπάγω. 14 Jesus told them , These {NEQ} claims are valid even though I make them about myself . For I know where I came from and where I am going , but you don’t know this about me .
John.9:2 2καὶ ἠρώτησαν αὐτὸν οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ λέγοντες, Ῥαββεί, τίς ἥμαρτεν, οὗτος οἱ γονεῖς αὐτοῦ, ἵνα τυφλὸς γεννηθῇ; 2 Rabbi , his {NEQ} disciples {NEQ} asked him , why was this man born blind ? Was it because of his own sins or his {NEQ} parents' sins ?
John.9:21 21πῶς δὲ νῦν βλέπει οὐκ οἴδαμεν τίς ἤνοιξεν αὐτοῦ τοὺς ὀφθαλμοὺς ἡμεῖς οὐκ οἴδαμεν· αὐτὸν ἐρωτήσατε. ἡλικίαν ἔχει αὐτὸς περὶ ἑαυτοῦ λαλήσει. 21 but we don’t know how he can see or who healed him . {RPT} {RPT} {RPT} Ask him . He is old enough to speak for himself .
John.13:29 29τινὲς γὰρ ἐδόκουν, ἐπεὶ τὸ γλωσσόκομον εἶχεν Ἰούδας, ὅτι λέγει αὐτῷ Ἰησοῦς, Ἀγόρασον ὧν χρείαν ἔχομεν εἰς τὴν ἑορτὴν τοῖς πτωχοῖς ἵνα τι δῷ. 29 Since Judas was their treasurer , some {NEQ} thought {NEQ} Jesus {NEQ} was telling him to go and pay for the food or to give some money to the poor .
John.18:34 34ἀπεκρίθη Ἰησοῦς, Ἀπὸ σεαυτοῦ σὺ τοῦτο λέγεις, ἄλλοι εἶπόν σοι περὶ ἐμοῦ; 34 Jesus replied , Is this your own {RPT} question , or did others tell you about me ?
Acts.1:7 7εἶπεν πρὸς αὐτούς, Οὐχ ὑμῶν ἐστὶν γνῶναι, χρόνους καιροὺς οὓς πατὴρ ἔθετο ἐν τῇ ἰδίᾳ ἐξουσίᾳ· 7 He replied {RPT} , The Father alone has the authority to set those dates and times , {RPT} and they are not for you to know .
Acts.3:12 12ἰδὼν δὲ Πέτρος ἀπεκρίνατο πρὸς τὸν λαόν, ̓Άνδρες Ἰσραηλεῖται, τί θαυμάζετε ἐπὶ τούτῳ; ἡμῖν τί ἀτενίζετε ὡς ἰδίᾳ δυνάμει εὐσεβείᾳ πεποιηκόσιν τοῦ περιπατεῖν αὐτόν; 12 {NEQ} {NEQ} Peter saw his opportunity and addressed the crowd . People of Israel , he said , what is so surprising about this ? And why stare at us as though we had made this man {NEQ} walk by our own power or godliness ?
Acts.4:7 7καὶ στήσαντες αὐτοὺς ἐν τῷ μέσῳ ἐπυνθάνοντο, Ἐν ποίᾳ δυνάμει, ἐν ποίῳ ὀνόματι, ἐποιήσατε τοῦτο ὑμεῖς; 7 {NEQ} They brought in the two disciples and demanded , By what power , or in whose name , have you done this ?
Acts.4:19 19 δὲ Πέτρος καὶ Ἰωάνης ἀποκριθέντες εἶπαν πρὸς αὐτούς, Εἰ δίκαιόν ἐστιν ἐνώπιον τοῦ θεοῦ ὑμῶν ἀκούειν μᾶλλον τοῦ θεοῦ, κρίνατε, 19 But {NEQ} Peter and John replied {RPT} , {NEQ} Do you think {NEQ} God wants us to obey you rather than him ?
Acts.4:34 34οὐδὲ γὰρ ἐνδεής τις ἦν ἐν αὐτοῖς, ὅσοι γὰρ κτήτορες χωρίων οἰκιῶν ὑπῆρχον πωλοῦντες ἔφερον τὰς τιμὰς τῶν πιπρασκομένων 34   There were no {NEQ} needy people among them , because those who owned land or houses would sell them
Acts.5:29 29ἀποκριθεὶς δὲ Πέτρος καὶ οἱ ἀπόστολοι εἶπαν, Πειθαρχεῖν δεῖ θεῷ μᾶλλον ἀνθρώποις. 29 But Peter and the apostles replied , We must obey God rather than any human authority .
Acts.5:38 38καὶ τὰ νῦν λέγω ὑμῖν, ἀπόστητε ἀπὸ τῶν ἀνθρώπων τούτων· καὶ ἄφετε αὐτούς. ὅτι ἐὰν ἐξ ἀνθρώπων βουλὴ αὕτη τὸ ἔργον τοῦτο, καταλυθήσεται. 38 So my advice is {RPT} , leave these {NEQ} men alone . {NEQ} Let them go . {NEQ} If they are {NEQ} planning and doing these things merely on their own , it will soon be overthrown .
Acts.7:2 2 δὲ ἔφη· ̓Άνδρες ἀδελφοὶ καὶ πατέρες, ἀκούσατε. θεὸς τῆς δόξης ὤφθη τῷ πατρὶ ἡμῶν Ἀβραὰμ ὄντι ἐν τῇ Μεσοποταμίᾳ πρὶν κατοικῆσαι αὐτὸν ἐν Χαρράν. 2 {NEQ} This was Stephen’s reply : Brothers and fathers , listen to me . Our {NEQ} glorious {NEQ} God appeared to our {NEQ} ancestor Abraham in {NEQ} Mesopotamia before he settled in Haran . * 
Acts.7:49 49 οὐρανός μοι θρόνος, καὶ γῆ ὑποπόδιον τῶν ποδῶν μου. Ποῖον οἶκον οἰκοδομήσετέ μοι; λέγει κύριος· ̓Ὴ τίς τόπος τῆς καταπαύσεώς μου; 49 {NEQ} Heaven is my throne , and the earth is my footstool . Could you build me a temple as good as that ? asks the LORD . Could you build me such a {NEQ} resting place ?
Acts.8:34 34ἀποκριθεὶς δὲ εὐνοῦχος τῷ Φιλίππῳ εἶπεν, Δέομαί σου, περὶ τίνος προφήτης λέγει τοῦτο; περὶ ἑαυτοῦ περὶ ἑτέρου τινός; 34 {NEQ} The eunuch asked {NEQ} Philip , Tell me {RPT} , {RPT} {RPT} was the prophet talking {RPT} about himself or {RPT} someone else ?
Acts.10:28 28ἔφη τε πρὸς αὐτούς, Ὑμεῖς ἐπίστασθε ὡς ἀθέμιτόν ἐστιν ἀνδρὶ Ἰουδαίῳ κολλᾶσθαι προσέρχεσθαι ἀλλοφύλῳ· κἀμοὶ θεὸς ἔδειξεν μηδένα κοινὸν ἀκάθαρτον λέγειν ἄνθρωπον. 28 {NEQ} Peter told them , You know it is against our laws for a Jewish man to enter a Gentile home like this or to associate with you . But {NEQ} God has shown me that I should no longer think of anyone as impure or unclean .
Acts.11:8 8εἶπον δέ, Μηδαμῶς, κύριε· ὅτι κοινὸν ἀκάθαρτον οὐδέποτε εἰσῆλθεν εἰς τὸ στόμα μου. 8 No , Lord , {NEQ} I replied . I have never eaten anything that our Jewish laws have declared impure or unclean . * 
Acts.17:21 21(Ἀθηναῖοι δὲ πάντες καὶ οἱ ἐπιδημοῦντες ξένοι εἰς οὐδὲν ἕτερον ηὐκαίρουν λέγειν τι ἀκούειν τι καινότερον.) 21 ( It should be explained that all the Athenians as well as the foreigners in Athens seemed to spend all their time {RPT} {RPT} discussing the latest ideas . )
Acts.17:29 29γένος οὖν ὑπάρχοντες τοῦ θεοῦ, οὐκ ὀφείλομεν νομίζειν χρυσῷ ἀργύρῳ λίθῳ, χαράγματι τέχνης καὶ ἐνθυμήσεως ἀνθρώπου, τὸ θεῖον εἶναι ὅμοιον. 29 And since this is true , we shouldn’t think of {NEQ} God as an idol designed by craftsmen from gold or silver or stone .
Acts.18:14 14μέλλοντος δὲ τοῦ Παύλου ἀνοίγειν τὸ στόμα, εἶπεν Γαλλίων πρὸς τοὺς Ἰουδαίους, Εἰ μὲν ἦν ἀδίκημά τι ῥᾳδιούργημα πονηρόν, Ἰουδαῖοι, κατὰ λόγον ἂν ἀνεσχόμην ὑμῶν. 14 But just as {NEQ} Paul started to make his defense , {NEQ} Gallio turned to Paul’s accusers and said , Listen , you Jews , if this were a case involving some wrongdoing or a serious crime , I would have a reason to accept your case .
Acts.19:12 12ὥστε καὶ ἐπὶ τοὺς ἀσθενοῦντας ἀποφέρεσθαι ἀπὸ τοῦ χρωτὸς αὐτοῦ σουδάρια σιμικίνθια καὶ ἀπαλλάσσεσθαι ἀπ᾽ αὐτῶν τὰς νόσους, τά τε πνεύματα τὰ πονηρὰ ἐκπορεύεσθαι. 12 When {NEQ} handkerchiefs or aprons that had merely touched his {NEQ} skin were placed on sick people , {NEQ} they were healed of {RPT} their {NEQ} diseases , and {RPT} {RPT} evil spirits were expelled .
Acts.20:33 33ἀργυρίου χρυσίου ἱματισμοῦ οὐδενὸς ἐπεθύμησα. 33 I have never coveted anyone’s silver or gold or fine clothes .
Acts.20:35 35πάντα ὑπέδειξα ὑμῖν ὅτι οὕτως κοπιῶντας δεῖ ἀντιλαμβάνεσθαι τῶν ἀσθενούντων· μνημονεύειν τε τῶν λόγων τοῦ κυρίου Ἰησοῦ ὅτι αὐτὸς εἶπεν· Μακάριόν ἐστιν μᾶλλον διδόναι λαμβάνειν. 35 And I have been a constant example of how you can help those in need by working hard . {NEQ} You should remember the words of the Lord Jesus {RPT} : It is more blessed to give than to receive .
Acts.23:9 9ἐγένετο δὲ κραυγὴ μεγάλη. καὶ ἀναστάντες τινὲς τῶν γραμματέων τοῦ μέρους τῶν Φαρισαίων διεμάχοντο. λέγοντες, Οὐδὲν κακὸν εὑρίσκομεν ἐν τῷ ἀνθρώπῳ τούτῳ. εἰ δὲ πνεῦμα ἐλάλησεν αὐτῷ ἄγγελος. 9 So there was a great uproar . Some of the teachers of religious law who were {NEQ} Pharisees {NEQ} jumped up and began to argue forcefully . We see nothing wrong with {NEQ} him , they shouted . Perhaps a spirit or an angel spoke to him .
Acts.23:29 29ὃν εὗρον ἐγκαλούμενον περὶ ζητημάτων τοῦ νόμου αὐτῶν— μηδὲν δὲ ἄξιον θανάτου δεσμῶν ἔχοντα ἔγκλημα. 29 {RPT} I soon discovered the charge was something regarding their religious {NEQ} law {NEQ} certainly {RPT} {RPT} nothing worthy of imprisonment or death .
Acts.24:12 12καὶ οὔτε ἐν τῷ ἱερῷ εὗρόν με πρός τινα διαλεγόμενον, ἐπίστασιν ποιοῦντα ὄχλου οὔτε ἐν ταῖς συναγωγαῖς οὔτε κατὰ τὴν πόλιν. 12 {NEQ} My accusers never found me arguing with anyone in the Temple , nor stirring up a riot {RPT} in any synagogue or on the streets of the city .
Acts.24:20 20 αὐτοὶ οὗτοι εἰπάτωσαν τί εὗρον ἀδίκημα στάντος μου ἐπὶ τοῦ συνεδρίου, 20 {NEQ} Ask these men here what crime the Jewish high council * found me guilty of ,
Acts.24:21 21 περὶ μιᾶς ταύτης φωνῆς ἧς ἐκέκραξα ἐν αὐτοῖς ἑστὼς ὅτι, Περὶ ἀναστάσεως νεκρῶν ἐγὼ κρίνομαι σήμερον ἐφ᾽ ὑμῶν. 21 except for the one time {RPT} I shouted out {NEQ} {RPT} {NEQ} , I am on trial before you today because I believe in the resurrection of the dead !
Acts.25:6 6διατρίψας δὲ ἐν αὐτοῖς ἡμέρας οὐ πλείους ὀκτὼ δέκα καταβὰς εἰς Καισάρειαν, τῇ ἐπαύριον καθίσας ἐπὶ τοῦ βήματος ἐκέλευσεν τὸν Παῦλον ἀχθῆναι. 6 {NEQ} About eight or ten days later {RPT} Festus returned to Caesarea , and on the following day he took his seat in court and ordered that {NEQ} Paul be brought in .
Acts.25:16 16πρὸς οὓς ἀπεκρίθην ὅτι οὐκ ἔστιν ἔθος Ῥωμαίοις χαρίζεσθαί τινα ἄνθρωπον πρὶν κατηγορούμενος κατὰ πρόσωπον· ἔχοι τοὺς κατηγόρους τόπον τε ἀπολογίας λάβοι περὶ τοῦ ἐγκλήματος. 16 I pointed out to them that Roman law does not convict people without a trial . They must be given an opportunity to confront their accusers and defend themselves .
Acts.26:31 31καὶ ἀναχωρήσαντες, ἐλάλουν πρὸς ἀλλήλους λέγοντες ὅτι, Οὐδὲν θανάτου δεσμῶν ἄξιόν τι πράσσει ἄνθρωπος οὗτος. 31 {NEQ} As they went out , they talked it over and agreed , This {NEQ} man hasn’t done anything to deserve death or imprisonment .
Acts.27:11 11 δὲ ἑκατοντάρχης τῷ κυβερνήτῃ καὶ τῷ ναυκλήρῳ μᾶλλον ἐπείθετο τοῖς ὑπὸ Παύλου λεγομένοις. 11 But the officer in charge of the prisoners listened more to the ship’s captain and the owner than to Paul .
Acts.28:6 6οἱ δὲ προσεδόκων αὐτὸν μέλλειν πίμπρασθαι καταπίπτειν ἄφνω νεκρόν. ἐπὶ πολὺ δὲ αὐτῶν προσδοκώντων καὶ θεωρούντων μηδὲν ἄτοπον εἰς αὐτὸν γινόμενον, μεταβαλόμενοι ἔλεγον αὐτὸν εἶναι θεόν. 6 {NEQ} The people waited for him to swell up or suddenly drop dead . But when they had waited a long time and saw that he wasn’t harmed , they changed their minds and decided he was a god .
Acts.28:17 17ἐγένετο δὲ μετὰ ἡμέρας τρεῖς, συνκαλέσασθαι αὐτὸν τοὺς ὄντας τῶν Ἰουδαίων πρώτους. συνελθόντων δὲ αὐτῶν ἔλεγεν πρὸς αὐτούς, Ἐγώ, ἄνδρες ἀδελφοί, οὐδὲν ἐναντίον ποιήσας τῷ λαῷ τοῖς ἔθεσι τοῖς πατρῴοις, δέσμιος ἐξ Ἱεροσολύμων παρεδόθην εἰς τὰς χεῖρας τῶν Ῥωμαίων· 17 Three days after Paul’s arrival , he called together the local {NEQ} Jewish leaders . {RPT} {NEQ} {RPT} He said to them , Brothers , I was arrested in Jerusalem and handed over to the Roman government , even though I had done nothing against our people or the customs of our ancestors .
Acts.28:21 21οἱ δὲ πρὸς αὐτὸν εἶπαν, Ἡμεῖς οὔτε γράμματα περὶ σοῦ ἐδεξάμεθα ἀπὸ τῆς Ἰουδαίας οὔτε παραγενόμενός τις τῶν ἀδελφῶν ἀπήγγειλεν ἐλάλησέν τι περὶ σοῦ πονηρόν. 21 {NEQ} {RPT} They replied , We have had no letters from {NEQ} Judea or reports against you from {RPT} {RPT} anyone who has come here .
Rom.1:21 21διότι γνόντες τὸν θεόν, οὐχ ὡς θεὸν ἐδόξασαν ηὐχαρίστησαν· ἀλλὰ ἐματαιώθησαν ἐν τοῖς διαλογισμοῖς αὐτῶν. καί, ἐσκοτίσθη ἀσύνετος αὐτῶν καρδία. 21 Yes , they knew {NEQ} God , but they wouldn’t worship him as God or even give him thanks . And they began to think up foolish ideas of what God was like . As a result , their {NEQ} minds became dark and confused .
Rom.2:4 4 τοῦ πλούτου τῆς χρηστότητος αὐτοῦ, καὶ τῆς ἀνοχῆς, καὶ τῆς μακροθυμίας καταφρονεῖς; ἀγνοῶν ὅτι τὸ χρηστὸν τοῦ θεοῦ εἰς μετάνοιάν σε ἄγει; 4 {NEQ} Don’t you see {NEQ} how wonderfully {NEQ} kind , {NEQ} {NEQ} tolerant , and {NEQ} patient God is with you ? Does this mean nothing to you ? Can’t you see that his {NEQ} kindness is intended to turn you from your sin ?
Rom.2:15 15οἵτινες ἐνδείκνυνται τὸ ἔργον τοῦ νόμου γραπτὸν ἐν ταῖς καρδίαις αὐτῶν, συμμαρτυρούσης αὐτῶν τῆς συνειδήσεως καὶ μεταξὺ ἀλλήλων τῶν λογισμῶν κατηγορούντων καὶ ἀπολογουμένων, 15 They demonstrate that {NEQ} {NEQ} God’s law is written in their {NEQ} hearts , for their own {NEQ} conscience {RPT} and {NEQ} thoughts either accuse them or tell them they are doing right .
Rom.3:1 1τί οὖν τὸ περισσὸν τοῦ Ἰουδαίου; τίς ὠφέλεια τῆς περιτομῆς; 3:1 Then what’s the advantage of being a Jew ? {NEQ} Is there any value in the ceremony of {NEQ} circumcision ?
Rom.3:29 29ἤ, Ἰουδαίων θεὸς μόνον; οὐχὶ καὶ ἐθνῶν; ναὶ καὶ ἐθνῶν· 29 After all , is God the God of the Jews only ? Isn’t he also the God of the Gentiles ? Of course he is {RPT} {RPT} .
Rom.4:9 9 μακαρισμὸς οὖν οὗτος ἐπὶ τὴν περιτομήν, καὶ ἐπὶ τὴν ἀκροβυστίαν; λέγομεν γάρ, ἐλογίσθη τῷ Ἀβραὰμ πίστις εἰς δικαιοσύνην. 9 Now , is this {NEQ} blessing only for the Jews , or is it also for {NEQ} uncircumcised Gentiles ? * Well , we have been saying that {NEQ} Abraham was counted as righteous by God because of his faith .
Rom.4:10 10πῶς οὖν ἐλογίσθη; ἐν περιτομῇ ὄντι, ἐν ἀκροβυστίᾳ; οὐκ ἐν περιτομῇ ἀλλ᾽ ἐν ἀκροβυστίᾳ· 10 But how did this happen ? Was he counted as righteous only after he was circumcised , or was it before he was circumcised ? Clearly , God accepted Abraham {NEQ} {RPT} {RPT} before he was circumcised !
Rom.4:13 13οὐ γὰρ διὰ νόμου ἐπαγγελία τῷ Ἀβραὰμ τῷ σπέρματι αὐτοῦ τὸ κληρονόμον αὐτὸν εἶναι κόσμου, ἀλλὰ διὰ δικαιοσύνης πίστεως. 13 Clearly , God’s promise {RPT} to give the whole earth to {NEQ} Abraham and his {NEQ} descendants was based not on his obedience to God’s law , but on a right relationship with God that comes by faith .
Rom.6:3 3 ἀγνοεῖτε ὅτι ὅσοι ἐβαπτίσθημεν εἰς Χριστὸν Ἰησοῦν, εἰς τὸν θάνατον αὐτοῦ ἐβαπτίσθημεν; 3 Or have you forgotten that {RPT} when we were joined with Christ Jesus in baptism , we joined him in his {NEQ} death ?
Rom.6:16 16οὐκ οἴδατε ὅτι παριστάνετε ἑαυτοὺς δούλους εἰς ὑπακοήν, δοῦλοί ἐστε ὑπακούετε, ἤτοι ἁμαρτίας εἰς θάνατον, ὑπακοῆς εἰς δικαιοσύνην; 16 Don’t you realize that you become the slave of whatever you choose to obey ? {RPT} You {RPT} can be a slave {RPT} {RPT} to sin , which leads to death , or you can choose to obey God , which leads to righteous living .
Rom.7:1 1ἤ, ἀγνοεῖτε, ἀδελφοί— γινώσκουσιν γὰρ νόμον λαλῶ— ὅτι νόμος κυριεύει τοῦ ἀνθρώπου ἐφ᾽ ὅσον χρόνον ζῇ; 7:1 Now , dear brothers and sisters * {NEQ} you who are familiar with {NEQ} the law don’t you know that the law applies only while a person is living ?
Rom.8:35 35τίς ἡμᾶς χωρίσει ἀπὸ τῆς ἀγάπης τοῦ Χριστοῦ; θλῖψις στενοχωρία, διωγμός, λιμός, γυμνότης, κίνδυνος, μάχαιρα; 35 Can anything ever separate us from {NEQ} Christ’s {NEQ} love ? Does it mean he no longer loves us if we have trouble or calamity , or are persecuted , or hungry , or destitute , or in danger , or threatened with death ?
Rom.9:11 11μήπω γὰρ γεννηθέντων, μηδὲ πραξάντων τι ἀγαθὸν φαῦλον, (ἵνα κατ᾽ ἐκλογὴν πρόθεσις τοῦ θεοῦ μένῃ· 11 But before they were born , before they had done anything good or bad , she received a message from God . ( This message shows that {NEQ} God chooses people according to his own purposes ;
Rom.9:21 21 οὐκ ἔχει ἐξουσίαν κεραμεὺς τοῦ πηλοῦ, ἐκ τοῦ αὐτοῦ φυράματος, ποιῆσαι μὲν εἰς τιμὴν σκεῦος δὲ εἰς ἀτιμίαν; 21 When a potter makes jars out of clay , doesn’t he have a right to use the same {NEQ} lump of clay to make one jar for decoration and another to throw garbage into ?
Rom.10:7 7ἤ, Τίς καταβήσεται εἰς τὴν ἄβυσσον; (τοῦτ᾽ ἔστιν Χριστὸν ἐκ νεκρῶν ἀναγαγεῖν.) 7 And don’t say , Who will go down to the place of the dead ? ( {NEQ} {NEQ} to bring Christ back to life again ) .
Rom.11:2 2οὐκ ἀπώσατο θεὸς τὸν λαὸν αὐτοῦ, ὃν προέγνω. οὐκ οἴδατε ἐν Ἠλείᾳ τί λέγει γραφή; ὡς ἐντυγχάνει τῷ θεῷ κατὰ τοῦ Ἰσραήλ, 2 No , {NEQ} God has not rejected his own {NEQ} people , whom he chose from the very beginning . {NEQ} {NEQ} Do you realize what the Scriptures say about this ? {NEQ} Elijah the prophet {NEQ} complained to {NEQ} God about {NEQ} the people of Israel and said ,
Rom.11:34 34τίς γὰρ ἔγνω νοῦν κυρίου; τίς σύμβουλος αὐτοῦ ἐγένετο; 34 For who can know the LORD’s thoughts ? {NEQ} Who knows enough to give him advice ? * 
Rom.11:35 35 τίς προέδωκεν αὐτῷ καὶ ἀνταποδοθήσεται αὐτῷ; 35 And who has given him so much that he needs to pay it back {RPT} ? * 
Rom.13:11 11καὶ τοῦτο, εἰδότες τὸν καιρόν· ὅτι ὥρα ἤδη ὑμᾶς. ἐξ ὕπνου ἐγερθῆναι, νῦν γὰρ ἐγγύτερον ἡμῶν σωτηρία ὅτε ἐπιστεύσαμεν. 11 This is all the more urgent , for you know how late it is ; {NEQ} time is running out {RPT} . Wake up , for our {NEQ} salvation is nearer now than when we first believed .
Rom.14:4 4σὺ τίς εἶ κρίνων ἀλλότριον οἰκέτην; τῷ ἰδίῳ κυρίῳ στήκει πίπτει· σταθήσεται δέ, δυνατεῖ γὰρ κύριος στῆσαι αὐτόν. 4 Who are you to condemn someone else’s servants ? Their own master will judge whether they stand or fall . And with the Lord’s help , they will stand and receive his approval .
Rom.14:10 10σὺ δὲ τί κρίνεις τὸν ἀδελφόν σου; καὶ σὺ τί ἐξουθενεῖς τὸν ἀδελφόν σου; πάντες γάρ, παραστησόμεθα τῷ βήματι τοῦ θεοῦ. 10 So why do you condemn another {NEQ} believer * ? {NEQ} {NEQ} Why do you look down on another {NEQ} believer ? Remember , we will all stand before the judgment seat of {NEQ} God .
Rom.14:13 13μηκέτι οὖν ἀλλήλους κρίνωμεν· ἀλλὰ τοῦτο κρίνατε μᾶλλον τὸ μὴ τιθέναι πρόσκομμα τῷ ἀδελφῷ σκάνδαλον. 13 So let’s stop condemning each other . Decide instead to live in such a way that you will {NEQ} not cause another believer to stumble and fall .
1Cor.1:13 13μεμέρισται Χριστός; μὴ Παῦλος ἐσταυρώθη ὑπὲρ ὑμῶν; εἰς τὸ ὄνομα Παύλου ἐβαπτίσθητε; 13 Has {NEQ} Christ been divided into factions ? Was I , Paul , crucified for you ? {NEQ} Were any of you baptized in the name of Paul ? Of course not !
1Cor.2:1 1κἀγὼ ἐλθὼν πρὸς ὑμᾶς, ἀδελφοί, ἦλθον οὐ καθ᾽ ὑπεροχὴν λόγου σοφίας καταγγέλλων ὑμῖν τὸ μυστήριον τοῦ θεοῦ. 2:1 When I first came to you , dear brothers and sisters , * I didn’t use lofty words and impressive wisdom to tell you {NEQ} God’s {NEQ} secret plan . * 
1Cor.4:3 3ἐμοὶ δέ, εἰς ἐλάχιστόν ἐστιν ἵνα ὑφ᾽ ὑμῶν ἀνακριθῶ ὑπὸ ἀνθρωπίνης ἡμέρας· ἀλλ᾽ οὐδὲ ἐμαυτὸν ἀνακρίνω. 3 As for me , it matters very little how I might be evaluated by you or by any human authority . I don’t even trust my own judgment on this point .
1Cor.4:21 21τί θέλετε; ἐν ῥάβδῳ ἔλθω πρὸς ὑμᾶς, ἐν ἀγάπῃ πνεύματί τε πραΰτητος; 21 Which do you choose ? Should I come {NEQ} with a rod to punish you , or should I come with love and a gentle spirit ?
1Cor.5:10 10οὐ πάντως τοῖς πόρνοις τοῦ κόσμου τούτου, τοῖς πλεονέκταις, καὶ ἅρπαξιν εἰδωλολάτραις. ἐπεὶ ὠφείλετε ἄρα ἐκ τοῦ κόσμου ἐξελθεῖν. 10 But I wasn’t talking about unbelievers who indulge in sexual sin , or are {NEQ} greedy , or cheat people , or worship idols . {NEQ} {NEQ} You would have to leave {RPT} {RPT} {RPT} {NEQ} this world to avoid people like that .
1Cor.5:11 11νῦν δὲ ἔγραψα ὑμῖν μὴ συναναμίγνυσθαι ἐάν τις ἀδελφὸς ὀνομαζόμενος πόρνος, πλεονέκτης, εἰδωλολάτρης, λοίδορος, μέθυσος, ἅρπαξ· τῷ τοιούτῳ μηδὲ συνεσθίειν. 11 {NEQ} {NEQ} I meant that you are not to associate with {NEQ} anyone who claims to be a believer * yet indulges in sexual sin , or is greedy , or worships idols , or is abusive , or is a drunkard , or cheats people . Don’t even eat with {NEQ} such people .
1Cor.6:2 2 οὐκ οἴδατε ὅτι οἱ ἅγιοι τὸν κόσμον κρινοῦσιν; καὶ εἰ ἐν ὑμῖν κρίνεται κόσμος, ἀνάξιοί ἐστε κριτηρίων ἐλαχίστων; 2 {NEQ} Don’t you realize that someday we believers will judge the world ? And since you are going to judge the world , can’t you decide even these little things among yourselves ?
1Cor.6:9 9 οὐκ οἴδατε ὅτι ἄδικοι θεοῦ βασιλείαν οὐ κληρονομήσουσιν; μὴ πλανᾶσθε· οὔτε πόρνοι, οὔτε εἰδωλολάτραι, οὔτε μοιχοί, οὔτε μαλακοί, οὔτε ἀρσενοκοῖται, 9 {NEQ} Don’t you realize that those who do wrong will not inherit the Kingdom of God ? Don’t fool yourselves . {RPT} Those who indulge in sexual sin , or who worship idols , or commit adultery , or are male prostitutes , or practice homosexuality ,
1Cor.6:16 16 οὐκ οἴδατε ὅτι κολλώμενος τῇ πόρνῃ, ἓν σῶμά ἐστιν; ̓Έσονται γάρ, φησίν, Οἱ δύο εἰς σάρκα μίαν. 16 And don’t you realize that if a man joins himself to a prostitute , he becomes one body with her ? For the Scriptures say , The two are united into one . * 
1Cor.6:19 19 οὐκ οἴδατε ὅτι τὸ σῶμα ὑμῶν ναὸς τοῦ ἐν ὑμῖν ἁγίου πνεύματός ἐστιν, οὗ ἔχετε ἀπὸ θεοῦ; καὶ οὐκ ἐστὲ ἑαυτῶν, 19   {NEQ} Don’t you realize that your {NEQ} body is the temple of the Holy Spirit , who lives in you and was given to you by God ? {NEQ} You do not belong to yourself ,
1Cor.7:9 9εἰ δὲ οὐκ ἐγκρατεύονται, γαμησάτωσαν· κρεῖττον γάρ ἐστιν γαμεῖν πυροῦσθαι. 9 But if they can’t control themselves , they should go ahead and marry . {NEQ} It’s better to marry than to burn with lust .
1Cor.7:11 11ἐὰν δὲ καὶ χωρισθῇ, μενέτω ἄγαμος τῷ ἀνδρὶ καταλλαγήτω. καὶ ἄνδρα γυναῖκα μὴ ἀφιέναι. 11 But if she does leave him , let her remain single or else be reconciled to {NEQ} him . And the husband must not leave his wife .
1Cor.7:15 15(εἰ δὲ ἄπιστος χωρίζεται, χωριζέσθω. οὐ δεδούλωται ἀδελφὸς ἀδελφὴ ἐν τοῖς τοιούτοις, ἐν δὲ εἰρήνῃ κέκληκεν ὑμᾶς θεός.) 15 ( But if the husband or wife who isn’t a believer insists on leaving , let them go . In {NEQ} such cases the Christian husband or {NEQ} wife * is no longer bound to the other , for {NEQ} God has called you * to live in peace . )
1Cor.7:16 16τί γὰρ οἶδας γύναι εἰ τὸν ἄνδρα σώσεις; τί οἶδας ἄνερ εἰ τὴν γυναῖκα σώσεις; 16 {NEQ} Don’t you wives realize that your husbands might be saved because of you ? And don’t you husbands realize that your wives might be saved because of you ?
1Cor.9:6 6 μόνος ἐγὼ καὶ Βαρνάβας οὐκ ἔχομεν ἐξουσίαν μὴ ἐργάζεσθαι; 6 Or is it only Barnabas and I who {NEQ} have to work to support {NEQ} ourselves ?
1Cor.9:7 7τίς στρατεύεται ἰδίοις ὀψωνίοις ποτέ; τίς φυτεύει ἀμπελῶνα καὶ τὸν καρπὸν αὐτοῦ οὐκ ἐσθίει; τίς ποιμαίνει ποίμνην καὶ ἐκ τοῦ γάλακτος τῆς ποίμνης οὐκ ἐσθίει; 7 What {NEQ} soldier has to pay his own expenses ? What farmer plants a vineyard and doesn’t have the right to eat some of its fruit ? {RPT} What shepherd cares for a flock of sheep and isn’t allowed to drink some of the milk {RPT} {RPT} ?
1Cor.9:8 8μὴ κατὰ ἄνθρωπον ταῦτα λαλῶ, καὶ νόμος ταῦτα οὐ λέγει; 8 {NEQ} Am I expressing merely a human opinion , or {NEQ} does the law say the same thing ?
1Cor.9:10 10 δι᾽ ἡμᾶς πάντως λέγει; δι᾽ ἡμᾶς γὰρ ἐγράφη, ὅτι ὀφείλει ἐπ᾽ ἐλπίδι ἀροτριῶν ἀροτριᾶν καὶ ἀλοῶν ἐπ᾽ ἐλπίδι τοῦ μετέχειν. 10 Wasn’t he actually speaking to us ? Yes , it was written for us , so that the one who plows {RPT} and the one who threshes the grain might both expect {RPT} {RPT} a share of the harvest .
1Cor.9:15 15ἐγὼ δὲ οὐ κέχρημαι οὐδενὶ τούτων. οὐκ ἔγραψα δὲ ταῦτα ἵνα οὕτως γένηται ἐν ἐμοί· καλόν, γάρ, μοι μᾶλλον ἀποθανεῖν τὸ καύχημά μου οὐδεὶς κενώσει. 15 Yet I have never used any of these rights . And I am not writing this to suggest that I want to start now . In fact , I would rather die than {NEQ} lose my right {NEQ} to boast about preaching without charge .
1Cor.10:19 19τί οὖν φημί; ὅτι εἰδωλόθυτόν τί ἐστιν, ὅτι εἴδωλόν τί ἐστιν; 19 {NEQ} What am I trying to say ? Am I saying that food offered to idols has some significance , or that idols are real gods ?
1Cor.10:22 22 παραζηλοῦμεν τὸν κύριον; μὴ ἰσχυρότεροι αὐτοῦ ἐσμέν; 22 What ? Do we dare to rouse the Lord’s jealousy ? Do you think we are stronger than he is ?
1Cor.11:4 4πᾶς ἀνὴρ προσευχόμενος προφητεύων κατὰ κεφαλῆς ἔχων καταισχύνει τὴν κεφαλὴν αὐτοῦ. 4 A man dishonors his {NEQ} head * if he covers his head while praying or prophesying .
1Cor.11:5 5πᾶσα δὲ γυνὴ προσευχομένη προφητεύουσα ἀκατακαλύπτῳ τῇ κεφαλῇ καταισχύνει τὴν κεφαλὴν αὐτῆς, ἓν γάρ ἐστιν καὶ τὸ αὐτὸ τῇ ἐξυρημένῃ. 5 But a woman dishonors her {NEQ} head * if she prays or prophesies without a covering on her head , for this is the same as shaving her head .
1Cor.11:6 6εἰ γὰρ οὐ κατακαλύπτεται γυνή, καὶ κειράσθω· εἰ δὲ αἰσχρὸν γυναικὶ τὸ κείρασθαι ξυρᾶσθαι, κατακαλυπτέσθω. 6 Yes , if she refuses to wear a head covering , {NEQ} she should cut off all her hair ! But since it is shameful for a woman {NEQ} to have her hair cut or her head shaved , she should wear a covering . * 
1Cor.11:22 22μὴ γὰρ οἰκίας οὐκ ἔχετε εἰς τὸ ἐσθίειν καὶ πίνειν; τῆς ἐκκλησίας τοῦ θεοῦ καταφρονεῖτε, καὶ καταισχύνετε τοὺς μὴ ἔχοντας; τί εἴπω ὑμῖν; ἐπαινέσω ὑμᾶς; ἐν τούτῳ οὐκ ἐπαινῶ. 22 What {NEQ} ? Don’t you have your own homes for eating and drinking ? Or do you really want to disgrace {NEQ} God’s {NEQ} church and shame the poor ? What am I supposed to say {RPT} ? Do you want me to praise you ? Well , I certainly will not praise you for this !
1Cor.11:27 27ὥστε ὃς ἂν ἐσθίῃ τὸν ἄρτον πίνῃ τὸ ποτήριον τοῦ κυρίου ἀναξίως ἔνοχος ἔσται τοῦ σώματος καὶ τοῦ αἵματος τοῦ κυρίου. 27 So anyone who eats this bread or drinks this cup of the Lord unworthily is guilty of sinning against * the body and {NEQ} blood of the Lord .
1Cor.12:21 21οὐ δύναται δὲ ὀφθαλμὸς εἰπεῖν τῇ χειρί, Χρείαν σου οὐκ ἔχω· πάλιν κεφαλὴ τοῖς ποσίν, Χρείαν ὑμῶν οὐκ ἔχω· 21 {NEQ} The eye can never say to the hand , I don’t need you . The head can’t say to the feet , I don’t need you .
1Cor.13:1 1ἐὰν ταῖς γλώσσαις τῶν ἀνθρώπων λαλῶ καὶ τῶν ἀγγέλων, ἀγάπην δὲ μὴ ἔχω, γέγονα χαλκὸς ἠχῶν κύμβαλον ἀλαλάζον. 13:1 If I could speak all the languages of {NEQ} earth and of {NEQ} angels , but didn’t love others , I would only be a noisy gong or a clanging cymbal .
1Cor.14:5 5θέλω δὲ πάντας ὑμᾶς λαλεῖν γλώσσαις, μᾶλλον δὲ ἵνα προφητεύητε· μείζων δὲ προφητεύων λαλῶν γλώσσαις, ἐκτὸς εἰ μὴ διερμηνεύῃ ἵνα ἐκκλησία οἰκοδομὴν λάβῃ. 5 {NEQ} I wish you could all speak in tongues , but even more I wish you could all prophesy . For {NEQ} prophecy is greater than {NEQ} speaking in tongues , unless someone interprets what you are saying so that the whole church will be strengthened .
1Cor.14:6 6νῦν δὲ ἀδελφοί, ἐὰν ἔλθω πρὸς ὑμᾶς γλώσσαις λαλῶν, τί ὑμᾶς ὠφελήσω ἐὰν μὴ ὑμῖν λαλήσω ἐν ἀποκαλύψει, ἐν γνώσει ἐν προφητείᾳ ἐν διδαχῇ; 6 {NEQ} {NEQ} Dear brothers and sisters , * if I should come to you speaking in an unknown language , * how would that help you ? But if I bring you {RPT} a revelation or {RPT} some special knowledge or {RPT} prophecy or {RPT} teaching , that will be helpful .
1Cor.14:7 7ὅμως τὰ ἄψυχα φωνὴν διδόντα εἴτε αὐλὸς εἴτε κιθάρα ἐὰν διαστολὴν τοῖς φθόγγοις μὴ δῷ, πῶς γνωσθήσεται τὸ αὐλούμενον τὸ κιθαριζόμενον; 7 Even {NEQ} lifeless instruments like the flute or the harp must play the notes clearly , or no one will recognize the {RPT} melody .
1Cor.14:19 19ἀλλὰ ἐν ἐκκλησίᾳ θέλω πέντε λόγους τῷ νοΐ μου λαλῆσαι ἵνα καὶ ἄλλους κατηχήσω μυρίους λόγους ἐν γλώσσῃ. 19 But in a church meeting I would rather speak five understandable words to help others than ten thousand words in an unknown language .
1Cor.14:23 23ἐάν, οὖν, συνέλθῃ ἐκκλησία ὅλη ἐπὶ τὸ αὐτὸ καὶ πάντες λαλῶσιν γλώσσαις, εἰσέλθωσιν δὲ ἰδιῶται ἄπιστοι, οὐκ ἐροῦσιν ὅτι μαίνεσθε; 23 Even so , if unbelievers or people who don’t understand these things come into {NEQ} your church meeting and hear everyone speaking in an unknown language , {NEQ} they will think {NEQ} you are crazy .
1Cor.14:24 24ἐὰν δὲ πάντες προφητεύωσιν, εἰσέλθῃ δέ τις ἄπιστος ἰδιώτης, ἐλέγχεται ὑπὸ πάντων ἀνακρίνεται ὑπὸ πάντων. 24 But if all of you are prophesying , and {NEQ} unbelievers or people who don’t understand these things come into your meeting , they will be convicted of sin {RPT} {RPT} and judged by what you say .
1Cor.14:27 27εἴτε γλώσσῃ τις λαλεῖ κατὰ δύο τὸ πλεῖστον τρεῖς· καὶ ἀνὰ μέρος, καὶ εἷς διερμηνευέτω. 27 {NEQ} No more than {NEQ} two or three should speak in tongues . {NEQ} They must speak one at a time , and someone must interpret what they say .
1Cor.14:29 29προφῆται δὲ δύο τρεῖς λαλείτωσαν, καὶ οἱ ἄλλοι διακρινέτωσαν. 29 {NEQ} Let two or three people prophesy , and let the others evaluate what is said .
1Cor.14:36 36 ἀφ᾽ ὑμῶν λόγος τοῦ θεοῦ ἐξῆλθεν; εἰς ὑμᾶς μόνους κατήντησεν; 36 Or do you think {NEQ} God’s {NEQ} word originated with you Corinthians ? Are you the only ones to whom it was given ?
1Cor.14:37 37εἴ τις δοκεῖ προφήτης εἶναι πνευματικός, ἐπιγινωσκέτω γράφω ὑμῖν ὅτι κυρίου ἐστὶν ἐντολή. 37 If you claim to be a prophet or think you are spiritual , you should recognize that what I am saying {RPT} is a command from the Lord himself .
1Cor.15:37 37καὶ σπείρεις οὐ τὸ σῶμα τὸ γενησόμενον σπείρεις, ἀλλὰ γυμνὸν κόκκον εἰ τύχοι σίτου τινος τῶν λοιπῶν. 37 And what you put in the ground is not the plant that will grow {RPT} , but only a bare seed of wheat or whatever you are planting .
1Cor.16:6 6πρὸς ὑμᾶς δὲ τυχὸν καταμενῶ, καὶ παραχειμάσω, ἵνα ὑμεῖς με προπέμψητε οὗ ἐὰν πορεύωμαι. 6 {NEQ} Perhaps I will stay awhile with you , possibly all winter , and then you can send me on my way to my next destination .
2Cor.1:13 13οὐ γὰρ ἄλλα γράφομεν ὑμῖν ἀλλ᾽ ἀναγινώσκετε, καὶ ἐπιγινώσκετε. ἐλπίζω δὲ ὅτι ἕως τέλους ἐπιγνώσεσθε, 13 {NEQ} Our letters have been straightforward {RPT} , and there is nothing written between the lines and nothing you can’t understand . {NEQ} {NEQ} I hope someday you will fully understand us ,
2Cor.1:17 17τοῦτο οὖν βουλόμενος· μήτι ἄρα τῇ ἐλαφρίᾳ ἐχρησάμην; βουλεύομαι κατὰ σάρκα βουλεύομαι ἵνα παρ᾽ ἐμοὶ τὸ Ναί ναὶ καὶ τὸ Οὔ οὔ; 17 {NEQ} You may be asking why I changed my {RPT} plan . Do you think I make my plans carelessly ? {NEQ} Do you think {RPT} I am like people of the world who {RPT} {NEQ} say {RPT} Yes when they really mean No ?
2Cor.3:1 1ἀρχόμεθα πάλιν ἑαυτοὺς συνιστάνειν; μὴ χρῄζομεν, ὥς τινες, συστατικῶν ἐπιστολῶν πρὸς ὑμᾶς, ἐξ ὑμῶν; 3:1 Are we beginning to praise ourselves again ? {NEQ} Are we like others , who need to bring you letters of recommendation , or who ask you to write such letters on their behalf ? Surely not !
2Cor.6:14 14μὴ γίνεσθε ἑτεροζυγοῦντες ἀπίστοις. τίς γὰρ μετοχὴ δικαιοσύνῃ καὶ ἀνομίᾳ; τίς κοινωνία φωτὶ πρὸς σκότος; 14 Don’t team up with those who are unbelievers . {NEQ} How can righteousness be a partner {NEQ} with wickedness ? {NEQ} How can light live with darkness ?
2Cor.6:15 15τίς δὲ συμφώνησις Χριστοῦ πρὸς Βελίαρ; τίς μερὶς πιστῷ μετὰ ἀπίστου; 15 What {NEQ} harmony can there be between Christ and the devil * ? {NEQ} How can a believer be a partner with an unbeliever ?
2Cor.9:7 7ἕκαστος καθὼς προῄρηται τῇ καρδίᾳ· μὴ ἐκ λύπης