The Bible

Old Testament

New Testament

Give Us Feedback

ἥλιος (e(lios, 2246)

Meanings

[the] sun, of [the] sun, sun

Greek-English Concordance: 32 verses

  Greek (NLG) English (NLT)
Matt.5:45 45ὅπως, γένησθε υἱοὶ τοῦ πατρὸς ὑμῶν τοῦ ἐν οὐρανοῖς. ὅτι τὸν ἥλιον αὐτοῦ ἀνατέλλει ἐπὶ πονηροὺς καὶ ἀγαθούς, καὶ βρέχει ἐπὶ δικαίους καὶ ἀδίκους. 45 In that way , you will be acting as true children of your {RPT} Father {RPT} in heaven . For {NEQ} he gives his sunlight to both the evil and the good , and he sends rain on the just and the unjust alike .
Matt.13:6 6ἡλίου δὲ ἀνατείλαντος ἐκαυματίσθη, καὶ διὰ τὸ μὴ ἔχειν ῥίζαν ἐξηράνθη. 6 But the plants soon wilted under the hot sun , and since they didn’t have deep roots , they died .
Matt.13:43 43τότε οἱ δίκαιοι ἐκλάμψουσιν ὡς ἥλιος ἐν τῇ βασιλείᾳ τοῦ πατρὸς αὐτῶν. ἔχων ὦτα ἀκουέτω. 43 Then the righteous will shine like the sun in their {NEQ} Father’s {NEQ} Kingdom . Anyone with ears to hear should listen and understand !
Matt.17:2 2καὶ μετεμορφώθη ἔμπροσθεν αὐτῶν, καὶ ἔλαμψεν τὸ πρόσωπον αὐτοῦ ὡς ἥλιος, τὰ δὲ ἱμάτια αὐτοῦ ἐγένετο λευκὰ ὡς τὸ φῶς. 2 As the men watched , Jesus' appearance was transformed so that his {NEQ} face shone like the sun , and his {NEQ} clothes became as white as {NEQ} light .
Matt.24:29 29εὐθέως δὲ μετὰ τὴν θλῖψιν τῶν ἡμερῶν ἐκείνων, ἥλιος σκοτισθήσεται, καὶ σελήνη οὐ δώσει τὸ φέγγος αὐτῆς, καὶ οἱ ἀστέρες πεσοῦνται ἀπὸ τοῦ οὐρανοῦ, καὶ αἱ δυνάμεις τῶν οὐρανῶν σαλευθήσονται. 29 Immediately after the anguish of those {NEQ} days , the sun will be darkened , {NEQ} the moon will give no {NEQ} light {RPT} , {NEQ} the stars will fall from the sky , and the powers in the heavens will be shaken .  * 
Mark.1:32 32ὀψίας δὲ γενομένης, ὅτε ἔδυσεν ἥλιος, ἔφερον πρὸς αὐτὸν πάντας τοὺς κακῶς ἔχοντας καὶ τοὺς δαιμονιζομένους. 32 {NEQ} That evening after sunset , many sick and demon-possessed people were brought to Jesus .
Mark.4:6 6καὶ ὅτε ἀνέτειλεν ἥλιος ἐκαυματίσθη, καὶ διὰ τὸ μὴ ἔχειν ῥίζαν, ἐξηράνθη. 6 But the plant soon wilted under the hot sun , and since it didn’t have deep roots , it died .
Mark.13:24 24ἀλλὰ ἐν ἐκείναις ταῖς ἡμέραις, μετὰ τὴν θλῖψιν ἐκείνην, ἥλιος σκοτισθήσεται, καὶ σελήνη οὐ δώσει τὸ φέγγος αὐτῆς, 24 {NEQ} At that time , after the {RPT} anguish of those {NEQ} days , the sun will be darkened , {NEQ} the moon will give no {NEQ} light {RPT} ,
Mark.16:2 2καὶ λίαν πρωὶ τῇ μιᾷ τῶν σαββάτων, ἔρχονται ἐπὶ τὸ μνημεῖον, ἀνατείλαντος τοῦ ἡλίου. 2 {NEQ} Very early on Sunday morning ,  *  just at sunrise , they went to the tomb .
Luke.4:40 40δύνοντος δὲ τοῦ ἡλίου, ἅπαντες ὅσοι εἶχον ἀσθενοῦντας νόσοις ποικίλαις ἤγαγον αὐτοὺς πρὸς αὐτόν. δὲ ἑνὶ ἑκάστῳ αὐτῶν, τὰς χεῖρας ἐπιτιθεὶς ἐθεράπευεν αὐτούς. 40 {NEQ} As the sun went down that evening , people throughout the village brought sick family members to Jesus . No matter what their diseases were , {NEQ} {NEQ} the touch of his hand healed every one {RPT} {RPT} .
Luke.21:25 25καὶ ἔσονται σημεῖα ἐν ἡλίῳ, καὶ σελήνῃ, καὶ ἄστροις· καὶ ἐπὶ τῆς γῆς συνοχὴ ἐθνῶν, ἐν ἀπορίᾳ ἤχους θαλάσσης καὶ σάλου. 25 And there will be strange signs in the sun , {NEQ} moon , and stars . And here on {NEQ} earth the nations will be in turmoil , perplexed by the roaring seas and strange tides .
Luke.23:45 45τοῦ ἡλίου ἐκλιπόντος· ἐσχίσθη δὲ τὸ καταπέτασμα τοῦ ναοῦ μέσον. 45 The light from the sun was gone . And suddenly , the curtain in the sanctuary of the Temple was torn down the middle .
Acts.2:20 20 ἥλιος μεταστραφήσεται εἰς σκότος καὶ σελήνη εἰς αἷμα πρὶν ἐλθεῖν ἡμέραν κυρίου τὴν μεγάλην καὶ ἐπιφανῆ. 20 The sun will become dark , and the moon will turn blood red before that great and glorious day of the LORD arrives .
Acts.13:11 11καὶ νῦν ἰδοὺ χεὶρ κυρίου ἐπὶ σέ, καὶ ἔσῃ τυφλός· μὴ βλέπων τὸν ἥλιον ἄχρι καιροῦ. παραχρῆμα δὲ ἔπεσεν ἐπ᾽ αὐτὸν ἀχλὺς καὶ σκότος, καὶ περιάγων ἐζήτει χειραγωγούς. 11 Watch now , for the Lord has laid his hand of punishment upon you , and you will be struck blind . You will not see the sunlight for some time . {NEQ} Instantly mist and darkness came over the man’s eyes , and he began groping around begging for someone to take his hand and lead him .
Acts.26:13 13ἡμέρας μέσης, κατὰ τὴν ὁδὸν εἶδον, βασιλεῦ, οὐρανόθεν ὑπὲρ τὴν λαμπρότητα τοῦ ἡλίου περιλάμψαν με φῶς καὶ τοὺς σὺν ἐμοὶ πορευομένους. 13 About noon , Your Majesty , as I was on the road , {NEQ} a light from heaven brighter than the sun shone down on me and my companions .
Acts.27:20 20μήτε δὲ ἡλίου μήτε ἄστρων ἐπιφαινόντων, ἐπὶ πλείονας ἡμέρας, χειμῶνός τε οὐκ ὀλίγου ἐπικειμένου, λοιπὸν περιῃρεῖτο ἐλπὶς πᾶσα τοῦ σῴζεσθαι ἡμᾶς. 20 {NEQ} The terrible storm raged for many days , {NEQ} blotting out the sun and the stars , until at last all hope was gone {RPT} .
1Cor.15:41 41ἄλλη δόξα ἡλίου, καὶ ἄλλη δόξα σελήνης καὶ ἄλλη δόξα ἀστέρων· ἀστὴρ γὰρ ἀστέρος διαφέρει ἐν δόξῃ. 41 The sun has one kind of glory , while the moon and stars each have another kind . And even the stars differ from each other in their glory .
Eph.4:26 26ὀργίζεσθε καὶ μὴ ἁμαρτάνετε· ἥλιος μὴ ἐπιδυέτω ἐπὶ παροργισμῷ ὑμῶν, 26 And don’t sin by letting anger control you .  *  Don’t let the sun go down while you are still angry ,
Jas.1:11 11ἀνέτειλεν γὰρ ἥλιος σὺν τῷ καύσωνι καὶ ἐξήρανεν τὸν χόρτον, καὶ τὸ ἄνθος αὐτοῦ ἐξέπεσεν, καὶ εὐπρέπεια τοῦ προσώπου αὐτοῦ ἀπώλετο· οὕτως καί, πλούσιος ἐν ταῖς πορείαις αὐτοῦ μαρανθήσεται. 11 {NEQ} The hot sun rises and the grass withers ; {NEQ} the little flower droops and falls {RPT} , and its {NEQ} beauty fades away . In the same way , the rich will fade away with all of their achievements .
Rev.1:16 16καὶ ἔχων ἐν τῇ δεξιᾷ χειρὶ αὐτοῦ ἀστέρας ἑπτά, καὶ ἐκ τοῦ στόματος αὐτοῦ ῥομφαία δίστομος ὀξεῖα ἐκπορευομένη. καὶ ὄψις αὐτοῦ ὡς ἥλιος φαίνει ἐν τῇ δυνάμει αὐτοῦ. 16 {NEQ} He held seven stars in his {NEQ} right hand , and a sharp two-edged sword came from {RPT} his {NEQ} mouth . And his {NEQ} face was like the sun in all its brilliance .
Rev.6:12 12καὶ εἶδον ὅτε ἤνοιξεν τὴν σφραγῖδα τὴν ἕκτην, καὶ σεισμὸς μέγας ἐγένετο· καὶ ἥλιος ἐγένετο μέλας ὡς σάκκος τρίχινος, καὶ σελήνη ὅλη ἐγένετο ὡς αἷμα. 12 {NEQ} I watched as the Lamb broke the {RPT} sixth seal , and there was a great earthquake . {NEQ} The sun became as dark as black cloth , and the {NEQ} moon became as red as blood .
Rev.7:2 2καὶ εἶδον ἄλλον ἄγγελον ἀναβαίνοντα ἀπὸ ἀνατολῆς ἡλίου, ἔχοντα σφραγῖδα θεοῦ ζῶντος. καὶ ἔκραξεν φωνῇ μεγάλῃ τοῖς τέσσαρσιν ἀγγέλοις, οἷς ἐδόθη αὐτοῖς ἀδικῆσαι τὴν γῆν καὶ τὴν θάλασσαν, 2 And I saw another angel coming up from the east , carrying the seal of the living God . And he shouted to those four angels , who had been given {RPT} power to harm {RPT} land and {RPT} sea ,
Rev.7:16 16οὐ πεινάσουσιν ἔτι οὐδὲ διψήσουσιν· ἔτι οὐδὲ μὴ πέσῃ ἐπ᾽ αὐτοὺς ἥλιος οὐδὲ πᾶν καῦμα. 16 They will never again be hungry or thirsty ; {RPT} they will never be scorched {RPT} by the heat of the sun .
Rev.8:12 12καὶ τέταρτος ἄγγελος ἐσάλπισεν, καὶ ἐπλήγη τὸ τρίτον τοῦ ἡλίου, καὶ τὸ τρίτον τῆς σελήνης, καὶ τὸ τρίτον τῶν ἀστέρων, ἵνα σκοτισθῇ· τὸ τρίτον αὐτῶν καὶ ἡμέρα μὴ φάνῃ τὸ τρίτον αὐτῆς, καὶ νὺξ ὁμοίως. 12 Then the fourth angel blew his trumpet , and one-third of the sun was struck , and one-third of the moon , and one-third of the stars , and they {RPT} {RPT} became dark . And one-third of the day was dark {RPT} , and also one-third of the night .
Rev.9:2 2καὶ ἤνοιξεν τὸ φρέαρ τῆς ἀβύσσου, καὶ ἀνέβη καπνὸς ἐκ τοῦ φρέατος ὡς καπνὸς καμίνου μεγάλης, καὶ ἐσκοτώθη ἥλιος καὶ ἀὴρ ἐκ τοῦ καπνοῦ τοῦ φρέατος. 2 {NEQ} When he opened it , {NEQ} smoke poured out {RPT} {RPT} as though from a huge {RPT} furnace , and the sunlight and {NEQ} air turned dark from the smoke .
Rev.10:1 1καὶ εἶδον ἄλλον ἄγγελον ἰσχυρὸν καταβαίνοντα ἐκ τοῦ οὐρανοῦ, περιβεβλημένον νεφέλην, καὶ ἶρις ἐπὶ τῆς κεφαλῆς αὐτοῦ· καὶ τὸ πρόσωπον αὐτοῦ ὡς ἥλιος, καὶ οἱ πόδες αὐτοῦ ὡς στῦλοι πυρός· 10:1 Then I saw another mighty angel coming down from {NEQ} heaven , surrounded by a cloud , with a rainbow over his {NEQ} head . {NEQ} His {NEQ} face shone like the sun , and his {NEQ} feet were like pillars of fire .
Rev.12:1 1καὶ σημεῖον μέγα ὤφθη ἐν τῷ οὐρανῷ· γυνὴ περιβεβλημένη τὸν ἥλιον, καὶ σελήνη ὑποκάτω τῶν ποδῶν αὐτῆς, καὶ ἐπὶ τῆς κεφαλῆς αὐτῆς στέφανος ἀστέρων δώδεκα· 12:1 Then I witnessed in {NEQ} heaven an event of great significance . I saw a woman clothed with the sun , with the moon beneath her {NEQ} feet , and a crown of twelve stars on her {NEQ} head .
Rev.16:8 8καὶ τέταρτος ἐξέχεεν τὴν φιάλην αὐτοῦ ἐπὶ τὸν ἥλιον, καὶ ἐδόθη αὐτῷ καυματίσαι τοὺς ἀνθρώπους ἐν πυρί. 8 Then the fourth angel poured out his {NEQ} bowl on the sun , {NEQ} causing it to scorch everyone with its fire .
Rev.16:12 12καὶ ἕκτος ἐξέχεεν τὴν φιάλην αὐτοῦ ἐπὶ τὸν ποταμὸν τὸν μέγαν τὸν Εὐφράτην, καὶ ἐξηράνθη τὸ ὕδωρ αὐτοῦ ἵνα ἑτοιμασθῇ ὁδὸς τῶν βασιλέων τῶν ἀπὸ ἀνατολῆς ἡλίου. 12 Then the sixth angel poured out his {NEQ} bowl on the {RPT} great {RPT} Euphrates River , and it dried up so that the kings {RPT} from the east could march their armies toward the west without hindrance .
Rev.19:17 17καὶ εἶδον ἕνα ἄγγελον ἑστῶτα ἐν τῷ ἡλίῳ, καὶ ἔκραξεν ἐν φωνῇ μεγάλῃ λέγων πᾶσι τοῖς ὀρνέοις τοῖς πετομένοις ἐν μεσουρανήματι· Δεῦτε, συνάχθητε εἰς τὸ δεῖπνον τὸ μέγα τοῦ θεοῦ· 17 Then I saw an angel standing in the sun , {NEQ} shouting to the vultures {RPT} flying high in the sky : Come ! Gather together for the {RPT} great banquet {NEQ} God has prepared .
Rev.21:23 23καὶ πόλις οὐ χρείαν ἔχει τοῦ ἡλίου οὐδὲ τῆς σελήνης ἵνα φαίνωσιν αὐτῇ, γὰρ δόξα τοῦ θεοῦ ἐφώτισεν αὐτήν, καὶ λύχνος αὐτῆς τὸ ἀρνίον. 23 And the city has no need of {NEQ} sun or {NEQ} moon {NEQ} {RPT} {RPT} , for the glory of {NEQ} God illuminates the city , and the Lamb is its light .
Rev.22:5 5καὶ νὺξ οὐκ ἔσται ἔτι— καὶ οὐκ ἔχουσιν χρείαν φωτὸς λύχνου καὶ φῶς ἡλίου— ὅτι κύριος θεὸς φωτίσει ἐπ᾽ αὐτούς· καὶ βασιλεύσουσιν εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. 5 And there will be no night there {NEQ} {NEQ} no need for lamps or sun for the Lord {NEQ} God will shine on them . And they will reign forever and ever .