The Bible

Old Testament

New Testament

Give Us Feedback

ἡμέρα (e(mera, 2250)

Meanings

[a] day, [is a] day, [the] day, [the] Day, [the] days, [this very] day, by day, day, day [of judgment], day [time], day by day, days, days [that], of [a] day, of [the] day, of day, of days

Greek-English Concordance: 389 verses

  Greek (NLG) English (NLT)
Matt.2:1 1τοῦ δὲ Ἰησοῦ γεννηθέντος ἐν Βηθλεὲμ τῆς Ἰουδαίας, ἐν ἡμέραις Ἡρῴδου τοῦ βασιλέως. ἰδοὺ μάγοι ἀπὸ ἀνατολῶν παρεγένοντο εἰς Ἱεροσόλυμα, λέγοντες, 2:1 {NEQ} {NEQ} Jesus was born in Bethlehem in {NEQ} Judea , during the reign of King {NEQ} Herod . About that time some wise men * from eastern lands arrived in Jerusalem , asking ,
Matt.3:1 1ἐν δὲ ταῖς ἡμέραις ἐκείναις παραγίνεται Ἰωάνης Βαπτιστὴς κηρύσσων ἐν τῇ ἐρήμῳ τῆς Ἰουδαίας λέγων, 3:1 {NEQ} In those {NEQ} days John the Baptist came to the {NEQ} Judean wilderness and began preaching . His message was ,
Matt.4:2 2καὶ νηστεύσας ἡμέρας τεσσεράκοντα καὶ νύκτας τεσσεράκοντα ὕστερον ἐπείνασεν. 2 For forty days and forty nights {NEQ} he fasted and became very hungry .
Matt.6:34 34μὴ οὖν μεριμνήσητε εἰς τὴν αὔριον, γὰρ αὔριον μεριμνήσει ἑαυτῆς. ἀρκετὸν τῇ ἡμέρᾳ κακία αὐτῆς. 34 So don’t worry about {NEQ} tomorrow , for {NEQ} tomorrow will bring its own worries . {NEQ} Today’s {NEQ} trouble is enough for today .
Matt.7:22 22πολλοὶ ἐροῦσίν μοι ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ, Κύριε· κύριε· οὐ τῷ σῷ ὀνόματι ἐπροφητεύσαμεν καὶ τῷ σῷ ὀνόματι δαιμόνια ἐξεβάλομεν καὶ τῷ σῷ ὀνόματι δυνάμεις πολλὰς ἐποιήσαμεν; 22 On judgment day many will say to me , Lord ! Lord ! {NEQ} We prophesied in {NEQ} your name and cast out demons in {NEQ} your name and performed many miracles in {NEQ} your name .
Matt.9:15 15καὶ εἶπεν αὐτοῖς Ἰησοῦς, Μὴ δύνανται οἱ υἱοὶ τοῦ νυμφῶνος πενθεῖν ἐφ᾽ ὅσον μετ᾽ αὐτῶν ἐστὶν νυμφίος; ἐλεύσονται δὲ ἡμέραι ὅταν ἀπαρθῇ ἀπ᾽ αὐτῶν νυμφίος, καὶ τότε νηστεύσουσιν. 15 {NEQ} Jesus {NEQ} replied {RPT} , Do wedding guests mourn while celebrating with the groom {RPT} ? Of course not . But someday the groom will be taken away from {RPT} them , and then they will fast .
Matt.10:15 15ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ἀνεκτότερον ἔσται γῇ Σοδόμων καὶ Γομόρρων ἐν ἡμέρᾳ κρίσεως τῇ πόλει ἐκείνῃ. 15 I tell you the truth , the wicked cities of Sodom and Gomorrah will be better off than such a town on the judgment day .
Matt.11:12 12ἀπὸ δὲ τῶν ἡμερῶν Ἰωάνου τοῦ Βαπτιστοῦ ἕως ἄρτι, βασιλεία τῶν οὐρανῶν βιάζεται καὶ βιασταὶ ἁρπάζουσιν αὐτήν. 12 And from the time John the Baptist began preaching until now , the Kingdom of {NEQ} Heaven has been forcefully advancing , and violent people are attacking it . * 
Matt.11:22 22πλὴν λέγω ὑμῖν, Τύρῳ καὶ Σιδῶνι ἀνεκτότερον ἔσται ἐν ἡμέρᾳ κρίσεως ὑμῖν. 22 {NEQ} I tell you , Tyre and Sidon will be better off on judgment day than you .
Matt.11:24 24πλὴν λέγω ὑμῖν, ὅτι γῇ Σοδόμων ἀνεκτότερον ἔσται ἐν ἡμέρᾳ κρίσεως σοί. 24 {NEQ} I tell you , {NEQ} even Sodom will be better off on judgment day than you .
Matt.12:36 36λέγω δὲ ὑμῖν, ὅτι πᾶν ῥῆμα ἀργὸν λαλήσουσιν οἱ ἄνθρωποι ἀποδώσουσιν περὶ αὐτοῦ λόγον ἐν ἡμέρᾳ κρίσεως. 36 And I tell you this , you must give an account on judgment day for {RPT} every idle word {RPT} you speak .
Matt.12:40 40ὥσπερ γὰρ ἦν Ἰωνᾶς ἐν τῇ κοιλίᾳ τοῦ κήτους τρεῖς ἡμέρας καὶ τρεῖς νύκτας, οὕτως ἔσται υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἐν τῇ καρδίᾳ τῆς γῆς τρεῖς ἡμέρας καὶ τρεῖς νύκτας. 40 For as Jonah was in the belly of the great fish for three days and three nights , so will the Son of {NEQ} Man be in the heart of the earth for three days and three nights .
Matt.13:1 1ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ, ἐξελθὼν Ἰησοῦς τῆς οἰκίας ἐκάθητο παρὰ τὴν θάλασσαν. 13:1 Later that same {NEQ} day {NEQ} Jesus left the house and sat beside the lake .
Matt.15:32 32 δὲ Ἰησοῦς προσκαλεσάμενος τοὺς μαθητὰς αὐτοῦ εἶπεν, Σπλαγχνίζομαι ἐπὶ τὸν ὄχλον· ὅτι ἤδη ἡμέραι τρεῖς προσμένουσίν μοι καὶ οὐκ ἔχουσίν τι φάγωσιν. καὶ ἀπολῦσαι αὐτοὺς νήστεις οὐ θέλω, μήποτε ἐκλυθῶσιν ἐν τῇ ὁδῷ. 32 Then {NEQ} Jesus called his {NEQ} disciples and told them , I feel sorry for these people . {NEQ} They have been here with me for three days , and they have nothing left to eat . I don’t want {NEQ} to send them away hungry , or they will faint along the way .
Matt.16:21 21ἀπὸ τότε ἤρξατο Ἰησοῦς δεικνύειν τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ ὅτι δεῖ αὐτὸν εἰς Ἱεροσόλυμα ἀπελθεῖν, καὶ πολλὰ παθεῖν ἀπὸ τῶν πρεσβυτέρων, καὶ ἀρχιερέων, καὶ γραμματέων· καὶ ἀποκτανθῆναι, καὶ τῇ τρίτῃ ἡμέρᾳ ἐγερθῆναι. 21 From then on {NEQ} Jesus * began to tell his {NEQ} disciples plainly that it was necessary for him to go to Jerusalem , and that he would suffer many terrible things at the hands of the elders , {NEQ} the leading priests , and the teachers of religious law . {NEQ} He would be killed , but on the third day he would be raised from the dead .
Matt.17:1 1καὶ μεθ᾽ ἡμέρας ἓξ παραλαμβάνει Ἰησοῦς τὸν Πέτρον, καὶ Ἰάκωβον καὶ Ἰωάνην, τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ, καὶ ἀναφέρει αὐτοὺς εἰς ὄρος ὑψηλὸν κατ᾽ ἰδίαν. 17:1 Six days later {NEQ} Jesus took {NEQ} Peter and the two brothers , James and John , and led them up a high mountain to be alone .
Matt.17:23 23καὶ ἀποκτενοῦσιν αὐτόν, καὶ τῇ τρίτῃ ἡμέρᾳ ἐγερθήσεται. καὶ ἐλυπήθησαν σφόδρα. 23 {NEQ} He will be killed , but on the third day he will be raised from the dead . And the disciples were filled with grief .
Matt.20:2 2συμφωνήσας δὲ μετὰ τῶν ἐργατῶν ἐκ δηναρίου τὴν ἡμέραν ἀπέστειλεν αὐτοὺς εἰς τὸν ἀμπελῶνα αὐτοῦ. 2 {NEQ} He agreed to pay the normal daily wage * and sent them out to work {RPT} .
Matt.20:6 6περὶ δὲ τὴν ἑνδεκάτην ἐξελθὼν εὗρεν ἄλλους ἑστῶτας. καὶ λέγει αὐτοῖς, Τί ὧδε ἑστήκατε ὅλην τὴν ἡμέραν ἀργοί; 6 At {NEQ} {NEQ} five o’clock that afternoon he was in town again and saw some more people standing around . {NEQ} He asked them , Why haven’t you been working today {NEQ} ?
Matt.20:12 12λέγοντες, Οὗτοι οἱ ἔσχατοι μίαν ὥραν ἐποίησαν, καὶ ἴσους αὐτοὺς ἡμῖν ἐποίησας τοῖς βαστάσασι τὸ βάρος τῆς ἡμέρας καὶ τὸν καύσωνα. 12 Those people worked only one hour , and yet you’ve paid them just as much as you paid us who worked all day {NEQ} in the scorching heat .
Matt.20:19 19καὶ παραδώσουσιν αὐτὸν τοῖς ἔθνεσιν εἰς τὸ ἐμπαῖξαι, καὶ μαστιγῶσαι, καὶ σταυρῶσαι· καὶ τῇ τρίτῃ ἡμέρᾳ ἐγερθήσεται. 19 Then they will hand him over to the Romans * to be mocked , {NEQ} flogged with a whip , and crucified . But on the third day he will be raised from the dead .
Matt.22:23 23ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ προσῆλθον αὐτῷ Σαδδουκαῖοι— λέγοντες μὴ εἶναι ἀνάστασιν. καὶ ἐπηρώτησαν αὐτόν· 23 That same {NEQ} day Jesus was approached by some Sadducees religious leaders who say there is no resurrection from the dead . {NEQ} They posed this question {RPT} :
Matt.22:46 46καὶ οὐδεὶς ἐδύνατο ἀποκριθῆναι αὐτῷ λόγον. οὐδὲ ἐτόλμησέν τις, ἀπ᾽ ἐκείνης τῆς ἡμέρας, ἐπερωτῆσαι αὐτὸν οὐκέτι. 46 {NEQ} No one could answer him . And after that , no one dared to ask him any more questions .
Matt.23:30 30καὶ λέγετε, Εἰ ἤμεθα ἐν ταῖς ἡμέραις τῶν πατέρων ἡμῶν, οὐκ ἂν ἤμεθα αὐτῶν κοινωνοὶ ἐν τῷ αἵματι τῶν προφητῶν. 30 Then you say , If we had lived in the days of our {NEQ} ancestors , we would never have joined them in {NEQ} killing the prophets .
Matt.24:19 19οὐαὶ δὲ ταῖς ἐν γαστρὶ ἐχούσαις καὶ ταῖς θηλαζούσαις ἐν ἐκείναις ταῖς ἡμέραις. 19 {NEQ} How terrible it will be for {NEQ} pregnant women and for nursing mothers in those {NEQ} days .
Matt.24:22 22καί, εἰ μὴ ἐκολοβώθησαν αἱ ἡμέραι ἐκεῖναι, οὐκ ἂν ἐσώθη πᾶσα σάρξ. διὰ δὲ τοὺς ἐκλεκτοὺς κολοβωθήσονται αἱ ἡμέραι ἐκεῖναι. 22   In fact , unless that {NEQ} time of calamity is shortened , not a single person {NEQ} will survive . But it will be shortened for the sake of {NEQ} God’s chosen ones .
Matt.24:29 29εὐθέως δὲ μετὰ τὴν θλῖψιν τῶν ἡμερῶν ἐκείνων, ἥλιος σκοτισθήσεται, καὶ σελήνη οὐ δώσει τὸ φέγγος αὐτῆς, καὶ οἱ ἀστέρες πεσοῦνται ἀπὸ τοῦ οὐρανοῦ, καὶ αἱ δυνάμεις τῶν οὐρανῶν σαλευθήσονται. 29 Immediately after the anguish of those {NEQ} days , the sun will be darkened , {NEQ} the moon will give no {NEQ} light {RPT} , {NEQ} the stars will fall from the sky , and the powers in the heavens will be shaken . * 
Matt.24:36 36περὶ δέ, τῆς ἡμέρας ἐκείνης καὶ ὥρας οὐδεὶς οἶδεν, οὐδὲ οἱ ἄγγελοι τῶν οὐρανῶν οὐδὲ υἱός. εἰ μὴ πατὴρ μόνος. 36 However , no one knows the {NEQ} day or hour when these things will happen , not even the angels in {NEQ} heaven or the Son himself . * Only the Father knows .
Matt.24:37 37ὥσπερ γὰρ αἱ ἡμέραι τοῦ Νῶε, οὕτως ἔσται παρουσία τοῦ υἱοῦ τοῦ ἀνθρώπου. 37 When the Son of {NEQ} Man {NEQ} returns , it will be like {NEQ} it was in {NEQ} Noah’s {NEQ} day .
Matt.24:38 38ὡς γὰρ ἦσαν ἐν ταῖς ἡμέραις ἐκείναις ταῖς πρὸ τοῦ κατακλυσμοῦ, τρώγοντες καὶ πίνοντες γαμοῦντες καὶ γαμίζοντες ἄχρι ἧς ἡμέρας εἰσῆλθεν Νῶε εἰς τὴν κιβωτόν. 38 In {RPT} those days {RPT} before the flood , {NEQ} {NEQ} the people were enjoying banquets and parties and weddings right up to the time Noah entered {RPT} his boat .
Matt.24:42 42γρηγορεῖτε οὖν. ὅτι οὐκ οἴδατε ποίᾳ ἡμέρᾳ κύριος ὑμῶν ἔρχεται. 42 So you , too , must keep watch ! For you don’t know what day your {NEQ} Lord is coming .
Matt.24:50 50ἥξει κύριος τοῦ δούλου ἐκείνου ἐν ἡμέρᾳ οὐ προσδοκᾷ καὶ ἐν ὥρᾳ οὐ γινώσκει, 50 The master {RPT} {RPT} {RPT} will return unannounced {RPT} and {RPT} unexpected ,
Matt.25:13 13γρηγορεῖτε οὖν. ὅτι οὐκ οἴδατε τὴν ἡμέραν οὐδὲ τὴν ὥραν. 13 So you , too , must keep watch ! For you do not know the day or {NEQ} hour of my return .
Matt.26:2 2Οἴδατε, ὅτι μετὰ δύο ἡμέρας τὸ πάσχα γίνεται, καὶ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου παραδίδοται εἰς τὸ σταυρωθῆναι. 2 As you know , {NEQ} {NEQ} Passover begins in two days , and the Son of {NEQ} Man * will be handed over to {NEQ} be crucified .
Matt.26:29 29λέγω δὲ ὑμῖν— οὐ μὴ πίω ἀπ᾽ ἄρτι ἐκ τούτου τοῦ γενήματος τῆς ἀμπέλου ἕως τῆς ἡμέρας ἐκείνης ὅταν αὐτὸ πίνω μεθ᾽ ὑμῶν καινὸν ἐν τῇ βασιλείᾳ τοῦ πατρός μου. 29 {NEQ} Mark my words {RPT} I will not drink {RPT} wine again until the day {RPT} {NEQ} I drink it new with you in my {NEQ} Father’s {NEQ} Kingdom .
Matt.26:55 55ἐν ἐκείνῃ τῇ ὥρᾳ εἶπεν Ἰησοῦς τοῖς ὄχλοις, Ὡς ἐπὶ λῃστήν, ἐξήλθατε μετὰ μαχαιρῶν καὶ ξύλων συλλαβεῖν με; καθ᾽ ἡμέραν ἐν τῷ ἱερῷ ἐκαθεζόμην διδάσκων. καὶ οὐκ ἐκρατήσατέ με; 55 Then {NEQ} Jesus said to the crowd , Am I some dangerous revolutionary , that you come with swords and clubs to arrest me ? {NEQ} Why didn’t you arrest me in the Temple ? I was there teaching every day .
Matt.26:61 61εἶπαν, Οὗτος ἔφη, Δύναμαι καταλῦσαι τὸν ναὸν τοῦ θεοῦ καὶ διὰ τριῶν ἡμερῶν οἰκοδομῆσαι. 61 who declared , This man said , I am able to destroy the Temple of {NEQ} God and rebuild it in three days .
Matt.27:40 40καὶ λέγοντες, καταλύων τὸν ναὸν καὶ ἐν τρισὶν ἡμέραις οἰκοδομῶν. σῶσον σεαυτόν, εἰ υἱὸς εἶ τοῦ θεοῦ, καὶ κατάβηθι ἀπὸ τοῦ σταυροῦ. 40 Look at you now ! {NEQ} they yelled at him . You said you were going to destroy the Temple and rebuild it in three days . Well then , if you are the Son of {NEQ} God , save yourself and come down from the cross !
Matt.27:63 63λέγοντες, Κύριε, ἐμνήσθημεν ὅτι ἐκεῖνος πλάνος εἶπεν ἔτι ζῶν· Μετὰ τρεῖς ἡμέρας ἐγείρομαι. 63 They told him , Sir , we remember what that {NEQ} deceiver once said while he was still alive : After three days I will rise from the dead .
Matt.27:64 64κέλευσον οὖν ἀσφαλισθῆναι τὸν τάφον ἕως τῆς τρίτης ἡμέρας. μήποτε ἐλθόντες οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ κλέψωσιν αὐτὸν καὶ εἴπωσιν τῷ λαῷ, Ἠγέρθη ἀπὸ τῶν νεκρῶν. καί, ἔσται ἐσχάτη πλάνη χείρων τῆς πρώτης. 64 So we request that you seal the tomb until the third day . This will prevent his {NEQ} disciples from coming and stealing his body and then telling everyone he was raised from the dead ! If that happens , we’ll be worse off than we were at {NEQ} first .
Matt.28:15 15οἱ δὲ λαβόντες τὰ ἀργύρια ἐποίησαν ὡς ἐδιδάχθησαν. καὶ διεφημίσθη λόγος οὗτος παρὰ Ἰουδαίοις, μέχρι τῆς σήμερον ἡμέρας. 15 So the guards accepted the bribe and said what they were told to say . {NEQ} Their {NEQ} story spread widely among the Jews , and they still tell it today .
Matt.28:20 20διδάσκοντες αὐτοὺς τηρεῖν πάντα ὅσα ἐνετειλάμην ὑμῖν. καὶ ἰδού· ἐγὼ μεθ᾽ ὑμῶν εἰμὶ πάσας τὰς ἡμέρας, ἕως τῆς συντελείας τοῦ αἰῶνος. 20 Teach these new disciples to obey all the commands I have given you . And be sure of this : I am with you always , even to the end of the age .
Mark.1:9 9καὶ ἐγένετο ἐν ἐκείναις ταῖς ἡμέραις ἦλθεν Ἰησοῦς ἀπὸ Ναζαρὲτ τῆς Γαλιλαίας, καὶ ἐβαπτίσθη εἰς τὸν Ἰορδάνην ὑπὸ Ἰωάνου. 9 One day Jesus came from Nazareth in {NEQ} Galilee , and John baptized him in the Jordan River .
Mark.1:13 13καὶ ἦν ἐν τῇ ἐρήμῳ τεσσεράκοντα ἡμέρας πειραζόμενος ὑπὸ τοῦ Σατανᾶ. καὶ ἦν μετὰ τῶν θηρίων, καὶ οἱ ἄγγελοι διηκόνουν αὐτῷ. 13 {NEQ} {NEQ} where he was tempted by {NEQ} Satan for forty days . {NEQ} He was out among the wild animals , and {NEQ} angels took care of him .
Mark.2:1 1καὶ εἰσελθὼν πάλιν εἰς Καφαρναοὺμ δι᾽ ἡμερῶν, ἠκούσθη ὅτι ἐν οἴκῳ ἐστίν. 2:1 {NEQ} When Jesus returned to Capernaum several days later , the news spread quickly that he was back home .
Mark.2:20 20ἐλεύσονται δὲ ἡμέραι ὅταν ἀπαρθῇ ἀπ᾽ αὐτῶν νυμφίος, καὶ τότε νηστεύσουσιν ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ. 20 But someday the groom will be taken away from {RPT} them , and then they will fast .
Mark.4:27 27καὶ καθεύδῃ καὶ ἐγείρηται, νύκτα καὶ ἡμέραν, καὶ σπόρος βλαστᾷ καὶ μηκύνηται, ὡς οὐκ οἶδεν αὐτός. 27 Night and day , while he’s asleep or awake , {NEQ} the seed sprouts and grows , but he does not understand how it happens .
Mark.4:35 35καὶ λέγει αὐτοῖς ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ, ὀψίας γενομένης, Διέλθωμεν εἰς τὸ πέραν. 35 As evening came , {NEQ} Jesus said to his disciples , Let’s cross to the other side of the lake .
Mark.5:5 5καὶ διὰ παντὸς νυκτὸς καὶ ἡμέρας ἐν τοῖς μνήμασιν καὶ ἐν τοῖς ὄρεσιν, ἦν κράζων καὶ κατακόπτων ἑαυτὸν λίθοις. 5 {NEQ} {NEQ} {NEQ} Day and night he wandered among the burial caves and in the hills , howling and cutting himself with sharp stones .
Mark.6:21 21καὶ γενομένης ἡμέρας εὐκαίρου. ὅτε Ἡρῴδης τοῖς γενεσίοις αὐτοῦ δεῖπνον ἐποίησεν τοῖς μεγιστᾶσιν αὐτοῦ, καὶ τοῖς χιλιάρχοις, καὶ τοῖς πρώτοις τῆς Γαλιλαίας. 21 Herodias’s {NEQ} chance finally came on Herod’s {NEQ} birthday {RPT} . He gave a party for his {NEQ} high government officials , {NEQ} {NEQ} army officers , and the leading citizens of {NEQ} Galilee .
Mark.8:1 1ἐν ἐκείναις ταῖς ἡμέραις πάλιν πολλοῦ ὄχλου ὄντος, καὶ μὴ ἐχόντων τι φάγωσιν. προσκαλεσάμενος τοὺς μαθητὰς λέγει αὐτοῖς, 8:1 About this {NEQ} time another large crowd had gathered , and the people ran out of food again . Jesus called his disciples and told them ,
Mark.8:2 2Σπλαγχνίζομαι ἐπὶ τὸν ὄχλον. ὅτι ἤδη ἡμέραι τρεῖς προσμένουσίν μοι, καὶ οὐκ ἔχουσίν τι φάγωσιν. 2 I feel sorry for these people . {NEQ} They have been here with me for three days , and they have nothing left to eat .
Mark.8:31 31καὶ ἤρξατο διδάσκειν αὐτοὺς ὅτι δεῖ τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου πολλὰ παθεῖν καὶ ἀποδοκιμασθῆναι ὑπὸ τῶν πρεσβυτέρων, καὶ τῶν ἀρχιερέων, καὶ τῶν γραμματέων· καὶ ἀποκτανθῆναι, καὶ μετὰ τρεῖς ἡμέρας ἀναστῆναι. 31 Then Jesus began to tell them that the Son of {NEQ} Man * must suffer many terrible things and be rejected by the elders , {NEQ} the leading priests , and the teachers of religious law . {NEQ} He would be killed , but three days later he would rise from the dead .
Mark.9:2 2καὶ μετὰ ἡμέρας ἓξ παραλαμβάνει Ἰησοῦς τὸν Πέτρον, καὶ τὸν Ἰάκωβον, καὶ τὸν Ἰωάνην, καὶ ἀναφέρει αὐτοὺς εἰς ὄρος ὑψηλὸν κατ᾽ ἰδίαν μόνους. καί, μετεμορφώθη ἔμπροσθεν αὐτῶν, 2 Six days {NEQ} later {NEQ} Jesus took {NEQ} Peter , {NEQ} {NEQ} James , and {NEQ} John , and led them up a high mountain to be alone . As the men watched , Jesus' appearance was transformed ,
Mark.9:31 31ἐδίδασκεν γὰρ τοὺς μαθητὰς αὐτοῦ. καὶ ἔλεγεν αὐτοῖς ὅτι, υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου παραδίδοται εἰς χεῖρας ἀνθρώπων. καὶ ἀποκτενοῦσιν αὐτόν, καὶ ἀποκτανθεὶς μετὰ τρεῖς ἡμέρας ἀναστήσεται. 31 for he wanted to spend more time with his {NEQ} disciples and teach them . {NEQ} He said to them , The Son of {NEQ} Man is going to be betrayed into the hands of his enemies . {NEQ} He will be killed , but three days later he will rise from the dead .
Mark.10:34 34καὶ ἐμπαίξουσιν αὐτῷ, καὶ ἐμπτύσουσιν αὐτῷ, καὶ μαστιγώσουσιν αὐτόν, καὶ ἀποκτενοῦσιν, καὶ μετὰ τρεῖς ἡμέρας ἀναστήσεται. 34 {NEQ} They will mock him , {NEQ} spit on him , {NEQ} flog him with a whip , and kill him , but after three days he will rise again .
Mark.13:17 17οὐαὶ δὲ ταῖς ἐν γαστρὶ ἐχούσαις καὶ ταῖς θηλαζούσαις ἐν ἐκείναις ταῖς ἡμέραις. 17 {NEQ} How terrible it will be for pregnant women and for nursing mothers in those {NEQ} days .
Mark.13:19 19ἔσονται γὰρ αἱ ἡμέραι ἐκεῖναι θλῖψις οἵα οὐ γέγονεν τοιαύτη ἀπ᾽ ἀρχῆς κτίσεως ἣν ἔκτισεν θεός ἕως τοῦ νῦν. καὶ οὐ μὴ γένηται. 19 For there will be greater anguish in those {NEQ} days than at any time since {NEQ} God created {RPT} the world . And it will never be so great again .
Mark.13:20 20καί, εἰ μὴ ἐκολόβωσεν κύριος τὰς ἡμέρας, οὐκ ἂν ἐσώθη πᾶσα σάρξ. ἀλλὰ διὰ τοὺς ἐκλεκτοὺς οὓς ἐξελέξατο ἐκολόβωσεν τὰς ἡμέρας. 20 In fact , unless the Lord shortens that time of calamity , not a single person will survive . But for the sake of his chosen ones he has shortened those days .
Mark.13:24 24ἀλλὰ ἐν ἐκείναις ταῖς ἡμέραις, μετὰ τὴν θλῖψιν ἐκείνην, ἥλιος σκοτισθήσεται, καὶ σελήνη οὐ δώσει τὸ φέγγος αὐτῆς, 24 {NEQ} At that time , after the {RPT} anguish of those {NEQ} days , the sun will be darkened , {NEQ} the moon will give no {NEQ} light {RPT} ,
Mark.13:32 32περὶ δέ, τῆς ἡμέρας ἐκείνης τῆς ὥρας οὐδεὶς οἶδεν, οὐδὲ οἱ ἄγγελοι ἐν οὐρανῷ οὐδὲ υἱός· εἰ μὴ πατήρ. 32 However , no one knows the day {RPT} or {NEQ} hour when these things will happen , not even the angels in heaven or the Son himself . Only the Father knows .
Mark.14:1 1ἦν δὲ τὸ πάσχα καὶ τὰ ἄζυμα μετὰ δύο ἡμέρας. καὶ ἐζήτουν οἱ ἀρχιερεῖς καὶ οἱ γραμματεῖς πῶς αὐτὸν ἐν δόλῳ κρατήσαντες ἀποκτείνωσιν. 14:1 It was now two days before {NEQ} Passover and the Festival of Unleavened Bread . {NEQ} The leading priests and the teachers of religious law were still looking for an opportunity to capture Jesus secretly and kill him .
Mark.14:12 12καὶ τῇ πρώτῃ ἡμέρᾳ τῶν ἀζύμων, ὅτε τὸ πάσχα ἔθυον, λέγουσιν αὐτῷ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ, Ποῦ θέλεις ἀπελθόντες ἑτοιμάσωμεν ἵνα φάγῃς τὸ πάσχα; 12 {NEQ} On the first day of the Festival of Unleavened Bread , when the Passover lamb is sacrificed , Jesus' {NEQ} disciples asked him , Where do you want us to go {NEQ} to prepare the Passover meal for you ?
Mark.14:25 25ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ὅτι οὐκέτι οὐ μὴ πίω ἐκ τοῦ γενήματος τῆς ἀμπέλου ἕως τῆς ἡμέρας ἐκείνης ὅταν αὐτὸ πίνω καινὸν ἐν τῇ βασιλείᾳ τοῦ θεοῦ. 25 I tell you the truth , {NEQ} I will not drink wine again until the day {RPT} {NEQ} I drink it new in the Kingdom of {NEQ} God .
Mark.14:49 49καθ᾽ ἡμέραν ἤμην πρὸς ὑμᾶς ἐν τῷ ἱερῷ διδάσκων. καὶ οὐκ ἐκρατήσατέ με; ἀλλ᾽ ἵνα πληρωθῶσιν αἱ γραφαί. 49 {NEQ} Why didn’t you arrest me in the Temple ? I was there among you teaching every day . But these things are happening to fulfill what the Scriptures say about me .
Mark.14:58 58λέγοντες ὅτι· Ἡμεῖς ἠκούσαμεν αὐτοῦ λέγοντος ὅτι, Ἐγὼ καταλύσω τὸν ναὸν τοῦτον τὸν χειροποίητον, καὶ διὰ τριῶν ἡμερῶν, ἄλλον ἀχειροποίητον οἰκοδομήσω. 58 We heard him say , I will destroy this {RPT} Temple {RPT} made with human hands , and in three days I will build another , made without human hands .
Mark.15:29 29καὶ οἱ παραπορευόμενοι ἐβλασφήμουν αὐτόν, κινοῦντες τὰς κεφαλὰς αὐτῶν. καὶ λέγοντες, Οὐά. καταλύων τὸν ναὸν καὶ οἰκοδομῶν ἐν τρισὶν ἡμέραις. 29 {NEQ} The people passing by shouted abuse {RPT} , shaking their {NEQ} heads in mockery . Ha ! Look at you now ! {NEQ} they yelled at him . You said you were going to destroy the Temple and rebuild it in three days .
Luke.1:5 5ἐγένετο ἐν ταῖς ἡμέραις Ἡρῴδου βασιλέως τῆς Ἰουδαίας, ἱερεύς τις ὀνόματι Ζαχαρίας· ἐξ ἐφημερίας Ἀβιά, καὶ γυνὴ αὐτῷ, ἐκ τῶν θυγατέρων Ἀαρών, καὶ τὸ ὄνομα αὐτῆς Ἐλεισάβετ. 5 When Herod was king of {NEQ} Judea , there was a Jewish priest named Zechariah . He was a member of the priestly order of Abijah , and his wife , {NEQ} Elizabeth , was also from the priestly line of Aaron .
Luke.1:7 7καὶ οὐκ ἦν αὐτοῖς τέκνον καθότι ἦν Ἐλεισάβετ στεῖρα, καὶ ἀμφότεροι προβεβηκότες ἐν ταῖς ἡμέραις αὐτῶν ἦσαν. 7 They had {NEQ} no children because {NEQ} Elizabeth was unable to conceive , and they were both very old {RPT} .
Luke.1:18 18καὶ εἶπεν Ζαχαρίας πρὸς τὸν ἄγγελον, Κατὰ τί γνώσομαι τοῦτο; ἐγὼ γάρ εἰμι πρεσβύτης, καὶ γυνή μου προβεβηκυῖα ἐν ταῖς ἡμέραις αὐτῆς. 18 {NEQ} Zechariah said to the angel , How can I be sure this will happen ? I’m {NEQ} an old man now , and my {NEQ} wife is also well along in {NEQ} years {RPT} .
Luke.1:20 20καὶ ἰδού, ἔσῃ σιωπῶν καὶ μὴ δυνάμενος λαλῆσαι ἄχρι ἧς ἡμέρας γένηται ταῦτα, ἀνθ᾽ ὧν οὐκ ἐπίστευσας τοῖς λόγοις μου· οἵτινες πληρωθήσονται εἰς τὸν καιρὸν αὐτῶν. 20 But now , since you didn’t believe what I said , you will be silent and unable to speak until the child is born . For my {NEQ} words will certainly be fulfilled at the proper time {RPT} .
Luke.1:23 23καὶ ἐγένετο ὡς ἐπλήσθησαν αἱ ἡμέραι τῆς λειτουργίας αὐτοῦ, ἀπῆλθεν εἰς τὸν οἶκον αὐτοῦ. 23 When Zechariah’s week of {NEQ} service in the Temple {NEQ} was over , he returned {NEQ} {NEQ} home .
Luke.1:24 24μετὰ δὲ ταύτας τὰς ἡμέρας, συνέλαβεν Ἐλεισάβετ, γυνὴ αὐτοῦ, καὶ περιέκρυβεν ἑαυτὴν μῆνας πέντε λέγουσα 24   {NEQ} Soon afterward his {NEQ} wife , Elizabeth , became pregnant and {RPT} went into seclusion for five months .
Luke.1:25 25ὅτι, Οὕτως μοι πεποίηκεν κύριος ἐν ἡμέραις αἷς ἐπεῖδεν· ἀφελεῖν ὄνειδός μου ἐν ἀνθρώποις. 25   How kind {RPT} the Lord is ! she exclaimed . He has taken away my disgrace of having no children .
Luke.1:39 39ἀναστᾶσα δὲ Μαριὰμ ἐν ταῖς ἡμέραις ταύταις ἐπορεύθη εἰς τὴν ὀρεινὴν μετὰ σπουδῆς, εἰς πόλιν Ἰούδα 39 {NEQ} A few days later {RPT} {RPT} Mary hurried to the hill country of Judea , to the town
Luke.1:59 59καὶ ἐγένετο ἐν τῇ ἡμέρᾳ τῇ ὀγδόῃ, ἦλθαν περιτεμεῖν τὸ παιδίον· καὶ ἐκάλουν αὐτὸ ἐπὶ τῷ ὀνόματι τοῦ πατρὸς αὐτοῦ, Ζαχαρίαν. 59 {NEQ} {NEQ} When the baby was {NEQ} eight {NEQ} days old , they all came for the circumcision ceremony . {NEQ} They wanted to name him Zechariah , after his {NEQ} father .
Luke.1:75 75ἐν ὁσιότητι καὶ δικαιοσύνῃ ἐνώπιον αὐτοῦ πάσαις ταῖς ἡμέραις ἡμῶν. 75 in holiness and righteousness {NEQ} {RPT} for as long as we live .
Luke.1:80 80τὸ δὲ παιδίον ηὔξανε καὶ ἐκραταιοῦτο πνεύματι. καὶ ἦν ἐν ταῖς ἐρήμοις ἕως ἡμέρας ἀναδείξεως αὐτοῦ πρὸς τὸν Ἰσραήλ. 80 John {NEQ} grew up and became strong in spirit . And he lived in the wilderness until he began his public ministry to {NEQ} Israel .
Luke.2:1 1ἐγένετο δὲ ἐν ταῖς ἡμέραις ἐκείναις ἐξῆλθεν δόγμα παρὰ Καίσαρος, Αὐγούστου, ἀπογράφεσθαι πᾶσαν τὴν οἰκουμένην. 2:1 {NEQ} {NEQ} At that {NEQ} time the Roman emperor , Augustus , decreed that a census should be taken throughout the Roman Empire .
Luke.2:6 6ἐγένετο δὲ ἐν τῷ εἶναι αὐτοὺς ἐκεῖ, ἐπλήσθησαν αἱ ἡμέραι τοῦ τεκεῖν αὐτήν. 6 And while they were there , the time came for her baby to be {NEQ} born .
Luke.2:21 21καὶ ὅτε ἐπλήσθησαν ἡμέραι ὀκτώ, τοῦ περιτεμεῖν αὐτόν, καὶ ἐκλήθη τὸ ὄνομα αὐτοῦ Ἰησοῦς, τὸ κληθὲν ὑπὸ τοῦ ἀγγέλου πρὸ τοῦ συλλημφθῆναι αὐτὸν ἐν τῇ κοιλίᾳ. 21 {NEQ} Eight days later , when the baby was {NEQ} circumcised , {NEQ} he was named {RPT} Jesus , the name given him by the angel even before he was conceived .
Luke.2:22 22καὶ ὅτε ἐπλήσθησαν αἱ ἡμέραι τοῦ καθαρισμοῦ αὐτῶν, κατὰ τὸν νόμον Μωυσέως· ἀνήγαγον αὐτὸν εἰς Ἱεροσόλυμα παραστῆσαι τῷ κυρίῳ. 22 Then it was time for their {NEQ} purification offering , as required by the law of Moses after the birth of a child ; so his parents took him to Jerusalem to present him to the Lord .
Luke.2:36 36καὶ ἦν ̔Άννα προφῆτις, θυγάτηρ Φανουήλ, ἐκ φυλῆς Ἀσήρ· αὕτη προβεβηκυῖα ἐν ἡμέραις πολλαῖς, ζήσασα μετὰ ἀνδρὸς ἔτη ἑπτὰ ἀπὸ τῆς παρθενίας αὐτῆς. 36 Anna , a prophet , was also there in the Temple . She was the daughter of Phanuel from the tribe of Asher , and she was very old . Her husband {NEQ} {NEQ} died when they had been married only seven years .
Luke.2:37 37καὶ αὐτὴ χήρα ἕως ἐτῶν ὀγδοήκοντα τεσσάρων· οὐκ ἀφίστατο τοῦ ἱεροῦ νηστείαις καὶ δεήσεσιν, λατρεύουσα νύκτα καὶ ἡμέραν. 37 Then she lived as a widow to the age of eighty-four . * She never left the Temple but stayed there day and night , worshiping God with fasting and prayer .
Luke.2:43 43καὶ τελειωσάντων τὰς ἡμέρας, ἐν τῷ ὑποστρέφειν αὐτούς, ὑπέμεινεν Ἰησοῦς παῖς ἐν Ἰερουσαλήμ. καὶ οὐκ ἔγνωσαν οἱ γονεῖς αὐτοῦ, 43 After the celebration was over , they started home to Nazareth , but Jesus stayed behind in Jerusalem . {NEQ} His {NEQ} parents didn’t miss him at first ,
Luke.2:44 44νομίσαντες δὲ αὐτὸν εἶναι ἐν τῇ συνοδίᾳ. ἦλθον ἡμέρας ὁδόν, καὶ ἀνεζήτουν αὐτὸν ἐν τοῖς συγγενεῦσιν καὶ τοῖς γνωστοῖς. 44 because they assumed he was among the other travelers . But when he didn’t show up that evening , {NEQ} they started looking for him among their relatives and {RPT} friends .
Luke.2:46 46καὶ ἐγένετο μετὰ ἡμέρας τρεῖς εὗρον αὐτὸν ἐν τῷ ἱερῷ, καθεζόμενον ἐν μέσῳ τῶν διδασκάλων, καὶ ἀκούοντα αὐτῶν καὶ ἐπερωτῶντα αὐτούς. 46 Three days later they finally discovered him in the Temple , sitting among the religious teachers , {NEQ} listening to them and asking questions {RPT} .
Luke.4:2 2ἡμέρας τεσσεράκοντα πειραζόμενος ὑπὸ τοῦ διαβόλου. καὶ οὐκ ἔφαγεν οὐδὲν ἐν ταῖς ἡμέραις ἐκείναις καὶ συντελεσθεισῶν αὐτῶν ἐπείνασεν. 2 where he was tempted by the devil for forty days . {NEQ} Jesus ate nothing all that time and became very hungry .
Luke.4:16 16καὶ ἦλθεν εἰς Ναζαρά, οὗ ἦν τεθραμμένος, καὶ εἰσῆλθεν κατὰ τὸ εἰωθὸς αὐτῷ ἐν τῇ ἡμέρᾳ τῶν σαββάτων εἰς τὴν συναγωγὴν καὶ ἀνέστη ἀναγνῶναι. 16 {NEQ} When he came to the village of Nazareth , his boyhood home , {NEQ} he went as usual {RPT} to the synagogue on the Sabbath and stood up to read the Scriptures .
Luke.4:25 25ἐπ᾽ ἀληθείας δὲ λέγω ὑμῖν πολλαὶ χῆραι ἦσαν ἐν ταῖς ἡμέραις Ἠλείου ἐν τῷ Ἰσραήλ, ὅτε ἐκλείσθη οὐρανὸς ἔτη τρία καὶ μῆνας ἕξ, ὡς ἐγένετο λιμὸς μέγας ἐπὶ πᾶσαν τὴν γῆν. 25 Certainly there were many needy widows in {NEQ} Israel in Elijah’s {NEQ} time , when the heavens were closed for three and a half years , and a severe famine devastated {NEQ} the land .
Luke.4:42 42γενομένης δὲ ἡμέρας ἐξελθὼν ἐπορεύθη εἰς ἔρημον τόπον. καὶ οἱ ὄχλοι ἐπεζήτουν αὐτόν, καὶ ἦλθον ἕως αὐτοῦ καὶ κατεῖχον αὐτὸν τοῦ μὴ πορεύεσθαι ἀπ᾽ αὐτῶν. 42 {NEQ} Early the next morning Jesus went out to an isolated place . {NEQ} The crowds searched everywhere for him , and when they finally found him , {NEQ} they begged him {NEQ} not to leave them .
Luke.5:17 17καὶ ἐγένετο ἐν μιᾷ τῶν ἡμερῶν καὶ αὐτὸς ἦν διδάσκων, καὶ ἦσαν καθήμενοι Φαρισαῖοι καὶ νομοδιδάσκαλοι. (οἳ ἦσαν ἐληλυθότες ἐκ πάσης κώμης τῆς Γαλιλαίας καὶ Ἰουδαίας, καὶ Ἰερουσαλήμ.) καὶ δύναμις κυρίου ἦν εἰς τὸ ἰᾶσθαι αὐτόν. 17 {NEQ} {NEQ} One {NEQ} day {NEQ} while Jesus was teaching , some Pharisees and teachers of religious law {NEQ} were sitting nearby . ( It seemed that these men showed up from every village in all {NEQ} Galilee and Judea , as well as from Jerusalem . ) And the Lord’s healing power was strongly with Jesus .
Luke.5:35 35ἐλεύσονται δὲ ἡμέραι καὶ ὅταν ἀπαρθῇ ἀπ᾽ αὐτῶν νυμφίος, τότε νηστεύσουσιν ἐν ἐκείναις ταῖς ἡμέραις. 35 But someday the groom will be taken away from {RPT} them , and then they will fast .
Luke.6:12 12ἐγένετο δὲ ἐν ταῖς ἡμέραις ταύταις ἐξελθεῖν αὐτὸν εἰς τὸ ὄρος προσεύξασθαι, καὶ ἦν διανυκτερεύων ἐν τῇ προσευχῇ τοῦ θεοῦ. 12 One {NEQ} day soon afterward Jesus went up on a mountain to pray , and he prayed to {NEQ} God all night .
Luke.6:13 13καὶ ὅτε ἐγένετο ἡμέρα προσεφώνησεν τοὺς μαθητὰς αὐτοῦ καὶ ἐκλεξάμενος ἀπ᾽ αὐτῶν δώδεκα οὓς καὶ ἀποστόλους. ὠνόμασεν· 13 At daybreak he called together all of his disciples and chose twelve of them to be {NEQ} apostles . Here are their names :
Luke.6:23 23χάρητε, ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ. καὶ σκιρτήσατε. ἰδοὺ γὰρ μισθὸς ὑμῶν πολὺς ἐν τῷ οὐρανῷ. κατὰ τὰ αὐτὰ γὰρ ἐποίουν τοῖς προφήταις οἱ πατέρες αὐτῶν. 23 When that happens , be happy ! Yes , leap for joy ! {NEQ} For a great reward awaits you in {NEQ} heaven . And remember , their {NEQ} ancestors treated the ancient prophets that same way .
Luke.8:22 22ἐγένετο δὲ ἐν μιᾷ τῶν ἡμερῶν, καὶ αὐτὸς ἐνέβη εἰς πλοῖον καὶ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ. καὶ εἶπεν πρὸς αὐτούς, Διέλθωμεν εἰς τὸ πέραν τῆς λίμνης καὶ ἀνήχθησαν. 22 One {NEQ} day {NEQ} Jesus said to his disciples , Let’s cross to the other side of the lake . So they {RPT} got into {RPT} a boat and started out .
Luke.9:12 12 δὲ ἡμέρα ἤρξατο κλίνειν προσελθόντες δὲ οἱ δώδεκα εἶπαν αὐτῷ, Ἀπόλυσον τὸν ὄχλον, ἵνα πορευθέντες εἰς τὰς κύκλῳ κώμας καὶ ἀγρούς, καταλύσωσιν καὶ εὕρωσιν ἐπισιτισμόν. ὅτι ὧδε ἐν ἐρήμῳ τόπῳ ἐσμέν. 12 {NEQ} Late in the afternoon {NEQ} the twelve disciples came to him and said , Send the crowds away to the nearby villages and farms , so they can find food and lodging for the night . {NEQ} There is nothing to eat here in this remote place .
Luke.9:22 22εἰπὼν ὅτι, Δεῖ τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου πολλὰ παθεῖν, καὶ ἀποδοκιμασθῆναι ἀπὸ τῶν πρεσβυτέρων, καὶ ἀρχιερέων, καὶ γραμματέων· καὶ ἀποκτανθῆναι καὶ τῇ τρίτῃ ἡμέρᾳ ἐγερθῆναι. 22 The Son of {NEQ} Man * must suffer many terrible things , he said . {NEQ} He will be rejected by the elders , {NEQ} the leading priests , and the teachers of religious law . {NEQ} He will be killed , but on the third day he will be raised from the dead .
Luke.9:23 23ἔλεγεν δὲ πρὸς πάντας, Εἴ τις θέλει ὀπίσω μου ἔρχεσθαι, ἀρνησάσθω ἑαυτόν, καὶ ἀράτω τὸν σταυρὸν αὐτοῦ καθ᾽ ἡμέραν, καὶ ἀκολουθείτω μοι. 23 Then he said to the crowd , If any of you wants to be my follower , you must turn from your selfish ways , {NEQ} take up your {NEQ} cross daily , and follow me .
Luke.9:28 28ἐγένετο δὲ μετὰ τοὺς λόγους τούτους ὡσεὶ ἡμέραι ὀκτὼ παραλαβὼν Πέτρον, καὶ Ἰωάνην, καὶ Ἰάκωβον, ἀνέβη εἰς τὸ ὄρος προσεύξασθαι. 28 {NEQ} {NEQ} About eight days later Jesus took Peter , {NEQ} John , and James up on a mountain to pray .
Luke.9:36 36καὶ ἐν τῷ γενέσθαι τὴν φωνήν, εὑρέθη Ἰησοῦς μόνος. καὶ αὐτοὶ ἐσίγησαν καὶ οὐδενὶ ἀπήγγειλαν ἐν ἐκείναις ταῖς ἡμέραις οὐδὲν ὧν ἑώρακαν. 36 {NEQ} When the voice finished , Jesus was there alone . They {NEQ} didn’t tell anyone at that {NEQ} time what they had seen .
Luke.9:37 37ἐγένετο δὲ τῇ ἑξῆς ἡμέρᾳ, κατελθόντων αὐτῶν ἀπὸ τοῦ ὄρους, συνήντησεν αὐτῷ ὄχλος πολύς. 37 {NEQ} {NEQ} The next day , after they had come down the mountain , a large crowd met Jesus .
Luke.9:51 51ἐγένετο δὲ ἐν τῷ συμπληροῦσθαι τὰς ἡμέρας τῆς ἀναλήμψεως αὐτοῦ, καὶ αὐτὸς τὸ πρόσωπον ἐστήρισεν τοῦ πορεύεσθαι εἰς Ἰερουσαλήμ. 51 {NEQ} {NEQ} As the time drew near for him {NEQ} to ascend to heaven , {NEQ} Jesus resolutely set out for Jerusalem .
Luke.10:12 12λέγω ὑμῖν, ὅτι Σοδόμοις ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ ἀνεκτότερον ἔσται τῇ πόλει ἐκείνῃ. 12 I assure you , even {NEQ} wicked Sodom will be better off than such a town on judgment {NEQ} day .
Luke.11:3 3τὸν ἄρτον ἡμῶν τὸν ἐπιούσιον δίδου ἡμῖν τὸ καθ᾽ ἡμέραν, 3 Give us each day the food we need , * 
Luke.12:46 46ἥξει κύριος τοῦ δούλου ἐκείνου ἐν ἡμέρᾳ οὐ προσδοκᾷ καὶ ἐν ὥρᾳ οὐ γινώσκει, καὶ διχοτομήσει αὐτὸν καὶ τὸ μέρος αὐτοῦ μετὰ τῶν ἀπίστων θήσει. 46 The master will return unannounced and unexpected , and he will cut the servant {RPT} in pieces {RPT} and banish him with the unfaithful .
Luke.13:14 14ἀποκριθεὶς δὲ ἀρχισυνάγωγος ἀγανακτῶν ὅτι τῷ σαββάτῳ ἐθεράπευσεν Ἰησοῦς. ἔλεγεν τῷ ὄχλῳ ὅτι, ̔Ὲξ ἡμέραι εἰσὶν ἐν αἷς δεῖ ἐργάζεσθαι· ἐν αὐταῖς οὖν ἐρχόμενοι θεραπεύεσθε, καὶ μὴ τῇ ἡμέρᾳ τοῦ σαββάτου. 14 But the leader in charge of the synagogue was indignant that {NEQ} Jesus had healed her on the Sabbath day . There are six days of the week for working , he said to the crowd . {NEQ} Come on those days to be healed , {NEQ} not on {NEQ} the Sabbath .
Luke.13:16 16ταύτην δὲ θυγατέρα Ἀβραὰμ οὖσαν, ἣν ἔδησεν Σατανᾶς ἰδοὺ δέκα καὶ ὀκτὼ ἔτη. οὐκ ἔδει λυθῆναι ἀπὸ τοῦ δεσμοῦ τούτου τῇ ἡμέρᾳ τοῦ σαββάτου; 16 {NEQ} This dear woman , a daughter {NEQ} of Abraham , has been held in bondage by {NEQ} {NEQ} Satan for eighteen years . Isn’t it right that she be released , even on {NEQ} the Sabbath ?
Luke.14:5 5καὶ πρὸς αὐτοὺς εἶπεν, Τίνος ὑμῶν υἱὸς βοῦς εἰς φρέαρ πεσεῖται, καὶ οὐκ εὐθέως ἀνασπάσει αὐτὸν ἐν ἡμέρᾳ τοῦ σαββάτου; 5 Then he turned to them and said , Which of you doesn’t work on the Sabbath ? If your son * or your cow falls into a pit , {NEQ} don’t you rush to get him out ?
Luke.15:13 13καὶ μετ᾽ οὐ πολλὰς ἡμέρας συναγαγὼν πάντα νεώτερος υἱὸς ἀπεδήμησεν εἰς χώραν μακράν, καὶ ἐκεῖ διεσκόρπισεν τὴν οὐσίαν αὐτοῦ ζῶν ἀσώτως. 13 A few days later this younger son packed all his belongings and moved to a distant land , and there he wasted all his money in wild living .
Luke.16:19 19ἄνθρωπος δέ τις ἦν πλούσιος καὶ ἐνεδιδύσκετο πορφύραν καὶ βύσσον εὐφραινόμενος καθ᾽ ἡμέραν λαμπρῶς. 19 Jesus said , {NEQ} There was a certain rich man who {NEQ} was splendidly clothed in purple and fine linen and who lived each day in luxury .
Luke.17:4 4καὶ ἐὰν ἑπτάκις τῆς ἡμέρας ἁμαρτήσῃ εἰς σὲ καὶ ἑπτάκις ἐπιστρέψῃ πρὸς σὲ λέγων, Μετανοῶ, ἀφήσεις αὐτῷ. 4 Even if that person wrongs you seven times a day and each time turns again and asks {RPT} forgiveness , you must forgive {RPT} .
Luke.17:22 22εἶπεν δὲ πρὸς τοὺς μαθητάς, Ἐλεύσονται ἡμέραι ὅτε ἐπιθυμήσετε μίαν τῶν ἡμερῶν τοῦ υἱοῦ τοῦ ἀνθρώπου ἰδεῖν· καὶ οὐκ ὄψεσθε. 22   Then he said to his disciples , The time is coming when you will long to see the day when the Son {RPT} of Man returns , * but you won’t see it .
Luke.17:24 24ὥσπερ γὰρ ἀστραπὴ ἀστράπτουσα ἐκ τῆς ὑπὸ τὸν οὐρανὸν εἰς τὴν ὑπ᾽ οὐρανὸν λάμπει, οὕτως ἔσται υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἐν τῇ ἡμέρᾳ αὐτοῦ. 24 For as the lightning flashes and lights up the sky from one end to the {RPT} other , so it will be on the day when the Son of {NEQ} Man comes {RPT} .
Luke.17:26 26καὶ καθὼς ἐγένετο ἐν ταῖς ἡμέραις Νῶε, οὕτως ἔσται καὶ ἐν ταῖς ἡμέραις τοῦ υἱοῦ τοῦ ἀνθρώπου· 26 {RPT} When the Son of {NEQ} Man returns , it will be {NEQ} like it was in Noah’s {NEQ} day .
Luke.17:27 27ἤσθιον ἔπινον ἐγάμουν ἐγαμίζοντο ἄχρι ἧς ἡμέρας εἰσῆλθεν Νῶε εἰς τὴν κιβωτὸν καὶ ἦλθεν κατακλυσμὸς καὶ ἀπώλεσεν πάντας. 27 In those days , the people enjoyed banquets and parties and weddings right up to the time Noah entered {RPT} his boat and the flood came and destroyed them all .
Luke.17:28 28ὁμοίως καθὼς ἐγένετο ἐν ταῖς ἡμέραις Λώτ·— ἤσθιον ἔπινον, ἠγόραζον ἐπώλουν, ἐφύτευον ᾠκοδόμουν·— 28 And the world will be as it was in the days of Lot . People went about their daily business eating and drinking , buying and selling , farming and building
Luke.17:29 29 δὲ ἡμέρᾳ ἐξῆλθεν Λὼτ ἀπὸ Σοδόμων. ἔβρεξεν πῦρ καὶ θεῖον ἀπ᾽ οὐρανοῦ καὶ ἀπώλεσεν πάντας. 29 until the morning Lot left Sodom . Then fire and burning sulfur rained down from heaven and destroyed them all .
Luke.17:30 30κατὰ τὰ αὐτὰ ἔσται, ἡμέρᾳ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἀποκαλύπτεται. 30 Yes , it will be business as usual {RPT} right up to the day when the Son of {NEQ} Man is revealed .
Luke.17:31 31ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ ὃς ἔσται ἐπὶ τοῦ δώματος καὶ τὰ σκεύη αὐτοῦ ἐν τῇ οἰκίᾳ, μὴ καταβάτω ἆραι αὐτά· καὶ ἐν ἀγρῷ ὁμοίως μὴ ἐπιστρεψάτω εἰς τὰ ὀπίσω. 31 On that {NEQ} day a person {NEQ} out on the deck of a roof must not go down into the house {RPT} {NEQ} to pack {RPT} . {NEQ} A person out in the field must {NEQ} not return home .
Luke.18:7 7 δὲ θεὸς οὐ μὴ ποιήσῃ τὴν ἐκδίκησιν τῶν ἐκλεκτῶν αὐτοῦ τῶν βοώντων αὐτῷ ἡμέρας καὶ νυκτός; καὶ μακροθυμεῖ ἐπ᾽ αὐτοῖς; 7 Even he rendered a just decision in the end . So don’t you think {NEQ} God will surely give {NEQ} justice to his {RPT} chosen people who {RPT} cry out to him day and night ? {NEQ} Will he keep putting them off ?
Luke.18:33 33καὶ μαστιγώσαντες ἀποκτενοῦσιν αὐτόν, καὶ τῇ ἡμέρᾳ τῇ τρίτῃ ἀναστήσεται. 33 {NEQ} They will flog him with a whip and kill him , but on the {RPT} third day he will rise again .
Luke.19:42 42λέγων ὅτι, Εἰ ἔγνως ἐν τῇ ἡμέρᾳ ταύτῃ καὶ σὺ τὰ πρὸς εἰρήνην. νῦν δέ, ἐκρύβη ἀπὸ ὀφθαλμῶν σου. 42 How I wish today that you of all people would understand the way to peace . But now it is too late , and peace is hidden from your eyes .
Luke.19:43 43ὅτι ἥξουσιν ἡμέραι ἐπὶ σὲ καὶ παρεμβαλοῦσιν οἱ ἐχθροί σου χάρακά σοι καὶ περικυκλώσουσίν σε καὶ συνέξουσίν σε πάντοθεν. 43 {NEQ} Before long {RPT} {NEQ} your {NEQ} enemies will build ramparts against your walls and encircle you and close in on you from every side .
Luke.19:47 47καὶ ἦν διδάσκων τὸ καθ᾽ ἡμέραν ἐν τῷ ἱερῷ, οἱ δὲ ἀρχιερεῖς, καὶ οἱ γραμματεῖς, ἐζήτουν αὐτὸν ἀπολέσαι, καὶ οἱ πρῶτοι τοῦ λαοῦ. 47 After that , he taught daily in the Temple , but the leading priests , {NEQ} the teachers of religious law , and the other leaders of the people began planning how to kill him .
Luke.20:1 1καὶ ἐγένετο ἐν μιᾷ τῶν ἡμερῶν διδάσκοντος αὐτοῦ τὸν λαὸν ἐν τῷ ἱερῷ καὶ εὐαγγελιζομένου, ἐπέστησαν οἱ ἀρχιερεῖς, καὶ οἱ γραμματεῖς, σὺν τοῖς πρεσβυτέροις. 20:1 {NEQ} {NEQ} One day as Jesus was teaching the people and preaching the Good News in the Temple , the leading priests , {NEQ} the teachers of religious law , and the elders came up to him .
Luke.21:6 6Ταῦτα θεωρεῖτε ἐλεύσονται ἡμέραι· ἐν αἷς οὐκ ἀφεθήσεται λίθος ἐπὶ λίθῳ ὃς οὐ καταλυθήσεται. 6 The time is coming when all these things {RPT} {RPT} will be completely demolished . {NEQ} {RPT} Not one stone will be left on top of another !
Luke.21:22 22ὅτι ἡμέραι ἐκδικήσεως αὗταί εἰσιν, τοῦ πλησθῆναι πάντα τὰ γεγραμμένα. 22 For those will be days of God’s vengeance , and {NEQ} the prophetic words of the Scriptures {NEQ} will be fulfilled .
Luke.21:23 23οὐαὶ ταῖς ἐν γαστρὶ ἐχούσαις καὶ ταῖς θηλαζούσαις ἐν ἐκείναις ταῖς ἡμέραις. ἔσται γὰρ ἀνάγκη μεγάλη ἐπὶ τῆς γῆς καὶ ὀργὴ τῷ λαῷ τούτῳ. 23 How terrible it will be for pregnant women and for nursing mothers in those {NEQ} days . For there will be disaster in the land and great anger against this {NEQ} people .
Luke.21:34 34προσέχετε δὲ ἑαυτοῖς· μήποτε βαρηθῶσιν αἱ καρδίαι ὑμῶν ἐν κραιπάλῃ καὶ μέθῃ, καὶ μερίμναις βιωτικαῖς· καὶ ἐπιστῇ ἐφ᾽ ὑμᾶς αἰφνίδιος ἡμέρα ἐκείνη, 34 {NEQ} Watch out ! Don’t let your {NEQ} hearts be dulled by carousing and drunkenness , and by the worries of this life . Don’t {NEQ} let that {NEQ} day catch you unaware ,
Luke.21:37 37ἦν δὲ τὰς ἡμέρας ἐν τῷ ἱερῷ διδάσκων, τὰς δὲ νύκτας ἐξερχόμενος ηὐλίζετο εἰς τὸ ̓Όρος τὸ καλούμενον Ἐλαιῶν. 37 {NEQ} Every day Jesus went to {NEQ} the Temple to teach , and each evening he returned to spend the night on the Mount of Olives .
Luke.22:7 7ἦλθεν δὲ ἡμέρα τῶν ἀζύμων, ἔδει θύεσθαι τὸ πάσχα. 7 Now the Festival {NEQ} of Unleavened Bread arrived , when the Passover lamb is sacrificed .
Luke.22:53 53καθ᾽ ἡμέραν ὄντος μου μεθ᾽ ὑμῶν ἐν τῷ ἱερῷ. οὐκ ἐξετείνατε τὰς χεῖρας ἐπ᾽ ἐμέ; ἀλλ᾽ αὕτη ἐστὶν ὑμῶν, ὥρα καὶ ἐξουσία τοῦ σκότους. 53 Why didn’t you arrest me in the Temple ? I was there {RPT} every day . But this is your moment , the time when the power of {NEQ} darkness reigns .
Luke.22:66 66καὶ ὡς ἐγένετο ἡμέρα συνήχθη τὸ πρεσβυτέριον τοῦ λαοῦ, ἀρχιερεῖς τε καὶ γραμματεῖς. καὶ ἀπήγαγον αὐτὸν εἰς τὸ συνέδριον αὐτῶν, 66 At daybreak all the elders of the people assembled , including the leading priests and the teachers of religious law . Jesus {NEQ} was led before this {NEQ} high council , * 
Luke.23:7 7καὶ ἐπιγνοὺς ὅτι ἐκ τῆς ἐξουσίας Ἡρῴδου ἐστίν, ἀνέπεμψεν αὐτὸν πρὸς Ἡρῴδην, ὄντα καὶ αὐτὸν ἐν Ἱεροσολύμοις ἐν ταύταις ταῖς ἡμέραις. 7 {NEQ} When they said that he was , Pilate sent him to Herod Antipas , because Galilee was under Herod’s {NEQ} jurisdiction , and Herod happened to be in Jerusalem at {RPT} the time .
Luke.23:12 12(ἐγένοντο δὲ φίλοι τε Ἡρῴδης καὶ Πειλᾶτος, ἐν αὐτῇ τῇ ἡμέρᾳ μετ᾽ ἀλλήλων, προϋπῆρχον γὰρ ἐν ἔχθρᾳ ὄντες πρὸς αὐτούς.) 12 ( {NEQ} {NEQ} Herod and {NEQ} Pilate , {NEQ} who had been enemies {RPT} before , became {NEQ} friends {NEQ} that {NEQ} day . )
Luke.23:29 29ὅτι ἰδοὺ ἔρχονται ἡμέραι ἐν αἷς ἐροῦσιν, Μακάριαι αἱ στεῖραι καὶ αἱ κοιλίαι αἳ οὐκ ἐγέννησαν καὶ μαστοὶ οἳ οὐκ ἔθρεψαν. 29 For the days are coming when they will say , Fortunate indeed are the women who are childless , {NEQ} the wombs that have not borne a child and the breasts that have never nursed .
Luke.23:54 54καὶ ἡμέρα ἦν παρασκευῆς, καὶ σάββατον ἐπέφωσκεν. 54 {NEQ} This was done late on Friday afternoon , the day of preparation , * {NEQ} as the Sabbath was about to begin .
Luke.24:7 7λέγων τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου ὅτι δεῖ παραδοθῆναι εἰς χεῖρας ἀνθρώπων ἁμαρτωλῶν καὶ σταυρωθῆναι, καὶ τῇ τρίτῃ ἡμέρᾳ ἀναστῆναι. 7 {NEQ} that the Son of {NEQ} Man * must be betrayed into the hands of sinful men and be crucified , and that he would rise again on the third day .
Luke.24:13 13καὶ ἰδοὺ δύο ἐξ αὐτῶν ἐν αὐτῇ τῇ ἡμέρᾳ ἦσαν πορευόμενοι εἰς κώμην, ἀπέχουσαν σταδίους ἑξήκοντα ἀπὸ Ἰερουσαλήμ, ὄνομα Ἐμμαούς. 13 That {NEQ} same {NEQ} day two of Jesus' followers were walking to the village of {RPT} Emmaus , seven miles * from Jerusalem .
Luke.24:18 18ἀποκριθεὶς δὲ εἷς, ὀνόματι Κλεόπας, εἶπεν πρὸς αὐτόν, Σὺ μόνος παροικεῖς Ἰερουσαλὴμ καὶ οὐκ ἔγνως τὰ γενόμενα ἐν αὐτῇ ἐν ταῖς ἡμέραις ταύταις. 18 Then one of them , Cleopas , replied {NEQ} {RPT} , You must be the only person in Jerusalem who {NEQ} hasn’t heard about all the things that have happened there {NEQ} the last few days .
Luke.24:21 21ἡμεῖς δὲ ἠλπίζομεν ὅτι αὐτός ἐστιν μέλλων λυτροῦσθαι τὸν Ἰσραήλ· ἀλλά γε καὶ σὺν πᾶσιν τούτοις τρίτην ταύτην ἡμέραν ἄγει ἀφ᾽ οὗ ταῦτα ἐγένετο. 21 {NEQ} We had hoped {NEQ} he was the Messiah who had come to rescue {NEQ} Israel . {NEQ} {NEQ} {NEQ} {NEQ} This all happened three days {RPT} ago .
Luke.24:29 29καὶ παρεβιάσαντο αὐτὸν λέγοντες, Μεῖνον μεθ᾽ ἡμῶν, ὅτι πρὸς ἑσπέραν ἐστὶν καὶ κέκλικεν ἤδη ἡμέρα. καὶ εἰσῆλθεν τοῦ μεῖναι σὺν αὐτοῖς. 29 but they begged him , Stay the night with us , since it is getting late . So he went home with them .
Luke.24:46 46καὶ εἶπεν αὐτοῖς ὅτι, Οὕτως, γέγραπται παθεῖν τὸν Χριστὸν καὶ ἀναστῆναι ἐκ νεκρῶν τῇ τρίτῃ ἡμέρᾳ· 46 And he said {RPT} , Yes , it was written long ago that the Messiah would suffer and die and rise from the dead on the third day .
John.1:39 39λέγει αὐτοῖς, ̓Έρχεσθε καὶ ὄψεσθε. ἦλθαν οὖν καὶ εἶδαν ποῦ μένει καὶ παρ᾽ αὐτῷ ἔμειναν τὴν ἡμέραν ἐκείνην, ὥρα ἦν ὡς δεκάτη. 39 Come and see , he said {RPT} . It was about four o’clock in the afternoon when they went with him to the place where he was staying , and they remained with him the rest of the day .
John.2:1 1καὶ τῇ ἡμέρᾳ τῇ τρίτῃ γάμος ἐγένετο ἐν Κανὰ τῆς Γαλιλαίας. καὶ ἦν μήτηρ τοῦ Ἰησοῦ ἐκεῖ, 2:1 {NEQ} The next day * there was a wedding celebration in the village of Cana in {NEQ} Galilee . {NEQ} {NEQ} Jesus' {NEQ} mother was there ,
John.2:12 12μετὰ τοῦτο κατέβη εἰς Καφαρναοὺμ αὐτὸς καὶ μήτηρ αὐτοῦ, καὶ οἱ ἀδελφοὶ αὐτοῦ, καὶ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ· καὶ ἐκεῖ ἔμειναν οὐ πολλὰς ἡμέρας. 12 After the wedding he went to Capernaum {NEQ} {RPT} for a few days with his {NEQ} mother , {NEQ} his {NEQ} brothers , and his {NEQ} disciples .
John.2:19 19ἀπεκρίθη Ἰησοῦς καὶ εἶπεν αὐτοῖς, Λύσατε τὸν ναὸν τοῦτον, καὶ ἐν τρισὶν ἡμέραις ἐγερῶ αὐτόν. 19 All right , Jesus replied {RPT} . Destroy this {NEQ} temple , and in three days I will raise it up .
John.2:20 20εἶπαν οὖν οἱ Ἰουδαῖοι, Τεσσεράκοντα καὶ ἓξ ἔτεσιν οἰκοδομήθη ναὸς οὗτος, καὶ σὺ ἐν τρισὶν ἡμέραις ἐγερεῖς αὐτόν; 20 {NEQ} What ! they exclaimed . It has taken forty-six years to build this {NEQ} Temple , and you can rebuild it in three days ?
John.4:40 40ὡς οὖν ἦλθον πρὸς αὐτὸν οἱ Σαμαρεῖται, ἠρώτων αὐτὸν μεῖναι παρ᾽ αὐτοῖς. καὶ ἔμεινεν ἐκεῖ δύο ἡμέρας, 40 {NEQ} When they came out to see him , they begged him to stay in their village . So he stayed for two days ,
John.4:43 43μετὰ δὲ τὰς δύο ἡμέρας, ἐξῆλθεν ἐκεῖθεν εἰς τὴν Γαλιλαίαν. 43 At the end of {NEQ} the two days , Jesus went on to {NEQ} Galilee .
John.5:9 9καὶ εὐθέως, ἐγένετο ὑγιὴς ἄνθρωπος. καὶ ἦρε τὸν κράβαττον αὐτοῦ καὶ περιεπάτει. ἦν δὲ σάββατον ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ. 9 Instantly , the man was healed ! {NEQ} He rolled up his {NEQ} sleeping mat and began walking ! But this miracle happened on the Sabbath ,
John.6:39 39τοῦτο δέ ἐστιν τὸ θέλημα τοῦ πέμψαντός με, ἵνα πᾶν δέδωκέν μοι μὴ ἀπολέσω ἐξ αὐτοῦ, ἀλλὰ ἀναστήσω αὐτὸ τῇ ἐσχάτῃ ἡμέρᾳ. 39 And this is the will of God {RPT} , that I should not lose even one of all those he has given me , but that I should raise them up at the last day .
John.6:40 40τοῦτο γάρ ἐστιν τὸ θέλημα τοῦ πατρός μου ἵνα πᾶς θεωρῶν τὸν υἱὸν καὶ πιστεύων εἰς αὐτὸν ἔχῃ ζωὴν αἰώνιον. καὶ ἀναστήσω αὐτὸν ἐγὼ τῇ ἐσχάτῃ ἡμέρᾳ. 40 For it is my {NEQ} Father’s {NEQ} will that all who see his Son and believe in him should have eternal life . {NEQ} I will raise them up at the last day .
John.6:44 44οὐδεὶς δύναται ἐλθεῖν πρός με ἐὰν μὴ πατὴρ πέμψας με ἑλκύσῃ αὐτόν, κἀγὼ ἀναστήσω αὐτὸν ἐν τῇ ἐσχάτῃ ἡμέρᾳ. 44 For no one can come to me unless the Father who sent me draws them to me , and at the last day I will raise them up .
John.6:54 54 τρώγων μου τὴν σάρκα καὶ πίνων μου τὸ αἷμα ἔχει ζωὴν αἰώνιον, κἀγὼ ἀναστήσω αὐτὸν τῇ ἐσχάτῃ ἡμέρᾳ. 54 But anyone who eats my {NEQ} flesh and drinks my {NEQ} blood has eternal life , and I will raise that person at the last day .
John.7:37 37ἐν δὲ τῇ ἐσχάτῃ ἡμέρᾳ τῇ μεγάλῃ τῆς ἑορτῆς, εἱστήκει Ἰησοῦς καὶ ἔκραξεν λέγων, Ἐάν τις διψᾷ ἐρχέσθω πρός με καὶ πινέτω. 37 {NEQ} On the last day , the climax of the festival , {NEQ} Jesus stood and shouted to the crowds , {NEQ} Anyone who is thirsty may come to me !
John.8:56 56Ἀβραὰμ πατὴρ ὑμῶν ἠγαλλιάσατο ἵνα ἴδῃ τὴν ἡμέραν τὴν ἐμήν. καὶ εἶδεν καὶ ἐχάρη. 56 Your {NEQ} father Abraham rejoiced as he looked forward to {RPT} my {RPT} coming . {NEQ} He saw it and was glad .
John.9:4 4ἡμᾶς δεῖ ἐργάζεσθαι τὰ ἔργα τοῦ πέμψαντός ἡμᾶς ἕως ἡμέρα ἐστίν· ἔρχεται νύξ, ὅτε οὐδεὶς δύναται ἐργάζεσθαι. 4 We must quickly carry out the tasks assigned us by the one who sent us . * The night is coming , and then no one can work .
John.9:14 14ἦν δὲ σάββατον ἐν ἡμέρᾳ τὸν πηλὸν ἐποίησεν Ἰησοῦς καὶ ἀνέῳξεν αὐτοῦ τοὺς ὀφθαλμούς. 14 because it was on the Sabbath that {NEQ} Jesus had made the mud and healed him .
John.11:6 6ὡς οὖν ἤκουσεν ὅτι ἀσθενεῖ, τότε μὲν ἔμεινεν ἐν ἦν τόπῳ δύο ἡμέρας. 6 {NEQ} {NEQ} {NEQ} {NEQ} {RPT} he stayed where {RPT} he was for the next two days .
John.11:9 9ἀπεκρίθη Ἰησοῦς, Οὐχὶ δώδεκα ὧραί εἰσιν τῆς ἡμέρας; ἐάν τις περιπατῇ ἐν τῇ ἡμέρᾳ, οὐ προσκόπτει· ὅτι τὸ φῶς τοῦ κόσμου τούτου βλέπει. 9 Jesus replied , {NEQ} There are twelve hours of daylight every {NEQ} day . {NEQ} During the day people can walk safely . They can see because they have the light of this {NEQ} world .
John.11:17 17ἐλθὼν οὖν Ἰησοῦς, εὗρεν αὐτὸν τέσσαρας ἤδη ἡμέρας ἔχοντα ἐν τῷ μνημείῳ. 17 {NEQ} When {NEQ} Jesus arrived at Bethany , he was told that Lazarus had already been in his grave for four days .
John.11:24 24λέγει αὐτῷ Μάρθα, Οἶδα ὅτι ἀναστήσεται ἐν τῇ ἀναστάσει, ἐν τῇ ἐσχάτῃ ἡμέρᾳ. 24 Yes , {NEQ} Martha said {RPT} , {NEQ} {NEQ} he will rise when everyone else {NEQ} rises , at the last day .
John.11:53 53ἀπ᾽ ἐκείνης οὖν τῆς ἡμέρας, ἐβουλεύσαντο ἵνα ἀποκτείνωσιν αὐτόν. 53 So from that {NEQ} time on , the Jewish leaders began to plot {NEQ} Jesus' death .
John.12:1 1 οὖν Ἰησοῦς πρὸ ἓξ ἡμερῶν τοῦ πάσχα ἦλθεν εἰς Βηθανίαν, ὅπου ἦν Λάζαρος— ὃν ἤγειρεν ἐκ νεκρῶν Ἰησοῦς. 12:1 {NEQ} Six days before the Passover celebration began , {NEQ} Jesus arrived in Bethany , the home of Lazarus the man he had raised from the dead .
John.12:7 7εἶπεν οὖν Ἰησοῦς, ̓Άφες αὐτήν· ἵνα εἰς τὴν ἡμέραν τοῦ ἐνταφιασμοῦ μου τηρήσῃ αὐτό. 7 {NEQ} {NEQ} Jesus replied , Leave her alone . She did this {NEQ} in preparation for my {NEQ} burial .
John.12:48 48 ἀθετῶν ἐμὲ καὶ μὴ λαμβάνων τὰ ῥήματά μου ἔχει τὸν κρίνοντα αὐτόν, λόγος ὃν ἐλάλησα ἐκεῖνος κρινεῖ αὐτὸν ἐν τῇ ἐσχάτῃ ἡμέρᾳ. 48 But all who reject me and my {NEQ} {NEQ} {RPT} {RPT} {NEQ} message {RPT} will be judged {RPT} on the day of judgment by the truth {RPT} I have spoken .
John.14:20 20ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ, ὑμεῖς γνώσεσθε ὅτι ἐγὼ ἐν τῷ πατρί μου, καὶ ὑμεῖς ἐν ἐμοί, κἀγὼ ἐν ὑμῖν. 20 When I am raised to life again , you will know that I am in my {NEQ} Father , and you are in me , and I am in you .
John.16:23 23καὶ ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ ἐμὲ οὐκ ἐρωτήσετε οὐδέν. ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ἄν τι αἰτήσητε τὸν πατέρα, δώσει ὑμῖν ἐν τῷ ὀνόματί μου. 23 {NEQ} At that {NEQ} time you won’t need to ask me for anything . I tell you the truth , {NEQ} {NEQ} you will ask the Father directly , and he will grant your request because you use my {NEQ} name .
John.16:26 26ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ ἐν τῷ ὀνόματί μου αἰτήσεσθε· καὶ οὐ λέγω ὑμῖν ὅτι ἐγὼ ἐρωτήσω τὸν πατέρα περὶ ὑμῶν, 26 Then you will ask in my {NEQ} name . {NEQ} I’m not saying {NEQ} {RPT} I will ask the Father on your behalf ,
John.19:31 31οἱ οὖν Ἰουδαῖοι, ἐπεὶ παρασκευὴ ἦν, ἵνα μὴ μείνῃ ἐπὶ τοῦ σταυροῦ τὰ σώματα ἐν τῷ σαββάτῳ, (ἦν γὰρ μεγάλη ἡμέρα ἐκείνου τοῦ σαββάτου). ἠρώτησαν τὸν Πειλᾶτον ἵνα κατεαγῶσιν αὐτῶν τὰ σκέλη· καὶ ἀρθῶσιν. 31 {NEQ} It was the day of preparation , and the Jewish leaders didn’t want the bodies hanging there the next day , which was the Sabbath ( and a very special Sabbath , because it was the Passover ) . So they asked {NEQ} Pilate to hasten their deaths by ordering that their {NEQ} legs be broken . Then their bodies could be taken down .
John.20:19 19οὔσης οὖν ὀψίας τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ τῇ μιᾷ σαββάτων, καὶ τῶν θυρῶν κεκλεισμένων ὅπου ἦσαν οἱ μαθηταὶ διὰ τὸν φόβον τῶν Ἰουδαίων. ἦλθεν Ἰησοῦς καὶ ἔστη εἰς τὸ μέσον καὶ λέγει αὐτοῖς, Εἰρήνη ὑμῖν. 19 {NEQ} {NEQ} That Sunday evening * the disciples were meeting {NEQ} behind locked {NEQ} doors {RPT} because they were afraid of the Jewish leaders . Suddenly , {NEQ} Jesus {NEQ} was standing there among them ! Peace be with you , {NEQ} he said {RPT} .
John.20:26 26καὶ μεθ᾽ ἡμέρας ὀκτὼ πάλιν ἦσαν ἔσω οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ, καὶ Θωμᾶς μετ᾽ αὐτῶν. ἔρχεται Ἰησοῦς, τῶν θυρῶν κεκλεισμένων· καί, ἔστη εἰς τὸ μέσον. καὶ εἶπεν, Εἰρήνη ὑμῖν. 26 Eight days later the disciples {RPT} were together again , and this time Thomas was with them . The doors were locked ; but suddenly , as before , {NEQ} Jesus was standing among them . Peace be with you , {NEQ} he said .
Acts.1:2 2ἄχρι ἧς ἡμέρας ἐντειλάμενος τοῖς ἀποστόλοις διὰ πνεύματος ἁγίου οὓς ἐξελέξατο ἀνελήμφθη. 2 until the day he was taken up to heaven after giving his {RPT} chosen {NEQ} apostles further instructions through the Holy Spirit .
Acts.1:3 3οἷς καὶ παρέστησεν ἑαυτὸν ζῶντα μετὰ τὸ παθεῖν αὐτὸν ἐν πολλοῖς τεκμηρίοις, δι᾽ ἡμερῶν τεσσεράκοντα ὀπτανόμενος αὐτοῖς· καὶ λέγων τὰ περὶ τῆς βασιλείας τοῦ θεοῦ. 3 During the forty days after he suffered and died , he appeared to the apostles from time to time , and he proved to them in many ways that {NEQ} he was actually alive . And he talked to them {RPT} about the Kingdom of {NEQ} God .
Acts.1:5 5ὅτι Ἰωάνης μὲν ἐβάπτισεν ὕδατι, ὑμεῖς δὲ ἐν πνεύματι βαπτισθήσεσθε ἁγίῳ οὐ μετὰ πολλὰς ταύτας ἡμέρας. 5 {NEQ} John {NEQ} baptized with * water , but in just a few {RPT} days you will be baptized with the Holy Spirit .
Acts.1:15 15καὶ ἐν ταῖς ἡμέραις ταύταις, ἀναστὰς Πέτρος ἐν μέσῳ τῶν ἀδελφῶν εἶπεν, ἦν τε ὄχλος ὀνομάτων ἐπὶ τὸ αὐτὸ ὡς ἑκατὸν εἴκοσι· 15 {NEQ} During this {NEQ} time , when about 120 believers * were {NEQ} together in one place , Peter stood up and addressed them .
Acts.1:22 22ἀρξάμενος ἀπὸ τοῦ βαπτίσματος Ἰωάνου ἕως τῆς ἡμέρας ἧς ἀνελήμφθη ἀφ᾽ ἡμῶν· μάρτυρα τῆς ἀναστάσεως αὐτοῦ σὺν ἡμῖν γενέσθαι ἕνα τούτων. 22 from the time he was {NEQ} baptized by John until the day {RPT} he was taken from us . Whoever is chosen will join us as a witness of Jesus' {NEQ} resurrection .
Acts.2:1 1καὶ ἐν τῷ συμπληροῦσθαι τὴν ἡμέραν τῆς πεντηκοστῆς, ἦσαν πάντες ὁμοῦ ἐπὶ τὸ αὐτό. 2:1 {NEQ} On the day of {NEQ} Pentecost * all the believers were meeting together in one place .
Acts.2:15 15οὐ γὰρ ὡς ὑμεῖς ὑπολαμβάνετε, οὗτοι μεθύουσιν, ἔστιν γὰρ ὥρα τρίτη τῆς ἡμέρας· 15 {NEQ} These people are not drunk , as some of you are assuming . {NEQ} Nine o’clock in the morning is much too early for that .
Acts.2:17 17Καὶ ἔσται ἐν ταῖς ἐσχάταις ἡμέραις, λέγει θεός, Ἐκχεῶ ἀπὸ τοῦ πνεύματός μου ἐπὶ πᾶσαν σάρκα. καὶ προφητεύσουσιν οἱ υἱοὶ ὑμῶν καὶ αἱ θυγατέρες ὑμῶν. καὶ οἱ νεανίσκοι ὑμῶν ὁράσεις ὄψονται, καὶ οἱ πρεσβύτεροι ὑμῶν ἐνυπνίοις ἐνυπνιασθήσονται. 17 {NEQ} {NEQ} In the last days , {NEQ} God says , I will pour out my {NEQ} Spirit upon all people . Your {NEQ} sons and {NEQ} daughters {RPT} {NEQ} will prophesy . {NEQ} Your {NEQ} young men will see visions , and your {NEQ} old men will dream dreams .
Acts.2:18 18καί γε ἐπὶ τοὺς δούλους μου καὶ ἐπὶ τὰς δούλας μου ἐν ταῖς ἡμέραις ἐκείναις ἐκχεῶ ἀπὸ τοῦ πνεύματός μου, καὶ προφητεύσουσιν. 18 In those {NEQ} days I will pour out {NEQ} my Spirit even on my {NEQ} servants men and {RPT} {RPT} women {RPT} alike and they will prophesy .
Acts.2:20 20 ἥλιος μεταστραφήσεται εἰς σκότος καὶ σελήνη εἰς αἷμα πρὶν ἐλθεῖν ἡμέραν κυρίου τὴν μεγάλην καὶ ἐπιφανῆ. 20 The sun will become dark , and the moon will turn blood red before that great and glorious day of the LORD arrives .
Acts.2:29 29ἄνδρες ἀδελφοί, ἐξὸν εἰπεῖν μετὰ παρρησίας πρὸς ὑμᾶς περὶ τοῦ πατριάρχου Δαυείδ, ὅτι καὶ ἐτελεύτησεν καὶ ἐτάφη, καὶ τὸ μνῆμα αὐτοῦ ἔστιν ἐν ἡμῖν ἄχρι τῆς ἡμέρας ταύτης. 29 Dear brothers , think about this ! You can be sure that the patriarch David wasn’t referring to himself , for {NEQ} he died and was buried , and his {NEQ} tomb is still {NEQ} here among us .
Acts.2:41 41οἱ μὲν οὖν ἀποδεξάμενοι τὸν λόγον αὐτοῦ ἐβαπτίσθησαν καὶ προσετέθησαν ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ— ψυχαὶ ὡσεὶ τρισχίλιαι. 41 {NEQ} Those who {NEQ} believed what Peter said were baptized and added to the church {NEQ} {NEQ} that day about 3,000 in all .
Acts.2:46 46καθ᾽ ἡμέραν τε προσκαρτεροῦντες ὁμοθυμαδὸν ἐν τῷ ἱερῷ, κλῶντές τε κατ᾽ οἶκον ἄρτον, μετελάμβανον τροφῆς ἐν ἀγαλλιάσει καὶ ἀφελότητι καρδίας— 46 {NEQ} They worshiped together at the Temple each day , met in {NEQ} homes for the Lord’s Supper , and shared their meals with great joy and generosity * 
Acts.2:47 47αἰνοῦντες τὸν θεὸν καὶ ἔχοντες χάριν πρὸς ὅλον τὸν λαόν. δὲ κύριος προσετίθει τοὺς σῳζομένους καθ᾽ ἡμέραν ἐπὶ τὸ αὐτό. 47   all the while praising {NEQ} God and enjoying the goodwill of all the people . And each day the Lord added to their fellowship those who were being saved .
Acts.3:2 2καί, τις ἀνὴρ χωλὸς ἐκ κοιλίας μητρὸς αὐτοῦ ὑπάρχων ἐβαστάζετο· ὃν ἐτίθουν καθ᾽ ἡμέραν πρὸς τὴν θύραν τοῦ ἱεροῦ, τὴν λεγομένην Ὡραίαν, τοῦ αἰτεῖν ἐλεημοσύνην παρὰ τῶν εἰσπορευομένων εἰς τὸ ἱερόν. 2 As they approached the Temple , a man lame from birth {RPT} was being carried in . Each day he was put beside the {NEQ} Temple gate , the one called the Beautiful Gate , so he could beg from the people going into {RPT} the Temple .
Acts.3:24 24καὶ πάντες δὲ οἱ προφῆται ἀπὸ Σαμουὴλ καὶ τῶν καθεξῆς, ὅσοι ἐλάλησαν καὶ κατήγγειλαν τὰς ἡμέρας ταύτας. 24 Starting with Samuel , {NEQ} every {NEQ} {NEQ} prophet {RPT} spoke about {NEQ} what is happening {NEQ} today .
Acts.5:36 36πρὸ γὰρ τούτων τῶν ἡμερῶν ἀνέστη Θευδᾶς, λέγων εἶναί τινα ἑαυτόν· προσεκλίθη ἀνδρῶν ἀριθμὸς ὡς τετρακοσίων, ὃς ἀνῃρέθη, καὶ πάντες ὅσοι ἐπείθοντο αὐτῷ διελύθησαν· καὶ ἐγένοντο εἰς οὐδέν. 36 {NEQ} Some time ago there was that fellow Theudas , who pretended to be someone great . About 400 others joined him , but he was killed , and all his followers went their various ways . The whole movement came to nothing .
Acts.5:37 37μετὰ τοῦτον, ἀνέστη Ἰούδας Γαλιλαῖος, ἐν ταῖς ἡμέραις τῆς ἀπογραφῆς. καὶ ἀπέστησε λαὸν ὀπίσω αὐτοῦ, κἀκεῖνος ἀπώλετο, καί, πάντες ὅσοι ἐπείθοντο αὐτῷ διεσκορπίσθησαν. 37 After him , at the time of the census , there was Judas of {NEQ} Galilee . {NEQ} He got people to follow him , but he was killed , too , and all his followers were scattered .
Acts.5:42 42πᾶσάν τε ἡμέραν, ἐν τῷ ἱερῷ καὶ κατ᾽ οἶκον, οὐκ ἐπαύοντο διδάσκοντες καὶ εὐαγγελιζόμενοι· Τὸν Χριστὸν Ἰησοῦν. 42 And every day , in the Temple and from house to house , they continued to teach and preach this message : Jesus is the Messiah .
Acts.6:1 1ἐν δὲ ταῖς ἡμέραις ταύταις πληθυνόντων τῶν μαθητῶν· ἐγένετο γογγυσμὸς τῶν Ἑλληνιστῶν πρὸς τοὺς Ἑβραίους, ὅτι παρεθεωροῦντο ἐν τῇ διακονίᾳ τῇ καθημερινῇ αἱ χῆραι αὐτῶν. 6:1 But as the believers * rapidly multiplied , there were rumblings of discontent . The Greek-speaking believers complained about the Hebrew-speaking believers , saying that their {NEQ} widows were being discriminated against in the {RPT} daily distribution of food .
Acts.7:8 8καὶ ἔδωκεν αὐτῷ διαθήκην περιτομῆς. καὶ οὕτως ἐγέννησεν τὸν Ἰσαάκ, καὶ περιέτεμεν αὐτὸν τῇ ἡμέρᾳ τῇ ὀγδόῃ· καὶ Ἰσαὰκ τὸν Ἰακώβ, καὶ Ἰακὼβ τοὺς δώδεκα πατριάρχας. 8 God also gave Abraham the covenant of circumcision at that time . So when Abraham became the father of {NEQ} Isaac , {NEQ} he circumcised him on the {RPT} eighth day . And the practice was continued when Isaac became the father of {NEQ} Jacob , and when Jacob became the father of the twelve patriarchs of the Israelite nation .
Acts.7:26 26τῇ τε ἐπιούσῃ ἡμέρᾳ ὤφθη αὐτοῖς μαχομένοις· καὶ συνήλλασσεν αὐτοὺς εἰς εἰρήνην. εἰπών, ̓Άνδρες, ἀδελφοί ἐστε· ἱνατί ἀδικεῖτε ἀλλήλους; 26 {NEQ} The next day he visited them again and saw two men of Israel fighting . {NEQ} He tried to be a peacemaker {RPT} . Men , he said , you are brothers . Why are you fighting each other ?
Acts.7:41 41καὶ ἐμοσχοποίησαν ἐν ταῖς ἡμέραις ἐκείναις, καὶ ἀνήγαγον θυσίαν τῷ εἰδώλῳ καὶ εὐφραίνοντο ἐν τοῖς ἔργοις τῶν χειρῶν αὐτῶν. 41 So they made an idol shaped like a calf , and they sacrificed to it and celebrated over this thing they had made .
Acts.7:45 45ἣν καὶ εἰσήγαγον διαδεξάμενοι οἱ πατέρες ἡμῶν, μετὰ Ἰησοῦ ἐν τῇ κατασχέσει τῶν ἐθνῶν, ὧν ἐξῶσεν θεὸς ἀπὸ προσώπου τῶν πατέρων ἡμῶν, ἕως τῶν ἡμερῶν Δαυείδ· 45 Years later {NEQ} , when Joshua led our {NEQ} ancestors in battle against the nations that {NEQ} God drove out of this land {RPT} , the Tabernacle was taken with them into their new territory {RPT} . And it stayed there until the time of King David .
Acts.8:1 1Σαῦλος δέ, ἦν συνευδοκῶν, τῇ ἀναιρέσει αὐτοῦ. ἐγένετο δὲ ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ διωγμὸς μέγας, ἐπὶ τὴν ἐκκλησίαν τὴν ἐν Ἱεροσολύμοις, πάντες δὲ διεσπάρησαν κατὰ τὰς χώρας τῆς Ἰουδαίας καὶ Σαμαρείας πλὴν τῶν ἀποστόλων. 8:1 Saul was one of the witnesses , and he agreed completely with the killing of Stephen . {NEQ} A great wave of persecution began that {NEQ} day , sweeping over the church in {RPT} Jerusalem ; and all the believers except the apostles were scattered through the regions {NEQ} of Judea and Samaria .
Acts.9:9 9καὶ ἦν ἡμέρας τρεῖς μὴ βλέπων καὶ οὐκ ἔφαγεν οὐδὲ ἔπιεν. 9 {NEQ} He remained there blind for three days and did not eat or drink .
Acts.9:19 19καὶ λαβὼν τροφὴν ἐνισχύθη. ἐγένετο δὲ μετὰ τῶν ἐν Δαμασκῷ μαθητῶν ἡμέρας τινάς. 19 Afterward he ate some food and regained his strength . Saul {NEQ} stayed with the believers in Damascus for a few days .
Acts.9:23 23ὡς δὲ ἐπληροῦντο ἡμέραι ἱκαναὶ συνεβουλεύσαντο οἱ Ἰουδαῖοι ἀνελεῖν αὐτόν. 23 After a while some of the Jews plotted together to kill him .
Acts.9:24 24ἐγνώσθη δὲ τῷ Σαύλῳ ἐπιβουλὴ αὐτῶν, παρετηροῦντο δὲ καὶ τὰς πύλας ἡμέρας τε καὶ νυκτὸς ὅπως αὐτὸν ἀνέλωσιν. 24 {NEQ} {NEQ} They were watching for him {NEQ} day and night at the city gate so they could murder him , but {NEQ} Saul was told about their {NEQ} plot .
Acts.9:37 37ἐγένετο δὲ ἐν ταῖς ἡμέραις ἐκείναις ἀσθενήσασαν αὐτὴν ἀποθανεῖν. λούσαντες δὲ ἔθηκαν αὐτὴν ἐν ὑπερῴῳ. 37 About this time she became ill and died . {NEQ} Her body was washed for burial and laid in an upstairs room .
Acts.9:43 43ἐγένετο δὲ ἡμέρας ἱκανὰς μεῖναι ἐν Ἰόππῃ, παρά τινι Σίμωνι, βυρσεῖ. 43 And Peter stayed a long time in Joppa , living with Simon , a tanner of hides .
Acts.10:3 3εἶδεν ἐν ὁράματι φανερῶς, ὡσεὶ περὶ ὥραν ἐνάτην τῆς ἡμέρας, ἄγγελον τοῦ θεοῦ εἰσελθόντα πρὸς αὐτόν. καὶ εἰπόντα αὐτῷ, Κορνήλιε. 3 {NEQ} One afternoon about three o’clock , he had a vision in which he saw an angel of {NEQ} God coming toward him . Cornelius ! {NEQ} the angel said {RPT} .
Acts.10:30 30καὶ Κορνήλιος ἔφη, Ἀπὸ τετάρτης ἡμέρας μέχρι ταύτης τῆς ὥρας ἤμην τὴν ἐνάτην προσευχόμενος ἐν τῷ οἴκῳ μου. καὶ ἰδού, ἀνὴρ ἔστη ἐνώπιόν μου ἐν ἐσθῆτι λαμπρᾷ. 30 {NEQ} {NEQ} Cornelius replied , Four days ago I was praying in my {NEQ} house about this same {NEQ} time , three o’clock in the afternoon . Suddenly , a man in dazzling clothes was standing in front of me .
Acts.10:40 40τοῦτον θεὸς ἤγειρεν τῇ τρίτῃ ἡμέρᾳ. καὶ ἔδωκεν αὐτὸν ἐμφανῆ γενέσθαι, 40 but {NEQ} God raised him to life on the third day . Then God allowed him to appear ,
Acts.10:48 48προσέταξεν δὲ αὐτοὺς ἐν τῷ ὀνόματι Ἰησοῦ Χριστοῦ βαπτισθῆναι. τότε ἠρώτησαν αὐτὸν ἐπιμεῖναι ἡμέρας τινάς. 48 So he gave orders for them to be baptized in the name of Jesus Christ . Afterward Cornelius asked him to stay with them for several days .
Acts.11:27 27ἐν ταύταις δὲ ταῖς ἡμέραις, κατῆλθον ἀπὸ Ἱεροσολύμων προφῆται εἰς Ἀντιόχειαν. 27 During this {NEQ} time some prophets traveled from Jerusalem to Antioch .
Acts.12:3 3ἰδὼν δὲ ὅτι ἀρεστόν ἐστιν τοῖς Ἰουδαίοις, προσέθετο συλλαβεῖν καὶ Πέτρον ἦσαν δὲ αἱ ἡμέραι τῶν ἀζύμων. 3 {NEQ} When Herod saw how much this pleased the Jewish people , he also arrested Peter . ( {NEQ} This took place during the Passover celebration . * )
Acts.12:18 18γενομένης δὲ ἡμέρας, ἦν τάραχος οὐκ ὀλίγος ἐν τοῖς στρατιώταις τί ἄρα Πέτρος ἐγένετο. 18 {NEQ} At dawn there was a great commotion among the soldiers about what {NEQ} had happened to {NEQ} Peter .
Acts.12:21 21τακτῇ δὲ ἡμέρᾳ, Ἡρῴδης ἐνδυσάμενος ἐσθῆτα βασιλικήν, καθίσας ἐπὶ τοῦ βήματος, ἐδημηγόρει πρὸς αὐτούς. 21 and an appointment with Herod was granted . When the day arrived , {NEQ} Herod put on his royal robes , sat on his throne , and made a speech to them .
Acts.13:14 14αὐτοὶ δὲ διελθόντες ἀπὸ τῆς Πέργης παρεγένοντο εἰς Ἀντιόχειαν τὴν Πισιδίαν. καὶ ἐλθόντες εἰς τὴν συναγωγὴν τῇ ἡμέρᾳ τῶν σαββάτων ἐκάθισαν. 14 But Paul and Barnabas traveled inland to Antioch {NEQ} of Pisidia . * On the Sabbath {NEQ} they went to the synagogue for the services .
Acts.13:31 31ὃς ὤφθη ἐπὶ ἡμέρας πλείους τοῖς συναναβᾶσιν αὐτῷ ἀπὸ τῆς Γαλιλαίας εἰς Ἰερουσαλήμ. οἵτινες νῦν εἰσὶ μάρτυρες αὐτοῦ πρὸς τὸν λαόν. 31 And over a period of many days he appeared to those who had gone with him from {NEQ} Galilee to Jerusalem . They are now his witnesses to the people of Israel .
Acts.13:41 41̓Ίδετε, οἱ καταφρονηταί, καὶ θαυμάσατε καὶ ἀφανίσθητε. ὅτι ἔργον ἐργάζομαι ἐγὼ ἐν ταῖς ἡμέραις ὑμῶν, ἔργον οὐ μὴ πιστεύσητε ἐάν τις ἐκδιηγῆται ὑμῖν. 41 Look , {NEQ} you mockers , {NEQ} be amazed and die ! For I am doing something in your own {NEQ} day , something {RPT} you wouldn’t believe even if someone told you about it . * 
Acts.15:7 7πολλῆς δὲ ζητήσεως γενομένης, ἀναστὰς Πέτρος εἶπεν πρὸς αὐτούς· ̓Άνδρες ἀδελφοί, ὑμεῖς ἐπίστασθε ὅτι ἀφ᾽ ἡμερῶν ἀρχαίων ἐν ὑμῖν ἐξελέξατο θεὸς διὰ τοῦ στόματός μου ἀκοῦσαι τὰ ἔθνη τὸν λόγον τοῦ εὐαγγελίου καὶ πιστεῦσαι. 7 At the meeting , after a long discussion , Peter stood and addressed them as follows : Brothers , you all know that {NEQ} God chose me from among you some time ago to preach to the Gentiles so that they could hear the Good News and believe .
Acts.15:36 36μετὰ δέ τινας ἡμέρας εἶπεν πρὸς Βαρνάβαν Παῦλος, Ἐπιστρέψαντες δὴ ἐπισκεψώμεθα τοὺς ἀδελφοὺς κατὰ πόλιν πᾶσαν ἐν αἷς κατηγγείλαμεν τὸν λόγον τοῦ κυρίου, πῶς ἔχουσιν. 36 After some time Paul said to Barnabas , Let’s go back and visit each city where we previously preached the word of the Lord , to see how the new believers are doing .
Acts.16:5 5αἱ μὲν οὖν ἐκκλησίαι ἐστερεοῦντο τῇ πίστει καὶ ἐπερίσσευον τῷ ἀριθμῷ καθ᾽ ἡμέραν. 5 So the churches were strengthened in their faith and grew larger every day .
Acts.16:12 12κἀκεῖθεν εἰς Φιλίππους, ἥτις ἐστὶν πρώτη τῆς μερίδος Μακεδονίας πόλις κολωνία· ἦμεν δὲ ἐν ταύτῃ τῇ πόλει διατρίβοντες ἡμέρας τινάς. 12 From there we reached Philippi , a {RPT} {NEQ} major city of that district of Macedonia and a Roman colony . And we stayed there several days .
Acts.16:13 13τῇ τε ἡμέρᾳ τῶν σαββάτων ἐξήλθομεν ἔξω τῆς πύλης παρὰ ποταμόν, οὗ ἐνομίζομεν προσευχὴν εἶναι, καὶ καθίσαντες ἐλαλοῦμεν ταῖς συνελθούσαις γυναιξίν. 13 {NEQ} On the Sabbath we went a little way outside the city to a riverbank , where we thought people would be meeting for prayer , and we sat down to speak with some women who had gathered there .
Acts.16:18 18τοῦτο δὲ ἐποίει ἐπὶ πολλὰς ἡμέρας διαπονηθεὶς δὲ Παῦλος καὶ ἐπιστρέψας τῷ πνεύματι. εἶπεν, Παραγγέλλω σοι ἐν ὀνόματι Ἰησοῦ Χριστοῦ ἐξελθεῖν ἀπ᾽ αὐτῆς. καὶ ἐξῆλθεν αὐτῇ τῇ ὥρᾳ. 18 {NEQ} This went on day after day until Paul got so exasperated that he turned and said to the demon within her , I command you in the name of Jesus Christ to come out of her . And instantly it left her .
Acts.16:35 35ἡμέρας δὲ γενομένης ἀπέστειλαν οἱ στρατηγοὶ τοὺς ῥαβδούχους λέγοντες, Ἀπόλυσον τοὺς ἀνθρώπους ἐκείνους. 35 {NEQ} The next morning the city officials sent the police to tell the jailer , Let those {NEQ} men go !
Acts.17:11 11οὗτοι δὲ ἦσαν εὐγενέστεροι τῶν ἐν Θεσσαλονίκῃ, οἵτινες ἐδέξαντο τὸν λόγον μετὰ πάσης προθυμίας· καθ᾽ ἡμέραν ἀνακρίνοντες τὰς γραφάς, εἰ ἔχοι ταῦτα οὕτως. 11 And the people of Berea were more open-minded than those in Thessalonica , and they listened eagerly to Paul’s message . They searched the Scriptures day after day to see if Paul and Silas were teaching the truth .
Acts.17:17 17διελέγετο μὲν οὖν ἐν τῇ συναγωγῇ τοῖς Ἰουδαίοις καὶ τοῖς σεβομένοις, καὶ ἐν τῇ ἀγορᾷ