The Bible

Old Testament

New Testament

Give Us Feedback

ἰδού (idou, 2400)

Meanings

look, see

Greek-English Concordance: 200 verses

  Greek (NLG) English (NLT)
Matt.1:20 20ταῦτα δὲ αὐτοῦ ἐνθυμηθέντος, ἰδοὺ ἄγγελος κυρίου κατ᾽ ὄναρ ἐφάνη αὐτῷ λέγων, Ἰωσὴφ υἱὸς Δαυείδ, μὴ φοβηθῇς παραλαβεῖν Μαρίαν τὴν γυναῖκά σου. τὸ γὰρ ἐν αὐτῇ γεννηθὲν ἐκ πνεύματός ἐστιν ἁγίου. 20 As he considered this {NEQ} , {NEQ} an angel of the Lord appeared to him in a dream . Joseph , son of David , the angel said , do not be afraid to take Mary as your {NEQ} wife . For the child within her was conceived by the {NEQ} Holy Spirit .
Matt.1:23 23Ἰδού. παρθένος ἐν γαστρὶ ἕξει. καὶ τέξεται υἱόν. καὶ καλέσουσιν τὸ ὄνομα αὐτοῦ Ἐμμανουήλ, ἐστιν μεθερμηνευόμενον Μεθ᾽ ἡμῶν θεός. 23        Look ! The virgin will conceive a child ! {NEQ} She will give birth to a son , and they will call him Immanuel , * which means {NEQ} God is with us .
Matt.2:1 1τοῦ δὲ Ἰησοῦ γεννηθέντος ἐν Βηθλεὲμ τῆς Ἰουδαίας, ἐν ἡμέραις Ἡρῴδου τοῦ βασιλέως. ἰδοὺ μάγοι ἀπὸ ἀνατολῶν παρεγένοντο εἰς Ἱεροσόλυμα, λέγοντες, 2:1 {NEQ} {NEQ} Jesus was born in Bethlehem in {NEQ} Judea , during the reign of King {NEQ} Herod . About that time some wise men * from eastern lands arrived in Jerusalem , asking ,
Matt.2:9 9οἱ δὲ ἀκούσαντες τοῦ βασιλέως ἐπορεύθησαν. καὶ ἰδοὺ ἀστήρ ὃν εἶδον ἐν τῇ ἀνατολῇ προῆγεν αὐτούς· ἕως ἐλθὼν ἐστάθη ἐπάνω οὗ ἦν τὸ παιδίον. 9 After this interview the wise men went their way . And {NEQ} the star {RPT} they had seen in the east guided them to Bethlehem . {NEQ} It went ahead of them and stopped over the place where the child was .
Matt.2:13 13ἀναχωρησάντων δὲ αὐτῶν, ἰδοὺ ἄγγελος κυρίου φαίνεται κατ᾽ ὄναρ τῷ Ἰωσήφ. λέγων, Ἐγερθεὶς παράλαβε τὸ παιδίον καὶ τὴν μητέρα αὐτοῦ καὶ φεῦγε εἰς Αἴγυπτον. καὶ ἴσθι ἐκεῖ ἕως ἂν εἴπω σοι, μέλλει γὰρ Ἡρῴδης ζητεῖν τὸ παιδίον τοῦ ἀπολέσαι αὐτό. 13 {NEQ} After the wise men were gone , {NEQ} an angel of the Lord appeared to {NEQ} Joseph in a dream . Get up ! {NEQ} Flee to Egypt with the child and his {NEQ} mother , the angel said . {NEQ} Stay there until I tell you to return , because Herod is going to search for the child {NEQ} to kill him .
Matt.2:19 19τελευτήσαντος δὲ τοῦ Ἡρῴδου, ἰδοὺ ἄγγελος κυρίου φαίνεται κατ᾽ ὄναρ τῷ Ἰωσὴφ ἐν Αἰγύπτῳ. 19 When {NEQ} {NEQ} Herod died , {NEQ} an angel of the Lord appeared in a dream to {NEQ} Joseph in Egypt .
Matt.3:16 16βαπτισθεὶς δέ, Ἰησοῦς εὐθὺς ἀνέβη ἀπὸ τοῦ ὕδατος, καὶ ἰδοὺ ἠνεῴχθησαν οἱ οὐρανοί καὶ εἶδεν τὸ πνεῦμα τοῦ θεοῦ καταβαῖνον ὡσεὶ περιστερὰν καὶ ἐρχόμενον ἐπ᾽ αὐτόν. 16 {NEQ} After his baptism , as {NEQ} Jesus came up out of the water , {NEQ} {NEQ} the heavens were opened * and he saw the Spirit of {NEQ} God descending like a dove and settling on him .
Matt.3:17 17καὶ ἰδοὺ φωνὴ ἐκ τῶν οὐρανῶν λέγουσα, Οὗτός ἐστιν υἱός μου ἀγαπητός, ἐν εὐδόκησα. 17 And a voice from {NEQ} heaven said , This is my {RPT} dearly loved {RPT} Son , who brings me great joy .
Matt.4:11 11τότε ἀφίησιν αὐτὸν διάβολος, καὶ ἰδοὺ ἄγγελοι προσῆλθον καὶ διηκόνουν αὐτῷ. 11 Then the devil went away {RPT} , and angels came and took care of Jesus .
Matt.7:4 4 πῶς ἐρεῖς τῷ ἀδελφῷ σου, ̓Άφες ἐκβάλω τὸ κάρφος ἐκ τοῦ ὀφθαλμοῦ σου, καὶ ἰδοὺ δοκὸς ἐν τῷ ὀφθαλμῷ σοῦ; 4 {NEQ} How can you think of saying to your {NEQ} friend , * Let me help you get rid of that speck in your {NEQ} eye , when you can’t see past the log in your own {NEQ} eye ?
Matt.8:2 2καὶ ἰδού, λεπρὸς προσελθὼν προσεκύνει αὐτῷ. λέγων, Κύριε, ἐὰν θέλῃς, δύνασαί με καθαρίσαι. 2 Suddenly , a man with leprosy approached him and knelt before him . Lord , the man said , if you are willing , you can heal me and make me clean .
Matt.8:24 24καὶ ἰδού, σεισμὸς μέγας ἐγένετο ἐν τῇ θαλάσσῃ, ὥστε τὸ πλοῖον καλύπτεσθαι ὑπὸ τῶν κυμάτων. αὐτὸς δὲ ἐκάθευδεν. 24 Suddenly , a fierce storm struck the lake , with {NEQ} waves breaking into the boat . But Jesus was sleeping .
Matt.8:29 29καὶ ἰδοὺ ἔκραξαν λέγοντες, Τί ἡμῖν καὶ σοί, υἱὲ τοῦ θεοῦ; ἦλθες ὧδε πρὸ καιροῦ βασανίσαι ἡμᾶς; 29 {NEQ} {NEQ} They began screaming at him , Why are you interfering with us , Son of {NEQ} God ? Have you come here to torture us before God’s appointed time ?
Matt.8:32 32καὶ εἶπεν αὐτοῖς, Ὑπάγετε. οἱ δὲ ἐξελθόντες ἀπῆλθαν εἰς τοὺς χοίρους. καὶ ἰδοὺ ὥρμησεν πᾶσα ἀγέλη κατὰ τοῦ κρημνοῦ εἰς τὴν θάλασσαν καὶ ἀπέθανον ἐν τοῖς ὕδασιν. 32 All right , go ! {NEQ} Jesus commanded them . So the demons came out of the men and entered the pigs , and the whole herd plunged down the steep hillside into the lake and drowned in the water .
Matt.8:34 34καὶ ἰδοὺ πᾶσα πόλις ἐξῆλθεν εἰς ὑπάντησιν τῷ Ἰησοῦ, καὶ ἰδόντες αὐτὸν παρεκάλεσαν ὅπως μεταβῇ ἀπὸ τῶν ὁρίων αὐτῶν. 34 Then the entire town came out to meet {NEQ} Jesus , but {NEQ} they begged him to go away and leave them alone .
Matt.9:2 2καὶ ἰδοὺ προσέφερον αὐτῷ παραλυτικὸν ἐπὶ κλίνης βεβλημένον. καὶ ἰδὼν Ἰησοῦς τὴν πίστιν αὐτῶν, εἶπεν τῷ παραλυτικῷ, Θάρσει, τέκνον· ἀφίενταί σου αἱ ἁμαρτίαι. 2 {NEQ} {NEQ} Some people brought to him a paralyzed man on a mat . {NEQ} Seeing their {NEQ} faith , {NEQ} Jesus said to the paralyzed man , Be encouraged , my child ! Your {NEQ} sins are forgiven .
Matt.9:3 3καὶ ἰδού τινες τῶν γραμματέων εἶπαν ἐν ἑαυτοῖς, Οὗτος βλασφημεῖ. 3 But some of the teachers of religious law said to themselves , That’s blasphemy ! Does he think he’s God ?
Matt.9:10 10καὶ ἐγένετο αὐτοῦ ἀνακειμένου ἐν τῇ οἰκίᾳ, καὶ ἰδοὺ πολλοὶ τελῶναι καὶ ἁμαρτωλοὶ ἐλθόντες συνανέκειντο τῷ Ἰησοῦ καὶ τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ. 10 Later , Matthew {RPT} invited {NEQ} Jesus and his {NEQ} disciples to his home as dinner guests , {NEQ} {NEQ} along with many tax collectors and other disreputable sinners .
Matt.9:18 18ταῦτα αὐτοῦ λαλοῦντος αὐτοῖς, ἰδοὺ ἄρχων εἷς ἐλθὼν προσεκύνει αὐτῷ. λέγων ὅτι, θυγάτηρ μου ἄρτι ἐτελεύτησεν. ἀλλὰ ἐλθὼν ἐπίθες τὴν χεῖρά σου ἐπ᾽ αὐτήν καὶ ζήσεται. 18 As Jesus was saying this {RPT} , {NEQ} the leader of a synagogue came and knelt before him . My {NEQ} daughter has just died , he said , but you can bring her back to life again if you just come and lay your {NEQ} hand on her .
Matt.9:20 20καὶ ἰδοὺ γυνὴ αἱμορροοῦσα δώδεκα ἔτη προσελθοῦσα ὄπισθεν, ἥψατο τοῦ κρασπέδου τοῦ ἱματίου αὐτοῦ· 20 Just then a woman who had suffered for twelve years with constant bleeding came up behind him . She touched the fringe of his {NEQ} robe ,
Matt.9:32 32αὐτῶν δὲ ἐξερχομένων, ἰδοὺ προσήνεγκαν αὐτῷ ἄνθρωπον κωφὸν δαιμονιζόμενον. 32 {NEQ} When they left , {NEQ} a demon-possessed man who couldn’t speak was brought to Jesus .
Matt.10:16 16ἰδού, ἐγὼ ἀποστέλλω ὑμᾶς ὡς πρόβατα ἐν μέσῳ λύκων. γίνεσθε οὖν φρόνιμοι ὡς οἱ ὄφεις καὶ ἀκέραιοι ὡς αἱ περιστεραί. 16 Look , I am sending you out as sheep among wolves . So be as shrewd as {NEQ} snakes and harmless as {NEQ} doves .
Matt.11:8 8ἀλλὰ τί ἐξήλθατε ἰδεῖν ἄνθρωπον ἐν μαλακοῖς ἠμφιεσμένον; ἰδού. οἱ τὰ μαλακὰ φοροῦντες ἐν τοῖς οἴκοις τῶν βασιλέων εἰσίν. 8 Or {RPT} were you expecting to see a man dressed in expensive clothes ? No , people with {NEQ} expensive clothes live in {NEQ} palaces .
Matt.11:10 10οὗτός ἐστιν περὶ οὗ γέγραπται, Ἰδού, ἐγὼ ἀποστέλλω τὸν ἄγγελόν μου πρὸ προσώπου σου, ὃς κατασκευάσει τὴν ὁδόν σου ἔμπροσθέν σου. 10 John is the man to whom the Scriptures refer when they say , Look , I am sending my {NEQ} messenger ahead of you , and he will prepare your {NEQ} way before you . * 
Matt.11:19 19ἦλθεν υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἐσθίων καὶ πίνων, καὶ λέγουσιν, Ἰδοὺ ἄνθρωπος φάγος καὶ οἰνοπότης, τελωνῶν φίλος καὶ ἁμαρτωλῶν. καὶ ἐδικαιώθη σοφία ἀπὸ τῶν ἔργων αὐτῆς. 19 The Son of {NEQ} Man , * on the other hand , feasts and drinks , and you say , {NEQ} He’s a glutton and a drunkard , and a friend of tax collectors and other sinners ! But {NEQ} wisdom is shown to be right by its {NEQ} results .
Matt.12:2 2οἱ δὲ Φαρισαῖοι ἰδόντες εἶπαν αὐτῷ, Ἰδού, οἱ μαθηταί σου ποιοῦσιν οὐκ ἔξεστιν ποιεῖν ἐν σαββάτῳ. 2 But some Pharisees saw them do it and protested {RPT} , Look , your {NEQ} disciples are breaking the law by harvesting grain on the Sabbath .
Matt.12:10 10καὶ ἰδοὺ ἄνθρωπος χεῖρα ἔχων ξηράν. καὶ ἐπηρώτησαν αὐτὸν λέγοντες, Εἰ ἔξεστι τοῖς σάββασιν θεραπεύειν; (ἵνα κατηγορήσωσιν αὐτοῦ.) 10 where he noticed a man with a deformed hand . {NEQ} The Pharisees asked Jesus , Does the law permit a person to work by healing on the Sabbath ? ( They were hoping he would say yes , so they could bring charges against him . )
Matt.12:18 18Ἰδοὺ παῖς μου, ὃν ᾑρέτισα· ἀγαπητός μου, ὃν εὐδόκησεν ψυχή μου· θήσω τὸ πνεῦμά μου ἐπ᾽ αὐτόν, καὶ κρίσιν τοῖς ἔθνεσιν ἀπαγγελεῖ. 18 Look at my {NEQ} Servant , whom I have chosen . He is my {NEQ} Beloved , who pleases me . I will put my {NEQ} Spirit upon him , and he will proclaim justice to the nations .
Matt.12:41 41ἄνδρες Νινευεῖται ἀναστήσονται ἐν τῇ κρίσει μετὰ τῆς γενεᾶς ταύτης καὶ κατακρινοῦσιν αὐτήν, ὅτι μετενόησαν εἰς τὸ κήρυγμα Ἰωνᾶ· καὶ ἰδοὺ πλεῖον Ἰωνᾶ ὧδε. 41 The people of Nineveh will stand up against this {NEQ} generation on {NEQ} judgment day and condemn it , for they repented of their sins at the preaching of Jonah . Now someone greater than Jonah is here but you refuse to repent .
Matt.12:42 42βασίλισσα νότου ἐγερθήσεται ἐν τῇ κρίσει μετὰ τῆς γενεᾶς ταύτης καὶ κατακρινεῖ αὐτήν, ὅτι ἦλθεν ἐκ τῶν περάτων τῆς γῆς ἀκοῦσαι τὴν σοφίαν Σολομῶνος· καὶ ἰδοὺ πλεῖον Σολομῶνος ὧδε. 42 The queen of Sheba * will also stand up against this {NEQ} generation on {NEQ} judgment day and condemn it , for she came from {NEQ} a distant land to hear the wisdom of Solomon . Now someone greater than Solomon is here but you refuse to listen .
Matt.12:46 46ἔτι αὐτοῦ λαλοῦντος τοῖς ὄχλοις, ἰδοὺ μήτηρ καὶ οἱ ἀδελφοὶ αὐτοῦ εἱστήκεισαν ἔξω, ζητοῦντες αὐτῷ λαλῆσαι. 46 As Jesus was speaking to the crowd , his {NEQ} {NEQ} mother and {NEQ} brothers stood outside , asking to speak to him .
Matt.12:47 47εἶπεν δέ τις αὐτῷ, Ἰδοὺ μήτηρ σου καὶ οἱ ἀδελφοί σου ἔξω ἑστήκασιν, ζητοῦντές σοι λαλῆσαι. 47 {NEQ} Someone told Jesus , {NEQ} Your {NEQ} mother and your {NEQ} brothers are outside , and they want to speak to you . * 
Matt.12:49 49καὶ ἐκτείνας τὴν χεῖρα αὐτοῦ ἐπὶ τοὺς μαθητὰς αὐτοῦ εἶπεν, Ἰδού, μήτηρ μου καὶ οἱ ἀδελφοί μου. 49 Then he pointed {RPT} to his {NEQ} disciples and said , Look , these are my {NEQ} mother and {NEQ} brothers {RPT} .
Matt.13:3 3καὶ ἐλάλησεν αὐτοῖς πολλὰ ἐν παραβολαῖς, λέγων· Ἰδού. ἐξῆλθεν σπείρων τοῦ σπείρειν. 3 {NEQ} He told many stories in the form of parables {RPT} , such as this one : Listen ! A farmer went out to plant some seeds .
Matt.15:22 22καὶ ἰδοὺ γυνὴ Χαναναία ἀπὸ τῶν ὁρίων ἐκείνων ἐξελθοῦσα, ἔκραζεν λέγουσα, Ἐλέησόν με, κύριε, υἱὸς Δαυείδ. θυγάτηρ μου κακῶς δαιμονίζεται. 22 {NEQ} {NEQ} A Gentile * woman who lived there came to him , pleading , Have mercy on me , O Lord , Son of David ! For my {NEQ} daughter is possessed by a demon that torments her severely .
Matt.17:3 3καὶ ἰδού, ὤφθη αὐτοῖς Μωυσῆς καὶ Ἠλείας συλλαλοῦντες μετ᾽ αὐτοῦ. 3 Suddenly , Moses and Elijah appeared {RPT} and began talking with Jesus .
Matt.17:5 5ἔτι αὐτοῦ λαλοῦντος, ἰδοὺ νεφέλη φωτεινὴ ἐπεσκίασεν αὐτούς, καὶ ἰδοὺ φωνὴ ἐκ τῆς νεφέλης λέγουσα, Οὗτός ἐστιν υἱός μου ἀγαπητός, ἐν εὐδόκησα. ἀκούετε αὐτοῦ. 5 But even as he spoke , {NEQ} a bright cloud overshadowed them , and a voice from the cloud said , This is my {RPT} dearly loved {RPT} Son , who brings me great joy . Listen to him .
Matt.19:16 16καὶ ἰδοὺ εἷς προσελθὼν αὐτῷ εἶπεν· Διδάσκαλε, τί ἀγαθὸν ποιήσω ἵνα σχῶ ζωὴν αἰώνιον; 16 {NEQ} {NEQ} Someone came to Jesus with this question : Teacher , * what good deed must I do to have eternal life ?
Matt.19:27 27τότε ἀποκριθεὶς Πέτρος εἶπεν αὐτῷ, Ἰδοὺ ἡμεῖς ἀφήκαμεν πάντα καὶ ἠκολουθήσαμέν σοι. τί ἄρα ἔσται ἡμῖν; 27 Then {NEQ} Peter said to him , {NEQ} We’ve given up everything {NEQ} to follow you . What {NEQ} will we get ?
Matt.20:18 18εἶπεν αὐτοῖς, Ἰδού, ἀναβαίνομεν εἰς Ἱεροσόλυμα, καὶ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου παραδοθήσεται τοῖς ἀρχιερεῦσιν καὶ γραμματεῦσιν. καὶ κατακρινοῦσιν αὐτὸν θανάτῳ. 18 Listen , he said {RPT} , we’re going up to Jerusalem , where {NEQ} the Son of {NEQ} Man * will be betrayed to the leading priests and the teachers of religious law . {NEQ} They will sentence him to die .
Matt.20:30 30καὶ ἰδοὺ δύο τυφλοὶ καθήμενοι παρὰ τὴν ὁδόν. ἀκούσαντες ὅτι Ἰησοῦς παράγει, ἔκραξαν λέγοντες, Ἐλέησον ἡμᾶς, κύριε, υἱὸς Δαυείδ. 30 {NEQ} {NEQ} Two blind men were sitting beside the road . When they heard that Jesus was coming that way , they began shouting , Lord , Son of David , have mercy on us !
Matt.21:5 5Εἴπατε τῇ θυγατρὶ Σιών, Ἰδού, βασιλεύς σου ἔρχεταί σοι· πραῢς καὶ ἐπιβεβηκὼς ἐπὶ ὄνον— καὶ ἐπὶ πῶλον υἱὸν ὑποζυγίου. 5 Tell the people of Jerusalem , * Look , your {NEQ} King is coming to you . He is humble {NEQ} , riding on a donkey {NEQ} riding on a donkey’s colt . * 
Matt.22:4 4πάλιν ἀπέστειλεν ἄλλους δούλους λέγων, Εἴπατε τοῖς κεκλημένοις, Ἰδοὺ τὸ ἄριστόν μου ἡτοίμακα, οἱ ταῦροί μου καὶ τὰ σιτιστὰ τεθυμένα· καὶ πάντα ἕτοιμα. δεῦτε εἰς τοὺς γάμους. 4 So he sent other servants to tell them , {NEQ} The feast {RPT} has been prepared . The bulls {RPT} and {NEQ} fattened cattle have been killed , and everything is ready . Come to the banquet !
Matt.23:34 34διὰ τοῦτο ἰδού, ἐγὼ ἀποστέλλω πρὸς ὑμᾶς προφήτας καὶ σοφοὺς καὶ γραμματεῖς. ἐξ αὐτῶν ἀποκτενεῖτε καὶ σταυρώσετε, καὶ ἐξ αὐτῶν μαστιγώσετε ἐν ταῖς συναγωγαῖς ὑμῶν, καὶ διώξετε ἀπὸ πόλεως εἰς πόλιν. 34 Therefore , I am sending you prophets and wise men and teachers of religious law . But you will kill some {NEQ} by crucifixion , and you will flog others with whips in your {NEQ} synagogues , {NEQ} chasing them from city to city .
Matt.23:38 38ἰδού, ἀφίεται ὑμῖν οἶκος ὑμῶν ἔρημος. 38 And now , look , your {NEQ} house {RPT} is abandoned and desolate . * 
Matt.24:23 23τότε ἐάν τις ὑμῖν εἴπῃ, Ἰδού, ὧδε Χριστός, Ὧδε, μὴ πιστεύσητε. 23 Then if anyone tells you , Look , here is the Messiah , or There he is , don’t believe it .
Matt.24:25 25ἰδού, προείρηκα ὑμῖν. 25 See , I have warned you about this ahead of time .
Matt.24:26 26ἐὰν οὖν εἴπωσιν ὑμῖν, Ἰδού, ἐν τῇ ἐρήμῳ ἐστίν, μὴ ἐξέλθητε. ἰδού, ἐν τοῖς ταμείοις, μὴ πιστεύσητε. 26 So if someone tells you , Look , the Messiah is out in the desert , don’t bother to go and look . Or , Look , he is hiding here , don’t believe it !
Matt.25:6 6μέσης δὲ νυκτὸς κραυγὴ γέγονεν, Ἰδού, νυμφίος. ἐξέρχεσθε εἰς ἀπάντησιν αὐτοῦ. 6 {NEQ} At midnight they were roused by the shout , Look , the bridegroom is coming ! Come out and meet him !
Matt.26:45 45τότε ἔρχεται πρὸς τοὺς μαθητὰς καὶ λέγει αὐτοῖς, Καθεύδετε τὸ λοιπόν· καὶ ἀναπαύεσθε. ἰδού, ἤγγικεν ὥρα. καὶ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου παραδίδοται εἰς χεῖρας ἁμαρτωλῶν. 45 Then he came to the disciples and said {RPT} , Go ahead and sleep . {NEQ} Have your rest . But look the time has come . {NEQ} The Son of {NEQ} Man is betrayed into the hands of sinners .
Matt.26:46 46ἐγείρεσθε, ἄγωμεν· ἰδού, ἤγγικεν παραδιδούς με. 46 Up , let’s be going . Look , my betrayer is here !
Matt.26:47 47καὶ ἔτι αὐτοῦ λαλοῦντος, ἰδοὺ Ἰούδας, εἷς τῶν δώδεκα, ἦλθεν καὶ μετ᾽ αὐτοῦ ὄχλος πολὺς μετὰ μαχαιρῶν καὶ ξύλων, ἀπὸ τῶν ἀρχιερέων καὶ πρεσβυτέρων τοῦ λαοῦ. 47 And even as Jesus said this , {NEQ} Judas , one of the twelve disciples , arrived with {RPT} a crowd of men armed with swords and clubs . They had been sent by the leading priests and elders of the people .
Matt.26:51 51καὶ ἰδοὺ εἷς τῶν μετὰ Ἰησοῦ ἐκτείνας τὴν χεῖρα ἀπέσπασεν τὴν μάχαιραν αὐτοῦ καὶ πατάξας τὸν δοῦλον τοῦ ἀρχιερέως, ἀφεῖλεν αὐτοῦ τὸ ὠτίον. 51 But one of the men with Jesus pulled out his {NEQ} sword and struck the {NEQ} high priest’s slave , slashing off his {NEQ} ear .
Matt.27:51 51καὶ ἰδοὺ τὸ καταπέτασμα τοῦ ναοῦ ἐσχίσθη, ἀπ᾽ ἄνωθεν ἕως κάτω, εἰς δύο. καὶ γῆ ἐσείσθη, καὶ αἱ πέτραι ἐσχίσθησαν. 51 At that moment the curtain in the sanctuary of the Temple was torn in two , from top to bottom . {NEQ} The earth shook , {NEQ} {NEQ} rocks split apart ,
Matt.28:2 2καὶ ἰδοὺ σεισμὸς ἐγένετο μέγας· ἄγγελος γὰρ κυρίου καταβὰς ἐξ οὐρανοῦ, καὶ προσελθὼν ἀπεκύλισε τὸν λίθον, καὶ ἐκάθητο ἐπάνω αὐτοῦ. 2 Suddenly there was a great earthquake ! For an angel of the Lord came down from heaven , {NEQ} {RPT} rolled aside the stone , and sat on it .
Matt.28:7 7καί, ταχὺ πορευθεῖσαι εἴπατε τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ ὅτι ἠγέρθη ἀπὸ τῶν νεκρῶν, καὶ ἰδοὺ προάγει ὑμᾶς εἰς τὴν Γαλιλαίαν. ἐκεῖ αὐτὸν ὄψεσθε. ἰδοὺ εἶπον ὑμῖν. 7 And now , go quickly and tell his {NEQ} disciples that he has risen from the dead , and {NEQ} he is going ahead of you to {NEQ} Galilee . You will see him there . Remember what I have told you .
Matt.28:9 9καὶ ἰδού, Ἰησοῦς ὑπήντησεν αὐταῖς λέγων, Χαίρετε. αἱ δὲ προσελθοῦσαι ἐκράτησαν αὐτοῦ τοὺς πόδας, καὶ προσεκύνησαν αὐτῷ. 9 And as they went , Jesus met them and greeted them . And they ran to him , grasped his {NEQ} feet , and worshiped him .
Matt.28:11 11πορευομένων δὲ αὐτῶν, ἰδού τινες τῆς κουστωδίας ἐλθόντες εἰς τὴν πόλιν ἀπήγγειλαν τοῖς ἀρχιερεῦσιν ἅπαντα τὰ γενόμενα. 11 {NEQ} As the women were on their way , {NEQ} some of the guards went into the city and told the leading priests what had happened .
Matt.28:20 20διδάσκοντες αὐτοὺς τηρεῖν πάντα ὅσα ἐνετειλάμην ὑμῖν. καὶ ἰδού· ἐγὼ μεθ᾽ ὑμῶν εἰμὶ πάσας τὰς ἡμέρας, ἕως τῆς συντελείας τοῦ αἰῶνος. 20 Teach these new disciples to obey all the commands I have given you . And be sure of this : I am with you always , even to the end of the age .
Mark.1:2 2καθὼς γέγραπται ἐν τῷ Ἠσαΐᾳ τῷ προφήτῃ· Ἰδού, ἀποστέλλω τὸν ἄγγελόν μου πρὸ προσώπου σου, ὃς κατασκευάσει τὴν ὁδόν σου. 2 just as the prophet {RPT} Isaiah had written : Look , I am sending my {NEQ} messenger ahead of you , and he will prepare your {NEQ} way . * 
Mark.3:32 32καὶ ἐκάθητο περὶ αὐτὸν ὄχλος, καὶ λέγουσιν αὐτῷ, Ἰδοὺ μήτηρ σου καὶ οἱ ἀδελφοί σου ἔξω ζητοῦσίν σε. 32 {NEQ} There was a crowd sitting around Jesus , and someone said {RPT} , {NEQ} Your {NEQ} mother and your {NEQ} brothers * are outside asking for you .
Mark.4:3 3Ἀκούετε. ἰδοὺ ἐξῆλθεν σπείρων σπεῖραι. 3 Listen ! A farmer went out to plant some seed .
Mark.10:28 28ἤρξατο λέγειν Πέτρος αὐτῷ· Ἰδοὺ ἡμεῖς ἀφήκαμεν πάντα καὶ ἠκολουθήκαμέν σοι. 28 Then {NEQ} Peter began to speak up {RPT} . {NEQ} We’ve given up everything {NEQ} to follow you , he said .
Mark.10:33 33ὅτι, Ἰδού, ἀναβαίνομεν εἰς Ἱεροσόλυμα, καὶ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου παραδοθήσεται τοῖς ἀρχιερεῦσιν καὶ τοῖς γραμματεῦσιν. καὶ κατακρινοῦσιν αὐτὸν θανάτῳ καὶ παραδώσουσιν αὐτὸν τοῖς ἔθνεσιν. 33 Listen , he said , we’re going up to Jerusalem , {NEQ} where the Son of {NEQ} Man * will be betrayed to the leading priests and the teachers of religious law . {NEQ} They will sentence him to die and hand him over to the Romans . * 
Mark.14:41 41καὶ ἔρχεται τὸ τρίτον, καὶ λέγει αὐτοῖς, Καθεύδετε τὸ λοιπόν· καὶ ἀναπαύεσθε. ἀπέχει— ἦλθεν ὥρα. ἰδοὺ παραδίδοται υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου εἰς τὰς χεῖρας τῶν ἁμαρτωλῶν. 41 When he returned to them the third time , {NEQ} he said , Go ahead and sleep . {NEQ} {NEQ} Have your rest . But no the time has come . The Son of {NEQ} Man is betrayed into the hands of {NEQ} sinners .
Mark.14:42 42ἐγείρεσθε, ἄγωμεν· ἰδού, παραδιδούς με ἤγγικεν. 42 Up , let’s be going . Look , my betrayer is here !
Luke.1:20 20καὶ ἰδού, ἔσῃ σιωπῶν καὶ μὴ δυνάμενος λαλῆσαι ἄχρι ἧς ἡμέρας γένηται ταῦτα, ἀνθ᾽ ὧν οὐκ ἐπίστευσας τοῖς λόγοις μου· οἵτινες πληρωθήσονται εἰς τὸν καιρὸν αὐτῶν. 20 But now , since you didn’t believe what I said , you will be silent and unable to speak until the child is born . For my {NEQ} words will certainly be fulfilled at the proper time {RPT} .
Luke.1:31 31καὶ ἰδοὺ συλλήμψῃ ἐν γαστρὶ καὶ τέξῃ υἱόν, καὶ καλέσεις τὸ ὄνομα αὐτοῦ Ἰησοῦν. 31 {NEQ} {NEQ} You will conceive and give birth to a son , and you will name him Jesus .
Luke.1:36 36καὶ ἰδού, Ἐλεισάβετ συγγενίς σου καὶ αὐτὴ συνείληφεν υἱὸν ἐν γήρει αὐτῆς. καὶ οὗτος μὴν ἕκτος ἐστίν, αὐτῇ τῇ καλουμένῃ στείρᾳ· 36 What’s more , your {NEQ} relative Elizabeth has become pregnant in her old age ! {NEQ} People used to say she was barren , but she has conceived a son and is now in her sixth month .
Luke.1:38 38εἶπεν δὲ Μαριάμ, Ἰδοὺ δούλη κυρίου. γένοιτό μοι κατὰ τὸ ῥῆμά σου. καὶ ἀπῆλθεν ἀπ᾽ αὐτῆς ἄγγελος. 38 {NEQ} Mary responded , I am the Lord’s {NEQ} servant . May everything you have said about me come true . And then the angel left {RPT} her .
Luke.1:44 44ἰδοὺ γὰρ ὡς ἐγένετο φωνὴ τοῦ ἀσπασμοῦ σου εἰς τὰ ὦτά μου, ἐσκίρτησεν ἐν ἀγαλλιάσει τὸ βρέφος ἐν τῇ κοιλίᾳ μου. 44 {NEQ} {NEQ} When I heard your {NEQ} greeting , the baby in my {NEQ} womb jumped for joy .
Luke.1:48 48ὅτι ἐπέβλεψεν ἐπὶ τὴν ταπείνωσιν τῆς δούλης αὐτοῦ, ἰδοὺ γὰρ ἀπὸ τοῦ νῦν μακαριοῦσίν με πᾶσαι αἱ γενεαί. 48 For he took notice {RPT} of his {NEQ} lowly {NEQ} servant girl , {NEQ} and from now on all {NEQ} generations will call me blessed .
Luke.2:10 10καὶ εἶπεν αὐτοῖς ἄγγελος, Μὴ φοβεῖσθε. ἰδοὺ γὰρ εὐαγγελίζομαι ὑμῖν χαρὰν μεγάλην ἥτις ἔσται παντὶ τῷ λαῷ. 10 but the angel reassured them . Don’t be afraid ! {NEQ} he said . {NEQ} I bring you good news that will bring great joy to all {NEQ} people .
Luke.2:25 25καὶ ἰδοὺ ἄνθρωπος ἦν ἐν Ἰερουσαλὴμ ὄνομα Συμεών. καὶ ἄνθρωπος οὗτος δίκαιος καὶ εὐλαβὴς προσδεχόμενος παράκλησιν τοῦ Ἰσραήλ. καὶ πνεῦμα ἦν ἅγιον ἐπ᾽ αὐτὸν 25 At that time there was a man in Jerusalem {RPT} named Simeon . {NEQ} He was righteous and devout and was eagerly waiting for the Messiah to come and rescue {NEQ} Israel . {NEQ} The Holy Spirit was upon him
Luke.2:34 34καὶ εὐλόγησεν αὐτοὺς Συμεών, καὶ εἶπεν πρὸς Μαριάμ, τὴν μητέρα αὐτοῦ, Ἰδοὺ οὗτος κεῖται εἰς πτῶσιν, καὶ ἀνάστασιν πολλῶν ἐν τῷ Ἰσραήλ. καὶ εἰς σημεῖον, ἀντιλεγόμενον 34 Then Simeon blessed them , and he said to Mary , the baby’s {NEQ} mother , {NEQ} This child is destined to cause many in {NEQ} Israel to fall , but he will be a joy to many others . {NEQ} He has been sent as a sign from God , but many will oppose him .
Luke.2:48 48καὶ ἰδόντες αὐτὸν ἐξεπλάγησαν. καὶ εἶπεν πρὸς αὐτὸν μήτηρ αὐτοῦ, Τέκνον· τί ἐποίησας ἡμῖν οὕτως; ἰδοὺ πατήρ σου κἀγὼ ὀδυνώμενοι, ζητοῦμέν σε. 48 {NEQ} {NEQ} {RPT} His parents didn’t know what to think . Son , {NEQ} his {NEQ} mother said to him , why have you done this to us ? {NEQ} Your {NEQ} father and I have been frantic , searching for you everywhere .
Luke.5:12 12καὶ ἐγένετο ἐν τῷ εἶναι αὐτὸν ἐν μιᾷ τῶν πόλεων, καὶ ἰδοὺ ἀνὴρ πλήρης λέπρας. ἰδὼν δὲ τὸν Ἰησοῦν, πεσὼν ἐπὶ πρόσωπον ἐδεήθη αὐτοῦ λέγων, Κύριε, ἐὰν θέλῃς, δύνασαί με καθαρίσαι. 12 {NEQ} {NEQ} In one of the villages , {NEQ} {NEQ} Jesus met a man with an advanced case of leprosy . {NEQ} When the man saw {NEQ} Jesus , he bowed with his face to the ground , begging to be healed {RPT} . Lord , he said , if you are willing , you can heal me and make me clean .
Luke.5:18 18καὶ ἰδοὺ ἄνδρες φέροντες ἐπὶ κλίνης ἄνθρωπον ὃς ἦν παραλελυμένος. καὶ ἐζήτουν αὐτὸν εἰσενεγκεῖν καὶ θεῖναι αὐτὸν ἐνώπιον αὐτοῦ, 18 {NEQ} {NEQ} Some men came carrying {RPT} a paralyzed man on a sleeping mat . {NEQ} They tried to take him {NEQ} inside to Jesus {RPT} ,
Luke.6:23 23χάρητε, ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ. καὶ σκιρτήσατε. ἰδοὺ γὰρ μισθὸς ὑμῶν πολὺς ἐν τῷ οὐρανῷ. κατὰ τὰ αὐτὰ γὰρ ἐποίουν τοῖς προφήταις οἱ πατέρες αὐτῶν. 23 When that happens , be happy ! Yes , leap for joy ! {NEQ} For a great reward awaits you in {NEQ} heaven . And remember , their {NEQ} ancestors treated the ancient prophets that same way .
Luke.7:12 12ὡς δὲ ἤγγισεν τῇ πύλῃ τῆς πόλεως. καὶ ἰδοὺ ἐξεκομίζετο τεθνηκὼς μονογενὴς υἱὸς τῇ μητρὶ αὐτοῦ καὶ αὐτὴ ἦν χήρα, καὶ ὄχλος τῆς πόλεως ἱκανὸς ἦν σὺν αὐτῇ. 12 {NEQ} {NEQ} {NEQ} A funeral procession was coming out as he approached the {NEQ} village gate . The young man who had died {NEQ} {RPT} was a widow’s only son , and a large crowd from the village was with her .
Luke.7:25 25ἀλλὰ τί ἐξήλθατε ἰδεῖν; ἄνθρωπον ἐν μαλακοῖς ἱματίοις ἠμφιεσμένον; ἰδού, οἱ ἐν ἱματισμῷ ἐνδόξῳ καὶ τρυφῇ ὑπάρχοντες ἐν τοῖς βασιλείοις εἰσίν. 25 Or {RPT} were you expecting to see a man dressed in expensive clothes ? No , people who wear beautiful clothes and live in luxury are found in {NEQ} palaces .
Luke.7:27 27οὗτός ἐστιν περὶ οὗ γέγραπται, Ἰδού, ἀποστέλλω τὸν ἄγγελόν μου πρὸ προσώπου σου, ὃς κατασκευάσει τὴν ὁδόν σου ἔμπροσθέν σου. 27 John is the man to whom the Scriptures refer when they say , Look , I am sending my {NEQ} messenger ahead of you , and he will prepare your {NEQ} way before you . * 
Luke.7:34 34ἐλήλυθεν υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἔσθων καὶ πίνων, καὶ λέγετε, Ἰδοὺ ἄνθρωπος φάγος καὶ οἰνοπότης, φίλος τελωνῶν καὶ ἁμαρτωλῶν. 34 The Son of {NEQ} Man , * on the other hand , feasts and drinks , and you say , {NEQ} He’s a glutton and a drunkard , and a friend of tax collectors and other sinners !
Luke.7:37 37καὶ ἰδοὺ γυνὴ ἥτις ἦν ἐν τῇ πόλει ἁμαρτωλὸς καὶ ἐπιγνοῦσα ὅτι κατάκειται ἐν τῇ οἰκίᾳ τοῦ Φαρισαίου, κομίσασα ἀλάβαστρον μύρου 37 When a certain immoral woman {RPT} from that city {NEQ} heard {NEQ} he was eating there , she brought a beautiful alabaster jar filled with expensive perfume .
Luke.8:41 41καὶ ἰδοὺ ἦλθεν ἀνὴρ ὄνομα Ἰάϊρος, καὶ οὗτος ἄρχων τῆς συναγωγῆς ὑπῆρχεν, καὶ πεσὼν παρὰ τοὺς πόδας Ἰησοῦ, παρεκάλει αὐτὸν εἰσελθεῖν εἰς τὸν οἶκον αὐτοῦ. 41 Then a man {RPT} named Jairus , {NEQ} {RPT} {RPT} a leader of the local synagogue , came and fell at Jesus' {NEQ} feet , pleading with him to come {NEQ} home with him .
Luke.9:30 30καὶ ἰδοὺ ἄνδρες δύο συνελάλουν αὐτῷ, οἵτινες ἦσαν Μωυσῆς καὶ Ἠλείας· 30 Suddenly , two men , Moses and Elijah , {RPT} appeared and began talking with Jesus .
Luke.9:38 38καὶ ἰδοὺ ἀνὴρ ἀπὸ τοῦ ὄχλου ἐβόησεν λέγων, Διδάσκαλε, δέομαί σου ἐπιβλέψαι ἐπὶ τὸν υἱόν μου, ὅτι μονογενής μοί ἐστιν. 38 {NEQ} {NEQ} A man in the crowd called out to him , Teacher , I beg you to look at my {NEQ} son , {NEQ} my {NEQ} only child .
Luke.9:39 39καὶ ἰδοὺ πνεῦμα λαμβάνει αὐτόν, καὶ ἐξαίφνης κράζει. καὶ σπαράσσει αὐτὸν μετὰ ἀφροῦ. καὶ μόγις ἀποχωρεῖ ἀπ᾽ αὐτοῦ συντρῖβον αὐτόν· 39 {NEQ} {NEQ} An evil spirit keeps seizing him , {NEQ} making him scream . {NEQ} It throws him into convulsions so that he foams at the mouth . It batters him and hardly ever leaves him alone {RPT} .
Luke.10:3 3ὑπάγετε, ἰδοὺ ἀποστέλλω ὑμᾶς ὡς ἄρνας ἐν μέσῳ λύκων. 3 Now go , and remember that I am sending you out as lambs among wolves .
Luke.10:19 19ἰδοὺ δέδωκα ὑμῖν τὴν ἐξουσίαν τοῦ πατεῖν ἐπάνω ὄφεων καὶ σκορπίων, καὶ ἐπὶ πᾶσαν τὴν δύναμιν τοῦ ἐχθροῦ. καὶ οὐδὲν ὑμᾶς οὐ μὴ ἀδικήσει. 19 Look , I have given you {NEQ} authority {NEQ} over all the power of the enemy , and you can {NEQ} walk among snakes and scorpions and crush them . {NEQ} Nothing will injure you .
Luke.10:25 25καὶ ἰδοὺ νομικός τις ἀνέστη ἐκπειράζων αὐτὸν λέγων· Διδάσκαλε, τί ποιήσας ζωὴν αἰώνιον κληρονομήσω; 25 One day an expert in religious law stood up to test Jesus by asking him this question : Teacher , what should I do to inherit eternal life ?
Luke.11:31 31βασίλισσα νότου ἐγερθήσεται ἐν τῇ κρίσει μετὰ τῶν ἀνδρῶν τῆς γενεᾶς ταύτης καὶ κατακρινεῖ αὐτούς, ὅτι ἦλθεν ἐκ τῶν περάτων τῆς γῆς ἀκοῦσαι τὴν σοφίαν Σολομῶνος. καὶ ἰδοὺ πλεῖον Σολομῶνος ὧδε. 31 The queen of Sheba * will stand up against this {NEQ} generation on {NEQ} judgment day and condemn it , for she came from a distant land to hear the wisdom of Solomon . Now someone greater than Solomon is here but you refuse to listen .
Luke.11:32 32ἄνδρες Νινευεῖται ἀναστήσονται ἐν τῇ κρίσει μετὰ τῆς γενεᾶς ταύτης καὶ κατακρινοῦσιν αὐτήν, ὅτι μετενόησαν εἰς τὸ κήρυγμα Ἰωνᾶ. καὶ ἰδοὺ πλεῖον Ἰωνᾶ ὧδε. 32 The people of Nineveh will also stand up against this {NEQ} generation on {NEQ} judgment day and condemn it , for they repented of their sins at the preaching of Jonah . Now someone greater than Jonah is here but you refuse to repent .
Luke.11:41 41πλὴν τὰ ἐνόντα δότε ἐλεημοσύνην, καὶ ἰδοὺ πάντα καθαρὰ ὑμῖν ἐστίν. 41 So clean the inside by giving gifts to the poor , and you will be clean all over .
Luke.13:7 7εἶπεν δὲ πρὸς τὸν ἀμπελουργόν, Ἰδοὺ τρία ἔτη ἀφ᾽ οὗ ἔρχομαι ζητῶν καρπὸν ἐν τῇ συκῇ ταύτῃ, καὶ οὐχ εὑρίσκω. ἔκκοψον αὐτήν, ἱνατί καὶ τὴν γῆν καταργεῖ. 7 Finally , he said to his gardener , {NEQ} I’ve waited three years , and there hasn’t been a single fig {RPT} ! Cut it down . It’s just taking up space in the garden .
Luke.13:11 11καὶ ἰδοὺ γυνὴ πνεῦμα ἔχουσα ἀσθενείας ἔτη δεκαοκτώ· καὶ ἦν συνκύπτουσα καὶ μὴ δυναμένη ἀνακύψαι εἰς τὸ παντελές. 11 he saw a woman who had been crippled by an evil spirit . {NEQ} She had been bent double for eighteen years and was unable to stand up straight .
Luke.13:16 16ταύτην δὲ θυγατέρα Ἀβραὰμ οὖσαν, ἣν ἔδησεν Σατανᾶς ἰδοὺ δέκα καὶ ὀκτὼ ἔτη. οὐκ ἔδει λυθῆναι ἀπὸ τοῦ δεσμοῦ τούτου τῇ ἡμέρᾳ τοῦ σαββάτου; 16 {NEQ} This dear woman , a daughter {NEQ} of Abraham , has been held in bondage by {NEQ} {NEQ} Satan for eighteen years . Isn’t it right that she be released , even on {NEQ} the Sabbath ?
Luke.13:30 30καὶ ἰδού· εἰσὶν ἔσχατοι οἳ ἔσονται πρῶτοι· καὶ εἰσὶν πρῶτοι οἳ ἔσονται ἔσχατοι. 30 And note this : Some who seem least important now will be the greatest then , and some who are the greatest now will be least important then . * 
Luke.13:32 32καὶ εἶπεν αὐτοῖς, Πορευθέντες εἴπατε τῇ ἀλώπεκι ταύτῃ, ἰδοὺ ἐκβάλλω δαιμόνια καὶ ἰάσεις ἀποτελῶ σήμερον καὶ αὔριον· καὶ τῇ τρίτῃ τελειοῦμαι. 32 {NEQ} Jesus replied {RPT} , Go tell that {NEQ} fox that I will keep on casting out demons and healing people today and tomorrow ; and the third day I will accomplish my purpose .
Luke.13:35 35ἰδού, ἀφίεται ὑμῖν οἶκος ὑμῶν. λέγω δὲ ὑμῖν οὐ μὴ ἴδητέ με ἕως εἴπητε, Εὐλογημένος ἐρχόμενος ἐν ὀνόματι κυρίου. 35 And now , look , your {NEQ} house is abandoned {RPT} . And {RPT} {RPT} you will never see me again until you say , Blessings on the one who comes in the name of the LORD ! * 
Luke.14:2 2καὶ ἰδοὺ ἄνθρωπός τις ἦν ὑδρωπικὸς ἔμπροσθεν αὐτοῦ. 2 There was a man there whose arms and legs were swollen {RPT} . * 
Luke.15:29 29 δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν τῷ πατρὶ αὐτοῦ, Ἰδοὺ τοσαῦτα ἔτη δουλεύω σοι καὶ οὐδέποτε ἐντολήν σου παρῆλθον· καὶ ἐμοὶ οὐδέποτε ἔδωκας ἔριφον ἵνα μετὰ τῶν φίλων μου εὐφρανθῶ. 29 but he replied {RPT} {RPT} {RPT} , {NEQ} All these years I’ve slaved for you and never once refused to do a single thing you told me to . And in all that time you never gave me even one young goat for a feast with my {NEQ} friends .
Luke.17:21 21οὐδὲ ἐροῦσιν, Ἰδοὺ ὧδε· Ἐκεῖ. ἰδοὺ γὰρ βασιλεία τοῦ θεοῦ ἐντὸς ὑμῶν ἐστίν. 21 You won’t be able to say , Here it is ! or It’s over there ! For the Kingdom of {NEQ} God is already among you . * 
Luke.17:23 23καὶ ἐροῦσιν ὑμῖν, Ἰδού, ἐκεῖ, Ἰδοὺ ὧδε, μὴ ἀπέλθητε μηδὲ διώξητε. 23 {NEQ} People will tell you , Look , there is the Son of Man , or Here he is , but don’t go out and follow them .
Luke.18:28 28εἶπεν δὲ Πέτρος, Ἰδοὺ ἡμεῖς ἀφέντες τὰ ἴδια ἠκολουθήσαμέν σοι. 28 {NEQ} {NEQ} Peter said , {NEQ} We’ve left our homes to follow you .
Luke.18:31 31παραλαβὼν δὲ τοὺς δώδεκα, εἶπεν πρὸς αὐτούς, Ἰδού, ἀναβαίνομεν εἰς Ἰερουσαλήμ, καὶ τελεσθήσεται πάντα τὰ γεγραμμένα διὰ τῶν προφητῶν τῷ υἱῷ τοῦ ἀνθρώπου. 31 {NEQ} Taking the twelve disciples aside , Jesus said {NEQ} {RPT} , Listen , we’re going up to Jerusalem , where all the predictions of the prophets concerning the Son of {NEQ} Man {NEQ} will come true .
Luke.19:2 2καὶ ἰδοὺ ἀνὴρ ὀνόματι καλούμενος Ζακχαῖος· καὶ αὐτὸς ἦν ἀρχιτελώνης, καὶ αὐτὸς πλούσιος· 2 There was a man there named Zacchaeus . {NEQ} He was the chief tax collector in the region , and he had become very rich .
Luke.19:8 8σταθεὶς δέ, Ζακχαῖος εἶπεν πρὸς τὸν κύριον, Ἰδοὺ τὰ ἡμίσιά μου τῶν ὑπαρχόντων, κύριε, τοῖς πτωχοῖς δίδωμι, καὶ εἴ τινός τι ἐσυκοφάντησα ἀποδίδωμι τετραπλοῦν. 8 Meanwhile , Zacchaeus stood before the Lord and said , {NEQ} I will give {NEQ} half my wealth to the poor , Lord , and if I have cheated people on their taxes , I will give them back four times as much !
Luke.19:20 20καὶ ἕτερος ἦλθεν λέγων, Κύριε, ἰδοὺ μνᾶ σου ἣν εἶχον ἀποκειμένην ἐν σουδαρίῳ. 20 But the third servant brought back only the original amount of money and said , {NEQ} Master , I hid your money and kept it safe .
Luke.22:10 10 δὲ εἶπεν αὐτοῖς, Ἰδοὺ εἰσελθόντων ὑμῶν εἰς τὴν πόλιν συναντήσει ὑμῖν ἄνθρωπος κεράμιον ὕδατος βαστάζων. ἀκολουθήσατε αὐτῷ. εἰς τὴν οἰκίαν εἰς ἣν εἰσπορεύεται, 10 He {NEQ} replied {RPT} , As soon as you enter {RPT} Jerusalem , a man carrying a pitcher of water will meet you . Follow him . At the house {RPT} {RPT} he enters ,
Luke.22:21 21πλὴν ἰδοὺ χεὶρ τοῦ παραδιδόντος με, μετ᾽ ἐμοῦ ἐπὶ τῆς τραπέζης. 21 But here at this table , sitting among us as a friend , is the man who will betray me .
Luke.22:31 31Σίμων, Σίμων, ἰδοὺ Σατανᾶς ἐξῃτήσατο ὑμᾶς τοῦ σινιάσαι ὡς τὸν σῖτον. 31 Simon , Simon , {NEQ} {NEQ} Satan has asked {NEQ} to sift each of you like {NEQ} wheat .
Luke.22:38 38οἱ δὲ εἶπαν, Κύριε, ἰδοὺ μάχαιραι ὧδε δύο. δὲ εἶπεν αὐτοῖς, Ἱκανόν ἐστιν. 38 Look , Lord , {NEQ} they replied , we have two swords among us . That’s enough , he {NEQ} said {RPT} .
Luke.22:47 47ἔτι αὐτοῦ λαλοῦντος, ἰδοὺ ὄχλος, καὶ λεγόμενος Ἰούδας, εἷς τῶν δώδεκα προήρχετο αὐτούς. καὶ ἤγγισεν τῷ Ἰησοῦ φιλῆσαι αὐτόν. 47 But even as Jesus said this , a crowd approached , {NEQ} led by Judas {RPT} , one of the twelve disciples . {NEQ} Judas walked over to {NEQ} Jesus to greet him with a kiss .
Luke.23:14 14εἶπεν πρὸς αὐτούς· Προσηνέγκατέ μοι τὸν ἄνθρωπον τοῦτον, ὡς ἀποστρέφοντα τὸν λαόν, καὶ ἰδοὺ ἐγὼ ἐνώπιον ὑμῶν ἀνακρίνας οὐθὲν εὗρον ἐν τῷ ἀνθρώπῳ τούτῳ αἴτιον ὧν κατηγορεῖτε κατ᾽ αὐτοῦ. 14 and he announced his verdict {RPT} . You brought this {NEQ} man to me , accusing him of leading a revolt . {NEQ} {NEQ} I have examined him thoroughly on this point in your presence and find him innocent .
Luke.23:15 15ἀλλ᾽ οὐδὲ Ἡρῴδης, ἀνέπεμψεν γὰρ αὐτὸν πρὸς ἡμᾶς· καὶ ἰδοὺ οὐδὲν ἄξιον θανάτου ἐστὶν πεπραγμένον αὐτῷ. 15 Herod came to the same conclusion and sent him back to us . {NEQ} {NEQ} Nothing this man has done calls for the death penalty .
Luke.23:29 29ὅτι ἰδοὺ ἔρχονται ἡμέραι ἐν αἷς ἐροῦσιν, Μακάριαι αἱ στεῖραι καὶ αἱ κοιλίαι αἳ οὐκ ἐγέννησαν καὶ μαστοὶ οἳ οὐκ ἔθρεψαν. 29 For the days are coming when they will say , Fortunate indeed are the women who are childless , {NEQ} the wombs that have not borne a child and the breasts that have never nursed .
Luke.23:50 50καὶ ἰδοὺ ἀνὴρ ὀνόματι Ἰωσήφ, βουλευτὴς ὑπάρχων· ἀνὴρ ἀγαθὸς καὶ δίκαιος, 50 Now there was {RPT} a good and righteous man named Joseph . He was a member of the Jewish high council ,
Luke.24:4 4καὶ ἐγένετο ἐν τῷ ἀπορεῖσθαι αὐτὰς περὶ τούτου, καὶ ἰδοὺ ἄνδρες δύο ἐπέστησαν αὐταῖς, ἐν ἐσθῆτι ἀστραπτούσῃ. 4 As they stood there puzzled {RPT} , two men suddenly appeared to them , clothed in dazzling robes .
Luke.24:13 13καὶ ἰδοὺ δύο ἐξ αὐτῶν ἐν αὐτῇ τῇ ἡμέρᾳ ἦσαν πορευόμενοι εἰς κώμην, ἀπέχουσαν σταδίους ἑξήκοντα ἀπὸ Ἰερουσαλήμ, ὄνομα Ἐμμαούς. 13 That {NEQ} same {NEQ} day two of Jesus' followers were walking to the village of {RPT} Emmaus , seven miles * from Jerusalem .
Luke.24:49 49καὶ ἰδοὺ ἐγὼ ἀποστέλλω τὴν ἐπαγγελίαν τοῦ πατρός μου ἐφ᾽ ὑμᾶς· ὑμεῖς δὲ καθίσατε ἐν τῇ πόλει ἕως οὗ ἐνδύσησθε ἐξ ὕψους δύναμιν. 49 And now I will send {NEQ} {RPT} the Holy Spirit , just as my {NEQ} Father {NEQ} promised . {RPT} But stay here in the city until the Holy Spirit comes and fills you with power from heaven .
John.4:35 35οὐχ ὑμεῖς λέγετε ὅτι, ̓Έτι τετράμηνός ἐστιν καὶ θερισμὸς ἔρχεται; ἰδοὺ λέγω ὑμῖν, ἐπάρατε τοὺς ὀφθαλμοὺς ὑμῶν καὶ θεάσασθε τὰς χώρας· ὅτι λευκαί εἰσιν πρὸς θερισμόν. ἤδη 35 You know the saying , {NEQ} Four months between planting and {NEQ} harvest . But I say {RPT} , wake up {RPT} and look around . {NEQ} The fields are already ripe * for harvest .
John.12:15 15Μὴ φοβοῦ, θυγάτηρ Σιών· ἰδού, βασιλεύς σου ἔρχεται, καθήμενος ἐπὶ πῶλον ὄνου. 15 Don’t be afraid , people of Jerusalem . * Look , your {NEQ} King is coming , riding on a donkey’s colt . * 
John.16:32 32ἰδοὺ ἔρχεται ὥρα— καὶ ἐλήλυθεν— ἵνα σκορπισθῆτε, ἕκαστος εἰς τὰ ἴδια, κἀμὲ μόνον ἀφῆτε· καὶ οὐκ εἰμὶ μόνος ὅτι πατὴρ μετ᾽ ἐμοῦ ἐστίν. 32 But the time is coming indeed it’s here now when you will be scattered , each one going his own way , leaving me alone . Yet I am not alone because the Father is with me .
John.19:5 5ἐξῆλθεν οὖν Ἰησοῦς ἔξω φορῶν τὸν ἀκάνθινον στέφανον καὶ τὸ πορφυροῦν ἱμάτιον. καὶ λέγει αὐτοῖς, Ἰδού, ἄνθρωπος. 5 Then {NEQ} Jesus came out {RPT} wearing the crown of thorns and the purple robe . And Pilate said {RPT} , Look , here is the man !
Acts.1:10 10καὶ ὡς ἀτενίζοντες ἦσαν εἰς τὸν οὐρανὸν πορευομένου αὐτοῦ, καὶ ἰδοὺ ἄνδρες δύο παρειστήκεισαν αὐτοῖς ἐν ἐσθήσεσι λευκαῖς. 10 {NEQ} As they strained to see him rising into {NEQ} heaven , {NEQ} two white-robed men suddenly stood among them .
Acts.2:7 7ἐξίσταντο δὲ καὶ ἐθαύμαζον. λέγοντες, Οὐχὶ ἰδοὺ πάντες οὗτοί εἰσιν οἱ λαλοῦντες Γαλιλαῖοι; 7 {NEQ} They were completely amazed . How can this be ? they exclaimed . These people are all from Galilee ,
Acts.5:9 9 δὲ Πέτρος πρὸς αὐτήν, Τί ὅτι συνεφωνήθη ὑμῖν πειράσαι τὸ πνεῦμα κυρίου; ἰδοὺ οἱ πόδες τῶν θαψάντων τὸν ἄνδρα σου ἐπὶ τῇ θύρᾳ, καὶ ἐξοίσουσίν σε. 9 And {NEQ} Peter said {NEQ} {RPT} , How could the two of you even think of conspiring to test the Spirit of the Lord like this ? {NEQ} The young men who buried your {NEQ} husband are just outside the door , and they will carry you out , too .
Acts.5:25 25παραγενόμενος δέ τις ἀπήγγειλεν αὐτοῖς ὅτι· Ἰδοὺ οἱ ἄνδρες οὓς ἔθεσθε ἐν τῇ φυλακῇ εἰσὶν ἐν τῷ ἱερῷ, ἑστῶτες καὶ διδάσκοντες τὸν λαόν. 25 Then someone arrived with startling news {RPT} : The men {RPT} you put in {NEQ} jail are standing in the Temple , {NEQ} teaching the people !
Acts.5:28 28λέγων, Οὐ παραγγελίᾳ παρηγγείλαμεν ὑμῖν μὴ διδάσκειν ἐπὶ τῷ ὀνόματι τούτῳ; καὶ ἰδού, πεπληρώκατε τὴν Ἰερουσαλὴμ τῆς διδαχῆς ὑμῶν, καὶ βούλεσθε ἐπαγαγεῖν ἐφ᾽ ἡμᾶς τὸ αἷμα τοῦ ἀνθρώπου τούτου. 28 Didn’t we tell you never again to teach in this {NEQ} man’s name ? he demanded . Instead , you have filled {NEQ} all Jerusalem {NEQ} with your teaching about him , and you want to make us responsible for his death !
Acts.7:56 56καὶ εἶπεν, Ἰδού, θεωρῶ τοὺς οὐρανοὺς διηνοιγμένους καὶ τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου ἐκ δεξιῶν ἑστῶτα τοῦ θεοῦ. 56 And he told them , Look , I see the heavens opened and the Son of {NEQ} Man standing in the place of honor at {NEQ} God’s right hand !
Acts.8:27 27καὶ ἀναστὰς ἐπορεύθη, καὶ ἰδοὺ ἀνὴρ Αἰθίοψ, εὐνοῦχος δυνάστης Κανδάκης βασιλίσσης Αἰθιόπων ὃς ἦν ἐπὶ πάσης τῆς γάζης αὐτῆς· ὃς ἐληλύθει προσκυνήσων εἰς Ἰερουσαλήμ, 27 So he started out , and he met {RPT} the treasurer {RPT} of Ethiopia , a eunuch of great authority under the Kandake , the queen of Ethiopia . The eunuch had gone to Jerusalem to worship ,
Acts.8:36 36ὡς δὲ ἐπορεύοντο κατὰ τὴν ὁδόν, ἦλθον ἐπί τι ὕδωρ, καί φησιν εὐνοῦχος, Ἰδού, ὕδωρ· τί κωλύει με βαπτισθῆναι; 36 {NEQ} As they rode along , they came to some water , and the eunuch said , Look ! There’s some water ! Why can’t I be baptized ? * 
Acts.9:10 10ἦν δέ τις μαθητὴς ἐν Δαμασκῷ ὀνόματι Ἁνανίας. καὶ εἶπεν πρὸς αὐτὸν ἐν ὁράματι κύριος, Ἁνανία. δὲ εἶπεν, Ἰδοὺ ἐγώ, κύριε. 10 Now there was a believer * in Damascus named Ananias . {NEQ} The Lord spoke to him in a vision , calling , Ananias ! Yes , Lord ! {NEQ} he replied .
Acts.9:11 11 δὲ κύριος πρὸς αὐτόν, Ἀναστὰς πορεύθητι ἐπὶ τὴν ῥύμην τὴν καλουμένην Εὐθεῖαν, καὶ ζήτησον ἐν οἰκίᾳ Ἰούδα Σαῦλον ὀνόματι Ταρσέα· ἰδοὺ γὰρ προσεύχεται. 11 {NEQ} The Lord said {NEQ} {RPT} , Go over to {NEQ} Straight {NEQ} Street , to the house of Judas . When you get there , ask for a man from Tarsus named Saul . {NEQ} He is praying to me right now .
Acts.10:17 17ὡς δὲ ἐν ἑαυτῷ διηπόρει Πέτρος, Τί ἂν εἴη τὸ ὅραμα εἶδεν; ἰδοὺ οἱ ἄνδρες οἱ ἀπεσταλμένοι ὑπὸ τοῦ Κορνηλίου διερωτήσαντες τὴν οἰκίαν τοῦ Σίμωνος. ἐπέστησαν ἐπὶ τὸν πυλῶνα, 17 {NEQ} {NEQ} {NEQ} Peter was very perplexed . What could the vision mean ? Just then the men {RPT} sent by {NEQ} Cornelius found {NEQ} Simon’s {NEQ} house . Standing outside the gate ,
Acts.10:19 19τοῦ δέ, Πέτρου διενθυμουμένου περὶ τοῦ ὁράματος, εἶπεν αὐτῷ τὸ πνεῦμα, Ἰδοὺ ἄνδρες τρεῖς ζητοῦντές σε. 19 {NEQ} Meanwhile , as Peter was puzzling over the vision , the Holy Spirit said to him , {RPT} Three men have come looking for you .
Acts.10:21 21καταβὰς δὲ Πέτρος πρὸς τοὺς ἄνδρας εἶπεν, Ἰδοὺ ἐγώ εἰμι ὃν ζητεῖτε· τίς αἰτία δι᾽ ἣν πάρεστε; 21 So Peter went down {RPT} {RPT} and said , {NEQ} I’m the man you are looking for . Why have you come ?
Acts.10:30 30καὶ Κορνήλιος ἔφη, Ἀπὸ τετάρτης ἡμέρας μέχρι ταύτης τῆς ὥρας ἤμην τὴν ἐνάτην προσευχόμενος ἐν τῷ οἴκῳ μου. καὶ ἰδού, ἀνὴρ ἔστη ἐνώπιόν μου ἐν ἐσθῆτι λαμπρᾷ. 30 {NEQ} {NEQ} Cornelius replied , Four days ago I was praying in my {NEQ} house about this same {NEQ} time , three o’clock in the afternoon . Suddenly , a man in dazzling clothes was standing in front of me .
Acts.11:11 11καὶ ἰδοὺ ἐξαυτῆς τρεῖς ἄνδρες ἐπέστησαν ἐπὶ τὴν οἰκίαν ἐν ἦμεν ἀπεσταλμένοι ἀπὸ Καισαρείας πρός με. 11 Just then three men who had been sent {RPT} from Caesarea arrived at the house where we were staying .
Acts.12:7 7καὶ ἰδού, ἄγγελος κυρίου ἐπέστη, καὶ φῶς ἔλαμψεν ἐν τῷ οἰκήματι. πατάξας δὲ τὴν πλευρὰν τοῦ Πέτρου ἤγειρεν αὐτὸν λέγων, Ἀνάστα· ἐν τάχει. καὶ ἐξέπεσαν αὐτοῦ αἱ ἁλύσεις ἐκ τῶν χειρῶν. 7 Suddenly , {NEQ} there was a bright light in the cell , and an angel of the Lord stood before Peter . {NEQ} The angel struck him on the side to awaken him and said , Quick ! Get up ! And the chains fell off {RPT} his {NEQ} wrists .
Acts.13:11 11καὶ νῦν ἰδοὺ χεὶρ κυρίου ἐπὶ σέ, καὶ ἔσῃ τυφλός· μὴ βλέπων τὸν ἥλιον ἄχρι καιροῦ. παραχρῆμα δὲ ἔπεσεν ἐπ᾽ αὐτὸν ἀχλὺς καὶ σκότος, καὶ περιάγων ἐζήτει χειραγωγούς. 11 Watch now , for the Lord has laid his hand of punishment upon you , and you will be struck blind . You will not see the sunlight for some time . {NEQ} Instantly mist and darkness came over the man’s eyes , and he began groping around begging for someone to take his hand and lead him .
Acts.13:25 25ὡς δὲ ἐπλήρου Ἰωάνης τὸν δρόμον, ἔλεγεν, Τί ἐμὲ ὑπονοεῖτε εἶναι; οὐκ εἰμὶ ἐγώ· ἀλλ᾽ ἰδοὺ ἔρχεται μετ᾽ ἐμέ— οὗ οὐκ εἰμὶ ἄξιος τὸ ὑπόδημα τῶν ποδῶν λῦσαι. 25 As {NEQ} John was finishing his ministry he asked , Do you think I am the Messiah ? No , I am not ! But he is coming soon and {RPT} I’m not even worthy to be his slave and untie the sandals on his feet .
Acts.13:46 46παρρησιασάμενοί τε Παῦλος καὶ Βαρνάβας εἶπαν, Ὑμῖν ἦν ἀναγκαῖον πρῶτον λαληθῆναι τὸν λόγον τοῦ θεοῦ. ἐπειδὴ ἀπωθεῖσθε αὐτὸν καὶ οὐκ ἀξίους κρίνετε ἑαυτοὺς τῆς αἰωνίου ζωῆς, ἰδοὺ στρεφόμεθα εἰς τὰ ἔθνη. 46 Then {NEQ} Paul and {NEQ} Barnabas spoke out boldly and declared , It was necessary that we first preach the word of {NEQ} God to you Jews . But since you have rejected it and judged yourselves unworthy of eternal {NEQ} life , {NEQ} we will offer it to the Gentiles .
Acts.16:1 1κατήντησεν δὲ καὶ εἰς Δέρβην καὶ εἰς Λύστραν. καὶ ἰδοὺ μαθητής τις ἦν ἐκεῖ ὀνόματι Τιμόθεος, υἱὸς γυναικὸς Ἰουδαίας πιστῆς, πατρὸς δὲ ̔Έλληνος. 16:1 {NEQ} {NEQ} Paul went first to Derbe and then to Lystra , where there was a young disciple named Timothy . His mother was a Jewish believer , but his father was a Greek .
Acts.20:22 22καὶ νῦν ἰδοὺ δεδεμένος ἐγὼ τῷ πνεύματι πορεύομαι εἰς Ἰερουσαλήμ· τὰ ἐν αὐτῇ συναντήσοντα ἐμοὶ μὴ εἰδώς, 22 And now I am bound by the Spirit * to go to Jerusalem . I don’t know what awaits me {RPT} {RPT} ,
Acts.20:25 25καὶ νῦν ἰδοὺ ἐγὼ οἶδα ὅτι οὐκέτι ὄψεσθε τὸ πρόσωπόν μου ὑμεῖς πάντες ἐν οἷς διῆλθον κηρύσσων τὴν βασιλείαν. 25 And now I know that none of you to whom I have preached the Kingdom will ever see me again .
Acts.27:24 24λέγων, Μὴ φοβοῦ, Παῦλε, Καίσαρί σε δεῖ παραστῆναι· καὶ ἰδού, κεχάρισταί σοι θεὸς πάντας τοὺς πλέοντας μετὰ σοῦ. 24 and he said , Don’t be afraid , Paul , for you will surely stand trial before Caesar ! What’s more , {NEQ} God in his goodness has granted safety {RPT} to everyone {NEQ} sailing with you .
Rom.9:33 33καθὼς γέγραπται, Ἰδοὺ τίθημι ἐν Σιὼν λίθον προσκόμματος, καὶ πέτραν σκανδάλου. καὶ πιστεύων ἐπ᾽ αὐτῷ οὐ καταισχυνθήσεται. 33 {NEQ} God warned them of this in the Scriptures when he said , {NEQ} I am placing a stone in Jerusalem * that makes people stumble , {NEQ} a rock that makes them fall . But anyone who trusts in him will never be disgraced . * 
1Cor.15:51 51ἰδοὺ μυστήριον ὑμῖν λέγω. πάντες οὐ κοιμηθησόμεθα, πάντες δὲ ἀλλαγησόμεθα· 51 But let me reveal to you a wonderful secret . We will not all die , but we will all be transformed !
2Cor.5:17 17ὥστε εἴ τις ἐν Χριστῷ καινὴ κτίσις· τὰ ἀρχαῖα παρῆλθεν, ἰδοὺ γέγονεν καινά· 17 This means that anyone who belongs to Christ has become a new person . The old life is gone ; {NEQ} a new life has begun !
2Cor.6:2 2λέγει γάρ, Καιρῷ δεκτῷ, ἐπήκουσά σου. καὶ ἐν ἡμέρᾳ σωτηρίας, ἐβοήθησά σοι. ἰδού, νῦν Καιρὸς εὐπρόσδεκτος· ἰδοὺ νῦν Ἡμέρα σωτηρίας· 2 For God says , At just the right time , I heard you . {NEQ} On the day of salvation , I helped you . * Indeed , the right time is now . {RPT} Today is the day of salvation .
2Cor.6:9 9ὡς ἀγνοούμενοι, καὶ ἐπιγινωσκόμενοι· ὡς ἀποθνῄσκοντες, καὶ ἰδοὺ ζῶμεν· ὡς παιδευόμενοι, καὶ μὴ θανατούμενοι· 9 We {RPT} are ignored , even though we are well known . {RPT} We live close to death , but we are still alive . {RPT} We have been beaten , but we have not been killed .
2Cor.7:11 11ἰδοὺ γὰρ αὐτὸ τοῦτο τὸ κατὰ θεὸν λυπηθῆναι πόσην κατειργάσατο ὑμῖν· σπουδήν, ἀλλὰ ἀπολογίαν, ἀλλὰ ἀγανάκτησιν, ἀλλὰ φόβον, ἀλλὰ ἐπιπόθησιν, ἀλλὰ ζῆλον, ἀλλὰ ἐκδίκησιν. ἐν παντὶ συνεστήσατε ἑαυτοὺς ἁγνοὺς εἶναι τῷ πράγματι. 11 Just see what this godly sorrow produced in you ! Such earnestness , such concern to clear yourselves , such indignation , such alarm , such longing to see me , such zeal , and such a readiness to punish wrong . You showed that you have done everything necessary to make {NEQ} things right .
2Cor.12:14 14ἰδοὺ τρίτον τοῦτο ἑτοίμως ἔχω ἐλθεῖν πρὸς ὑμᾶς, καὶ οὐ καταναρκήσω. οὐ γὰρ ζητῶ τὰ ὑμῶν— ἀλλὰ ὑμᾶς. οὐ γάρ, ὀφείλει τὰ τέκνα τοῖς γονεῦσιν θησαυρίζειν· ἀλλά, οἱ γονεῖς τοῖς τέκνοις. 14 Now {NEQ} I am coming to you for the third time , and I will not be a burden to you . {NEQ} I don’t want what you have I want {NEQ} you . After all , {NEQ} children don’t provide for their parents . Rather , {NEQ} parents provide for their children .
Gal.1:20 20 δὲ γράφω ὑμῖν ἰδοὺ ἐνώπιον τοῦ θεοῦ ὅτι οὐ ψεύδομαι. 20 {NEQ} I declare before {NEQ} God that what I am writing to you is not a lie .
Heb.2:13 13καὶ πάλιν, Ἐγὼ ἔσομαι πεποιθὼς ἐπ᾽ αὐτῷ, καὶ πάλιν, Ἰδοὺ ἐγὼ καὶ τὰ παιδία μοι ἔδωκεν θεός. 13 He also said , I will put my trust in him , that is , {NEQ} I and the children {RPT} {NEQ} God has given me . * 
Heb.8:8 8μεμφόμενος γὰρ αὐτοὺς λέγει· Ἰδοὺ ἡμέραι ἔρχονται, λέγει κύριος, καὶ συντελέσω ἐπὶ τὸν οἶκον Ἰσραὴλ καὶ ἐπὶ τὸν οἶκον Ἰούδα διαθήκην καινήν· 8 But when God found fault with the people , he said : {NEQ} The day is coming , says the LORD , when I will make a new covenant with the people of Israel and {RPT} {RPT} {RPT} Judah .
Heb.10:7 7τότε εἶπον, Ἰδού, ἥκω— ἐν κεφαλίδι βιβλίου γέγραπται περὶ ἐμοῦ— τοῦ ποιῆσαι, θεός— τὸ θέλημά σου. 7 Then I said , Look , I have come {NEQ} to do {NEQ} your will , O {NEQ} God as is written about me in the Scriptures . * 
Heb.10:9 9τότε εἴρηκεν, Ἰδού, ἥκω τοῦ ποιῆσαι τὸ θέλημά σου· ἀναιρεῖ τὸ πρῶτον ἵνα τὸ δεύτερον στήσῃ. 9 Then he said , Look , I have come {NEQ} to do your {NEQ} will . He cancels the first covenant in order to put the second into effect .
Jas.3:4 4ἰδοὺ καὶ τὰ πλοῖα τηλικαῦτα ὄντα καὶ ὑπὸ ἀνέμων σκληρῶν ἐλαυνόμενα, μετάγεται ὑπὸ ἐλαχίστου πηδαλίου ὅπου ὁρμὴ τοῦ εὐθύνοντος βούλεται· 4 {NEQ} And a small rudder makes a huge {NEQ} {NEQ} ship turn wherever the pilot chooses to go , even though the winds are strong .
Jas.3:5 5οὕτως καί, γλῶσσα μικρὸν μέλος ἐστὶν καὶ μεγάλα αὐχεῖ. ἰδοὺ ἡλίκον πῦρ ἡλίκην ὕλην ἀνάπτει· 5 In the same way , the tongue is a small thing that makes {NEQ} grand speeches . But a tiny spark can set a great forest on fire .
Jas.5:4 4ἰδού· μισθός— τῶν ἐργατῶν τῶν ἀμησάντων τὰς χώρας ὑμῶν— ἀφυστερημένος ἀφ᾽ ὑμῶν κράζει· καὶ αἱ βοαὶ τῶν θερισάντων εἰς τὰ ὦτα κυρίου Σαβαὼθ εἰσελήλυθαν. 4   For listen ! Hear the cries of the field workers whom you have cheated of their pay . The wages you held back {RPT} cry out against you . {NEQ} The cries of those who harvest your fields have reached {RPT} the ears of the LORD of Heaven’s Armies .
Jas.5:7 7μακροθυμήσατε οὖν, ἀδελφοί, ἕως τῆς παρουσίας τοῦ κυρίου. ἰδοὺ γεωργὸς ἐκδέχεται τὸν τίμιον καρπὸν τῆς γῆς· μακροθυμῶν ἐπ᾽ αὐτῷ ἕως λάβῃ πρόϊμον καὶ ὄψιμον. 7 Dear brothers and sisters , * be patient {NEQ} as you wait for the Lord’s {NEQ} return . Consider the farmers who patiently wait for {NEQ} {RPT} the rains in the fall and in the spring . They eagerly look for the valuable harvest to ripen .
Jas.5:9 9μὴ στενάζετε, ἀδελφοί, κατ᾽ ἀλλήλων ἵνα μὴ κριθῆτε· ἰδού— κριτὴς πρὸ τῶν θυρῶν ἕστηκεν. 9 Don’t grumble about each other , brothers and sisters , or you will be judged . For look the Judge is standing at the door !
Jas.5:11 11ἰδοὺ μακαρίζομεν τοὺς ὑπομείναντας· τὴν ὑπομονὴν Ἰὼβ ἠκούσατε· καὶ τὸ τέλος κυρίου εἴδετε, ὅτι πολύσπλαγχνός ἐστιν κύριος καὶ οἰκτίρμων. 11 {NEQ} We give great honor to those who endure under suffering . For instance , you know about Job , a man of {NEQ} great endurance . {NEQ} You can see how the Lord was kind to him at the end , for the Lord is full of tenderness and mercy .
1Pet.2:6 6διότι περιέχει ἐν γραφῇ, Ἰδοὺ τίθημι ἐν Σιὼν λίθον ἐκλεκτόν ἀκρογωνιαῖον ἔντιμον, καὶ πιστεύων ἐπ᾽ αὐτῷ οὐ μὴ καταισχυνθῇ. 6 As the Scriptures say , {NEQ} I am placing a cornerstone in Jerusalem , * chosen for great honor , and anyone who trusts in him will never be disgraced . * 
Jude.1:14 14ἐπροφήτευσεν δὲ καὶ τούτοις ἕβδομος ἀπὸ Ἀδάμ, Ἑνώχ, λέγων· Ἰδού· ἦλθεν κύριος ἐν ἁγίαις μυριάσιν αὐτοῦ 14 Enoch , who lived in the seventh generation after Adam , {NEQ} {NEQ} prophesied about these people . He said , Listen ! The Lord is coming with countless thousands of his holy ones
Rev.1:7 7ἰδού· ἔρχεται μετὰ τῶν νεφελῶν. καὶ ὄψεται αὐτὸν πᾶς ὀφθαλμος— καὶ οἵτινες αὐτὸν ἐξεκέντησαν. καὶ κόψονται ἐπ᾽ αὐτὸν πᾶσαι αἱ φυλαὶ τῆς γῆς· ναί· ἀμήν. 7 Look ! He comes with the clouds of heaven . And everyone will see him even those who pierced him . And all the nations of the world will mourn for him . Yes ! Amen !
Rev.1:18 18καὶ ζῶν· καὶ ἐγενόμην νεκρός, καὶ ἰδού— ζῶν εἰμὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. καὶ ἔχω τὰς κλεῖς τοῦ θανάτου καὶ τοῦ ᾅδου. 18 {NEQ} I am the living one . {NEQ} I died , but look I am alive forever and ever ! And I hold the keys of {NEQ} death and the grave . * 
Rev.2:10 10μὴ φοβοῦ μέλλεις πάσχειν· ἰδοὺ μέλλει βάλλειν διάβολος ἐξ ὑμῶν εἰς φυλακὴν ἵνα πειρασθῆτε· καὶ ἕξετε θλῖψιν Ἡμερῶν δέκα. γίνου πιστὸς ἄχρι θανάτου, καὶ δώσω σοι τὸν στέφανον τῆς ζωῆς. 10 Don’t be afraid of what you are about to suffer . {NEQ} The devil will throw some of you into prison to test you . {NEQ} You will suffer for ten days . But if you remain faithful even when facing death , {NEQ} I will give you the crown of {NEQ} life .
Rev.2:22 22ἰδού, βάλλω αὐτὴν εἰς κλίνην, καὶ τοὺς μοιχεύοντας μετ᾽ αὐτῆς εἰς θλῖψιν μεγάλην, ἐὰν μὴ μετανοήσουσιν ἐκ τῶν ἔργων αὐτῆς. 22 Therefore , I will throw her on a bed of suffering , * and those who commit adultery with her will suffer greatly unless they repent and turn away from her evil {NEQ} deeds .
Rev.3:8 8Οἶδά σου τὰ ἔργα, ἰδοὺ δέδωκα ἐνώπιόν σου θύραν ἠνεῳγμένην ἣν οὐδεὶς δύναται κλεῖσαι αὐτήν· ὅτι μικρὰν ἔχεις δύναμιν, καὶ ἐτήρησάς μου τὸν λόγον καὶ οὐκ ἠρνήσω τὸ ὄνομά μου. 8 I know all the things you do , {NEQ} and I have opened a door for you that no one can close {RPT} . {NEQ} You have little strength , yet you obeyed my {NEQ} word and did not deny me .
Rev.3:9 9ἰδού· διδῶ ἐκ τῆς συναγωγῆς τοῦ Σατανᾶ— τῶν λεγόντων ἑαυτοὺς Ἰουδαίους εἶναι καὶ οὐκ εἰσὶν ἀλλὰ ψεύδονται— ἰδοὺ ποιήσω αὐτούς, ἵνα ἥξουσιν καὶ προσκυνήσουσιν ἐνώπιον τῶν ποδῶν σου. καὶ γνῶσιν ὅτι ἐγὼ ἠγάπησά σε. 9 {RPT} {RPT} Look , I will force those who belong to {NEQ} Satan’s {NEQ} synagogue those {NEQ} liars who say they are Jews but are not to come and bow down at your {NEQ} feet . {NEQ} They will acknowledge that you are the ones I love .
Rev.3:20 20ἰδού· ἕστηκα ἐπὶ τὴν θύραν καὶ κρούω. ἐάν τις ἀκούσῃ τῆς φωνῆς μου καὶ ἀνοίξῃ τὴν θύραν, εἰσελεύσομαι πρὸς αὐτόν, καὶ δειπνήσω μετ᾽ αὐτοῦ καὶ αὐτὸς μετ᾽ ἐμοῦ. 20   Look ! I stand at the door and knock . If you hear my {NEQ} voice and open the door , I will come in {NEQ} {RPT} , and we will share a meal together as friends .
Rev.4:1 1μετὰ ταῦτα εἶδον, καὶ ἰδοὺ θύρα ἠνεῳγμένη ἐν τῷ οὐρανῷ, καὶ φωνὴ πρώτη ἣν ἤκουσα ὡς σάλπιγγος λαλούσης μετ᾽ ἐμοῦ. λέγων, Ἀνάβα ὧδε, καὶ δείξω σοι δεῖ γενέσθαι μετὰ ταῦτα. 4:1 Then as I looked , {NEQ} I saw a door standing open in {NEQ} heaven , and the {RPT} same voice {RPT} I had heard before spoke to me like a trumpet blast . The voice said , Come up here , and I will show you what must happen after this .
Rev.4:2 2εὐθέως ἐγενόμην ἐν πνεύματι, καὶ ἰδοὺ θρόνος ἔκειτο ἐν τῷ οὐρανῷ καὶ ἐπὶ τὸν θρόνον καθήμενος. 2 And instantly I was in the Spirit , * and I saw a throne in {NEQ} heaven and someone sitting on it .
Rev.5:5 5καὶ εἷς ἐκ τῶν πρεσβυτέρων λέγει μοι, Μὴ κλαῖε· ἰδού, ἐνίκησεν λέων ἐκ τῆς φυλῆς Ἰούδα, ῥίζα Δαυείδ, ἀνοῖξαι τὸ βιβλίον καὶ τὰς ἑπτὰ σφραγῖδας αὐτοῦ. 5 But one of the twenty-four elders said to me , Stop weeping ! Look , the Lion {RPT} of the tribe of Judah , the heir to David’s throne , * has won the victory . He is worthy to open the scroll and its seven {NEQ} seals .
Rev.6:2 2καὶ εἶδον καὶ ἰδοὺ ἵππος λευκός· καὶ καθήμενος ἐπ᾽ αὐτὸν ἔχων τόξον, καὶ ἐδόθη αὐτῷ στέφανος. καὶ ἐξῆλθεν νικῶν καὶ ἵνα νικήσῃ. 2 I looked up and saw a white horse standing there . {NEQ} Its rider carried a bow , and a crown was placed on his head . {NEQ} He rode out to win many battles and gain the victory .
Rev.6:5 5καὶ ὅτε ἤνοιξε τὴν σφραγῖδα τὴν τρίτην, ἤκουσα τοῦ τρίτου ζῴου λέγοντος, ̓Έρχου. καὶ εἶδον καὶ ἰδοὺ ἵππος μέλας, καὶ καθήμενος ἐπ᾽ αὐτὸν ἔχων ζυγὸν ἐν τῇ χειρὶ αὐτοῦ. 5 When the Lamb broke the {RPT} third seal , I heard the third living being say , Come ! {NEQ} I looked up and saw a black horse , and its rider was holding a pair of scales in his {NEQ} hand .
Rev.6:8 8καὶ εἶδον καὶ ἰδοὺ ἵππος χλωρός· καὶ καθήμενος ἐπάνω αὐτοῦ ὄνομα αὐτῷ θάνατος, καὶ ᾅδης ἠκολούθει μετ᾽ αὐτοῦ. καὶ ἐδόθη αὐτοῖς ἐξουσία ἐπὶ τὸ τέταρτον τῆς γῆς, ἀποκτεῖναι ἐν ῥομφαίᾳ καὶ ἐν λιμῷ καὶ ἐν θανάτῳ καὶ ὑπὸ τῶν θηρίων τῆς γῆς. 8 I looked up and saw a horse whose color was pale green . {NEQ} Its rider was named {NEQ} Death , and his companion was the Grave . * {NEQ} These two were given authority over one-fourth of the earth , to kill with the sword and {RPT} famine and {RPT} disease * and {NEQ} wild animals .
Rev.7:9 9μετὰ ταῦτα εἶδον καὶ ἰδοὺ ὄχλος πολύς, ὃν ἀριθμῆσαι αὐτὸν οὐδεὶς ἐδύνατο, ἐκ παντὸς ἔθνους καὶ φυλῶν καὶ λαῶν καὶ γλωσσῶν, ἑστῶτες ἐνώπιον τοῦ θρόνου καὶ ἐνώπιον τοῦ ἀρνίου· περιβεβλημένους στολὰς λευκάς καὶ φοίνικες ἐν ταῖς χερσὶν αὐτῶν. 9 After this I saw {NEQ} {RPT} a vast crowd , {RPT} too great to count {RPT} , from every nation and tribe and people and language , standing in front of the throne and before the Lamb . They were clothed in white robes and held palm branches in their {NEQ} hands .
Rev.9:12 12 οὐαὶ μία ἀπῆλθεν, ἰδού, ἔρχεται ἔτι δύο οὐαὶ μετὰ ταῦτα. 12 The {NEQ} first terror is past , but look , two more terrors are coming {RPT} {RPT} !
Rev.11:14 14 οὐαὶ δευτέρα ἀπῆλθεν, ἰδού, οὐαὶ τρίτη ἔρχεται ταχύ. 14 The second {RPT} terror is past , but look , the {RPT} third terror is coming quickly .
Rev.12:3 3καὶ ὤφθη ἄλλο σημεῖον ἐν τῷ οὐρανῷ· καὶ ἰδοὺ δράκων μέγας πυρρός ἔχων κεφαλὰς ἑπτὰ καὶ κέρατα δέκα, καὶ ἐπὶ τὰς κεφαλὰς αὐτοῦ ἑπτὰ διαδήματα. 3 Then I witnessed in {NEQ} heaven another significant event . I saw a large red dragon with seven heads and ten horns , with seven crowns on his {NEQ} heads .
Rev.14:1 1καὶ εἶδον καὶ ἰδοὺ τὸ ἀρνίον ἑστὸς ἐπὶ τὸ ὄρος Σιών, καὶ μετ᾽ αὐτοῦ ἑκατὸν τεσσεράκοντα τέσσαρες χιλιάδες ἔχουσαι τὸ ὄνομα αὐτοῦ καὶ τὸ ὄνομα τοῦ πατρὸς αὐτοῦ γεγραμμένον ἐπὶ τῶν μετώπων αὐτῶν. 14:1 Then I saw {NEQ} {NEQ} the Lamb standing on {NEQ} Mount Zion , and with him were 144,000 who had his {NEQ} name and his {NEQ} Father’s {NEQ} name written on their {NEQ} foreheads .
Rev.14:14 14καὶ εἶδον καὶ ἰδοὺ νεφέλη λευκὴ καὶ ἐπὶ τὴν νεφέλην καθήμενον ὅμοιον υἱὸν ἀνθρώπου· ἔχων ἐπὶ τῆς κεφαλῆς αὐτοῦ στέφανον χρυσοῦν καὶ ἐν τῇ χειρὶ αὐτοῦ δρέπανον ὀξύ. 14 Then I saw {NEQ} {NEQ} a white cloud , and seated on the cloud was someone like the Son of Man . * He had a gold crown on his {NEQ} head and a sharp sickle in his {NEQ} hand .
Rev.16:15 15ἰδού· ἔρχομαι ὡς κλέπτης. μακάριος γρηγορῶν, καὶ τηρῶν τὰ ἱμάτια αὐτοῦ, ἵνα μὴ γυμνὸς περιπατῇ καὶ βλέπωσιν τὴν ἀσχημοσύνην αὐτοῦ. 15 Look , I will come as unexpectedly as a thief ! Blessed are all who are watching for me , who {NEQ} keep their {NEQ} clothing ready so they will not have to walk around naked and {NEQ} ashamed {RPT} .
Rev.19:11 11καὶ εἶδον τὸν οὐρανὸν ἠνεῳγμένον, καὶ ἰδοὺ ἵππος λευκός· καὶ καθήμενος ἐπ᾽ αὐτὸν πιστὸς καλούμενος καὶ ἀληθινός, καὶ ἐν δικαιοσύνῃ κρίνει καὶ πολεμεῖ. 11 Then I saw {NEQ} heaven opened , and a white horse was standing there . {NEQ} Its rider was named Faithful and True , for he judges fairly and wages a righteous war .
Rev.21:3 3καὶ ἤκουσα φωνῆς μεγάλης ἐκ τοῦ θρόνου, λεγούσης, Ἰδοὺ σκηνὴ τοῦ θεοῦ μετὰ τῶν ἀνθρώπων· καὶ σκηνώσει μετ᾽ αὐτῶν, καὶ αὐτοὶ λαοὶ αὐτοῦ ἔσονται· καὶ αὐτὸς θεὸς μετ᾽ αὐτῶν ἔσται· 3 {NEQ} I heard a loud shout from the throne , saying , Look , {NEQ} God’s {NEQ} home is now among his people ! {NEQ} He will live with them , and they will be his people . {NEQ} {NEQ} God himself will be with them . * 
Rev.21:5 5καὶ εἶπεν καθήμενος ἐπὶ τῷ θρόνῳ, Ἰδού, καινὰ ποιῶ πάντα. καὶ λέγει, Γράψον, ὅτι οὗτοι οἱ λόγοι πιστοὶ καὶ ἀληθινοί εἰσιν. 5 And the one sitting on the throne said , Look , I am making everything new ! And then he said to me , Write this down , for what I tell you is trustworthy and true .
Rev.22:7 7καί, Ἰδού, ἔρχομαι ταχύ. μακάριος τηρῶν τοὺς λόγους τῆς προφητείας τοῦ βιβλίου τούτου. 7 Look , I am coming soon ! Blessed are those who obey the words of {NEQ} prophecy written in this {NEQ} book . * 
Rev.22:12 12ἰδού, ἔρχομαι ταχύ, καὶ μισθός μου μετ᾽ ἐμοῦ ἀποδοῦναι ἑκάστῳ ὡς τὸ ἔργον ἐστὶν αὐτοῦ. 12 Look , I am coming soon , {NEQ} bringing my {NEQ} reward with me to repay all people according to their deeds .