The Bible

Old Testament

New Testament

Give Us Feedback

ἵνα (i(na, 2443)

Meanings

(that, [see] that, in order that, lest, so that, that, why

Greek-English Concordance: 664 verses

  Greek (NLG) English (NLT)
Matt.1:22 22τοῦτο δὲ ὅλον γέγονεν ἵνα πληρωθῇ τὸ ῥηθὲν ὑπὸ κυρίου διὰ τοῦ προφήτου λέγοντος· 22   {NEQ} All of this occurred to fulfill the Lord’s message through his prophet :
Matt.2:15 15καὶ ἦν ἐκεῖ ἕως τῆς τελευτῆς Ἡρῴδου. ἵνα πληρωθῇ τὸ ῥηθὲν ὑπὸ κυρίου διὰ τοῦ προφήτου λέγοντος· Ἐξ Αἰγύπτου ἐκάλεσα τὸν υἱόν μου. 15 and they stayed there until Herod’s {NEQ} death . {NEQ} This fulfilled what the Lord had spoken through the prophet : I called my {NEQ} Son out of Egypt . * 
Matt.4:3 3καὶ προσελθὼν πειράζων εἶπεν αὐτῷ, Εἰ υἱὸς εἶ τοῦ θεοῦ, εἰπὸν ἵνα οἱ λίθοι οὗτοι ἄρτοι γένωνται. 3 During that time the devil * came and said to him , If you are the Son of {NEQ} God , tell {NEQ} these {NEQ} stones to become loaves of bread .
Matt.4:14 14ἵνα πληρωθῇ τὸ ῥηθὲν διὰ Ἠσαΐου τοῦ προφήτου λέγοντος· 14 {NEQ} This fulfilled what God said through the prophet Isaiah :
Matt.5:29 29εἰ δὲ ὀφθαλμός σου— δεξιός— σκανδαλίζει σε, ἔξελε αὐτὸν καὶ βάλε ἀπὸ σοῦ. συμφέρει γάρ σοι ἵνα ἀπόληται ἓν τῶν μελῶν σου καὶ μὴ ὅλον τὸ σῶμά σου βληθῇ εἰς γέενναν. 29 So if your {NEQ} eye even your good eye * causes you to lust , gouge it out and throw it away . {NEQ} It is better for you to lose one {NEQ} part of your body than for your whole {NEQ} body to be thrown into hell .
Matt.5:30 30καί εἰ δεξιά σοὺ χεὶρ σκανδαλίζει σε, ἔκκοψον αὐτὴν καὶ βάλε ἀπὸ σοῦ. συμφέρει γάρ σοι ἵνα ἀπόληται ἓν τῶν μελῶν σου καὶ μὴ ὅλον τὸ σῶμά σου εἰς γέενναν ἀπέλθῃ. 30 And if your hand even your {NEQ} stronger hand * causes you to sin , cut it off and throw it away . {NEQ} It is better for you to lose one {NEQ} part of your body than for your whole {NEQ} body to be thrown into hell .
Matt.7:1 1μὴ κρίνετε, ἵνα μὴ κριθῆτε. 7:1 Do not judge others , and you will not be judged .
Matt.7:12 12πάντα οὖν ὅσα ἐὰν θέλητε ἵνα ποιῶσιν ὑμῖν οἱ ἄνθρωποι οὕτως καὶ ὑμεῖς ποιεῖτε αὐτοῖς. οὗτος γάρ ἐστιν νόμος καὶ οἱ προφῆται. 12 {NEQ} {NEQ} {NEQ} Do to others whatever you would like them to do to you . {NEQ} This is the essence of all that is taught in the law and the prophets .
Matt.8:8 8ἀποκριθεὶς δὲ ἑκατόνταρχος ἔφη, Κύριε, οὐκ εἰμὶ ἱκανὸς ἵνα μου ὑπὸ τὴν στέγην εἰσέλθῃς. ἀλλὰ μόνον εἰπὲ λόγῳ, καὶ ἰαθήσεται παῖς μου. 8 But the officer said , Lord , I am not worthy to have you come into my home . Just say the word from where you are , and my {NEQ} servant will be healed .
Matt.9:6 6ἵνα δὲ εἰδῆτε ὅτι ἐξουσίαν ἔχει υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἐπὶ τῆς γῆς ἀφιέναι ἁμαρτίας. τότε λέγει τῷ παραλυτικῷ, Ἐγερθείς, ἆρόν σου τὴν κλίνην, καὶ ὕπαγε εἰς τὸν οἶκόν σου. 6 So I will prove to you that the Son of {NEQ} Man * has the authority on {NEQ} earth to forgive sins . Then Jesus turned to the paralyzed man and said , Stand up , pick up your {NEQ} mat , and go {NEQ} home {RPT} !
Matt.10:25 25ἀρκετὸν τῷ μαθητῇ ἵνα γένηται ὡς διδάσκαλος αὐτοῦ, καὶ δοῦλος ὡς κύριος αὐτοῦ. εἰ τὸν οἰκοδεσπότην Βεελζεβοὺλ ἐπεκάλεσαν, πόσῳ μᾶλλον τοὺς οἰκιακοὺς αὐτοῦ. 25 {NEQ} Students {NEQ} are to be like their {NEQ} teacher , and {NEQ} slaves are to be like their {NEQ} master . And since I , the master of the household , have been called the prince of demons , * the members of my household will be called by even worse names !
Matt.12:10 10καὶ ἰδοὺ ἄνθρωπος χεῖρα ἔχων ξηράν. καὶ ἐπηρώτησαν αὐτὸν λέγοντες, Εἰ ἔξεστι τοῖς σάββασιν θεραπεύειν; (ἵνα κατηγορήσωσιν αὐτοῦ.) 10 where he noticed a man with a deformed hand . {NEQ} The Pharisees asked Jesus , Does the law permit a person to work by healing on the Sabbath ? ( They were hoping he would say yes , so they could bring charges against him . )
Matt.12:16 16καὶ ἐπετίμησεν αὐτοῖς ἵνα μὴ φανερὸν αὐτὸν ποιήσωσιν. 16 but he warned them not to reveal who he was .
Matt.12:17 17ἵνα πληρωθῇ τὸ ῥηθὲν διὰ Ἠσαΐου τοῦ προφήτου λέγοντος· 17 {NEQ} This fulfilled the prophecy of Isaiah concerning him {NEQ} :
Matt.14:15 15ὀψίας δὲ γενομένης προσῆλθαν αὐτῷ οἱ μαθηταὶ λέγοντες, ̓Έρημός ἐστιν τόπος, καὶ ὥρα ἤδη παρῆλθεν. ἀπόλυσον τοὺς ὄχλους ἵνα ἀπελθόντες εἰς τὰς κώμας ἀγοράσωσιν ἑαυτοῖς βρώματα. 15 {NEQ} That evening the disciples came to him and said , This is a remote place , and it’s already getting late . Send the crowds away so they can go to the villages and buy food for themselves .
Matt.14:36 36καὶ παρεκάλουν αὐτὸν ἵνα μόνον ἅψωνται τοῦ κρασπέδου τοῦ ἱματίου αὐτοῦ, καὶ ὅσοι ἥψαντο διεσώθησαν. 36 {NEQ} They begged him to let the sick touch at least the fringe of his {NEQ} robe , and all who touched him were healed .
Matt.16:20 20τότε ἐπετίμησεν τοῖς μαθηταῖς ἵνα μηδενὶ εἴπωσιν ὅτι αὐτός ἐστιν Χριστός. 20 Then he sternly warned the disciples not to tell anyone that he was the Messiah .
Matt.17:27 27ἵνα δέ, μὴ σκανδαλίσωμεν αὐτούς, πορευθεὶς εἰς θάλασσαν βάλε ἄγκιστρον. καὶ τὸν ἀναβάντα πρῶτον ἰχθὺν ἆρον, καὶ ἀνοίξας τὸ στόμα αὐτοῦ εὑρήσεις στατῆρα· ἐκεῖνον λαβὼν δὸς αὐτοῖς ἀντὶ ἐμοῦ καὶ σοῦ. 27 However , we don’t want to offend them , so go down to the lake and throw in a line . {NEQ} Open the mouth of the first fish you catch , and {RPT} you will find a large silver coin . * Take it and pay the tax {RPT} for both of us .
Matt.18:6 6ὃς δ᾽ ἂν σκανδαλίσῃ ἕνα τῶν μικρῶν τούτων τῶν πιστευόντων εἰς ἐμέ, συμφέρει αὐτῷ ἵνα κρεμασθῇ μύλος ὀνικὸς περὶ τὸν τράχηλον αὐτοῦ καὶ καταποντισθῇ ἐν τῷ πελάγει τῆς θαλάσσης. 6 But if you cause one of these {RPT} little ones who {RPT} trusts in me to fall into sin , it would be better for you to have a large millstone tied around your {NEQ} neck and be drowned in the depths of the sea .
Matt.18:14 14οὕτως, οὐκ ἔστιν θέλημα ἔμπροσθεν τοῦ πατρός μου τοῦ ἐν οὐρανοῖς ἵνα ἀπόληται ἓν τῶν μικρῶν τούτων. 14 In the same way , it is not my {RPT} heavenly {RPT} Father’s will that even one of these {NEQ} little ones should perish .
Matt.18:16 16ἐὰν δὲ μὴ ἀκούσῃ, παράλαβε μετὰ σοῦ ἔτι ἕνα δύο, ἵνα ἐπὶ στόματος δύο μαρτύρων τριῶν σταθῇ πᾶν ῥῆμα. 16 But if you are unsuccessful , take {NEQ} one or two others with you and go back again , so that everything you say may be confirmed by two or three witnesses .
Matt.19:13 13τότε προσηνέχθησαν αὐτῷ παιδία ἵνα τὰς χεῖρας ἐπιθῇ αὐτοῖς καὶ προσεύξηται. οἱ δὲ μαθηταὶ ἐπετίμησαν αὐτοῖς. 13 One day some parents brought their children to Jesus so he could lay his hands on them and pray for them . But the disciples scolded the parents for bothering him .
Matt.19:16 16καὶ ἰδοὺ εἷς προσελθὼν αὐτῷ εἶπεν· Διδάσκαλε, τί ἀγαθὸν ποιήσω ἵνα σχῶ ζωὴν αἰώνιον; 16 {NEQ} {NEQ} Someone came to Jesus with this question : Teacher , * what good deed must I do to have eternal life ?
Matt.20:21 21 δὲ εἶπεν αὐτῇ, Τί θέλεις; λέγει αὐτῷ, Εἰπὲ ἵνα καθίσωσιν οὗτοι οἱ δύο υἱοί μου εἷς ἐκ δεξιῶν σου καὶ εἷς ἐξ εὐωνύμων σου, ἐν τῇ βασιλείᾳ σου. 21 What is your request ? he {NEQ} asked {RPT} . She replied {RPT} , In your {NEQ} Kingdom , please let my {NEQ} two sons sit in places of honor next to you , {RPT} one on your right and the other on your left .
Matt.20:31 31 δὲ ὄχλος ἐπετίμησεν αὐτοῖς, ἵνα σιωπήσωσιν. οἱ δὲ μεῖζον ἔκραξαν λέγοντες, Ἐλέησον ἡμᾶς, κύριε, υἱὸς Δαυείδ. 31 Be quiet ! {NEQ} the crowd yelled at them . But they only shouted louder , Lord , Son of David , have mercy on us !
Matt.20:33 33λέγουσιν αὐτῷ, Κύριε, ἵνα ἀνοιγῶσιν οἱ ὀφθαλμοὶ ἡμῶν. 33 Lord , they said {RPT} , we {NEQ} want to see !
Matt.21:4 4τοῦτο δὲ γέγονεν ἵνα πληρωθῇ τὸ ῥηθὲν διὰ τοῦ προφήτου λέγοντος, 4 {NEQ} This took place to fulfill the prophecy that said ,
Matt.23:26 26Φαρισαῖε τυφλέ· καθάρισον πρῶτον τὸ ἐντὸς τοῦ ποτηρίου καὶ τῆς παροψίδος, ἵνα γένηται, καί, τὸ ἐκτὸς αὐτοῦ καθαρόν. 26 You blind Pharisee ! First wash the inside of the cup and the dish , * and then the outside will become clean {RPT} , too .
Matt.24:20 20προσεύχεσθε δὲ ἵνα μὴ γένηται φυγὴ ὑμῶν χειμῶνος μηδὲ σαββάτῳ. 20 And pray that your {NEQ} flight will not be in winter or on the Sabbath .
Matt.26:4 4καὶ συνεβουλεύσαντο ἵνα τὸν Ἰησοῦν δόλῳ κρατήσωσιν καὶ ἀποκτείνωσιν. 4 {NEQ} plotting how to capture {NEQ} Jesus secretly and kill him .
Matt.26:5 5ἔλεγον δέ, Μὴ ἐν τῇ ἑορτῇ, ἵνα μὴ θόρυβος γένηται ἐν τῷ λαῷ. 5 But not during the Passover celebration , they agreed , or the people may riot .
Matt.26:16 16καὶ ἀπὸ τότε, ἐζήτει εὐκαιρίαν ἵνα αὐτὸν παραδῷ. 16 From that time on , Judas began looking for an opportunity to betray Jesus .
Matt.26:41 41γρηγορεῖτε καὶ προσεύχεσθε, ἵνα μὴ εἰσέλθητε εἰς πειρασμόν. τὸ μὲν πνεῦμα πρόθυμον, δὲ σὰρξ ἀσθενής. 41 Keep watch and pray , so that you will not give in to {RPT} temptation . For the spirit is willing , but the body is weak !
Matt.26:56 56τοῦτο δὲ ὅλον γέγονεν ἵνα πληρωθῶσιν αἱ γραφαὶ τῶν προφητῶν. τότε, οἱ μαθηταὶ πάντες ἀφέντες αὐτὸν ἔφυγον. 56 But this is all happening to fulfill the words of the prophets as recorded in the Scriptures . At that point , all the disciples deserted him and fled .
Matt.26:63 63 δὲ Ἰησοῦς ἐσιώπα. καὶ ἀρχιερεὺς εἶπεν αὐτῷ, Ἐξορκίζω σε κατὰ τοῦ θεοῦ τοῦ ζῶντος— ἵνα ἡμῖν εἴπῃς εἰ σὺ εἶ Χριστός, υἱὸς τοῦ θεοῦ. 63 But {NEQ} Jesus remained silent . Then the high priest said to him , I demand in the name of the living {NEQ} God {NEQ} tell us if you are the Messiah , the Son of {NEQ} God .
Matt.27:20 20οἱ δὲ ἀρχιερεῖς καὶ οἱ πρεσβύτεροι ἔπεισαν τοὺς ὄχλους ἵνα αἰτήσωνται τὸν Βαραββᾶν τὸν δὲ Ἰησοῦν ἀπολέσωσιν. 20 Meanwhile , the leading priests and the elders persuaded the crowd to ask for {RPT} Barabbas to be released and for {RPT} Jesus to be put to death .
Matt.27:26 26τότε ἀπέλυσεν αὐτοῖς τὸν Βαραββᾶν· τὸν δὲ Ἰησοῦν φραγελλώσας, παρέδωκεν ἵνα σταυρωθῇ. 26 So Pilate released {NEQ} Barabbas to them . He ordered {NEQ} {NEQ} Jesus flogged with a lead-tipped whip , then turned him over to the Roman soldiers to be crucified .
Matt.27:32 32ἐξερχόμενοι δέ, εὗρον ἄνθρωπον Κυρηναῖον, ὀνόματι Σίμωνα, τοῦτον ἠγγάρευσαν ἵνα ἄρῃ τὸν σταυρὸν αὐτοῦ. 32 Along the way , they came across a man named Simon , who was from Cyrene , * and the soldiers forced him to carry Jesus' {NEQ} cross .
Matt.27:46 46περὶ δὲ τὴν ἐνάτην ὥραν, ἀνεβόησεν Ἰησοῦς φωνῇ μεγάλῃ λέγων, Ἠλί, ἠλί, λεμὰ σαβαχθανεί; τοῦτ᾽ ἔστιν, Θεέ μου, θεέ μου, ἱνατί με ἐγκατέλιπες; 46   At about three o’clock , {NEQ} Jesus called out with a loud voice , Eli , Eli , * lema sabachthani ? which means My God , my God , why have you abandoned me ? * 
Matt.28:10 10τότε λέγει αὐταῖς Ἰησοῦς, Μὴ φοβεῖσθε· ὑπάγετε ἀπαγγείλατε τοῖς ἀδελφοῖς μου ἵνα ἀπέλθωσιν εἰς τὴν Γαλιλαίαν, κἀκεῖ με ὄψονται. 10 Then {NEQ} Jesus said to them , Don’t be afraid ! Go tell my {NEQ} brothers to leave for {NEQ} Galilee , and they will see me there .
Mark.1:38 38καὶ λέγει αὐτοῖς, ̓Άγωμεν ἀλλαχοῦ εἰς τὰς ἐχομένας κωμοπόλεις, ἵνα, καί, ἐκεῖ κηρύξω. εἰς τοῦτο γὰρ ἐξῆλθον. 38 But Jesus replied {RPT} , We must go on to other towns as well , and I will preach to them , too . {NEQ} That is why I came .
Mark.2:10 10ἵνα δὲ εἰδῆτε ὅτι ἐξουσίαν ἔχει υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἀφιέναι ἁμαρτίας ἐπὶ τῆς γῆς. λέγει τῷ παραλυτικῷ, 10 So I will prove to you that the Son of {NEQ} Man * has the authority on {NEQ} earth to forgive sins . Then Jesus turned to the paralyzed man and said ,
Mark.3:2 2καὶ παρετήρουν αὐτόν, εἰ τοῖς σάββασιν. θεραπεύσει αὐτόν, ἵνα κατηγορήσωσιν αὐτοῦ. 2 Since it was the Sabbath , {NEQ} Jesus' enemies watched him closely . If he healed the man’s hand , they planned to accuse him of working on the Sabbath .
Mark.3:9 9καὶ εἶπεν τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ ἵνα πλοιάριον προσκαρτερῇ αὐτῷ διὰ τὸν ὄχλον ἵνα μὴ θλίβωσιν αὐτόν. 9 {NEQ} Jesus instructed his {NEQ} disciples to have a boat ready {RPT} so the crowd would not crush him .
Mark.3:10 10πολλοὺς γὰρ ἐθεράπευσεν, ὥστε ἐπιπίπτειν αὐτῷ ἵνα αὐτοῦ ἅψωνται ὅσοι εἶχον μάστιγας. 10 {NEQ} He had healed many people that day , so all the sick people eagerly pushed forward to touch him .
Mark.3:12 12καὶ πολλὰ ἐπετίμα αὐτοῖς ἵνα μὴ αὐτὸν φανερὸν ποιήσωσιν. 12 But Jesus sternly commanded the spirits not to reveal who he was .
Mark.3:14 14καὶ ἐποίησεν δώδεκα οὓς καὶ ἀποστόλους ὠνόμασεν. ἵνα ὦσιν μετ᾽ αὐτοῦ, καὶ ἵνα ἀποστέλλῃ αὐτοὺς κηρύσσειν, 14 Then he appointed twelve of them and called them his apostles . * They were to accompany him , and {RPT} he would send them out to preach ,
Mark.4:12 12ἵνα· βλέποντες βλέπωσι, καὶ μὴ ἴδωσιν. καὶ ἀκούοντες ἀκούωσι, καὶ μὴ συνιῶσιν. μήποτε, ἐπιστρέψωσιν καὶ ἀφεθῇ αὐτοῖς. 12 so that the Scriptures might be fulfilled : When they see what I do , {NEQ} they will learn nothing . {NEQ} When they hear what I say , {NEQ} they will not understand . Otherwise , they will turn to me and be forgiven {RPT} . * 
Mark.4:21 21καὶ ἔλεγεν αὐτοῖς, Μήτι ἔρχεται λύχνος ἵνα ὑπὸ τὸν μόδιον τεθῇ ὑπὸ τὴν κλίνην; οὐχ ἵνα ἐπὶ τὴν λυχνίαν τεθῇ. 21 Then Jesus asked them , Would anyone light a lamp and then put it under a basket or under a bed ? Of course not ! {NEQ} {NEQ} A lamp is placed on a stand , where its light will shine .
Mark.4:22 22οὐ γὰρ ἔστιν κρυπτὸν ἐὰν μὴ ἵνα φανερωθῇ, οὐδὲ ἐγένετο ἀπόκρυφον ἀλλ᾽ ἵνα ἔλθῃ εἰς φανερόν. 22 For everything that is hidden {NEQ} {NEQ} {NEQ} will eventually be brought into the open , and every secret {NEQ} {NEQ} will be brought to light .
Mark.5:10 10καὶ παρεκάλει αὐτὸν πολλὰ ἵνα μὴ αὐτὰ ἀποστείλῃ ἔξω τῆς χώρας. 10 Then the evil spirits begged him again and again not to send them to some {NEQ} distant place .
Mark.5:12 12καὶ παρεκάλεσαν αὐτὸν λέγοντες, Πέμψον ἡμᾶς εἰς τοὺς χοίρους· ἵνα εἰς αὐτοὺς εἰσέλθωμεν. 12 Send us into those pigs , {NEQ} the spirits begged {RPT} . {NEQ} Let us enter {RPT} them .
Mark.5:18 18καὶ ἐμβαίνοντος αὐτοῦ εἰς τὸ πλοῖον, παρεκάλει αὐτὸν δαιμονισθεὶς ἵνα μετ᾽ αὐτοῦ ᾖ. 18 {NEQ} As Jesus was getting into the boat , the man who had been demon possessed begged {RPT} to go with him .
Mark.5:23 23καὶ παρακαλεῖ αὐτὸν πολλὰ λέγων ὅτι, Τὸ θυγάτριόν μου ἐσχάτως ἔχει· ἵνα ἐλθὼν ἐπιθῇς τὰς χεῖρας αὐτῇ· ἵνα σωθῇ καὶ ζήσῃ. 23 {NEQ} pleading fervently with him . My {NEQ} little daughter is dying , he said . {NEQ} Please come and lay your hands on her ; heal her so {NEQ} she can live .
Mark.5:43 43καὶ διεστείλατο αὐτοῖς πολλὰ ἵνα μηδεὶς γνοῖ τοῦτο, καὶ εἶπεν δοθῆναι αὐτῇ φαγεῖν. 43 {NEQ} Jesus gave them strict orders not to tell anyone what had happened , and then he told them to give her something to eat .
Mark.6:8 8καὶ παρήγγειλεν αὐτοῖς ἵνα μηδὲν αἴρωσιν εἰς ὁδὸν εἰ μὴ ῥάβδον μόνον— μὴ ἄρτον, μὴ πήραν, μὴ εἰς τὴν ζώνην χαλκόν· 8 {NEQ} He told them to take nothing for their journey except a walking stick no food , no traveler’s bag , no money . * 
Mark.6:12 12καὶ ἐξελθόντες, ἐκήρυξαν ἵνα μετανοῶσιν. 12 So the disciples went out , telling everyone they met to repent of their sins and turn to God .
Mark.6:25 25καὶ εἰσελθοῦσα εὐθὺς μετὰ σπουδῆς πρὸς τὸν βασιλέα ᾐτήσατο λέγουσα, Θέλω ἵνα ἐξαυτῆς δῷς μοι, ἐπὶ πίνακι, τὴν κεφαλὴν Ἰωάνου τοῦ Βαπτιστοῦ. 25 So the girl hurried back to the king and told him , I want the head of John the Baptist , right now , on a tray !
Mark.6:36 36ἀπόλυσον αὐτούς, ἵνα ἀπελθόντες εἰς τοὺς κύκλῳ ἀγροὺς καὶ κώμας ἀγοράσωσιν ἑαυτοῖς τι φάγωσιν. 36 Send the crowds away so they can go to the nearby farms and villages and buy {RPT} something to eat .
Mark.6:41 41καὶ λαβὼν τοὺς πέντε ἄρτους καὶ τοὺς δύο ἰχθύας, ἀναβλέψας εἰς τὸν οὐρανόν, εὐλόγησεν. καί, κατέκλασεν τοὺς ἄρτους καὶ ἐδίδου τοῖς μαθηταῖς ἵνα παρατιθῶσιν αὐτοῖς. καὶ τοὺς δύο ἰχθύας ἐμέρισεν πᾶσιν. 41 {NEQ} Jesus took the five loaves and {RPT} two fish , looked up toward {NEQ} heaven , and blessed them . Then , breaking the loaves into pieces , {NEQ} he kept giving the bread to the disciples so they could distribute it to the people . He also divided the fish for everyone to share .
Mark.6:56 56καὶ ὅπου ἂν εἰσεπορεύετο— εἰς κώμας εἰς πόλεις εἰς ἀγρούς— ἐν ταῖς ἀγοραῖς ἐτίθεσαν τοὺς ἀσθενοῦντας. καὶ παρεκάλουν αὐτὸν ἵνα κἂν τοῦ κρασπέδου τοῦ ἱματίου αὐτοῦ ἅψωνται, καὶ ὅσοι ἂν ἥψαντο αὐτοῦ ἐσῴζοντο. 56 {NEQ} Wherever he went in villages , {NEQ} {RPT} cities , or {RPT} the countryside they brought the sick out to the marketplaces . {NEQ} They begged him to let the sick touch at least the fringe of his {NEQ} robe , and all who touched him were healed .
Mark.7:9 9καὶ ἔλεγεν αὐτοῖς, Καλῶς ἀθετεῖτε τὴν ἐντολὴν τοῦ θεοῦ ἵνα τὴν παράδοσιν ὑμῶν τηρήσητε. 9 Then he said {RPT} , You skillfully sidestep {NEQ} God’s {NEQ} law in order to hold on to your own {NEQ} tradition .
Mark.7:26 26 δὲ γυνὴ ἦν Ἑλληνίς, Συροφοινίκισσα τῷ γένει, καὶ ἠρώτα αὐτὸν ἵνα τὸ δαιμόνιον ἐκβάλῃ ἐκ τῆς θυγατρὸς αὐτῆς. 26 and she begged him to cast out the demon from {RPT} her {NEQ} daughter . Since she was a Gentile , {NEQ} born in Syrian Phoenicia ,
Mark.7:32 32καὶ φέρουσιν αὐτῷ κωφὸν καὶ μογιλάλον, καὶ παρακαλοῦσιν αὐτὸν ἵνα ἐπιθῇ αὐτῷ τὴν χεῖρα. 32 A deaf man with a speech impediment {NEQ} was brought to him , and the people begged Jesus to lay his hands on the man to heal him .
Mark.7:36 36καὶ διεστείλατο αὐτοῖς ἵνα μηδενὶ λέγωσιν, ὅσον δὲ αὐτοῖς διεστέλλετο, αὐτοὶ μᾶλλον περισσότερον ἐκήρυσσον. 36 {NEQ} Jesus told the crowd not to tell anyone , but the more he told them not to , the more they spread the news .
Mark.8:6 6καὶ παραγγέλλει τῷ ὄχλῳ ἀναπεσεῖν ἐπὶ τῆς γῆς. καὶ λαβὼν τοὺς ἑπτὰ ἄρτους, εὐχαριστήσας ἔκλασεν. καὶ ἐδίδου τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ ἵνα παρατιθῶσιν, καὶ παρέθηκαν τῷ ὄχλῳ. 6 So Jesus told all the people to sit down on the ground . Then he took the seven loaves , thanked God for them , and broke them into pieces . {NEQ} He gave them to his {NEQ} disciples {NEQ} {RPT} , {NEQ} who distributed the bread to the crowd .
Mark.8:22 22καὶ ἔρχονται εἰς Βηθσαϊδάν, καὶ φέρουσιν αὐτῷ τυφλόν, καὶ παρακαλοῦσιν αὐτὸν ἵνα αὐτοῦ ἅψηται. 22 When they arrived at Bethsaida , {NEQ} some people brought a blind man to Jesus , and they begged him to touch the man and heal him .
Mark.8:30 30καὶ ἐπετίμησεν αὐτοῖς ἵνα μηδενὶ λέγωσιν περὶ αὐτοῦ. 30 But Jesus warned them not to tell anyone about him .
Mark.9:9 9καὶ καταβαινόντων αὐτῶν ἐκ τοῦ ὄρους, διεστείλατο αὐτοῖς ἵνα μηδενὶ εἶδον διηγήσωνται εἰ μὴ ὅταν υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἐκ νεκρῶν ἀναστῇ. 9 {NEQ} As they went back down the mountain , he told them {NEQ} not to tell anyone what they had seen until the Son of {NEQ} Man * had risen from the dead .
Mark.9:12 12 δὲ ἔφη αὐτοῖς, Ἠλείας μὲν ἐλθὼν πρῶτον ἀποκαθιστάνει πάντα. καὶ πῶς γέγραπται ἐπὶ τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου ἵνα πολλὰ πάθῃ καὶ ἐξουδενηθῇ; 12 Jesus {NEQ} responded {RPT} , Elijah is indeed coming first to get everything ready . Yet why do the Scriptures say that the Son of {NEQ} Man must suffer greatly and be treated with utter contempt ?
Mark.9:18 18καὶ ὅπου ἐὰν αὐτὸν καταλάβῃ ῥήσσει αὐτόν. καὶ ἀφρίζει καὶ τρίζει τοὺς ὀδόντας καὶ ξηραίνεται. καὶ εἶπα τοῖς μαθηταῖς σου ἵνα αὐτὸ ἐκβάλωσιν, καὶ οὐκ ἴσχυσαν. 18 And whenever this spirit seizes him , it throws him violently to the ground . Then he foams at the mouth and grinds his teeth and becomes rigid . * So I asked your {NEQ} disciples to cast out the evil spirit , but they couldn’t do it .
Mark.9:22 22καὶ πολλάκις καὶ εἰς πῦρ αὐτὸν ἔβαλεν καὶ εἰς ὕδατα, ἵνα ἀπολέσῃ αὐτόν. ἀλλ᾽ εἴ τι δύνῃ, βοήθησον ἡμῖν σπλαγχνισθεὶς ἐφ᾽ ἡμᾶς. 22 {NEQ} The spirit often throws him {NEQ} into the fire or into water , {NEQ} trying to kill him . Have mercy on us and help us , {NEQ} if you can .
Mark.9:30 30κἀκεῖθεν ἐξελθόντες, παρεπορεύοντο διὰ τῆς Γαλιλαίας. καὶ οὐκ ἤθελεν ἵνα τις γνοῖ. 30 Leaving that region , they traveled through {NEQ} Galilee . {NEQ} Jesus didn’t {NEQ} want anyone to know he was there ,
Mark.10:13 13καὶ προσέφερον αὐτῷ παιδία ἵνα αὐτῶν ἅψηται, οἱ δὲ μαθηταὶ ἐπετίμησαν αὐτοῖς. 13 One day some parents brought their children to Jesus so he could touch and bless them . But the disciples scolded the parents for bothering him .
Mark.10:17 17καὶ ἐκπορευομένου αὐτοῦ εἰς ὁδόν, προσδραμὼν εἷς, καὶ γονυπετήσας αὐτόν, ἐπηρώτα αὐτόν, Διδάσκαλε ἀγαθέ, τί ποιήσω ἵνα ζωὴν αἰώνιον κληρονομήσω; 17 {NEQ} As Jesus was starting out on his way to Jerusalem , a man came running up to him , {NEQ} knelt down {RPT} , and asked {RPT} , Good Teacher , what must I do to inherit eternal life ?
Mark.10:35 35καὶ προσπορεύονται αὐτῷ Ἰάκωβος καὶ Ἰωάνης, οἱ υἱοὶ Ζεβεδαίου. λέγοντες αὐτῷ, Διδάσκαλε, θέλομεν ἵνα ἐὰν αἰτήσωμέν σε ποιήσῃς ἡμῖν. 35 Then James and John , the sons of Zebedee , came over and spoke to him . Teacher , they said {RPT} , we want {NEQ} you to do us a favor .
Mark.10:37 37οἱ δὲ εἶπαν αὐτῷ, Δὸς ἡμῖν, ἵνα εἷς σου ἐκ δεξιῶν καὶ εἷς ἐξ ἀριστερῶν, καθίσωμεν, ἐν τῇ δόξῃ σου. 37 They {NEQ} replied {RPT} , When you sit on your glorious throne , we want to sit in places of honor next to you , {NEQ} one on your right and the other on your left .
Mark.10:48 48καὶ ἐπετίμων αὐτῷ πολλοί, ̔Ίνα σιωπήσῃ. δὲ πολλῷ μᾶλλον ἔκραζεν, Υἱὲ Δαυείδ, ἐλέησόν με. 48 {NEQ} Be quiet ! many of the people yelled at him . But he only shouted louder , Son of David , have mercy on me !
Mark.10:51 51καὶ ἀποκριθεὶς αὐτῷ Ἰησοῦς εἶπεν, Τί σοι θέλεις ποιήσω; δὲ τυφλὸς εἶπεν αὐτῷ, Ῥαββουνεί, ἵνα ἀναβλέψω. 51 What do you want me to do for you ? {NEQ} {NEQ} {RPT} Jesus asked . My rabbi , * {NEQ} the blind man said {RPT} , {NEQ} I want to see !
Mark.11:16 16καὶ οὐκ ἤφιεν ἵνα τις διενέγκῃ σκεῦος διὰ τοῦ ἱεροῦ. 16 and he stopped everyone from using the Temple as a marketplace {RPT} . * 
Mark.11:25 25καὶ ὅταν στήκετε προσευχόμενοι, ἀφίετε εἴ τι ἔχετε κατά τινος, ἵνα καί, πατὴρ ὑμῶν ἐν τοῖς οὐρανοῖς ἀφῇ ὑμῖν τὰ παραπτώματα ὑμῶν. 25 But when you are praying , first forgive anyone you are holding a grudge against , so that your {NEQ} Father {RPT} in {NEQ} heaven will forgive {RPT} your {NEQ} sins , too . * 
Mark.11:28 28καὶ ἔλεγον αὐτῷ, Ἐν ποίᾳ ἐξουσίᾳ ταῦτα ποιεῖς; τίς σοι ἔδωκεν τὴν ἐξουσίαν ταύτην ἵνα ταῦτα ποιῇς; 28 {NEQ} They demanded {RPT} , By what authority are you doing all these things ? {NEQ} Who gave you the right {RPT} to do them ?
Mark.12:2 2καὶ ἀπέστειλεν πρὸς τοὺς γεωργοὺς τῷ καιρῷ δοῦλον, ἵνα παρὰ τῶν γεωργῶν λάβῃ ἀπὸ τῶν καρπῶν τοῦ ἀμπελῶνος. 2 {NEQ} At the time of the grape harvest , he sent one of his servants to collect his share of the crop .
Mark.12:13 13καὶ ἀποστέλλουσιν πρὸς αὐτόν τινας τῶν Φαρισαίων καὶ τῶν Ἡρῳδιανῶν ἵνα αὐτὸν ἀγρεύσωσιν λόγῳ. 13 Later the leaders sent {RPT} some {NEQ} Pharisees and {NEQ} supporters of Herod to trap Jesus into saying something for which he could be arrested .
Mark.12:15 15δῶμεν μὴ δῶμεν; δὲ εἰδὼς αὐτῶν τὴν ὑπόκρισιν εἶπεν αὐτοῖς, Τί με πειράζετε; φέρετέ μοι δηνάριον, ἵνα ἴδω. 15 Should we pay them , or shouldn’t we ? {NEQ} Jesus saw through their {NEQ} hypocrisy and said {RPT} , Why are you trying to trap me ? Show me a Roman coin , * and I’ll tell you .
Mark.12:19 19Διδάσκαλε, Μωυσῆς ἔγραψεν ἡμῖν ὅτι ἐάν τινος ἀδελφὸς ἀποθάνῃ, καὶ καταλίπῃ γυναῖκα καὶ μὴ ἀφῇ τέκνον, ἵνα λάβῃ ἀδελφὸς αὐτοῦ τὴν γυναῖκα καὶ ἐξαναστήσῃ σπέρμα τῷ ἀδελφῷ αὐτοῦ. 19 Teacher , Moses gave us a law that if a man dies , {NEQ} leaving a wife {NEQ} without children , his {NEQ} brother should marry the widow and have a child who will carry on the brother’s name {RPT} . * 
Mark.13:18 18προσεύχεσθε δὲ ἵνα μὴ γένηται χειμῶνος. 18 And pray that your flight will not be in winter .
Mark.13:34 34ὡς ἄνθρωπος ἀπόδημος ἀφεὶς τὴν οἰκίαν αὐτοῦ· καὶ δοὺς τοῖς δούλοις αὐτοῦ τὴν ἐξουσίαν ἑκάστῳ τὸ ἔργον αὐτοῦ, καὶ τῷ θυρωρῷ ἐνετείλατο ἵνα γρηγορῇ. 34 The coming of the Son of Man can be illustrated by the story of a man going on a long trip . When he left {NEQ} home {RPT} , {NEQ} he gave each of his {NEQ} slaves {NEQ} instructions about the work they were to do , and he told the gatekeeper to watch for his return .
Mark.14:10 10καὶ Ἰούδας Ἰσκαριώθ, εἷς τῶν δώδεκα, ἀπῆλθεν πρὸς τοὺς ἀρχιερεῖς ἵνα αὐτὸν παραδοῖ αὐτοῖς. 10 Then Judas Iscariot , {NEQ} one of the twelve disciples , went to the leading priests to arrange to betray Jesus to them .
Mark.14:12 12καὶ τῇ πρώτῃ ἡμέρᾳ τῶν ἀζύμων, ὅτε τὸ πάσχα ἔθυον, λέγουσιν αὐτῷ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ, Ποῦ θέλεις ἀπελθόντες ἑτοιμάσωμεν ἵνα φάγῃς τὸ πάσχα; 12 {NEQ} On the first day of the Festival of Unleavened Bread , when the Passover lamb is sacrificed , Jesus' {NEQ} disciples asked him , Where do you want us to go {NEQ} to prepare the Passover meal for you ?
Mark.14:35 35καὶ προελθὼν μικρὸν ἔπιπτεν ἐπὶ τῆς γῆς. καὶ προσηύχετο, ἵνα εἰ δυνατόν ἐστιν, παρέλθῃ ἀπ᾽ αὐτοῦ ὥρα. 35 {NEQ} He went on a little farther and fell to the ground . {NEQ} He prayed that , {NEQ} if it were possible , the awful hour awaiting him might pass him by .
Mark.14:38 38γρηγορεῖτε καὶ προσεύχεσθε, ἵνα μὴ ἔλθητε εἰς πειρασμόν· τὸ μὲν πνεῦμα πρόθυμον, δὲ σὰρξ ἀσθενής. 38 Keep watch and pray , so that you will not give in to temptation . For the spirit is willing , but the body is weak .
Mark.14:49 49καθ᾽ ἡμέραν ἤμην πρὸς ὑμᾶς ἐν τῷ ἱερῷ διδάσκων. καὶ οὐκ ἐκρατήσατέ με; ἀλλ᾽ ἵνα πληρωθῶσιν αἱ γραφαί. 49 {NEQ} Why didn’t you arrest me in the Temple ? I was there among you teaching every day . But these things are happening to fulfill what the Scriptures say about me .
Mark.15:11 11οἱ δὲ ἀρχιερεῖς ἀνέσεισαν τὸν ὄχλον ἵνα μᾶλλον τὸν Βαραββᾶν ἀπολύσῃ αὐτοῖς. 11 But at this point the leading priests stirred up the crowd to demand the release of {NEQ} Barabbas instead of Jesus {RPT} .
Mark.15:15 15 δὲ Πειλᾶτος βουλόμενος τῷ ὄχλῳ τὸ ἱκανὸν ποιῆσαι, ἀπέλυσεν αὐτοῖς τὸν Βαραββᾶν. καὶ παρέδωκεν τὸν Ἰησοῦν φραγελλώσας, ἵνα σταυρωθῇ. 15 So to pacify the crowd , {NEQ} Pilate released {NEQ} Barabbas to them . {NEQ} He ordered {NEQ} Jesus flogged with a lead-tipped whip , then turned him over to the Roman soldiers to be crucified .
Mark.15:20 20καὶ ὅτε ἐνέπαιξαν αὐτῷ, ἐξέδυσαν αὐτὸν τὴν πορφύραν καὶ ἐνέδυσαν αὐτὸν τὰ ἱμάτια αὐτοῦ. καὶ ἐξάγουσιν αὐτὸν ἵνα σταυρώσωσιν αὐτόν. 20 When they were finally tired of mocking him , they took off {RPT} the purple robe and put his own {NEQ} clothes on him again . Then they led him away to be crucified {RPT} .
Mark.15:21 21καὶ ἀγγαρεύουσιν, παράγοντά τινα Σίμωνα, Κυρηναῖον, ἐρχόμενον ἀπ᾽ ἀγροῦ· (τὸν πατέρα Ἀλεξάνδρου καὶ Ῥούφου.) ἵνα ἄρῃ τὸν σταυρὸν αὐτοῦ. 21 A passerby named Simon , who was from Cyrene , * was coming in from the countryside just then , and the soldiers forced him to carry Jesus' {NEQ} cross . ( Simon was the father of Alexander and Rufus . )
Mark.15:32 32 Χριστός, βασιλεὺς Ἰσραήλ, καταβάτω νῦν ἀπὸ τοῦ σταυροῦ ἵνα ἴδωμεν καὶ πιστεύσωμεν. καὶ οἱ συνεσταυρωμένοι σὺν αὐτῷ ὠνείδιζον αὐτόν. 32 Let this Messiah , this King of Israel , come down {NEQ} from the cross so we can see it and believe him ! Even the men who were crucified with {RPT} Jesus ridiculed him .
Mark.16:1 1καὶ διαγενομένου τοῦ σαββάτου, Μαρία Μαγδαληνὴ καὶ Μαρία τοῦ Ἰακώβου καὶ Σαλώμη ἠγόρασαν ἀρώματα ἵνα ἐλθοῦσαι ἀλείψωσιν αὐτόν. 16:1 {NEQ} Saturday evening , when the Sabbath ended , Mary {NEQ} Magdalene , {NEQ} Mary the mother of {NEQ} James , and Salome went out and purchased burial spices so they could anoint Jesus' body .
Luke.1:4 4ἵνα ἐπιγνῷς περὶ ὧν κατηχήθης λόγων τὴν ἀσφάλειαν. 4 so you can be certain of the truth of everything you were taught .
Luke.1:43 43καὶ πόθεν μοι τοῦτο, ἵνα ἔλθῃ μήτηρ τοῦ κυρίου μου πρὸς ἐμέ; 43 {NEQ} Why am I so honored , that the mother of my {NEQ} Lord should visit me ?
Luke.4:3 3εἶπεν δὲ αὐτῷ διάβολος, Εἰ υἱὸς εἶ τοῦ θεοῦ, εἰπὲ τῷ λίθῳ τούτῳ ἵνα γένηται ἄρτος. 3 Then the devil said to him , If you are the Son of {NEQ} God , tell this {NEQ} stone to become a loaf of bread .
Luke.5:24 24ἵνα δὲ εἰδῆτε ὅτι υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἐξουσίαν ἔχει ἐπὶ τῆς γῆς ἀφιέναι ἁμαρτίας. εἶπεν τῷ παραλελυμένῳ, Σοὶ λέγω, ̓Έγειρε καὶ ἄρας τὸ κλινίδιόν σου, πορεύου εἰς τὸν οἶκόν σου. 24 So I will prove to you that the Son of {NEQ} Man * has the authority on {NEQ} earth to forgive sins . Then Jesus turned to the paralyzed man {RPT} {RPT} and said , Stand up {NEQ} , pick up your {NEQ} mat , and go {NEQ} home {RPT} !
Luke.6:7 7παρετηροῦντο δὲ αὐτὸν οἱ γραμματεῖς καὶ οἱ Φαρισαῖοι. εἰ ἐν τῷ σαββάτῳ θεραπεύει, ἵνα εὕρωσιν κατηγορεῖν αὐτοῦ. 7 {NEQ} The teachers of religious law and the Pharisees watched Jesus closely . If he healed the man’s hand , they planned to accuse him of working on the Sabbath .
Luke.6:31 31καὶ καθὼς θέλετε ἵνα ποιῶσιν ὑμῖν οἱ ἄνθρωποι ποιεῖτε αὐτοῖς ὁμοίως. 31 {NEQ} Do to others {RPT} as you would like them to do to you .
Luke.6:34 34καὶ ἐὰν δανίσητε παρ᾽ ὧν ἐλπίζετε λαβεῖν, ποία ὑμῖν χάρις ἐστίν; καὶ ἁμαρτωλοὶ ἁμαρτωλοῖς δανίζουσιν ἵνα ἀπολάβωσιν τὰ ἴσα. 34 And if you lend money only to those who can repay you , why should you get credit ? Even sinners will lend to other sinners for a full return .
Luke.7:6 6 δὲ Ἰησοῦς ἐπορεύετο σὺν αὐτοῖς. ἤδη δὲ αὐτοῦ οὐ μακρὰν ἀπέχοντος ἀπὸ τῆς οἰκίας, ἔπεμψεν φίλους ἑκατοντάρχης λέγων αὐτῷ, Κύριε, μὴ σκύλλου, οὐ γὰρ ἱκανός εἰμι ἵνα ὑπὸ τὴν στέγην μου εἰσέλθῃς. 6 So {NEQ} Jesus went with them . But just before they arrived at the house , the officer sent some friends to say {RPT} , Lord , don’t trouble yourself by coming to my home , for I am not worthy of such an honor .
Luke.7:36 36ἠρώτα δέ τις αὐτὸν τῶν Φαρισαίων ἵνα φάγῃ μετ᾽ αὐτοῦ, καὶ εἰσελθὼν εἰς τὸν οἶκον τοῦ Φαρισαίου κατεκλίθη. 36 {NEQ} One of the Pharisees asked Jesus to have dinner with him , so Jesus went to {RPT} his {NEQ} home and sat down to eat . * 
Luke.8:10 10 δὲ εἶπεν, Ὑμῖν δέδοται γνῶναι τὰ μυστήρια τῆς βασιλείας τοῦ θεοῦ· τοῖς δὲ λοιποῖς ἐν παραβολαῖς ἵνα· βλέποντες, μὴ βλέπωσιν. καὶ ἀκούοντες, μὴ συνιῶσιν. 10 {NEQ} He replied , You are permitted to understand the secrets * of the Kingdom of {NEQ} God . But I use parables to teach the others so that the Scriptures might be fulfilled : When they look , they won’t really see . {NEQ} When they hear , they won’t understand . * 
Luke.8:12 12οἱ δὲ παρὰ τὴν ὁδόν εἰσιν οἱ ἀκούσαντες, εἶτα ἔρχεται διάβολος καὶ αἴρει τὸν λόγον ἀπὸ τῆς καρδίας αὐτῶν ἵνα μὴ πιστεύσαντες σωθῶσιν. 12 {NEQ} The seeds that fell on the footpath represent those who hear the message , only to have the devil come and take it away from their {NEQ} hearts and prevent them from believing and being saved .
Luke.8:16 16οὐδεὶς δὲ λύχνον ἅψας καλύπτει αὐτὸν σκεύει ὑποκάτω κλίνης τίθησιν· ἀλλ᾽ ἐπὶ λυχνίας τίθησιν, ἵνα οἱ εἰσπορευόμενοι βλέπωσιν τὸ φῶς. 16 {NEQ} No one lights a lamp and then covers it with a bowl or hides it under a bed . {NEQ} A lamp is placed on a stand , where its light can be seen by all who enter the house .
Luke.8:31 31καὶ παρεκάλουν αὐτὸν ἵνα μὴ ἐπιτάξῃ αὐτοῖς εἰς τὴν ἄβυσσον ἀπελθεῖν. 31 {NEQ} The demons kept begging Jesus not to send them into the bottomless pit . * 
Luke.8:32 32ἦν δὲ ἐκεῖ ἀγέλη χοίρων ἱκανῶν βοσκομένη ἐν τῷ ὄρει, καὶ παρεκάλεσαν αὐτὸν ἵνα ἐπιτρέψῃ αὐτοῖς εἰς ἐκείνους εἰσελθεῖν. καὶ ἐπέτρεψεν αὐτοῖς. 32 {NEQ} There happened to be a large herd of pigs feeding on the hillside nearby , and the demons begged him to let them enter into the pigs . So Jesus gave them permission .
Luke.9:12 12 δὲ ἡμέρα ἤρξατο κλίνειν προσελθόντες δὲ οἱ δώδεκα εἶπαν αὐτῷ, Ἀπόλυσον τὸν ὄχλον, ἵνα πορευθέντες εἰς τὰς κύκλῳ κώμας καὶ ἀγρούς, καταλύσωσιν καὶ εὕρωσιν ἐπισιτισμόν. ὅτι ὧδε ἐν ἐρήμῳ τόπῳ ἐσμέν. 12 {NEQ} Late in the afternoon {NEQ} the twelve disciples came to him and said , Send the crowds away to the nearby villages and farms , so they can find food and lodging for the night . {NEQ} There is nothing to eat here in this remote place .
Luke.9:40 40καὶ ἐδεήθην τῶν μαθητῶν σου ἵνα ἐκβάλωσιν αὐτό, καὶ οὐκ ἠδυνήθησαν. 40 {NEQ} I begged your {NEQ} disciples to cast out the spirit , but they couldn’t do it .
Luke.9:45 45οἱ δὲ ἠγνόουν τὸ ῥῆμα τοῦτο. καὶ ἦν παρακεκαλυμμένον ἀπ᾽ αὐτῶν, ἵνα μὴ αἴσθωνται αὐτό, καὶ ἐφοβοῦντο ἐρωτῆσαι αὐτὸν περὶ τοῦ ῥήματος τούτου. 45 But they didn’t know what he meant . {NEQ} Its significance was hidden from them , so they couldn’t understand it , and they were afraid to ask him about it .
Luke.10:40 40 δὲ Μάρθα περιεσπᾶτο περὶ πολλὴν διακονίαν· ἐπιστᾶσα δὲ εἶπεν, Κύριε, οὐ μέλει σοι ὅτι ἀδελφή μου μόνην με κατέλιπεν διακονεῖν; εἰπὸν οὖν αὐτῇ ἵνα μοι συναντιλάβηται. 40 But {NEQ} Martha was distracted by the big dinner she was preparing . She came to Jesus and said , Lord , doesn’t it seem unfair to you that my {NEQ} sister just sits here while I do all the work ? {NEQ} Tell her to come and help me .
Luke.11:33 33οὐδεὶς λύχνον ἅψας εἰς κρύπτην τίθησιν οὐδὲ ὑπὸ τὸν μόδιον, ἀλλ᾽ ἐπὶ τὴν λυχνίαν, ἵνα οἱ εἰσπορευόμενοι τὸ φῶς βλέπωσιν. 33 No one lights a lamp and then hides it or puts it under a basket . * Instead , a lamp is placed on a stand , where its light can be seen by all who enter the house .
Luke.11:50 50ἵνα, ἐκζητηθῇ τὸ αἷμα πάντων τῶν προφητῶν τὸ ἐκκεχυμένον ἀπὸ καταβολῆς κόσμου ἀπὸ τῆς γενεᾶς ταύτης— 50 As a result , {RPT} this {NEQ} generation will be held responsible for the murder of all God’s prophets from the creation of the world
Luke.12:36 36καὶ ὑμεῖς ὅμοιοι ἀνθρώποις προσδεχομένοις τὸν κύριον ἑαυτῶν πότε ἀναλύσῃ ἐκ τῶν γάμων. ἵνα ἐλθόντος καὶ κρούσαντος εὐθέως ἀνοίξωσιν αὐτῷ. 36 as though you were waiting for your {NEQ} master {NEQ} to return from the wedding feast . Then you will be ready to open the door and let him in the moment he arrives and knocks .
Luke.14:10 10ἀλλ᾽ ὅταν κληθῇς, πορευθεὶς ἀνάπεσε εἰς τὸν ἔσχατον τόπον· ἵνα ὅταν ἔλθῃ κεκληκώς σε ἐρεῖ σοι, Φίλε, προσανάβηθι ἀνώτερον. τότε ἔσται σοι δόξα ἐνώπιον πάντων τῶν συνανακειμένων σοι. 10 Instead {RPT} {RPT} , take the lowest place at the foot of the table . Then when your {NEQ} host sees you , he will come and say , Friend , we have a better place for you ! Then you will be honored in front of all the other guests {RPT} .
Luke.14:23 23καὶ εἶπεν κύριος πρὸς τὸν δοῦλον, ̓Έξελθε εἰς τὰς ὁδοὺς καὶ φραγμοὺς καὶ ἀνάγκασον εἰσελθεῖν, ἵνα γεμισθῇ μου οἶκος. 23 So his {NEQ} master said , Go out into the country lanes and behind the hedges and urge anyone you find to come , so that the house {RPT} will be full .
Luke.14:29 29ἵνα μήποτε, θέντος αὐτοῦ θεμέλιον καὶ μὴ ἰσχύοντος ἐκτελέσαι, πάντες οἱ θεωροῦντες ἄρξωνται αὐτῷ ἐμπαίζειν, 29 Otherwise , you might complete only the foundation before running out of money , and then everyone would laugh at you .
Luke.15:29 29 δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν τῷ πατρὶ αὐτοῦ, Ἰδοὺ τοσαῦτα ἔτη δουλεύω σοι καὶ οὐδέποτε ἐντολήν σου παρῆλθον· καὶ ἐμοὶ οὐδέποτε ἔδωκας ἔριφον ἵνα μετὰ τῶν φίλων μου εὐφρανθῶ. 29 but he replied {RPT} {RPT} {RPT} , {NEQ} All these years I’ve slaved for you and never once refused to do a single thing you told me to . And in all that time you never gave me even one young goat for a feast with my {NEQ} friends .
Luke.16:4 4ἔγνων τί ποιήσω ἵνα ὅταν μετασταθῶ ἐκ τῆς οἰκονομίας δέξωνταί με εἰς τοὺς οἴκους αὐτῶν. 4 Ah , I know how to ensure that I’ll have plenty of friends who will give me a home when I am fired .
Luke.16:9 9καὶ ἐγὼ ὑμῖν λέγω· ἑαυτοῖς ποιήσατε φίλους ἐκ τοῦ μαμωνᾶ τῆς ἀδικίας. ἵνα, ὅταν ἐκλίπῃ, δέξωνται ὑμᾶς εἰς τὰς αἰωνίους σκηνάς. 9 {NEQ} {RPT} Here’s the lesson : Use your worldly resources to benefit others and make friends . Then , when your earthly possessions are gone , they will welcome you to an eternal home . * 
Luke.16:24 24καὶ αὐτὸς φωνήσας εἶπεν, Πάτερ Ἀβραάμ, ἐλέησόν με. καὶ πέμψον Λάζαρον ἵνα βάψῃ τὸ ἄκρον τοῦ δακτύλου αὐτοῦ ὕδατος καὶ καταψύξῃ τὴν γλῶσσάν μου· ὅτι ὀδυνῶμαι ἐν τῇ φλογὶ ταύτῃ. 24 {NEQ} The rich man shouted , Father Abraham , have some pity ! {NEQ} Send Lazarus over here to dip the tip of his {NEQ} finger in water and cool my {NEQ} tongue . {NEQ} I am in anguish in these {NEQ} flames .
Luke.16:27 27εἶπεν δέ, Ἐρωτῶ σε οὖν, πάτερ, ἵνα πέμψῃς αὐτὸν εἰς τὸν οἶκον τοῦ πατρός μου. 27 Then the rich man said , {NEQ} Please , Father Abraham , at least send him to my {NEQ} father’s {NEQ} home .
Luke.16:28 28ἔχω γὰρ πέντε ἀδελφούς, ὅπως διαμαρτύρηται αὐτοῖς ἵνα μὴ καὶ αὐτοὶ ἔλθωσιν εἰς τὸν τόπον τοῦτον τῆς βασάνου. 28 For I have five brothers , and I want him to warn them so they don’t end up in this {NEQ} place of {NEQ} torment .
Luke.17:2 2λυσιτελεῖ αὐτῷ εἰ λίθος μυλικὸς περίκειται περὶ τὸν τράχηλον αὐτοῦ καὶ ἔρριπται εἰς τὴν θάλασσαν ἵνα σκανδαλίσῃ τῶν μικρῶν τούτων ἕνα. 2 It would be better {RPT} {NEQ} to be thrown into the sea with a millstone hung around your {NEQ} neck than to cause one of these {NEQ} little ones to fall into sin .
Luke.18:5 5διά γε τὸ παρέχειν μοι κόπον τὴν χήραν ταύτην. ἐκδικήσω αὐτήν, ἵνα μὴ εἰς τέλος ἐρχομένη ὑπωπιάζῃ με. 5 but this {NEQ} woman is driving me crazy . I’m going to see that she gets justice , because she is wearing me out with her constant requests !
Luke.18:15 15προσέφερον δὲ αὐτῷ καὶ τὰ βρέφη ἵνα αὐτῶν ἅπτηται, ἰδόντες δὲ οἱ μαθηταὶ ἐπετίμων αὐτοῖς. 15 One day some parents brought their little children to Jesus so he could touch and bless them . But when the disciples saw this , they scolded the parents for bothering him .
Luke.18:39 39καὶ οἱ προάγοντες ἐπετίμων αὐτῷ ἵνα σιγήσῃ, αὐτός. δὲ πολλῷ μᾶλλον ἔκραζεν, Υἱὲ Δαυείδ, ἐλέησόν με. 39 Be quiet ! {NEQ} the people in front yelled at him . But he only shouted louder , Son of David , have mercy on me !
Luke.18:41 41Τί σοι θέλεις ποιήσω; δὲ εἶπεν, Κύριε, ἵνα ἀναβλέψω. 41 What do you want me to do for you ? Lord , he {NEQ} said , {NEQ} I want to see !
Luke.19:4 4καὶ προδραμὼν εἰς τὸ ἔμπροσθεν ἀνέβη ἐπὶ συκομορέαν ἵνα ἴδῃ αὐτόν, ὅτι ἐκείνης ἤμελλεν διέρχεσθαι. 4 So he ran ahead and climbed a sycamore-fig tree beside the road , {RPT} {RPT} {RPT} for Jesus was going to pass that way .
Luke.19:15 15καὶ ἐγένετο ἐν τῷ ἐπανελθεῖν αὐτὸν λαβόντα τὴν βασιλείαν, καὶ εἶπεν φωνηθῆναι αὐτῷ τοὺς δούλους τούτους οἷς δεδώκει τὸ ἀργύριον· ἵνα γνοῖ τί διεπραγματεύσαντο. 15 {NEQ} {NEQ} {NEQ} {NEQ} After he was crowned king , he returned and called in {RPT} the {NEQ} servants to whom he had given the money . {NEQ} He wanted to find out what their profits were .
Luke.20:10 10καὶ καιρῷ, ἀπέστειλεν πρὸς τοὺς γεωργοὺς δοῦλον ἵνα ἀπὸ τοῦ καρποῦ τοῦ ἀμπελῶνος δώσουσιν αὐτῷ. οἱ δὲ γεωργοὶ ἐξαπέστειλαν αὐτόν, δείραντες κενόν. 10 {NEQ} At the time of the grape harvest , he sent one of his servants to collect his share of the crop . But the farmers attacked the servant , beat him up , and sent him back empty-handed .
Luke.20:14 14ἰδόντες δὲ αὐτὸν οἱ γεωργοί, διελογίζοντο πρὸς ἀλλήλους λέγοντες, Οὗτός ἐστιν κληρονόμος. ἀποκτείνωμεν αὐτὸν ἵνα ἡμῶν γένηται κληρονομία. 14 But when the tenant farmers saw his son , they said to each other , {RPT} Here comes the heir to this estate . Let’s kill him {NEQ} and get the estate for ourselves !
Luke.20:20 20καὶ παρατηρήσαντες, ἀπέστειλαν ἐνκαθέτους ὑποκρινομένους ἑαυτοὺς δικαίους εἶναι· ἵνα ἐπιλάβωνται αὐτοῦ λόγου ὥστε παραδοῦναι αὐτὸν τῇ ἀρχῇ καὶ τῇ ἐξουσίᾳ τοῦ ἡγεμόνος. 20 {NEQ} Watching for their opportunity , the leaders sent spies pretending to be honest men . {NEQ} They tried to get Jesus to say something that could be reported to the Roman governor so he would arrest Jesus .
Luke.20:28 28ἐπηρώτησαν αὐτὸν λέγοντες· Διδάσκαλε, Μωυσῆς ἔγραψεν ἡμῖν ἐάν τινος ἀδελφὸς ἀποθάνῃ ἔχων γυναῖκα καὶ οὗτος ἄτεκνος ᾖ, ἵνα λάβῃ ἀδελφὸς αὐτοῦ τὴν γυναῖκα καὶ ἐξαναστήσῃ σπέρμα τῷ ἀδελφῷ αὐτοῦ. 28 They posed this question {RPT} : Teacher , Moses gave us a law that if a man dies , leaving a wife but {RPT} no children , his {NEQ} brother should marry the widow and have a child who will carry on the brother’s name {RPT} . * 
Luke.21:36 36ἀγρυπνεῖτε δὲ ἐν παντὶ καιρῷ· δεόμενοι ἵνα κατισχύσητε ἐκφυγεῖν ταῦτα πάντα τὰ μέλλοντα γίνεσθαι καὶ σταθῆναι ἔμπροσθεν τοῦ υἱοῦ τοῦ ἀνθρώπου. 36 {NEQ} Keep alert at all times . And pray that you might be strong enough to escape these {NEQ} coming horrors and stand before the Son of {NEQ} Man .
Luke.22:8 8καὶ ἀπέστειλεν Πέτρον καὶ Ἰωάνην εἰπών, Πορευθέντες ἑτοιμάσατε ἡμῖν τὸ πάσχα, ἵνα φάγωμεν. 8 {NEQ} Jesus sent Peter and John ahead and said , Go and prepare the Passover meal {RPT} , so we can eat it together .
Luke.22:30 30ἵνα ἔσθητε καὶ πίνητε ἐπὶ τῆς τραπέζης μου ἐν τῇ βασιλείᾳ μου. καὶ καθήσεσθε ἐπὶ θρόνων, τὰς δώδεκα φυλὰς κρίνοντες τοῦ Ἰσραήλ. 30 to eat and drink at my {NEQ} table in my {NEQ} Kingdom . And you will sit on thrones , judging the twelve tribes of {NEQ} Israel .
Luke.22:32 32ἐγὼ δὲ ἐδεήθην περὶ σοῦ, ἵνα μὴ ἐκλίπῃ πίστις σου. καὶ σύ ποτε ἐπιστρέψας, στήρισον τοὺς ἀδελφούς σου. 32 But I have pleaded in prayer for you , Simon , that your {NEQ} faith should not fail . So when you have repented and turned to me again , strengthen your {NEQ} brothers .
Luke.22:46 46καὶ εἶπεν αὐτοῖς, Τί καθεύδετε; ἀναστάντες προσεύχεσθε ἵνα μὴ εἰσέλθητε εἰς πειρασμόν. 46 Why are you sleeping ? {NEQ} he asked them . Get up and pray , so that you will not give in to {RPT} temptation .
John.1:7 7οὗτος ἦλθεν εἰς μαρτυρίαν ἵνα μαρτυρήσῃ περὶ τοῦ φωτός ἵνα πάντες πιστεύσωσιν δι᾽ αὐτοῦ. 7 {RPT} {RPT} to tell about the light so that everyone might believe because of his testimony .
John.1:8 8οὐκ ἦν ἐκεῖνος τὸ φῶς· ἀλλ᾽ ἵνα μαρτυρήσῃ περὶ τοῦ φωτός. 8 John himself was not the light ; he was simply a witness to tell about the light .
John.1:19 19καὶ αὕτη ἐστὶν μαρτυρία τοῦ Ἰωάνου ὅτε ἀπέστειλαν πρὸς αὐτὸν οἱ Ἰουδαῖοι ἐξ Ἱεροσολύμων ἱερεῖς καὶ Λευείτας ἵνα ἐρωτήσωσιν αὐτόν, Σὺ τίς εἶ; 19 {NEQ} This was {NEQ} John’s {NEQ} testimony when the Jewish leaders sent {RPT} {RPT} priests and Temple assistants * from Jerusalem to ask John , Who are you ?
John.1:22 22εἶπαν οὖν αὐτῷ, Τίς εἶ; ἵνα ἀπόκρισιν δῶμεν τοῖς πέμψασιν ἡμᾶς· τί λέγεις περὶ σεαυτοῦ; 22 Then {RPT} who are you ? {NEQ} We need an answer for those who sent us . What do you have to say about yourself ?
John.1:27 27ὀπίσω μου ἐρχόμενος, οὗ οὐκ εἰμὶ ἐγὼ ἄξιος ἵνα λύσω αὐτοῦ τὸν ἱμάντα τοῦ ὑποδήματος. 27 Though his ministry follows mine , {RPT} I’m not even worthy to be his slave and untie the straps of his sandal .
John.1:31 31κἀγὼ οὐκ ᾔδειν αὐτόν, ἀλλ᾽ ἵνα φανερωθῇ τῷ Ἰσραὴλ διὰ τοῦτο ἦλθον ἐγὼ ἐν ὕδατι βαπτίζων. 31 I did not recognize him as the Messiah , but I have been baptizing with water so that he might be revealed to {NEQ} Israel .
John.2:25 25καὶ ὅτι οὐ χρείαν εἶχεν ἵνα τις μαρτυρήσῃ περὶ τοῦ ἀνθρώπου αὐτὸς γὰρ ἐγίνωσκεν τί ἦν ἐν τῷ ἀνθρώπῳ. 25 {NEQ} {NEQ} No one needed to tell him what {NEQ} mankind is really like {RPT} {NEQ} {NEQ} {NEQ} {NEQ} {NEQ} {RPT} {RPT} .
John.3:15 15ἵνα πᾶς πιστεύων ἐν αὐτῷ ἔχῃ ζωὴν αἰώνιον. 15 so that everyone who believes in him will have eternal life . * 
John.3:16 16οὕτως γὰρ ἠγάπησεν θεὸς τὸν κόσμον ὥστε τὸν υἱὸν τὸν μονογενῆ ἔδωκεν, ἵνα πᾶς πιστεύων εἰς αὐτὸν μὴ ἀπόληται ἀλλὰ ἔχῃ ζωὴν αἰώνιον. 16 For {NEQ} God loved the world so much that he gave his one and only {NEQ} Son , so that everyone who believes in him will not perish but have eternal life .
John.3:17 17οὐ γὰρ ἀπέστειλεν θεὸς τὸν υἱὸν εἰς τὸν κόσμον ἵνα κρίνῃ τὸν κόσμον, ἀλλ᾽ ἵνα σωθῇ κόσμος δι᾽ αὐτοῦ. 17 {NEQ} {NEQ} God sent his Son into the world not to judge the world , but to save the world through him .
John.3:20 20πᾶς γὰρ φαῦλα πράσσων μισεῖ τὸ φῶς καὶ οὐκ ἔρχεται πρὸς τὸ φῶς ἵνα μὴ ἐλεγχθῇ τὰ ἔργα αὐτοῦ. 20 {NEQ} All who do evil hate the light and refuse to go near it for fear their {NEQ} sins will be exposed .
John.3:21 21 δὲ ποιῶν τὴν ἀλήθειαν ἔρχεται πρὸς τὸ φῶς ἵνα φανερωθῇ αὐτοῦ τὰ ἔργα ὅτι ἐν θεῷ ἐστὶν εἰργασμένα. 21 But those who do {NEQ} what is right come to the light so others can see that they are doing what God wants . * 
John.4:8 8οἱ γὰρ μαθηταὶ αὐτοῦ ἀπεληλύθεισαν εἰς τὴν πόλιν ἵνα τροφὰς ἀγοράσωσιν. 8 He was alone at the time because his {NEQ} disciples had gone into the village to buy some food .
John.4:15 15λέγει πρὸς αὐτὸν γυνή, Κύριε, δός μοι τοῦτο τὸ ὕδωρ· ἵνα μὴ διψῶ μηδὲ διέρχωμαι ἐνθάδε ἀντλεῖν. 15 Please , sir , the woman said {RPT} {RPT} , give me this {NEQ} water ! Then I’ll never be thirsty again , and I won’t have to come here to get water .
John.4:34 34λέγει αὐτοῖς Ἰησοῦς· Ἐμὸν βρῶμά ἐστιν ἵνα ποιήσω τὸ θέλημα τοῦ πέμψαντός με, καὶ τελειώσω αὐτοῦ τὸ ἔργον. 34 Then {NEQ} Jesus explained {RPT} : My nourishment comes from doing the will of God , who sent me , and from finishing his {NEQ} work .
John.4:36 36 θερίζων μισθὸν λαμβάνει, καὶ συνάγει καρπὸν εἰς ζωὴν αἰώνιον· ἵνα σπείρων ὁμοῦ χαίρῃ καὶ θερίζων. 36 The harvesters are paid good wages , and the fruit they harvest is people brought to eternal life . What joy awaits both the planter and the harvester alike !
John.4:47 47οὗτος ἀκούσας ὅτι Ἰησοῦς ἥκει ἐκ τῆς Ἰουδαίας εἰς τὴν Γαλιλαίαν, ἀπῆλθεν πρὸς αὐτόν. καὶ ἠρώτα ἵνα καταβῇ καὶ ἰάσηται αὐτοῦ τὸν υἱόν, ἤμελλεν γὰρ ἀποθνῄσκειν. 47 When he heard that Jesus had come from {NEQ} Judea to {NEQ} Galilee , he went and begged Jesus to come to Capernaum {NEQ} to heal his {NEQ} son , {NEQ} who was about to die .
John.5:7 7ἀπεκρίθη αὐτῷ ἀσθενῶν, Κύριε, ἄνθρωπον οὐκ ἔχω ἵνα ὅταν ταραχθῇ τὸ ὕδωρ βάλῃ με εἰς τὴν κολυμβήθραν· ἐν δὲ ἔρχομαι ἐγὼ ἄλλος πρὸ ἐμοῦ καταβαίνει. 7 I can’t , sir , the sick man said {RPT} , for I have no one to put me into the pool when the water bubbles up . Someone else {NEQ} {RPT} always gets there ahead of me .
John.5:14 14μετὰ ταῦτα εὑρίσκει αὐτὸν Ἰησοῦς ἐν τῷ ἱερῷ καὶ εἶπεν αὐτῷ, ̓Ίδε ὑγιὴς γέγονας· μηκέτι ἁμάρτανε, ἵνα μὴ χεῖρόν σοί τι γένηται. 14 But afterward {NEQ} Jesus found him in the Temple and told him , Now you are well ; so stop sinning , or something even worse may happen to you .
John.5:20 20 γὰρ πατὴρ φιλεῖ τὸν υἱὸν καὶ πάντα δείκνυσιν αὐτῷ αὐτὸς ποιεῖ. καί, μείζονα τούτων δείξει αὐτῷ ἔργα· ἵνα ὑμεῖς θαυμάζητε. 20 For the Father loves the Son and shows him everything {RPT} he is doing . In fact , the Father will show him how to do even greater works than healing this man . Then you will truly be astonished .
John.5:23 23ἵνα πάντες τιμῶσι τὸν υἱόν, καθὼς τιμῶσι τὸν πατέρα. μὴ τιμῶν τὸν υἱόν, οὐ τιμᾷ τὸν πατέρα τὸν πέμψαντα αὐτόν. 23 so that everyone will honor the Son , just as they honor the Father . Anyone who does not honor the Son is certainly not honoring the Father who sent him .
John.5:34 34ἐγὼ δὲ οὐ παρὰ ἀνθρώπου τὴν μαρτυρίαν λαμβάνω, ἀλλὰ ταῦτα λέγω ἵνα ὑμεῖς σωθῆτε. 34 Of course , I have no need of human {NEQ} witnesses , but I say these things so you might be saved .
John.5:36 36ἐγὼ δὲ ἔχω τὴν μαρτυρίαν μείζω τοῦ Ἰωάνου— τὰ γὰρ ἔργα δέδωκέν μοι πατήρ— ἵνα τελειώσω αὐτά. αὐτὰ τὰ ἔργα ποιῶ μαρτυρεῖ περὶ ἐμοῦ, ὅτι πατήρ με ἀπέσταλκεν. 36 But I have a greater witness than {NEQ} John my teachings and my miracles . {NEQ} {RPT} {RPT} The Father gave me these {NEQ} {NEQ} works {RPT} {RPT} to accomplish {RPT} , and they prove {RPT} that he sent me .
John.5:40 40καὶ οὐ θέλετε ἐλθεῖν πρός με ἵνα ζωὴν ἔχητε. 40 Yet you refuse to come to me to receive this life .
John.6:5 5ἐπάρας οὖν τοὺς ὀφθαλμοὺς Ἰησοῦς καὶ θεασάμενος ὅτι πολὺς ὄχλος ἔρχεται πρὸς αὐτόν. λέγει πρὸς Φίλιππον, Πόθεν ἀγοράσωμεν ἄρτους ἵνα φάγωσιν οὗτοι; 5 {NEQ} Jesus soon saw {NEQ} a huge crowd of people coming to look for him . Turning to Philip , he asked , Where can we buy bread to feed all these people ?
John.6:7 7ἀπεκρίθη αὐτῷ Φίλιππος, Διακοσίων δηναρίων ἄρτοι οὐκ ἀρκοῦσιν αὐτοῖς ἵνα ἕκαστος βραχὺ λάβῃ. 7 Philip replied {RPT} , Even if we worked for months , we wouldn’t have enough money * to feed them !
John.6:12 12ὡς δὲ ἐνεπλήσθησαν, λέγει τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ, Συναγάγετε τὰ περισσεύσαντα κλάσματα, ἵνα μή τι ἀπόληται. 12 After {NEQ} everyone was full , Jesus told his {NEQ} disciples , Now gather the leftovers , so that nothing is wasted .
John.6:15 15Ἰησοῦς οὖν γνοὺς ὅτι μέλλουσιν ἔρχεσθαι καὶ ἁρπάζειν αὐτὸν ἵνα ποιήσωσιν βασιλέα, ἀνεχώρησεν πάλιν εἰς τὸ ὄρος αὐτὸς μόνος. 15 {NEQ} When Jesus saw that they were ready to force him to be their king , he slipped away {NEQ} into the hills by himself .
John.6:28 28εἶπον οὖν πρὸς αὐτόν, Τί ποιῶμεν, ἵνα ἐργαζώμεθα τὰ ἔργα τοῦ θεοῦ; 28 {NEQ} They replied {RPT} , {NEQ} We want to perform {NEQ} God’s {NEQ} works , too . What should we do ?
John.6:29 29ἀπεκρίθη Ἰησοῦς καὶ εἶπεν αὐτοῖς, Τοῦτό ἐστιν τὸ ἔργον τοῦ θεοῦ· ἵνα πιστεύητε εἰς ὃν ἀπέστειλεν ἐκεῖνος. 29 {NEQ} Jesus told them , This is the only work {NEQ} God wants from you : {NEQ} Believe in the one {RPT} he has sent .
John.6:30 30εἶπον οὖν αὐτῷ, Τί οὖν ποιεῖς σὺ σημεῖον, ἵνα ἴδωμεν καὶ πιστεύσωμέν σοι; τί ἐργάζῃ; 30 {NEQ} They answered {RPT} , {RPT} {NEQ} Show us a miraculous sign if you {NEQ} want us to believe in you . What can you do ?
John.6:38 38ὅτι καταβέβηκα ἀπὸ τοῦ οὐρανοῦ οὐχ ἵνα ποιῶ τὸ θέλημα τὸ ἐμόν, ἀλλὰ τὸ θέλημα τοῦ πέμψαντός με. 38 For I have come down from {NEQ} heaven to do {NEQ} the will of God who sent me , not to do {RPT} my own {RPT} will .
John.6:39 39τοῦτο δέ ἐστιν τὸ θέλημα τοῦ πέμψαντός με, ἵνα πᾶν δέδωκέν μοι μὴ ἀπολέσω ἐξ αὐτοῦ, ἀλλὰ ἀναστήσω αὐτὸ τῇ ἐσχάτῃ ἡμέρᾳ. 39 And this is the will of God {RPT} , that I should not lose even one of all those he has given me , but that I should raise them up at the last day .
John.6:40 40τοῦτο γάρ ἐστιν τὸ θέλημα τοῦ πατρός μου ἵνα πᾶς θεωρῶν τὸν υἱὸν καὶ πιστεύων εἰς αὐτὸν ἔχῃ ζωὴν αἰώνιον. καὶ ἀναστήσω αὐτὸν ἐγὼ τῇ ἐσχάτῃ ἡμέρᾳ. 40 For it is my {NEQ} Father’s {NEQ} will that all who see his Son and believe in him should have eternal life . {NEQ} I will raise them up at the last day .
John.6:50 50οὗτός ἐστιν ἄρτος ἐκ τοῦ οὐρανοῦ καταβαίνων ἵνα τις ἐξ αὐτοῦ φάγῃ, καί, μὴ ἀποθάνῃ. 50 {RPT} {NEQ} {NEQ} Anyone who eats {NEQ} {RPT} the bread {RPT} from {NEQ} heaven , however , will never die .
John.7:3 3εἶπον οὖν πρὸς αὐτὸν οἱ ἀδελφοὶ αὐτοῦ, Μετάβηθι ἐντεῦθεν καὶ ὕπαγε εἰς τὴν Ἰουδαίαν, ἵνα καὶ οἱ μαθηταί σου θεωρήσουσιν σοῦ τὰ ἔργα ποιεῖς. 3 and Jesus' {NEQ} brothers said to him , Leave here and go to {NEQ} Judea , where {NEQ} {NEQ} your {NEQ} followers can see your {NEQ} miracles {RPT} {NEQ} !
John.7:23 23εἰ περιτομὴν λαμβάνει ἄνθρωπος ἐν σαββάτῳ ἵνα μὴ λυθῇ νόμος Μωυσέως. ἐμοὶ χολᾶτε ὅτι ὅλον ἄνθρωπον ὑγιῆ ἐποίησα ἐν σαββάτῳ; 23 For if the correct time for circumcising your son falls on the Sabbath , you go ahead and do it so as not to break the law of Moses . So why should you be angry with me for healing a man on the Sabbath ?
John.7:32 32ἤκουσαν οἱ Φαρισαῖοι τοῦ ὄχλου γογγύζοντος περὶ αὐτοῦ ταῦτα, καὶ ἀπέστειλαν οἱ ἀρχιερεῖς καὶ οἱ Φαρισαῖοι ὑπηρέτας ἵνα πιάσωσιν αὐτόν. 32 When the Pharisees heard that the crowds were whispering such things , they and the leading priests sent {NEQ} Temple guards to arrest Jesus .
John.8:6 6τοῦτο δὲ ἔλεγον πειράζοντες αὐτὸν ἵνα ἔχωσιν κατηγορεῖν αὐτοῦ, δὲ Ἰησοῦς κάτω κύψας τῷ δακτύλῳ κατέγραφεν εἰς τὴν γῆν. 6 {NEQ} They were trying to trap him into saying something {NEQ} they could use against him , but {NEQ} Jesus stooped down and wrote in the dust with his finger .
John.8:56 56Ἀβραὰμ πατὴρ ὑμῶν ἠγαλλιάσατο ἵνα ἴδῃ τὴν ἡμέραν τὴν ἐμήν. καὶ εἶδεν καὶ ἐχάρη. 56 Your {NEQ} father Abraham rejoiced as he looked forward to {RPT} my {RPT} coming . {NEQ} He saw it and was glad .
John.8:59 59ἦραν οὖν λίθους ἵνα βάλωσιν ἐπ᾽ αὐτόν. Ἰησοῦς δὲ ἐκρύβη καὶ ἐξῆλθεν ἐκ τοῦ ἱεροῦ. 59 At that point they picked up stones to throw at him . But Jesus was hidden from them and left {RPT} the Temple .
John.9:2 2καὶ ἠρώτησαν αὐτὸν οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ λέγοντες, Ῥαββεί, τίς ἥμαρτεν, οὗτος οἱ γονεῖς αὐτοῦ, ἵνα τυφλὸς γεννηθῇ; 2 Rabbi , his {NEQ} disciples {NEQ} asked him , why was this man born blind ? Was it because of his own sins or his {NEQ} parents' sins ?
John.9:3 3ἀπεκρίθη Ἰησοῦς, Οὔτε οὗτος ἥμαρτεν οὔτε οἱ γονεῖς αὐτοῦ· ἀλλ᾽ ἵνα φανερωθῇ τὰ ἔργα τοῦ θεοῦ ἐν αὐτῷ. 3 It was not because of his sins or his {NEQ} parents' sins , Jesus answered . {NEQ} This happened so the power of {NEQ} God could be seen in him .
John.9:22 22ταῦτα εἶπαν οἱ γονεῖς αὐτοῦ ὅτι ἐφοβοῦντο τοὺς Ἰουδαίους, ἤδη γὰρ συνετέθειντο οἱ Ἰουδαῖοι ἵνα ἐάν τις αὐτὸν ὁμολογήσῃ Χριστὸν ἀποσυνάγωγος γένηται. 22 His {NEQ} parents said this because they were afraid of the Jewish leaders , {NEQ} who had announced that {NEQ} anyone saying Jesus was the Messiah would be expelled from the synagogue .
John.9:36 36ἀπεκρίθη ἐκεῖνος καὶ εἶπεν, Καὶ τίς ἐστιν, κύριε; ἵνα πιστεύσω εἰς αὐτόν. 36 The man answered , {NEQ} Who is he , sir ? I want to believe in him .
John.9:39 39καὶ εἶπεν Ἰησοῦς, Εἰς κρίμα ἐγὼ εἰς τὸν κόσμον τοῦτον ἦλθον— ἵνα οἱ μὴ βλέποντες βλέπωσιν καὶ οἱ βλέποντες τυφλοὶ γένωνται. 39 Then {NEQ} Jesus told him , * I entered this {NEQ} world to render judgment to give sight to the blind and to show those who think they see * that they are blind .
John.10:10 10 κλέπτης οὐκ ἔρχεται εἰ μὴ ἵνα κλέψῃ καὶ θύσῃ καὶ ἀπολέσῃ· ἐγὼ ἦλθον ἵνα ζωὴν ἔχωσιν καὶ περισσὸν ἔχωσιν. 10 The thief’s purpose is to steal and kill and destroy . My purpose is to give them {NEQ} {RPT} a rich and satisfying life .
John.10:17 17διὰ τοῦτό με πατὴρ ἀγαπᾷ ὅτι ἐγὼ τίθημι τὴν ψυχήν μου ἵνα πάλιν λάβω αὐτήν. 17 {NEQ} {NEQ} The Father loves me because I sacrifice my {NEQ} life so I may take it back again .
John.10:31 31ἐβάστασαν πάλιν λίθους οἱ Ἰουδαῖοι ἵνα λιθάσωσιν αὐτόν. 31 Once again the people picked up stones to kill him .
John.10:38 38εἰ δὲ ποιῶ, κἂν ἐμοὶ μὴ πιστεύητε, τοῖς ἔργοις πιστεύετε· ἵνα γνῶτε καὶ γινώσκητε ὅτι ἐν ἐμοὶ πατὴρ κἀγὼ ἐν τῷ πατρί. 38 But if I do his work , believe in the evidence of the miraculous works I have done , even if you don’t believe me . Then you will know and understand that the Father is in me , and I am in the Father .
John.11:4 4ἀκούσας δὲ Ἰησοῦς εἶπεν, Αὕτη ἀσθένεια οὐκ ἔστιν πρὸς θάνατον· ἀλλ᾽ ὑπὲρ τῆς δόξης τοῦ θεοῦ ἵνα δοξασθῇ υἱὸς τοῦ θεοῦ δι᾽ αὐτῆς. 4 But when {NEQ} Jesus heard about it he said , Lazarus’s {NEQ} sickness will not end in death . No , it happened for the glory of {NEQ} God so that the Son of {NEQ} God will receive glory from this .
John.11:11 11ταῦτα εἶπεν, καὶ μετὰ τοῦτο λέγει αὐτοῖς, Λάζαρος φίλος ἡμῶν κεκοίμηται, ἀλλὰ πορεύομαι ἵνα ἐξυπνίσω αὐτόν. 11 {RPT} {RPT} Then he said {RPT} , Our {NEQ} friend Lazarus has fallen asleep , but now I will go {NEQ} and wake him up .
John.11:15 15καὶ χαίρω δι᾽ ὑμᾶς, ἵνα πιστεύσητε, ὅτι οὐκ ἤμην ἐκεῖ· ἀλλὰ ἄγωμεν πρὸς αὐτόν. 15 And for your sakes , I’m glad {NEQ} I wasn’t there , for now you will really believe . Come , let’s go see him .
John.11:16 16εἶπεν οὖν Θωμᾶς, λεγόμενος Δίδυμος, τοῖς συμμαθηταῖς, ̓Άγωμεν, καί— ἡμεῖς ἵνα ἀποθάνωμεν μετ᾽ αὐτοῦ. 16 {NEQ} Thomas , {NEQ} nicknamed the Twin , * said to his fellow disciples , Let’s go , too {RPT} {NEQ} and die with Jesus .
John.11:19 19πολλοὶ δὲ ἐκ τῶν Ἰουδαίων ἐληλύθεισαν πρὸς τὴν Μάρθαν καὶ Μαριὰμ ἵνα παραμυθήσωνται αὐτὰς περὶ τοῦ ἀδελφοῦ. 19 and many of the people had come to console {NEQ} Martha and Mary {RPT} in their loss .
John.11:31 31οἱ οὖν Ἰουδαῖοι οἱ ὄντες μετ᾽ αὐτῆς ἐν τῇ οἰκίᾳ καὶ παραμυθούμενοι αὐτὴν ἰδόντες τὴν Μαριὰμ ὅτι ταχέως ἀνέστη καὶ ἐξῆλθεν· ἠκολούθησαν αὐτῇ δόξαντες ὅτι ὑπάγει εἰς τὸ μνημεῖον ἵνα κλαύσῃ ἐκεῖ. 31 {NEQ} When the people who were {RPT} at the house {NEQ} consoling {NEQ} Mary saw her {NEQ} leave so hastily , they assumed {NEQ} she was going to Lazarus’s grave to weep . So they followed her there .
John.11:37 37τινὲς δὲ ἐξ αὐτῶν εἶπαν, Οὐκ ἐδύνατο οὗτος ἀνοίξας τοὺς ὀφθαλμοὺς τοῦ τυφλοῦ ποιῆσαι ἵνα καὶ οὗτος μὴ ἀποθάνῃ; 37 But some said {RPT} , This man {NEQ} healed a blind man . Couldn’t he have kept {NEQ} {NEQ} Lazarus from dying ?
John.11:42 42ἐγὼ δὲ ᾔδειν ὅτι πάντοτέ μου ἀκούεις, ἀλλὰ διὰ τὸν ὄχλον τὸν περιεστῶτα εἶπον, ἵνα πιστεύσωσιν ὅτι σύ με ἀπέστειλας. 42 {RPT} {NEQ} {NEQ} {NEQ} You always hear me , but I said it out loud for the sake of all these people {RPT} standing here , so that they will believe {NEQ} you sent me .
John.11:50 50οὐδὲ λογίζεσθε ὅτι συμφέρει ὑμῖν ἵνα εἷς ἄνθρωπος ἀποθάνῃ ὑπὲρ τοῦ λαοῦ καὶ μὴ ὅλον τὸ ἔθνος ἀπόληται. 50 You don’t realize that it’s better for you that one man should die for the people than for the whole nation to be destroyed .
John.11:52 52καὶ οὐχ ὑπὲρ τοῦ ἔθνους μόνον, ἀλλ᾽ ἵνα καὶ τὰ τέκνα τοῦ θεοῦ τὰ διεσκορπισμένα συναγάγῃ εἰς ἕν. 52 And not only for that nation , but to bring together and unite all the children of {NEQ} God {NEQ} scattered around the world .
John.11:53 53ἀπ᾽ ἐκείνης οὖν τῆς ἡμέρας, ἐβουλεύσαντο ἵνα ἀποκτείνωσιν αὐτόν. 53 So from that {NEQ} time on , the Jewish leaders began to plot {NEQ} Jesus' death .
John.11:55 55ἦν δὲ ἐγγὺς τὸ πάσχα τῶν Ἰουδαίων, καὶ ἀνέβησαν πολλοὶ εἰς Ἱεροσόλυμα ἐκ τῆς χώρας πρὸ τοῦ πάσχα ἵνα ἁγνίσωσιν ἑαυτούς. 55 It was now almost time for the Jewish {NEQ} Passover celebration , and many people from all over the country arrived in Jerusalem several days early so they could go through the purification ceremony before {NEQ} Passover began .
John.11:57 57δεδώκεισαν δέ, οἱ ἀρχιερεῖς καὶ οἱ Φαρισαῖοι ἐντολὰς ἵνα ἐάν τις γνῷ ποῦ ἐστὶν μηνύσῃ, ὅπως πιάσωσιν αὐτόν. 57 Meanwhile , the leading priests and {NEQ} Pharisees had publicly ordered that {NEQ} anyone seeing Jesus must report it immediately so they could arrest him .
John.12:7 7εἶπεν οὖν Ἰησοῦς, ̓Άφες αὐτήν· ἵνα εἰς τὴν ἡμέραν τοῦ ἐνταφιασμοῦ μου τηρήσῃ αὐτό. 7 {NEQ} {NEQ} Jesus replied , Leave her alone . She did this {NEQ} in preparation for my {NEQ} burial .
John.12:9 9ἔγνω οὖν ὄχλος πολὺς ἐκ τῶν Ἰουδαίων ὅτι ἐκεῖ ἐστίν, καὶ ἦλθαν οὐ διὰ τὸν Ἰησοῦν μόνον ἀλλ᾽ ἵνα καὶ τὸν Λάζαρον ἴδωσιν, ὃν ἤγειρεν ἐκ νεκρῶν. 9 {NEQ} When all {NEQ} the people * heard of Jesus' arrival , {NEQ} they flocked to see him and also to see {NEQ} Lazarus , the man Jesus had raised from the dead .
John.12:10 10ἐβουλεύσαντο δὲ οἱ ἀρχιερεῖς ἵνα, καί, τὸν Λάζαρον ἀποκτείνωσιν, 10 Then the leading priests decided to kill {NEQ} Lazarus , too ,
John.12:20 20ἦσαν δὲ ̔Έλληνές τινες ἐκ τῶν ἀναβαινόντων ἵνα προσκυνήσωσιν ἐν τῇ ἑορτῇ 20 {NEQ} {NEQ} Some Greeks who had come to Jerusalem for the Passover celebration
John.12:23 23 δὲ Ἰησοῦς ἀποκρίνεται αὐτοῖς λέγων, Ἐλήλυθεν ὥρα ἵνα δοξασθῇ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου. 23 {NEQ} {NEQ} Jesus replied , {RPT} Now the time has come for the Son of {NEQ} Man * to enter into his glory .
John.12:35 35εἶπεν οὖν αὐτοῖς Ἰησοῦς, ̓Έτι μικρὸν χρόνον τὸ φῶς ἐν ὑμῖν ἐστίν. περιπατεῖτε ὡς τὸ φῶς ἔχετε, ἵνα μὴ σκοτία ὑμᾶς καταλάβῃ. καὶ περιπατῶν ἐν τῇ σκοτίᾳ οὐκ οἶδεν ποῦ ὑπάγει. 35 {NEQ} {NEQ} Jesus replied {RPT} , My light will shine for you just a little longer . Walk in the light while you can , so the darkness will not overtake you . {NEQ} Those who walk in the darkness cannot see where they are going .
John.12:36 36ὡς τὸ φῶς ἔχετε πιστεύετε εἰς τὸ φῶς· ἵνα υἱοὶ φωτὸς γένησθε. ταῦτα ἐλάλησεν Ἰησοῦς, καὶ ἀπελθὼν ἐκρύβη ἀπ᾽ αὐτῶν. 36 Put your trust in the light while there is still time ; then you will become children of the light . After saying these things , Jesus went away and was hidden from them .
John.12:38 38ἵνα λόγος Ἠσαΐου τοῦ προφήτου πληρωθῇ ὃν εἶπεν· Κύριε, τίς ἐπίστευσεν τῇ ἀκοῇ ἡμῶν; καὶ βραχίων κυρίου τίνι ἀπεκαλύφθη; 38   {NEQ} This is exactly what Isaiah the prophet had predicted {RPT} {RPT} : LORD , who has believed our {NEQ} message ? {NEQ} To whom has the LORD revealed his powerful arm ? * 
John.12:40 40Τετύφλωκεν αὐτῶν τοὺς ὀφθαλμοὺς καὶ ἐπώρωσεν αὐτῶν τὴν καρδίαν— ἵνα μὴ ἴδωσιν τοῖς ὀφθαλμοῖς, καὶ νοήσωσιν τῇ καρδίᾳ, καὶ στραφῶσιν καὶ ἰάσομαι αὐτούς. 40 The Lord has blinded their {NEQ} eyes and hardened their {NEQ} hearts so that {NEQ} their eyes cannot see , and their {NEQ} hearts cannot understand , and they cannot turn to me and have me heal them . * 
John.12:42 42ὅμως μέντοι, καὶ ἐκ τῶν ἀρχόντων πολλοὶ ἐπίστευσαν εἰς αὐτόν, ἀλλὰ διὰ τοὺς Φαρισαίους οὐχ ὡμολόγουν ἵνα μὴ ἀποσυνάγωγοι γένωνται. 42 Many people did believe in him , however , including some of the Jewish leaders . But they wouldn’t admit it for fear that the Pharisees would expel them from the synagogue .
John.12:46 46ἐγὼ φῶς εἰς τὸν κόσμον ἐλήλυθα, ἵνα πᾶς πιστεύων εἰς ἐμὲ ἐν τῇ σκοτίᾳ μὴ μείνῃ. 46 I have come as a light to shine in this dark world , so that all who put their trust in me will no longer remain in the dark .
John.12:47 47καὶ ἐάν τίς μου ἀκούσῃ τῶν ῥημάτων καὶ μὴ φυλάξῃ ἐγὼ οὐ κρίνω αὐτόν, οὐ γὰρ ἦλθον ἵνα κρίνω τὸν κόσμον ἀλλ᾽ ἵνα σώσω τὸν κόσμον. 47 {NEQ} {NEQ} I will not judge those who hear me but don’t obey me {RPT} , for I have come to save the world and {NEQ} not to judge it .
John.13:1 1πρὸ δὲ τῆς ἑορτῆς τοῦ πάσχα, εἰδὼς Ἰησοῦς ὅτι ἦλθεν αὐτοῦ ὥρα ἵνα μεταβῇ ἐκ τοῦ κόσμου τούτου πρὸς τὸν πατέρα· ἀγαπήσας τοὺς ἰδίους τοὺς ἐν τῷ κόσμῳ, εἰς τέλος ἠγάπησεν αὐτούς. 13:1 {NEQ} Before the Passover {NEQ} celebration , {NEQ} Jesus knew that his {NEQ} hour had come to leave this {NEQ} world and return to his Father . He had loved his disciples {NEQ} during his ministry on {NEQ} earth , and now he loved them to the very end . * 
John.13:2 2καὶ δείπνου γινομένου, τοῦ διαβόλου ἤδη βεβληκότος εἰς τὴν καρδίαν, ἵνα παραδοῖ αὐτὸν Ἰούδας, Σίμωνος Ἰσκαριώτης· 2 It was time for supper , and the devil had already prompted Judas , * son of Simon Iscariot , to betray Jesus .
John.13:15 15ὑπόδειγμα γὰρ ἔδωκα ὑμῖν· ἵνα καθὼς ἐγὼ ἐποίησα ὑμῖν καὶ ὑμεῖς ποιῆτε. 15 {NEQ} I have given you an example to follow . {NEQ} {NEQ} {RPT} Do as I have done to you .
John.13:18 18οὐ περὶ πάντων ὑμῶν λέγω· ἐγὼ οἶδα τίνας ἐξελεξάμην. ἀλλ᾽ ἵνα γραφὴ πληρωθῇ· τρώγων μου τὸν ἄρτον ἐπῆρεν ἐπ᾽ ἐμὲ τὴν πτέρναν αὐτοῦ. 18 I am not saying these things to all of you ; I know the ones I have chosen . But {NEQ} this fulfills the Scripture that says , The one who eats my {NEQ} food has turned against me {RPT} . * 
John.13:19 19ἀπ᾽ ἄρτι λέγω ὑμῖν πρὸ τοῦ γενέσθαι, ἵνα πιστεύητε ὅταν γένηται ὅτι ἐγώ εἰμι. 19 {NEQ} {NEQ} I tell you this beforehand , so that when it happens you will believe that I AM the Messiah . * 
John.13:29 29τινὲς γὰρ ἐδόκουν, ἐπεὶ τὸ γλωσσόκομον εἶχεν Ἰούδας, ὅτι λέγει αὐτῷ Ἰησοῦς, Ἀγόρασον ὧν χρείαν ἔχομεν εἰς τὴν ἑορτὴν τοῖς πτωχοῖς ἵνα τι δῷ. 29 Since Judas was their treasurer , some {NEQ} thought {NEQ} Jesus {NEQ} was telling him to go and pay for the food or to give some money to the poor .
John.13:34 34ἐντολὴν καινὴν δίδωμι ὑμῖν· ἵνα ἀγαπᾶτε ἀλλήλους, καθὼς ἠγάπησα ὑμᾶς· ἵνα καὶ ὑμεῖς ἀγαπᾶτε ἀλλήλους. 34 So now I am giving you a new commandment : {NEQ} Love each other . Just as I have loved you , {NEQ} you should love each other .
John.14:3 3καὶ ἐὰν πορευθῶ καὶ ἑτοιμάσω τόπον ὑμῖν, πάλιν ἔρχομαι καὶ παραλήμψομαι ὑμᾶς πρὸς ἐμαυτόν, ἵνα ὅπου εἰμὶ ἐγὼ καὶ ὑμεῖς ἦτε. 3 When everything is ready {RPT} , I will come and get you , so that {NEQ} you will always be with me where I am .
John.14:13 13καὶ τι ἂν αἰτήσητε ἐν τῷ ὀνόματί μου, τοῦτο ποιήσω, ἵνα δοξασθῇ πατὴρ ἐν τῷ υἱῷ. 13 {NEQ} You can ask for anything in my {NEQ} name , and I will do it , so that the Son can bring glory to the Father .
John.14:16 16κἀγὼ ἐρωτήσω τὸν πατέρα καὶ ἄλλον παράκλητον δώσει ὑμῖν, ἵνα μεθ᾽ ὑμῶν εἰς τὸν αἰῶνα ᾖ. 16 And I will ask the Father , and he will give you another Advocate , * {NEQ} who will never leave you .
John.14:29 29καὶ νῦν εἴρηκα ὑμῖν πρὶν γενέσθαι ἵνα ὅταν γένηται πιστεύσητε. 29 {NEQ} {NEQ} I have told you these things before they happen so that when they do happen , you will believe .
John.14:31 31ἀλλ᾽ ἵνα γνῷ κόσμος ὅτι ἀγαπῶ τὸν πατέρα, καὶ καθὼς ἐντολὴν ἔδωκέν μοι πατήρ, οὕτως ποιῶ. ἐγείρεσθε, ἄγωμεν ἐντεῦθεν. 31 but {NEQ} I will do what the Father requires of me , {NEQ} so that the world will know that I love the Father . Come , let’s be going {NEQ} .
John.15:2 2πᾶν κλῆμα ἐν ἐμοὶ μὴ φέρον καρπὸν αἴρει αὐτό, καὶ πᾶν τὸ καρπὸν φέρον καθαίρει αὐτὸ ἵνα καρπὸν πλείονα φέρῃ. 2 He cuts off every branch of mine that doesn’t produce fruit {RPT} , and he prunes the branches that do bear {NEQ} fruit {RPT} so they will produce even more .
John.15:8 8ἐν τούτῳ ἐδοξάσθη πατήρ μου ἵνα καρπὸν πολὺν φέρητε καὶ γένησθε ἐμοὶ μαθηταί. 8 When you produce much fruit , {NEQ} you are my true disciples . This brings great glory to my {NEQ} Father .
John.15:11 11ταῦτα λελάληκα ὑμῖν ἵνα χαρὰ ἐμὴ ἐν ὑμῖν ᾖ· καὶ χαρὰ ὑμῶν πληρωθῇ. 11 I have told you these things so that you will be filled with {RPT} my {RPT} joy . {NEQ} Yes , your {NEQ} joy will overflow !
John.15:12 12αὕτη ἐστὶν ἐντολὴ ἐμή· ἵνα ἀγαπᾶτε ἀλλήλους καθὼς ἠγάπησα ὑμᾶς. 12 This is {RPT} my {RPT} commandment : {NEQ} Love each other in the same way I have loved you .
John.15:13 13μείζονα ταύτης ἀγάπην οὐδεὶς ἔχει, ἵνα τις τὴν ψυχὴν αὐτοῦ θῇ ὑπὲρ τῶν φίλων αὐτοῦ. 13 There is {RPT} no greater love than to {NEQ} lay down one’s {NEQ} life for one’s {NEQ} friends .
John.15:16 16οὐχ ὑμεῖς με