The Bible

Old Testament

New Testament

Give Us Feedback

ἵστημι (i(stemi, 2476.0)

Meanings

[when] having stood, came to an end, had stood, has stood, has stood firm, have been standing, have stood, have you been standing, have you stood, having been, having been standing, having placed, having stood, having stood [by], having taken [his] stand, having taken [its] stand, having taken [their] stand, he may establish, he set, he set [him], he stood, he will put, I have stood, may be established, may you place, set, set [him], stand, standing, stood, stood [still], there had stood, they placed, they put forward, they set up, they stood, to establish, to have stood, to make stand, to set [you], to stand, was standing, we confirm, we stand, weighed out, will be established, you have stood, you stand

Greek-English Concordance: 130 verses

  Greek (NLG) English (NLT)
Matt.4:5 5τότε παραλαμβάνει αὐτὸν διάβολος εἰς τὴν ἁγίαν πόλιν, καὶ ἔστησεν αὐτὸν ἐπὶ τὸ πτερύγιον τοῦ ἱεροῦ, 5 Then the devil took {RPT} him to the holy city , Jerusalem , to the highest point of the Temple ,
Matt.6:5 5καὶ ὅταν προσεύχησθε, οὐκ ἔσεσθε ὡς οἱ ὑποκριταί ὅτι φιλοῦσιν ἐν ταῖς συναγωγαῖς καὶ ἐν ταῖς γωνίαις τῶν πλατειῶν ἑστῶτες προσεύχεσθαι ὅπως φανῶσιν τοῖς ἀνθρώποις. ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ἀπέχουσι τὸν μισθὸν αὐτῶν. 5 {NEQ} When you pray , don’t be like the hypocrites who {NEQ} love to pray publicly on {NEQ} street {NEQ} corners and in the synagogues where everyone can see them . I tell you the truth , that is all the reward they will ever get .
Matt.12:46 46ἔτι αὐτοῦ λαλοῦντος τοῖς ὄχλοις, ἰδοὺ μήτηρ καὶ οἱ ἀδελφοὶ αὐτοῦ εἱστήκεισαν ἔξω, ζητοῦντες αὐτῷ λαλῆσαι. 46 As Jesus was speaking to the crowd , his {NEQ} {NEQ} mother and {NEQ} brothers stood outside , asking to speak to him .
Matt.12:47 47εἶπεν δέ τις αὐτῷ, Ἰδοὺ μήτηρ σου καὶ οἱ ἀδελφοί σου ἔξω ἑστήκασιν, ζητοῦντές σοι λαλῆσαι. 47 {NEQ} Someone told Jesus , {NEQ} Your {NEQ} mother and your {NEQ} brothers are outside , and they want to speak to you . * 
Matt.13:2 2καὶ συνήχθησαν πρὸς αὐτὸν ὄχλοι πολλοί, ὥστε αὐτὸν εἰς πλοῖον ἐμβάντα καθῆσθαι. καὶ πᾶς ὄχλος ἐπὶ τὸν αἰγιαλὸν εἱστήκει. 2 {NEQ} A large crowd soon gathered around him , so he got into a boat . Then he sat there and taught as the people stood on the shore .
Matt.16:28 28ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ὅτι εἰσίν τινες τῶν ὧδε ἑστώτων οἵτινες οὐ μὴ γεύσωνται θανάτου ἕως ἂν ἴδωσιν τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου ἐρχόμενον ἐν τῇ βασιλείᾳ αὐτοῦ. 28 And I tell you the truth , {NEQ} some {NEQ} standing here right now {RPT} will not die before they see the Son of {NEQ} Man coming in his {NEQ} Kingdom .
Matt.18:2 2καὶ προσκαλεσάμενος παιδίον ἔστησεν αὐτὸ ἐν μέσῳ αὐτῶν. 2 {NEQ} Jesus called a little child to him and put the child among them .
Matt.18:16 16ἐὰν δὲ μὴ ἀκούσῃ, παράλαβε μετὰ σοῦ ἔτι ἕνα δύο, ἵνα ἐπὶ στόματος δύο μαρτύρων τριῶν σταθῇ πᾶν ῥῆμα. 16 But if you are unsuccessful , take {NEQ} one or two others with you and go back again , so that everything you say may be confirmed by two or three witnesses .
Matt.20:3 3καὶ ἐξελθὼν περὶ τρίτην ὥραν εἶδεν ἄλλους ἑστῶτας ἐν τῇ ἀγορᾷ ἀργούς. 3 {NEQ} At nine o’clock in the morning he was passing through the marketplace and saw some people standing around doing nothing .
Matt.20:6 6περὶ δὲ τὴν ἑνδεκάτην ἐξελθὼν εὗρεν ἄλλους ἑστῶτας. καὶ λέγει αὐτοῖς, Τί ὧδε ἑστήκατε ὅλην τὴν ἡμέραν ἀργοί; 6 At {NEQ} {NEQ} five o’clock that afternoon he was in town again and saw some more people standing around . {NEQ} He asked them , Why haven’t you been working today {NEQ} ?
Matt.20:32 32καὶ στὰς Ἰησοῦς ἐφώνησεν αὐτούς, καὶ εἶπεν, Τί θέλετε ποιήσω ὑμῖν; 32 {NEQ} When {NEQ} Jesus heard them , he stopped and called , {NEQ} What do you want me to do for you ?
Matt.24:15 15ὅταν οὖν ἴδητε τὸ βδέλυγμα τῆς ἐρημώσεως— τὸ ῥηθὲν διὰ Δανιὴλ τοῦ προφήτου— ἑστὸς ἐν τόπῳ ἁγίῳ. (ὁ ἀναγινώσκων, νοείτω.) 15 The day is coming when you will see what Daniel the prophet spoke about the sacrilegious object that causes desecration * standing in the Holy Place . ( Reader , pay attention ! )
Matt.25:33 33καὶ στήσει τὰ μὲν πρόβατα ἐκ δεξιῶν αὐτοῦ τὰ δὲ ἐρίφια ἐξ εὐωνύμων. 33 {NEQ} He will place the sheep at his right hand and the goats at his left .
Matt.26:15 15εἶπεν, Τί θέλετέ μοι δοῦναι, κἀγὼ ὑμῖν παραδώσω αὐτόν; οἱ δὲ ἔστησαν αὐτῷ τριάκοντα ἀργύρια. 15 and asked , How much will you pay me {NEQ} to betray Jesus to you ? And they gave him thirty pieces of silver .
Matt.26:73 73μετὰ μικρὸν δὲ προσελθόντες οἱ ἑστῶτες εἶπον τῷ Πέτρῳ, Ἀληθῶς καὶ σὺ ἐξ αὐτῶν εἶ· καὶ γὰρ λαλιά σου δῆλόν σε ποιεῖ. 73 A little later {NEQ} some of the other bystanders came over to {NEQ} Peter and said , {NEQ} You must be one of them ; {NEQ} {NEQ} we can tell by {RPT} your Galilean accent .
Matt.27:47 47τινὲς δὲ τῶν ἐκεῖ ἑστηκότων ἀκούσαντες ἔλεγον ὅτι Ἠλείαν φωνεῖ οὗτος. 47 {NEQ} Some of the bystanders misunderstood and thought {NEQ} he was calling for the prophet Elijah .
Mark.3:25 25καί, ἐὰν οἰκία ἐφ᾽ ἑαυτὴν μερισθῇ οὐ δυνήσεται οἰκία ἐκείνη στῆναι. 25 Similarly , {NEQ} a family splintered by feuding will fall apart {NEQ} {RPT} {RPT} .
Mark.3:26 26καὶ εἰ Σατανᾶς ἀνέστη ἐφ᾽ ἑαυτὸν καὶ ἐμερίσθη, οὐ δύναται στῆναι ἀλλὰ τέλος ἔχει; 26 And if {NEQ} Satan is divided and fights against himself , how can he stand ? He would never survive .
Mark.9:1 1καὶ ἔλεγεν αὐτοῖς, Ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ὅτι εἰσίν τινες ὧδε τῶν ἑστηκότων οἵτινες οὐ μὴ γεύσωνται θανάτου ἕως ἂν ἴδωσιν τὴν βασιλείαν τοῦ θεοῦ ἐληλυθυῖαν ἐν δυνάμει. 9:1 {NEQ} Jesus went on to say {RPT} , I tell you the truth , {NEQ} some {NEQ} standing here right now will {RPT} not die before they see the Kingdom of {NEQ} God arrive in great power !
Mark.9:36 36καὶ λαβὼν παιδίον ἔστησεν αὐτὸ ἐν μέσῳ αὐτῶν. καὶ ἐναγκαλισάμενος αὐτό, εἶπεν αὐτοῖς, 36 Then he put a little child among them {RPT} . {NEQ} Taking the child in his arms , he said to them ,
Mark.10:49 49καὶ στάς, Ἰησοῦς εἶπεν, Φωνήσατε αὐτόν. καὶ φωνοῦσι τὸν τυφλόν. λέγοντες αὐτῷ, Θάρσει· ἔγειρε, φωνεῖ σε. 49   When {NEQ} Jesus heard him , he stopped and said , Tell him to come here . So they called the blind man . Cheer up , they said {RPT} . Come on , he’s calling you !
Mark.11:5 5καὶ λύουσιν αὐτόν, καί τινες τῶν ἐκεῖ ἑστηκότων ἔλεγον αὐτοῖς, Τί ποιεῖτε, λύοντες τὸν πῶλον; 5 As they were untying it , {NEQ} some {NEQ} bystanders {RPT} demanded {RPT} , What are you doing , untying that colt ?
Mark.13:14 14ὅταν δὲ ἴδητε τὸ βδέλυγμα τῆς ἐρημώσεως ἑστηκότα ὅπου οὐ δεῖ. (ὁ ἀναγινώσκων, νοείτω.) τότε οἱ ἐν τῇ Ἰουδαίᾳ φευγέτωσαν εἰς τὰ ὄρη. 14 {NEQ} The day is coming when you will see the sacrilegious object that causes desecration * standing where he * should not be . ( Reader , pay attention ! ) Then those in {NEQ} Judea must flee to the hills .
Luke.1:11 11ὤφθη δὲ αὐτῷ ἄγγελος κυρίου, ἑστὼς ἐκ δεξιῶν τοῦ θυσιαστηρίου τοῦ θυμιάματος. 11 While Zechariah was in the sanctuary , an angel of the Lord appeared {NEQ} to him , standing to the right of the {RPT} incense altar .
Luke.4:9 9ἤγαγεν δὲ αὐτὸν εἰς Ἰερουσαλήμ, καὶ ἔστησεν ἐπὶ τὸ πτερύγιον τοῦ ἱεροῦ, καὶ εἶπεν αὐτῷ, Εἰ υἱὸς εἶ τοῦ θεοῦ, βάλε σεαυτὸν ἐντεῦθεν κάτω. 9 Then the devil took him to Jerusalem , to the highest point of the Temple , and said {RPT} , If you are the Son of {NEQ} God , jump off !
Luke.5:1 1ἐγένετο δὲ ἐν τῷ τὸν ὄχλον ἐπικεῖσθαι αὐτῷ καὶ ἀκούειν τὸν λόγον τοῦ θεοῦ, καὶ αὐτὸς ἦν ἑστὼς παρὰ τὴν λίμνην Γεννησαρέτ. 5:1 One day as {NEQ} Jesus was preaching on the shore of the Sea of Galilee , * {NEQ} {NEQ} {NEQ} great crowds pressed in on him {NEQ} to listen to the word of {NEQ} God .
Luke.5:2 2καὶ εἶδεν πλοῖα δύο ἑστῶτα παρὰ τὴν λίμνην, οἱ δὲ ἁλεεῖς ἀπ᾽ αὐτῶν ἀποβάντες ἔπλυνον τὰ δίκτυα. 2 {NEQ} He noticed two empty boats at the water’s edge , for the fishermen had left them and were washing their nets .
Luke.6:8 8αὐτὸς δὲ ᾔδει τοὺς διαλογισμοὺς αὐτῶν. εἶπεν δὲ τῷ ἀνδρὶ τῷ ξηρὰν ἔχοντι τὴν χεῖρα, ̓Έγειρε καὶ στῆθι εἰς τὸ μέσον· καὶ ἀναστὰς ἔστη. 8 But Jesus knew their {NEQ} thoughts . {NEQ} He said to the man with the {RPT} deformed hand , Come and stand in front of everyone . So the man came forward .
Luke.6:17 17καὶ καταβὰς μετ᾽ αὐτῶν ἔστη ἐπὶ τόπου πεδινοῦ, καὶ ὄχλος πολὺς μαθητῶν αὐτοῦ καὶ πλῆθος πολὺ τοῦ λαοῦ· ἀπὸ πάσης τῆς Ἰουδαίας καὶ Ἰερουσαλὴμ καὶ τῆς παραλίου Τύρου καὶ Σιδῶνος. 17 {NEQ} When they came down from the mountain , the disciples stood with Jesus on a large , level area , {NEQ} surrounded by many of his followers and by the crowds . There were {NEQ} people from all over {NEQ} Judea and from Jerusalem and from as far north as the seacoasts of Tyre and Sidon .
Luke.7:14 14καὶ προσελθὼν ἥψατο τῆς σοροῦ, οἱ δὲ βαστάζοντες ἔστησαν. καὶ εἶπεν, Νεανίσκε, σοὶ λέγω, ἐγέρθητι. 14 Then he walked over to the coffin and touched it , and the bearers stopped . Young man , {NEQ} he said , I tell you , get up .
Luke.7:38 38καὶ στᾶσα ὀπίσω παρὰ τοὺς πόδας αὐτοῦ, κλαίουσα· τοῖς δάκρυσιν ἤρξατο βρέχειν τοὺς πόδας αὐτοῦ. καὶ ταῖς θριξὶν τῆς κεφαλῆς αὐτῆς ἐξέμασσεν. καὶ κατεφίλει τοὺς πόδας αὐτοῦ καὶ ἤλειφεν τῷ μύρῳ. 38 Then she knelt behind him at his {NEQ} feet , weeping . Her {NEQ} tears fell on his {NEQ} feet , and she wiped them off {NEQ} with her hair . Then she kept kissing his {NEQ} feet and putting {NEQ} perfume on them .
Luke.8:20 20ἀπηγγέλη δὲ αὐτῷ, μήτηρ σου καὶ οἱ ἀδελφοί σου ἑστήκασιν ἔξω, ἰδεῖν θέλοντές σε. 20 {NEQ} Someone told Jesus , Your {NEQ} mother and your {NEQ} brothers are outside , and they want to see you .
Luke.8:44 44προσελθοῦσα ὄπισθεν, ἥψατο τοῦ κρασπέδου τοῦ ἱματίου αὐτοῦ. καὶ παραχρῆμα, ἔστη ῥύσις τοῦ αἵματος αὐτῆς. 44 Coming up behind Jesus , she touched the fringe of his {NEQ} robe . Immediately , the bleeding stopped {RPT} .
Luke.9:27 27λέγω δὲ ὑμῖν ἀληθῶς, εἰσίν τινες τῶν αὐτοῦ ἑστηκότων οἳ οὐ μὴ γεύσωνται θανάτου ἕως ἂν ἴδωσιν τὴν βασιλείαν τοῦ θεοῦ. 27 {NEQ} I tell you the truth , some {NEQ} standing here right now {RPT} will not die before they see the Kingdom of {NEQ} God .
Luke.9:47 47 δὲ Ἰησοῦς εἰδὼς τὸν διαλογισμὸν τῆς καρδίας αὐτῶν, ἐπιλαβόμενος παιδίον ἔστησεν αὐτὸ παρ᾽ ἑαυτῷ. 47 But {NEQ} Jesus knew their {NEQ} thoughts , so he brought a little child {RPT} to his side .
Luke.13:25 25ἀφ᾽ οὗ ἂν ἐγερθῇ οἰκοδεσπότης καὶ ἀποκλείσῃ τὴν θύραν, καὶ ἄρξησθε ἔξω ἑστάναι καὶ κρούειν τὴν θύραν λέγοντες, Κύριε, ἄνοιξον ἡμῖν. καὶ ἀποκριθεὶς ἐρεῖ ὑμῖν, Οὐκ οἶδα ὑμᾶς πόθεν ἐστέ. 25 When the master of the house {RPT} {NEQ} has locked the door , it will be too late . {NEQ} You will stand outside {NEQ} knocking and pleading {NEQ} {RPT} , Lord , open the door for us ! But he will reply {RPT} , I don’t know you or where you come from .
Luke.17:12 12καὶ εἰσερχομένου αὐτοῦ εἴς τινα κώμην, ἀπήντησαν δέκα λεπροὶ ἄνδρες, οἳ ἔστησαν πόρρωθεν, 12 {NEQ} As he entered {RPT} a village there , {NEQ} ten lepers {RPT} stood at a distance ,
Luke.18:13 13 δὲ τελώνης μακρόθεν ἑστὼς οὐκ ἤθελεν οὐδὲ τοὺς ὀφθαλμοὺς ἐπᾶραι εἰς τὸν οὐρανόν. ἀλλ᾽ ἔτυπτε τὸ στῆθος αὐτοῦ, λέγων, θεός, ἱλάσθητί μοι, τῷ ἁμαρτωλῷ. 13 But the tax collector stood at a distance and dared not even lift his eyes to {NEQ} heaven as he prayed . Instead , he beat his {NEQ} chest in sorrow , saying , {NEQ} O God , be merciful to me , for I am a sinner .
Luke.23:10 10εἱστήκεισαν δὲ οἱ ἀρχιερεῖς καὶ οἱ γραμματεῖς εὐτόνως κατηγοροῦντες αὐτοῦ. 10 Meanwhile , the leading priests and the teachers of religious law stood there shouting their accusations {RPT} .
Luke.23:35 35καὶ εἱστήκει λαὸς θεωρῶν ἐξεμυκτήριζον δὲ καὶ οἱ ἄρχοντες λέγοντες· ̓Άλλους ἔσωσεν, σωσάτω ἑαυτόν, εἰ οὗτός ἐστιν Χριστὸς τοῦ θεοῦ, ἐκλεκτός. 35 {NEQ} {NEQ} The crowd watched and the leaders scoffed . He saved others , they said , let him save himself if he is really {NEQ} God’s {NEQ} Messiah , the Chosen One .
Luke.23:49 49εἱστήκεισαν δέ, πάντες οἱ γνωστοὶ αὐτῷ ἀπὸ μακρόθεν, καὶ γυναῖκες αἱ συνακολουθοῦσαι αὐτῷ ἀπὸ τῆς Γαλιλαίας ὁρῶσαι ταῦτα. 49 But Jesus' {NEQ} {NEQ} friends , including the women who had followed him from {NEQ} Galilee , stood at a distance watching {RPT} .
Luke.24:36 36ταῦτα δὲ αὐτῶν λαλούντων, αὐτὸς ἔστη ἐν μέσῳ αὐτῶν. καὶ λέγει αὐτοῖς, Εἰρήνη ὑμῖν. 36 And just as they were telling about it , Jesus himself was suddenly standing there among them . Peace be with you , {NEQ} he said {RPT} .
John.1:35 35τῇ ἐπαύριον, πάλιν εἱστήκει Ἰωάνης καὶ ἐκ τῶν μαθητῶν αὐτοῦ δύο· 35 The following day John was again standing with two of his {NEQ} disciples .
John.3:29 29 ἔχων τὴν νύμφην νυμφίος ἐστίν· δὲ φίλος τοῦ νυμφίου ἑστηκὼς καὶ ἀκούων αὐτοῦ χαρᾷ χαίρει διὰ τὴν φωνὴν τοῦ νυμφίου. αὕτη οὖν, χαρὰ ἐμὴ πεπλήρωται. 29 It is the bridegroom who marries the bride , and the best man is simply glad {NEQ} to stand with him and hear his vows . Therefore , {RPT} {RPT} I am filled with {RPT} joy at his success .
John.6:22 22τῇ ἐπαύριον ὄχλος ἑστηκὼς πέραν τῆς θαλάσσης εἶδον ὅτι πλοιάριον ἄλλο οὐκ ἦν ἐκεῖ εἰ μὴ ἕν, καὶ ὅτι οὐ συνεισῆλθεν τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ Ἰησοῦς εἰς τὸ πλοῖον ἀλλὰ μόνοι οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ ἀπῆλθον· 22 The next day the crowd that had stayed on the far {NEQ} shore saw that the disciples {RPT} had taken the only boat {RPT} , and {NEQ} they realized {NEQ} Jesus had not gone with them {RPT} .
John.7:37 37ἐν δὲ τῇ ἐσχάτῃ ἡμέρᾳ τῇ μεγάλῃ τῆς ἑορτῆς, εἱστήκει Ἰησοῦς καὶ ἔκραξεν λέγων, Ἐάν τις διψᾷ ἐρχέσθω πρός με καὶ πινέτω. 37 {NEQ} On the last day , the climax of the festival , {NEQ} Jesus stood and shouted to the crowds , {NEQ} Anyone who is thirsty may come to me !
John.8:3 3ἄγουσιν δὲ οἱ γραμματεῖς καὶ οἱ Φαρισαῖοι γυναῖκα ἐπὶ μοιχείᾳ κατειλημμένην· καὶ στήσαντες αὐτὴν ἐν μέσῳ, 3 As he was speaking , the teachers of religious law and the Pharisees brought a woman who had been caught in the act of adultery . {NEQ} They put her in front of the crowd .
John.8:44 44ὑμεῖς ἐκ τοῦ πατρὸς τοῦ διαβόλου ἐστέ, καὶ τὰς ἐπιθυμίας τοῦ πατρὸς ὑμῶν θέλετε ποιεῖν. ἐκεῖνος ἀνθρωποκτόνος ἦν ἀπ᾽ ἀρχῆς· καὶ ἐν τῇ ἀληθείᾳ οὐκ ἔστηκεν, ὅτι οὐκ ἔστιν ἀλήθεια ἐν αὐτῷ. ὅταν λαλῇ τὸ ψεῦδος, ἐκ τῶν ἰδίων λαλεῖ· ὅτι ψεύστης ἐστὶν καὶ πατὴρ αὐτοῦ. 44 For you are the children of your father the devil , and you love to do the evil things he does . He was a murderer from the beginning . {NEQ} He has always hated the truth , because there is no truth in him . When he lies , it is consistent with his character ; for he is a liar and the father of lies .
John.11:56 56ἐζήτουν οὖν τὸν Ἰησοῦν, καὶ ἔλεγον μετ᾽ ἀλλήλων ἐν τῷ ἱερῷ ἑστηκότες, Τί δοκεῖ ὑμῖν; ὅτι οὐ μὴ ἔλθῃ εἰς τὴν ἑορτήν; 56 {NEQ} They kept looking for {NEQ} Jesus , but as they stood around in the Temple , they said to each other , What do you think ? {NEQ} He won’t come for {NEQ} Passover , will he ?
John.12:29 29 οὖν ὄχλος ἑστὼς καὶ ἀκούσας ἔλεγεν, βροντὴν γεγονέναι, ἄλλοι ἔλεγον ἄγγελος αὐτῷ λελάληκεν. 29   {NEQ} When the crowd {NEQ} {NEQ} heard the voice , some thought it was thunder , while others declared an angel had spoken to him .
John.18:5 5ἀπεκρίθησαν αὐτῷ, Ἰησοῦν τὸν Ναζωραῖον. λέγει αὐτοῖς, Ἐγώ εἰμι. (εἱστήκει δὲ καὶ Ἰούδας, παραδιδούς, αὐτὸν μετ᾽ αὐτῶν.) 5 Jesus the Nazarene , * they replied {RPT} . I AM he , * Jesus said {RPT} . ( Judas , who betrayed him , was standing {NEQ} {NEQ} with them . )
John.18:16 16 δὲ Πέτρος εἱστήκει πρὸς τῇ θύρᾳ ἔξω. ἐξῆλθεν οὖν μαθητὴς ἄλλος γνωστὸς τοῦ ἀρχιερέως καὶ εἶπεν τῇ θυρωρῷ, καὶ εἰσήγαγεν τὸν Πέτρον. 16 {NEQ} {NEQ} Peter had to stay outside the gate . Then the disciple {RPT} {RPT} who knew the high priest {NEQ} {NEQ} spoke to the woman watching at the gate , and she let {NEQ} Peter in .
John.18:18 18εἱστήκεισαν δὲ οἱ δοῦλοι καὶ οἱ ὑπηρέται ἀνθρακιὰν πεποιηκότες, ὅτι ψῦχος ἦν. καὶ ἐθερμαίνοντο, ἦν δὲ καὶ Πέτρος μετ᾽ αὐτῶν ἑστώς, καὶ θερμαινόμενος. 18 Because it was cold , the household servants and the guards had made a charcoal fire . {NEQ} They stood around it , {NEQ} warming themselves , and {NEQ} {NEQ} Peter stood with them , {NEQ} warming himself .
John.18:25 25ἦν δὲ Σίμων Πέτρος ἑστὼς καὶ θερμαινόμενος, εἶπον οὖν αὐτῷ, Μὴ καὶ σὺ ἐκ τῶν μαθητῶν αὐτοῦ εἶ; ἠρνήσατο ἐκεῖνος καὶ εἶπεν, Οὐκ εἰμί. 25 Meanwhile , as Simon Peter was standing {NEQ} by the fire warming himself , {NEQ} they asked him again , {NEQ} You’re not one of his {NEQ} disciples , are you ? He denied it , {NEQ} saying , No , I am not .
John.19:25 25εἱστήκεισαν δὲ παρὰ τῷ σταυρῷ τοῦ Ἰησοῦ μήτηρ αὐτοῦ, καὶ ἀδελφὴ τῆς μητρὸς αὐτοῦ, Μαρία (ἡ τοῦ Κλωπᾶ), καὶ Μαρία Μαγδαληνή. 25 {NEQ} Standing near the cross were {NEQ} Jesus' {RPT} {NEQ} mother , and his {NEQ} mother’s {NEQ} sister , Mary ( the wife of {NEQ} Clopas ) , and Mary {NEQ} Magdalene .
John.20:11 11Μαρία δὲ εἱστήκει πρὸς τῷ μνημείῳ ἔξω κλαίουσα, ὡς οὖν ἔκλαιεν, παρέκυψεν εἰς τὸ μνημεῖον. 11 Mary {NEQ} was standing outside the tomb crying , and as she wept , she stooped and looked in .
John.20:14 14ταῦτα εἰποῦσα ἐστράφη εἰς τὰ ὀπίσω καὶ θεωρεῖ τὸν Ἰησοῦν ἑστῶτα, καὶ οὐκ ᾔδει ὅτι Ἰησοῦς ἐστίν. 14 {RPT} {RPT} She turned to leave and saw someone standing there . It was Jesus , but she didn’t recognize him .
John.20:19 19οὔσης οὖν ὀψίας τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ τῇ μιᾷ σαββάτων, καὶ τῶν θυρῶν κεκλεισμένων ὅπου ἦσαν οἱ μαθηταὶ διὰ τὸν φόβον τῶν Ἰουδαίων. ἦλθεν Ἰησοῦς καὶ ἔστη εἰς τὸ μέσον καὶ λέγει αὐτοῖς, Εἰρήνη ὑμῖν. 19 {NEQ} {NEQ} That Sunday evening * the disciples were meeting {NEQ} behind locked {NEQ} doors {RPT} because they were afraid of the Jewish leaders . Suddenly , {NEQ} Jesus {NEQ} was standing there among them ! Peace be with you , {NEQ} he said {RPT} .
John.20:26 26καὶ μεθ᾽ ἡμέρας ὀκτὼ πάλιν ἦσαν ἔσω οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ, καὶ Θωμᾶς μετ᾽ αὐτῶν. ἔρχεται Ἰησοῦς, τῶν θυρῶν κεκλεισμένων· καί, ἔστη εἰς τὸ μέσον. καὶ εἶπεν, Εἰρήνη ὑμῖν. 26 Eight days later the disciples {RPT} were together again , and this time Thomas was with them . The doors were locked ; but suddenly , as before , {NEQ} Jesus was standing among them . Peace be with you , {NEQ} he said .
John.21:4 4πρωίας δὲ ἤδη γινομένης ἔστη Ἰησοῦς εἰς τὸν αἰγιαλόν, οὐ μέντοι ᾔδεισαν οἱ μαθηταὶ ὅτι Ἰησοῦς ἐστίν. 4 At dawn Jesus was standing on the beach , but the disciples couldn’t see {NEQ} who he was .
Acts.1:11 11οἳ καὶ εἶπαν, ̓Άνδρες Γαλιλαῖοι, τί ἑστήκατε βλέποντες εἰς τὸν οὐρανόν; οὗτος Ἰησοῦς ἀναλημφθεὶς ἀφ᾽ ὑμῶν εἰς τὸν οὐρανόν, οὕτως ἐλεύσεται ὃν τρόπον ἐθεάσασθε αὐτὸν πορευόμενον εἰς τὸν οὐρανόν. 11 Men of Galilee , {RPT} {NEQ} they said , why are you standing here staring into {NEQ} heaven ? {RPT} {RPT} {RPT} Jesus has been taken from you into {NEQ} heaven , but someday he will return from heaven {RPT} in the same way you saw him go !
Acts.1:23 23καὶ ἔστησαν δύο· Ἰωσὴφ τὸν καλούμενον Βαρσαββᾶν (ὃς ἐπεκλήθη Ἰοῦστος) καὶ Μαθθίαν. 23 So they nominated two men : Joseph {NEQ} called Barsabbas ( {NEQ} also known as Justus ) and Matthias .
Acts.3:8 8καὶ ἐξαλλόμενος, ἔστη, καὶ περιεπάτει. καί, εἰσῆλθεν σὺν αὐτοῖς εἰς τὸ ἱερόν, περιπατῶν, καὶ ἁλλόμενος, καὶ αἰνῶν τὸν θεόν. 8 {NEQ} He jumped up , stood on his feet , and began to walk ! Then , walking , {NEQ} leaping , and praising {NEQ} God , he went into {RPT} the Temple with them .
Acts.4:7 7καὶ στήσαντες αὐτοὺς ἐν τῷ μέσῳ ἐπυνθάνοντο, Ἐν ποίᾳ δυνάμει, ἐν ποίῳ ὀνόματι, ἐποιήσατε τοῦτο ὑμεῖς; 7 {NEQ} They brought in the two disciples and demanded , By what power , or in whose name , have you done this ?
Acts.4:14 14τόν τε ἄνθρωπον βλέποντες σὺν αὐτοῖς ἑστῶτα τὸν τεθεραπευμένον, οὐδὲν εἶχον ἀντειπεῖν. 14 But since they could see the man who had been healed standing right there among them , there was nothing the council could say .
Acts.5:23 23λέγοντες ὅτι Τὸ δεσμωτήριον εὕρομεν κεκλεισμένον ἐν πάσῃ ἀσφαλείᾳ, καὶ τοὺς φύλακας ἑστῶτας ἐπὶ τῶν θυρῶν, ἀνοίξαντες δέ, ἔσω οὐδένα εὕρομεν. 23 The jail was securely locked , with the guards standing outside , but when we opened the gates , no one was there !
Acts.5:25 25παραγενόμενος δέ τις ἀπήγγειλεν αὐτοῖς ὅτι· Ἰδοὺ οἱ ἄνδρες οὓς ἔθεσθε ἐν τῇ φυλακῇ εἰσὶν ἐν τῷ ἱερῷ, ἑστῶτες καὶ διδάσκοντες τὸν λαόν. 25 Then someone arrived with startling news {RPT} : The men {RPT} you put in {NEQ} jail are standing in the Temple , {NEQ} teaching the people !
Acts.5:27 27ἀγαγόντες δὲ αὐτοὺς ἔστησαν ἐν τῷ συνεδρίῳ. καὶ ἐπηρώτησεν αὐτοὺς ἀρχιερεὺς 27 Then they brought the apostles before the high council , {NEQ} where the high priest confronted them .
Acts.6:6 6οὓς ἔστησαν ἐνώπιον τῶν ἀποστόλων, καὶ προσευξάμενοι ἐπέθηκαν αὐτοῖς τὰς χεῖρας. 6 These seven were presented to the apostles , who {NEQ} prayed for them as they laid their hands on them .
Acts.6:13 13ἔστησάν τε μάρτυρας ψευδεῖς λέγοντας, ἄνθρωπος οὗτος οὐ παύεται λαλῶν ῥήματα κατὰ τοῦ τόπου τοῦ ἁγίου τούτου καὶ τοῦ νόμου. 13 {NEQ} The lying witnesses said , This {NEQ} man is always speaking against the {RPT} {RPT} holy Temple and against the law of Moses .
Acts.7:33 33εἶπεν δὲ αὐτῷ κύριος, Λῦσον τὸ ὑπόδημα τῶν ποδῶν σου, γὰρ τόπος ἐφ᾽ ἕστηκας γῆ ἁγία ἐστίν. 33 Then the LORD said to him , Take off your {NEQ} sandals , for you are standing {NEQ} on holy ground .
Acts.7:55 55ὑπάρχων δὲ πλήρης πνεύματος ἁγίου, ἀτενίσας εἰς τὸν οὐρανὸν εἶδεν δόξαν θεοῦ, καὶ Ἰησοῦν ἑστῶτα ἐκ δεξιῶν τοῦ θεοῦ. 55 But Stephen , full of the Holy Spirit , gazed steadily into {NEQ} heaven and saw the glory of God , and he saw Jesus standing in the place of honor at {NEQ} God’s right hand .
Acts.7:56 56καὶ εἶπεν, Ἰδού, θεωρῶ τοὺς οὐρανοὺς διηνοιγμένους καὶ τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου ἐκ δεξιῶν ἑστῶτα τοῦ θεοῦ. 56 And he told them , Look , I see the heavens opened and the Son of {NEQ} Man standing in the place of honor at {NEQ} God’s right hand !
Acts.7:60 60θεὶς δὲ τὰ γόνατα, ἔκραξεν φωνῇ μεγάλῃ, Κύριε, μὴ στήσῃς αὐτοῖς ταύτην τὴν ἁμαρτίαν. καὶ τοῦτο εἰπών, ἐκοιμήθη. 60 {NEQ} He fell to his knees , shouting , Lord , don’t charge them with this {NEQ} sin ! And with that , he died .
Acts.8:38 38καὶ ἐκέλευσεν στῆναι τὸ ἅρμα, καὶ κατέβησαν ἀμφότεροι εἰς τὸ ὕδωρ τε Φίλιππος καὶ εὐνοῦχος, καὶ ἐβάπτισεν αὐτόν. 38 {NEQ} He ordered the carriage to stop , and they {RPT} went down into the water {NEQ} {NEQ} , and Philip baptized him .
Acts.9:7 7οἱ δὲ ἄνδρες οἱ συνοδεύοντες αὐτῷ εἱστήκεισαν ἐνεοί, ἀκούοντες μὲν τῆς φωνῆς μηδένα δὲ θεωροῦντες. 7 {NEQ} The men {RPT} with Saul stood speechless , for they heard {RPT} the sound of someone’s voice but saw no one !
Acts.10:30 30καὶ Κορνήλιος ἔφη, Ἀπὸ τετάρτης ἡμέρας μέχρι ταύτης τῆς ὥρας ἤμην τὴν ἐνάτην προσευχόμενος ἐν τῷ οἴκῳ μου. καὶ ἰδού, ἀνὴρ ἔστη ἐνώπιόν μου ἐν ἐσθῆτι λαμπρᾷ. 30 {NEQ} {NEQ} Cornelius replied , Four days ago I was praying in my {NEQ} house about this same {NEQ} time , three o’clock in the afternoon . Suddenly , a man in dazzling clothes was standing in front of me .
Acts.12:14 14καὶ ἐπιγνοῦσα τὴν φωνὴν τοῦ Πέτρου, ἀπὸ τῆς χαρᾶς, οὐκ ἤνοιξεν τὸν πυλῶνα, εἰσδραμοῦσα δὲ ἀπήγγειλεν, Ἑστάναι τὸν Πέτρον πρὸ τοῦ πυλῶνος. 14 {NEQ} When she recognized {NEQ} Peter’s {NEQ} voice , she was so overjoyed that , instead of opening the door , she ran back inside and told everyone , {NEQ} Peter is standing at the door !
Acts.16:9 9καὶ ὅραμα διὰ τῆς νυκτὸς τῷ Παύλῳ ὤφθη. ἀνὴρ Μακεδών τις ἦν ἑστώς, καὶ παρακαλῶν αὐτὸν καὶ λέγων, Διαβὰς εἰς Μακεδονίαν βοήθησον ἡμῖν. 9 {NEQ} That night {NEQ} Paul had a vision : A man from Macedonia in northern Greece was standing there , {NEQ} pleading with him {NEQ} , Come over to Macedonia and help us !
Acts.17:31 31καθότι ἔστησεν ἡμέραν ἐν μέλλει κρίνειν τὴν οἰκουμένην ἐν δικαιοσύνῃ ἐν ἀνδρὶ ὥρισεν, πίστιν παρασχὼν πᾶσιν ἀναστήσας αὐτὸν ἐκ νεκρῶν. 31 For he has set a day for {RPT} judging the world with justice by the man {RPT} he has appointed , and he proved to everyone who this is by raising him from the dead .
Acts.21:40 40ἐπιτρέψαντος δὲ αὐτοῦ, Παῦλος ἑστὼς ἐπὶ τῶν ἀναβαθμῶν κατέσεισε τῇ χειρὶ τῷ λαῷ. πολλῆς δὲ σιγῆς γενομένης, προσεφώνησεν τῇ Ἑβραΐδι διαλέκτῳ. 40 {NEQ} The commander agreed , so {NEQ} Paul stood on the stairs and motioned to the people to be quiet . Soon a deep silence enveloped the crowd , and he addressed them in their own language , Aramaic . * 
Acts.22:25 25ὡς δὲ προέτειναν αὐτὸν τοῖς ἱμᾶσιν, εἶπεν πρὸς τὸν ἑστῶτα ἑκατόνταρχον Παῦλος, Εἰ ἄνθρωπον Ῥωμαῖον καὶ ἀκατάκριτον ἔξεστιν ὑμῖν μαστίζειν; 25 When {NEQ} they tied Paul down to lash him , {NEQ} Paul said to the officer * standing there , {NEQ} Is it legal for you to whip a Roman citizen who {NEQ} hasn’t even been tried ?
Acts.22:30 30τῇ δὲ ἐπαύριον βουλόμενος γνῶναι τὸ ἀσφαλὲς τὸ τί κατηγορεῖται ὑπὸ τῶν Ἰουδαίων ἔλυσεν αὐτὸν καὶ ἐκέλευσεν συνελθεῖν τοὺς ἀρχιερεῖς καὶ πᾶν τὸ συνέδριον. καὶ καταγαγὼν τὸν Παῦλον ἔστησεν εἰς αὐτούς. 30 {NEQ} The next day {NEQ} the commander ordered the leading priests into session with the Jewish high council . * He wanted to find out what {RPT} the trouble was all about , so he released {RPT} {NEQ} Paul to have him stand before them .
Acts.24:20 20 αὐτοὶ οὗτοι εἰπάτωσαν τί εὗρον ἀδίκημα στάντος μου ἐπὶ τοῦ συνεδρίου, 20 {NEQ} Ask these men here what crime the Jewish high council * found me guilty of ,
Acts.24:21 21 περὶ μιᾶς ταύτης φωνῆς ἧς ἐκέκραξα ἐν αὐτοῖς ἑστὼς ὅτι, Περὶ ἀναστάσεως νεκρῶν ἐγὼ κρίνομαι σήμερον ἐφ᾽ ὑμῶν. 21 except for the one time {RPT} I shouted out {NEQ} {RPT} {NEQ} , I am on trial before you today because I believe in the resurrection of the dead !
Acts.25:10 10εἶπεν δὲ Παῦλος, Ἑστὼς ἐπὶ τοῦ βήματος Καίσαρός εἰμι, οὗ με δεῖ κρίνεσθαι. Ἰουδαίους οὐδὲν ἠδίκηκα ὡς καὶ σὺ κάλλιον ἐπιγινώσκεις. 10 But {NEQ} Paul replied , No ! This is {NEQ} {NEQ} the official Roman court {NEQ} , so I ought to be tried right here . {NEQ} {NEQ} You know very well I am not guilty of harming the Jews .
Acts.26:6 6καὶ νῦν ἐπ᾽ ἐλπίδι τῆς εἰς τοὺς πατέρας ἡμῶν ἐπαγγελίας γενομένης ὑπὸ τοῦ θεοῦ ἕστηκα κρινόμενος· 6 Now I am on trial because of my hope in the fulfillment of {NEQ} God’s {NEQ} promise made to our {NEQ} ancestors .
Acts.26:16 16ἀλλὰ ἀνάστηθι καὶ στῆθι ἐπὶ τοὺς πόδας σου· εἰς τοῦτο γὰρ ὤφθην σοι προχειρίσασθαί σε ὑπηρέτην καὶ μάρτυρα· ὧν τε εἶδές με ὧν τε ὀφθήσομαί σοι· 16 Now get to your {NEQ} feet ! For I have appeared to you to appoint you as my servant and witness . {NEQ} You are to tell the world what you have seen {RPT} and what I will show you in the future .
Acts.26:22 22ἐπικουρίας οὖν τυχὼν τῆς ἀπὸ τοῦ θεοῦ ἄχρι τῆς ἡμέρας ταύτης ἕστηκα μαρτυρόμενος, μικρῷ τε καὶ μεγάλῳ· οὐδὲν ἐκτὸς λέγων ὧν τε οἱ προφῆται ἐλάλησαν μελλόντων γίνεσθαι καὶ Μωυσῆς— 22 But {NEQ} God has protected me {RPT} right up to this {RPT} present time so I can testify to everyone , from the least to the greatest . I teach nothing except what {NEQ} the prophets and Moses said would happen
Rom.3:31 31νόμον οὖν, καταργοῦμεν, διὰ τῆς πίστεως; μὴ γένοιτο· ἀλλὰ νόμον ἱστάνομεν. 31 Well then , if we emphasize {NEQ} faith , does this mean that we can forget about the law ? Of course not ! In fact , only when we have faith do we truly fulfill the law .
Rom.5:2 2δι᾽ οὗ καὶ τὴν προσαγωγὴν ἐσχήκαμεν, τῇ πίστει, εἰς τὴν χάριν ταύτην ἐν ἑστήκαμεν καὶ καυχώμεθα ἐπ᾽ ἐλπίδι τῆς δόξης τοῦ θεοῦ. 2 Because of our faith , Christ {NEQ} has brought us into this place of {NEQ} undeserved privilege where we now stand , and we confidently and joyfully look forward to sharing {NEQ} God’s {NEQ} glory .
Rom.10:3 3ἀγνοοῦντες γὰρ τὴν τοῦ θεοῦ δικαιοσύνην· καὶ τὴν ἰδίαν δικαιοσύνην ζητοῦντες στῆσαι, τῇ δικαιοσύνῃ τοῦ θεοῦ οὐχ ὑπετάγησαν· 3 For they don’t understand {NEQ} God’s {NEQ} way of making people right with himself . {NEQ} Refusing to accept {NEQ} God’s way , they cling to their own way of getting right with God by trying to keep the law .
Rom.11:20 20καλῶς— τῇ ἀπιστίᾳ ἐξεκλάσθησαν, σὺ δὲ τῇ πίστει ἕστηκας. μὴ ὑψηλὰ φρόνει, ἀλλὰ φοβοῦ. 20 Yes , but remember those branches were broken off because they {RPT} didn’t believe in Christ , and you are there {RPT} because you do believe . So don’t think highly of yourself , but fear what could happen .
Rom.14:4 4σὺ τίς εἶ κρίνων ἀλλότριον οἰκέτην; τῷ ἰδίῳ κυρίῳ στήκει πίπτει· σταθήσεται δέ, δυνατεῖ γὰρ κύριος στῆσαι αὐτόν. 4 Who are you to condemn someone else’s servants ? Their own master will judge whether they stand or fall . And with the Lord’s help , they will stand and receive his approval .
1Cor.7:37 37ὃς δὲ ἕστηκεν ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτοῦ ἑδραῖος μὴ ἔχων ἀνάγκην ἐξουσίαν δὲ ἔχει περὶ τοῦ ἰδίου θελήματος καὶ τοῦτο κέκρικεν ἐν τῇ ἰδίᾳ καρδίᾳ τηρεῖν τὴν ἑαυτοῦ παρθένον, καλῶς ποιήσει. 37 But if he {NEQ} {NEQ} has decided firmly {RPT} not to marry and there is no urgency and he can control his passion , he does well not to marry .
1Cor.10:12 12ὥστε δοκῶν ἑστάναι, βλεπέτω μὴ πέσῃ. 12 If you think you are standing strong , be careful not to fall .
1Cor.15:1 1γνωρίζω δὲ ὑμῖν, ἀδελφοί, τὸ εὐαγγέλιον εὐηγγελισάμην ὑμῖν· καὶ παρελάβετε, ἐν καὶ ἑστήκατε. 15:1 {NEQ} Let me now remind you , dear brothers and sisters , * of the Good News {RPT} I preached to you before . You welcomed it then , and you still stand firm in it .
2Cor.1:24 24οὐχ ὅτι κυριεύομεν ὑμῶν τῆς πίστεως· ἀλλὰ συνεργοί ἐσμεν τῆς χαρᾶς ὑμῶν, τῇ γὰρ πίστει ἑστήκατε. 24 But that does not mean we want to dominate you by telling you how to put your {NEQ} faith into practice . We want to work together with you so you will be {NEQ} full of joy , for it is by your own faith that you stand firm .
2Cor.13:1 1τρίτον τοῦτο ἔρχομαι πρὸς ὑμᾶς· Ἐπὶ στόματος δύο μαρτύρων καὶ τριῶν σταθήσεται πᾶν ῥῆμα. 13:1 This is the third time I am coming to visit you ( and as the Scriptures say , The facts of every case must be established by the testimony of two or three witnesses * ) .
Eph.6:11 11ἐνδύσασθε τὴν πανοπλίαν τοῦ θεοῦ πρὸς τὸ δύνασθαι ὑμᾶς στῆναι πρὸς τὰς μεθοδείας τοῦ διαβόλου· 11 Put on {NEQ} all of {NEQ} God’s armor so that you will be able to stand firm against all strategies of the devil .
Eph.6:13 13διὰ τοῦτο ἀναλάβετε τὴν πανοπλίαν τοῦ θεοῦ· ἵνα δυνηθῆτε ἀντιστῆναι ἐν τῇ ἡμέρᾳ τῇ πονηρᾷ καὶ ἅπαντα κατεργασάμενοι στῆναι. 13 Therefore , put on {NEQ} every piece of {NEQ} God’s armor so you will be able to resist the enemy in the time of {RPT} evil . Then after the battle you will still be standing firm .
Eph.6:14 14στῆτε οὖν, περιζωσάμενοι τὴν ὀσφὺν ὑμῶν ἐν ἀληθείᾳ καὶ ἐνδυσάμενοι τὸν θώρακα τῆς δικαιοσύνης· 14 {NEQ} Stand your ground , putting on the belt {RPT} of truth and {RPT} the body armor of {NEQ} God’s righteousness .
2Tim.2:19 19 μέντοι στερεὸς θεμέλιος τοῦ θεοῦ ἕστηκεν ἔχων τὴν σφραγῖδα ταύτην· ̓Έγνω κύριος τοὺς ὄντας αὐτοῦ, καί Ἀποστήτω ἀπὸ ἀδικίας πᾶς ὀνομάζων τὸ ὄνομα κυρίου. 19 But {NEQ} God’s truth stands firm like a foundation stone with this {NEQ} inscription : The LORD knows those who are his , * and All who belong to the LORD must turn away from evil . * 
Heb.10:9 9τότε εἴρηκεν, Ἰδού, ἥκω τοῦ ποιῆσαι τὸ θέλημά σου· ἀναιρεῖ τὸ πρῶτον ἵνα τὸ δεύτερον στήσῃ. 9 Then he said , Look , I have come {NEQ} to do your {NEQ} will . He cancels the first covenant in order to put the second into effect .
Heb.10:11 11καί, πᾶς μὲν ἱερεὺς ἕστηκεν καθ᾽ ἡμέραν, λειτουργῶν καὶ τὰς αὐτὰς πολλάκις προσφέρων θυσίας αἵτινες οὐδέποτε δύνανται περιελεῖν ἁμαρτίας. 11 Under the old covenant , {NEQ} {NEQ} the priest stands and ministers before the altar day after day , {NEQ} offering the same sacrifices again and again , which can never take away sins .
Jas.2:3 3ἐπιβλέψητε δὲ ἐπὶ τὸν φοροῦντα τὴν ἐσθῆτα τὴν λαμπρὰν καὶ εἴπητε, Σὺ κάθου ὧδε καλῶς, καὶ τῷ πτωχῷ εἴπητε, Σὺ στῆθι κάθου ἐκεῖ ὑπὸ τὸ ὑποπόδιόν μου— 3 {NEQ} If you give special attention {RPT} and {RPT} a good seat {RPT} to the rich person {RPT} {RPT} , but you say to the poor one , You can stand over there , or else sit on the floor {RPT} well ,
Jas.5:9 9μὴ στενάζετε, ἀδελφοί, κατ᾽ ἀλλήλων ἵνα μὴ κριθῆτε· ἰδού— κριτὴς πρὸ τῶν θυρῶν ἕστηκεν. 9 Don’t grumble about each other , brothers and sisters , or you will be judged . For look the Judge is standing at the door !
1Pet.5:12 12διὰ Σιλουανοῦ, ὑμῖν τοῦ πιστοῦ ἀδελφοῦ ὡς λογίζομαι· δι᾽ ὀλίγων ἔγραψα, παρακαλῶν καὶ ἐπιμαρτυρῶν ταύτην εἶναι ἀληθῆ χάριν τοῦ θεοῦ· εἰς ἣν στῆτε. 12 I have written and sent this short letter to you with the help of Silas , * whom I commend to you as a faithful brother . My purpose in writing is to encourage you and assure you that what you are experiencing is truly part of {NEQ} God’s grace for you . Stand firm in this grace .
Jude.1:24 24τῷ δὲ δυναμένῳ φυλάξαι ὑμᾶς ἀπταίστους, καὶ στῆσαι, κατενώπιον τῆς δόξης αὐτοῦ ἀμώμους ἐν ἀγαλλιάσει· 24 Now all glory to God , who is able to keep you from falling away and will bring you with great joy into his {NEQ} glorious presence without a single fault .
Rev.3:20 20ἰδού· ἕστηκα ἐπὶ τὴν θύραν καὶ κρούω. ἐάν τις ἀκούσῃ τῆς φωνῆς μου καὶ ἀνοίξῃ τὴν θύραν, εἰσελεύσομαι πρὸς αὐτόν, καὶ δειπνήσω μετ᾽ αὐτοῦ καὶ αὐτὸς μετ᾽ ἐμοῦ. 20   Look ! I stand at the door and knock . If you hear my {NEQ} voice and open the door , I will come in {NEQ} {RPT} , and we will share a meal together as friends .
Rev.5:6 6καὶ εἶδον ἐν μέσῳ τοῦ θρόνου καὶ τῶν τεσσάρων ζῴων καὶ ἐν μέσῳ τῶν πρεσβυτέρων ἀρνίον ἑστηκὸς ὡς ἐσφαγμένον· ἔχων κέρατα ἑπτὰ καὶ ὀφθαλμοὺς ἑπτά, οἵ εἰσιν τὰ ἑπτὰ πνεύματα τοῦ θεοῦ ἀπεσταλμένοι εἰς πᾶσαν τὴν γῆν. 6 Then I saw a Lamb that looked as if it had been slaughtered , but it was now standing between the throne and the four living beings and among the twenty-four elders . He had seven horns and seven eyes , which represent the sevenfold Spirit * of {NEQ} God that is sent out into every part of the earth .
Rev.7:1 1μετὰ τοῦτο εἶδον τέσσαρας ἀγγέλους ἑστῶτας ἐπὶ τὰς τέσσαρας γωνίας τῆς γῆς, κρατοῦντας τοὺς τέσσαρας ἀνέμους τῆς γῆς ἵνα μὴ πνέῃ ἄνεμος ἐπὶ τῆς γῆς μήτε ἐπὶ τῆς θαλάσσης, μήτε ἐπὶ πᾶν δένδρον. 7:1 Then I saw four angels standing at the four corners of the earth , holding back the four winds {RPT} {RPT} so they did not blow on the earth or {RPT} the sea , or even on any tree .
Rev.7:9 9μετὰ ταῦτα εἶδον καὶ ἰδοὺ ὄχλος πολύς, ὃν ἀριθμῆσαι αὐτὸν οὐδεὶς ἐδύνατο, ἐκ παντὸς ἔθνους καὶ φυλῶν καὶ λαῶν καὶ γλωσσῶν, ἑστῶτες ἐνώπιον τοῦ θρόνου καὶ ἐνώπιον τοῦ ἀρνίου· περιβεβλημένους στολὰς λευκάς καὶ φοίνικες ἐν ταῖς χερσὶν αὐτῶν. 9 After this I saw {NEQ} {RPT} a vast crowd , {RPT} too great to count {RPT} , from every nation and tribe and people and language , standing in front of the throne and before the Lamb . They were clothed in white robes and held palm branches in their {NEQ} hands .
Rev.7:11 11καὶ πάντες οἱ ἄγγελοι εἱστήκεισαν κύκλῳ τοῦ θρόνου καὶ τῶν πρεσβυτέρων καὶ τῶν τεσσάρων ζῴων. καὶ ἔπεσαν ἐνώπιον τοῦ θρόνου ἐπὶ τὰ πρόσωπα αὐτῶν καὶ προσεκύνησαν τῷ θεῷ. 11 And all the angels were standing around the throne and around the elders and the four living beings . And they fell before the throne with their {NEQ} faces to the ground and worshiped {NEQ} God .
Rev.8:2 2καὶ εἶδον τοὺς ἑπτὰ ἀγγέλους οἳ ἐνώπιον τοῦ θεοῦ ἑστήκασιν, καὶ ἐδόθησαν αὐτοῖς ἑπτὰ σάλπιγγες. 2 {NEQ} I saw the seven angels who stand before {NEQ} God , and they were given seven trumpets .
Rev.10:5 5καὶ ἄγγελος ὃν εἶδον ἑστῶτα ἐπὶ τῆς θαλάσσης καὶ ἐπὶ τῆς γῆς ἦρεν τὴν χεῖρα αὐτοῦ τὴν δεξιὰν εἰς τὸν οὐρανόν. 5 Then the angel {RPT} I saw standing on the sea and on the land raised his {RPT} right {RPT} hand toward {NEQ} heaven .
Rev.10:8 8καὶ φωνὴ ἣν ἤκουσα ἐκ τοῦ οὐρανοῦ πάλιν λαλοῦσαν μετ᾽ ἐμοῦ καὶ λέγουσαν· ̔Ύπαγε λάβε τὸ βιβλίον τὸ ἠνεῳγμένον ἐν τῇ χειρὶ τοῦ ἀγγέλου τοῦ ἑστῶτος ἐπὶ τῆς θαλάσσης καὶ ἐπὶ τῆς γῆς. 8 Then the voice from {NEQ} heaven spoke to me again {NEQ} : Go and take the {RPT} open scroll from the hand of the angel who {NEQ} is standing on the sea and on the land .
Rev.11:4 4οὗτοί εἰσιν αἱ δύο ἐλαῖαι καὶ αἱ δύο λυχνίαι αἱ ἐνώπιον τοῦ κυρίου τῆς γῆς ἑστῶτες. 4 These two prophets are the two olive trees and the two lampstands that stand before the Lord of all the earth .
Rev.11:11 11καὶ μετὰ τὰς τρεῖς ἡμέρας καὶ ἥμισυ, πνεῦμα ζωῆς ἐκ τοῦ θεοῦ εἰσῆλθεν ἐν αὐτοῖς, καὶ ἔστησαν ἐπὶ τοὺς πόδας αὐτῶν· καὶ φόβος μέγας ἐπέπεσεν ἐπὶ τοὺς θεωροῦντας αὐτούς. 11 But after {NEQ} three and a half days , {NEQ} God breathed life into them , and they stood up ! {NEQ} Terror struck {RPT} all who were staring at them .
Rev.12:4 4καὶ οὐρὰ αὐτοῦ σύρει τὸ τρίτον τῶν ἀστέρων τοῦ οὐρανοῦ, καὶ ἔβαλεν αὐτοὺς εἰς τὴν γῆν. καὶ δράκων ἔστηκεν ἐνώπιον τῆς γυναικὸς τῆς μελλούσης τεκεῖν, ἵνα ὅταν τέκῃ τὸ τέκνον αὐτῆς καταφάγῃ. 4 {NEQ} His {NEQ} tail swept away one-third of the stars in the sky , and he threw them to the earth . {NEQ} He stood in front of the woman {NEQ} as she was about to give birth , ready to devour her {NEQ} baby as soon as it was born .
Rev.14:1 1καὶ εἶδον καὶ ἰδοὺ τὸ ἀρνίον ἑστὸς ἐπὶ τὸ ὄρος Σιών, καὶ μετ᾽ αὐτοῦ ἑκατὸν τεσσεράκοντα τέσσαρες χιλιάδες ἔχουσαι τὸ ὄνομα αὐτοῦ καὶ τὸ ὄνομα τοῦ πατρὸς αὐτοῦ γεγραμμένον ἐπὶ τῶν μετώπων αὐτῶν. 14:1 Then I saw {NEQ} {NEQ} the Lamb standing on {NEQ} Mount Zion , and with him were 144,000 who had his {NEQ} name and his {NEQ} Father’s {NEQ} name written on their {NEQ} foreheads .
Rev.15:2 2καὶ εἶδον ὡς θάλασσαν ὑαλίνην μεμιγμένην πυρί· καὶ τοὺς νικῶντας ἐκ τοῦ θηρίου καὶ ἐκ τῆς εἰκόνος αὐτοῦ καὶ ἐκ τοῦ ἀριθμοῦ τοῦ ὀνόματος αὐτοῦ ἑστῶτας ἐπὶ τὴν θάλασσαν τὴν ὑαλίνην· ἔχοντας κιθάρας τοῦ θεοῦ. 2 {NEQ} I saw before me what seemed to be a glass sea mixed with fire . And on it stood all the people who had been victorious over the beast and {NEQ} his {NEQ} statue and {NEQ} the number representing his {NEQ} name . They were all holding harps that God had given them .
Rev.18:10 10ἀπὸ μακρόθεν ἑστηκότες, διὰ τὸν φόβον τοῦ βασανισμοῦ αὐτῆς· λέγοντες, Οὐαί, οὐαὶ πόλις μεγάλη Βαβυλών, πόλις ἰσχυρά· ὅτι μιᾷ ὥρᾳ ἦλθεν κρίσις σου. 10 They will stand at a distance , terrified by her {NEQ} great torment . They will cry out , How terrible , how terrible for you , O Babylon , you great {RPT} city ! {NEQ} In a single moment God’s judgment came on you .
Rev.18:17 17ὅτι μιᾷ ὥρᾳ ἠρημώθη τοσοῦτος πλοῦτος. καὶ πᾶς κυβερνήτης καὶ πᾶς ἐπὶ τόπον πλέων καὶ ναῦται καὶ ὅσοι τὴν θάλασσαν ἐργάζονται ἀπὸ μακρόθεν ἔστησαν· 17 {NEQ} In a single moment all the wealth of the city is gone ! And all the captains of the merchant ships and their passengers and sailors and crews will stand at a distance .
Rev.19:17 17καὶ εἶδον ἕνα ἄγγελον ἑστῶτα ἐν τῷ ἡλίῳ, καὶ ἔκραξεν ἐν φωνῇ μεγάλῃ λέγων πᾶσι τοῖς ὀρνέοις τοῖς πετομένοις ἐν μεσουρανήματι· Δεῦτε, συνάχθητε εἰς τὸ δεῖπνον τὸ μέγα τοῦ θεοῦ· 17 Then I saw an angel standing in the sun , {NEQ} shouting to the vultures {RPT} flying high in the sky : Come ! Gather together for the {RPT} great banquet {NEQ} God has prepared .
Rev.20:12 12καὶ εἶδον τοὺς νεκρούς, τοὺς μεγάλους καὶ τοὺς μικρούς, ἑστῶτας ἐνώπιον τοῦ θρόνου. καὶ βιβλία ἠνοίχθησαν, καὶ ἄλλο βιβλίον ἠνοίχθη ἐστιν τῆς ζωῆς· καὶ ἐκρίθησαν οἱ νεκροὶ ἐκ τῶν γεγραμμένων ἐν τοῖς βιβλίοις, κατὰ τὰ ἔργα αὐτῶν. 12 {NEQ} I saw the dead , both {RPT} great and {RPT} small , standing before God’s throne . And the books were opened , including the Book {RPT} {NEQ} of {NEQ} Life . And the dead were judged according to what they had done , as recorded in the books .