The Bible

Old Testament

New Testament

Give Us Feedback

ἱερεύς (i(ereus, 2409)

Meanings

[a] priest, [are a] priest, priest, priests

Greek-English Concordance: 31 verses

  Greek (NLG) English (NLT)
Matt.8:4 4καὶ λέγει αὐτῷ Ἰησοῦς, ̔Όρα μηδενὶ εἴπῃς. ἀλλά, ὕπαγε σεαυτὸν δεῖξον τῷ ἱερεῖ. καὶ προσένεγκον τὸ δῶρον προσέταξεν Μωυσῆς εἰς μαρτύριον αὐτοῖς. 4 Then {NEQ} Jesus said to him , Don’t tell anyone about this . Instead , go to the priest and let him examine you . {NEQ} Take along the offering {RPT} required in the law of Moses for those who have been healed of leprosy . * This will be a public testimony that you have been cleansed {RPT} .
Matt.12:4 4πῶς εἰσῆλθεν εἰς τὸν οἶκον τοῦ θεοῦ, καὶ τοὺς ἄρτους τῆς προθέσεως ἔφαγον οὐκ ἐξὸν ἦν αὐτῷ φαγεῖν οὐδὲ τοῖς μετ᾽ αὐτοῦ εἰ μὴ τοῖς ἱερεῦσιν μόνοις. 4 {NEQ} He went into {RPT} the house of {NEQ} God , and he and his companions broke the law by eating {NEQ} the {NEQ} sacred loaves of bread that only the priests are allowed to eat .
Matt.12:5 5 οὐκ ἀνέγνωτε ἐν τῷ νόμῳ ὅτι τοῖς σάββασιν οἱ ἱερεῖς ἐν τῷ ἱερῷ τὸ σάββατον βεβηλοῦσιν καὶ ἀναίτιοί εἰσιν; 5 And haven’t you read in the law of Moses that the priests on duty in the Temple {RPT} {RPT} may work on the Sabbath ?
Mark.1:44 44καὶ λέγει αὐτῷ, ̔Όρα μηδενὶ μηδὲν εἴπῃς. ἀλλά, ὕπαγε σεαυτὸν δεῖξον τῷ ἱερεῖ. καὶ προσένεγκε περὶ τοῦ καθαρισμοῦ σου προσέταξεν Μωυσῆς· εἰς μαρτύριον αὐτοῖς. 44 {NEQ} {RPT} {RPT} Don’t tell anyone about this . Instead , go to the priest and let him examine you . {NEQ} Take along the offering {RPT} required in the law of Moses for those who have been healed of leprosy . * This will be a public testimony that you have been cleansed {RPT} .
Mark.2:26 26πῶς εἰσῆλθεν εἰς τὸν οἶκον τοῦ θεοῦ (ἐπὶ Ἀβιάθαρ ἀρχιερέως) καὶ τοὺς ἄρτους τῆς προθέσεως ἔφαγεν οὓς οὐκ ἔξεστιν φαγεῖν εἰ μὴ τοὺς ἱερεῖς. καὶ ἔδωκεν καὶ τοῖς σὺν αὐτῷ οὖσιν. 26 {NEQ} He went into {RPT} the house of {NEQ} God ( during the days when Abiathar was high priest ) and broke the law by eating the {NEQ} sacred loaves of bread that only the priests are allowed to eat . He also gave {NEQ} some to his companions .
Luke.1:5 5ἐγένετο ἐν ταῖς ἡμέραις Ἡρῴδου βασιλέως τῆς Ἰουδαίας, ἱερεύς τις ὀνόματι Ζαχαρίας· ἐξ ἐφημερίας Ἀβιά, καὶ γυνὴ αὐτῷ, ἐκ τῶν θυγατέρων Ἀαρών, καὶ τὸ ὄνομα αὐτῆς Ἐλεισάβετ. 5 When Herod was king of {NEQ} Judea , there was a Jewish priest named Zechariah . He was a member of the priestly order of Abijah , and his wife , {NEQ} Elizabeth , was also from the priestly line of Aaron .
Luke.5:14 14καὶ αὐτὸς παρήγγειλεν αὐτῷ μηδενὶ εἰπεῖν. ἀλλὰ ἀπελθὼν δεῖξον σεαυτὸν τῷ ἱερεῖ. καὶ προσένεγκε περὶ τοῦ καθαρισμοῦ σου καθὼς προσέταξεν Μωυσῆς· εἰς μαρτύριον αὐτοῖς. 14 Then Jesus instructed him not to tell anyone what had happened . {NEQ} He said , Go to the priest and let him examine you . {NEQ} Take along the offering required in the law of Moses for those who have been healed of leprosy . * This will be a public testimony {RPT} that you have been cleansed .
Luke.6:4 4ὡς εἰσῆλθεν εἰς τὸν οἶκον τοῦ θεοῦ καὶ τοὺς ἄρτους τῆς προθέσεως λαβὼν ἔφαγεν. καὶ ἔδωκεν τοῖς μετ᾽ αὐτοῦ, οὓς οὐκ ἔξεστιν φαγεῖν εἰ μὴ μόνους τοὺς ἱερεῖς. 4 {NEQ} He went into {RPT} the house of {NEQ} God and broke the law by eating the {NEQ} sacred loaves of bread that only the priests can eat . He also gave some to his companions .
Luke.10:31 31κατὰ συγκυρίαν δὲ ἱερεύς τις κατέβαινεν ἐν τῇ ὁδῷ ἐκείνῃ. καὶ ἰδὼν αὐτὸν ἀντιπαρῆλθεν· 31 {NEQ} By chance a priest came along . But when he saw the man lying there , he crossed to the other side of the road and passed him by .
Luke.17:14 14καὶ ἰδὼν εἶπεν αὐτοῖς, Πορευθέντες ἐπιδείξατε ἑαυτοὺς τοῖς ἱερεῦσιν. καὶ ἐγένετο ἐν τῷ ὑπάγειν αὐτούς, ἐκαθαρίσθησαν. 14 {NEQ} He looked at them and said , Go show yourselves to the priests . * And as they went , they were cleansed of their leprosy .
John.1:19 19καὶ αὕτη ἐστὶν μαρτυρία τοῦ Ἰωάνου ὅτε ἀπέστειλαν πρὸς αὐτὸν οἱ Ἰουδαῖοι ἐξ Ἱεροσολύμων ἱερεῖς καὶ Λευείτας ἵνα ἐρωτήσωσιν αὐτόν, Σὺ τίς εἶ; 19 {NEQ} This was {NEQ} John’s {NEQ} testimony when the Jewish leaders sent {RPT} {RPT} priests and Temple assistants * from Jerusalem to ask John , Who are you ?
Acts.4:1 1λαλούντων δὲ αὐτῶν πρὸς τὸν λαόν, ἐπέστησαν αὐτοῖς οἱ ἱερεῖς, καὶ στρατηγὸς τοῦ ἱεροῦ, καὶ οἱ Σαδδουκαῖοι, 4:1 {NEQ} While Peter and John were speaking to the people , they were confronted by the priests , {NEQ} the captain of the Temple guard , and some of the Sadducees .
Acts.6:7 7καὶ λόγος τοῦ θεοῦ ηὔξανεν. καὶ ἐπληθύνετο ἀριθμὸς τῶν μαθητῶν ἐν Ἰερουσαλὴμ σφόδρα, πολύς τε ὄχλος τῶν ἱερέων ὑπήκουον τῇ πίστει. 7 So {NEQ} God’s {NEQ} message continued to spread . {NEQ} The number of {NEQ} believers greatly increased in Jerusalem , and many of the Jewish priests were converted , too .
Acts.14:13 13 τε ἱερεὺς τοῦ Διὸς τοῦ ὄντος πρὸ τῆς πόλεως. ταύρους καὶ στέμματα ἐπὶ τοὺς πυλῶνας, ἐνέγκας σὺν τοῖς ὄχλοις ἤθελεν θύειν. 13 Now the temple of {NEQ} Zeus {NEQ} was located just outside the town . So the priest of the temple and the crowd brought bulls and wreaths of flowers to the town gates , and they prepared to offer sacrifices to the apostles .
Heb.5:6 6καθὼς καὶ ἐν ἑτέρῳ λέγει, Σὺ ἱερεὺς εἰς τὸν αἰῶνα κατὰ τὴν τάξιν Μελχισεδέκ. 6 And in another passage God said to him , You are a priest forever in the order of Melchizedek . * 
Heb.7:1 1οὗτος γὰρ Μελχισεδέκ βασιλεὺς Σαλὴμ ἱερεὺς τοῦ θεοῦ τοῦ ὑψίστου· συναντήσας Ἀβραὰμ ὑποστρέφοντι ἀπὸ τῆς κοπῆς τῶν βασιλέων, καὶ εὐλογήσας αὐτόν· 7:1 This {NEQ} {NEQ} Melchizedek was king of the city of Salem and also a priest of {RPT} God {RPT} Most High . When Abraham was returning home after winning a great battle against the kings , Melchizedek met him and blessed him .
Heb.7:3 3ἀπάτωρ ἀμήτωρ ἀγενεαλόγητος— μήτε ἀρχὴν ἡμερῶν μήτε ζωῆς τέλος ἔχων· ἀφωμοιωμένος δὲ τῷ υἱῷ τοῦ θεοῦ, μένει ἱερεὺς εἰς τὸ διηνεκές. 3 There is no record of his father or mother or any of his ancestors no beginning or end to his life . He remains a priest forever , resembling {NEQ} the Son of {NEQ} God .
Heb.7:11 11εἰ μὲν οὖν τελείωσις διὰ τῆς Λευειτικῆς ἱερωσύνης ἦν, λαὸς γὰρ ἐπ᾽ αὐτῆς νενομοθέτηται, τίς ἔτι χρεία, κατὰ τὴν τάξιν Μελχισεδὲκ ἕτερον ἀνίστασθαι ἱερέα, καὶ οὐ κατὰ τὴν τάξιν Ἀαρὼν λέγεσθαι; 11 So if the priesthood of Levi , on which the law was based , {NEQ} {NEQ} {NEQ} could have achieved the perfection God intended , why did God need to establish a different priesthood , with a priest in the order of Melchizedek instead of the order of Levi and Aaron ? * 
Heb.7:14 14πρόδηλον γάρ, ὅτι ἐξ Ἰούδα ἀνατέταλκεν κύριος ἡμῶν, εἰς ἣν φυλὴν περὶ ἱερέων οὐδὲν Μωυσῆς ἐλάλησεν. 14 What I mean is , {NEQ} our {NEQ} Lord came from the tribe of Judah , and Moses never mentioned priests coming from that tribe .
Heb.7:15 15καὶ περισσότερον ἔτι κατάδηλόν ἐστιν, εἰ κατὰ τὴν ὁμοιότητα Μελχισεδέκ, ἀνίσταται, ἱερεὺς ἕτερος· 15 {NEQ} This change has been made very clear since a different priest , who is like Melchizedek , has appeared .
Heb.7:17 17μαρτυρεῖται γὰρ ὅτι, Σὺ ἱερεὺς εἰς τὸν αἰῶνα κατὰ τὴν τάξιν Μελχισεδέκ. 17 And the psalmist pointed this out when he prophesied , You are a priest forever in the order of Melchizedek . * 
Heb.7:20 20καὶ καθ᾽ ὅσον οὐ χωρὶς ὁρκωμοσίας· οἱ μὲν γὰρ χωρὶς ὁρκωμοσίας εἰσὶν ἱερεῖς γεγονότες, 20 {NEQ} {NEQ} {NEQ} This new system was established with a solemn oath . {NEQ} {NEQ} Aaron’s descendants became priests without such an oath ,
Heb.7:21 21 δὲ μετὰ ὁρκωμοσίας, διὰ τοῦ λέγοντος πρὸς αὐτόν, ̓Ώμοσεν κύριος καὶ οὐ μεταμεληθήσεται· Σὺ ἱερεὺς εἰς τὸν αἰῶνα. 21 but {NEQ} there was an oath regarding Jesus . For God said to him , The LORD has taken an oath and will not break his vow : You are a priest forever . * 
Heb.7:23 23καὶ οἱ μὲν πλείονές εἰσιν γεγονότες ἱερεῖς, διὰ τὸ θανάτῳ κωλύεσθαι παραμένειν· 23 {NEQ} {NEQ} {NEQ} There were many priests under the old system , for death prevented them from remaining in office .
Heb.8:4 4εἰ μὲν οὖν ἦν ἐπὶ γῆς, οὐδ᾽ ἂν ἦν ἱερεύς, ὄντων τῶν προσφερόντων κατὰ νόμον τὰ δῶρα· 4 If he were here on earth , he would not even be a priest , since there already are priests who offer the gifts required by the law .
Heb.9:6 6τούτων δὲ οὕτως κατεσκευασμένων, εἰς μὲν τὴν πρώτην σκηνὴν διὰ παντὸς εἰσίασιν οἱ ἱερεῖς τὰς λατρείας ἐπιτελοῦντες· 6 {NEQ} When {NEQ} these things were all in place , the priests regularly {RPT} {NEQ} entered the first room * as they performed their religious duties .
Heb.10:11 11καί, πᾶς μὲν ἱερεὺς ἕστηκεν καθ᾽ ἡμέραν, λειτουργῶν καὶ τὰς αὐτὰς πολλάκις προσφέρων θυσίας αἵτινες οὐδέποτε δύνανται περιελεῖν ἁμαρτίας. 11 Under the old covenant , {NEQ} {NEQ} the priest stands and ministers before the altar day after day , {NEQ} offering the same sacrifices again and again , which can never take away sins .
Heb.10:21 21καὶ ἱερέα μέγαν ἐπὶ τὸν οἶκον τοῦ θεοῦ, 21 And since we have a great High Priest who rules over {NEQ} God’s {NEQ} house ,
Rev.1:6 6καὶ ἐποίησεν ἡμᾶς βασιλείαν ἱερεῖς τῷ θεῷ καὶ πατρὶ αὐτοῦ· αὐτῷ δόξα καὶ τὸ κράτος εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων· ἀμήν. 6 {NEQ} He has made us a Kingdom of priests for {NEQ} God {NEQ} his Father . All glory and {NEQ} power to him forever and ever ! Amen .
Rev.5:10 10καὶ ἐποίησας αὐτοὺς τῷ θεῷ ἡμῶν βασιλείαν καὶ ἱερεῖς. καὶ βασιλεύσουσιν ἐπὶ τῆς γῆς. 10 And you have caused them to become a Kingdom of {NEQ} priests for our {NEQ} God . And they will reign * on the earth .
Rev.20:6 6μακάριος καὶ ἅγιος ἔχων μέρος ἐν τῇ ἀναστάσει τῇ πρώτῃ· ἐπὶ τούτων δεύτερος θάνατος οὐκ ἔχει ἐξουσίαν, ἀλλ᾽ ἔσονται ἱερεῖς τοῦ θεοῦ καὶ τοῦ Χριστοῦ καὶ βασιλεύσουσιν μετ᾽ αὐτοῦ τὰ χίλια ἔτη. 6 Blessed and holy are those who share in the {RPT} first resurrection . For them the second death holds no power , but they will be priests of {NEQ} God and of {NEQ} Christ and will reign with him a thousand years .