The Bible

Old Testament

New Testament

Give Us Feedback

ἱμάτιον (i(mation, 2440)

Meanings

[a] garment, clothing, coat, garment, garments, of garments

Greek-English Concordance: 60 verses

  Greek (NLG) English (NLT)
Matt.5:40 40καὶ τῷ θέλοντί σοι κριθῆναι καὶ τὸν χιτῶνά σου λαβεῖν, ἄφες αὐτῷ, καί, τὸ ἱμάτιον. 40 {NEQ} If you are sued in court and your {NEQ} shirt is taken from you , give your coat {RPT} , too .
Matt.9:16 16οὐδεὶς δὲ ἐπιβάλλει ἐπίβλημα ῥάκους ἀγνάφου ἐπὶ ἱματίῳ παλαιῷ· αἴρει γὰρ τὸ πλήρωμα αὐτοῦ ἀπὸ τοῦ ἱματίου, καὶ χεῖρον σχίσμα γίνεται. 16 Besides , who would patch old clothing with new cloth ? For the new patch would shrink and rip away {RPT} from the old cloth , leaving an even bigger tear than before .
Matt.9:20 20καὶ ἰδοὺ γυνὴ αἱμορροοῦσα δώδεκα ἔτη προσελθοῦσα ὄπισθεν, ἥψατο τοῦ κρασπέδου τοῦ ἱματίου αὐτοῦ· 20 Just then a woman who had suffered for twelve years with constant bleeding came up behind him . She touched the fringe of his {NEQ} robe ,
Matt.9:21 21ἔλεγεν γὰρ ἐν ἑαυτῇ, Ἐὰν μόνον ἅψωμαι τοῦ ἱματίου αὐτοῦ, σωθήσομαι. 21 for she thought , If I can just touch his {NEQ} robe , I will be healed .
Matt.14:36 36καὶ παρεκάλουν αὐτὸν ἵνα μόνον ἅψωνται τοῦ κρασπέδου τοῦ ἱματίου αὐτοῦ, καὶ ὅσοι ἥψαντο διεσώθησαν. 36 {NEQ} They begged him to let the sick touch at least the fringe of his {NEQ} robe , and all who touched him were healed .
Matt.17:2 2καὶ μετεμορφώθη ἔμπροσθεν αὐτῶν, καὶ ἔλαμψεν τὸ πρόσωπον αὐτοῦ ὡς ἥλιος, τὰ δὲ ἱμάτια αὐτοῦ ἐγένετο λευκὰ ὡς τὸ φῶς. 2 As the men watched , Jesus' appearance was transformed so that his {NEQ} face shone like the sun , and his {NEQ} clothes became as white as {NEQ} light .
Matt.21:7 7ἤγαγον τὴν ὄνον καὶ τὸν πῶλον καὶ ἐπέθηκαν ἐπ᾽ αὐτῶν τὰ ἱμάτια, καὶ ἐπεκάθισεν ἐπάνω αὐτῶν. 7 They brought the donkey and the colt to him and threw their garments over the colt , and he sat on it . * 
Matt.21:8 8 δὲ πλεῖστος ὄχλος ἔστρωσαν ἑαυτῶν τὰ ἱμάτια ἐν τῇ ὁδῷ, ἄλλοι δὲ ἔκοπτον κλάδους ἀπὸ τῶν δένδρων καὶ ἐστρώννυον ἐν τῇ ὁδῷ. 8 {NEQ} {NEQ} Most of the crowd spread their {NEQ} garments on the road ahead of him , and others cut branches from the trees and spread them on the road .
Matt.24:18 18καὶ ἐν τῷ ἀγρῷ μὴ ἐπιστρεψάτω ὀπίσω ἆραι τὸ ἱμάτιον αὐτοῦ. 18 {NEQ} A person out in the field must not return even to get a coat {RPT} .
Matt.26:65 65τότε ἀρχιερεὺς διέρηξεν τὰ ἱμάτια αὐτοῦ λέγων, Ἐβλασφήμησεν· τί ἔτι χρείαν ἔχομεν μαρτύρων; ἴδε νῦν ἠκούσατε τὴν βλασφημίαν· 65 Then the high priest tore his {NEQ} clothing to show his horror and said , Blasphemy ! Why do we need other witnesses ? {NEQ} {NEQ} You have all heard his blasphemy .
Matt.27:31 31καὶ ὅτε ἐνέπαιξαν αὐτῷ, ἐξέδυσαν αὐτὸν τὴν χλαμύδα καὶ ἐνέδυσαν αὐτὸν τὰ ἱμάτια αὐτοῦ. καὶ ἀπήγαγον αὐτὸν εἰς τὸ σταυρῶσαι. 31 When they were finally tired of mocking him , they took off the robe {RPT} and put his own {NEQ} clothes on him again . Then they led him away to be crucified .
Matt.27:35 35σταυρώσαντες δὲ αὐτόν, διεμερίσαντο τὰ ἱμάτια αὐτοῦ βάλλοντες κλῆρον. 35 After they had nailed him to the cross , the soldiers gambled for his {NEQ} clothes by throwing dice . * 
Mark.2:21 21οὐδεὶς ἐπίβλημα ῥάκους ἀγνάφου ἐπιράπτει ἐπὶ ἱμάτιον παλαιόν; εἰ δὲ μή αἴρει τὸ πλήρωμα ἀπ᾽ αὐτοῦ τὸ καινὸν τοῦ παλαιοῦ, καὶ χεῖρον σχίσμα γίνεται. 21 Besides , who would patch old clothing with new cloth ? For the new {RPT} patch would shrink and rip away {RPT} from the old cloth , leaving an even bigger tear than before .
Mark.5:27 27ἀκούσασα περὶ τοῦ Ἰησοῦ, ἐλθοῦσα ἐν τῷ ὄχλῳ ὄπισθεν ἥψατο τοῦ ἱματίου αὐτοῦ. 27 She had heard about {NEQ} Jesus , so she came up behind him through the crowd and touched his {NEQ} robe .
Mark.5:28 28ἔλεγεν γὰρ ὅτι, Ἐὰν ἅψωμαι κἂν τῶν ἱματίων αὐτοῦ, σωθήσομαι. 28 For she thought to herself , If I can just touch his {NEQ} robe , I will be healed .
Mark.5:30 30καὶ εὐθὺς Ἰησοῦς ἐπιγνοὺς ἐν ἑαυτῷ τὴν ἐξ αὐτοῦ δύναμιν ἐξελθοῦσαν, ἐπιστραφεὶς ἐν τῷ ὄχλῳ ἔλεγεν, Τίς μου ἥψατο τῶν ἱματίων; 30 {NEQ} Jesus realized at once that healing power had gone out from {RPT} him , so he turned around in the crowd and asked , Who touched my {NEQ} robe ?
Mark.6:56 56καὶ ὅπου ἂν εἰσεπορεύετο— εἰς κώμας εἰς πόλεις εἰς ἀγρούς— ἐν ταῖς ἀγοραῖς ἐτίθεσαν τοὺς ἀσθενοῦντας. καὶ παρεκάλουν αὐτὸν ἵνα κἂν τοῦ κρασπέδου τοῦ ἱματίου αὐτοῦ ἅψωνται, καὶ ὅσοι ἂν ἥψαντο αὐτοῦ ἐσῴζοντο. 56 {NEQ} Wherever he went in villages , {NEQ} {RPT} cities , or {RPT} the countryside they brought the sick out to the marketplaces . {NEQ} They begged him to let the sick touch at least the fringe of his {NEQ} robe , and all who touched him were healed .
Mark.9:3 3καὶ τὰ ἱμάτια αὐτοῦ ἐγένετο στίλβοντα λευκὰ λίαν, οἷα γναφεὺς ἐπὶ τῆς γῆς οὐ δύναται οὕτως λευκᾶναι. 3 and his {NEQ} clothes became dazzling white , {RPT} far whiter than any earthly bleach could ever make them .
Mark.10:50 50 δὲ ἀποβαλὼν τὸ ἱμάτιον αὐτοῦ, ἀναπηδήσας ἦλθεν πρὸς τὸν Ἰησοῦν. 50 {NEQ} Bartimaeus threw aside his {NEQ} coat , jumped up , and came to {NEQ} Jesus .
Mark.11:7 7καὶ φέρουσιν τὸν πῶλον πρὸς τὸν Ἰησοῦν καὶ ἐπιβάλλουσιν αὐτῷ τὰ ἱμάτια αὐτῶν, καὶ ἐκάθισεν ἐπ᾽ αὐτόν. 7 Then they brought the colt to {NEQ} Jesus and threw their {NEQ} garments over it , and he sat on it .
Mark.11:8 8καὶ πολλοὶ τὰ ἱμάτια αὐτῶν ἔστρωσαν εἰς τὴν ὁδόν, ἄλλοι δὲ στιβάδας κόψαντες ἐκ τῶν ἀγρῶν. 8 {NEQ} Many in the crowd spread their {NEQ} garments on the road ahead of him , and others spread leafy branches they had cut in the fields .
Mark.13:16 16καὶ εἰς τὸν ἀγρὸν μὴ ἐπιστρεψάτω εἰς τὰ ὀπίσω ἆραι τὸ ἱμάτιον αὐτοῦ. 16 {NEQ} A person out in the field must not return even to get a coat {RPT} .
Mark.15:20 20καὶ ὅτε ἐνέπαιξαν αὐτῷ, ἐξέδυσαν αὐτὸν τὴν πορφύραν καὶ ἐνέδυσαν αὐτὸν τὰ ἱμάτια αὐτοῦ. καὶ ἐξάγουσιν αὐτὸν ἵνα σταυρώσωσιν αὐτόν. 20 When they were finally tired of mocking him , they took off {RPT} the purple robe and put his own {NEQ} clothes on him again . Then they led him away to be crucified {RPT} .
Mark.15:24 24καὶ σταυροῦσιν αὐτόν. καὶ διαμερίζονται τὰ ἱμάτια αὐτοῦ βάλλοντες κλῆρον ἐπ᾽ αὐτὰ τὶς τί ἄρῃ. 24 Then the soldiers nailed him to the cross . {NEQ} They divided his {NEQ} clothes and threw dice * to decide who would get each piece .
Luke.5:36 36ἔλεγεν δὲ καὶ παραβολὴν πρὸς αὐτοὺς ὅτι· Οὐδεὶς ἐπίβλημα ἀπὸ ἱματίου καινοῦ σχίσας ἐπιβάλλει ἐπὶ ἱμάτιον παλαιόν. εἰ δὲ μή γε καὶ τὸ καινὸν σχίσει καὶ τῷ παλαιῷ, οὐ συμφωνήσει τὸ ἐπίβλημα τὸ ἀπὸ τοῦ καινοῦ. 36 Then Jesus gave them this illustration : No one tears a piece of cloth from a new garment and uses it to patch {RPT} an old garment . For then the new garment would be ruined {NEQ} , and the new {RPT} patch {RPT} wouldn’t even match the old garment .
Luke.6:29 29τῷ τύπτοντί σε ἐπὶ τὴν σιαγόνα, πάρεχε καὶ τὴν ἄλλην. καὶ ἀπὸ τοῦ αἴροντός σου τὸ ἱμάτιον, καὶ τὸν χιτῶνα μὴ κωλύσῃς. 29 If someone slaps you on one cheek , offer the other cheek also . {NEQ} If someone demands your {NEQ} coat , offer your shirt also .
Luke.7:25 25ἀλλὰ τί ἐξήλθατε ἰδεῖν; ἄνθρωπον ἐν μαλακοῖς ἱματίοις ἠμφιεσμένον; ἰδού, οἱ ἐν ἱματισμῷ ἐνδόξῳ καὶ τρυφῇ ὑπάρχοντες ἐν τοῖς βασιλείοις εἰσίν. 25 Or {RPT} were you expecting to see a man dressed in expensive clothes ? No , people who wear beautiful clothes and live in luxury are found in {NEQ} palaces .
Luke.8:27 27ἐξελθόντι δὲ αὐτῷ ἐπὶ τὴν γῆν, ὑπήντησεν ἀνήρ τις ἐκ τῆς πόλεως ἔχων δαιμόνια. καὶ χρόνῳ ἱκανῷ οὐκ ἐνεδύσατο ἱμάτιον καὶ ἐν οἰκίᾳ οὐκ ἔμενεν, ἀλλ᾽ ἐν τοῖς μνήμασιν. 27 {NEQ} As Jesus was climbing out of the boat , a man who was possessed by demons came out to meet him . {NEQ} For a long time he had been homeless and naked , {NEQ} living in a cemetery outside the town .
Luke.8:44 44προσελθοῦσα ὄπισθεν, ἥψατο τοῦ κρασπέδου τοῦ ἱματίου αὐτοῦ. καὶ παραχρῆμα, ἔστη ῥύσις τοῦ αἵματος αὐτῆς. 44 Coming up behind Jesus , she touched the fringe of his {NEQ} robe . Immediately , the bleeding stopped {RPT} .
Luke.19:35 35καὶ ἤγαγον αὐτὸν πρὸς τὸν Ἰησοῦν καὶ ἐπιρίψαντες αὐτῶν τὰ ἱμάτια ἐπὶ τὸν πῶλον ἐπεβίβασαν τὸν Ἰησοῦν. 35 So they brought the colt to {NEQ} Jesus and threw their {NEQ} garments over it for him to ride on .
Luke.19:36 36πορευομένου δὲ αὐτοῦ, ὑπεστρώννυον τὰ ἱμάτια αὐτῶν ἐν τῇ ὁδῷ. 36 {NEQ} As he rode along , the crowds spread out their {NEQ} garments on the road ahead of him .
Luke.22:36 36εἶπεν δὲ αὐτοῖς, Ἀλλὰ νῦν, ἔχων βαλλάντιον ἀράτω ὁμοίως καὶ πήραν· καὶ μὴ ἔχων, πωλησάτω τὸ ἱμάτιον αὐτοῦ, καὶ ἀγορασάτω μάχαιραν. 36 But now , {NEQ} he said {RPT} , take your money and a traveler’s bag . And if you don’t have a sword , sell your {NEQ} cloak and buy one !
Luke.23:34 34 δὲ Ἰησοῦς ἔλεγεν, Πάτερ, ἄφες αὐτοῖς, οὐ γὰρ οἴδασιν τί ποιοῦσιν. διαμεριζόμενοι δὲ τὰ ἱμάτια αὐτοῦ ἔβαλον κλῆρον. 34 {NEQ} {NEQ} Jesus said , Father , forgive them , for they don’t know what they are doing . * And the soldiers gambled for his {NEQ} clothes by throwing dice . * 
John.13:4 4ἐγείρεται ἐκ τοῦ δείπνου, καὶ τίθησιν τὰ ἱμάτια καὶ λαβὼν λέντιον διέζωσεν ἑαυτόν, 4 So he got up from the table , {NEQ} took off his robe , {NEQ} wrapped a towel around his waist ,
John.13:12 12ὅτε οὖν ἔνιψεν τοὺς πόδας αὐτῶν, καὶ ἔλαβεν τὰ ἱμάτια αὐτοῦ καὶ ἀνέπεσεν πάλιν, εἶπεν αὐτοῖς, Γινώσκετε τί πεποίηκα ὑμῖν; 12 {NEQ} After washing their {NEQ} feet , {NEQ} he put on his {NEQ} robe again and sat down and asked {RPT} , Do you understand what I was doing ?
John.19:2 2καὶ οἱ στρατιῶται πλέξαντες στέφανον ἐξ ἀκανθῶν ἐπέθηκαν αὐτοῦ τῇ κεφαλῇ, καὶ ἱμάτιον πορφυροῦν περιέβαλον αὐτόν. 2 {NEQ} The soldiers wove a crown of thorns and put it on his {NEQ} head , and they put a purple robe on him .
John.19:5 5ἐξῆλθεν οὖν Ἰησοῦς ἔξω φορῶν τὸν ἀκάνθινον στέφανον καὶ τὸ πορφυροῦν ἱμάτιον. καὶ λέγει αὐτοῖς, Ἰδού, ἄνθρωπος. 5 Then {NEQ} Jesus came out {RPT} wearing the crown of thorns and the purple robe . And Pilate said {RPT} , Look , here is the man !
John.19:23 23οἱ οὖν στρατιῶται ὅτε ἐσταύρωσαν τὸν Ἰησοῦν, ἔλαβον τὰ ἱμάτια αὐτοῦ καὶ ἐποίησαν τέσσερα μέρη ἑκάστῳ στρατιώτῃ μέρος· καὶ τὸν χιτῶνα, ἦν δὲ χιτὼν ἄραφος, ἐκ τῶν ἄνωθεν ὑφαντὸς δι᾽ ὅλου. 23 When the soldiers had crucified {NEQ} Jesus , they divided his {NEQ} clothes among the four of them {RPT} . They also took his robe , but it was seamless , woven in one piece from {NEQ} top to bottom .
John.19:24 24εἶπαν οὖν πρὸς ἀλλήλους, Μὴ σχίσωμεν αὐτόν, ἀλλὰ λάχωμεν περὶ αὐτοῦ τίνος ἔσται· ἵνα γραφὴ πληρωθῇ λέγουσα, Διεμερίσαντο τὰ ἱμάτιά μου ἑαυτοῖς καὶ ἐπὶ τὸν ἱματισμόν μου ἔβαλον κλῆρον. οἱ μὲν οὖν στρατιῶται ταῦτα ἐποίησαν. 24 So they said , Rather than tearing it apart , {RPT} let’s throw dice * for it . {NEQ} This fulfilled the Scripture that says , They divided my {NEQ} garments among themselves and threw dice for my {NEQ} clothing . * So that is what they did .
Acts.7:58 58καὶ ἐκβαλόντες ἔξω τῆς πόλεως ἐλιθοβόλουν. καὶ οἱ μάρτυρες ἀπέθεντο τὰ ἱμάτια αὐτῶν παρὰ τοὺς πόδας νεανίου καλουμένου Σαύλου. 58 and dragged him out of the city and began to stone him . {NEQ} His accusers took off their {NEQ} coats and laid them at the feet of a young man named Saul . * 
Acts.9:39 39ἀναστὰς δὲ Πέτρος συνῆλθεν αὐτοῖς· ὃν παραγενόμενον, ἀνήγαγον εἰς τὸ ὑπερῷον. καὶ παρέστησαν αὐτῷ πᾶσαι αἱ χῆραι κλαίουσαι καὶ ἐπιδεικνύμεναι χιτῶνας καὶ ἱμάτια ὅσα ἐποίει μετ᾽ αὐτῶν οὖσα Δορκάς. 39 So Peter returned with them ; {RPT} and as soon as he arrived , they took him to the upstairs room . {NEQ} The room was filled with {RPT} {NEQ} widows who were weeping and showing him the coats and other clothes {NEQ} Dorcas {RPT} had made for them .
Acts.12:8 8εἶπεν δὲ ἄγγελος πρὸς αὐτόν, Ζῶσαι καὶ ὑπόδησαι τὰ σανδάλιά σου. ἐποίησεν δὲ οὕτως. καὶ λέγει αὐτῷ, Περιβαλοῦ τὸ ἱμάτιόν σου καὶ ἀκολούθει μοι. 8 Then the angel told him , Get dressed and put on your {NEQ} sandals . And he did . Now put on your {NEQ} coat and follow me , {NEQ} the angel ordered {RPT} .
Acts.14:14 14ἀκούσαντες δὲ οἱ ἀπόστολοι Βαρνάβας καὶ Παῦλος, διαρρήξαντες τὰ ἱμάτια αὐτῶν ἐξεπήδησαν εἰς τὸν ὄχλον, κράζοντες 14 But when the apostles Barnabas and Paul heard what was happening , they tore their {NEQ} clothing in dismay and ran out among the people , shouting ,
Acts.16:22 22καὶ συνεπέστη ὄχλος κατ᾽ αὐτῶν, καὶ οἱ στρατηγοὶ περιρήξαντες αὐτῶν τὰ ἱμάτια ἐκέλευον ῥαβδίζειν. 22 {NEQ} A mob quickly formed against Paul and Silas , and the city officials ordered them stripped and beaten with wooden rods .
Acts.18:6 6ἀντιτασσομένων δὲ αὐτῶν καὶ βλασφημούντων, ἐκτιναξάμενος τὰ ἱμάτια εἶπεν πρὸς αὐτούς, Τὸ αἷμα ὑμῶν ἐπὶ τὴν κεφαλὴν ὑμῶν— καθαρὸς ἐγώ. ἀπὸ τοῦ νῦν εἰς τὰ ἔθνη πορεύσομαι. 6 But when they opposed and insulted him , Paul shook the dust from his clothes and said {NEQ} {RPT} , Your {NEQ} blood is upon your own {NEQ} heads I am innocent . From now on I will go preach to the Gentiles .
Acts.22:20 20καὶ ὅτε ἐξεχύννετο τὸ αἷμα Στεφάνου τοῦ μάρτυρός σου· καὶ αὐτὸς ἤμην ἐφεστὼς καὶ συνευδοκῶν καὶ φυλάσσων τὰ ἱμάτια τῶν ἀναιρούντων αὐτόν. 20 And I was in complete agreement when your {NEQ} witness Stephen was killed . {NEQ} I stood by and kept the coats they took off when they stoned him .
Acts.22:23 23κραυγαζόντων τε αὐτῶν, καὶ ῥιπτούντων τὰ ἱμάτια, καὶ κονιορτὸν βαλλόντων εἰς τὸν ἀέρα. 23 {NEQ} They yelled , {NEQ} threw off their coats , and tossed handfuls of dust into the air .
Heb.1:11 11αὐτοὶ ἀπολοῦνται, σὺ δὲ διαμένεις· καὶ πάντες ὡς ἱμάτιον παλαιωθήσονται· 11 They will perish , but you remain forever . {NEQ} They will wear out like old clothing .
Heb.1:12 12καὶ ὡσεὶ περιβόλαιον ἑλίξεις αὐτοὺς ὡς ἱμάτιον καὶ ἀλλαγήσονται· σὺ δὲ αὐτὸς εἶ· καὶ τὰ ἔτη σου οὐκ ἐκλείψουσιν. 12 {NEQ} You will fold them up like a cloak and discard them like old clothing . But you are always the same ; {NEQ} you will live forever . * 
Jas.5:2 2 πλοῦτος ὑμῶν σέσηπεν, καὶ τὰ ἱμάτια ὑμῶν σητόβρωτα γέγονεν· 2 Your {NEQ} wealth is rotting away , and your {NEQ} fine clothes are moth-eaten rags .
1Pet.3:3 3ὧν ἔστω οὐχ ἔξωθεν ἐμπλοκῆς τριχῶν, καὶ περιθέσεως χρυσίων, ἐνδύσεως ἱματίων κόσμος· 3 Don’t be concerned about the outward beauty of fancy hairstyles , {NEQ} expensive jewelry , or beautiful clothes .
Rev.3:4 4ἀλλὰ ἔχεις ὀλίγα ὀνόματα ἐν Σάρδεσιν οὐκ ἐμόλυναν τὰ ἱμάτια αὐτῶν. καὶ περιπατήσουσιν μετ᾽ ἐμοῦ ἐν λευκοῖς, ὅτι ἄξιοί εἰσιν. 4 Yet there are some in the church in Sardis who have not soiled their {NEQ} clothes with evil . {NEQ} They will walk with me in white , for they are worthy .
Rev.3:5 5 νικῶν οὕτως περιβαλεῖται ἐν ἱματίοις λευκοῖς. καὶ οὐ μὴ ἐξαλείψω τὸ ὄνομα αὐτοῦ ἐκ τῆς βίβλου τῆς ζωῆς, καὶ ὁμολογήσω τὸ ὄνομα αὐτοῦ ἐνώπιον τοῦ πατρός μου καὶ ἐνώπιον τῶν ἀγγέλων αὐτοῦ. 5 All who are victorious {NEQ} will be clothed in white . {NEQ} I will never erase their {NEQ} names from {RPT} the Book of {RPT} Life , but I will announce before my {NEQ} Father and his {NEQ} {RPT} angels that they are mine .
Rev.3:18 18συμβουλεύω σοι ἀγοράσαι παρ᾽ ἐμοῦ χρυσίον— πεπυρωμένον ἐκ πυρός· ἵνα πλουτήσῃς. καὶ ἱμάτια λευκὰ ἵνα περιβάλῃ καὶ μὴ φανερωθῇ αἰσχύνη τῆς γυμνότητός σου· καὶ κολλούριον ἐγχρῖσαι τοὺς ὀφθαλμούς σου ἵνα βλέπῃς. 18 So I advise you to buy gold from me gold that has been purified by fire . Then you will be rich . Also buy white garments from me so {RPT} you will not be shamed by your {NEQ} nakedness , and ointment for your {NEQ} eyes so you will be able to see .
Rev.4:4 4καὶ κυκλόθεν τοῦ θρόνου θρόνους εἴκοσι τέσσαρες, καὶ ἐπὶ τοὺς θρόνους εἴκοσι τέσσαρας πρεσβυτέρους· καθημένους περιβεβλημένους ἱματίοις λευκοῖς καὶ ἐπὶ τὰς κεφαλὰς αὐτῶν στεφάνους χρυσοῦς. 4 {NEQ} Twenty-four thrones surrounded him , and twenty-four elders sat on them . They were all clothed in white and had gold crowns on their {NEQ} heads .
Rev.16:15 15ἰδού· ἔρχομαι ὡς κλέπτης. μακάριος γρηγορῶν, καὶ τηρῶν τὰ ἱμάτια αὐτοῦ, ἵνα μὴ γυμνὸς περιπατῇ καὶ βλέπωσιν τὴν ἀσχημοσύνην αὐτοῦ. 15 Look , I will come as unexpectedly as a thief ! Blessed are all who are watching for me , who {NEQ} keep their {NEQ} clothing ready so they will not have to walk around naked and {NEQ} ashamed {RPT} .
Rev.19:13 13καὶ περιβεβλημένος ἱμάτιον βεβαμμένον αἵματι, καὶ κέκληται τὸ ὄνομα αὐτοῦ λόγος τοῦ θεοῦ. 13 {NEQ} He wore a robe dipped in blood , and his title was the Word of {NEQ} God .
Rev.19:16 16καὶ ἔχει ἐπὶ τὸ ἱμάτιον καὶ ἐπὶ τὸν μηρὸν αὐτοῦ ὄνομα γεγραμμένον· Βασιλεὺς βασιλέων καὶ Κύριος κυρίων. 16 {NEQ} On his {NEQ} robe {NEQ} at his {NEQ} thigh * was written this title : King of all kings and Lord of all lords .