The Bible

Old Testament

New Testament

Give Us Feedback

κάθημαι (kathemai, 2521)

Meanings

[while] was sitting, he sat, he was sitting, he was sitting down, I sit, one sitting, sit, sit down, sits, sitting, sitting [by], sitting down, to sit, to sit down, was sitting, was sitting down, were sitting, will sit, you will sit

Greek-English Concordance: 91 verses

  Greek (NLG) English (NLT)
Matt.4:16 16 λαὸς καθήμενος ἐν σκοτίᾳ φῶς εἶδεν μέγα. καὶ τοῖς καθημένοις ἐν χώρᾳ καὶ σκιᾷ θανάτου, φῶς ἀνέτειλεν αὐτοῖς. 16 the people who sat in darkness have seen a great light . And for those who lived in the land {NEQ} where death casts its shadow , a light has shined {RPT} . * 
Matt.9:9 9καὶ παράγων Ἰησοῦς ἐκεῖθεν, εἶδεν ἄνθρωπον καθήμενον ἐπὶ τὸ τελώνιον. Μαθθαῖον λεγόμενον, καὶ λέγει αὐτῷ, Ἀκολούθει μοι. καὶ ἀναστὰς ἠκολούθησεν αὐτῷ. 9 {NEQ} As {NEQ} Jesus was walking along {RPT} , he saw a man named Matthew sitting at his tax collector’s booth . Follow me and be my disciple , {NEQ} Jesus said to him . So Matthew got up and followed him .
Matt.11:16 16τίνι δὲ ὁμοιώσω τὴν γενεὰν ταύτην; ὁμοία ἐστὶν παιδίοις καθημένοις ἐν ταῖς ἀγοραῖς· προσφωνοῦντα τοῖς ἑτέροις 16 {NEQ} To what can I compare this {NEQ} generation ? It is like children playing a game in the public square . They complain to their friends ,
Matt.13:1 1ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ, ἐξελθὼν Ἰησοῦς τῆς οἰκίας ἐκάθητο παρὰ τὴν θάλασσαν. 13:1 Later that same {NEQ} day {NEQ} Jesus left the house and sat beside the lake .
Matt.13:2 2καὶ συνήχθησαν πρὸς αὐτὸν ὄχλοι πολλοί, ὥστε αὐτὸν εἰς πλοῖον ἐμβάντα καθῆσθαι. καὶ πᾶς ὄχλος ἐπὶ τὸν αἰγιαλὸν εἱστήκει. 2 {NEQ} A large crowd soon gathered around him , so he got into a boat . Then he sat there and taught as the people stood on the shore .
Matt.15:29 29καὶ μεταβὰς ἐκεῖθεν Ἰησοῦς ἦλθεν παρὰ τὴν θάλασσαν τῆς Γαλιλαίας καὶ ἀναβὰς εἰς τὸ ὄρος ἐκάθητο ἐκεῖ. 29 {NEQ} Jesus returned to the Sea of {NEQ} Galilee and climbed a hill and sat down {RPT} .
Matt.19:28 28 δὲ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτοῖς, Ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι ὑμεῖς οἱ ἀκολουθήσαντές μοι ἐν τῇ παλινγενεσίᾳ ὅταν καθίσῃ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἐπὶ θρόνου δόξης αὐτοῦ, καθήσεσθε καὶ ὑμεῖς ἐπὶ δώδεκα θρόνους, κρίνοντες τὰς δώδεκα φυλὰς τοῦ Ἰσραήλ. 28 {NEQ} {NEQ} Jesus replied {RPT} , I assure you that when the world is made new * and the Son of {NEQ} Man * sits upon his glorious throne , you who have been my followers will also sit {RPT} on twelve thrones , judging the twelve tribes of {NEQ} Israel .
Matt.20:30 30καὶ ἰδοὺ δύο τυφλοὶ καθήμενοι παρὰ τὴν ὁδόν. ἀκούσαντες ὅτι Ἰησοῦς παράγει, ἔκραξαν λέγοντες, Ἐλέησον ἡμᾶς, κύριε, υἱὸς Δαυείδ. 30 {NEQ} {NEQ} Two blind men were sitting beside the road . When they heard that Jesus was coming that way , they began shouting , Lord , Son of David , have mercy on us !
Matt.22:44 44Εἶπεν κύριος τῷ κυρίῳ μου, Κάθου ἐκ δεξιῶν μου ἕως ἂν θῶ τοὺς ἐχθρούς σου ὑποκάτω τῶν ποδῶν σου. 44 The LORD said to my {NEQ} Lord , Sit in the place of honor at my right hand until I humble your {NEQ} enemies beneath your {NEQ} feet . * 
Matt.23:22 22καὶ ὀμόσας, Ἐν τῷ οὐρανῷ, ὀμνύει ἐν τῷ θρόνῳ τοῦ θεοῦ καὶ ἐν τῷ καθημένῳ ἐπάνω αὐτοῦ. 22 And when you swear by {NEQ} heaven , you are swearing by the throne of {NEQ} God and by God , who sits on the throne .
Matt.24:3 3καθημένου δὲ αὐτοῦ ἐπὶ τοῦ ̓Όρους τῶν Ἐλαιῶν· προσῆλθον αὐτῷ οἱ μαθηταὶ κατ᾽ ἰδίαν λέγοντες, Εἰπὸν ἡμῖν, πότε ταῦτα ἔσται; καὶ τί τὸ σημεῖον τῆς σῆς παρουσίας καὶ συντελείας τοῦ αἰῶνος; 3 {NEQ} Later , Jesus sat on the Mount of {NEQ} Olives . His disciples came to him privately and said , Tell us , when will all this happen ? {NEQ} What {NEQ} sign will signal your {NEQ} return and the end of the world ? * 
Matt.26:58 58 δέ, Πέτρος ἠκολούθει αὐτῷ ἀπὸ μακρόθεν ἕως τῆς αὐλῆς τοῦ ἀρχιερέως καὶ εἰσελθὼν ἔσω ἐκάθητο μετὰ τῶν ὑπηρετῶν ἰδεῖν τὸ τέλος. 58 Meanwhile , {NEQ} Peter followed him at a distance and came to the {NEQ} high priest’s courtyard . {NEQ} He went in {RPT} and sat with the guards and waited to see how it would all end .
Matt.26:64 64λέγει αὐτῷ Ἰησοῦς, Σὺ εἶπας. πλὴν λέγω ὑμῖν ἀπ᾽ ἄρτι ὄψεσθε τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου καθήμενον ἐκ δεξιῶν τῆς δυνάμεως καὶ ἐρχόμενον ἐπὶ τῶν νεφελῶν τοῦ οὐρανοῦ. 64 {NEQ} Jesus replied {RPT} , You have said it . And in the future you will see the Son of {NEQ} Man seated in the place of {NEQ} power at God’s right hand * and coming on the clouds of {NEQ} heaven . * 
Matt.26:69 69 δέ, Πέτρος ἐκάθητο ἔξω ἐν τῇ αὐλῇ. καὶ προσῆλθεν αὐτῷ μία παιδίσκη λέγουσα, Καὶ σὺ ἦσθα μετὰ Ἰησοῦ τοῦ Γαλιλαίου. 69 Meanwhile , {NEQ} Peter was sitting outside in the courtyard . A servant girl {NEQ} came over and said to him , {NEQ} You were one of those with Jesus the Galilean .
Matt.27:19 19καθημένου δέ αὐτοῦ ἐπὶ τοῦ βήματος, ἀπέστειλεν πρὸς αὐτὸν γυνὴ αὐτοῦ λέγουσα· Μηδὲν σοὶ καὶ τῷ δικαίῳ ἐκείνῳ. πολλὰ γὰρ ἔπαθον σήμερον κατ᾽ ὄναρ δι᾽ αὐτόν. 19 Just then , as Pilate was sitting on the judgment seat , his {NEQ} wife sent him this message : Leave {NEQ} that {NEQ} innocent man alone . {NEQ} I suffered through a terrible nightmare about him last night .
Matt.27:36 36καὶ καθήμενοι ἐτήρουν αὐτὸν ἐκεῖ. 36 Then they sat around and kept guard as he hung there .
Matt.27:61 61ἦν δὲ ἐκεῖ Μαριὰμ Μαγδαληνὴ καὶ ἄλλη Μαρία καθήμεναι ἀπέναντι τοῦ τάφου. 61 Both {NEQ} {NEQ} {RPT} Mary {NEQ} Magdalene and the other Mary were sitting across from the tomb and watching .
Matt.28:2 2καὶ ἰδοὺ σεισμὸς ἐγένετο μέγας· ἄγγελος γὰρ κυρίου καταβὰς ἐξ οὐρανοῦ, καὶ προσελθὼν ἀπεκύλισε τὸν λίθον, καὶ ἐκάθητο ἐπάνω αὐτοῦ. 2 Suddenly there was a great earthquake ! For an angel of the Lord came down from heaven , {NEQ} {RPT} rolled aside the stone , and sat on it .
Mark.2:6 6ἦσαν δέ τινες τῶν γραμματέων ἐκεῖ καθήμενοι καὶ διαλογιζόμενοι ἐν ταῖς καρδίαις αὐτῶν, 6 {NEQ} But some of the teachers of religious law who were sitting there {NEQ} thought to themselves ,
Mark.2:14 14καὶ παράγων, εἶδεν Λευεὶν τὸν τοῦ Ἁλφαίου καθήμενον ἐπὶ τὸ τελώνιον. καὶ λέγει αὐτῷ, Ἀκολούθει μοι. καὶ ἀναστὰς ἠκολούθησεν αὐτῷ. 14 {NEQ} As he walked along , he saw Levi son of {NEQ} Alphaeus sitting at his tax collector’s booth . Follow me and be my disciple , {NEQ} Jesus said to him . So Levi got up and followed him .
Mark.3:32 32καὶ ἐκάθητο περὶ αὐτὸν ὄχλος, καὶ λέγουσιν αὐτῷ, Ἰδοὺ μήτηρ σου καὶ οἱ ἀδελφοί σου ἔξω ζητοῦσίν σε. 32 {NEQ} There was a crowd sitting around Jesus , and someone said {RPT} , {NEQ} Your {NEQ} mother and your {NEQ} brothers * are outside asking for you .
Mark.3:34 34καὶ περιβλεψάμενος τοὺς περὶ αὐτὸν κύκλῳ καθημένους λέγει, ̓Ίδε, μήτηρ μου καὶ οἱ ἀδελφοί μου. 34 Then he looked at those around him and said , Look , these are my {NEQ} mother and {NEQ} brothers {RPT} .
Mark.4:1 1καὶ πάλιν ἤρξατο διδάσκειν παρὰ τὴν θάλασσαν. καὶ συνάγεται πρὸς αὐτὸν ὄχλος πλεῖστος, ὥστε αὐτὸν εἰς πλοῖον ἐμβάντα· καθῆσθαι ἐν τῇ θαλάσσῃ καὶ πᾶς ὄχλος πρὸς τὴν θάλασσαν ἐπὶ τῆς γῆς ἦσαν. 4:1 Once again Jesus began teaching by the lakeshore . A very large crowd {NEQ} soon gathered around him , so he got into a boat . Then he sat in the boat while all the people remained on the shore .
Mark.5:15 15καὶ ἔρχονται πρὸς τὸν Ἰησοῦν, καὶ θεωροῦσιν τὸν δαιμονιζόμενον· καθήμενον ἱματισμένον καὶ σωφρονοῦντα, τὸν ἐσχηκότα τὸν λεγιῶνα, καὶ ἐφοβήθησαν. 15   {NEQ} A crowd soon gathered around {NEQ} Jesus , and they saw the man {RPT} who had been possessed by the legion of demons . He was sitting there fully clothed and perfectly sane , and they were all afraid .
Mark.10:46 46καὶ ἔρχονται εἰς Ἰερειχώ, καὶ ἐκπορευομένου αὐτοῦ ἀπὸ Ἰερειχὼ καὶ τῶν μαθητῶν αὐτοῦ, καὶ ὄχλου ἱκανοῦ· (ὁ υἱὸς Τιμαίου) Βαρτιμαῖος τυφλὸς προσαίτης ἐκάθητο παρὰ τὴν ὁδόν. 46 Then they reached Jericho , and as Jesus and his {NEQ} disciples left town , {NEQ} a large crowd followed him . A blind beggar named Bartimaeus ( {NEQ} son of Timaeus ) was sitting beside the road .
Mark.12:36 36αὐτὸς Δαυείδ, εἶπεν, ἐν τῷ πνεύματι τῷ ἁγίῳ, Εἶπεν κύριος τῷ κυρίῳ μου, Κάθου ἐκ δεξιῶν μου ἕως ἂν θῶ τοὺς ἐχθρούς σου ὑποκάτω τῶν ποδῶν σου. 36 For David himself , speaking under the inspiration of the {RPT} Holy Spirit , said , The LORD said to my {NEQ} Lord , Sit in the place of honor at my right hand until I humble your {NEQ} enemies beneath your {NEQ} feet . * 
Mark.13:3 3καί, καθημένου αὐτοῦ εἰς τὸ ̓Όρος τῶν Ἐλαιῶν κατέναντι τοῦ ἱεροῦ. ἐπηρώτα αὐτὸν κατ᾽ ἰδίαν Πέτρος, καὶ Ἰάκωβος, καὶ Ἰωάνης, καὶ Ἀνδρέας, 3 Later , Jesus sat on the Mount of {NEQ} Olives across the valley from the Temple . Peter , {NEQ} James , {NEQ} John , and Andrew came to him privately and asked him ,
Mark.14:62 62 δὲ Ἰησοῦς εἶπεν, Ἐγώ εἰμι. καὶ ὄψεσθε τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου ἐκ δεξιῶν καθήμενον τῆς δυνάμεως καὶ ἐρχόμενον μετὰ τῶν νεφελῶν τοῦ οὐρανοῦ. 62 {NEQ} {NEQ} Jesus said , I AM . * And you will see the Son of {NEQ} Man seated in the place of {NEQ} power at God’s right hand * and coming on the clouds of {NEQ} heaven . * 
Mark.16:5 5καὶ εἰσελθοῦσαι εἰς τὸ μνημεῖον, εἶδον νεανίσκον καθήμενον ἐν τοῖς δεξιοῖς περιβεβλημένον στολὴν λευκήν. καὶ ἐξεθαμβήθησαν, 5 When they entered {RPT} the tomb , they saw a young man clothed in a white robe sitting on the right side . {NEQ} The women were shocked ,
Luke.1:79 79ἐπιφᾶναι τοῖς ἐν σκότει καὶ σκιᾷ θανάτου καθημένοις, τοῦ κατευθῦναι τοὺς πόδας ἡμῶν εἰς ὁδὸν εἰρήνης. 79 to give light to those who sit in darkness and in the shadow of death , and {NEQ} to guide us to the path of peace .
Luke.5:17 17καὶ ἐγένετο ἐν μιᾷ τῶν ἡμερῶν καὶ αὐτὸς ἦν διδάσκων, καὶ ἦσαν καθήμενοι Φαρισαῖοι καὶ νομοδιδάσκαλοι. (οἳ ἦσαν ἐληλυθότες ἐκ πάσης κώμης τῆς Γαλιλαίας καὶ Ἰουδαίας, καὶ Ἰερουσαλήμ.) καὶ δύναμις κυρίου ἦν εἰς τὸ ἰᾶσθαι αὐτόν. 17 {NEQ} {NEQ} One {NEQ} day {NEQ} while Jesus was teaching , some Pharisees and teachers of religious law {NEQ} were sitting nearby . ( It seemed that these men showed up from every village in all {NEQ} Galilee and Judea , as well as from Jerusalem . ) And the Lord’s healing power was strongly with Jesus .
Luke.5:27 27καὶ μετὰ ταῦτα, ἐξῆλθεν, καὶ ἐθεάσατο τελώνην ὀνόματι Λευεὶν καθήμενον ἐπὶ τὸ τελώνιον. καὶ εἶπεν αὐτῷ, Ἀκολούθει μοι. 27 {NEQ} Later , as Jesus left the town , {NEQ} he saw a tax collector named Levi sitting at his tax collector’s booth . Follow me and be my disciple , {NEQ} Jesus said to him .
Luke.7:32 32ὅμοιοί εἰσιν παιδίοις τοῖς ἐν ἀγορᾷ καθημένοις. καὶ προσφωνοῦσιν ἀλλήλοις λέγει, Ηὐλήσαμεν ὑμῖν, καὶ οὐκ ὠρχήσασθε, ἐθρηνήσαμεν, καὶ οὐκ ἐκλαύσατε. 32 They are like children {NEQ} playing a game in the public square . {NEQ} They complain to their friends {RPT} {RPT} , We played wedding songs {RPT} , and you didn’t dance , so we played funeral songs , and you didn’t weep .
Luke.8:35 35ἐξῆλθον δὲ ἰδεῖν τὸ γεγονός. καὶ ἦλθαν πρὸς τὸν Ἰησοῦν, καὶ εὗρον καθήμενον τὸν ἄνθρωπον ἀφ᾽ οὗ τὰ δαιμόνια ἐξῆλθεν· ἱματισμένον καὶ σωφρονοῦντα, παρὰ τοὺς πόδας τοῦ Ἰησοῦ, καὶ ἐφοβήθησαν. 35 {NEQ} People rushed out to see what had happened . {NEQ} A crowd soon gathered around {NEQ} Jesus , and they saw the man who {RPT} had been freed from the demons . He was sitting at {NEQ} Jesus' {NEQ} feet , fully clothed and perfectly sane , and they were all afraid .
Luke.10:13 13οὐαί σοι, Χοραζείν· οὐαί σοι, Βηθσαϊδά· ὅτι εἰ ἐν Τύρῳ καὶ Σιδῶνι ἐγενήθησαν αἱ δυνάμεις αἱ γενόμεναι ἐν ὑμῖν, πάλαι ἂν ἐν σάκκῳ καὶ σποδῷ καθήμενοι, μετενόησαν. 13 What sorrow awaits you , Korazin and {RPT} {RPT} Bethsaida ! For if the miracles I did in you had been done in wicked Tyre and Sidon , their people would have repented of their sins long ago , clothing themselves in burlap and throwing ashes on their heads to show their remorse .
Luke.18:35 35ἐγένετο δὲ ἐν τῷ ἐγγίζειν αὐτὸν εἰς Ἰερειχώ, τυφλός τις ἐκάθητο παρὰ τὴν ὁδὸν ἐπαιτῶν. 35 {NEQ} {NEQ} As Jesus approached Jericho , a blind beggar was sitting beside the road .
Luke.20:42 42αὐτὸς γὰρ Δαυεὶδ λέγει ἐν βίβλῳ Ψαλμῶν· Εἶπεν κύριος τῷ κυρίῳ μου, Κάθου ἐκ δεξιῶν μου 42 For David himself wrote in the book of Psalms : The LORD said to my {NEQ} Lord , Sit in the place of honor at my right hand
Luke.21:35 35ὡς παγίς. ἐπεισελεύσεται γὰρ ἐπὶ πάντας τοὺς καθημένους ἐπὶ πρόσωπον πάσης τῆς γῆς. 35 like a trap . For that day will come upon everyone {NEQ} living on the earth .
Luke.22:30 30ἵνα ἔσθητε καὶ πίνητε ἐπὶ τῆς τραπέζης μου ἐν τῇ βασιλείᾳ μου. καὶ καθήσεσθε ἐπὶ θρόνων, τὰς δώδεκα φυλὰς κρίνοντες τοῦ Ἰσραήλ. 30 to eat and drink at my {NEQ} table in my {NEQ} Kingdom . And you will sit on thrones , judging the twelve tribes of {NEQ} Israel .
Luke.22:55 55περιαψάντων δὲ πῦρ ἐν μέσῳ τῆς αὐλῆς καὶ συνκαθισάντων, ἐκάθητο Πέτρος μέσος αὐτῶν. 55 {NEQ} The guards lit a fire in the middle of the courtyard and sat around it , and {NEQ} Peter joined them there .
Luke.22:56 56ἰδοῦσα δὲ αὐτὸν παιδίσκη τις καθήμενον πρὸς τὸ φῶς καὶ ἀτενίσασα αὐτῷ. εἶπεν, Καὶ οὗτος σὺν αὐτῷ ἦν. 56 {NEQ} A servant girl noticed him in the firelight and began staring at him . Finally she said , {NEQ} This man was one of Jesus' followers !
Luke.22:69 69ἀπὸ τοῦ νῦν δὲ ἔσται υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου καθήμενος ἐκ δεξιῶν τῆς δυνάμεως τοῦ θεοῦ. 69 But from now on the Son of {NEQ} Man will be seated in the place of {NEQ} power at {NEQ} God’s right hand . * 
John.2:14 14καὶ εὗρεν ἐν τῷ ἱερῷ τοὺς πωλοῦντας βόας, καὶ πρόβατα, καὶ περιστεράς· καὶ τοὺς κερματιστὰς καθημένους. 14 {NEQ} In the Temple area he saw merchants selling cattle , {NEQ} sheep , and doves for sacrifices ; he also saw {NEQ} dealers at tables exchanging foreign money .
John.6:3 3ἀνῆλθεν δὲ εἰς τὸ ὄρος Ἰησοῦς καὶ ἐκεῖ ἐκάθητο μετὰ τῶν μαθητῶν αὐτοῦ. 3 Then Jesus climbed a hill and sat down {RPT} with his {NEQ} disciples around him .
John.9:8 8οἱ οὖν γείτονες καὶ οἱ θεωροῦντες αὐτὸν τὸ πρότερον ὅτι προσαίτης ἦν ἔλεγον, Οὐχ οὗτός ἐστιν καθήμενος καὶ προσαιτῶν; 8 {NEQ} His neighbors and others who knew him as a blind {NEQ} {NEQ} beggar asked each other , Isn’t this the man who used to sit and beg ?
John.12:15 15Μὴ φοβοῦ, θυγάτηρ Σιών· ἰδού, βασιλεύς σου ἔρχεται, καθήμενος ἐπὶ πῶλον ὄνου. 15 Don’t be afraid , people of Jerusalem . * Look , your {NEQ} King is coming , riding on a donkey’s colt . * 
Acts.2:2 2καὶ ἐγένετο, ἄφνω ἐκ τοῦ οὐρανοῦ ἦχος ὥσπερ φερομένης πνοῆς βιαίας, καὶ ἐπλήρωσεν ὅλον τὸν οἶκον οὗ ἦσαν καθήμενοι. 2 {NEQ} Suddenly , there was a sound from {NEQ} heaven like the roaring of a mighty windstorm , and it filled the house where they were sitting .
Acts.2:34 34οὐ γὰρ Δαυεὶδ ἀνέβη εἰς τοὺς οὐρανούς, λέγει δὲ αὐτός, Εἶπεν κύριος τῷ κυρίῳ μου, Κάθου ἐκ δεξιῶν μου 34 For David himself never ascended into {NEQ} heaven , yet he said , The LORD said to my {NEQ} Lord , Sit in the place of honor at my right hand
Acts.3:10 10ἐπεγίνωσκον δὲ αὐτὸν ὅτι αὐτὸς ἦν πρὸς τὴν ἐλεημοσύνην καθήμενος ἐπὶ τῇ Ὡραίᾳ Πύλῃ τοῦ ἱεροῦ, καὶ ἐπλήσθησαν θάμβους καὶ ἐκστάσεως ἐπὶ τῷ συμβεβηκότι αὐτῷ. 10 {NEQ} {RPT} When they realized {NEQ} he was the lame beggar they had seen so often at the Beautiful Gate , {NEQ} they were absolutely astounded {RPT} !
Acts.8:28 28ἦν τε ὑποστρέφων· καὶ καθήμενος ἐπὶ τοῦ ἅρματος αὐτοῦ, καὶ ἀνεγίνωσκεν τὸν προφήτην Ἠσαΐαν. 28 and he was now returning . {NEQ} Seated in his {NEQ} carriage , {NEQ} he was reading aloud from the book of the prophet Isaiah .
Acts.14:8 8καί τις ἀνὴρ ἀδύνατος, ἐν Λύστροις, τοῖς ποσὶν ἐκάθητο χωλός· ἐκ κοιλίας μητρὸς αὐτοῦ, ὃς οὐδέποτε περιεπάτησεν. 8 While they were at Lystra , Paul and Barnabas came upon a man with crippled {NEQ} feet . He had been that way from birth , so he had never walked . He was sitting
Acts.23:3 3τότε Παῦλος πρὸς αὐτὸν εἶπεν, Τύπτειν σε μέλλει θεός, τοῖχε κεκονιαμένε. καὶ σὺ κάθῃ κρίνων με κατὰ τὸν νόμον καὶ παρανομῶν κελεύεις με τύπτεσθαι; 3 But {NEQ} Paul said to him , {NEQ} God will slap you , you corrupt hypocrite ! * {NEQ} What kind of judge are {RPT} you to break the law yourself by ordering me struck like that ?
1Cor.14:30 30ἐὰν δὲ ἄλλῳ ἀποκαλυφθῇ καθημένῳ, πρῶτος σιγάτω. 30 But if someone is prophesying and another person {NEQ} receives a revelation from the Lord , the one who is speaking must stop .
Col.3:1 1εἰ οὖν συνηγέρθητε τῷ Χριστῷ, τὰ ἄνω ζητεῖτε, οὗ Χριστός ἐστιν ἐν δεξιᾷ τοῦ θεοῦ καθήμενος· 3:1 Since you have been raised to new life with {NEQ} Christ , set your sights on the realities of heaven , where {NEQ} Christ sits in the place of honor at {NEQ} God’s right hand .
Heb.1:13 13πρὸς τίνα δὲ τῶν ἀγγέλων εἴρηκέν ποτε, Κάθου ἐκ δεξιῶν μου ἕως ἂν θῶ τοὺς ἐχθρούς σου, ὑποπόδιον τῶν ποδῶν σου; 13 And God never said to any of the angels , Sit in the place of honor at my right hand until I humble your {NEQ} enemies , making them a footstool under your {NEQ} feet . * 
Jas.2:3 3ἐπιβλέψητε δὲ ἐπὶ τὸν φοροῦντα τὴν ἐσθῆτα τὴν λαμπρὰν καὶ εἴπητε, Σὺ κάθου ὧδε καλῶς, καὶ τῷ πτωχῷ εἴπητε, Σὺ στῆθι κάθου ἐκεῖ ὑπὸ τὸ ὑποπόδιόν μου— 3 {NEQ} If you give special attention {RPT} and {RPT} a good seat {RPT} to the rich person {RPT} {RPT} , but you say to the poor one , You can stand over there , or else sit on the floor {RPT} well ,
Rev.4:2 2εὐθέως ἐγενόμην ἐν πνεύματι, καὶ ἰδοὺ θρόνος ἔκειτο ἐν τῷ οὐρανῷ καὶ ἐπὶ τὸν θρόνον καθήμενος. 2 And instantly I was in the Spirit , * and I saw a throne in {NEQ} heaven and someone sitting on it .
Rev.4:3 3καὶ καθήμενος ὅμοιος ὁράσει λίθῳ— ἰάσπιδι καὶ σαρδίῳ· καὶ ἶρις κυκλόθεν τοῦ θρόνου ὅμοιος ὁράσει σμαραγδίνῳ· 3 {NEQ} The one sitting on the throne was as brilliant as gemstones like jasper and carnelian . And the glow of an emerald circled his throne like a rainbow .
Rev.4:4 4καὶ κυκλόθεν τοῦ θρόνου θρόνους εἴκοσι τέσσαρες, καὶ ἐπὶ τοὺς θρόνους εἴκοσι τέσσαρας πρεσβυτέρους· καθημένους περιβεβλημένους ἱματίοις λευκοῖς καὶ ἐπὶ τὰς κεφαλὰς αὐτῶν στεφάνους χρυσοῦς. 4 {NEQ} Twenty-four thrones surrounded him , and twenty-four elders sat on them . They were all clothed in white and had gold crowns on their {NEQ} heads .
Rev.4:9 9καὶ ὅταν δώσουσιν τὰ ζῷα δόξαν καὶ τιμὴν καὶ εὐχαριστίαν τῷ καθημένῳ ἐπὶ τοῦ θρόνου (τῷ ζῶντι εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων), 9 {NEQ} Whenever the living beings give glory and honor and thanks to the one sitting on the throne ( the one who lives forever and ever ) ,
Rev.4:10 10πεσοῦνται οἱ εἴκοσι τέσσαρες πρεσβύτεροι ἐνώπιον τοῦ καθημένου ἐπὶ τοῦ θρόνου καὶ προσκυνήσουσιν (τῷ ζῶντι εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων)· καὶ βαλοῦσιν τοὺς στεφάνους αὐτῶν ἐνώπιον τοῦ θρόνου λέγοντες, 10 the twenty-four elders fall down and worship {RPT} the one sitting on the throne ( the one who lives forever and ever ) . And they lay their {NEQ} crowns before the throne and say ,
Rev.5:1 1καὶ εἶδον ἐπὶ τὴν δεξιὰν τοῦ καθημένου ἐπὶ τοῦ θρόνου· βιβλίον γεγραμμένον ἔσωθεν καὶ ὄπισθεν, κατεσφραγισμένον σφραγῖσιν ἑπτά. 5:1 Then I saw a scroll * in the right hand of the one who was sitting on the throne . There was writing on the inside and the outside of the scroll , and it was sealed with seven seals .
Rev.5:7 7καὶ ἦλθεν καὶ εἴληφεν ἐκ τῆς δεξιᾶς τοῦ καθημένου ἐπὶ τοῦ θρόνου. 7 {NEQ} He stepped forward and took the scroll from the right hand of the one sitting on the throne .
Rev.5:13 13καὶ πᾶν κτίσμα ἐν τῷ οὐρανῷ καὶ ἐπὶ τῆς γῆς καὶ ὑποκάτω τῆς γῆς καὶ ἐπὶ τῆς θαλάσσης· καὶ τὰ ἐν αὐτοῖς πάντα ἤκουσα λέγοντας· Τῷ καθημένῳ ἐπὶ τῷ θρόνῳ καὶ τῷ ἀρνίῳ εὐλογία καὶ τιμὴ καὶ δόξα καὶ τὸ κράτος εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. 13 And then I heard every creature {RPT} in {NEQ} heaven and on {NEQ} earth and under the earth and in the sea {NEQ} {NEQ} {NEQ} {RPT} {RPT} . They sang : {RPT} Blessing and {RPT} honor and {RPT} glory and {NEQ} power belong to the one sitting on the throne and to the Lamb forever and ever .
Rev.6:2 2καὶ εἶδον καὶ ἰδοὺ ἵππος λευκός· καὶ καθήμενος ἐπ᾽ αὐτὸν ἔχων τόξον, καὶ ἐδόθη αὐτῷ στέφανος. καὶ ἐξῆλθεν νικῶν καὶ ἵνα νικήσῃ. 2 I looked up and saw a white horse standing there . {NEQ} Its rider carried a bow , and a crown was placed on his head . {NEQ} He rode out to win many battles and gain the victory .
Rev.6:4 4καὶ ἐξῆλθεν ἄλλος ἵππος, πυρρός· καὶ τῷ καθημένῳ ἐπ᾽ αὐτὸν ἐδόθη αὐτῷ λαβεῖν τὴν εἰρήνην ἐκ τῆς γῆς· καὶ ἵνα ἀλλήλους σφάξουσιν καὶ ἐδόθη αὐτῷ μάχαιρα μεγάλη. 4 Then another horse appeared , a red one . {NEQ} Its rider {NEQ} was given {RPT} a mighty sword and the authority to take {RPT} {NEQ} peace from the earth . And {NEQ} there was war and slaughter everywhere .
Rev.6:5 5καὶ ὅτε ἤνοιξε τὴν σφραγῖδα τὴν τρίτην, ἤκουσα τοῦ τρίτου ζῴου λέγοντος, ̓Έρχου. καὶ εἶδον καὶ ἰδοὺ ἵππος μέλας, καὶ καθήμενος ἐπ᾽ αὐτὸν ἔχων ζυγὸν ἐν τῇ χειρὶ αὐτοῦ. 5 When the Lamb broke the {RPT} third seal , I heard the third living being say , Come ! {NEQ} I looked up and saw a black horse , and its rider was holding a pair of scales in his {NEQ} hand .
Rev.6:8 8καὶ εἶδον καὶ ἰδοὺ ἵππος χλωρός· καὶ καθήμενος ἐπάνω αὐτοῦ ὄνομα αὐτῷ θάνατος, καὶ ᾅδης ἠκολούθει μετ᾽ αὐτοῦ. καὶ ἐδόθη αὐτοῖς ἐξουσία ἐπὶ τὸ τέταρτον τῆς γῆς, ἀποκτεῖναι ἐν ῥομφαίᾳ καὶ ἐν λιμῷ καὶ ἐν θανάτῳ καὶ ὑπὸ τῶν θηρίων τῆς γῆς. 8 I looked up and saw a horse whose color was pale green . {NEQ} Its rider was named {NEQ} Death , and his companion was the Grave . * {NEQ} These two were given authority over one-fourth of the earth , to kill with the sword and {RPT} famine and {RPT} disease * and {NEQ} wild animals .
Rev.6:16 16καὶ λέγουσιν τοῖς ὄρεσιν καὶ ταῖς πέτραις, Πέσετε ἐφ᾽ ἡμᾶς καὶ κρύψατε ἡμᾶς ἀπὸ προσώπου τοῦ καθημένου ἐπὶ τοῦ θρόνου καὶ ἀπὸ τῆς ὀργῆς τοῦ ἀρνίου· 16 And they cried to the mountains and the rocks , Fall on us and hide us from the face of the one who sits on the throne and from the wrath of the Lamb .
Rev.7:10 10καὶ κράζουσι φωνῇ μεγάλῃ λέγοντες, σωτηρία τῷ θεῷ ἡμῶν τῷ καθημένῳ ἐπὶ τῷ θρόνῳ καὶ τῷ ἀρνίῳ. 10 And they were shouting with a great roar , {NEQ} Salvation comes from our {NEQ} God who sits on the throne and from the Lamb !
Rev.7:15 15διὰ τοῦτό εἰσιν ἐνώπιον τοῦ θρόνου τοῦ θεοῦ καὶ λατρεύουσιν αὐτῷ ἡμέρας καὶ νυκτὸς ἐν τῷ ναῷ αὐτοῦ. καὶ καθήμενος ἐπὶ τοῦ θρόνου σκηνώσει ἐπ᾽ αὐτούς. 15 That is why they stand in front of {RPT} God’s {RPT} throne and serve him day and night in his {NEQ} Temple . And he who sits on the throne will give them shelter .
Rev.9:17 17καὶ οὕτως, εἶδον τοὺς ἵππους ἐν τῇ ὁράσει καὶ τοὺς καθημένους ἐπ᾽ αὐτῶν· ἔχοντας θώρακας πυρίνους καὶ ὑακινθίνους καὶ θειώδεις· καὶ αἱ κεφαλαὶ τῶν ἵππων ὡς κεφαλαὶ λεόντων, καὶ ἐκ τῶν στομάτων αὐτῶν ἐκπορεύεται πῦρ καὶ καπνὸς καὶ θεῖον· 17 And in my vision , I saw the horses and the riders sitting on them . The riders wore armor that was fiery red and dark blue and yellow . {NEQ} The horses had {NEQ} heads like {RPT} lions , and fire and smoke and burning sulfur billowed from {NEQ} their mouths .
Rev.11:16 16καὶ οἱ εἴκοσι τέσσαρες πρεσβύτεροι οἱ ἐνώπιον τοῦ θεοῦ καθήμενοι ἐπὶ τοὺς θρόνους αὐτῶν ἔπεσαν ἐπὶ τὰ πρόσωπα αὐτῶν καὶ προσεκύνησαν τῷ θεῷ. 16 {NEQ} The twenty-four elders {NEQ} sitting on their {NEQ} thrones before {NEQ} God fell with their {NEQ} faces to the ground and worshiped {NEQ} him .
Rev.14:6 6καὶ εἶδον ἄλλον ἄγγελον πετόμενον ἐν μεσουρανήματι, ἔχοντα εὐαγγέλιον αἰώνιον εὐαγγελίσαι ἐπὶ τοὺς καθημένους ἐπὶ τῆς γῆς— καὶ ἐπὶ πᾶν ἔθνος, καὶ φυλήν, καὶ γλῶσσαν, καὶ λαόν. 6 And I saw another angel flying through the sky , carrying the eternal Good News to proclaim to the people who belong to this world {NEQ} to every nation , {NEQ} tribe , {NEQ} language , and people .
Rev.14:14 14καὶ εἶδον καὶ ἰδοὺ νεφέλη λευκὴ καὶ ἐπὶ τὴν νεφέλην καθήμενον ὅμοιον υἱὸν ἀνθρώπου· ἔχων ἐπὶ τῆς κεφαλῆς αὐτοῦ στέφανον χρυσοῦν καὶ ἐν τῇ χειρὶ αὐτοῦ δρέπανον ὀξύ. 14 Then I saw {NEQ} {NEQ} a white cloud , and seated on the cloud was someone like the Son of Man . * He had a gold crown on his {NEQ} head and a sharp sickle in his {NEQ} hand .
Rev.14:15 15καὶ ἄλλος ἄγγελος ἐξῆλθεν ἐκ τοῦ ναοῦ κράζων ἐν φωνῇ μεγάλῃ τῷ καθημένῳ ἐπὶ τῆς νεφέλης, Πέμψον τὸ δρέπανόν σου καὶ θέρισον, ὅτι ἦλθεν ὥρα θερίσαι· ὅτι ἐξηράνθη θερισμὸς τῆς γῆς. 15 Then another angel came from the Temple and shouted to the one sitting on the cloud , Swing the sickle {RPT} {NEQ} {RPT} , for the time of harvest has come ; {NEQ} the crop on {NEQ} earth is ripe .
Rev.14:16 16καὶ ἔβαλεν καθήμενος ἐπὶ τῆς νεφέλης τὸ δρέπανον αὐτοῦ ἐπὶ τὴν γῆν, καὶ ἐθερίσθη γῆ. 16 So the one sitting on the cloud swung his {NEQ} sickle over the earth , and the whole earth was harvested .
Rev.17:1 1καὶ ἦλθεν εἷς ἐκ τῶν ἑπτὰ ἀγγέλων τῶν ἐχόντων τὰς ἑπτὰ φιάλας καὶ ἐλάλησεν μετ᾽ ἐμοῦ· λέγων, Δεῦρο, δείξω σοι τὸ κρίμα τῆς πόρνης τῆς μεγάλης τῆς καθημένης ἐπὶ ὑδάτων πολλῶν· 17:1 One of the seven angels who had poured out the seven bowls {NEQ} came over and spoke to me . Come with me , he said , and I will show you the judgment that is going to come on the {RPT} great prostitute , who {RPT} rules over many waters .
Rev.17:3 3καὶ ἀπήνεγκέν με εἰς ἔρημον ἐν πνεύματι. καὶ εἶδον γυναῖκα καθημένην ἐπὶ θηρίον κόκκινον γέμοντα ὀνόματα βλασφημίας, ἔχων κεφαλὰς ἑπτὰ καὶ κέρατα δέκα· 3 So the angel took me in the Spirit * into the wilderness . There I saw a woman sitting on a scarlet beast that had seven heads and ten horns , and blasphemies against God were written all over it .
Rev.17:9 9ὧδε νοῦς ἔχων σοφίαν· αἱ ἑπτὰ κεφαλαὶ ἑπτὰ ὄρη εἰσὶν ὅπου γυνὴ κάθηται ἐπ᾽ αὐτῶν· καὶ βασιλεῖς ἑπτά εἰσιν. 9 This calls for a mind {RPT} with understanding : The seven heads of the beast represent the seven hills where the woman rules {RPT} . They also represent seven kings .
Rev.17:15 15καὶ λέγει μοι, Τὰ ὕδατα εἶδες οὗ πόρνη κάθηται λαοὶ καὶ ὄχλοι εἰσὶν καὶ ἔθνη καὶ γλῶσσαι. 15 Then the angel said to me , The waters {RPT} {NEQ} where the prostitute is ruling represent masses of people {NEQ} of every nation and language .
Rev.18:7 7ὅσα ἐδόξασεν αὑτὴν καὶ ἐστρηνίασεν, τοσοῦτον δότε αὐτῇ βασανισμὸν καὶ πένθος. ὅτι ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτῆς λέγει ὅτι, Κάθημαι βασίλισσα· καὶ χήρα οὐκ εἰμί, καὶ πένθος οὐ μὴ ἴδω· 7 {RPT} She glorified herself and lived in luxury , so match it now with {RPT} torment and sorrow . {NEQ} She boasted in her {NEQ} heart , I am queen on my throne . {NEQ} I am no helpless widow , and I have no reason to mourn .
Rev.19:4 4καὶ ἔπεσαν οἱ πρεσβύτεροι οἱ εἴκοσι τέσσαρες καὶ τὰ τέσσερα ζῷα καὶ προσεκύνησαν τῷ θεῷ, τῷ καθημένῳ ἐπὶ τῷ θρόνῳ. λέγοντες· Ἀμήν. ἁλληλουϊά. 4 Then the {RPT} twenty-four elders and the four living beings fell down and worshiped {NEQ} God , who was sitting on the throne . They cried out , Amen ! Praise the LORD !
Rev.19:11 11καὶ εἶδον τὸν οὐρανὸν ἠνεῳγμένον, καὶ ἰδοὺ ἵππος λευκός· καὶ καθήμενος ἐπ᾽ αὐτὸν πιστὸς καλούμενος καὶ ἀληθινός, καὶ ἐν δικαιοσύνῃ κρίνει καὶ πολεμεῖ. 11 Then I saw {NEQ} heaven opened , and a white horse was standing there . {NEQ} Its rider was named Faithful and True , for he judges fairly and wages a righteous war .
Rev.19:18 18ἵνα φάγητε σάρκας βασιλέων, καὶ σάρκας χιλιάρχων, καὶ σάρκας ἰσχυρῶν· καὶ σάρκας ἵππων καὶ τῶν καθημένων ἐπ᾽ αὐτούς· καὶ σάρκας πάντων, ἐλευθέρων τε καὶ δούλων, καὶ μικρῶν καὶ μεγάλων. 18 Come and eat the flesh of kings , {RPT} {RPT} generals , and {RPT} strong warriors ; {RPT} {RPT} of horses and their {NEQ} riders ; and {RPT} of all humanity , both free and slave , {NEQ} small and great .
Rev.19:19 19καὶ εἶδον τὸ θηρίον καὶ τοὺς βασιλεῖς τῆς γῆς καὶ τὰ στρατεύματα αὐτῶν συνηγμένα ποιῆσαι τὸν πόλεμον μετὰ τοῦ καθημένου ἐπὶ τοῦ ἵππου καὶ μετὰ τοῦ στρατεύματος αὐτοῦ. 19 Then I saw the beast and the kings of the world and their {NEQ} armies gathered together to fight against the one sitting on the horse and his {NEQ} army .
Rev.19:21 21καὶ οἱ λοιποὶ ἀπεκτάνθησαν ἐν τῇ ῥομφαίᾳ τοῦ καθημένου ἐπὶ τοῦ ἵππου τῇ ἐξελθούσῃ ἐκ τοῦ στόματος αὐτοῦ· καὶ πάντα τὰ ὄρνεα ἐχορτάσθησαν ἐκ τῶν σαρκῶν αὐτῶν. 21 {NEQ} Their entire army was killed by the sharp sword that came from {RPT} the mouth {RPT} of the one riding the white horse . And the vultures all gorged themselves on the dead bodies .
Rev.20:11 11καὶ εἶδον θρόνον μέγαν λευκὸν καὶ τὸν καθήμενον ἐπ᾽ αὐτόν· οὗ ἀπὸ τοῦ προσώπου ἔφυγεν γῆ καὶ οὐρανός, καὶ τόπος οὐχ εὑρέθη αὐτοῖς. 11 And I saw a great white throne and the one sitting on it . The earth and {NEQ} sky fled from his {NEQ} presence , but they found no place to hide .
Rev.21:5 5καὶ εἶπεν καθήμενος ἐπὶ τῷ θρόνῳ, Ἰδού, καινὰ ποιῶ πάντα. καὶ λέγει, Γράψον, ὅτι οὗτοι οἱ λόγοι πιστοὶ καὶ ἀληθινοί εἰσιν. 5 And the one sitting on the throne said , Look , I am making everything new ! And then he said to me , Write this down , for what I tell you is trustworthy and true .