The Bible

Old Testament

New Testament

Give Us Feedback

καλῶς (kalos, 2573)

Meanings

[you say] well, commendably, good, healthy, in [a] good manner, rightly, well, well [enough], well enough, well[situated]

Greek-English Concordance: 36 verses

  Greek (NLG) English (NLT)
Matt.12:12 12πόσῳ οὖν διαφέρει ἄνθρωπος προβάτου. ὥστε ἔξεστιν τοῖς σάββασιν καλῶς ποιεῖν. 12 And how much more valuable is a person than a sheep ! Yes , the law permits a person to do good on the Sabbath .
Matt.15:7 7ὑποκριταί, καλῶς ἐπροφήτευσεν περὶ ὑμῶν Ἠσαΐας λέγων, 7 You hypocrites ! Isaiah was right when he prophesied about you , for he wrote ,
Mark.7:6 6 δὲ εἶπεν αὐτοῖς, Καλῶς ἐπροφήτευσεν Ἠσαΐας, περὶ ὑμῶν τῶν ὑποκριτῶν, ὡς γέγραπται ὅτι, Οὗτος λαὸς τοῖς χείλεσίν με τιμᾷ, δὲ καρδία αὐτῶν πόρρω ἀπέχει ἀπ᾽ ἐμοῦ. 6   Jesus {NEQ} replied {RPT} , You hypocrites ! Isaiah was right when he prophesied about you , for he wrote , These {NEQ} people honor me with their lips , but their {NEQ} hearts are far from {RPT} me .
Mark.7:9 9καὶ ἔλεγεν αὐτοῖς, Καλῶς ἀθετεῖτε τὴν ἐντολὴν τοῦ θεοῦ ἵνα τὴν παράδοσιν ὑμῶν τηρήσητε. 9 Then he said {RPT} , You skillfully sidestep {NEQ} God’s {NEQ} law in order to hold on to your own {NEQ} tradition .
Mark.7:37 37καὶ ὑπερπερισσῶς ἐξεπλήσσοντο λέγοντες, Καλῶς πάντα πεποίηκεν. καὶ τοὺς κωφοὺς ποιεῖ ἀκούειν καὶ ἀλάλους λαλεῖν. 37 {NEQ} They were completely amazed and said again and again , Everything he does is wonderful . He even makes the deaf to hear and gives speech to those who cannot speak .
Mark.12:28 28καὶ προσελθὼν εἷς τῶν γραμματέων ἀκούσας αὐτῶν συζητούντων· εἰδὼς ὅτι καλῶς ἀπεκρίθη αὐτοῖς, ἐπηρώτησεν αὐτόν, Ποία ἐστὶν ἐντολὴ πρώτη πάντων; 28 One of the teachers of religious law {NEQ} was standing there listening to the debate {RPT} . He realized that Jesus had answered well {RPT} , so he asked {RPT} , Of all the commandments , which is the most important ?
Mark.12:32 32καὶ εἶπεν αὐτῷ γραμματεύς, Καλῶς, διδάσκαλε. ἐπ᾽ ἀληθείας εἶπες ὅτι εἷς ἐστὶν καὶ οὐκ ἔστιν ἄλλος πλὴν αὐτοῦ. 32 {NEQ} The teacher of religious law replied {RPT} , Well said , Teacher . You have spoken the truth by saying that there is only one God and {RPT} no other {RPT} .
Mark.16:18 18καὶ ἐν ταῖς χερσὶν ὄφεις ἀροῦσιν, κἂν θανάσιμόν τι πίωσιν, οὐ μὴ αὐτοὺς βλάψῃ. ἐπὶ ἀρρώστους χεῖρας ἐπιθήσουσιν καὶ καλῶς ἕξουσιν. 18 {NEQ} They will be able to handle snakes with safety , and if they drink anything poisonous , it won’t hurt them . They will be able to place their hands on the sick , and they will be healed .
Luke.6:26 26οὐαὶ ὅταν καλῶς ὑμᾶς εἴπωσιν πάντες οἱ ἄνθρωποι, κατὰ τὰ αὐτὰ γὰρ ἐποίουν τοῖς ψευδοπροφήταις οἱ πατέρες αὐτῶν. 26 What sorrow awaits you who are praised by the crowds , for their {NEQ} ancestors also praised {NEQ} false prophets .
Luke.6:27 27ἀλλὰ ὑμῖν λέγω, τοῖς ἀκούουσιν, ἀγαπᾶτε τοὺς ἐχθροὺς ὑμῶν. καλῶς ποιεῖτε τοῖς μισοῦσιν ὑμᾶς. 27 But to you who are willing to listen , I say , love your {NEQ} enemies ! Do good to those who hate you .
Luke.6:48 48ὅμοιός ἐστιν ἀνθρώπῳ οἰκοδομοῦντι οἰκίαν ὃς ἔσκαψεν καὶ ἐβάθυνεν καὶ ἔθηκεν θεμέλιον ἐπὶ τὴν πέτραν. πλημμύρης δὲ γενομένης προσέρηξεν ποταμὸς τῇ οἰκίᾳ ἐκείνῃ, καὶ οὐκ ἴσχυσεν σαλεῦσαι αὐτὴν διὰ τὸ καλῶς οἰκοδομῆσθαι αὐτήν. 48 It is like a person building a house who digs {NEQ} deep and lays the foundation on {NEQ} solid rock . {NEQ} When the floodwaters rise and break against that {NEQ} house , {NEQ} it stands firm because it is {NEQ} well built .
Luke.20:39 39ἀποκριθέντες δέ τινες τῶν γραμματέων εἶπαν, Διδάσκαλε, καλῶς εἶπας. 39 {NEQ} Well said , Teacher ! remarked some of the teachers of religious law who were standing there .
John.4:17 17ἀπεκρίθη γυνὴ καὶ εἶπεν αὐτῷ, Οὐκ ἔχω ἄνδρα. λέγει αὐτῇ Ἰησοῦς, Καλῶς εἶπες ὅτι, ̓Άνδρα οὐκ ἔχω— 17 I don’t have a husband , the woman replied {RPT} . {NEQ} Jesus said {RPT} , You’re right ! {NEQ} You don’t have a husband
John.8:48 48ἀπεκρίθησαν οἱ Ἰουδαῖοι καὶ εἶπαν αὐτῷ, Οὐ καλῶς λέγομεν ἡμεῖς ὅτι Σαμαρείτης εἶ, σὺ καὶ δαιμόνιον ἔχεις; 48 The people retorted {RPT} , You {NEQ} Samaritan devil ! Didn’t we say all along that you {NEQ} were possessed by a demon ?
John.13:13 13ὑμεῖς φωνεῖτέ με, διδάσκαλος καί κύριος, καὶ καλῶς λέγετε, εἰμὶ γάρ. 13 You call me {NEQ} Teacher and {NEQ} Lord , and you are right , because that’s what I am .
John.18:23 23ἀπεκρίθη αὐτῷ Ἰησοῦς, Εἰ κακῶς ἐλάλησα, μαρτύρησον περὶ τοῦ κακοῦ· εἰ δὲ καλῶς τί με δέρεις; 23 Jesus replied {RPT} , If I said anything wrong , you must prove it . But if I’m speaking the truth , why are you beating me ?
Acts.10:33 33ἐξαυτῆς οὖν ἔπεμψα πρὸς σέ, σύ τε καλῶς ἐποίησας παραγενόμενος. νῦν οὖν πάντες ἡμεῖς, ἐνώπιον τοῦ θεοῦ πάρεσμεν ἀκοῦσαι πάντα τὰ προστεταγμένα σοι ὑπὸ τοῦ κυρίου. 33 So I sent for you at once , and it was good of you to come . Now we are all here , waiting before {NEQ} God to hear the message the Lord has given you .
Acts.28:25 25ἀσύμφωνοι δὲ ὄντες πρὸς ἀλλήλους, ἀπελύοντο εἰπόντος τοῦ Παύλου ῥῆμα ἓν ὅτι· Καλῶς τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον ἐλάλησεν διὰ Ἠσαΐου τοῦ προφήτου πρὸς τοὺς πατέρας ὑμῶν, 25 And after they had argued back and forth among themselves , they left with this final word from {NEQ} Paul : The {RPT} Holy Spirit was right when he said to your {NEQ} ancestors through Isaiah the prophet ,
Rom.11:20 20καλῶς— τῇ ἀπιστίᾳ ἐξεκλάσθησαν, σὺ δὲ τῇ πίστει ἕστηκας. μὴ ὑψηλὰ φρόνει, ἀλλὰ φοβοῦ. 20 Yes , but remember those branches were broken off because they {RPT} didn’t believe in Christ , and you are there {RPT} because you do believe . So don’t think highly of yourself , but fear what could happen .
1Cor.7:37 37ὃς δὲ ἕστηκεν ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτοῦ ἑδραῖος μὴ ἔχων ἀνάγκην ἐξουσίαν δὲ ἔχει περὶ τοῦ ἰδίου θελήματος καὶ τοῦτο κέκρικεν ἐν τῇ ἰδίᾳ καρδίᾳ τηρεῖν τὴν ἑαυτοῦ παρθένον, καλῶς ποιήσει. 37 But if he {NEQ} {NEQ} has decided firmly {RPT} not to marry and there is no urgency and he can control his passion , he does well not to marry .
1Cor.7:38 38ὥστε καὶ γαμίζων τὴν ἑαυτοῦ παρθένον καλῶς ποιεῖ, καὶ μὴ γαμίζων κρεῖσσον ποιήσει. 38 So {NEQ} the person who marries his {NEQ} fiancée does well , and the person who doesn’t marry does even better .
1Cor.14:17 17σὺ μὲν γὰρ καλῶς εὐχαριστεῖς, ἀλλ᾽ ἕτερος οὐκ οἰκοδομεῖται. 17 You {NEQ} {NEQ} will be giving thanks very well , but it won’t strengthen the people who hear you .
2Cor.11:4 4εἰ μὲν γὰρ ἐρχόμενος ἄλλον Ἰησοῦν κηρύσσει ὃν οὐκ ἐκηρύξαμεν, πνεῦμα ἕτερον λαμβάνετε οὐκ ἐλάβετε, εὐαγγέλιον ἕτερον οὐκ ἐδέξασθε, καλῶς ἀνέχεσθε. 4 You happily put up with whatever anyone tells you , even if they preach a different Jesus than the one we preach , or {RPT} a different kind of Spirit than the one you received , or a different kind of gospel than the one you believed .
Gal.4:17 17ζηλοῦσιν ὑμᾶς οὐ καλῶς, ἀλλὰ ἐκκλεῖσαι ὑμᾶς θέλουσιν· ἵνα αὐτοὺς ζηλοῦτε. 17 Those false teachers are so eager to win your favor , but their intentions are not good . {NEQ} They are trying to shut you off from me so that you will pay attention only to them .
Gal.5:7 7ἐτρέχετε καλῶς· τίς ὑμᾶς ἐνέκοψεν τῇ ἀληθείᾳ μὴ πείθεσθαι; 7 You were running the race so well . Who has held you back from following the truth ?
Phil.4:14 14πλήν, καλῶς ἐποιήσατε συνκοινωνήσαντές μου τῇ θλίψει. 14 Even so , you have done well to share with me in my present difficulty .
1Tim.3:4 4τοῦ ἰδίου οἴκου καλῶς προϊστάμενον, τέκνα ἔχοντα ἐν ὑποταγῇ μετὰ πάσης σεμνότητος· 4 He must manage his own family well , having children who respect and obey him .
1Tim.3:12 12διάκονοι ἔστωσαν μιᾶς γυναικὸς ἄνδρες, τέκνων καλῶς προϊστάμενοι καὶ τῶν ἰδίων οἴκων. 12 A deacon must be faithful to his wife , and he must manage his children and household well .
1Tim.3:13 13οἱ γὰρ καλῶς διακονήσαντες βαθμὸν ἑαυτοῖς καλὸν περιποιοῦνται καὶ πολλὴν παρρησίαν ἐν πίστει τῇ ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ. 13 {NEQ} Those who do well as deacons will be rewarded with respect from others and will have increased confidence in their faith in {NEQ} Christ Jesus .
1Tim.5:17 17οἱ καλῶς προεστῶτες πρεσβύτεροι διπλῆς τιμῆς ἀξιούσθωσαν, μάλιστα οἱ κοπιῶντες ἐν λόγῳ καὶ διδασκαλίᾳ. 17 Elders who do their work well should be respected and paid well ,  *  especially those who work hard at both preaching and teaching .
Heb.13:18 18προσεύχεσθε περὶ ἡμῶν, πειθόμεθα γὰρ ὅτι καλὴν συνείδησιν ἔχομεν ἐν πᾶσιν καλῶς θέλοντες ἀναστρέφεσθαι. 18 Pray for us , for our conscience is clear and we want to live honorably in everything we do .
Jas.2:3 3ἐπιβλέψητε δὲ ἐπὶ τὸν φοροῦντα τὴν ἐσθῆτα τὴν λαμπρὰν καὶ εἴπητε, Σὺ κάθου ὧδε καλῶς, καὶ τῷ πτωχῷ εἴπητε, Σὺ στῆθι κάθου ἐκεῖ ὑπὸ τὸ ὑποπόδιόν μου— 3 {NEQ} If you give special attention {RPT} and {RPT} a good seat {RPT} to the rich person {RPT} {RPT} , but you say to the poor one , You can stand over there , or else sit on the floor {RPT} well ,
Jas.2:8 8εἰ μέντοι, νόμον τελεῖτε βασιλικὸν κατὰ τὴν γραφήν· Ἀγαπήσεις τὸν πλησίον σου ὡς σεαυτόν, καλῶς ποιεῖτε· 8 Yes indeed , it is good when you obey the royal law as found in the Scriptures : Love your {NEQ} neighbor as yourself .  * 
Jas.2:19 19σὺ πιστεύεις ὅτι εἷς ἐστιν θεός, καλῶς ποιεῖς· καὶ τὰ δαιμόνια πιστεύουσιν, καὶ φρίσσουσιν. 19 You say you have faith , for you believe that there is one {NEQ} God .  *  Good for you ! Even the demons believe this , and they tremble in terror .
2Pet.1:19 19καί, ἔχομεν βεβαιότερον τὸν προφητικὸν λόγον· καλῶς ποιεῖτε προσέχοντες, ὡς λύχνῳ φαίνοντι ἐν αὐχμηρῷ τόπῳ— ἕως οὗ ἡμέρα διαυγάσῃ, καὶ φωσφόρος ἀνατείλῃ ἐν ταῖς καρδίαις ὑμῶν· 19 Because of that experience , we have even greater confidence in the message proclaimed by the prophets . {RPT} You must pay close attention to what they wrote , for their words are like a lamp shining in a dark place until the Day dawns , and Christ the Morning Star shines  *  in your {NEQ} hearts .
3Jn.1:6 6οἳ ἐμαρτύρησάν σου τῇ ἀγάπῃ ἐνώπιον ἐκκλησίας· οὓς καλῶς ποιήσεις προπέμψας ἀξίως τοῦ θεοῦ. 6 They have told the church here of your {NEQ} loving friendship . Please continue providing for such teachers in a manner that pleases {NEQ} God .