The Bible

Old Testament

New Testament

Give Us Feedback

καταβαίνω (katabaino, 2597)

Meanings

[were] coming down, [when] came down, [while]was going down, came down, come down, comes down, coming down, descending, falling down, go down, goes down, going down, having come down, having descended, having gone down, he came down, he descended, he went down, he would come down, I came down, I have come down, let [him] come down, let him come down, they came down, they went down, to come down, to descend, was coming down, went down

Greek-English Concordance: 77 verses

  Greek (NLG) English (NLT)
Matt.3:16 16βαπτισθεὶς δέ, Ἰησοῦς εὐθὺς ἀνέβη ἀπὸ τοῦ ὕδατος, καὶ ἰδοὺ ἠνεῴχθησαν οἱ οὐρανοί καὶ εἶδεν τὸ πνεῦμα τοῦ θεοῦ καταβαῖνον ὡσεὶ περιστερὰν καὶ ἐρχόμενον ἐπ᾽ αὐτόν. 16 {NEQ} After his baptism , as {NEQ} Jesus came up out of the water , {NEQ} {NEQ} the heavens were opened * and he saw the Spirit of {NEQ} God descending like a dove and settling on him .
Matt.7:25 25καὶ κατέβη βροχὴ καὶ ἦλθαν οἱ ποταμοὶ καὶ ἔπνευσαν οἱ ἄνεμοι καὶ προσέπεσαν τῇ οἰκίᾳ ἐκείνῃ, καὶ οὐκ ἔπεσεν, τεθεμελίωτο γὰρ ἐπὶ τὴν πέτραν. 25 Though the rain comes in torrents and the floodwaters rise and the winds beat against that {NEQ} house , {NEQ} it won’t collapse because it is built on {NEQ} bedrock .
Matt.7:27 27καὶ κατέβη βροχὴ καὶ ἦλθαν οἱ ποταμοὶ καὶ ἔπνευσαν οἱ ἄνεμοι καὶ προσέκοψαν τῇ οἰκίᾳ ἐκείνῃ, καὶ ἔπεσεν καὶ ἦν πτῶσις αὐτῆς μεγάλη. 27 {NEQ} When {RPT} the rains and {NEQ} floods come and the winds beat against that {NEQ} house , {NEQ} it will collapse with {NEQ} {NEQ} a mighty crash .
Matt.8:1 1καταβάντος δὲ αὐτοῦ ἀπὸ τοῦ ὄρους ἠκολούθησαν αὐτῷ ὄχλοι πολλοί. 8:1 {NEQ} Large crowds followed Jesus as he came down the mountainside .
Matt.14:29 29 δὲ εἶπεν, Ἐλθέ. καὶ καταβὰς ἀπὸ τοῦ πλοίου Πέτρος περιεπάτησεν ἐπὶ τὰ ὕδατα καὶ ἦλθεν πρὸς τὸν Ἰησοῦν. 29 Yes , come , {NEQ} Jesus said . So Peter went over the side of the boat and walked on the water toward {NEQ} Jesus .
Matt.17:9 9καὶ καταβαινόντων αὐτῶν ἐκ τοῦ ὄρους, ἐνετείλατο αὐτοῖς Ἰησοῦς λέγων, Μηδενὶ εἴπητε τὸ ὅραμα ἕως οὗ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἐκ νεκρῶν ἐγερθῇ. 9 {NEQ} As they went back down the mountain , {NEQ} Jesus commanded them , Don’t tell anyone what you have seen until the Son of {NEQ} Man * has been raised from the dead .
Matt.24:17 17 ἐπὶ τοῦ δώματος μὴ καταβάτω ἆραι τὰ ἐκ τῆς οἰκίας αὐτοῦ. 17 A person out on the deck of a roof must not go down into the {RPT} house to pack .
Matt.27:40 40καὶ λέγοντες, καταλύων τὸν ναὸν καὶ ἐν τρισὶν ἡμέραις οἰκοδομῶν. σῶσον σεαυτόν, εἰ υἱὸς εἶ τοῦ θεοῦ, καὶ κατάβηθι ἀπὸ τοῦ σταυροῦ. 40 Look at you now ! {NEQ} they yelled at him . You said you were going to destroy the Temple and rebuild it in three days . Well then , if you are the Son of {NEQ} God , save yourself and come down from the cross !
Matt.27:42 42̓Άλλους ἔσωσεν, ἑαυτὸν οὐ δύναται σῶσαι. βασιλεὺς Ἰσραήλ, ἐστιν; καταβάτω νῦν ἀπὸ τοῦ σταυροῦ, καὶ πιστεύσομεν ἐπ᾽ αὐτόν. 42   He saved others , they scoffed , but he can’t save himself ! So he is the King of Israel , is he ? Let him come down from the cross right now , and we will believe in him !
Matt.28:2 2καὶ ἰδοὺ σεισμὸς ἐγένετο μέγας· ἄγγελος γὰρ κυρίου καταβὰς ἐξ οὐρανοῦ, καὶ προσελθὼν ἀπεκύλισε τὸν λίθον, καὶ ἐκάθητο ἐπάνω αὐτοῦ. 2 Suddenly there was a great earthquake ! For an angel of the Lord came down from heaven , {NEQ} {RPT} rolled aside the stone , and sat on it .
Mark.1:10 10καὶ εὐθὺς ἀναβαίνων ἐκ τοῦ ὕδατος, εἶδεν σχιζομένους τοὺς οὐρανοὺς καὶ τὸ πνεῦμα ὡς περιστερὰν καταβαῖνον εἰς αὐτόν. 10 {NEQ} {NEQ} As Jesus came up out of the water , he saw the heavens splitting apart and the Holy Spirit descending on him * like a dove .
Mark.3:22 22καὶ οἱ γραμματεῖς οἱ ἀπὸ Ἱεροσολύμων καταβάντες ἔλεγον ὅτι, Βεελζεβοὺλ ἔχει, καὶ ὅτι, Ἐν τῷ ἄρχοντι τῶν δαιμονίων ἐκβάλλει τὰ δαιμόνια. 22 But the teachers of religious law who had arrived from Jerusalem said , He’s possessed by Satan , * the prince of {NEQ} demons . {NEQ} {NEQ} That’s where he gets the power to cast out {NEQ} demons .
Mark.9:9 9καὶ καταβαινόντων αὐτῶν ἐκ τοῦ ὄρους, διεστείλατο αὐτοῖς ἵνα μηδενὶ εἶδον διηγήσωνται εἰ μὴ ὅταν υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἐκ νεκρῶν ἀναστῇ. 9 {NEQ} As they went back down the mountain , he told them {NEQ} not to tell anyone what they had seen until the Son of {NEQ} Man * had risen from the dead .
Mark.13:15 15 ἐπὶ τοῦ δώματος μὴ καταβάτω μηδὲ εἰσελθάτω τι ἆραι ἐκ τῆς οἰκίας αὐτοῦ. 15 A person out on the deck of a roof must not go down {RPT} into the house {RPT} to pack .
Mark.15:30 30σῶσον σεαυτὸν καταβὰς ἀπὸ τοῦ σταυροῦ. 30 Well then , save yourself and come down from the cross !
Mark.15:32 32 Χριστός, βασιλεὺς Ἰσραήλ, καταβάτω νῦν ἀπὸ τοῦ σταυροῦ ἵνα ἴδωμεν καὶ πιστεύσωμεν. καὶ οἱ συνεσταυρωμένοι σὺν αὐτῷ ὠνείδιζον αὐτόν. 32 Let this Messiah , this King of Israel , come down {NEQ} from the cross so we can see it and believe him ! Even the men who were crucified with {RPT} Jesus ridiculed him .
Luke.2:51 51καὶ κατέβη μετ᾽ αὐτῶν καὶ ἦλθεν εἰς Ναζαρὲτ καὶ ἦν ὑποτασσόμενος αὐτοῖς. καὶ μήτηρ αὐτοῦ διετήρει πάντα τὰ ῥήματα ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτῆς. 51 Then he returned to Nazareth with them and was obedient to them . And his {NEQ} mother stored all these things in her {NEQ} heart .
Luke.3:22 22καὶ καταβῆναι τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον, σωματικῷ, εἴδει ὡς περιστερὰν ἐπ᾽ αὐτόν. καὶ φωνὴν ἐξ οὐρανοῦ γενέσθαι, Σὺ εἶ υἱός μου ἀγαπητός, ἐν σοὶ εὐδόκησα. 22 and the {RPT} Holy Spirit , in bodily form , descended on him like a dove . And a voice from heaven said , You are my {RPT} dearly loved {RPT} Son , and you bring me great joy . * 
Luke.6:17 17καὶ καταβὰς μετ᾽ αὐτῶν ἔστη ἐπὶ τόπου πεδινοῦ, καὶ ὄχλος πολὺς μαθητῶν αὐτοῦ καὶ πλῆθος πολὺ τοῦ λαοῦ· ἀπὸ πάσης τῆς Ἰουδαίας καὶ Ἰερουσαλὴμ καὶ τῆς παραλίου Τύρου καὶ Σιδῶνος. 17 {NEQ} When they came down from the mountain , the disciples stood with Jesus on a large , level area , {NEQ} surrounded by many of his followers and by the crowds . There were {NEQ} people from all over {NEQ} Judea and from Jerusalem and from as far north as the seacoasts of Tyre and Sidon .
Luke.8:23 23πλεόντων δὲ αὐτῶν, ἀφύπνωσεν. καὶ κατέβη λαῖλαψ ἀνέμου εἰς τὴν λίμνην. καὶ συνεπληροῦντο, καὶ ἐκινδύνευον. 23 {NEQ} As they sailed across , Jesus settled down for a nap . But soon a fierce storm came down on the lake . {NEQ} The boat was filling with water , and they were in real danger .
Luke.9:54 54ἰδόντες δὲ οἱ μαθηταὶ Ἰάκωβος καὶ Ἰωάνης, εἶπαν, Κύριε, θέλεις εἴπωμεν πῦρ καταβῆναι ἀπὸ τοῦ οὐρανοῦ καὶ ἀναλῶσαι αὐτούς; 54 {NEQ} {NEQ} {NEQ} When James and John saw this , they said to Jesus , Lord , {RPT} should we call down fire from {NEQ} heaven {NEQ} to burn them up * ?
Luke.10:30 30ὑπολαβὼν Ἰησοῦς εἶπεν· ̓Άνθρωπός τις κατέβαινεν ἀπὸ Ἰερουσαλὴμ εἰς Ἰερειχώ, καὶ λῃσταῖς περιέπεσεν· οἳ καὶ ἐκδύσαντες αὐτόν, καὶ πληγὰς ἐπιθέντες, ἀπῆλθον ἀφέντες ἡμιθανῆ. 30 {NEQ} Jesus replied with a story : A Jewish man was traveling from Jerusalem down to Jericho , and he was attacked by bandits . They {NEQ} stripped him of his clothes , {NEQ} beat him up , and left him half dead beside the road .
Luke.10:31 31κατὰ συγκυρίαν δὲ ἱερεύς τις κατέβαινεν ἐν τῇ ὁδῷ ἐκείνῃ. καὶ ἰδὼν αὐτὸν ἀντιπαρῆλθεν· 31 {NEQ} By chance a priest came along . But when he saw the man lying there , he crossed to the other side of the road and passed him by .
Luke.17:31 31ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ ὃς ἔσται ἐπὶ τοῦ δώματος καὶ τὰ σκεύη αὐτοῦ ἐν τῇ οἰκίᾳ, μὴ καταβάτω ἆραι αὐτά· καὶ ἐν ἀγρῷ ὁμοίως μὴ ἐπιστρεψάτω εἰς τὰ ὀπίσω. 31 On that {NEQ} day a person {NEQ} out on the deck of a roof must not go down into the house {RPT} {NEQ} to pack {RPT} . {NEQ} A person out in the field must {NEQ} not return home .
Luke.18:14 14λέγω ὑμῖν, κατέβη οὗτος δεδικαιωμένος εἰς τὸν οἶκον αὐτοῦ παρ᾽ ἐκεῖνον· ὅτι πᾶς ὑψῶν ἑαυτὸν ταπεινωθήσεται, δὲ ταπεινῶν ἑαυτὸν ὑψωθήσεται. 14 I tell you , this sinner , not the Pharisee , returned {NEQ} home {RPT} justified before God . For those who exalt themselves will be humbled , and those who humble themselves will be exalted .
Luke.19:5 5καὶ ὡς ἦλθεν ἐπὶ τὸν τόπον, ἀναβλέψας Ἰησοῦς εἶπεν πρὸς αὐτόν, Ζακχαῖε· σπεύσας κατάβηθι· σήμερον γὰρ ἐν τῷ οἴκῳ σου δεῖ με μεῖναι. 5 {NEQ} When Jesus came by , he looked up at Zacchaeus and called him by name . Zacchaeus ! he said . Quick , come down ! {NEQ} I must be a guest in your {NEQ} home today .
Luke.19:6 6καὶ σπεύσας κατέβη καὶ ὑπεδέξατο αὐτὸν χαίρων. 6 {NEQ} Zacchaeus quickly climbed down and took Jesus to his house in great excitement and joy .
Luke.22:44 44καὶ γενόμενος ἐν ἀγωνίᾳ ἐκτενέστερον προσηύχετο, καὶ ἐγένετο ἱδρὼς αὐτοῦ ὡσεὶ θρόμβοι αἵματος καταβαίνοντες ἐπὶ τὴν γῆν. 44 He prayed more fervently , and he was in such agony of spirit that his {NEQ} sweat fell to the ground like great drops of blood . * 
John.1:32 32καὶ ἐμαρτύρησεν Ἰωάνης λέγων ὅτι, Τεθέαμαι τὸ πνεῦμα καταβαῖνον ὡς περιστερὰν ἐξ οὐρανοῦ καὶ ἔμεινεν ἐπ᾽ αὐτόν. 32 Then John testified , I saw the Holy Spirit descending like a dove from heaven and resting upon him .
John.1:33 33κἀγὼ οὐκ ᾔδειν αὐτόν, ἀλλ᾽ πέμψας με βαπτίζειν ἐν ὕδατι, ἐκεῖνός μοι εἶπεν, Ἐφ᾽ ὃν ἂν ἴδῃς τὸ πνεῦμα καταβαῖνον καὶ μένον ἐπ᾽ αὐτὸν οὗτός ἐστιν βαπτίζων ἐν πνεύματι ἁγίῳ. 33 I didn’t know he was the one , but when God sent me to baptize with water , he told me , The one on whom you see the Spirit descend and rest {RPT} {RPT} is the one who will baptize with the Holy Spirit .
John.1:51 51καὶ λέγει αὐτῷ, Ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ὄψεσθε τὸν οὐρανὸν ἀνεῳγότα καὶ τοὺς ἀγγέλους τοῦ θεοῦ ἀναβαίνοντας καὶ καταβαίνοντας ἐπὶ τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου. 51 Then he said {RPT} , I tell you the truth , you will all see {NEQ} heaven open and the angels of {NEQ} God going up and down on the Son of {NEQ} Man , the one who is the stairway between heaven and earth . * 
John.2:12 12μετὰ τοῦτο κατέβη εἰς Καφαρναοὺμ αὐτὸς καὶ μήτηρ αὐτοῦ, καὶ οἱ ἀδελφοὶ αὐτοῦ, καὶ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ· καὶ ἐκεῖ ἔμειναν οὐ πολλὰς ἡμέρας. 12 After the wedding he went to Capernaum {NEQ} {RPT} for a few days with his {NEQ} mother , {NEQ} his {NEQ} brothers , and his {NEQ} disciples .
John.3:13 13καὶ οὐδεὶς ἀναβέβηκεν εἰς τὸν οὐρανόν· εἰ μὴ ἐκ τοῦ οὐρανοῦ καταβὰς υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου. 13 {NEQ} No one has ever gone to {NEQ} heaven and returned . But the Son of {NEQ} Man * {NEQ} has come down from {NEQ} heaven .
John.4:47 47οὗτος ἀκούσας ὅτι Ἰησοῦς ἥκει ἐκ τῆς Ἰουδαίας εἰς τὴν Γαλιλαίαν, ἀπῆλθεν πρὸς αὐτόν. καὶ ἠρώτα ἵνα καταβῇ καὶ ἰάσηται αὐτοῦ τὸν υἱόν, ἤμελλεν γὰρ ἀποθνῄσκειν. 47 When he heard that Jesus had come from {NEQ} Judea to {NEQ} Galilee , he went and begged Jesus to come to Capernaum {NEQ} to heal his {NEQ} son , {NEQ} who was about to die .
John.4:49 49λέγει πρὸς αὐτὸν βασιλικός, Κύριε, κατάβηθι πρὶν ἀποθανεῖν τὸ παιδίον μου. 49 The official pleaded {RPT} , Lord , please come now before my {NEQ} little boy dies .
John.4:51 51ἤδη δὲ αὐτοῦ καταβαίνοντος, οἱ δοῦλοι αὐτοῦ ὑπήντησαν αὐτῷ λέγοντες ὅτι παῖς αὐτοῦ ζῇ. 51 While the man was on his way , some of his servants met him with the news that his {NEQ} son was alive and well .
John.5:7 7ἀπεκρίθη αὐτῷ ἀσθενῶν, Κύριε, ἄνθρωπον οὐκ ἔχω ἵνα ὅταν ταραχθῇ τὸ ὕδωρ βάλῃ με εἰς τὴν κολυμβήθραν· ἐν δὲ ἔρχομαι ἐγὼ ἄλλος πρὸ ἐμοῦ καταβαίνει. 7 I can’t , sir , the sick man said {RPT} , for I have no one to put me into the pool when the water bubbles up . Someone else {NEQ} {RPT} always gets there ahead of me .
John.6:16 16ὡς δὲ ὀψία ἐγένετο κατέβησαν οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ ἐπὶ τὴν θάλασσαν· 16 That evening Jesus' {NEQ} disciples went down to the shore to wait for him .
John.6:33 33 γὰρ ἄρτος τοῦ θεοῦ ἐστὶν καταβαίνων ἐκ τοῦ οὐρανοῦ καὶ ζωὴν διδοὺς τῷ κόσμῳ. 33 {NEQ} The true bread of {NEQ} God is the one who comes down from {NEQ} heaven and gives life to the world .
John.6:38 38ὅτι καταβέβηκα ἀπὸ τοῦ οὐρανοῦ οὐχ ἵνα ποιῶ τὸ θέλημα τὸ ἐμόν, ἀλλὰ τὸ θέλημα τοῦ πέμψαντός με. 38 For I have come down from {NEQ} heaven to do {NEQ} the will of God who sent me , not to do {RPT} my own {RPT} will .
John.6:41 41ἐγόγγυζον οὖν οἱ Ἰουδαῖοι περὶ αὐτοῦ ὅτι εἶπεν, Ἐγώ εἰμι ἄρτος καταβὰς ἐκ τοῦ οὐρανοῦ. 41 Then the people * began to murmur in disagreement because he had said , I am the bread that came down from {NEQ} heaven .
John.6:42 42καὶ ἔλεγον, Οὐχὶ οὗτός ἐστιν Ἰησοῦς, υἱὸς Ἰωσήφ; οὗ ἡμεῖς οἴδαμεν τὸν πατέρα καὶ τὴν μητέρα. πῶς νῦν λέγει ὅτι, Ἐκ τοῦ οὐρανοῦ καταβέβηκα; 42 {NEQ} They said , Isn’t this Jesus , the son of Joseph ? We know his {NEQ} father and {NEQ} mother . How can he say , I came down from {NEQ} heaven ?
John.6:50 50οὗτός ἐστιν ἄρτος ἐκ τοῦ οὐρανοῦ καταβαίνων ἵνα τις ἐξ αὐτοῦ φάγῃ, καί, μὴ ἀποθάνῃ. 50 {RPT} {NEQ} {NEQ} Anyone who eats {NEQ} {RPT} the bread {RPT} from {NEQ} heaven , however , will never die .
John.6:51 51ἐγώ εἰμι ἄρτος ζῶν ἐκ τοῦ οὐρανοῦ καταβάς. ἐάν τις φάγῃ ἐκ τούτου τοῦ ἄρτου ζήσει εἰς τὸν αἰῶνα· καὶ ἄρτος δέ, ὃν ἐγὼ δώσω, σάρξ μου ἐστὶν ὑπὲρ τῆς τοῦ κόσμου ζωῆς. 51 I am the {RPT} living bread that came down from {NEQ} heaven . {NEQ} Anyone who eats this {NEQ} bread will live forever ; {NEQ} and this bread , which I will offer so the world may live , is my {NEQ} flesh .
John.6:58 58οὗτός ἐστιν ἄρτος ἐξ οὐρανοῦ καταβάς. οὐ καθὼς ἔφαγον οἱ πατέρες, καὶ ἀπέθανον, τρώγων τοῦτον τὸν ἄρτον ζήσει εἰς τὸν αἰῶνα. 58 I am the true bread that came down from heaven . Anyone who eats this {NEQ} bread {NEQ} will not die as your ancestors did ( even though they ate the manna ) but will live forever .
Acts.7:15 15κατέβη δὲ Ἰακὼβ εἰς Αἴγυπτον. καὶ ἐτελεύτησεν αὐτός, καὶ οἱ πατέρες ἡμῶν. 15 So Jacob went to Egypt . {NEQ} He died there , as did our {NEQ} ancestors .
Acts.7:34 34ἰδὼν εἶδον τὴν κάκωσιν τοῦ λαοῦ μου τοῦ ἐν Αἰγύπτῳ· καὶ τοῦ στεναγμοῦ αὐτῶν ἤκουσα καὶ κατέβην ἐξελέσθαι αὐτούς. καὶ νῦν δεῦρο, ἀποστείλω σε εἰς Αἴγυπτον. 34 I have certainly seen the oppression of my {NEQ} people {NEQ} in Egypt . {NEQ} I have heard their {NEQ} groans and have come down to rescue them . Now go , for I am sending you back to Egypt . * 
Acts.8:15 15οἵτινες καταβάντες προσηύξαντο περὶ αὐτῶν ὅπως λάβωσιν πνεῦμα ἅγιον· 15 As soon as they arrived , they prayed for these new believers to receive the Holy Spirit .
Acts.8:26 26ἄγγελος δὲ κυρίου ἐλάλησεν πρὸς Φίλιππον λέγων, Ἀνάστηθι καὶ πορεύου κατὰ μεσημβρίαν ἐπὶ τὴν ὁδὸν τὴν καταβαίνουσαν ἀπὸ Ἰερουσαλὴμ εἰς Γάζαν αὕτη ἐστὶν ἔρημος. 26 As for Philip , an angel of the Lord said to him , Go south * down the {NEQ} desert road that runs from Jerusalem to Gaza {RPT} .
Acts.8:38 38καὶ ἐκέλευσεν στῆναι τὸ ἅρμα, καὶ κατέβησαν ἀμφότεροι εἰς τὸ ὕδωρ τε Φίλιππος καὶ εὐνοῦχος, καὶ ἐβάπτισεν αὐτόν. 38 {NEQ} He ordered the carriage to stop , and they {RPT} went down into the water {NEQ} {NEQ} , and Philip baptized him .
Acts.10:11 11καὶ θεωρεῖ τὸν οὐρανὸν ἀνεῳγμένον, καὶ καταβαῖνον σκεῦός τι ὡς ὀθόνην μεγάλην τέσσαρσιν ἀρχαῖς καθιέμενον ἐπὶ τῆς γῆς· 11 {NEQ} He saw the sky open , and something like a large sheet was let down by its four corners .
Acts.10:20 20ἀλλὰ ἀναστάς, κατάβηθι, καὶ πορεύου σὺν αὐτοῖς μηδὲν διακρινόμενος· ὅτι ἐγὼ ἀπέσταλκα αὐτούς. 20 {NEQ} Get up , go downstairs , and go with them without hesitation . Don’t worry , for I have sent them .
Acts.10:21 21καταβὰς δὲ Πέτρος πρὸς τοὺς ἄνδρας εἶπεν, Ἰδοὺ ἐγώ εἰμι ὃν ζητεῖτε· τίς αἰτία δι᾽ ἣν πάρεστε; 21 So Peter went down {RPT} {RPT} and said , {NEQ} I’m the man you are looking for . Why have you come ?
Acts.11:5 5Ἐγὼ ἤμην ἐν πόλει Ἰόππῃ, προσευχόμενος, καὶ εἶδον ἐν ἐκστάσει ὅραμα· καταβαῖνον σκεῦός τι ὡς ὀθόνην μεγάλην τέσσαρσιν ἀρχαῖς καθιεμένην ἐκ τοῦ οὐρανοῦ. καὶ ἦλθεν ἄχρι ἐμοῦ. 5   I was in the town of Joppa , he said , and while I was praying , {NEQ} I went into a trance and saw a vision . {RPT} Something like a large sheet was let down by its four corners from the sky . And it came right down to me .
Acts.14:11 11οἵ τε ὄχλοι ἰδόντες ἐποίησεν Παῦλος, ἐπῆραν τὴν φωνὴν αὐτῶν Λυκαονιστὶ λέγοντες, Οἱ θεοὶ ὁμοιωθέντες ἀνθρώποις κατέβησαν πρὸς ἡμᾶς. 11 {NEQ} When the crowd saw what Paul had done , they shouted in their local dialect , These men are {NEQ} gods in human form {RPT} !
Acts.14:25 25καὶ λαλήσαντες ἐν Πέργῃ τὸν λόγον, κατέβησαν εἰς Ἀττάλειαν. 25 {NEQ} They preached the word in Perga , then went down to Attalia .
Acts.16:8 8παρελθόντες δέ, τὴν Μυσίαν κατέβησαν εἰς Τρῳάδα. 8 So instead , they went on through {NEQ} Mysia to the seaport of Troas .
Acts.18:22 22καὶ κατελθὼν εἰς Καισάρειαν· ἀναβὰς καὶ ἀσπασάμενος τὴν ἐκκλησίαν κατέβη εἰς Ἀντιόχειαν. 22 The next stop was at the port of Caesarea . From there he went up and visited the church at Jerusalem * and then went back to Antioch .
Acts.20:10 10καταβὰς δὲ Παῦλος ἐπέπεσεν αὐτῷ, καὶ συμπεριλαβών. εἶπεν, Μὴ θορυβεῖσθε, γὰρ ψυχὴ αὐτοῦ ἐν αὐτῷ ἐστίν. 10 {NEQ} {NEQ} Paul went down , bent over him , and took him into his arms . Don’t worry , he said , {NEQ} he’s alive {RPT} !
Acts.23:10 10πολλῆς δὲ γινομένης στάσεως, φοβηθεὶς χιλίαρχος μὴ διασπασθῇ Παῦλος ὑπ᾽ αὐτῶν. ἐκέλευσεν τὸ στράτευμα καταβὰν ἁρπάσαι αὐτὸν ἐκ μέσου αὐτῶν ἄγειν τε εἰς τὴν παρεμβολήν. 10 {NEQ} As the conflict grew more violent , the commander was afraid they would tear {NEQ} Paul apart . So he ordered his soldiers to go and rescue him by force and take him back {RPT} to the fortress .
Acts.24:1 1μετὰ δὲ πέντε ἡμέρας κατέβη ἀρχιερεύς, Ἁνανίας, μετὰ πρεσβυτέρων τινῶν καὶ ῥήτορος Τερτύλλου τινός, οἵτινες ἐνεφάνισαν τῷ ἡγεμόνι κατὰ τοῦ Παύλου. 24:1 Five days later {NEQ} Ananias , the high priest , arrived with some of the Jewish elders and the lawyer * Tertullus , {RPT} to present their case against {NEQ} Paul to the governor .
Acts.24:22 22ἀνεβάλετο δὲ αὐτοὺς Φῆλιξ, ἀκριβέστερον εἰδὼς τὰ περὶ τῆς ὁδοῦ, εἴπας, ̔Όταν Λυσίας, χιλίαρχος καταβῇ, διαγνώσομαι τὰ καθ᾽ ὑμᾶς· 22 At that point {NEQ} Felix , who was quite familiar with the Way , adjourned the hearing and said , Wait until Lysias , the garrison commander , arrives . Then I will decide the case {RPT} .
Acts.25:6 6διατρίψας δὲ ἐν αὐτοῖς ἡμέρας οὐ πλείους ὀκτὼ δέκα καταβὰς εἰς Καισάρειαν, τῇ ἐπαύριον καθίσας ἐπὶ τοῦ βήματος ἐκέλευσεν τὸν Παῦλον ἀχθῆναι. 6 {NEQ} About eight or ten days later {RPT} Festus returned to Caesarea , and on the following day he took his seat in court and ordered that {NEQ} Paul be brought in .
Acts.25:7 7παραγενομένου δὲ αὐτοῦ, περιέστησαν αὐτὸν οἱ ἀπὸ Ἱεροσολύμων καταβεβηκότες Ἰουδαῖοι πολλὰ καὶ βαρέα αἰτιώματα καταφέροντες οὐκ ἴσχυον ἀποδεῖξαι· 7 {NEQ} When Paul arrived , the Jewish leaders from Jerusalem gathered around {RPT} and made many {NEQ} serious accusations {RPT} they couldn’t prove .
Eph.4:9 9τὸ δέ Ἀνέβη. τί ἐστιν εἰ μὴ ὅτι καὶ κατέβη εἰς τὰ κατώτερα μέρη τῆς γῆς; 9 Notice that it says he ascended . This clearly means that Christ also descended to our lowly world . * 
Eph.4:10 10 καταβὰς αὐτός ἐστιν καὶ ἀναβὰς ὑπεράνω πάντων τῶν οὐρανῶν, ἵνα πληρώσῃ τὰ πάντα. 10 And the same one who descended is {NEQ} the one who ascended higher than all the heavens , so that he might fill the entire universe with himself .
Jas.1:17 17πᾶσα δόσις ἀγαθὴ καὶ πᾶν δώρημα τέλειον ἄνωθέν ἐστιν καταβαῖνον ἀπὸ τοῦ πατρός, τῶν φώτων· παρ᾽ οὐκ ἔνι παραλλαγὴ τροπῆς ἀποσκίασμα. 17 Whatever is good and perfect {RPT} comes down to us from God our Father , who created all the lights in the heavens . * {NEQ} He never changes or casts a shifting shadow . * 
Rev.3:12 12 νικῶν ποιήσω αὐτὸν στῦλον ἐν τῷ ναῷ τοῦ θεοῦ μου, καὶ ἔξω οὐ μὴ ἐξέλθῃ ἔτι. καὶ γράψω ἐπ᾽ αὐτὸν τὸ ὄνομα τοῦ θεοῦ μου, καὶ τὸ ὄνομα τῆς πόλεως τοῦ θεοῦ μου— τῆς καινῆς Ἰερουσαλὴμ καταβαίνουσα ἐκ τοῦ οὐρανοῦ ἀπὸ τοῦ θεοῦ μου· καὶ τὸ ὄνομά μου τὸ καινόν. 12 All who are victorious will become {RPT} pillars in the Temple of my {NEQ} God , and they will never have to leave {RPT} it . And I will write on them the name of my {NEQ} God , and they will be citizens in the city of my {NEQ} God the new Jerusalem that comes down from {NEQ} heaven from my {NEQ} God . And I will also write on them my {RPT} new {RPT} name .
Rev.10:1 1καὶ εἶδον ἄλλον ἄγγελον ἰσχυρὸν καταβαίνοντα ἐκ τοῦ οὐρανοῦ, περιβεβλημένον νεφέλην, καὶ ἶρις ἐπὶ τῆς κεφαλῆς αὐτοῦ· καὶ τὸ πρόσωπον αὐτοῦ ὡς ἥλιος, καὶ οἱ πόδες αὐτοῦ ὡς στῦλοι πυρός· 10:1 Then I saw another mighty angel coming down from {NEQ} heaven , surrounded by a cloud , with a rainbow over his {NEQ} head . {NEQ} His {NEQ} face shone like the sun , and his {NEQ} feet were like pillars of fire .
Rev.12:12 12διὰ τοῦτο, εὐφραίνεσθε, οὐρανοί· καὶ οἱ ἐν αὐτοῖς σκηνοῦντες· οὐαὶ τὴν γῆν καὶ τὴν θάλασσαν· ὅτι κατέβη διάβολος πρὸς ὑμᾶς ἔχων θυμὸν μέγαν, εἰδὼς ὅτι ὀλίγον καιρὸν ἔχει. 12 Therefore , rejoice , O heavens ! And you who live in the heavens {RPT} , rejoice ! But terror will come on the earth and the sea , for the devil has come down to you in great anger , knowing that he has little time .
Rev.13:13 13καὶ ποιεῖ σημεῖα μεγάλα, ἵνα καὶ πῦρ ποιῇ ἐκ τοῦ οὐρανοῦ καταβαίνειν εἰς τὴν γῆν ἐνώπιον τῶν ἀνθρώπων. 13 {NEQ} He did astounding miracles , {NEQ} even making fire flash down to {NEQ} earth from the sky while everyone was watching .
Rev.16:21 21καὶ χάλαζα μεγάλη ὡς ταλαντιαία καταβαίνει ἐκ τοῦ οὐρανοῦ ἐπὶ τοὺς ἀνθρώπους· καὶ ἐβλασφήμησαν οἱ ἄνθρωποι τὸν θεὸν ἐκ τῆς πληγῆς τῆς χαλάζης· ὅτι μεγάλη ἐστὶν πληγὴ αὐτῆς σφόδρα. 21 {NEQ} There was a terrible hailstorm {RPT} , and hailstones weighing as much as seventy-five pounds fell from the sky onto the people below . {NEQ} They cursed {NEQ} God because of the terrible plague of the hailstorm .
Rev.18:1 1μετὰ ταῦτα εἶδον ἄλλον ἄγγελον καταβαίνοντα ἐκ τοῦ οὐρανοῦ ἔχοντα ἐξουσίαν μεγάλην, καὶ γῆ ἐφωτίσθη ἐκ τῆς δόξης αὐτοῦ. 18:1 After all this I saw another angel come down from {NEQ} heaven with great authority , and the earth grew bright with his {NEQ} splendor .
Rev.20:1 1καὶ εἶδον ἄγγελον καταβαίνοντα ἐκ τοῦ οὐρανοῦ ἔχοντα τὴν κλεῖν τῆς ἀβύσσου καὶ ἅλυσιν μεγάλην ἐπὶ τὴν χεῖρα αὐτοῦ. 20:1 Then I saw an angel coming down from {NEQ} heaven with the key to the bottomless pit * and a heavy chain in his {NEQ} hand .
Rev.20:9 9καὶ ἀνέβησαν ἐπὶ τὸ πλάτος τῆς γῆς καὶ ἐκύκλευσαν τὴν παρεμβολὴν τῶν ἁγίων καὶ τὴν πόλιν τὴν ἠγαπημένην. καὶ κατέβη πῦρ ἐκ τοῦ οὐρανοῦ καὶ κατέφαγεν αὐτούς. 9 And I saw them as they went up on the broad plain of the earth and surrounded God’s people and the {RPT} beloved city . But fire from {NEQ} heaven came down on the attacking armies and consumed them .
Rev.21:2 2καὶ τὴν πόλιν τὴν ἁγίαν, Ἰερουσαλὴμ καινήν, εἶδον, καταβαίνουσαν ἐκ τοῦ οὐρανοῦ ἀπὸ τοῦ θεοῦ ἡτοιμασμένην ὡς νύμφην κεκοσμημένην τῷ ἀνδρὶ αὐτῆς. 2 And I saw the {RPT} holy city , the new Jerusalem , coming down from {NEQ} God out of {NEQ} heaven like a bride beautifully dressed for her {NEQ} husband .
Rev.21:10 10καὶ ἀπήνεγκέν με ἐν πνεύματι ἐπὶ ὄρος μέγα, καὶ ὑψηλόν, καὶ ἔδειξέν μοι τὴν πόλιν τὴν ἁγίαν, Ἰερουσαλήμ, καταβαίνουσαν ἐκ τοῦ οὐρανοῦ ἀπὸ τοῦ θεοῦ· 10 So he took me in the Spirit * to a great , {NEQ} high mountain , and he showed me the {RPT} holy city , Jerusalem , descending out of {NEQ} heaven from {NEQ} God .