The Bible

Old Testament

New Testament

Give Us Feedback

καταγγέλλω (kataggello, 2605)

Meanings

am proclaiming, announce, announced, announcing, are proclaiming, is being proclaimed, is proclaimed, proclaim, proclaiming, they are proclaiming, they were proclaiming, to announce, was proclaimed, we proclaimed, you proclaim

Greek-English Concordance: 18 verses

  Greek (NLG) English (NLT)
Acts.3:24 24καὶ πάντες δὲ οἱ προφῆται ἀπὸ Σαμουὴλ καὶ τῶν καθεξῆς, ὅσοι ἐλάλησαν καὶ κατήγγειλαν τὰς ἡμέρας ταύτας. 24 Starting with Samuel , {NEQ} every {NEQ} {NEQ} prophet {RPT} spoke about {NEQ} what is happening {NEQ} today .
Acts.4:2 2διαπονούμενοι διὰ τὸ διδάσκειν αὐτοὺς τὸν λαὸν καὶ καταγγέλλειν ἐν τῷ Ἰησοῦ τὴν ἀνάστασιν τὴν ἐκ νεκρῶν. 2 These leaders were very disturbed that Peter and John were teaching the people {NEQ} that through {NEQ} Jesus there is a resurrection {RPT} of the dead .
Acts.13:5 5καὶ γενόμενοι, ἐν Σαλαμῖνι, κατήγγελλον τὸν λόγον τοῦ θεοῦ ἐν ταῖς συναγωγαῖς τῶν Ἰουδαίων. εἶχον δὲ καὶ Ἰωάννην ὑπηρέτην. 5 There , in the town of Salamis , they went to the {NEQ} Jewish synagogues and preached the word of {NEQ} God . John Mark went {NEQ} with them as their assistant .
Acts.13:38 38γνωστὸν οὖν ἔστω ὑμῖν, ἄνδρες ἀδελφοί. ὅτι διὰ τούτου ὑμῖν ἄφεσις ἁμαρτιῶν καταγγέλλεται. 38  *  Brothers , {NEQ} listen {RPT} ! We are here to proclaim that through this man Jesus there is forgiveness for your sins .
Acts.15:36 36μετὰ δέ τινας ἡμέρας εἶπεν πρὸς Βαρνάβαν Παῦλος, Ἐπιστρέψαντες δὴ ἐπισκεψώμεθα τοὺς ἀδελφοὺς κατὰ πόλιν πᾶσαν ἐν αἷς κατηγγείλαμεν τὸν λόγον τοῦ κυρίου, πῶς ἔχουσιν. 36 After some time Paul said to Barnabas , Let’s go back and visit each city where we previously preached the word of the Lord , to see how the new believers are doing .
Acts.16:17 17αὕτη κατακολουθοῦσα τῷ Παύλῳ καὶ ἡμῖν ἔκραζεν λέγουσα, Οὗτοι οἱ ἄνθρωποι δοῦλοι τοῦ θεοῦ τοῦ ὑψίστου εἰσίν, οἵτινες καταγγέλλουσιν ὑμῖν ὁδὸν σωτηρίας. 17 She followed {NEQ} Paul and the rest of us , shouting , These {NEQ} men are servants of the Most High {RPT} God , and they have come to tell you how to be saved .
Acts.16:21 21καὶ καταγγέλλουσιν ἔθη οὐκ ἔξεστιν ἡμῖν παραδέχεσθαι οὐδὲ ποιεῖν Ῥωμαίοις οὖσιν. 21 {NEQ} They are teaching customs that are illegal for us {NEQ} Romans to practice .
Acts.17:3 3διανοίγων καὶ παρατιθέμενος ὅτι τὸν Χριστὸν ἔδει παθεῖν καὶ ἀναστῆναι ἐκ νεκρῶν. καὶ ὅτι, Οὗτός ἐστιν Χριστὸς Ἰησοῦς ὃν ἐγὼ καταγγέλλω ὑμῖν. 3 He explained the prophecies and proved that the Messiah must suffer and rise from the dead . {NEQ} He said , This {NEQ} Jesus {RPT} {RPT} I’m telling you about is the Messiah .
Acts.17:13 13ὡς δὲ ἔγνωσαν οἱ ἀπὸ τῆς Θεσσαλονίκης Ἰουδαῖοι ὅτι καὶ ἐν τῇ Βεροίᾳ κατηγγέλη ὑπὸ τοῦ Παύλου λόγος τοῦ θεοῦ, ἦλθον κἀκεῖ σαλεύοντες καὶ ταράσσοντες τοὺς ὄχλους. 13 But when some Jews in {NEQ} Thessalonica learned that {NEQ} {NEQ} Paul was preaching the word of {NEQ} God in {NEQ} Berea , they went there and stirred up trouble .
Acts.17:23 23διερχόμενος γὰρ καὶ ἀναθεωρῶν τὰ σεβάσματα ὑμῶν. εὗρον καὶ βωμὸν ἐν ἐπεγέγραπτο— Ἀγνώστῳ θεῷ. οὖν, ἀγνοοῦντες εὐσεβεῖτε, τοῦτο ἐγὼ καταγγέλλω ὑμῖν. 23 for as I was walking along {NEQ} I saw your many shrines . And one of your altars had this inscription on it : To an Unknown God . {NEQ} This God , whom you worship without knowing , is the one I’m telling you about .
Acts.26:23 23εἰ παθητὸς Χριστὸς εἰ πρῶτος ἐξ ἀναστάσεως νεκρῶν, φῶς μέλλει καταγγέλλειν τῷ τε λαῷ καὶ τοῖς ἔθνεσιν. 23 that the Messiah would suffer and be the first to rise from the dead , and in this way announce God’s light to {NEQ} Jews and {NEQ} Gentiles alike .
Rom.1:8 8πρῶτον μὲν εὐχαριστῶ τῷ θεῷ μου διὰ Ἰησοῦ Χριστοῦ περὶ πάντων ὑμῶν, ὅτι πίστις ὑμῶν καταγγέλλεται ἐν ὅλῳ τῷ κόσμῳ. 8 Let me say first that I thank my {NEQ} God through Jesus Christ for all of you , because your {NEQ} faith in him is being talked about all over the world .
1Cor.2:1 1κἀγὼ ἐλθὼν πρὸς ὑμᾶς, ἀδελφοί, ἦλθον οὐ καθ᾽ ὑπεροχὴν λόγου σοφίας καταγγέλλων ὑμῖν τὸ μυστήριον τοῦ θεοῦ. 2:1 When I first came to you , dear brothers and sisters ,  *  I didn’t use lofty words and impressive wisdom to tell you {NEQ} God’s {NEQ} secret plan .  * 
1Cor.9:14 14οὕτως καί, κύριος διέταξεν τοῖς τὸ εὐαγγέλιον καταγγέλλουσιν ἐκ τοῦ εὐαγγελίου ζῆν. 14 In the same way , the Lord ordered that those who preach the Good News should be supported by those who benefit from it .
1Cor.11:26 26ὁσάκις γὰρ ἐὰν ἐσθίητε τὸν ἄρτον τοῦτον καὶ τὸ ποτήριον πίνητε, τὸν θάνατον τοῦ κυρίου καταγγέλλετε ἄχρι οὗ ἔλθῃ. 26 For every time you eat this {NEQ} bread and drink this {NEQ} cup , you are announcing the {NEQ} Lord’s death until he comes again .
Phil.1:17 17οἱ δὲ ἐξ ἐριθείας τὸν Χριστὸν καταγγέλλουσιν, οὐχ ἁγνῶς· οἰόμενοι θλῖψιν ἐγείρειν τοῖς δεσμοῖς μου. 17 {NEQ} Those others do not have pure motives as they preach about {NEQ} Christ . They preach with selfish ambition , not sincerely , intending to make my {NEQ} chains more painful to me .
Phil.1:18 18τί γάρ; πλὴν ὅτι παντὶ τρόπῳ εἴτε προφάσει εἴτε ἀληθείᾳ, Χριστὸς καταγγέλλεται, καὶ ἐν τούτῳ χαίρω. ἀλλὰ καὶ χαρήσομαι· 18 But that doesn’t matter . {NEQ} {NEQ} Whether their motives are false or genuine , the message about Christ is being preached either way , so I rejoice . And I will continue to rejoice .
Col.1:28 28ὃν ἡμεῖς καταγγέλλομεν, νουθετοῦντες πάντα ἄνθρωπον καὶ διδάσκοντες πάντα ἄνθρωπον ἐν πάσῃ σοφίᾳ· ἵνα παραστήσωμεν πάντα ἄνθρωπον, τέλειον ἐν Χριστῷ· 28 So we tell others about Christ , warning everyone and teaching everyone with all the wisdom God has given us . {NEQ} We want to present them to God , perfect  *  in their relationship to Christ .