The Bible

Old Testament

New Testament

Give Us Feedback

κατεργάζομαι (katergazomai, 2716)

Meanings

did work out, having done, having made, I work, it produced, performing, produced, produces, to have participated, to work, were performed, work, work out, working, works, works out

Greek-English Concordance: 23 verses

  Greek (NLG) English (NLT)
Rom.1:27 27ὁμοίως τε καὶ οἱ ἄρσενες, ἀφέντες τὴν φυσικὴν χρῆσιν τῆς θηλείας, ἐξεκαύθησαν ἐν τῇ ὀρέξει αὐτῶν εἰς ἀλλήλους· ἄρσενες ἐν ἄρσεσιν τὴν ἀσχημοσύνην κατεργαζόμενοι, καὶ τὴν ἀντιμισθίαν ἣν ἔδει τῆς πλάνης αὐτῶν ἐν ἑαυτοῖς ἀπολαμβάνοντες. 27 And the men , instead of having normal sexual relations with {NEQ} women , burned with {NEQ} lust {RPT} for each other . Men did {NEQ} shameful things with other men , and as a result of this sin {RPT} , they suffered within themselves {NEQ} the penalty {RPT} they deserved .
Rom.2:9 9θλῖψις καὶ στενοχωρία ἐπὶ πᾶσαν ψυχὴν ἀνθρώπου τοῦ κατεργαζομένου τὸ κακόν— Ἰουδαίου τε πρῶτον καὶ ̔Έλληνος· 9 There will be trouble and calamity for everyone who keeps on doing what is evil {NEQ} for the Jew first and also for the Gentile .  * 
Rom.4:15 15 γὰρ νόμος ὀργὴν κατεργάζεται· (οὗ δὲ οὐκ ἔστιν νόμος οὐδὲ παράβασις.) 15 For the law always brings punishment on those who try to obey it . ( The only way to avoid breaking the law is to have no law to break ! )
Rom.5:3 3οὐ μόνον δέ, ἀλλὰ καὶ καυχώμεθα, ἐν ταῖς θλίψεσιν, εἰδότες ὅτι θλῖψις ὑπομονὴν κατεργάζεται· 3 We can rejoice , too , when we run into {NEQ} problems and trials , for we know that they help us develop endurance .
Rom.7:8 8ἀφορμὴν δὲ λαβοῦσα ἁμαρτία διὰ τῆς ἐντολῆς κατειργάσατο ἐν ἐμοὶ πᾶσαν ἐπιθυμίαν, χωρὶς γὰρ νόμου ἁμαρτία νεκρά. 8 But {NEQ} sin used this command to arouse all kinds of covetous desires within me ! If there were no law , sin would not have that power .
Rom.7:13 13τὸ οὖν ἀγαθὸν ἐμοί, ἐγένετο θάνατος; μὴ γένοιτο· ἀλλὰ ἁμαρτία, ἵνα φανῇ ἁμαρτία, διὰ τοῦ ἀγαθοῦ μοι κατεργαζομένη θάνατον· ἵνα γένηται καθ᾽ ὑπερβολὴν ἁμαρτωλὸς ἁμαρτία διὰ τῆς ἐντολῆς. 13 But how can that be ? Did the law , which is good , cause my death ? Of course not ! {NEQ} {NEQ} Sin used what was good to bring about my condemnation to death . So we can see how terrible {NEQ} sin really is . It uses God’s good commands for its own evil purposes .
Rom.7:15 15 γὰρ κατεργάζομαι οὐ γινώσκω, οὐ γὰρ θέλω τοῦτο πράσσω· ἀλλ᾽ μισῶ τοῦτο ποιῶ. 15 {NEQ} I don’t really understand myself , for I {RPT} want to do what is right , but I don’t do it . Instead , {RPT} I do what I hate .
Rom.7:17 17νυνὶ δὲ οὐκέτι ἐγὼ κατεργάζομαι αὐτό· ἀλλὰ ἐνοικοῦσα ἐν ἐμοὶ ἁμαρτία. 17 So I am not the one doing wrong ; {NEQ} it is sin {NEQ} living in {RPT} me that does it .
Rom.7:18 18οἶδα γὰρ ὅτι οὐκ οἰκεῖ ἐν ἐμοί, τοῦτ᾽ ἔστιν, ἐν τῇ σαρκί μου, ἀγαθόν· τὸ γὰρ θέλειν παράκειταί μοι, τὸ δὲ κατεργάζεσθαι τὸ καλὸν οὔ. 18 And I know that nothing good lives in me , that is , in my {NEQ} sinful nature .  *  {NEQ} I want to do what is right , but I can’t .
Rom.7:20 20εἰ δὲ οὐ θέλω τοῦτο ποιῶ, οὐκέτι ἐγὼ κατεργάζομαι αὐτό· ἀλλὰ οἰκοῦσα ἐν ἐμοὶ ἁμαρτία. 20 But if I do what I don’t {RPT} want to do , I am not really the one doing wrong ; it is {NEQ} sin living in me that does it .
Rom.15:18 18οὐ γὰρ τολμήσω τι λαλεῖν ὧν οὐ κατειργάσατο Χριστὸς δι᾽ ἐμοῦ, εἰς ὑπακοὴν ἐθνῶν λόγῳ καὶ ἔργῳ· 18 Yet I dare not boast about anything except what Christ has done through me , bringing the Gentiles to God by my message and by the way I worked among them .
1Cor.5:3 3ἐγὼ μὲν γὰρ ἀπὼν τῷ σώματι, παρὼν δὲ τῷ πνεύματι· ἤδη κέκρικα, ὡς παρών, τὸν οὕτως τοῦτο κατεργασάμενον 3 Even though I am not with you {NEQ} in person , {NEQ} I am with you in the Spirit .  *  And as though I were there , I have already passed judgment on {RPT} this man
2Cor.4:17 17τὸ γὰρ παραυτίκα ἐλαφρὸν τῆς θλίψεως ἡμῶν· καθ᾽ ὑπερβολὴν εἰς ὑπερβολὴν αἰώνιον βάρος δόξης κατεργάζεται ἡμῖν· 17 For our {NEQ} present {NEQ} troubles are small and won’t last very long . Yet they produce for us a glory that vastly outweighs them and will last forever !
2Cor.5:5 5 δὲ κατεργασάμενος ἡμᾶς εἰς αὐτὸ τοῦτο θεός, δοὺς ἡμῖν τὸν ἀρραβῶνα τοῦ πνεύματος. 5 God himself {NEQ} has prepared us for this , and as a guarantee he has given us his Holy Spirit .
2Cor.7:10 10 γὰρ κατὰ θεὸν λύπη μετάνοιαν εἰς σωτηρίαν ἀμεταμέλητον ἐργάζεται. δὲ τοῦ κόσμου λύπη, θάνατον κατεργάζεται. 10 For the kind of sorrow God wants us to experience leads us away from sin and results in salvation . There’s no regret for that kind of sorrow . But {NEQ} worldly {NEQ} sorrow , which lacks repentance , results in spiritual death .
2Cor.7:11 11ἰδοὺ γὰρ αὐτὸ τοῦτο τὸ κατὰ θεὸν λυπηθῆναι πόσην κατειργάσατο ὑμῖν· σπουδήν, ἀλλὰ ἀπολογίαν, ἀλλὰ ἀγανάκτησιν, ἀλλὰ φόβον, ἀλλὰ ἐπιπόθησιν, ἀλλὰ ζῆλον, ἀλλὰ ἐκδίκησιν. ἐν παντὶ συνεστήσατε ἑαυτοὺς ἁγνοὺς εἶναι τῷ πράγματι. 11 Just see what this godly sorrow produced in you ! Such earnestness , such concern to clear yourselves , such indignation , such alarm , such longing to see me , such zeal , and such a readiness to punish wrong . You showed that you have done everything necessary to make {NEQ} things right .
2Cor.9:11 11ἐν παντὶ πλουτιζόμενοι εἰς πᾶσαν ἁπλότητα· ἥτις κατεργάζεται δι᾽ ἡμῶν εὐχαριστίαν τῷ θεῷ. 11 Yes , you will be enriched in every way so that you can always be generous . {RPT} And when we take your gifts to those who need them , they will thank {NEQ} God .
2Cor.12:12 12τὰ μὲν σημεῖα τοῦ ἀποστόλου κατειργάσθη, ἐν ὑμῖν· ἐν πάσῃ ὑπομονῇ σημείοις τε καὶ τέρασιν καὶ δυνάμεσιν. 12 When I was with you , {NEQ} I certainly gave you proof that I am an apostle . For I patiently did many signs and wonders and miracles among you .
Eph.6:13 13διὰ τοῦτο ἀναλάβετε τὴν πανοπλίαν τοῦ θεοῦ· ἵνα δυνηθῆτε ἀντιστῆναι ἐν τῇ ἡμέρᾳ τῇ πονηρᾷ καὶ ἅπαντα κατεργασάμενοι στῆναι. 13 Therefore , put on {NEQ} every piece of {NEQ} God’s armor so you will be able to resist the enemy in the time of {RPT} evil . Then after the battle you will still be standing firm .
Phil.2:12 12ὥστε ἀγαπητοί μου, καθὼς πάντοτε ὑπηκούσατε μὴ ὡς ἐν τῇ παρουσίᾳ μου μόνον· ἀλλὰ νῦν, πολλῷ μᾶλλον ἐν τῇ ἀπουσίᾳ μου· μετὰ φόβου καὶ τρόμου, τὴν ἑαυτῶν σωτηρίαν κατεργάζεσθε· 12 {NEQ} Dear friends {RPT} , {NEQ} you always followed my instructions {NEQ} when I was with {NEQ} you . And now that I am away , it is even more important . Work hard to show the results of your {NEQ} salvation , obeying God with deep reverence and fear .
Jas.1:3 3γινώσκοντες ὅτι τὸ δοκίμιον ὑμῶν τῆς πίστεως, κατεργάζεται ὑπομονήν. 3 For you know that when your {NEQ} faith is tested , your endurance has a chance to grow .
1Pet.4:3 3ἀρκετὸς γὰρ παρεληλυθὼς χρόνος, τὸ βούλημα τῶν ἐθνῶν κατειργάσθαι πεπορευμένους— ἐν ἀσελγείαις, ἐπιθυμίαις, οἰνοφλυγίαις, κώμοις, πότοις, καὶ ἀθεμίτοις εἰδωλολατρίαις. 3 {NEQ} You have had enough in the past of the evil things that godless people enjoy their immorality and lust , their feasting and drunkenness and wild parties , and their terrible worship of idols .