The Bible

Old Testament

New Testament

Give Us Feedback

κεῖμαι (keimai, 2749)

Meanings

being laid, does exist, he was lying, I am appointed, is destined, is laid, laid, lies, lying, storing up, was being set, was lying, was set, we are appointed

Greek-English Concordance: 24 verses

  Greek (NLG) English (NLT)
Matt.3:10 10ἤδη δὲ ἀξίνη πρὸς τὴν ῥίζαν τῶν δένδρων κεῖται. πᾶν οὖν δένδρον μὴ ποιοῦν καρπὸν καλὸν ἐκκόπτεται καὶ εἰς πῦρ βάλλεται. 10 Even now the ax of God’s judgment is poised , ready to sever the roots of the trees . Yes , {NEQ} every tree that does not produce good fruit will be chopped down and thrown into the fire .
Matt.5:14 14ὑμεῖς ἐστὲ τὸ φῶς τοῦ κόσμου— οὐ δύναται πόλις κρυβῆναι ἐπάνω ὄρους κειμένη. 14 You are the light of the world like a city on a hilltop that cannot be hidden .
Matt.28:6 6οὐκ ἔστιν ὧδε. ἠγέρθη γάρ, καθὼς εἶπεν. δεῦτε, ἴδετε τὸν τόπον ὅπου ἔκειτο. 6 He isn’t here ! {NEQ} He is risen from the dead , just as he said would happen . Come , see where his body was lying .
Luke.2:12 12καὶ τοῦτο ὑμῖν τὸ σημεῖον· εὑρήσετε βρέφος ἐσπαργανωμένον, καὶ κείμενον ἐν φάτνῃ. 12 And you will recognize him by this {NEQ} sign : You will find a baby wrapped snugly in strips of cloth , {NEQ} lying in a manger .
Luke.2:16 16καὶ ἦλθαν σπεύσαντες καὶ ἀνεῦραν τήν τε Μαριὰμ καὶ τὸν Ἰωσήφ· καὶ τὸ βρέφος, κείμενον ἐν τῇ φάτνῃ. 16 {NEQ} They hurried to the village and found {RPT} {NEQ} Mary and {RPT} Joseph . And there was the baby , lying in the manger .
Luke.2:34 34καὶ εὐλόγησεν αὐτοὺς Συμεών, καὶ εἶπεν πρὸς Μαριάμ, τὴν μητέρα αὐτοῦ, Ἰδοὺ οὗτος κεῖται εἰς πτῶσιν, καὶ ἀνάστασιν πολλῶν ἐν τῷ Ἰσραήλ. καὶ εἰς σημεῖον, ἀντιλεγόμενον 34 Then Simeon blessed them , and he said to Mary , the baby’s {NEQ} mother , {NEQ} This child is destined to cause many in {NEQ} Israel to fall , but he will be a joy to many others . {NEQ} He has been sent as a sign from God , but many will oppose him .
Luke.3:9 9ἤδη δὲ καὶ ἀξίνη πρὸς τὴν ῥίζαν τῶν δένδρων κεῖται· πᾶν οὖν δένδρον μὴ ποιοῦν καρπὸν καλὸν ἐκκόπτεται καὶ εἰς πῦρ βάλλεται. 9 Even now the ax of God’s judgment is poised , ready to sever the roots of the trees . Yes , every tree that does not produce good fruit will be chopped down and thrown into the fire .
Luke.12:19 19καὶ ἐρῶ τῇ ψυχῇ μου, Ψυχή, ἔχεις πολλὰ ἀγαθὰ κείμενα εἰς ἔτη πολλά. ἀναπαύου· φάγε, πίε, εὐφραίνου. 19 And I’ll sit back and say to {NEQ} myself , My friend , you have enough stored away for years to come . Now take it easy ! Eat , drink , and be merry !
Luke.23:53 53καὶ καθελὼν ἐνετύλιξεν αὐτὸ σινδόνι καὶ ἔθηκεν αὐτὸν ἐν μνήματι λαξευτῷ οὗ οὐκ ἦν οὐδεὶς οὔπω κείμενος. 53 Then he took the body down from the cross and wrapped it in a long sheet of linen cloth and laid it in a new tomb that had been carved out of rock .
John.2:6 6ἦσαν δὲ ἐκεῖ λίθιναι ὑδρίαι ἕξ, κατὰ τὸν καθαρισμὸν τῶν Ἰουδαίων κείμεναι, χωροῦσαι ἀνὰ μετρητὰς δύο τρεῖς. 6 {NEQ} Standing nearby were six stone water jars , used for {NEQ} Jewish {NEQ} ceremonial washing . Each could hold twenty to thirty gallons .  * 
John.19:29 29σκεῦος ἔκειτο ὄξους μεστόν, σπόγγον οὖν μεστὸν τοῦ ὄξους, ὑσσώπῳ περιθέντες, προσήνεγκαν αὐτοῦ τῷ στόματι. 29 A jar of sour wine was sitting there , so they soaked a sponge in it , put it on a hyssop branch , and held it up to his {NEQ} lips .
John.20:5 5καὶ παρακύψας βλέπει κείμενα τὰ ὀθόνια, οὐ μέντοι εἰσῆλθεν. 5 {NEQ} He stooped and looked in and saw the linen wrappings lying there , but he didn’t go in .
John.20:6 6ἔρχεται οὖν καὶ Σίμων Πέτρος ἀκολουθῶν αὐτῷ καὶ εἰσῆλθεν εἰς τὸ μνημεῖον. καὶ θεωρεῖ τὰ ὀθόνια κείμενα, 6 Then {NEQ} Simon Peter arrived {RPT} and went inside {RPT} {RPT} {RPT} . He also noticed the linen wrappings lying there ,
John.20:7 7καὶ τὸ σουδάριον, ἦν ἐπὶ τῆς κεφαλῆς αὐτοῦ οὐ μετὰ τῶν ὀθονίων κείμενον ἀλλὰ χωρὶς ἐντετυλιγμένον εἰς ἕνα τόπον. 7 while the cloth that had covered Jesus' {NEQ} head was folded up and lying apart from the other wrappings .
John.20:12 12καὶ θεωρεῖ δύο ἀγγέλους ἐν λευκοῖς καθεζομένους ἕνα πρὸς τῇ κεφαλῇ καὶ ἕνα πρὸς τοῖς ποσὶν ὅπου ἔκειτο τὸ σῶμα τοῦ Ἰησοῦ. 12 {NEQ} She saw two white-robed angels , one sitting at the head and the other at the foot of the place where the body of {NEQ} Jesus had been lying .
John.21:9 9ὡς οὖν ἀπέβησαν εἰς τὴν γῆν, βλέπουσιν ἀνθρακιὰν κειμένην καὶ ὀψάριον ἐπικείμενον, καὶ ἄρτον. 9 When they got there , they found breakfast waiting for them {NEQ} fish cooking over a charcoal fire , and some bread .
1Cor.3:11 11θεμέλιον γὰρ ἄλλον οὐδεὶς δύναται θεῖναι παρὰ τὸν κείμενον— ὅς ἐστιν Ἰησοῦς Χριστός. 11 For no one can lay any foundation other than the one we already have {RPT} {NEQ} Jesus Christ .
2Cor.3:15 15ἀλλ᾽ ἕως σήμερον, ἡνίκα ἂν ἀναγινώσκηται Μωυσῆς, κάλυμμα ἐπὶ τὴν καρδίαν αὐτῶν κεῖται· 15 Yes , even today when they read Moses' writings , their {NEQ} hearts are covered with that veil , and they do not understand .
Phil.1:16 16οἱ μὲν ἐξ ἀγάπης, εἰδότες ὅτι εἰς ἀπολογίαν τοῦ εὐαγγελίου κεῖμαι· 16 They preach because they love me , for they know {NEQ} I have been appointed to defend the Good News .
1Thes.3:3 3τὸ μηδένα σαίνεσθαι ἐν ταῖς θλίψεσιν ταύταις. αὐτοὶ γὰρ οἴδατε ὅτι εἰς τοῦτο κείμεθα· 3 and to keep you from {NEQ} being shaken by the troubles you were going through . But you know that we are destined for such troubles .
1Tim.1:9 9εἰδὼς τοῦτο ὅτι δικαίῳ νόμος οὐ κεῖται· ἀνόμοις δὲ καὶ ἀνυποτάκτοις, ἀσεβέσι καὶ ἁμαρτωλοῖς, ἀνοσίοις καὶ βεβήλοις, πατρολῴαις, καὶ μητρολῴαις, ἀνδροφόνοις, 9 {NEQ} {RPT} For the law was not intended for people who do what is right . {NEQ} It is for people who are lawless and rebellious , who are ungodly and sinful , who consider nothing sacred and defile what is holy , who kill their father or mother or commit other murders .
1Jn.5:19 19οἴδαμεν ὅτι ἐκ τοῦ θεοῦ ἐσμὲν καὶ κόσμος ὅλος ἐν τῷ πονηρῷ κεῖται. 19 We know that we are children of {NEQ} God and that the world around us is under the control of the evil one .
Rev.4:2 2εὐθέως ἐγενόμην ἐν πνεύματι, καὶ ἰδοὺ θρόνος ἔκειτο ἐν τῷ οὐρανῷ καὶ ἐπὶ τὸν θρόνον καθήμενος. 2 And instantly I was in the Spirit ,  *  and I saw a throne in {NEQ} heaven and someone sitting on it .
Rev.21:16 16καὶ πόλις τετράγωνος κεῖται, καὶ τὸ μῆκος αὐτῆς ὅσον τὸ πλάτος· καὶ ἐμέτρησεν τὴν πόλιν τῷ καλάμῳ· ἐπὶ σταδίων δώδεκα χιλιάδων τὸ μῆκος καὶ τὸ πλάτος καὶ τὸ ὕψος αὐτῆς ἴσα ἐστίν. 16 {NEQ} When he measured it , he found it was a square , {NEQ} as {NEQ} wide as it was {NEQ} long . In fact , {NEQ} its {RPT} length and {RPT} width and {RPT} height were each 1,400 miles .  *