The Bible

Old Testament

New Testament

Give Us Feedback

κόσμος (kosmos, 2889)

Meanings

[the] world, adornment, of (for) [the] world, of [the] world, sum total, to [the] world, world

Greek-English Concordance: 186 verses

  Greek (NLG) English (NLT)
Matt.4:8 8πάλιν παραλαμβάνει αὐτὸν διάβολος εἰς ὄρος ὑψηλὸν λίαν καὶ δείκνυσιν αὐτῷ πάσας τὰς βασιλείας τοῦ κόσμου καὶ τὴν δόξαν αὐτῶν. 8 Next the devil took him to the peak of a very high mountain and showed him all the kingdoms of the world and their {NEQ} glory .
Matt.5:14 14ὑμεῖς ἐστὲ τὸ φῶς τοῦ κόσμου— οὐ δύναται πόλις κρυβῆναι ἐπάνω ὄρους κειμένη. 14 You are the light of the world like a city on a hilltop that cannot be hidden .
Matt.13:35 35ὅπως πληρωθῇ τὸ ῥηθὲν διὰ τοῦ προφήτου λέγοντος· Ἀνοίξω ἐν παραβολαῖς τὸ στόμα μου. ἐρεύξομαι κεκρυμμένα ἀπὸ καταβολῆς κόσμου. 35 This fulfilled what God had spoken through the prophet : I will speak to {RPT} you in parables . I will explain things hidden since the creation of the world . * 
Matt.13:38 38 δὲ ἀγρός ἐστιν κόσμος, τὸ δὲ καλὸν σπέρμα οὗτοί εἰσιν οἱ υἱοὶ τῆς βασιλείας. τὰ δὲ ζιζάνιά εἰσιν οἱ υἱοὶ τοῦ πονηροῦ. 38 {NEQ} The field is the world , and the good seed {RPT} represents the people of the Kingdom . {NEQ} The weeds are the people who belong to the evil one .
Matt.16:26 26τί γὰρ ὠφεληθήσεται ἄνθρωπος ἐὰν τὸν κόσμον ὅλον κερδήσῃ τὴν δὲ ψυχὴν αὐτοῦ ζημιωθῇ; τί δώσει ἄνθρωπος ἀντάλλαγμα τῆς ψυχῆς αὐτοῦ; 26 And what do you benefit if you gain the whole world but lose your own {NEQ} soul ? * {NEQ} Is anything worth more than your {NEQ} soul ?
Matt.18:7 7οὐαὶ τῷ κόσμῳ, ἀπὸ τῶν σκανδάλων· ἀνάγκη γὰρ ἐλθεῖν τὰ σκάνδαλα, πλὴν οὐαὶ τῷ ἀνθρώπῳ δι᾽ οὗ τὸ σκάνδαλον ἔρχεται. 7 What sorrow awaits the world , because it {NEQ} tempts people to sin . {NEQ} {NEQ} Temptations are inevitable , but what sorrow awaits the person who does the tempting .
Matt.24:21 21ἔσται γὰρ τότε θλῖψις μεγάλη οἵα οὐ γέγονεν ἀπ᾽ ἀρχῆς κόσμου ἕως τοῦ νῦν. οὐδ᾽ οὐ μὴ γένηται. 21 For there will be greater anguish than at any time since the world began . And it will never be so great again .
Matt.25:34 34τότε ἐρεῖ βασιλεὺς τοῖς ἐκ δεξιῶν αὐτοῦ, Δεῦτε, οἱ εὐλογημένοι τοῦ πατρός μου, κληρονομήσατε τὴν ἡτοιμασμένην ὑμῖν βασιλείαν ἀπὸ καταβολῆς κόσμου. 34 Then the King will say to those on his right , Come , you who are blessed by my {NEQ} Father , inherit the Kingdom prepared for you from the creation of the world .
Matt.26:13 13ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ὅπου ἐὰν κηρυχθῇ τὸ εὐαγγέλιον τοῦτο ἐν ὅλῳ τῷ κόσμῳ, λαληθήσεται καὶ ἐποίησεν αὕτη εἰς μνημόσυνον αὐτῆς. 13 I tell you the truth , wherever the Good News {RPT} is preached throughout the world , this woman’s {NEQ} deed will be remembered and discussed {RPT} .
Mark.8:36 36τί γὰρ ὠφελεῖ ἄνθρωπον κερδῆσαι τὸν κόσμον ὅλον καὶ ζημιωθῆναι τὴν ψυχὴν αὐτοῦ; 36 And what do you benefit if you gain the whole world but lose your own {NEQ} soul ? * 
Mark.14:9 9ἀμὴν δὲ λέγω ὑμῖν, ὅπου ἐὰν κηρυχθῇ τὸ εὐαγγέλιον εἰς ὅλον τὸν κόσμον, καὶ ἐποίησεν αὕτη λαληθήσεται εἰς μνημόσυνον αὐτῆς. 9 {NEQ} I tell you the truth , wherever the Good News is preached throughout the world , {NEQ} this woman’s deed will be remembered and discussed {RPT} .
Mark.16:15 15καὶ εἶπεν αὐτοῖς, Πορευθέντες εἰς τὸν κόσμον ἅπαντα κηρύξατε τὸ εὐαγγέλιον πάσῃ τῇ κτίσει. 15 And then he told them , Go into all the world and preach the Good News to everyone .
Luke.9:25 25τί γὰρ ὠφελεῖται ἄνθρωπος κερδήσας τὸν κόσμον ὅλον ἑαυτὸν δὲ ἀπολέσας ζημιωθείς; 25 And what do you benefit if you gain the whole world but are yourself lost or destroyed ?
Luke.11:50 50ἵνα, ἐκζητηθῇ τὸ αἷμα πάντων τῶν προφητῶν τὸ ἐκκεχυμένον ἀπὸ καταβολῆς κόσμου ἀπὸ τῆς γενεᾶς ταύτης— 50 As a result , {RPT} this {NEQ} generation will be held responsible for the murder of all God’s prophets from the creation of the world
Luke.12:30 30ταῦτα γὰρ πάντα τὰ ἔθνη τοῦ κόσμου ἐπιζητοῦσιν, ὑμῶν δὲ πατὴρ οἶδεν ὅτι χρῄζετε τούτων. 30 {NEQ} These things dominate the thoughts of unbelievers all over the world , but your {NEQ} Father already knows {NEQ} your needs {RPT} .
John.1:9 9ἦν τὸ φῶς τὸ ἀληθινόν, φωτίζει πάντα ἄνθρωπον, ἐρχόμενον εἰς τὸν κόσμον. 9 The one who is the true {RPT} light , who gives light to everyone , was coming into the world .
John.1:10 10ἐν τῷ κόσμῳ ἦν καὶ κόσμος δι᾽ αὐτοῦ ἐγένετο, καὶ κόσμος αὐτὸν οὐκ ἔγνω. 10 He came into the very world he {RPT} {RPT} {RPT} created , but the world didn’t recognize him .
John.1:29 29τῇ ἐπαύριον βλέπει τὸν Ἰησοῦν ἐρχόμενον πρὸς αὐτὸν καὶ λέγει, ̓Ίδε· ἀμνὸς τοῦ θεοῦ αἴρων τὴν ἁμαρτίαν τοῦ κόσμου. 29 The next day John saw {NEQ} Jesus coming toward him and said , Look ! The Lamb of {NEQ} God who takes away the sin of the world !
John.3:16 16οὕτως γὰρ ἠγάπησεν θεὸς τὸν κόσμον ὥστε τὸν υἱὸν τὸν μονογενῆ ἔδωκεν, ἵνα πᾶς πιστεύων εἰς αὐτὸν μὴ ἀπόληται ἀλλὰ ἔχῃ ζωὴν αἰώνιον. 16 For {NEQ} God loved the world so much that he gave his one and only {NEQ} Son , so that everyone who believes in him will not perish but have eternal life .
John.3:17 17οὐ γὰρ ἀπέστειλεν θεὸς τὸν υἱὸν εἰς τὸν κόσμον ἵνα κρίνῃ τὸν κόσμον, ἀλλ᾽ ἵνα σωθῇ κόσμος δι᾽ αὐτοῦ. 17 {NEQ} {NEQ} God sent his Son into the world not to judge the world , but to save the world through him .
John.3:19 19αὕτη δέ ἐστιν κρίσις· ὅτι τὸ φῶς ἐλήλυθεν εἰς τὸν κόσμον, καὶ ἠγάπησαν οἱ ἄνθρωποι μᾶλλον τὸ σκότος τὸ φῶς, ἦν γὰρ αὐτῶν πονηρὰ τὰ ἔργα. 19 And the judgment is based on this fact : {NEQ} God’s light came into the world , but {NEQ} people loved the darkness more than the light , for their {NEQ} actions were evil .
John.4:42 42τῇ τε γυναικὶ ἔλεγον ὅτι, Οὐκέτι διὰ τὴν σὴν λαλιὰν πιστεύομεν, αὐτοὶ γὰρ ἀκηκόαμεν. καὶ οἴδαμεν ὅτι οὗτός ἐστιν ἀληθῶς σωτὴρ τοῦ κόσμου. 42 Then they said to the woman , Now we believe , not just because of {NEQ} what you told us , but because we have heard him ourselves . Now we know that he is indeed the Savior of the world .
John.6:14 14οἱ οὖν ἄνθρωποι ἰδόντες ἐποίησεν σημεῖον, ἔλεγον ὅτι, Οὗτός ἐστιν, ἀληθῶς, προφήτης ἐρχόμενος εἰς τὸν κόσμον. 14 {NEQ} When the people saw him * do this miraculous sign , they exclaimed , Surely , he is the Prophet {RPT} we have been expecting ! * 
John.6:33 33 γὰρ ἄρτος τοῦ θεοῦ ἐστὶν καταβαίνων ἐκ τοῦ οὐρανοῦ καὶ ζωὴν διδοὺς τῷ κόσμῳ. 33 {NEQ} The true bread of {NEQ} God is the one who comes down from {NEQ} heaven and gives life to the world .
John.6:51 51ἐγώ εἰμι ἄρτος ζῶν ἐκ τοῦ οὐρανοῦ καταβάς. ἐάν τις φάγῃ ἐκ τούτου τοῦ ἄρτου ζήσει εἰς τὸν αἰῶνα· καὶ ἄρτος δέ, ὃν ἐγὼ δώσω, σάρξ μου ἐστὶν ὑπὲρ τῆς τοῦ κόσμου ζωῆς. 51 I am the {RPT} living bread that came down from {NEQ} heaven . {NEQ} Anyone who eats this {NEQ} bread will live forever ; {NEQ} and this bread , which I will offer so the world may live , is my {NEQ} flesh .
John.7:4 4οὐδεὶς γάρ τι ἐν κρυπτῷ ποιεῖ καὶ ζητεῖ αὐτὸς ἐν παρρησίᾳ εἶναι. εἰ ταῦτα ποιεῖς, φανέρωσον σεαυτὸν τῷ κόσμῳ. 4 {NEQ} You can’t become famous if you hide like this ! If you can do such wonderful things , show yourself to the world !
John.7:7 7οὐ δύναται κόσμος μισεῖν ὑμᾶς, ἐμὲ δὲ μισεῖ ὅτι ἐγὼ μαρτυρῶ περὶ αὐτοῦ ὅτι τὰ ἔργα αὐτοῦ πονηρά ἐστιν. 7 The world can’t hate you , but it does hate me because I accuse it of {NEQ} doing {RPT} evil .
John.8:12 12πάλιν οὖν αὐτοῖς ἐλάλησεν Ἰησοῦς λέγων, Ἐγώ εἰμι τὸ φῶς τοῦ κόσμου. ἀκολουθῶν μοι, οὐ μὴ περιπατήσῃ ἐν τῇ σκοτίᾳ, ἀλλ᾽ ἕξει τὸ φῶς τῆς ζωῆς. 12 {NEQ} {NEQ} Jesus spoke to the people once more and said , I am the light of the world . If you follow me , you won’t have to walk in {NEQ} darkness , because you will have the light that leads to life .
John.8:23 23καὶ ἔλεγεν αὐτοῖς, Ὑμεῖς ἐκ τῶν κάτω ἐστέ· ἐγὼ ἐκ τῶν ἄνω εἰμί. ὑμεῖς ἐκ τούτου τοῦ κόσμου ἐστέ· ἐγὼ οὐκ εἰμὶ ἐκ τοῦ κόσμου τούτου. 23   {NEQ} Jesus continued {RPT} , You are from below ; I am from above . You belong to this {NEQ} world ; I do not {RPT} {RPT} {RPT} {RPT} .
John.8:26 26πολλὰ ἔχω περὶ ὑμῶν λαλεῖν καὶ κρίνειν· ἀλλ᾽ πέμψας με ἀληθής ἐστιν, κἀγὼ ἤκουσα παρ᾽ αὐτοῦ ταῦτα λαλῶ εἰς τὸν κόσμον. 26 I have much to say about you and much to condemn , but I won’t . For I say only what I have heard from {RPT} {RPT} the one who sent me , and he is completely truthful .
John.9:5 5ὅταν ἐν τῷ κόσμῳ ὦ, φῶς εἰμὶ τοῦ κόσμου. 5 But while I am here in the world , I am the light of the world .
John.9:39 39καὶ εἶπεν Ἰησοῦς, Εἰς κρίμα ἐγὼ εἰς τὸν κόσμον τοῦτον ἦλθον— ἵνα οἱ μὴ βλέποντες βλέπωσιν καὶ οἱ βλέποντες τυφλοὶ γένωνται. 39 Then {NEQ} Jesus told him , * I entered this {NEQ} world to render judgment to give sight to the blind and to show those who think they see * that they are blind .
John.10:36 36ὃν πατὴρ ἡγίασεν καὶ ἀπέστειλεν εἰς τὸν κόσμον· ὑμεῖς λέγετε ὅτι, Βλασφημεῖς, ὅτι εἶπον, Υἱὸς τοῦ θεοῦ εἰμί; 36 why {NEQ} do you call it blasphemy when I say , I am the Son of {NEQ} God ? After all , the Father {RPT} set me apart and sent me into the world .
John.11:9 9ἀπεκρίθη Ἰησοῦς, Οὐχὶ δώδεκα ὧραί εἰσιν τῆς ἡμέρας; ἐάν τις περιπατῇ ἐν τῇ ἡμέρᾳ, οὐ προσκόπτει· ὅτι τὸ φῶς τοῦ κόσμου τούτου βλέπει. 9 Jesus replied , {NEQ} There are twelve hours of daylight every {NEQ} day . {NEQ} During the day people can walk safely . They can see because they have the light of this {NEQ} world .
John.11:27 27λέγει αὐτῷ, Ναί, κύριε, ἐγὼ πεπίστευκα ὅτι σὺ εἶ Χριστός, υἱὸς τοῦ θεοῦ, εἰς τὸν κόσμον ἐρχόμενος. 27 Yes , Lord , she told him . I have always believed {NEQ} you are the Messiah , the Son of {NEQ} God , the one who has come into the world from God .
John.12:19 19οἱ οὖν Φαρισαῖοι εἶπαν πρὸς ἑαυτούς, Θεωρεῖτε ὅτι οὐκ ὠφελεῖτε οὐδέν· ἴδε, κόσμος ὀπίσω αὐτοῦ ἀπῆλθεν. 19 Then the Pharisees said to each other , There’s nothing we can do . Look , everyone * has gone after him !
John.12:25 25 φιλῶν τὴν ψυχὴν αὐτοῦ ἀπολλύει αὐτήν. καὶ μισῶν τὴν ψυχὴν αὐτοῦ ἐν τῷ κόσμῳ τούτῳ εἰς ζωὴν αἰώνιον φυλάξει αὐτήν. 25 Those who love their {NEQ} life in this world will lose it . {NEQ} Those who care nothing for their {NEQ} life in this {NEQ} world will keep it {RPT} for eternity .
John.12:31 31νῦν κρίσις ἐστὶν τοῦ κόσμου τούτου, νῦν ἄρχων τοῦ κόσμου τούτου, ἐκβληθήσεται ἔξω· 31 The time for judging this {NEQ} world has come , when Satan , the ruler of this {NEQ} world , will be cast out {RPT} .
John.12:46 46ἐγὼ φῶς εἰς τὸν κόσμον ἐλήλυθα, ἵνα πᾶς πιστεύων εἰς ἐμὲ ἐν τῇ σκοτίᾳ μὴ μείνῃ. 46 I have come as a light to shine in this dark world , so that all who put their trust in me will no longer remain in the dark .
John.12:47 47καὶ ἐάν τίς μου ἀκούσῃ τῶν ῥημάτων καὶ μὴ φυλάξῃ ἐγὼ οὐ κρίνω αὐτόν, οὐ γὰρ ἦλθον ἵνα κρίνω τὸν κόσμον ἀλλ᾽ ἵνα σώσω τὸν κόσμον. 47 {NEQ} {NEQ} I will not judge those who hear me but don’t obey me {RPT} , for I have come to save the world and {NEQ} not to judge it .
John.13:1 1πρὸ δὲ τῆς ἑορτῆς τοῦ πάσχα, εἰδὼς Ἰησοῦς ὅτι ἦλθεν αὐτοῦ ὥρα ἵνα μεταβῇ ἐκ τοῦ κόσμου τούτου πρὸς τὸν πατέρα· ἀγαπήσας τοὺς ἰδίους τοὺς ἐν τῷ κόσμῳ, εἰς τέλος ἠγάπησεν αὐτούς. 13:1 {NEQ} Before the Passover {NEQ} celebration , {NEQ} Jesus knew that his {NEQ} hour had come to leave this {NEQ} world and return to his Father . He had loved his disciples {NEQ} during his ministry on {NEQ} earth , and now he loved them to the very end . * 
John.14:17 17τὸ πνεῦμα τῆς ἀληθείας· κόσμος οὐ δύναται λαβεῖν, ὅτι οὐ θεωρεῖ αὐτὸ οὐδὲ γινώσκει. ὑμεῖς γινώσκετε αὐτό, ὅτι παρ᾽ ὑμῖν μένει καὶ ἐν ὑμῖν ἔσται. 17 He is the Holy Spirit , who leads into all {NEQ} truth . The world cannot receive him , because it isn’t looking for him and doesn’t recognize him . But you know him , because he lives with you now and later will be in you . * 
John.14:19 19ἔτι μικρὸν καὶ κόσμος με οὐκέτι θεωρεῖ, ὑμεῖς δὲ θεωρεῖτέ με. ὅτι ἐγὼ ζῶ, καὶ ὑμεῖς ζήσετε. 19 {NEQ} Soon the world will no longer see me , but you will see me . Since I live , you also will live .
John.14:22 22λέγει αὐτῷ Ἰούδας, (οὐχ Ἰσκαριώτης), Κύριε, τί γέγονεν ὅτι ἡμῖν μέλλεις ἐμφανίζειν σεαυτὸν καὶ οὐχὶ τῷ κόσμῳ; 22 Judas ( not Judas Iscariot , but the other disciple with that name ) said to him , Lord , why {NEQ} are you going to reveal yourself only to us and not to the world at large ?
John.14:27 27εἰρήνην ἀφίημι ὑμῖν— εἰρήνην τὴν ἐμὴν δίδωμι ὑμῖν· οὐ καθὼς κόσμος δίδωσιν ἐγὼ δίδωμι ὑμῖν. μὴ ταρασσέσθω ὑμῶν καρδία μηδὲ δειλιάτω. 27 {NEQ} I am leaving you with a gift peace of mind and heart {RPT} . And the peace I give is a gift {RPT} the world cannot give . So don’t be troubled or afraid .
John.14:30 30οὐκέτι πολλὰ λαλήσω μεθ᾽ ὑμῶν, ἔρχεται γὰρ τοῦ κόσμου ἄρχων· καὶ ἐν ἐμοὶ οὐκ ἔχει οὐδέν, 30 I don’t have much more time to talk to you , because the ruler of this world approaches . {NEQ} He has no power over me ,
John.14:31 31ἀλλ᾽ ἵνα γνῷ κόσμος ὅτι ἀγαπῶ τὸν πατέρα, καὶ καθὼς ἐντολὴν ἔδωκέν μοι πατήρ, οὕτως ποιῶ. ἐγείρεσθε, ἄγωμεν ἐντεῦθεν. 31 but {NEQ} I will do what the Father requires of me , {NEQ} so that the world will know that I love the Father . Come , let’s be going {NEQ} .
John.15:18 18εἰ κόσμος ὑμᾶς μισεῖ, γινώσκετε ὅτι ἐμὲ πρῶτον ὑμῶν μεμίσηκεν. 18 If the world hates you , remember that it hated me first .
John.15:19 19εἰ ἐκ τοῦ κόσμου ἦτε κόσμος ἂν τὸ ἴδιον ἐφίλει, ὅτι δὲ ἐκ τοῦ κόσμου οὐκ ἐστέ· ἀλλ᾽ ἐγὼ ἐξελεξάμην ὑμᾶς ἐκ τοῦ κόσμου, διὰ τοῦτο μισεῖ ὑμᾶς κόσμος. 19 The world would love you as one of its own if you belonged to it , {NEQ} but you are no longer part of the world . {NEQ} I chose you to come out of the world , so it hates you .
John.16:8 8καὶ ἐλθὼν ἐκεῖνος, ἐλέγξει τὸν κόσμον περὶ ἁμαρτίας, καὶ περὶ δικαιοσύνης, καὶ περὶ κρίσεως· 8 And when he comes , he will convict the world of its sin , and of God’s righteousness , and of the coming judgment .
John.16:11 11περὶ δὲ κρίσεως ὅτι ἄρχων τοῦ κόσμου τούτου κέκριται. 11 {NEQ} Judgment will come because the ruler of this {NEQ} world has already been judged .
John.16:20 20ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ὅτι κλαύσετε καὶ θρηνήσετε ὑμεῖς, δὲ κόσμος χαρήσεται· ὑμεῖς λυπηθήσεσθε, ἀλλ᾽ λύπη ὑμῶν εἰς χαρὰν γενήσεται. 20 I tell you the truth , {NEQ} you will weep and mourn over what is going to happen to me , but the world will rejoice . You will grieve , but your {NEQ} grief will suddenly turn to wonderful joy .
John.16:21 21 γυνὴ ὅταν τίκτῃ λύπην ἔχει. ὅτι ἦλθεν ὥρα αὐτῆς, ὅταν δὲ γεννήσῃ τὸ παιδίον οὐκέτι μνημονεύει τῆς θλίψεως διὰ τὴν χαρὰν ὅτι ἐγεννήθη ἄνθρωπος εἰς τὸν κόσμον. 21 It will be like a woman suffering the pains of labor . {NEQ} When her {NEQ} child is born , her anguish gives way to {NEQ} joy because she has brought a new baby into the world .
John.16:28 28ἐξῆλθον παρὰ τοῦ πατρὸς καὶ ἐλήλυθα εἰς τὸν κόσμον, πάλιν ἀφίημι τὸν κόσμον καὶ πορεύομαι πρὸς τὸν πατέρα. 28 Yes , I came from the Father {NEQ} {RPT} into the world , and now I will leave the world and return to the Father .
John.16:33 33ταῦτα λελάληκα ὑμῖν ἵνα ἐν ἐμοὶ εἰρήνην ἔχητε. ἐν τῷ κόσμῳ θλῖψιν ἔχετε· ἀλλὰ θαρσεῖτε, ἐγὼ νενίκηκα τὸν κόσμον. 33 I have told you all this so that you may have peace in me . Here on {NEQ} earth you will have many trials and sorrows . But take heart , because I have overcome the world .
John.17:5 5καὶ νῦν, δόξασόν με σύ, πάτερ, παρὰ σεαυτῷ τῇ δόξῃ εἶχον πρὸ τοῦ τὸν κόσμον εἶναι παρὰ σοί. 5 Now , Father , {RPT} bring me into the glory {NEQ} {RPT} we shared before the world began {RPT} {RPT} {RPT} .
John.17:6 6ἐφανέρωσά σου τὸ ὄνομα τοῖς ἀνθρώποις οὓς ἔδωκάς μοι ἐκ τοῦ κόσμου. σοὶ ἦσαν· κἀμοὶ αὐτοὺς ἔδωκας, καὶ τὸν λόγον σου τετήρηκαν. 6 I have revealed you * to the ones {RPT} you gave me from this world . They were always yours . You gave them to me , and they have kept your {NEQ} word .
John.17:9 9ἐγὼ περὶ αὐτῶν ἐρωτῶ οὐ περὶ τοῦ κόσμου ἐρωτῶ, ἀλλὰ περὶ ὧν δέδωκάς μοι, ὅτι σοί εἰσιν. 9 {RPT} {RPT} {RPT} {RPT} My prayer is not for the world , but for those you have given me , because they belong to you .
John.17:11 11καὶ οὐκέτι εἰμὶ ἐν τῷ κόσμῳ· καὶ αὐτοὶ ἐν τῷ κόσμῳ εἰσίν, κἀγὼ πρὸς σὲ ἔρχομαι. πάτερ ἅγιε, τήρησον αὐτοὺς ἐν τῷ ὀνόματί σου δέδωκάς μοι· ἵνα ὦσιν ἓν καθὼς ἡμεῖς. 11 Now I am departing from the world ; {NEQ} they are staying in this world , but I am coming to you . Holy Father , {RPT} you have given me your name ; * now protect them by the power of your {NEQ} name so that they will be united just as we are .
John.17:13 13νῦν δὲ πρὸς σὲ ἔρχομαι. καὶ ταῦτα λαλῶ ἐν τῷ κόσμῳ ἵνα ἔχωσιν τὴν χαρὰν τὴν ἐμὴν πεπληρωμένην ἐν ἑαυτοῖς. 13 {NEQ} Now I am coming to you . {NEQ} I told them many things while I was with them in this world so they would be filled with {NEQ} {RPT} my {RPT} joy .
John.17:14 14ἐγὼ δέδωκα αὐτοῖς τὸν λόγον σου· καὶ κόσμος ἐμίσησεν αὐτοὺς ὅτι οὐκ εἰσὶν ἐκ τοῦ κόσμου, καθὼς ἐγὼ οὐκ εἰμὶ ἐκ τοῦ κόσμου. 14 I have given them your {NEQ} word . And the world hates them because they do not belong to the world , just as I do not belong to the world .
John.17:15 15οὐκ ἐρωτῶ ἵνα ἄρῃς αὐτοὺς ἐκ τοῦ κόσμου, ἀλλ᾽ ἵνα τηρήσῃς αὐτοὺς ἐκ τοῦ πονηροῦ. 15 I’m not asking {NEQ} you to take them out of the world , but to keep them safe from the evil one .
John.17:16 16ἐκ τοῦ κόσμου οὐκ εἰσὶν καθὼς ἐγὼ οὐκ εἰμὶ ἐκ τοῦ κόσμου. 16 They do not belong to this world any more than I do .
John.17:18 18καθὼς ἐμὲ ἀπέστειλας εἰς τὸν κόσμον, κἀγὼ ἀπέστειλα αὐτοὺς εἰς τὸν κόσμον. 18 Just as you sent me into the world , I am sending them into the world .
John.17:21 21ἵνα πάντες ἓν ὦσιν, καθὼς σὺ πατήρ, ἐν ἐμοὶ κἀγὼ ἐν σοί· ἵνα καὶ αὐτοὶ ἐν ἡμῖν ὦσιν· ἵνα κόσμος πιστεύῃ ὅτι σύ με ἀπέστειλας. 21 I pray that they will all be one , just as you and I are one as you are in me , Father , and I am in you . {NEQ} And may they be in us so that the world will believe {NEQ} you sent me .
John.17:23 23ἐγὼ ἐν αὐτοῖς καὶ σὺ ἐν ἐμοί· ἵνα ὦσιν τετελειωμένοι εἰς ἓν ἵνα γινώσκῃ κόσμος ὅτι σύ με ἀπέστειλας καὶ ἠγάπησας αὐτοὺς καθὼς ἐμὲ ἠγάπησας. 23 I am in them and you are in me . {NEQ} May they experience such perfect unity that the world will know that you sent me and that you love them as much as you love me .
John.17:24 24πατήρ, δέδωκάς μοι θέλω ἵνα ὅπου εἰμὶ ἐγὼ κἀκεῖνοι ὦσιν μετ᾽ ἐμοῦ· ἵνα θεωρῶσιν τὴν δόξαν τὴν ἐμὴν ἣν δέδωκάς μοι ὅτι ἠγάπησάς με πρὸ καταβολῆς κόσμου. 24 Father , I want these whom you have given me to be with me {NEQ} where I am . Then they can see all the glory {RPT} {RPT} {RPT} you gave me because you loved me even before the world began !
John.17:25 25πατὴρ δίκαιε, καὶ κόσμος σε οὐκ ἔγνω, ἐγὼ δέ σε ἔγνων· καὶ οὗτοι ἔγνωσαν ὅτι σύ με ἀπέστειλας. 25 O righteous Father , {NEQ} the world doesn’t know you , but I do ; and these disciples know {NEQ} you sent me .
John.18:20 20ἀπεκρίθη αὐτῷ Ἰησοῦς, Ἐγὼ παρρησίᾳ λελάληκα τῷ κόσμῳ, ἐγὼ πάντοτε ἐδίδαξα ἐν συναγωγῇ καὶ ἐν τῷ ἱερῷ, ὅπου πάντες οἱ Ἰουδαῖοι συνέρχονται. καὶ ἐν κρυπτῷ ἐλάλησα οὐδέν. 20 Jesus replied {RPT} , Everyone knows what I teach . I have preached regularly in the synagogues and {RPT} the Temple , where the people * gather . I have not spoken {NEQ} in secret .
John.18:36 36ἀπεκρίθη Ἰησοῦς, βασιλεία ἐμὴ οὐκ ἔστιν ἐκ τοῦ κόσμου τούτου. εἰ ἐκ τοῦ κόσμου τούτου ἦν βασιλεία ἐμή, οἱ ὑπηρέται οἱ ἐμοὶ ἠγωνίζοντο ἂν ἵνα μὴ παραδοθῶ τοῖς Ἰουδαίοις. νῦν δὲ βασιλεία ἐμὴ οὐκ ἔστιν ἐντεῦθεν. 36 Jesus answered , {RPT} My {RPT} Kingdom is not an earthly kingdom . If it were {RPT} , {RPT} my {RPT} followers would fight to keep me from being handed over to the Jewish leaders . {NEQ} But {RPT} my {RPT} Kingdom is not of this {NEQ} world .
John.18:37 37εἶπεν οὖν αὐτῷ Πειλᾶτος, Οὐκοῦν βασιλεὺς εἶ σύ; ἀπεκρίθη Ἰησοῦς, Σὺ λέγεις ὅτι βασιλεύς εἰμι. ἐγὼ εἰς τοῦτο γεγέννημαι καὶ εἰς τοῦτο ἐλήλυθα εἰς τὸν κόσμον· ἵνα μαρτυρήσω τῇ ἀληθείᾳ. πᾶς ὢν ἐκ τῆς ἀληθείας ἀκούει μου τῆς φωνῆς. 37 {NEQ} {NEQ} Pilate said {RPT} , So you are a king ? {NEQ} Jesus responded , You say {NEQ} I am a king . Actually , I was born and {RPT} {RPT} came into the world to testify to the truth . All who love the truth recognize that what I say is true .
John.21:25 25ἔστιν δὲ καὶ ἄλλα πολλὰ ἐποίησεν Ἰησοῦς· ἅτινα ἐὰν γράφηται καθ᾽ ἕν, οὐδ᾽ αὐτὸν οἶμαι τὸν κόσμον χωρήσειν τὰ γραφόμενα βιβλία. 25 {NEQ} Jesus {NEQ} also did many other things . If they were all written down , I suppose the whole world could not contain the books that would be written .
Acts.17:24 24 θεὸς ποιήσας τὸν κόσμον καὶ πάντα τὰ ἐν αὐτῷ. οὗτος οὐρανοῦ καὶ γῆς ὑπάρχων κύριος, οὐκ ἐν χειροποιήτοις ναοῖς κατοικεῖ, 24 He is the God who made the world and everything in it . Since he is Lord of heaven and earth , he doesn’t live in man-made temples ,
Rom.1:8 8πρῶτον μὲν εὐχαριστῶ τῷ θεῷ μου διὰ Ἰησοῦ Χριστοῦ περὶ πάντων ὑμῶν, ὅτι πίστις ὑμῶν καταγγέλλεται ἐν ὅλῳ τῷ κόσμῳ. 8 Let me say first that I thank my {NEQ} God through Jesus Christ for all of you , because your {NEQ} faith in him is being talked about all over the world .
Rom.1:20 20τὰ γὰρ ἀόρατα αὐτοῦ, ἀπὸ κτίσεως κόσμου τοῖς ποιήμασιν νοούμενα καθορᾶται— τε ἀΐδιος αὐτοῦ δύναμις καὶ θειότης· εἰς τὸ εἶναι αὐτοὺς ἀναπολογήτους. 20 For ever since the world was created , people have seen the earth and sky . Through everything God made , they can clearly see his {NEQ} invisible qualities {NEQ} {NEQ} his eternal power and divine nature . So they have no excuse for not knowing God .
Rom.3:6 6μὴ γένοιτο· ἐπεὶ πῶς κρινεῖ θεὸς τὸν κόσμον; 6 Of course not ! If {NEQ} God were not entirely fair , how would he be qualified to judge the world ?
Rom.3:19 19οἴδαμεν δέ, ὅτι ὅσα νόμος λέγει τοῖς ἐν τῷ νόμῳ λαλεῖ, ἵνα πᾶν στόμα φραγῇ, καὶ ὑπόδικος γένηται πᾶς κόσμος τῷ θεῷ· 19 Obviously , {NEQ} {NEQ} the law applies to those to whom it was given {RPT} , for its purpose is to keep people from having excuses , and to show that the entire world is guilty before {NEQ} God .
Rom.4:13 13οὐ γὰρ διὰ νόμου ἐπαγγελία τῷ Ἀβραὰμ τῷ σπέρματι αὐτοῦ τὸ κληρονόμον αὐτὸν εἶναι κόσμου, ἀλλὰ διὰ δικαιοσύνης πίστεως. 13 Clearly , God’s promise {RPT} to give the whole earth to {NEQ} Abraham and his {NEQ} descendants was based not on his obedience to God’s law , but on a right relationship with God that comes by faith .
Rom.5:12 12διὰ τοῦτο ὥσπερ δι᾽ ἑνὸς ἀνθρώπου, ἁμαρτία εἰς τὸν κόσμον εἰσῆλθεν· καὶ διὰ τῆς ἁμαρτίας θάνατος, καὶ οὕτως εἰς πάντας ἀνθρώπους θάνατος διῆλθεν, ἐφ᾽ πάντες ἥμαρτον. 12 {NEQ} {NEQ} When Adam sinned , {NEQ} sin entered {RPT} the world . {NEQ} Adam’s sin brought {NEQ} death , so {NEQ} death spread to everyone , for everyone sinned .
Rom.5:13 13ἄχρι γάρ, νόμου ἁμαρτία ἦν ἐν κόσμῳ· ἁμαρτία δὲ οὐκ ἐλλογεῖται μὴ ὄντος νόμου· 13 Yes , people sinned even before the law was given . But it was not counted as sin because there was not yet any law to break .
Rom.11:12 12εἰ δὲ τὸ παράπτωμα αὐτῶν πλοῦτος κόσμου καὶ τὸ ἥττημα αὐτῶν πλοῦτος ἐθνῶν, πόσῳ μᾶλλον τὸ πλήρωμα αὐτῶν. 12 Now if the Gentiles were enriched because the people of Israel turned down God’s offer of salvation {RPT} , think how much greater a blessing the world will share when they finally accept it .
Rom.11:15 15εἰ γὰρ ἀποβολὴ αὐτῶν καταλλαγὴ κόσμου, τίς πρόσλημψις εἰ μὴ ζωὴ ἐκ νεκρῶν; 15 For since their {NEQ} rejection meant that God offered salvation to the rest of the world , their acceptance will be even more wonderful . It will be life for those who were dead !
1Cor.1:20 20ποῦ σοφός, ποῦ γραμματεύς, ποῦ συζητητὴς τοῦ αἰῶνος τούτου; οὐχὶ ἐμώρανεν θεὸς τὴν σοφίαν τοῦ κόσμου; 20 So where does this leave the philosophers , {RPT} the scholars , and the {RPT} world’s brilliant debaters ? {NEQ} God {NEQ} has made the wisdom of this world look foolish .
1Cor.1:21 21ἐπειδὴ γὰρ ἐν τῇ σοφίᾳ τοῦ θεοῦ οὐκ ἔγνω κόσμος διὰ τῆς σοφίας τὸν θεόν, εὐδόκησεν θεὸς διὰ τῆς μωρίας τοῦ κηρύγματος σῶσαι τοὺς πιστεύοντας. 21 Since {NEQ} {NEQ} God in his wisdom saw to it that the world would never know him through {NEQ} human wisdom , he has used our {NEQ} foolish {NEQ} preaching to save those who believe .
1Cor.1:27 27ἀλλά, τὰ μωρὰ τοῦ κόσμου ἐξελέξατο θεὸς ἵνα καταισχύνῃ τοὺς σοφούς. καὶ τὰ ἀσθενῆ τοῦ κόσμου ἐξελέξατο θεὸς ἵνα καταισχύνῃ τὰ ἰσχυρά. 27 Instead , {NEQ} God chose things the world considers foolish in order to shame those who think they are wise . And he chose things that are powerless {RPT} {RPT} to shame those who are powerful .
1Cor.1:28 28καὶ τὰ ἀγενῆ τοῦ κόσμου, καὶ τὰ ἐξουθενημένα, ἐξελέξατο θεός, τὰ μὴ ὄντα, ἵνα τὰ ὄντα καταργήσῃ· 28   {NEQ} {NEQ} God chose things {RPT} despised by the world , * things counted as nothing at all , and used them to bring to nothing what the world considers important .
1Cor.2:12 12ἡμεῖς δὲ οὐ τὸ πνεῦμα τοῦ κόσμου ἐλάβομεν (ἀλλὰ τὸ πνεῦμα τὸ ἐκ τοῦ θεοῦ) ἵνα εἰδῶμεν τὰ ὑπὸ τοῦ θεοῦ χαρισθέντα ἡμῖν. 12 And we {NEQ} have received {RPT} God’s {RPT} Spirit ( not the world’s {NEQ} spirit ) , so we can know the wonderful things {NEQ} God has freely given us .
1Cor.3:19 19 γὰρ σοφία τοῦ κόσμου τούτου μωρία παρὰ τῷ θεῷ ἐστίν· γέγραπται γάρ, δρασσόμενος τοὺς σοφοὺς ἐν τῇ πανουργίᾳ αὐτῶν. 19 For the wisdom of this {NEQ} world is foolishness to {NEQ} God . As the Scriptures say , He traps the wise in the snare of their own {NEQ} cleverness . * 
1Cor.3:22 22εἴτε Παῦλος εἴτε Ἀπολλὼς εἴτε Κηφᾶς, εἴτε κόσμος, εἴτε ζωὴ εἴτε θάνατος, εἴτε ἐνεστῶτα εἴτε μέλλοντα· πάντα ὑμῶν, 22 whether Paul or Apollos or Peter , * or the world , or life and death , or the present and the future . Everything belongs to you ,
1Cor.4:9 9δοκῶ γάρ, θεὸς ἡμᾶς τοὺς ἀποστόλους ἐσχάτους ἀπέδειξεν, ὡς ἐπιθανατίους· ὅτι θέατρον ἐγενήθημεν τῷ κόσμῳ— καὶ ἀγγέλοις καὶ ἀνθρώποις. 9 Instead , I sometimes think {NEQ} God has put us {NEQ} apostles on display , like prisoners of war at the end of a victor’s parade , condemned to die . {NEQ} We have become a spectacle to the entire world to people and angels alike .
1Cor.4:13 13δυσφημούμενοι παρακαλοῦμεν· ὡς περικαθάρματα τοῦ κόσμου ἐγενήθημεν, πάντων περίψημα— ἕως ἄρτι. 13 We appeal gently when evil things are said about us . Yet we are treated like the world’s garbage , like everybody’s trash right up to the present moment .
1Cor.5:10 10οὐ πάντως τοῖς πόρνοις τοῦ κόσμου τούτου, τοῖς πλεονέκταις, καὶ ἅρπαξιν εἰδωλολάτραις. ἐπεὶ ὠφείλετε ἄρα ἐκ τοῦ κόσμου ἐξελθεῖν. 10 But I wasn’t talking about unbelievers who indulge in sexual sin , or are {NEQ} greedy , or cheat people , or worship idols . {NEQ} {NEQ} You would have to leave {RPT} {RPT} {RPT} {NEQ} this world to avoid people like that .
1Cor.6:2 2 οὐκ οἴδατε ὅτι οἱ ἅγιοι τὸν κόσμον κρινοῦσιν; καὶ εἰ ἐν ὑμῖν κρίνεται κόσμος, ἀνάξιοί ἐστε κριτηρίων ἐλαχίστων; 2 {NEQ} Don’t you realize that someday we believers will judge the world ? And since you are going to judge the world , can’t you decide even these little things among yourselves ?
1Cor.7:31 31καὶ οἱ χρώμενοι τὸν κόσμον ὡς μὴ καταχρώμενοι· παράγει γὰρ τὸ σχῆμα τοῦ κόσμου τούτου. 31 {NEQ} Those who use the things of the world should not become attached to them . For this {NEQ} world as we know it will soon pass away .
1Cor.7:33 33 δὲ γαμήσας μεριμνᾷ τὰ τοῦ κόσμου πῶς ἀρέσῃ τῇ γυναικί· 33 But a married man has to think about his earthly responsibilities and how to please his wife .
1Cor.7:34 34καὶ μεμέρισται. καί, γυνὴ ἄγαμος καὶ παρθένος μεριμνᾷ τὰ τοῦ κυρίου ἵνα ἁγία καὶ τῷ σώματι καὶ τῷ πνεύματι. δὲ γαμήσασα μεριμνᾷ τὰ τοῦ κόσμου πῶς ἀρέσῃ τῷ ἀνδρί. 34 {NEQ} His interests are divided . In the same way , a woman who is no longer married or has never been married {NEQ} can be devoted to {NEQ} the Lord and holy in {NEQ} body and in {NEQ} spirit . But a married woman has to think about her earthly responsibilities and how to please her husband .
1Cor.8:4 4περὶ τῆς βρώσεως οὖν τῶν εἰδωλοθύτων; οἴδαμεν ὅτι οὐδὲν εἴδωλον ἐν κόσμῳ καὶ ὅτι οὐδεὶς θεὸς εἰ μὴ εἷς. 4 So , what about {NEQ} eating {NEQ} meat that has been offered to idols ? Well , we all know that an idol is not really a god and that there is only one God .
1Cor.11:32 32κρινόμενοι δὲ ὑπὸ τοῦ κυρίου, παιδευόμεθα ἵνα μὴ σὺν τῷ κόσμῳ κατακριθῶμεν. 32 Yet when we are judged by the Lord , we are being disciplined so that we will not be condemned along with the world .
1Cor.14:10 10τοσαῦτα εἰ τύχοι γένη φωνῶν εἰσὶν ἐν κόσμῳ, καὶ οὐδὲν ἄφωνον. 10 There are many {NEQ} {NEQ} different languages in the world , and every language has meaning .
2Cor.1:12 12 γὰρ καύχησις ἡμῶν αὕτη ἐστὶν τὸ μαρτύριον τῆς συνειδήσεως ἡμῶν ὅτι ἐν ἁγιότητι καὶ εἰλικρινείᾳ τοῦ θεοῦ· καὶ οὐκ ἐν σοφίᾳ σαρκικῇ, ἀλλ᾽ ἐν χάριτι θεοῦ· ἀνεστράφημεν ἐν τῷ κόσμῳ, περισσοτέρως δὲ πρὸς ὑμᾶς. 12 We {NEQ} {RPT} can say with {NEQ} confidence and a clear conscience that we have lived with a {NEQ} God-given holiness * and sincerity in all our dealings . We have depended on God’s grace , {NEQ} not on our own human wisdom . That is how we have conducted ourselves before the world , and especially toward you .
2Cor.5:19 19ὡς ὅτι θεὸς ἦν ἐν Χριστῷ, κόσμον καταλλάσσων ἑαυτῷ, μὴ λογιζόμενος αὐτοῖς τὰ παραπτώματα αὐτῶν· καὶ θέμενος ἐν ἡμῖν τὸν λόγον τῆς καταλλαγῆς. 19 For God was in Christ , reconciling the world to himself , no longer counting people’s {NEQ} sins against them . And he gave us this wonderful message of {NEQ} reconciliation .
2Cor.7:10 10 γὰρ κατὰ θεὸν λύπη μετάνοιαν εἰς σωτηρίαν ἀμεταμέλητον ἐργάζεται. δὲ τοῦ κόσμου λύπη, θάνατον κατεργάζεται. 10 For the kind of sorrow God wants us to experience leads us away from sin and results in salvation . There’s no regret for that kind of sorrow . But {NEQ} worldly {NEQ} sorrow , which lacks repentance , results in spiritual death .
Gal.4:3 3οὕτως καὶ ἡμεῖς· ὅτε ἦμεν νήπιοι, ὑπὸ τὰ στοιχεῖα τοῦ κόσμου ἤμεθα δεδουλωμένοι. 3   And that’s the way it was with us before Christ came . {NEQ} We were like children ; we were slaves to the basic spiritual principles * of this world .
Gal.6:14 14ἐμοὶ δέ, μὴ γένοιτο καυχᾶσθαι εἰ μὴ ἐν τῷ σταυρῷ τοῦ κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ· δι᾽ οὗ, ἐμοὶ κόσμος ἐσταύρωται, κἀγὼ κόσμῳ. 14 As for me , may I never boast about anything except the cross of our {NEQ} Lord Jesus Christ . Because of that cross , * my interest in this world has been crucified , and the world’s interest in me has also died .
Eph.1:4 4καθὼς ἐξελέξατο ἡμᾶς ἐν αὐτῷ, πρὸ καταβολῆς κόσμου, εἶναι ἡμᾶς ἁγίους καὶ ἀμώμους κατενώπιον αὐτοῦ ἐν ἀγάπῃ· 4 Even before he made the world , God loved us and chose us in Christ to be holy and without fault in his eyes .
Eph.2:2 2ἐν αἷς ποτὲ περιεπατήσατε, κατὰ τὸν αἰῶνα τοῦ κόσμου τούτου, κατὰ τὸν ἄρχοντα τῆς ἐξουσίας τοῦ ἀέρος· τοῦ πνεύματος τοῦ νῦν ἐνεργοῦντος ἐν τοῖς υἱοῖς τῆς ἀπειθείας· 2 You used to live in sin , just like the rest of the world , obeying the devil the commander of the powers in the unseen world . * He is the spirit at work in the hearts of those who {NEQ} refuse to obey God .
Eph.2:12 12ὅτι ἦτε τῷ καιρῷ ἐκείνῳ χωρὶς Χριστοῦ· ἀπηλλοτριωμένοι τῆς πολιτείας τοῦ Ἰσραήλ, καὶ ξένοι τῶν διαθηκῶν τῆς ἐπαγγελίας· ἐλπίδα μὴ ἔχοντες καὶ ἄθεοι ἐν τῷ κόσμῳ. 12 {NEQ} In those days you were living apart from Christ . You were excluded from {NEQ} citizenship among the people of {NEQ} Israel , and you did not know the covenant {NEQ} promises God had made to them . You lived in this world without God and without hope .
Phil.2:15 15ἵνα γένησθε ἄμεμπτοι καὶ ἀκέραιοι· τέκνα θεοῦ ἄμωμα, μέσον γενεᾶς σκολιᾶς καὶ διεστραμμένης ἐν οἷς φαίνεσθε ὡς φωστῆρες ἐν κόσμῳ· 15 so that no one can criticize you . {NEQ} Live clean , innocent lives as children of God , {RPT} shining like bright lights in a world full of crooked and perverse people .
Col.1:6 6τοῦ παρόντος εἰς ὑμᾶς καθὼς καὶ ἐν παντὶ τῷ κόσμῳ· ἐστὶν καρποφορούμενον καὶ αὐξανόμενον, καθὼς καὶ ἐν ὑμῖν ἀφ᾽ ἧς ἡμέρας ἠκούσατε καὶ ἐπέγνωτε τὴν χάριν τοῦ θεοῦ ἐν ἀληθείᾳ· 6   This same Good News that came to you is going out all over the world . It is bearing fruit everywhere by changing lives , just as it changed your lives from the day you first heard and understood the truth about {NEQ} God’s wonderful grace .
Col.2:8 8βλέπετε μή τις ὑμᾶς ἔσται συλαγωγῶν διὰ τῆς φιλοσοφίας καὶ κενῆς ἀπάτης κατὰ τὴν παράδοσιν τῶν ἀνθρώπων κατὰ τὰ στοιχεῖα τοῦ κόσμου, καὶ οὐ κατὰ Χριστόν· 8 Don’t let anyone {NEQ} capture you with {NEQ} empty philosophies and high-sounding nonsense that come from {NEQ} human thinking and from the spiritual powers * of this world , rather than from Christ .
Col.2:20 20εἰ ἀπεθάνετε σὺν Χριστῷ, ἀπὸ τῶν στοιχείων τοῦ κόσμου· τί ὡς ζῶντες ἐν κόσμῳ δογματίζεσθε, 20 {NEQ} You have died with Christ , and he has set you free from the spiritual powers of this world . So why do you keep on following the rules of the world , such as ,
1Tim.1:15 15πιστὸς λόγος, καὶ πάσης ἀποδοχῆς ἄξιος ὅτι· Χριστὸς Ἰησοῦς ἦλθεν εἰς τὸν κόσμον ἁμαρτωλοὺς σῶσαι— ὧν πρῶτός εἰμι ἐγώ. 15 This is a trustworthy saying , and everyone should accept it : Christ Jesus came into the world to save sinners and I am the worst of them all .
1Tim.3:16 16καὶ ὁμολογουμένως, μέγα ἐστὶν τὸ τῆς εὐσεβείας μυστήριον· ὃς ἐφανερώθη ἐν σαρκὶ ἐδικαιώθη ἐν πνεύματι· ὤφθη ἀγγέλοις ἐκηρύχθη ἐν ἔθνεσιν· ἐπιστεύθη ἐν κόσμῳ ἀνελήμφθη ἐν δόξῃ. 16 Without question , this is the great mystery of our faith * : Christ * was revealed in a human body and vindicated by the Spirit . * He was seen by angels and announced to the nations . He was believed in throughout the world and taken to heaven in glory .
1Tim.6:7 7οὐδέν, γάρ, εἰσηνέγκαμεν εἰς τὸν κόσμον, ὅτι οὐδὲ ἐξενεγκεῖν τι δυνάμεθα· 7 After all , we brought nothing with us when we came into the world , {NEQ} and we can’t take anything with us when we leave it .
Heb.4:3 3εἰσερχόμεθα γὰρ εἰς τὴν κατάπαυσιν οἱ πιστεύσαντες· καθώς, εἴρηκεν, Ὡς ὤμοσα ἐν τῇ ὀργῇ μου· εἰ εἰσελεύσονται εἰς τὴν κατάπαυσίν μου, καίτοι τῶν ἔργων ἀπὸ καταβολῆς κόσμου γενηθέντων. 3 For only we who believe can enter {RPT} his {NEQ} rest . As for the others , God said , In my {NEQ} anger {NEQ} I took an oath : They will never enter {RPT} my place of {NEQ} rest , * even though this rest has been ready since he made the world .
Heb.9:26 26ἐπεὶ ἔδει, αὐτὸν πολλάκις παθεῖν, ἀπὸ καταβολῆς κόσμου· νυνὶ δέ, ἅπαξ, ἐπὶ συντελείᾳ τῶν αἰώνων εἰς ἀθέτησιν τῆς ἁμαρτίας διὰ τῆς θυσίας αὐτοῦ πεφανέρωται. 26 If that had been necessary , Christ would have had to die again and again , ever since the world began . But now , once for all time , he has appeared at the end of the age * to remove {NEQ} sin by his own death as a sacrifice .
Heb.10:5 5διό, εἰσερχόμενος εἰς τὸν κόσμον λέγει, Θυσίαν καὶ προσφορὰν οὐκ ἠθέλησας· σῶμα δὲ κατηρτίσω μοι· 5 That is why , when Christ * came into {RPT} the world , he said to God , You did not want animal sacrifices or sin offerings . But you have given me a body to offer .
Heb.11:7 7πίστει χρηματισθεὶς Νῶε περὶ τῶν μηδέπω βλεπομένων, εὐλαβηθεὶς κατεσκεύασεν κιβωτὸν εἰς σωτηρίαν τοῦ οἴκου αὐτοῦ· δι᾽ ἧς κατέκρινεν τὸν κόσμον, καὶ τῆς κατὰ πίστιν δικαιοσύνης ἐγένετο κληρονόμος. 7 It was by faith that Noah built a large boat to save his {NEQ} family from the flood . He obeyed God , who warned him about things that had never happened before . By his faith Noah condemned the rest of the world , and he received the righteousness that comes by {NEQ} faith .
Heb.11:38 38ὧν οὐκ ἦν ἄξιος κόσμος, ἐπὶ ἐρημίαις πλανώμενοι καὶ ὄρεσι, καὶ σπηλαίοις καὶ ταῖς ὀπαῖς τῆς γῆς. 38 They were too good for this world , wandering over deserts and mountains , hiding {NEQ} in caves and {NEQ} holes in the ground .
Jas.1:27 27θρησκεία καθαρὰ καὶ ἀμίαντος παρὰ τῷ θεῷ καὶ πατρὶ αὕτη ἐστὶν ἐπισκέπτεσθαι ὀρφανοὺς καὶ χήρας ἐν τῇ θλίψει αὐτῶν ἄσπιλον ἑαυτὸν τηρεῖν ἀπὸ τοῦ κόσμου. 27 Pure and genuine religion in the sight of {NEQ} God {NEQ} the Father means caring for orphans and widows in their {NEQ} distress and refusing to let the world corrupt you .
Jas.2:5 5ἀκούσατε, ἀδελφοί μου ἀγαπητοί. οὐχ θεὸς ἐξελέξατο τοὺς πτωχοὺς τῷ κόσμῳ πλουσίους ἐν πίστει καὶ κληρονόμους τῆς βασιλείας ἧς ἐπηγγείλατο τοῖς ἀγαπῶσιν αὐτόν; 5 Listen to me , dear brothers and sisters . Hasn’t {NEQ} God chosen the poor in this world to be rich in faith ? {NEQ} Aren’t they the ones who will inherit the Kingdom {RPT} he promised to those who love him ?
Jas.3:6 6καὶ γλῶσσα πῦρ· κόσμος τῆς ἀδικίας γλῶσσα καθίσταται ἐν τοῖς μέλεσιν ἡμῶν, σπιλοῦσα ὅλον τὸ σῶμα· καὶ φλογίζουσα τὸν τροχὸν τῆς γενέσεως καὶ φλογιζομένη ὑπὸ τῆς γεέννης. 6 And the tongue is a flame of fire . It is {RPT} {RPT} {RPT} a whole world of {NEQ} wickedness {RPT} {RPT} , {NEQ} corrupting your entire {NEQ} body . {NEQ} It can set your whole life on fire , for it is set on fire by {NEQ} hell itself . * 
Jas.4:4 4μοιχαλίδες· οὐκ οἴδατε ὅτι φιλία τοῦ κόσμου ἔχθρα τοῦ θεοῦ ἐστίν; ὃς ἐὰν οὖν βουληθῇ φίλος εἶναι τοῦ κόσμου, ἐχθρὸς τοῦ θεοῦ καθίσταται. 4 You adulterers ! * Don’t you realize that {NEQ} friendship with the world makes you an enemy of {NEQ} God ? I say it again : If you want to be a friend of the world , you make yourself an enemy of {NEQ} God .
1Pet.1:20 20προεγνωσμένου μὲν πρὸ καταβολῆς κόσμου, φανερωθέντος δὲ ἐπ᾽ ἐσχάτου τῶν χρόνων δι᾽ ὑμᾶς· 20 God chose him as your ransom {RPT} long before {RPT} the world began , but he has now revealed him to you in these last {NEQ} days .
1Pet.3:3 3ὧν ἔστω οὐχ ἔξωθεν ἐμπλοκῆς τριχῶν, καὶ περιθέσεως χρυσίων, ἐνδύσεως ἱματίων κόσμος· 3 Don’t be concerned about the outward beauty of fancy hairstyles , {NEQ} expensive jewelry , or beautiful clothes .
1Pet.5:9 9 ἀντίστητε, στερεοὶ τῇ πίστει· εἰδότες τὰ αὐτὰ τῶν παθημάτων τῇ ἐν τῷ κόσμῳ ὑμῶν ἀδελφότητι ἐπιτελεῖσθαι. 9 Stand firm against him , and be strong in your faith . Remember that your Christian brothers and sisters * {NEQ} all over the world are going through the same kind of {NEQ} suffering you are .
2Pet.1:4 4δι᾽ ὧν τὰ τίμια καὶ μέγιστα ἡμῖν ἐπαγγέλματα δεδώρηται· ἵνα διὰ τούτων γένησθε θείας κοινωνοὶ φύσεως ἀποφυγόντες τῆς ἐν τῷ κόσμῳ ἐν ἐπιθυμίᾳ φθορᾶς. 4 And because of his glory and excellence , he has given us {NEQ} great and precious promises . These are the promises that enable you to share his divine nature and escape the {RPT} {NEQ} world’s corruption caused by human desires .
2Pet.2:5 5καὶ ἀρχαίου κόσμου οὐκ ἐφείσατο— ἀλλὰ ὄγδοον Νῶε δικαιοσύνης κήρυκα ἐφύλαξεν· κατακλυσμὸν κόσμῳ ἀσεβῶν ἐπάξας· 5 And God did not spare the ancient world except for Noah and the seven others in his family . Noah warned the world of God’s righteous judgment . So God protected Noah when he destroyed the world of ungodly people with a vast flood .
2Pet.2:20 20εἰ γὰρ ἀποφυγόντες τὰ μιάσματα τοῦ κόσμου ἐν ἐπιγνώσει τοῦ κυρίου ἡμῶν καὶ σωτῆρος Ἰησοῦ Χριστοῦ τούτοις δὲ πάλιν ἐμπλακέντες ἡττῶνται, γέγονεν αὐτοῖς τὰ ἔσχατα χείρονα τῶν πρώτων. 20 And when people escape from the wickedness of the world by knowing our {NEQ} Lord and Savior Jesus Christ {RPT} and then get tangled up and enslaved by sin again , they are worse off than {NEQ} before .
2Pet.3:6 6δι᾽ ὧν τότε κόσμος ὕδατι κατακλυσθεὶς ἀπώλετο· 6 Then he used the water to destroy the ancient world with a mighty flood .
1Jn.2:2 2καὶ αὐτὸς ἱλασμός ἐστιν περὶ τῶν ἁμαρτιῶν ἡμῶν— οὐ περὶ τῶν ἡμετέρων δὲ μόνον ἀλλὰ καὶ περὶ ὅλου τοῦ κόσμου. 2 {NEQ} He himself is the sacrifice that atones for our {NEQ} sins and not only {RPT} our {NEQ} sins but the sins of all the world .
1Jn.2:15 15μὴ ἀγαπᾶτε τὸν κόσμον μηδὲ τὰ ἐν τῷ κόσμῳ, ἐάν τις ἀγαπᾷ τὸν κόσμον, οὐκ ἔστιν ἀγάπη τοῦ πατρὸς ἐν αὐτῷ. 15 Do not love this world nor the things it offers you , for when you love the world , you do not have the love of the Father in you .
1Jn.2:16 16ὅτι πᾶν τὸ ἐν τῷ κόσμῳ, ἐπιθυμία τῆς σαρκός, καὶ ἐπιθυμία τῶν ὀφθαλμῶν καὶ ἀλαζονεία τοῦ βίου. οὐκ ἔστιν ἐκ τοῦ πατρός· ἀλλὰ ἐκ τοῦ κόσμου ἐστίν. 16 For the world offers only a craving {NEQ} for physical pleasure , {NEQ} a craving for everything we {NEQ} see , and {NEQ} pride in our achievements and possessions . These are not from the Father , but are from this world .
1Jn.2:17 17καὶ κόσμος παράγεται, καὶ ἐπιθυμία αὐτοῦ· δὲ ποιῶν τὸ θέλημα τοῦ θεοῦ μένει εἰς τὸν αἰῶνα. 17 And this world is fading away , along with everything that people crave {RPT} . But anyone who does what pleases {NEQ} God will live forever .
1Jn.3:1 1ἴδετε ποταπὴν ἀγάπην δέδωκεν ἡμῖν πατήρ, ἵνα τέκνα θεοῦ κληθῶμεν, καὶ ἐσμέν· διὰ τοῦτο κόσμος οὐ γινώσκει ἡμᾶς ὅτι οὐκ ἔγνω αὐτόν. 3:1 See how very much our {NEQ} Father loves us , for he calls us his children , and that is what we are ! But the people who belong to this world don’t recognize that we are God’s children because they don’t know him .
1Jn.3:13 13καὶ μὴ θαυμάζετε, ἀδελφοί, εἰ μισεῖ ὑμᾶς κόσμος. 13 So don’t be surprised , dear brothers and sisters , * if the world hates you .
1Jn.3:17 17ὃς δ᾽ ἂν ἔχῃ τὸν βίον τοῦ κόσμου καὶ θεωρῇ τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ χρείαν ἔχοντα καὶ κλείσῃ τὰ σπλάγχνα αὐτοῦ ἀπ᾽ αὐτοῦ— πῶς ἀγάπη τοῦ θεοῦ μένει ἐν αὐτῷ; 17 If someone has {NEQ} enough money to live well and sees a brother or sister {RPT} * in need but shows no compassion {RPT} {RPT} how can {NEQ} God’s {NEQ} love be in that person ?
1Jn.4:1 1ἀγαπητοί, μὴ παντὶ πνεύματι πιστεύετε· ἀλλὰ δοκιμάζετε τὰ πνεύματα εἰ ἐκ τοῦ θεοῦ ἐστίν· ὅτι πολλοὶ ψευδοπροφῆται ἐξεληλύθασιν εἰς τὸν κόσμον. 4:1 Dear friends , do not believe everyone who claims to speak by the Spirit . {NEQ} You must test them to see if the spirit they have comes from {NEQ} God . For there are many false prophets in the world .
1Jn.4:3 3καὶ πᾶν πνεῦμα μὴ ὁμολογεῖ τὸν Ἰησοῦν, ἐκ τοῦ θεοῦ οὐκ ἔστιν· καὶ τοῦτό ἐστιν τὸ τοῦ ἀντιχρίστου, ἀκηκόατε ὅτι ἔρχεται, καὶ νῦν ἐν τῷ κόσμῳ ἐστὶν ἤδη. 3 But if someone claims to be a prophet and {RPT} does not acknowledge the truth about {NEQ} Jesus , that person is not from {NEQ} God . {NEQ} Such a person has the spirit of the Antichrist , which you heard {NEQ} is coming into the world and indeed is already here .
1Jn.4:4 4ὑμεῖς ἐκ τοῦ θεοῦ ἐστέ, τεκνία· καὶ νενικήκατε αὐτούς, ὅτι μείζων ἐστὶν ἐν ὑμῖν ἐν τῷ κόσμῳ. 4 But you belong to {NEQ} God , my dear children . {NEQ} You have already won a victory over those people , because the Spirit who lives in you is greater than the spirit who lives in the world .
1Jn.4:5 5αὐτοὶ ἐκ τοῦ κόσμου εἰσίν, διὰ τοῦτο ἐκ τοῦ κόσμου λαλοῦσιν, καὶ κόσμος αὐτῶν ἀκούει. 5 Those people belong to this world , so they speak from the world’s viewpoint , and the world listens to them .
1Jn.4:9 9ἐν τούτῳ ἐφανερώθη ἀγάπη τοῦ θεοῦ ἐν ἡμῖν ὅτι τὸν υἱὸν αὐτοῦ τὸν μονογενῆ ἀπέσταλκεν θεὸς εἰς τὸν κόσμον ἵνα ζήσωμεν δι᾽ αὐτοῦ. 9 {NEQ} God showed how much he {NEQ} loved us by sending his {RPT} {RPT} {NEQ} one and only {NEQ} Son into the world so that we might have eternal life through him .
1Jn.4:14 14καί, ἡμεῖς τεθεάμεθα καὶ μαρτυροῦμεν ὅτι πατὴρ ἀπέσταλκεν τὸν υἱὸν σωτῆρα τοῦ κόσμου. 14 Furthermore , we have seen with our own eyes and now testify that the Father sent his Son to be the Savior of the world .
1Jn.4:17 17ἐν τούτῳ, τετελείωται ἀγάπη μεθ᾽ ἡμῶν· ἵνα παρρησίαν ἔχωμεν ἐν τῇ ἡμέρᾳ τῆς κρίσεως, ὅτι καθὼς ἐκεῖνός ἐστιν καὶ ἡμεῖς ἐσμὲν ἐν τῷ κόσμῳ τούτῳ. 17 And as we live in God , {NEQ} our {NEQ} love grows more perfect . So we will not be afraid on the day of {NEQ} judgment , but we can face him with confidence because {NEQ} {NEQ} we live like Jesus here in this {NEQ} world .
1Jn.5:4 4ὅτι πᾶν τὸ γεγεννημένον ἐκ τοῦ θεοῦ νικᾷ τὸν κόσμον, καὶ αὕτη ἐστὶν νίκη νικήσασα τὸν κόσμον πίστις ἡμῶν. 4 For every child of {NEQ} God defeats this evil world , and we achieve this {NEQ} victory through our {RPT} {RPT} {NEQ} faith .
1Jn.5:5 5τίς ἐστιν δὲ νικῶν τὸν κόσμον, εἰ μὴ πιστεύων ὅτι Ἰησοῦς ἐστὶν υἱὸς τοῦ θεοῦ; 5 And who can {NEQ} win this battle against the world ? Only those who believe that Jesus is the Son of {NEQ} God .
1Jn.5:19 19οἴδαμεν ὅτι ἐκ τοῦ θεοῦ ἐσμὲν καὶ κόσμος ὅλος ἐν τῷ πονηρῷ κεῖται. 19 We know that we are children of {NEQ} God and that the world around us is under the control of the evil one .
2Jn.1:7 7ὅτι πολλοὶ πλάνοι ἐξῆλθαν εἰς τὸν κόσμον· οἱ μὴ ὁμολογοῦντες Ἰησοῦν Χριστὸν ἐρχόμενον ἐν σαρκί. οὗτός ἐστιν πλάνος καὶ ἀντίχριστος. 7 I say this because many deceivers have gone out into the world . They deny that Jesus Christ came * in a real body . Such a person is a deceiver and an antichrist .
Rev.11:15 15καὶ ἕβδομος ἄγγελος ἐσάλπισεν, καὶ ἐγένοντο φωναὶ μεγάλαι ἐν τῷ οὐρανῷ λέγοντες· Ἐγένετο βασιλεία τοῦ κόσμου τοῦ κυρίου ἡμῶν καὶ τοῦ Χριστοῦ αὐτοῦ, καὶ βασιλεύσει εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. 15 Then the seventh angel blew his trumpet , and there were loud voices shouting in {NEQ} heaven : The world has now become the Kingdom of our {NEQ} Lord and of his {NEQ} Christ , * and he will reign forever and ever .
Rev.13:8 8καὶ προσκυνήσουσιν αὐτὸν πάντες οἱ κατοικοῦντες ἐπὶ τῆς γῆς· οὗ οὐ γέγραπται τὸ ὄνομα αὐτοῦ ἐν τῷ βιβλίῳ τῆς ζωῆς— τοῦ ἀρνίου τοῦ ἐσφαγμένου— ἀπὸ καταβολῆς κόσμου. 8 And all the people who belong to this world worshiped the beast . They are the ones whose names {RPT} were not written in the Book of {NEQ} Life before the world was made the Book that belongs to the Lamb who was slaughtered . * 
Rev.17:8 8τὸ θηρίον εἶδες ἦν καὶ οὐκ ἔστιν· καὶ μέλλει ἀναβαίνειν ἐκ τῆς ἀβύσσου καὶ εἰς ἀπώλειαν ὑπάγει· καὶ θαυμασθήσονται οἱ κατοικοῦντες ἐπὶ τῆς γῆς, ὧν οὐ γέγραπται τὸ ὄνομα ἐπὶ τὸ βιβλίον τῆς ζωῆς ἀπὸ καταβολῆς κόσμου, βλεπόντων τὸ θηρίον ὅτι ἦν καὶ οὐκ ἔστιν καὶ παρέσται. 8 The beast {RPT} you saw was once alive but isn’t now . And yet he will soon come up out of the bottomless pit * and go to eternal destruction . And the people who belong to this world , whose {NEQ} names were not written in the Book of {NEQ} Life before the world was made , will be amazed at {RPT} the reappearance of this beast {NEQ} who {NEQ} had died .