The Bible

Old Testament

New Testament

Give Us Feedback

κοιλία (koilia, 2836)

Meanings

[the] womb, belly, stomach, womb, wombs

Greek-English Concordance: 22 verses

  Greek (NLG) English (NLT)
Matt.12:40 40ὥσπερ γὰρ ἦν Ἰωνᾶς ἐν τῇ κοιλίᾳ τοῦ κήτους τρεῖς ἡμέρας καὶ τρεῖς νύκτας, οὕτως ἔσται υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἐν τῇ καρδίᾳ τῆς γῆς τρεῖς ἡμέρας καὶ τρεῖς νύκτας. 40 For as Jonah was in the belly of the great fish for three days and three nights , so will the Son of {NEQ} Man be in the heart of the earth for three days and three nights .
Matt.15:17 17οὐ νοεῖτε; ὅτι πᾶν τὸ εἰσπορευόμενον εἰς τὸ στόμα εἰς τὴν κοιλίαν χωρεῖ καὶ εἰς ἀφεδρῶνα ἐκβάλλεται. 17 {NEQ} {NEQ} {NEQ} Anything you eat {RPT} passes through the stomach and then goes into the sewer .
Matt.19:12 12εἰσὶν γὰρ εὐνοῦχοι οἵτινες ἐκ κοιλίας μητρὸς ἐγεννήθησαν οὕτως, καὶ εἰσὶν εὐνοῦχοι οἵτινες εὐνουχίσθησαν ὑπὸ τῶν ἀνθρώπων, καὶ εἰσὶν εὐνοῦχοι οἵτινες εὐνούχισαν ἑαυτοὺς διὰ τὴν βασιλείαν τῶν οὐρανῶν. δυνάμενος χωρεῖν χωρείτω. 12 {NEQ} Some are born as eunuchs , {NEQ} some {RPT} have been made eunuchs by others , and {RPT} some choose not to marry for the sake of the Kingdom of {NEQ} Heaven . Let anyone accept this who can .
Mark.7:19 19ὅτι οὐκ εἰσπορεύεται αὐτοῦ εἰς τὴν καρδίαν, ἀλλ᾽ εἰς τὴν κοιλίαν καὶ εἰς τὸν ἀφεδρῶνα ἐκπορεύεται. (καθαρίζων πάντα τὰ βρώματα.) 19 {NEQ} Food doesn’t go into your heart {RPT} , but only passes through {RPT} the stomach and then goes into the sewer . ( By saying this , he declared that every kind of {NEQ} food is acceptable in God’s eyes . )
Luke.1:15 15ἔσται γὰρ μέγας ἐνώπιον τοῦ κυρίου. καὶ οἶνον καὶ σίκερα οὐ μὴ πίῃ. καὶ πνεύματος ἁγίου πλησθήσεται, ἔτι ἐκ κοιλίας μητρὸς αὐτοῦ. 15 for he will be great in the eyes of the Lord . {NEQ} He must never touch wine or other alcoholic drinks . {NEQ} He will be filled with the Holy Spirit , even before his birth .  * 
Luke.1:41 41καὶ ἐγένετο ὡς ἤκουσεν τὸν ἀσπασμὸν τῆς Μαρίας Ἐλεισάβετ, ἐσκίρτησεν τὸ βρέφος ἐν τῇ κοιλίᾳ αὐτῆς, καὶ ἐπλήσθη πνεύματος ἁγίου Ἐλεισάβετ. 41 At the sound of {NEQ} Mary’s greeting , {NEQ} Elizabeth’s {NEQ} child leaped within her , and {NEQ} Elizabeth was filled with the Holy Spirit .
Luke.1:42 42καὶ ἀνεφώνησεν κραυγῇ μεγάλῃ καὶ εἶπεν, Εὐλογημένη σὺ ἐν γυναιξίν, καὶ εὐλογημένος καρπὸς τῆς κοιλίας σου. 42 {NEQ} Elizabeth gave a glad cry and exclaimed to Mary , God has blessed you above all women , and your child is blessed .
Luke.1:44 44ἰδοὺ γὰρ ὡς ἐγένετο φωνὴ τοῦ ἀσπασμοῦ σου εἰς τὰ ὦτά μου, ἐσκίρτησεν ἐν ἀγαλλιάσει τὸ βρέφος ἐν τῇ κοιλίᾳ μου. 44 {NEQ} {NEQ} When I heard your {NEQ} greeting , the baby in my {NEQ} womb jumped for joy .
Luke.2:21 21καὶ ὅτε ἐπλήσθησαν ἡμέραι ὀκτώ, τοῦ περιτεμεῖν αὐτόν, καὶ ἐκλήθη τὸ ὄνομα αὐτοῦ Ἰησοῦς, τὸ κληθὲν ὑπὸ τοῦ ἀγγέλου πρὸ τοῦ συλλημφθῆναι αὐτὸν ἐν τῇ κοιλίᾳ. 21 {NEQ} Eight days later , when the baby was {NEQ} circumcised , {NEQ} he was named {RPT} Jesus , the name given him by the angel even before he was conceived .
Luke.11:27 27ἐγένετο δὲ ἐν τῷ λέγειν αὐτὸν ταῦτα, ἐπάρασά τις φωνὴν γυνὴ ἐκ τοῦ ὄχλου εἶπεν αὐτῷ, Μακαρία κοιλία βαστάσασά σε, καὶ μαστοὶ οὓς ἐθήλασας. 27 {NEQ} {NEQ} As he was speaking {RPT} , a woman in the crowd called out {RPT} , God bless your mother the womb {NEQ} from which you came , and the breasts that nursed you !
Luke.23:29 29ὅτι ἰδοὺ ἔρχονται ἡμέραι ἐν αἷς ἐροῦσιν, Μακάριαι αἱ στεῖραι καὶ αἱ κοιλίαι αἳ οὐκ ἐγέννησαν καὶ μαστοὶ οἳ οὐκ ἔθρεψαν. 29 For the days are coming when they will say , Fortunate indeed are the women who are childless , {NEQ} the wombs that have not borne a child and the breasts that have never nursed .
John.3:4 4λέγει πρὸς αὐτὸν Νικόδημος, Πῶς δύναται ἄνθρωπος γεννηθῆναι γέρων ὤν; μὴ δύναται εἰς τὴν κοιλίαν τῆς μητρὸς αὐτοῦ δεύτερον εἰσελθεῖν καὶ γεννηθῆναι; 4 What do you mean ? exclaimed {NEQ} {RPT} {NEQ} Nicodemus . How can an {RPT} old man {NEQ} {RPT} go back into {RPT} his {NEQ} mother’s {NEQ} womb and be born again ?
John.7:38 38 πιστεύων εἰς ἐμὲ καθὼς εἶπεν γραφή, Ποταμοὶ ἐκ τῆς κοιλίας αὐτοῦ ῥεύσουσιν ὕδατος ζῶντος. 38 Anyone who believes in me may come and drink ! For the Scriptures declare , Rivers of living water will flow from his {NEQ} heart .  * 
Acts.3:2 2καί, τις ἀνὴρ χωλὸς ἐκ κοιλίας μητρὸς αὐτοῦ ὑπάρχων ἐβαστάζετο· ὃν ἐτίθουν καθ᾽ ἡμέραν πρὸς τὴν θύραν τοῦ ἱεροῦ, τὴν λεγομένην Ὡραίαν, τοῦ αἰτεῖν ἐλεημοσύνην παρὰ τῶν εἰσπορευομένων εἰς τὸ ἱερόν. 2 As they approached the Temple , a man lame from birth {RPT} was being carried in . Each day he was put beside the {NEQ} Temple gate , the one called the Beautiful Gate , so he could beg from the people going into {RPT} the Temple .
Acts.14:8 8καί τις ἀνὴρ ἀδύνατος, ἐν Λύστροις, τοῖς ποσὶν ἐκάθητο χωλός· ἐκ κοιλίας μητρὸς αὐτοῦ, ὃς οὐδέποτε περιεπάτησεν. 8 While they were at Lystra , Paul and Barnabas came upon a man with crippled {NEQ} feet . He had been that way from birth , so he had never walked . He was sitting
Rom.16:18 18οἱ γὰρ τοιοῦτοι τῷ κυρίῳ ἡμῶν Χριστῷ οὐ δουλεύουσιν· ἀλλὰ τῇ ἑαυτῶν κοιλίᾳ. καὶ διὰ τῆς χρηστολογίας καὶ εὐλογίας ἐξαπατῶσι τὰς καρδίας τῶν ἀκάκων. 18 {NEQ} {NEQ} Such people are not serving Christ our {NEQ} Lord ; {NEQ} they are serving their own personal interests . {NEQ} By {NEQ} smooth talk and glowing words they deceive innocent people .
1Cor.6:13 13 Τὰ βρώματα τῇ κοιλίᾳ καὶ κοιλία τοῖς βρώμασιν. (ὁ δὲ θεὸς καὶ ταύτην καὶ ταῦτα καταργήσει.) τὸ δὲ σῶμα οὐ τῇ πορνείᾳ· ἀλλὰ τῷ κυρίῳ, καὶ κύριος τῷ σώματι· 13 You say , {NEQ} Food was made for the stomach , and the stomach for {NEQ} food . ( This is true , though someday {NEQ} God will do away with both of them . ) But you can’t say that our bodies were made for {NEQ} sexual immorality . They were made for the Lord , and the Lord cares about our bodies .
Gal.1:15 15ὅτε δὲ εὐδόκησεν θεός, (ὁ ἀφορίσας με ἐκ κοιλίας μητρός μου, καὶ καλέσας διὰ τῆς χάριτος αὐτοῦ,) 15 But even before I was born , {NEQ} God {RPT} chose me and called me by his marvelous {NEQ} grace . Then it pleased him
Phil.3:19 19ὧν τὸ τέλος ἀπώλεια· ὧν θεὸς κοιλία, καὶ δόξα ἐν τῇ αἰσχύνῃ αὐτῶν, οἱ τὰ ἐπίγεια φρονοῦντες. 19 They are headed for destruction . Their {NEQ} god is their appetite , {NEQ} they brag about shameful things {RPT} , and they think only about this life here on earth .
Rev.10:9 9καὶ ἀπῆλθα πρὸς τὸν ἄγγελον λέγων αὐτῷ δοῦναί μοι τὸ βιβλαρίδιον. καὶ λέγει μοι, Λάβε καὶ κατάφαγε αὐτό, καὶ πικρανεῖ σου τὴν κοιλίαν, ἀλλ᾽ ἐν τῷ στόματί σου ἔσται γλυκὺ ὡς μέλι. 9 So I went to the angel and told him to give me the small scroll . Yes , take it and eat it , {NEQ} he said {RPT} . {NEQ} It will be sweet as honey in {NEQ} your mouth , but it will turn sour in your {NEQ} stomach !
Rev.10:10 10καὶ ἔλαβον τὸ βιβλαρίδιον ἐκ τῆς χειρὸς τοῦ ἀγγέλου, καὶ κατέφαγον αὐτό· καὶ ἦν ἐν τῷ στόματί μου ὡς μέλι γλυκύ, καὶ ὅτε ἔφαγον αὐτό, ἐπικράνθη κοιλία μου. 10 So I took the small scroll from the hand of the angel , and I ate it ! {NEQ} It was sweet in my {NEQ} mouth , but when I swallowed it , it turned sour in my {NEQ} stomach .