The Bible

Old Testament

New Testament

Give Us Feedback

λευκός (leukos, 3022)

Meanings

[a] white, [was] white, white, white (brilliant)

Greek-English Concordance: 25 verses

  Greek (NLG) English (NLT)
Matt.5:36 36μήτε, ἐν τῇ κεφαλῇ σου ὀμόσῃς· ὅτι οὐ δύνασαι μίαν τρίχα λευκὴν ποιῆσαι μέλαιναν. 36 Do not even say , By my {NEQ} head ! for you can’t turn one hair white or black .
Matt.17:2 2καὶ μετεμορφώθη ἔμπροσθεν αὐτῶν, καὶ ἔλαμψεν τὸ πρόσωπον αὐτοῦ ὡς ἥλιος, τὰ δὲ ἱμάτια αὐτοῦ ἐγένετο λευκὰ ὡς τὸ φῶς. 2 As the men watched , Jesus' appearance was transformed so that his {NEQ} face shone like the sun , and his {NEQ} clothes became as white as {NEQ} light .
Matt.28:3 3ἦν δὲ εἰδέα αὐτοῦ ὡς ἀστραπή, καὶ τὸ ἔνδυμα αὐτοῦ λευκὸν ὡς χιών. 3 {NEQ} His {NEQ} face shone like lightning , and his {NEQ} clothing was as white as snow .
Mark.9:3 3καὶ τὰ ἱμάτια αὐτοῦ ἐγένετο στίλβοντα λευκὰ λίαν, οἷα γναφεὺς ἐπὶ τῆς γῆς οὐ δύναται οὕτως λευκᾶναι. 3 and his {NEQ} clothes became dazzling white , {RPT} far whiter than any earthly bleach could ever make them .
Mark.16:5 5καὶ εἰσελθοῦσαι εἰς τὸ μνημεῖον, εἶδον νεανίσκον καθήμενον ἐν τοῖς δεξιοῖς περιβεβλημένον στολὴν λευκήν. καὶ ἐξεθαμβήθησαν, 5 When they entered {RPT} the tomb , they saw a young man clothed in a white robe sitting on the right side . {NEQ} The women were shocked ,
Luke.9:29 29καὶ ἐγένετο ἐν τῷ προσεύχεσθαι αὐτόν, τὸ εἶδος τοῦ προσώπου αὐτοῦ ἕτερον, καὶ ἱματισμὸς αὐτοῦ λευκὸς ἐξαστράπτων. 29 And as he was praying , the appearance of his {NEQ} face was transformed , and his {NEQ} clothes became dazzling white .
John.4:35 35οὐχ ὑμεῖς λέγετε ὅτι, ̓Έτι τετράμηνός ἐστιν καὶ θερισμὸς ἔρχεται; ἰδοὺ λέγω ὑμῖν, ἐπάρατε τοὺς ὀφθαλμοὺς ὑμῶν καὶ θεάσασθε τὰς χώρας· ὅτι λευκαί εἰσιν πρὸς θερισμόν. ἤδη 35 You know the saying , {NEQ} Four months between planting and {NEQ} harvest . But I say {RPT} , wake up {RPT} and look around . {NEQ} The fields are already ripe  *  for harvest .
John.20:12 12καὶ θεωρεῖ δύο ἀγγέλους ἐν λευκοῖς καθεζομένους ἕνα πρὸς τῇ κεφαλῇ καὶ ἕνα πρὸς τοῖς ποσὶν ὅπου ἔκειτο τὸ σῶμα τοῦ Ἰησοῦ. 12 {NEQ} She saw two white-robed angels , one sitting at the head and the other at the foot of the place where the body of {NEQ} Jesus had been lying .
Acts.1:10 10καὶ ὡς ἀτενίζοντες ἦσαν εἰς τὸν οὐρανὸν πορευομένου αὐτοῦ, καὶ ἰδοὺ ἄνδρες δύο παρειστήκεισαν αὐτοῖς ἐν ἐσθήσεσι λευκαῖς. 10 {NEQ} As they strained to see him rising into {NEQ} heaven , {NEQ} two white-robed men suddenly stood among them .
Rev.1:14 14 δὲ κεφαλὴ αὐτοῦ καὶ αἱ τρίχες λευκαὶ ὡς ἔριον λευκόν, ὡς χιών. καὶ οἱ ὀφθαλμοὶ αὐτοῦ ὡς φλὸξ πυρός· 14 {NEQ} His {NEQ} head and his hair were white like wool , as white as snow . And his {NEQ} eyes were like flames of fire .
Rev.2:17 17 ἔχων οὖς ἀκουσάτω τί τὸ πνεῦμα λέγει ταῖς ἐκκλησίαις· τῷ νικῶντι δώσω αὐτῷ τοῦ μάννα τοῦ κεκρυμμένου. καὶ δώσω αὐτῷ ψῆφον λευκήν, καὶ ἐπὶ τὴν ψῆφον ὄνομα καινὸν γεγραμμένον οὐδεὶς οἶδεν εἰ μὴ λαμβάνων· 17 Anyone with ears to hear must listen to the Spirit and understand what he is saying to the churches . To everyone who is victorious I will give {RPT} some of the manna that has been hidden away in heaven . And I will give to each one a white stone , and on the stone will be engraved a new name that no one understands except the one who receives it .
Rev.3:4 4ἀλλὰ ἔχεις ὀλίγα ὀνόματα ἐν Σάρδεσιν οὐκ ἐμόλυναν τὰ ἱμάτια αὐτῶν. καὶ περιπατήσουσιν μετ᾽ ἐμοῦ ἐν λευκοῖς, ὅτι ἄξιοί εἰσιν. 4 Yet there are some in the church in Sardis who have not soiled their {NEQ} clothes with evil . {NEQ} They will walk with me in white , for they are worthy .
Rev.3:5 5 νικῶν οὕτως περιβαλεῖται ἐν ἱματίοις λευκοῖς. καὶ οὐ μὴ ἐξαλείψω τὸ ὄνομα αὐτοῦ ἐκ τῆς βίβλου τῆς ζωῆς, καὶ ὁμολογήσω τὸ ὄνομα αὐτοῦ ἐνώπιον τοῦ πατρός μου καὶ ἐνώπιον τῶν ἀγγέλων αὐτοῦ. 5 All who are victorious {NEQ} will be clothed in white . {NEQ} I will never erase their {NEQ} names from {RPT} the Book of {RPT} Life , but I will announce before my {NEQ} Father and his {NEQ} {RPT} angels that they are mine .
Rev.3:18 18συμβουλεύω σοι ἀγοράσαι παρ᾽ ἐμοῦ χρυσίον— πεπυρωμένον ἐκ πυρός· ἵνα πλουτήσῃς. καὶ ἱμάτια λευκὰ ἵνα περιβάλῃ καὶ μὴ φανερωθῇ αἰσχύνη τῆς γυμνότητός σου· καὶ κολλούριον ἐγχρῖσαι τοὺς ὀφθαλμούς σου ἵνα βλέπῃς. 18 So I advise you to buy gold from me gold that has been purified by fire . Then you will be rich . Also buy white garments from me so {RPT} you will not be shamed by your {NEQ} nakedness , and ointment for your {NEQ} eyes so you will be able to see .
Rev.4:4 4καὶ κυκλόθεν τοῦ θρόνου θρόνους εἴκοσι τέσσαρες, καὶ ἐπὶ τοὺς θρόνους εἴκοσι τέσσαρας πρεσβυτέρους· καθημένους περιβεβλημένους ἱματίοις λευκοῖς καὶ ἐπὶ τὰς κεφαλὰς αὐτῶν στεφάνους χρυσοῦς. 4 {NEQ} Twenty-four thrones surrounded him , and twenty-four elders sat on them . They were all clothed in white and had gold crowns on their {NEQ} heads .
Rev.6:2 2καὶ εἶδον καὶ ἰδοὺ ἵππος λευκός· καὶ καθήμενος ἐπ᾽ αὐτὸν ἔχων τόξον, καὶ ἐδόθη αὐτῷ στέφανος. καὶ ἐξῆλθεν νικῶν καὶ ἵνα νικήσῃ. 2 I looked up and saw a white horse standing there . {NEQ} Its rider carried a bow , and a crown was placed on his head . {NEQ} He rode out to win many battles and gain the victory .
Rev.6:11 11καὶ ἐδόθη αὐτοῖς ἑκάστῳ στολὴ λευκή. καὶ ἐρρέθη αὐτοῖς ἵνα ἀναπαύσονται ἔτι χρόνον μικρόν ἕως πληρωθῶσιν καὶ οἱ σύνδουλοι αὐτῶν καὶ οἱ ἀδελφοὶ αὐτῶν— οἱ μέλλοντες ἀποκτέννεσθαι— ὡς καὶ αὐτοί. 11 Then a white robe was given to each of them . And they were told to rest {NEQ} a little longer until the full number of {NEQ} their {NEQ} {NEQ} brothers and sisters  *  their {NEQ} fellow servants of Jesus who were to be martyred had joined them .
Rev.7:9 9μετὰ ταῦτα εἶδον καὶ ἰδοὺ ὄχλος πολύς, ὃν ἀριθμῆσαι αὐτὸν οὐδεὶς ἐδύνατο, ἐκ παντὸς ἔθνους καὶ φυλῶν καὶ λαῶν καὶ γλωσσῶν, ἑστῶτες ἐνώπιον τοῦ θρόνου καὶ ἐνώπιον τοῦ ἀρνίου· περιβεβλημένους στολὰς λευκάς καὶ φοίνικες ἐν ταῖς χερσὶν αὐτῶν. 9 After this I saw {NEQ} {RPT} a vast crowd , {RPT} too great to count {RPT} , from every nation and tribe and people and language , standing in front of the throne and before the Lamb . They were clothed in white robes and held palm branches in their {NEQ} hands .
Rev.7:13 13καὶ ἀπεκρίθη εἷς ἐκ τῶν πρεσβυτέρων λέγων μοι, Οὗτοι οἱ περιβεβλημένοι τὰς στολὰς τὰς λευκὰς τίνες εἰσίν; καὶ πόθεν ἦλθον; 13 Then one of the twenty-four elders asked me , Who are these who are clothed in {RPT} {RPT} {RPT} white ? {NEQ} Where did they come from ?
Rev.14:14 14καὶ εἶδον καὶ ἰδοὺ νεφέλη λευκὴ καὶ ἐπὶ τὴν νεφέλην καθήμενον ὅμοιον υἱὸν ἀνθρώπου· ἔχων ἐπὶ τῆς κεφαλῆς αὐτοῦ στέφανον χρυσοῦν καὶ ἐν τῇ χειρὶ αὐτοῦ δρέπανον ὀξύ. 14 Then I saw {NEQ} {NEQ} a white cloud , and seated on the cloud was someone like the Son of Man .  *  He had a gold crown on his {NEQ} head and a sharp sickle in his {NEQ} hand .
Rev.19:11 11καὶ εἶδον τὸν οὐρανὸν ἠνεῳγμένον, καὶ ἰδοὺ ἵππος λευκός· καὶ καθήμενος ἐπ᾽ αὐτὸν πιστὸς καλούμενος καὶ ἀληθινός, καὶ ἐν δικαιοσύνῃ κρίνει καὶ πολεμεῖ. 11 Then I saw {NEQ} heaven opened , and a white horse was standing there . {NEQ} Its rider was named Faithful and True , for he judges fairly and wages a righteous war .
Rev.19:14 14καὶ τὰ στρατεύματα τὰ ἐν τῷ οὐρανῷ, ἠκολούθει αὐτῷ ἐφ᾽ ἵπποις λευκοῖς, ἐνδεδυμένοι βύσσινον λευκὸν καθαρόν. 14 {NEQ} The armies {RPT} of {NEQ} heaven , dressed in the finest of pure white linen , followed him on white horses .
Rev.20:11 11καὶ εἶδον θρόνον μέγαν λευκὸν καὶ τὸν καθήμενον ἐπ᾽ αὐτόν· οὗ ἀπὸ τοῦ προσώπου ἔφυγεν γῆ καὶ οὐρανός, καὶ τόπος οὐχ εὑρέθη αὐτοῖς. 11 And I saw a great white throne and the one sitting on it . The earth and {NEQ} sky fled from his {NEQ} presence , but they found no place to hide .