The Bible

Old Testament

New Testament

Give Us Feedback

μᾶλλον (mallon, 3123)

Meanings

[all the] more, [even] more, all [the] more, even more, instead, more, more [clothe], more than, much, rather

Greek-English Concordance: 81 verses

  Greek (NLG) English (NLT)
Matt.6:26 26ἐμβλέψατε εἰς τὰ πετεινὰ τοῦ οὐρανοῦ. ὅτι οὐ σπείρουσιν οὐδὲ θερίζουσιν οὐδὲ συνάγουσιν εἰς ἀποθήκας, καὶ πατὴρ ὑμῶν οὐράνιος τρέφει αὐτά. οὐχ ὑμεῖς μᾶλλον διαφέρετε αὐτῶν; 26 Look at the birds . {NEQ} They don’t plant or harvest or store food in barns , for your {RPT} heavenly {RPT} Father feeds them . And aren’t you far more valuable to him than they are ?
Matt.6:30 30εἰ δὲ τὸν χόρτον τοῦ ἀγροῦ σήμερον ὄντα καὶ αὔριον εἰς κλίβανον βαλλόμενον θεὸς οὕτως ἀμφιέννυσιν, οὐ πολλῷ μᾶλλον ὑμᾶς, ὀλιγόπιστοι; 30 And if {NEQ} God cares so wonderfully for {NEQ} wildflowers that are here today and thrown into the fire tomorrow , he will certainly care for you . Why do you have so little faith ?
Matt.7:11 11εἰ οὖν ὑμεῖς πονηροὶ ὄντες οἴδατε δόματα ἀγαθὰ διδόναι τοῖς τέκνοις ὑμῶν, πόσῳ μᾶλλον πατὴρ ὑμῶν ἐν τοῖς οὐρανοῖς δώσει ἀγαθὰ τοῖς αἰτοῦσιν αὐτόν. 11 So if you sinful people know how to give good gifts to your {NEQ} children , how much more will your {RPT} {NEQ} heavenly {RPT} Father give good gifts to those who ask him .
Matt.10:6 6πορεύεσθε δὲ μᾶλλον πρὸς τὰ πρόβατα τὰ ἀπολωλότα— οἴκου Ἰσραήλ. 6 but only to the people of Israel God’s {RPT} lost {RPT} sheep .
Matt.10:25 25ἀρκετὸν τῷ μαθητῇ ἵνα γένηται ὡς διδάσκαλος αὐτοῦ, καὶ δοῦλος ὡς κύριος αὐτοῦ. εἰ τὸν οἰκοδεσπότην Βεελζεβοὺλ ἐπεκάλεσαν, πόσῳ μᾶλλον τοὺς οἰκιακοὺς αὐτοῦ. 25 {NEQ} Students {NEQ} are to be like their {NEQ} teacher , and {NEQ} slaves are to be like their {NEQ} master . And since I , the master of the household , have been called the prince of demons , * the members of my household will be called by even worse names !
Matt.10:28 28καὶ μὴ φοβηθῆτε ἀπὸ τῶν ἀποκτεινόντων τὸ σῶμα· τὴν δὲ ψυχὴν μὴ δυναμένων ἀποκτεῖναι. φοβεῖσθε δὲ μᾶλλον τὸν δυνάμενον καὶ ψυχὴν καὶ σῶμα ἀπολέσαι ἐν γεέννῃ. 28 {NEQ} Don’t be afraid of those who want to kill your body ; {NEQ} they cannot touch your soul . Fear only God , who can destroy both soul and body in hell . * 
Matt.18:13 13καὶ ἐὰν γένηται εὑρεῖν αὐτό, ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ὅτι χαίρει ἐπ᾽ αὐτῷ μᾶλλον ἐπὶ τοῖς ἐνενήκοντα ἐννέα τοῖς μὴ πεπλανημένοις. 13 And if he finds it , I tell you the truth , {NEQ} he will rejoice over it more than over the ninety-nine that didn’t wander away !
Matt.25:9 9ἀπεκρίθησαν δὲ αἱ φρόνιμοι λέγουσαι, Μήποτε οὐ μὴ ἀρκέσῃ ἡμῖν καὶ ὑμῖν. πορεύεσθε μᾶλλον πρὸς τοὺς πωλοῦντας καὶ ἀγοράσατε ἑαυταῖς. 9 But the others replied , We don’t have enough for all of us . Go to a shop and buy some for yourselves .
Matt.27:24 24ἰδὼν δὲ Πειλᾶτος ὅτι οὐδὲν ὠφελεῖ ἀλλὰ μᾶλλον θόρυβος γίνεται. λαβὼν ὕδωρ ἀπενίψατο τὰς χεῖρας κατέναντι τοῦ ὄχλου, λέγων, Ἀθῷός εἰμι ἀπὸ τοῦ αἵματος τούτου. ὑμεῖς ὄψεσθε. 24 {NEQ} Pilate saw {NEQ} that he wasn’t getting anywhere and that {NEQ} a riot was developing . So he sent for a bowl of water and washed his hands before the crowd , saying , I am innocent of this man’s {NEQ} blood . The responsibility is yours !
Mark.5:26 26καὶ πολλὰ παθοῦσα ὑπὸ πολλῶν ἰατρῶν, καὶ δαπανήσασα τὰ παρ᾽ αὐτῆς πάντα, καὶ μηδὲν ὠφεληθεῖσα. ἀλλὰ μᾶλλον, εἰς τὸ χεῖρον ἐλθοῦσα. 26 {NEQ} She had suffered a great deal from many doctors , and over the years she had spent everything she had to pay them , but she had gotten no better . In fact , she had gotten {NEQ} worse .
Mark.7:36 36καὶ διεστείλατο αὐτοῖς ἵνα μηδενὶ λέγωσιν, ὅσον δὲ αὐτοῖς διεστέλλετο, αὐτοὶ μᾶλλον περισσότερον ἐκήρυσσον. 36 {NEQ} Jesus told the crowd not to tell anyone , but the more he told them not to , the more they spread the news .
Mark.9:42 42καὶ ὃς ἂν σκανδαλίσῃ ἕνα τῶν μικρῶν τούτων τῶν πιστευόντων εἰς ἐμέ, καλόν ἐστιν αὐτῷ μᾶλλον εἰ περίκειται μύλος ὀνικὸς περὶ τὸν τράχηλον αὐτοῦ καὶ βέβληται εἰς τὴν θάλασσαν. 42 But if you cause one of these {RPT} little ones who {RPT} trusts in me to fall into sin , it would be {NEQ} {NEQ} better for you {NEQ} to be thrown into the sea with a large millstone hung around your {NEQ} neck .
Mark.10:48 48καὶ ἐπετίμων αὐτῷ πολλοί, ̔Ίνα σιωπήσῃ. δὲ πολλῷ μᾶλλον ἔκραζεν, Υἱὲ Δαυείδ, ἐλέησόν με. 48 {NEQ} Be quiet ! many of the people yelled at him . But he only shouted louder , Son of David , have mercy on me !
Mark.15:11 11οἱ δὲ ἀρχιερεῖς ἀνέσεισαν τὸν ὄχλον ἵνα μᾶλλον τὸν Βαραββᾶν ἀπολύσῃ αὐτοῖς. 11 But at this point the leading priests stirred up the crowd to demand the release of {NEQ} Barabbas instead of Jesus {RPT} .
Luke.5:15 15διήρχετο δὲ μᾶλλον, λόγος περὶ αὐτοῦ, καὶ συνήρχοντο ὄχλοι πολλοὶ ἀκούειν καὶ θεραπεύεσθαι ἀπὸ τῶν ἀσθενειῶν αὐτῶν. 15 But despite Jesus' instructions , the report of his power spread even faster , and vast crowds came to hear him preach and to be healed of their {NEQ} diseases .
Luke.11:13 13εἰ οὖν ὑμεῖς πονηροὶ ὑπάρχοντες οἴδατε δόματα ἀγαθὰ διδόναι τοῖς τέκνοις ὑμῶν, πόσῳ μᾶλλον πατὴρ ἐξ οὐρανοῦ δώσει πνεῦμα ἅγιον τοῖς αἰτοῦσιν αὐτόν. 13 So if you sinful people know how to give good gifts to your {NEQ} children , how much more will your {RPT} heavenly {RPT} Father give the Holy Spirit to those who ask him .
Luke.12:24 24κατανοήσατε τοὺς κόρακας· ὅτι οὐ σπείρουσιν οὐδὲ θερίζουσιν οἷς οὐκ ἔστιν ταμεῖον οὐδὲ ἀποθήκη, καὶ θεὸς τρέφει αὐτούς. πόσῳ μᾶλλον ὑμεῖς διαφέρετε τῶν πετεινῶν. 24 Look at the ravens . {NEQ} They don’t plant or harvest {RPT} {RPT} or store food in barns , for {NEQ} God feeds them . And you are far more valuable to him than any birds !
Luke.12:28 28εἰ δὲ ἐν ἀγρῷ τὸν χόρτον ὄντα σήμερον καὶ αὔριον εἰς κλίβανον βαλλόμενον θεὸς οὕτως ἀμφιάζει, πόσῳ μᾶλλον ὑμᾶς, ὀλιγόπιστοι. 28 And if {NEQ} God cares so wonderfully for {NEQ} flowers that are here today and thrown into the fire tomorrow , he will certainly care for you . Why do you have so little faith ?
Luke.18:39 39καὶ οἱ προάγοντες ἐπετίμων αὐτῷ ἵνα σιγήσῃ, αὐτός. δὲ πολλῷ μᾶλλον ἔκραζεν, Υἱὲ Δαυείδ, ἐλέησόν με. 39 Be quiet ! {NEQ} the people in front yelled at him . But he only shouted louder , Son of David , have mercy on me !
John.3:19 19αὕτη δέ ἐστιν κρίσις· ὅτι τὸ φῶς ἐλήλυθεν εἰς τὸν κόσμον, καὶ ἠγάπησαν οἱ ἄνθρωποι μᾶλλον τὸ σκότος τὸ φῶς, ἦν γὰρ αὐτῶν πονηρὰ τὰ ἔργα. 19 And the judgment is based on this fact : {NEQ} God’s light came into the world , but {NEQ} people loved the darkness more than the light , for their {NEQ} actions were evil .
John.5:18 18διὰ τοῦτο οὖν μᾶλλον ἐζήτουν αὐτὸν οἱ Ἰουδαῖοι ἀποκτεῖναι. ὅτι οὐ μόνον ἔλυε τὸ σάββατον, ἀλλὰ καὶ πατέρα ἴδιον ἔλεγε τὸν θεόν, ἴσον ἑαυτὸν ποιῶν τῷ θεῷ. 18 So the Jewish leaders tried all the harder to find a way to kill him . For he not only broke the Sabbath , {RPT} {RPT} he called {NEQ} God his Father , thereby making himself equal with {NEQ} God .
John.12:43 43ἠγάπησαν γὰρ τὴν δόξαν τῶν ἀνθρώπων μᾶλλον ἤπερ τὴν δόξαν τοῦ θεοῦ. 43 For they loved {NEQ} human {NEQ} praise more than the praise of {NEQ} God .
John.19:8 8ὅτε οὖν ἤκουσεν Πειλᾶτος τοῦτον τὸν λόγον, μᾶλλον ἐφοβήθη. 8 When {NEQ} Pilate heard this , he was more frightened than ever .
Acts.4:19 19 δὲ Πέτρος καὶ Ἰωάνης ἀποκριθέντες εἶπαν πρὸς αὐτούς, Εἰ δίκαιόν ἐστιν ἐνώπιον τοῦ θεοῦ ὑμῶν ἀκούειν μᾶλλον τοῦ θεοῦ, κρίνατε, 19 But {NEQ} Peter and John replied {RPT} , {NEQ} Do you think {NEQ} God wants us to obey you rather than him ?
Acts.5:14 14μᾶλλον δὲ προσετίθεντο πιστεύοντες τῷ κυρίῳ— πλήθη ἀνδρῶν τε καὶ γυναικῶν· 14 Yet more and more people believed and were brought to the Lord crowds of both men and women .
Acts.5:29 29ἀποκριθεὶς δὲ Πέτρος καὶ οἱ ἀπόστολοι εἶπαν, Πειθαρχεῖν δεῖ θεῷ μᾶλλον ἀνθρώποις. 29 But Peter and the apostles replied , We must obey God rather than any human authority .
Acts.9:22 22Σαῦλος δὲ μᾶλλον ἐνεδυναμοῦτο, καὶ συνέχυννεν τοὺς Ἰουδαίους τοὺς κατοικοῦντας ἐν Δαμασκῷ συμβιβάζων ὅτι οὗτός ἐστιν Χριστός. 22 {NEQ} Saul’s preaching became more and more powerful , and the Jews in Damascus couldn’t refute his proofs that Jesus was indeed the Messiah .
Acts.20:35 35πάντα ὑπέδειξα ὑμῖν ὅτι οὕτως κοπιῶντας δεῖ ἀντιλαμβάνεσθαι τῶν ἀσθενούντων· μνημονεύειν τε τῶν λόγων τοῦ κυρίου Ἰησοῦ ὅτι αὐτὸς εἶπεν· Μακάριόν ἐστιν μᾶλλον διδόναι λαμβάνειν. 35 And I have been a constant example of how you can help those in need by working hard . {NEQ} You should remember the words of the Lord Jesus {RPT} : It is more blessed to give than to receive .
Acts.22:2 2ἀκούσαντες δὲ ὅτι τῇ Ἑβραΐδι διαλέκτῳ προσεφώνει αὐτοῖς, μᾶλλον παρέσχον ἡσυχίαν. 2 {NEQ} When they heard him {NEQ} speaking {RPT} in their own language , * the silence was even greater .
Acts.27:11 11 δὲ ἑκατοντάρχης τῷ κυβερνήτῃ καὶ τῷ ναυκλήρῳ μᾶλλον ἐπείθετο τοῖς ὑπὸ Παύλου λεγομένοις. 11 But the officer in charge of the prisoners listened more to the ship’s captain and the owner than to Paul .
Rom.5:9 9πολλῷ οὖν μᾶλλον δικαιωθέντες νῦν ἐν τῷ αἵματι αὐτοῦ, σωθησόμεθα δι᾽ αὐτοῦ ἀπὸ τῆς ὀργῆς. 9 And since we have been made right in God’s sight by the blood of Christ , he will certainly save us from God’s condemnation .
Rom.5:10 10εἰ γὰρ ἐχθροὶ ὄντες κατηλλάγημεν τῷ θεῷ διὰ τοῦ θανάτου τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ, πολλῷ μᾶλλον καταλλαγέντες σωθησόμεθα ἐν τῇ ζωῇ αὐτοῦ· 10 For since our friendship with {NEQ} God was restored by the death of his {NEQ} Son while we were still his enemies , {RPT} we will certainly be saved through the life of his Son .
Rom.5:15 15ἀλλ᾽ οὐχ ὡς τὸ παράπτωμα οὕτως καὶ τὸ χάρισμα· εἰ γὰρ τῷ τοῦ ἑνὸς παραπτώματι, οἱ πολλοὶ ἀπέθανον· πολλῷ μᾶλλον χάρις τοῦ θεοῦ καὶ δωρεὰ ἐν χάριτι τῇ τοῦ ἑνὸς ἀνθρώπου, Ἰησοῦ Χριστοῦ, εἰς τοὺς πολλοὺς ἐπερίσσευσεν. 15 But there is a great difference between Adam’s sin and God’s gracious gift . For {NEQ} the sin of this one man , Adam , brought death to {NEQ} many . But even greater is {NEQ} God’s {NEQ} wonderful grace and his gift of forgiveness {NEQ} to {NEQ} many through this other man , Jesus Christ .
Rom.5:17 17εἰ γὰρ τῷ τοῦ ἑνὸς παραπτώματι, θάνατος ἐβασίλευσεν διὰ τοῦ ἑνός· πολλῷ μᾶλλον οἱ τὴν περισσείαν τῆς χάριτος καὶ τῆς δωρεᾶς τῆς δικαιοσύνης, λαμβάνοντες ἐν ζωῇ βασιλεύσουσιν διὰ τοῦ ἑνός, Ἰησοῦ Χριστοῦ. 17 For {NEQ} the sin of this one man , Adam , caused {NEQ} death to rule over many {RPT} {RPT} {RPT} . But even greater is God’s wonderful grace and his gift of {NEQ} righteousness , for all who receive it will live in triumph over sin and death through this one man , Jesus Christ .
Rom.8:34 34τίς κατακρινῶν; Χριστὸς Ἰησοῦς ἀποθανὼν μᾶλλον δὲ ἐγερθείς ὃς ἐστιν ἐν δεξιᾷ τοῦ θεοῦ, ὃς καὶ ἐντυγχάνει ὑπὲρ ἡμῶν. 34 Who {NEQ} then will condemn us ? No one for Christ Jesus {NEQ} died for us and was raised to life for us , and he is sitting in the place of honor at {NEQ} God’s right hand , {RPT} {NEQ} pleading for us .
Rom.11:12 12εἰ δὲ τὸ παράπτωμα αὐτῶν πλοῦτος κόσμου καὶ τὸ ἥττημα αὐτῶν πλοῦτος ἐθνῶν, πόσῳ μᾶλλον τὸ πλήρωμα αὐτῶν. 12 Now if the Gentiles were enriched because the people of Israel turned down God’s offer of salvation {RPT} , think how much greater a blessing the world will share when they finally accept it .
Rom.11:24 24εἰ γὰρ σύ, ἐκ τῆς κατὰ φύσιν, ἐξεκόπης ἀγριελαίου. καὶ παρὰ φύσιν ἐνεκεντρίσθης εἰς καλλιέλαιον, πόσῳ μᾶλλον οὗτοι οἱ κατὰ φύσιν ἐνκεντρισθήσονται τῇ ἰδίᾳ ἐλαίᾳ. 24 {NEQ} {NEQ} You , by {NEQ} nature , were a branch cut from {RPT} a wild olive tree . So if God was willing to do something contrary to nature by grafting you into his cultivated tree , he will be far more eager to graft the original branches back into the tree where they belong .
Rom.14:13 13μηκέτι οὖν ἀλλήλους κρίνωμεν· ἀλλὰ τοῦτο κρίνατε μᾶλλον τὸ μὴ τιθέναι πρόσκομμα τῷ ἀδελφῷ σκάνδαλον. 13 So let’s stop condemning each other . Decide instead to live in such a way that you will {NEQ} not cause another believer to stumble and fall .
1Cor.5:2 2καὶ ὑμεῖς πεφυσιωμένοι ἐστέ, καὶ οὐχὶ μᾶλλον ἐπενθήσατε· ἵνα ἀρθῇ ἐκ μέσου ὑμῶν τὸ ἔργον τοῦτο πράξας. 2 {NEQ} You are so proud of yourselves , but you should be mourning in sorrow and shame . And you should remove this man {RPT} from your fellowship .
1Cor.6:7 7ἤδη μὲν οὖν ὅλως ἥττημα ὑμῖν ἐστὶν ὅτι κρίματα ἔχετε μεθ᾽ ἑαυτῶν. διὰ τί οὐχὶ μᾶλλον ἀδικεῖσθε; διὰ τί οὐχὶ μᾶλλον ἀποστερεῖσθε; 7 Even to have such {NEQ} lawsuits {NEQ} with one another is a defeat for you . Why not just accept the injustice and leave it at that ? Why not {RPT} let yourselves be cheated ?
1Cor.7:21 21δοῦλος ἐκλήθης; μή σοι μελέτω— ἀλλ᾽ εἰ καὶ δύνασαι ἐλεύθερος γενέσθαι, μᾶλλον χρῆσαι. 21 Are you a slave ? Don’t let that worry you but if you get a chance to be free , take it .
1Cor.9:12 12εἰ ἄλλοι τῆς ὑμῶν ἐξουσίας μετέχουσιν, οὐ μᾶλλον ἡμεῖς; ἀλλ᾽ οὐκ ἐχρησάμεθα τῇ ἐξουσίᾳ ταύτῃ· ἀλλὰ πάντα στέγομεν, ἵνα μή τινα ἐνκοπὴν δῶμεν τῷ εὐαγγελίῳ τοῦ Χριστοῦ. 12   If you support others who preach to you , shouldn’t we have an even greater right to be supported ? But we have never used this {NEQ} right . We would rather put up with anything than be {RPT} an obstacle to the Good News about {NEQ} Christ .
1Cor.9:15 15ἐγὼ δὲ οὐ κέχρημαι οὐδενὶ τούτων. οὐκ ἔγραψα δὲ ταῦτα ἵνα οὕτως γένηται ἐν ἐμοί· καλόν, γάρ, μοι μᾶλλον ἀποθανεῖν τὸ καύχημά μου οὐδεὶς κενώσει. 15 Yet I have never used any of these rights . And I am not writing this to suggest that I want to start now . In fact , I would rather die than {NEQ} lose my right {NEQ} to boast about preaching without charge .
1Cor.12:22 22ἀλλὰ πολλῷ μᾶλλον, τὰ δοκοῦντα μέλη τοῦ σώματος ἀσθενέστερα ὑπάρχειν ἀναγκαῖά ἐστιν. 22 In fact , some parts of the body that seem weakest and least important are actually the most necessary .
1Cor.14:1 1διώκετε τὴν ἀγάπην. ζηλοῦτε δὲ τὰ πνευματικά— μᾶλλον δὲ ἵνα προφητεύητε. 14:1 Let {NEQ} love be your highest goal ! But you should also desire the special abilities the Spirit gives especially the ability to prophesy .
1Cor.14:5 5θέλω δὲ πάντας ὑμᾶς λαλεῖν γλώσσαις, μᾶλλον δὲ ἵνα προφητεύητε· μείζων δὲ προφητεύων λαλῶν γλώσσαις, ἐκτὸς εἰ μὴ διερμηνεύῃ ἵνα ἐκκλησία οἰκοδομὴν λάβῃ. 5 {NEQ} I wish you could all speak in tongues , but even more I wish you could all prophesy . For {NEQ} prophecy is greater than {NEQ} speaking in tongues , unless someone interprets what you are saying so that the whole church will be strengthened .
1Cor.14:18 18εὐχαριστῶ τῷ θεῷ πάντων ὑμῶν μᾶλλον γλώσσαις λαλῶ. 18 I thank {NEQ} God that I speak in tongues more than any of you .
2Cor.2:7 7ὥστε, τοὐναντίον μᾶλλον, ὑμᾶς χαρίσασθαι καὶ παρακαλέσαι· μή πως τῇ περισσοτέρᾳ λύπῃ καταποθῇ τοιοῦτος. 7 Now , however , it is time {RPT} to forgive and comfort him . Otherwise {NEQ} he may be overcome by {NEQ} discouragement .
2Cor.3:8 8πῶς οὐχὶ μᾶλλον, διακονία τοῦ πνεύματος ἔσται ἐν δόξῃ; 8 Shouldn’t we expect far greater glory under the new way , now that the Holy Spirit is giving life ?
2Cor.3:9 9εἰ γὰρ τῇ διακονίᾳ τῆς κατακρίσεως δόξα, πολλῷ μᾶλλον περισσεύει διακονία τῆς δικαιοσύνης δόξῃ. 9 If {NEQ} the old way , which brings condemnation , was glorious , how much more glorious is the new way , which makes us right with God !
2Cor.3:11 11εἰ γὰρ τὸ καταργούμενον, διὰ δόξης, πολλῷ μᾶλλον, τὸ μένον ἐν δόξῃ. 11 So if the old way , which has been replaced , was glorious , how much more glorious is the new , which remains forever !
2Cor.5:8 8θαρροῦμεν δὲ καὶ εὐδοκοῦμεν, μᾶλλον ἐκδημῆσαι ἐκ τοῦ σώματος, καὶ ἐνδημῆσαι πρὸς τὸν κύριον. 8 Yes , we are fully confident , and we would rather be away from these earthly bodies , for then we will be at home with the Lord .
2Cor.7:7 7οὐ μόνον δὲ ἐν τῇ παρουσίᾳ αὐτοῦ, ἀλλὰ καὶ ἐν τῇ παρακλήσει παρεκλήθη ἐφ᾽ ὑμῖν· ἀναγγέλλων ἡμῖν τὴν ὑμῶν ἐπιπόθησιν, τὸν ὑμῶν ὀδυρμόν, τὸν ὑμῶν ζῆλον ὑπὲρ ἐμοῦ, ὥστε με μᾶλλον χαρῆναι. 7 His {NEQ} presence was a joy {NEQ} {NEQ} {NEQ} {NEQ} , but so was the news he brought of the encouragement he received {RPT} from you . When he told us {NEQ} how much you long to see me , and {NEQ} how sorry you are for what happened , and {NEQ} how loyal you are to me , {NEQ} I was filled with joy !
2Cor.7:13 13διὰ τοῦτο παρακεκλήμεθα. ἐπὶ δὲ τῇ παρακλήσει ἡμῶν, περισσοτέρως μᾶλλον ἐχάρημεν ἐπὶ τῇ χαρᾷ Τίτου ὅτι ἀναπέπαυται τὸ πνεῦμα αὐτοῦ ἀπὸ πάντων ὑμῶν· 13 We have been greatly encouraged by this . In addition {NEQ} to our own encouragement , we were especially delighted to see how {NEQ} happy Titus {NEQ} was about the way all of you welcomed him and set his {NEQ} mind * at ease .
2Cor.12:9 9καὶ εἴρηκέν μοι, Ἀρκεῖ σοι χάρις μου· γὰρ δύναμις ἐν ἀσθενείᾳ τελεῖται. ἥδιστα οὖν μᾶλλον καυχήσομαι ἐν ταῖς ἀσθενείαις μου, ἵνα ἐπισκηνώσῃ ἐπ᾽ ἐμὲ δύναμις τοῦ Χριστοῦ. 9 Each time he said {RPT} , My {NEQ} grace is all you need . {NEQ} My power works best in weakness . So now I am glad to boast about my {NEQ} weaknesses , so that the power of {NEQ} Christ can work through {RPT} me .
Gal.4:9 9νῦν δὲ γνόντες θεὸν (μᾶλλον, δὲ γνωσθέντες ὑπὸ θεοῦ), πῶς ἐπιστρέφετε πάλιν ἐπὶ τὰ ἀσθενῆ καὶ πτωχὰ στοιχεῖα οἷς πάλιν ἄνωθεν δουλεύειν θέλετε; 9 So now that you know God ( or should I say , now that God knows you ) , why do you want to go back again and become slaves {RPT} once more to the weak and useless spiritual principles of this world ?
Gal.4:27 27γέγραπται γάρ, Εὐφράνθητι, στεῖρα, οὐ τίκτουσα· ῥῆξον καὶ βόησον, οὐκ ὠδίνουσα· ὅτι πολλὰ τὰ τέκνα τῆς ἐρήμου μᾶλλον τῆς ἐχούσης τὸν ἄνδρα. 27 As Isaiah said , Rejoice , O childless woman , you who have never given birth ! Break into a joyful shout , you who have never been in labor ! For the desolate woman now has more {NEQ} children than the woman who lives with her husband ! * 
Eph.4:28 28 κλέπτων, μηκέτι κλεπτέτω· μᾶλλον δέ, κοπιάτω ἐργαζόμενος ταῖς χερσὶν τὸ ἀγαθόν, ἵνα ἔχῃ μεταδιδόναι τῷ χρείαν ἔχοντι. 28 If you are a thief , quit stealing . Instead , use your hands for good hard work , and then give generously to others in need .
Eph.5:4 4καὶ αἰσχρότης, καὶ μωρολογία, εὐτραπελία— οὐκ ἀνῆκεν· ἀλλὰ μᾶλλον, εὐχαριστία. 4 {NEQ} Obscene stories , {NEQ} foolish talk , and coarse jokes these are not for you . Instead , let there be thankfulness to God .
Eph.5:11 11καὶ μὴ συνκοινωνεῖτε τοῖς ἔργοις τοῖς ἀκάρποις τοῦ σκότους, μᾶλλον δὲ καί, ἐλέγχετε. 11 {NEQ} Take no part in the worthless {RPT} deeds {NEQ} of evil and darkness ; instead , expose them .
Phil.1:9 9καὶ τοῦτο προσεύχομαι ἵνα ἀγάπη ὑμῶν ἔτι μᾶλλον καὶ μᾶλλον περισσεύῃ, ἐν ἐπιγνώσει καὶ πάσῃ αἰσθήσει· 9 I pray that your {NEQ} love {NEQ} will overflow more and more , and that you will keep on growing in knowledge and understanding .
Phil.1:12 12γινώσκειν δὲ ὑμᾶς βούλομαι, ἀδελφοί, ὅτι τὰ κατ᾽ ἐμὲ μᾶλλον εἰς προκοπὴν τοῦ εὐαγγελίου ἐλήλυθεν· 12 And I want you to know , my dear brothers and sisters , * that everything that has happened to me here has helped to spread the Good News .
Phil.1:23 23συνέχομαι δὲ ἐκ τῶν δύο· τὴν ἐπιθυμίαν ἔχων εἰς τὸ ἀναλῦσαι καὶ σὺν Χριστῷ εἶναι, πολλῷ γὰρ μᾶλλον κρεῖσσον· 23 I’m torn {NEQ} between {NEQ} two desires : I long to go and be with Christ , {NEQ} which would be far better for me .
Phil.2:12 12ὥστε ἀγαπητοί μου, καθὼς πάντοτε ὑπηκούσατε μὴ ὡς ἐν τῇ παρουσίᾳ μου μόνον· ἀλλὰ νῦν, πολλῷ μᾶλλον ἐν τῇ ἀπουσίᾳ μου· μετὰ φόβου καὶ τρόμου, τὴν ἑαυτῶν σωτηρίαν κατεργάζεσθε· 12 {NEQ} Dear friends {RPT} , {NEQ} you always followed my instructions {NEQ} when I was with {NEQ} you . And now that I am away , it is even more important . Work hard to show the results of your {NEQ} salvation , obeying God with deep reverence and fear .
Phil.3:4 4καίπερ ἐγὼ ἔχων πεποίθησιν καὶ ἐν σαρκί. εἴ τις δοκεῖ ἄλλος πεποιθέναι ἐν σαρκί, ἐγὼ μᾶλλον· 4 though I could have confidence in {NEQ} my own effort if anyone could . Indeed , if others have reason for confidence in their own efforts , I have even more !
1Thes.4:1 1λοιπόν, ἀδελφοί, ἐρωτῶμεν ὑμᾶς καὶ παρακαλοῦμεν ἐν κυρίῳ Ἰησοῦ· ἵνα καθὼς παρελάβετε παρ᾽ ἡμῶν, τὸ πῶς δεῖ ὑμᾶς περιπατεῖν καὶ ἀρέσκειν θεῷ· καθὼς καὶ περιπατεῖτε, ἵνα περισσεύητε μᾶλλον. 4:1 Finally , dear brothers and sisters , * we urge you in the name of the Lord Jesus {NEQ} {NEQ} {NEQ} {RPT} to live {NEQ} in a way that pleases God , as we have taught you . You live this way already , and we encourage you to do so even more .
1Thes.4:10 10καὶ γάρ, ποιεῖτε αὐτὸ εἰς πάντας τοὺς ἀδελφοὺς τοὺς ἐν ὅλῃ τῇ Μακεδονίᾳ. παρακαλοῦμεν δὲ ὑμᾶς, ἀδελφοί, περισσεύειν μᾶλλον· 10 Indeed {NEQ} , you already show your love for all the believers {RPT} * throughout {NEQ} Macedonia . Even so , dear brothers and sisters , we urge you to love them even more .
1Tim.1:4 4μηδὲ προσέχειν μύθοις καὶ γενεαλογίαις ἀπεράντοις· αἵτινες ἐκζητήσεις παρέχουσι, μᾶλλον οἰκονομίαν θεοῦ τὴν ἐν πίστει. 4 Don’t let them waste their time in endless discussion of myths and spiritual pedigrees . These things only lead to meaningless speculations , * which don’t help {NEQ} {NEQ} people live a life of {NEQ} faith in God . * 
1Tim.6:2 2οἱ δὲ πιστοὺς ἔχοντες δεσπότας, μὴ καταφρονείτωσαν· ὅτι ἀδελφοί εἰσιν ἀλλὰ μᾶλλον δουλευέτωσαν ὅτι πιστοί εἰσιν καὶ ἀγαπητοὶ οἱ τῆς εὐεργεσίας ἀντιλαμβανόμενοι. ταῦτα δίδασκε, καὶ παρακάλει. 2 {NEQ} {NEQ} {NEQ} If the masters are believers , that is no excuse for being disrespectful . Those slaves {NEQ} {NEQ} should work all the harder because their efforts {NEQ} {NEQ} are helping other believers * {NEQ} who are well loved . Teach these things , Timothy , and encourage everyone to obey them .
2Tim.3:4 4προδόται, προπετεῖς, τετυφωμένοι, φιλήδονοι μᾶλλον φιλόθεοι· 4 They will betray their friends , be reckless , be puffed up with pride , and love pleasure rather than God .
Phlm.1:9 9διὰ τὴν ἀγάπην, μᾶλλον παρακαλῶ· τοιοῦτος ὤν— ὡς Παῦλος, πρεσβύτης, νυνὶ δὲ καὶ δέσμιος Χριστοῦ Ἰησοῦ. 9 But because of our love , I prefer simply to ask you . Consider this as a request from me {NEQ} Paul , an old man and now also a prisoner for the sake of Christ Jesus .
Phlm.1:16 16οὐκέτι ὡς δοῦλον· ἀλλὰ ὑπὲρ δοῦλον, ἀδελφὸν ἀγαπητόν, μάλιστα ἐμοί. πόσῳ δὲ μᾶλλον σοί, καὶ ἐν σαρκὶ καὶ ἐν κυρίῳ. 16 He is no longer like a slave to you . {NEQ} He is more than a slave , for he is a beloved brother , especially to me . Now he will mean much more to you , both as a man and as a brother in the Lord .
Heb.9:14 14πόσῳ μᾶλλον τὸ αἷμα τοῦ Χριστοῦ, ὃς διὰ πνεύματος αἰωνίου, ἑαυτὸν προσήνεγκεν ἄμωμον τῷ θεῷ, καθαριεῖ τὴν συνείδησιν ἡμῶν ἀπὸ νεκρῶν ἔργων εἰς τὸ λατρεύειν θεῷ ζῶντι. 14 Just think how much more the blood of {NEQ} Christ will purify our {NEQ} consciences from sinful deeds * so that we can worship the living God . For by the power of the eternal Spirit , Christ offered himself to {NEQ} God as a perfect sacrifice for our sins .
Heb.10:25 25μὴ ἐγκαταλείποντες τὴν ἐπισυναγωγὴν ἑαυτῶν, καθὼς ἔθος τισίν, ἀλλὰ παρακαλοῦντες, καὶ τοσούτῳ μᾶλλον ὅσῳ βλέπετε ἐγγίζουσαν τὴν ἡμέραν. 25 And let us not neglect our {NEQ} meeting together , as some people do , but encourage one another , especially now that the day of his return is drawing near .
Heb.11:25 25μᾶλλον ἑλόμενος συνκακουχεῖσθαι τῷ λαῷ τοῦ θεοῦ πρόσκαιρον ἔχειν ἁμαρτίας ἀπόλαυσιν· 25 He chose to share the oppression of {NEQ} God’s {NEQ} people instead of enjoying the fleeting pleasures of sin .
Heb.12:9 9εἶτα τοὺς μὲν τῆς σαρκὸς ἡμῶν πατέρας εἴχομεν παιδευτὰς καὶ ἐνετρεπόμεθα, οὐ πολὺ μᾶλλον ὑποταγησόμεθα τῷ πατρὶ τῶν πνευμάτων, καὶ ζήσομεν; 9 Since {NEQ} we respected {NEQ} {NEQ} our earthly fathers who disciplined us , shouldn’t we submit even more to the discipline of the Father of our spirits , and live forever ? * 
Heb.12:13 13καὶ τροχιὰς ὀρθὰς ποιεῖτε τοῖς ποσὶν ὑμῶν ἵνα μὴ τὸ χωλὸν ἐκτραπῇ ἰαθῇ δὲ μᾶλλον. 13 {NEQ} Mark out a straight path for your {NEQ} feet so that those who are weak and lame will not fall but become strong .
Heb.12:25 25βλέπετε μὴ παραιτήσησθε τὸν λαλοῦντα· εἰ γὰρ ἐκεῖνοι οὐκ ἐξέφυγον, ἐπὶ γῆς παραιτησάμενοι τὸν χρηματίζοντα, πολὺ μᾶλλον ἡμεῖς οἱ τὸν ἀπ᾽ οὐρανῶν ἀποστρεφόμενοι· 25 Be careful that you do not refuse to listen to the One who is speaking . For if the people of Israel did not escape when they refused to listen to Moses , the earthly messenger , we will certainly not escape if we reject the One who speaks to us from heaven !
2Pet.1:10 10διὸ μᾶλλον, ἀδελφοί, σπουδάσατε βεβαίαν ὑμῶν τὴν κλῆσιν καὶ ἐκλογὴν ποιεῖσθαι· ταῦτα γὰρ ποιοῦντες, οὐ μὴ πταίσητέ ποτε. 10 So , dear brothers and sisters , * work hard to prove that you really are among those God has {NEQ} called and chosen . Do {NEQ} these things , and you will never fall away .