The Bible

Old Testament

New Testament

Give Us Feedback

μακροθυμία (makrothymia, 3115)

Meanings

longsuffering, of longsuffering

Greek-English Concordance: 14 verses

  Greek (NLG) English (NLT)
Rom.2:4 4 τοῦ πλούτου τῆς χρηστότητος αὐτοῦ, καὶ τῆς ἀνοχῆς, καὶ τῆς μακροθυμίας καταφρονεῖς; ἀγνοῶν ὅτι τὸ χρηστὸν τοῦ θεοῦ εἰς μετάνοιάν σε ἄγει; 4 {NEQ} Don’t you see {NEQ} how wonderfully {NEQ} kind , {NEQ} {NEQ} tolerant , and {NEQ} patient God is with you ? Does this mean nothing to you ? Can’t you see that his {NEQ} kindness is intended to turn you from your sin ?
Rom.9:22 22εἰ δέ, θέλων θεὸς ἐνδείξασθαι τὴν ὀργὴν καὶ γνωρίσαι τὸ δυνατὸν αὐτοῦ, ἤνεγκεν ἐν πολλῇ μακροθυμίᾳ σκεύη ὀργῆς, κατηρτισμένα εἰς ἀπώλειαν. 22 In the same way , even though {NEQ} God has the right to show his anger and his {RPT} {NEQ} power , he is very patient with those on whom his anger falls , who are destined for destruction .
2Cor.6:6 6ἐν ἁγνότητι, ἐν γνώσει, ἐν μακροθυμίᾳ, ἐν χρηστότητι ἐν πνεύματι ἁγίῳ, ἐν ἀγάπῃ ἀνυποκρίτῳ· 6 We prove ourselves by our purity , our {RPT} understanding , {RPT} our patience , our {RPT} kindness , by the Holy Spirit within us ,  *  and by our sincere love .
Gal.5:22 22 δὲ καρπὸς τοῦ πνεύματός ἐστιν· ἀγάπη, χαρά, εἰρήνη, μακροθυμία, χρηστότης, ἀγαθωσύνη, πίστις, 22 But the Holy Spirit produces this kind of {NEQ} fruit in our lives : love , joy , peace , patience , kindness , goodness , faithfulness ,
Eph.4:2 2μετὰ πάσης ταπεινοφροσύνης καὶ πραΰτητος· μετὰ μακροθυμίας, ἀνεχόμενοι ἀλλήλων ἐν ἀγάπῃ· 2 Always be humble and gentle . Be patient with each other , making allowance for each other’s faults because of your love .
Col.1:11 11ἐν πάσῃ δυνάμει δυναμούμενοι κατὰ τὸ κράτος τῆς δόξης αὐτοῦ εἰς πᾶσαν ὑπομονὴν καὶ μακροθυμίαν. μετὰ χαρᾶς, 11 We also pray that you will be strengthened with all his {NEQ} glorious power so you will have all the endurance and patience you need . May you be filled with joy ,  * 
Col.3:12 12ἐνδύσασθε οὖν, ὡς ἐκλεκτοὶ τοῦ θεοῦ ἅγιοι καὶ ἠγαπημένοι, σπλάγχνα οἰκτιρμοῦ, χρηστότητα, ταπεινοφροσύνην, πραΰτητα, μακροθυμίαν· 12 Since {NEQ} God {NEQ} chose you to be the holy people {NEQ} he loves , you must clothe yourselves with tenderhearted mercy , kindness , humility , gentleness , and patience .
1Tim.1:16 16ἀλλὰ διὰ τοῦτο ἠλεήθην, ἵνα ἐν ἐμοὶ πρώτῳ ἐνδείξηται Χριστὸς Ἰησοῦς τὴν ἅπασαν μακροθυμίαν πρὸς ὑποτύπωσιν· τῶν μελλόντων πιστεύειν ἐπ᾽ αὐτῷ εἰς ζωὴν αἰώνιον. 16 But {NEQ} {NEQ} God had mercy on me so that Christ Jesus could {RPT} use me as a prime example of his great {NEQ} patience with even the worst sinners . Then others will realize that they , too , can believe in him and receive eternal life .
2Tim.3:10 10σὺ δέ, παρηκολούθησάς μου τῇ διδασκαλίᾳ, τῇ ἀγωγῇ, τῇ προθέσει· τῇ πίστει, τῇ μακροθυμίᾳ, τῇ ἀγάπῃ, τῇ ὑπομονῇ· 10 But you , Timothy , certainly know what I teach , and {RPT} how I live , and {RPT} what my purpose in life is . You know my {RPT} faith , my {RPT} patience , my {RPT} love , and my {RPT} endurance .
2Tim.4:2 2κήρυξον τὸν λόγον· ἐπίστηθι, εὐκαίρως ἀκαίρως· ἔλεγξον, ἐπιτίμησον, παρακάλεσον ἐν πάσῃ μακροθυμίᾳ, καὶ διδαχῇ. 2 Preach the word of God . Be prepared , whether the time is favorable or not . Patiently correct , rebuke , and encourage your people {NEQ} with good teaching .
Heb.6:12 12ἵνα μὴ νωθροὶ γένησθε· μιμηταὶ δέ, τῶν διὰ πίστεως καὶ μακροθυμίας κληρονομούντων τὰς ἐπαγγελίας. 12 Then you will not become spiritually dull and indifferent . Instead , you will follow the example of those who are going to inherit God’s {NEQ} promises because of their faith and endurance .
Jas.5:10 10ὑπόδειγμα λάβετε, ἀδελφοί, τῆς κακοπαθίας καὶ τῆς μακροθυμίας τοὺς προφήτας, οἳ ἐλάλησαν ἐν τῷ ὀνόματι κυρίου. 10 For examples of {NEQ} patience {NEQ} in {NEQ} suffering , dear brothers and sisters , look at the prophets who spoke in the name of the Lord .
1Pet.3:20 20ἀπειθήσασίν ποτε ὅτε ἀπεξεδέχετο τοῦ θεοῦ μακροθυμία ἐν ἡμέραις Νῶε κατασκευαζομένης κιβωτοῦ· εἰς ἣν ὀλίγοι τοῦτ᾽ ἔστιν ὀκτὼ ψυχαὶ διεσώθησαν δι᾽ ὕδατος. 20 those who disobeyed God long ago when {NEQ} God waited {NEQ} patiently while Noah was building his boat . {NEQ} {NEQ} Only eight people were saved from drowning in that terrible flood .  * 
2Pet.3:15 15καὶ τὴν τοῦ κυρίου ἡμῶν μακροθυμίαν σωτηρίαν ἡγεῖσθε· καθὼς καὶ ἀγαπητὸς ἡμῶν ἀδελφὸς Παῦλος κατὰ τὴν δοθεῖσαν αὐτῷ σοφίαν ἔγραψεν ὑμῖν— 15 And remember , our {NEQ} Lord’s {NEQ} patience gives people time to be saved . This is what our {NEQ} beloved brother Paul also wrote to you with the wisdom God gave him