The Bible

Old Testament

New Testament

Give Us Feedback

μαθητής (mathetes, 3101)

Meanings

[a] disciple, disciple, disciples, disciples [gave them], of [a] disciple, of disciples

Greek-English Concordance: 262 verses

  Greek (NLG) English (NLT)
Matt.5:1 1ἰδὼν δὲ τοὺς ὄχλους, ἀνέβη εἰς τὸ ὄρος καὶ καθίσαντος αὐτοῦ. προσῆλθαν αὐτῷ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ, 5:1 One day as he saw the crowds gathering , Jesus went up on the mountainside and sat down . His {NEQ} disciples gathered around him ,
Matt.8:21 21ἕτερος δὲ τῶν μαθητῶν αὐτοῦ εἶπεν αὐτῷ, Κύριε, ἐπίτρεψόν μοι πρῶτον ἀπελθεῖν καὶ θάψαι τὸν πατέρα μου. 21 {NEQ} Another of his {NEQ} disciples said {RPT} , Lord , first let me return home and bury my {NEQ} father .
Matt.8:23 23καὶ ἐμβάντι αὐτῷ εἰς τὸ πλοῖον ἠκολούθησαν αὐτῷ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ. 23 Then Jesus got into {RPT} the boat and started across the lake with {RPT} his {NEQ} disciples .
Matt.9:10 10καὶ ἐγένετο αὐτοῦ ἀνακειμένου ἐν τῇ οἰκίᾳ, καὶ ἰδοὺ πολλοὶ τελῶναι καὶ ἁμαρτωλοὶ ἐλθόντες συνανέκειντο τῷ Ἰησοῦ καὶ τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ. 10 Later , Matthew {RPT} invited {NEQ} Jesus and his {NEQ} disciples to his home as dinner guests , {NEQ} {NEQ} along with many tax collectors and other disreputable sinners .
Matt.9:11 11καὶ ἰδόντες οἱ Φαρισαῖοι, ἔλεγον τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ, Διὰ τί μετὰ τῶν τελωνῶν καὶ ἁμαρτωλῶν ἐσθίει διδάσκαλος ὑμῶν; 11 But when the Pharisees saw this , they asked his {NEQ} disciples , Why does your {NEQ} teacher eat with such scum ? * 
Matt.9:14 14τότε προσέρχονται αὐτῷ οἱ μαθηταὶ Ἰωάνου λέγοντες, Διὰ τί ἡμεῖς καὶ οἱ Φαρισαῖοι νηστεύομεν οἱ δὲ μαθηταὶ σοῦ οὐ νηστεύουσιν; 14 One day the disciples of John the Baptist came to Jesus and asked him , Why don’t your {NEQ} {NEQ} disciples fast * like we do and the Pharisees do ?
Matt.9:19 19καὶ ἐγερθεὶς Ἰησοῦς ἠκολούθησεν αὐτῷ καὶ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ. 19 So {NEQ} Jesus and his {NEQ} disciples got up and went with him .
Matt.9:37 37τότε λέγει τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ, μὲν θερισμὸς πολύς, οἱ δὲ ἐργάται ὀλίγοι. 37 {NEQ} He said to his {NEQ} disciples , The harvest is great , but the workers are few .
Matt.10:1 1καὶ προσκαλεσάμενος τοὺς δώδεκα μαθητὰς αὐτοῦ ἔδωκεν αὐτοῖς ἐξουσίαν πνευμάτων ἀκαθάρτων ὥστε ἐκβάλλειν αὐτὰ καὶ θεραπεύειν πᾶσαν νόσον καὶ πᾶσαν μαλακίαν. 10:1 {NEQ} Jesus called his {NEQ} twelve disciples together and gave them authority {NEQ} to cast out evil * spirits {RPT} and to heal every kind of disease and {RPT} illness .
Matt.10:24 24οὐκ ἔστιν μαθητὴς ὑπὲρ τὸν διδάσκαλον, οὐδὲ δοῦλος ὑπὲρ τὸν κύριον αὐτοῦ. 24 Students * are not greater than their teacher , and slaves are not greater than their {NEQ} master .
Matt.10:25 25ἀρκετὸν τῷ μαθητῇ ἵνα γένηται ὡς διδάσκαλος αὐτοῦ, καὶ δοῦλος ὡς κύριος αὐτοῦ. εἰ τὸν οἰκοδεσπότην Βεελζεβοὺλ ἐπεκάλεσαν, πόσῳ μᾶλλον τοὺς οἰκιακοὺς αὐτοῦ. 25 {NEQ} Students {NEQ} are to be like their {NEQ} teacher , and {NEQ} slaves are to be like their {NEQ} master . And since I , the master of the household , have been called the prince of demons , * the members of my household will be called by even worse names !
Matt.10:42 42καὶ ὃς ἂν ποτίσῃ ἕνα τῶν μικρῶν τούτων ποτήριον ψυχροῦ μόνον εἰς ὄνομα μαθητοῦ, ἀμὴν λέγω ὑμῖν οὐ μὴ ἀπολέσῃ τὸν μισθὸν αὐτοῦ. 42 And if you give even a cup of cold water to one of the least {RPT} {RPT} {RPT} of my followers , {NEQ} {NEQ} {RPT} you will surely be {NEQ} rewarded .
Matt.11:1 1καὶ ἐγένετο ὅτε ἐτέλεσεν Ἰησοῦς διατάσσων τοῖς δώδεκα μαθηταῖς αὐτοῦ, μετέβη ἐκεῖθεν τοῦ διδάσκειν καὶ κηρύσσειν ἐν ταῖς πόλεσιν αὐτῶν. 11:1 {NEQ} {NEQ} When {NEQ} Jesus had finished giving these instructions to his {NEQ} twelve disciples , he went out {RPT} {NEQ} to teach and preach in {NEQ} towns {RPT} throughout the region .
Matt.11:2 2 δὲ Ἰωάνης ἀκούσας, ἐν τῷ δεσμωτηρίῳ, τὰ ἔργα τοῦ Χριστοῦ· πέμψας διὰ τῶν μαθητῶν αὐτοῦ 2 {NEQ} {NEQ} John the Baptist , who was in {NEQ} prison , heard about all the things the Messiah was doing . So he sent his {NEQ} disciples to ask Jesus ,
Matt.12:1 1ἐν ἐκείνῳ τῷ καιρῷ ἐπορεύθη Ἰησοῦς τοῖς σάββασιν διὰ τῶν σπορίμων. οἱ δὲ μαθηταὶ αὐτοῦ ἐπείνασαν, καὶ ἤρξαντο τίλλειν στάχυας καὶ ἐσθίειν. 12:1 At about that {RPT} time {NEQ} Jesus was walking through some grainfields on the Sabbath . {NEQ} His {NEQ} disciples were hungry , so they began breaking off some heads of grain and eating them .
Matt.12:2 2οἱ δὲ Φαρισαῖοι ἰδόντες εἶπαν αὐτῷ, Ἰδού, οἱ μαθηταί σου ποιοῦσιν οὐκ ἔξεστιν ποιεῖν ἐν σαββάτῳ. 2 But some Pharisees saw them do it and protested {RPT} , Look , your {NEQ} disciples are breaking the law by harvesting grain on the Sabbath .
Matt.12:49 49καὶ ἐκτείνας τὴν χεῖρα αὐτοῦ ἐπὶ τοὺς μαθητὰς αὐτοῦ εἶπεν, Ἰδού, μήτηρ μου καὶ οἱ ἀδελφοί μου. 49 Then he pointed {RPT} to his {NEQ} disciples and said , Look , these are my {NEQ} mother and {NEQ} brothers {RPT} .
Matt.13:10 10καὶ προσελθόντες οἱ μαθηταὶ εἶπαν αὐτῷ, Διὰ τί ἐν παραβολαῖς λαλεῖς αὐτοῖς; 10 {NEQ} His disciples came and asked him , Why do you use parables when you talk to the people ?
Matt.13:36 36τότε, ἀφεὶς τοὺς ὄχλους, ἦλθεν εἰς τὴν οἰκίαν. καὶ προσῆλθαν αὐτῷ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ λέγοντες, Διασάφησον ἡμῖν τὴν παραβολὴν τῶν ζιζανίων τοῦ ἀγροῦ. 36 Then , leaving the crowds outside , Jesus went into the house . {NEQ} {NEQ} {RPT} His {NEQ} disciples said , Please explain to us the story of the weeds in the field .
Matt.14:12 12καὶ προσελθόντες οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ ἦραν τὸ πτῶμα καὶ ἔθαψαν αὐτὸ καὶ ἐλθόντες ἀπήγγειλαν τῷ Ἰησοῦ. 12 Later , John’s {NEQ} disciples came for his body and buried it . Then they went and told {NEQ} Jesus what had happened .
Matt.14:15 15ὀψίας δὲ γενομένης προσῆλθαν αὐτῷ οἱ μαθηταὶ λέγοντες, ̓Έρημός ἐστιν τόπος, καὶ ὥρα ἤδη παρῆλθεν. ἀπόλυσον τοὺς ὄχλους ἵνα ἀπελθόντες εἰς τὰς κώμας ἀγοράσωσιν ἑαυτοῖς βρώματα. 15 {NEQ} That evening the disciples came to him and said , This is a remote place , and it’s already getting late . Send the crowds away so they can go to the villages and buy food for themselves .
Matt.14:19 19καὶ κελεύσας τοὺς ὄχλους ἀνακλιθῆναι ἐπὶ τοῦ χόρτου· λαβὼν τοὺς πέντε ἄρτους καὶ τοὺς δύο ἰχθύας, ἀναβλέψας εἰς τὸν οὐρανόν, εὐλόγησεν. καί, κλάσας, ἔδωκεν τοῖς μαθηταῖς τοὺς ἄρτους, οἱ δὲ μαθηταὶ τοῖς ὄχλοις. 19 Then he told the people to sit down on the grass . Jesus took the five loaves and {NEQ} two fish , looked up toward {NEQ} heaven , and blessed them . Then , breaking the loaves into pieces , he gave the bread to the disciples , {NEQ} who distributed it to the people .
Matt.14:22 22καὶ εὐθέως, ἠνάγκασεν τοὺς μαθητὰς ἐμβῆναι εἰς τὸ πλοῖον καὶ προάγειν αὐτὸν εἰς τὸ πέραν ἕως οὗ ἀπολύσῃ τοὺς ὄχλους. 22 Immediately after this , Jesus insisted that his disciples get back into {NEQ} the boat and cross {RPT} to the other side of the lake , while he sent the people home .
Matt.14:26 26οἱ δὲ μαθηταὶ ἰδόντες αὐτὸν ἐπὶ τῆς θαλάσσης περιπατοῦντα ἐταράχθησαν λέγοντες ὅτι, Φάντασμά ἐστιν, καὶ ἀπὸ τοῦ φόβου ἔκραξαν. 26 {NEQ} When the disciples saw him walking on the water , they were terrified . {NEQ} In their fear , they cried out , It’s a ghost !
Matt.15:2 2λέγοντες Διὰ τί οἱ μαθηταί σου παραβαίνουσιν τὴν παράδοσιν τῶν πρεσβυτέρων; οὐ γὰρ νίπτονται τὰς χεῖρας ὅταν ἄρτον ἐσθίωσιν. 2   Why do your {NEQ} disciples disobey our {NEQ} age-old tradition ? For they ignore our tradition of ceremonial {NEQ} hand washing before they eat .
Matt.15:12 12τότε προσελθόντες οἱ μαθηταὶ λέγουσιν αὐτῷ, Οἶδας ὅτι οἱ Φαρισαῖοι ἀκούσαντες τὸν λόγον ἐσκανδαλίσθησαν; 12 Then the disciples came to him and asked , Do you realize you offended {NEQ} the Pharisees by what you just said ?
Matt.15:23 23 δὲ οὐκ ἀπεκρίθη αὐτῇ λόγον. καὶ προσελθόντες οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ ἠρώτουν αὐτὸν λέγοντες, Ἀπόλυσον αὐτήν, ὅτι, Κράζει ὄπισθεν ἡμῶν. 23 But Jesus gave her no reply , not even a word . Then his {NEQ} disciples urged him to send her away . Tell her to go away , they said . {NEQ} She is bothering us with all her begging .
Matt.15:32 32 δὲ Ἰησοῦς προσκαλεσάμενος τοὺς μαθητὰς αὐτοῦ εἶπεν, Σπλαγχνίζομαι ἐπὶ τὸν ὄχλον· ὅτι ἤδη ἡμέραι τρεῖς προσμένουσίν μοι καὶ οὐκ ἔχουσίν τι φάγωσιν. καὶ ἀπολῦσαι αὐτοὺς νήστεις οὐ θέλω, μήποτε ἐκλυθῶσιν ἐν τῇ ὁδῷ. 32 Then {NEQ} Jesus called his {NEQ} disciples and told them , I feel sorry for these people . {NEQ} They have been here with me for three days , and they have nothing left to eat . I don’t want {NEQ} to send them away hungry , or they will faint along the way .
Matt.15:33 33καὶ λέγουσιν αὐτῷ οἱ μαθηταί, Πόθεν ἡμῖν ἐν ἐρημίᾳ ἄρτοι τοσοῦτοι ὥστε χορτάσαι ὄχλον τοσοῦτον; 33 {NEQ} The disciples replied {RPT} , Where would we get enough food here in the wilderness for such a huge crowd ?
Matt.15:36 36ἔλαβεν τοὺς ἑπτὰ ἄρτους καὶ τοὺς ἰχθύας, καὶ εὐχαριστήσας, ἔκλασεν. καὶ ἐδίδου τοῖς μαθηταῖς, οἱ δὲ μαθηταὶ τοῖς ὄχλοις. 36 Then he took the seven loaves and the fish , {NEQ} thanked God for them , and broke them into pieces . {NEQ} He gave them to the disciples , {NEQ} who distributed the food to the crowd .
Matt.16:5 5καί, ἐλθόντες οἱ μαθηταὶ εἰς τὸ πέραν, ἐπελάθοντο ἄρτους λαβεῖν. 5 Later , after they crossed to the other side of the lake , the disciples discovered they had forgotten to bring any bread .
Matt.16:13 13ἐλθὼν δὲ Ἰησοῦς εἰς τὰ μέρη Καισαρείας τῆς Φιλίππου, ἠρώτα τοὺς μαθητὰς αὐτοῦ λέγων, Τίνα λέγουσιν οἱ ἄνθρωποι εἶναι τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου; 13 {NEQ} When {NEQ} Jesus came to the region of Caesarea {NEQ} Philippi , he asked his {NEQ} disciples , Who do {NEQ} people say that the Son of {NEQ} Man is ? * 
Matt.16:20 20τότε ἐπετίμησεν τοῖς μαθηταῖς ἵνα μηδενὶ εἴπωσιν ὅτι αὐτός ἐστιν Χριστός. 20 Then he sternly warned the disciples not to tell anyone that he was the Messiah .
Matt.16:21 21ἀπὸ τότε ἤρξατο Ἰησοῦς δεικνύειν τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ ὅτι δεῖ αὐτὸν εἰς Ἱεροσόλυμα ἀπελθεῖν, καὶ πολλὰ παθεῖν ἀπὸ τῶν πρεσβυτέρων, καὶ ἀρχιερέων, καὶ γραμματέων· καὶ ἀποκτανθῆναι, καὶ τῇ τρίτῃ ἡμέρᾳ ἐγερθῆναι. 21 From then on {NEQ} Jesus * began to tell his {NEQ} disciples plainly that it was necessary for him to go to Jerusalem , and that he would suffer many terrible things at the hands of the elders , {NEQ} the leading priests , and the teachers of religious law . {NEQ} He would be killed , but on the third day he would be raised from the dead .
Matt.16:24 24τότε Ἰησοῦς εἶπεν τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ, Εἴ τις θέλει ὀπίσω μου ἐλθεῖν, ἀπαρνησάσθω ἑαυτόν, καὶ ἀράτω τὸν σταυρὸν αὐτοῦ, καὶ ἀκολουθείτω μοι. 24 Then {NEQ} Jesus said to his {NEQ} disciples , If any of you wants to be my follower , you must turn from your selfish ways , {NEQ} take up your {NEQ} cross , and follow me .
Matt.17:6 6καὶ ἀκούσαντες οἱ μαθηταὶ ἔπεσαν ἐπὶ πρόσωπον αὐτῶν καὶ ἐφοβήθησαν σφόδρα. 6 {NEQ} The disciples were terrified and fell face down {RPT} on the ground .
Matt.17:10 10καὶ ἐπηρώτησαν αὐτὸν οἱ μαθηταὶ λέγοντες, Τί οὖν οἱ γραμματεῖς λέγουσιν ὅτι Ἠλείαν δεῖ ἐλθεῖν πρῶτον; 10 Then his disciples asked him , {NEQ} Why do the teachers of religious law insist that Elijah must return before the Messiah comes ? * 
Matt.17:13 13τότε συνῆκαν οἱ μαθηταὶ ὅτι περὶ Ἰωάνου τοῦ Βαπτιστοῦ εἶπεν αὐτοῖς. 13 Then the disciples realized {NEQ} he was talking about John the Baptist {RPT} .
Matt.17:16 16καὶ προσήνεγκα αὐτὸν τοῖς μαθηταῖς σου, καὶ οὐκ ἠδυνήθησαν αὐτὸν θεραπεῦσαι. 16 So I brought him to your {NEQ} disciples , but they couldn’t heal him .
Matt.17:19 19τότε προσελθόντες οἱ μαθηταὶ τῷ Ἰησοῦ κατ᾽ ἰδίαν εἶπαν, Διὰ τί ἡμεῖς οὐκ ἠδυνήθημεν ἐκβαλεῖν αὐτό; 19 Afterward the disciples asked {NEQ} Jesus privately , Why couldn’t we cast out that demon ?
Matt.18:1 1ἐν ἐκείνῃ τῇ ὥρᾳ προσῆλθον οἱ μαθηταὶ τῷ Ἰησοῦ λέγοντες, Τίς ἄρα μείζων ἐστὶν ἐν τῇ βασιλείᾳ τῶν οὐρανῶν; 18:1 About that {NEQ} time the disciples came to {NEQ} Jesus and asked , Who {NEQ} is greatest in the Kingdom of {NEQ} Heaven ?
Matt.19:10 10λέγουσιν αὐτῷ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ, Εἰ οὕτως ἐστὶν αἰτία τοῦ ἀνθρώπου μετὰ τῆς γυναικός, οὐ συμφέρει γαμῆσαι. 10 Jesus' {NEQ} disciples then said to him , If this is the case , it is better not to marry !
Matt.19:13 13τότε προσηνέχθησαν αὐτῷ παιδία ἵνα τὰς χεῖρας ἐπιθῇ αὐτοῖς καὶ προσεύξηται. οἱ δὲ μαθηταὶ ἐπετίμησαν αὐτοῖς. 13 One day some parents brought their children to Jesus so he could lay his hands on them and pray for them . But the disciples scolded the parents for bothering him .
Matt.19:23 23 δὲ Ἰησοῦς εἶπεν τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ, Ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ὅτι πλούσιος δυσκόλως εἰσελεύσεται εἰς τὴν βασιλείαν τῶν οὐρανῶν. 23 Then {NEQ} Jesus said to his {NEQ} disciples , I tell you the truth , {NEQ} it is very hard for a rich person to enter {RPT} the Kingdom of {NEQ} Heaven .
Matt.19:25 25ἀκούσαντες δὲ οἱ μαθηταὶ ἐξεπλήσσοντο σφόδρα. λέγοντες, Τίς ἄρα δύναται σωθῆναι; 25 {NEQ} {NEQ} The disciples were astounded . Then who in the world can be saved ? they asked .
Matt.20:17 17καὶ ἀναβαίνων Ἰησοῦς εἰς Ἱεροσόλυμα, παρέλαβεν τοὺς δώδεκα μαθητὰς κατ᾽ ἰδίαν καὶ ἐν τῇ ὁδῷ. 17 {NEQ} As {NEQ} Jesus was going {NEQ} up to Jerusalem , he took the twelve disciples aside privately and told them what was going to happen to him .
Matt.21:1 1καὶ ὅτε ἤγγισαν εἰς Ἱεροσόλυμα, καὶ ἦλθον εἰς Βηθφαγὴ εἰς τὸ ̓Όρος τῶν Ἐλαιῶν. τότε Ἰησοῦς ἀπέστειλεν δύο μαθητάς. 21:1 As Jesus and the disciples approached Jerusalem , {NEQ} they came to the town of Bethphage on the Mount of {NEQ} Olives . {NEQ} Jesus sent two of them on ahead .
Matt.21:6 6πορευθέντες δὲ οἱ μαθηταὶ καὶ ποιήσαντες καθὼς συνέταξεν αὐτοῖς Ἰησοῦς. 6 {NEQ} The two disciples did as {NEQ} Jesus commanded {RPT} .
Matt.21:20 20καὶ ἰδόντες οἱ μαθηταὶ ἐθαύμασαν λέγοντες, Πῶς παραχρῆμα ἐξηράνθη συκῆ; 20 {NEQ} The disciples were amazed when they saw this and asked , How did the fig tree wither so quickly ?
Matt.22:16 16καὶ ἀποστέλλουσιν αὐτῷ τοὺς μαθητὰς αὐτῶν, μετὰ τῶν Ἡρῳδιανῶν, λέγοντας, Διδάσκαλε, οἴδαμεν ὅτι ἀληθὴς εἶ. καὶ τὴν ὁδὸν τοῦ θεοῦ ἐν ἀληθείᾳ διδάσκεις. καὶ οὐ μέλει σοι περὶ οὐδενός οὐ γὰρ βλέπεις εἰς πρόσωπον ἀνθρώπων. 16 {NEQ} They sent some of their {NEQ} disciples , along with the supporters of Herod , to meet with him . Teacher , they said , we know how honest you are . You teach {NEQ} the way of {NEQ} God truthfully . {NEQ} You are impartial and don’t play favorites .
Matt.23:1 1τότε Ἰησοῦς ἐλάλησεν τοῖς ὄχλοις καὶ τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ, 23:1 Then {NEQ} Jesus said to the crowds and to his {NEQ} disciples ,
Matt.24:1 1καὶ ἐξελθὼν Ἰησοῦς ἀπὸ τοῦ ἱεροῦ ἐπορεύετο, καὶ προσῆλθον οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ ἐπιδεῖξαι αὐτῷ τὰς οἰκοδομὰς τοῦ ἱεροῦ. 24:1 {NEQ} As {NEQ} Jesus was leaving the Temple grounds , {NEQ} his {NEQ} disciples pointed out to him the various {NEQ} Temple buildings .
Matt.24:3 3καθημένου δὲ αὐτοῦ ἐπὶ τοῦ ̓Όρους τῶν Ἐλαιῶν· προσῆλθον αὐτῷ οἱ μαθηταὶ κατ᾽ ἰδίαν λέγοντες, Εἰπὸν ἡμῖν, πότε ταῦτα ἔσται; καὶ τί τὸ σημεῖον τῆς σῆς παρουσίας καὶ συντελείας τοῦ αἰῶνος; 3 {NEQ} Later , Jesus sat on the Mount of {NEQ} Olives . His disciples came to him privately and said , Tell us , when will all this happen ? {NEQ} What {NEQ} sign will signal your {NEQ} return and the end of the world ? * 
Matt.26:1 1καὶ ἐγένετο ὅτε ἐτέλεσεν Ἰησοῦς πάντας τοὺς λόγους τούτους, εἶπεν τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ, 26:1 {NEQ} {NEQ} When {NEQ} Jesus had finished saying all {NEQ} these things , he said to {NEQ} his disciples ,
Matt.26:8 8ἰδόντες δὲ οἱ μαθηταὶ ἠγανάκτησαν· λέγοντες, Εἰς τί ἀπώλεια αὕτη; 8 {NEQ} The disciples were indignant when they saw this . What a waste ! they said .
Matt.26:17 17τῇ δὲ πρώτῃ τῶν ἀζύμων, προσῆλθον οἱ μαθηταὶ τῷ Ἰησοῦ λέγοντες, Ποῦ θέλεις ἑτοιμάσωμέν σοι φαγεῖν τὸ πάσχα; 17 {NEQ} On the first day of the Festival of Unleavened Bread , the disciples came to {NEQ} Jesus and asked , Where do you want us to prepare the Passover meal for you ?
Matt.26:18 18 δὲ εἶπεν, Ὑπάγετε εἰς τὴν πόλιν πρὸς τὸν δεῖνα. καὶ εἴπατε αὐτῷ, διδάσκαλος λέγει· καιρός μου ἐγγύς ἐστιν, πρὸς σὲ ποιῶ τὸ πάσχα μετὰ τῶν μαθητῶν μου. 18 As you go into the city , {NEQ} he told them , you will see a certain man . {NEQ} Tell him , The Teacher says : My {NEQ} time has come , and I will eat the Passover meal with my {NEQ} disciples at your house .
Matt.26:19 19καὶ ἐποίησαν οἱ μαθηταὶ ὡς συνέταξεν αὐτοῖς Ἰησοῦς καὶ ἡτοίμασαν τὸ πάσχα. 19 So the disciples did as {NEQ} Jesus told them and prepared the Passover meal there .
Matt.26:20 20ὀψίας δὲ γενομένης, ἀνέκειτο μετὰ τῶν δώδεκα μαθητῶν. 20 {NEQ} When it was evening , Jesus sat down at the table * with the twelve disciples . * 
Matt.26:26 26ἐσθιόντων δὲ αὐτῶν, λαβὼν Ἰησοῦς ἄρτον καὶ εὐλογήσας· ἔκλασεν καὶ δοὺς τοῖς μαθηταῖς, εἶπεν, Λάβετε φάγετε, τοῦτό ἐστιν τὸ σῶμά μου. 26 {NEQ} As they were eating , {NEQ} Jesus took some bread and blessed it . Then he broke it in pieces and gave it to the disciples , saying , Take this and eat it , for this is my {NEQ} body .
Matt.26:35 35λέγει αὐτῷ Πέτρος, Κἂν δέῃ με σὺν σοὶ ἀποθανεῖν, οὐ μή σε ἀπαρνήσομαι. ὁμοίως καὶ πάντες οἱ μαθηταὶ εἶπαν. 35 No ! {NEQ} Peter insisted {RPT} . Even if I have to die with you , I will never deny you ! And all the other disciples vowed the same .
Matt.26:36 36τότε ἔρχεται μετ᾽ αὐτῶν Ἰησοῦς εἰς χωρίον λεγόμενον Γεθσημανεί, καὶ λέγει τοῖς μαθηταῖς, Καθίσατε αὐτοῦ ἕως οὗ ἀπελθὼν ἐκεῖ προσεύξωμαι. 36 Then {NEQ} Jesus went with them to the olive grove called Gethsemane , and he said , Sit here while I go over there to pray .
Matt.26:40 40καὶ ἔρχεται πρὸς τοὺς μαθητὰς καὶ εὑρίσκει αὐτοὺς καθεύδοντας. καὶ λέγει τῷ Πέτρῳ, Οὕτως οὐκ ἰσχύσατε μίαν ὥραν γρηγορῆσαι μετ᾽ ἐμοῦ; 40 Then he returned to the disciples and found them asleep . {NEQ} He said to {NEQ} Peter , {NEQ} Couldn’t you watch with me even one hour ?
Matt.26:45 45τότε ἔρχεται πρὸς τοὺς μαθητὰς καὶ λέγει αὐτοῖς, Καθεύδετε τὸ λοιπόν· καὶ ἀναπαύεσθε. ἰδού, ἤγγικεν ὥρα. καὶ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου παραδίδοται εἰς χεῖρας ἁμαρτωλῶν. 45 Then he came to the disciples and said {RPT} , Go ahead and sleep . {NEQ} Have your rest . But look the time has come . {NEQ} The Son of {NEQ} Man is betrayed into the hands of sinners .
Matt.26:56 56τοῦτο δὲ ὅλον γέγονεν ἵνα πληρωθῶσιν αἱ γραφαὶ τῶν προφητῶν. τότε, οἱ μαθηταὶ πάντες ἀφέντες αὐτὸν ἔφυγον. 56 But this is all happening to fulfill the words of the prophets as recorded in the Scriptures . At that point , all the disciples deserted him and fled .
Matt.27:64 64κέλευσον οὖν ἀσφαλισθῆναι τὸν τάφον ἕως τῆς τρίτης ἡμέρας. μήποτε ἐλθόντες οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ κλέψωσιν αὐτὸν καὶ εἴπωσιν τῷ λαῷ, Ἠγέρθη ἀπὸ τῶν νεκρῶν. καί, ἔσται ἐσχάτη πλάνη χείρων τῆς πρώτης. 64 So we request that you seal the tomb until the third day . This will prevent his {NEQ} disciples from coming and stealing his body and then telling everyone he was raised from the dead ! If that happens , we’ll be worse off than we were at {NEQ} first .
Matt.28:7 7καί, ταχὺ πορευθεῖσαι εἴπατε τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ ὅτι ἠγέρθη ἀπὸ τῶν νεκρῶν, καὶ ἰδοὺ προάγει ὑμᾶς εἰς τὴν Γαλιλαίαν. ἐκεῖ αὐτὸν ὄψεσθε. ἰδοὺ εἶπον ὑμῖν. 7 And now , go quickly and tell his {NEQ} disciples that he has risen from the dead , and {NEQ} he is going ahead of you to {NEQ} Galilee . You will see him there . Remember what I have told you .
Matt.28:8 8καὶ ἀπελθοῦσαι ταχὺ ἀπὸ τοῦ μνημείου. μετὰ φόβου καὶ χαρᾶς μεγάλης, ἔδραμον ἀπαγγεῖλαι τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ. 8 {NEQ} The women ran quickly from the tomb . They were very frightened but also filled with great joy , and they rushed to give the disciples {RPT} the angel’s message .
Matt.28:13 13λέγοντες, Εἴπατε ὅτι, Οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ νυκτὸς ἐλθόντες ἔκλεψαν αὐτόν, ἡμῶν κοιμωμένων, 13 They told the soldiers , You must say , Jesus' {NEQ} disciples came during the night while we were sleeping , and they stole his body .
Matt.28:16 16οἱ δὲ ἕνδεκα μαθηταὶ ἐπορεύθησαν εἰς τὴν Γαλιλαίαν, εἰς τὸ ὄρος οὗ ἐτάξατο αὐτοῖς Ἰησοῦς. 16 Then the eleven disciples left for {NEQ} Galilee , going to the mountain where {NEQ} Jesus had told them to go .
Mark.2:15 15καὶ γίνεται κατακεῖσθαι αὐτὸν ἐν τῇ οἰκίᾳ αὐτοῦ, καὶ πολλοὶ τελῶναι καὶ ἁμαρτωλοὶ συνανέκειντο τῷ Ἰησοῦ καὶ τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ. (ἦσαν γὰρ πολλοὶ καὶ ἠκολούθουν αὐτῷ.) 15 Later , Levi invited {NEQ} Jesus and his {NEQ} disciples to his {NEQ} home as dinner guests {RPT} , {NEQ} along with many tax collectors and other disreputable sinners . ( {NEQ} There were many {NEQ} people of this kind among Jesus' followers . )
Mark.2:16 16καὶ οἱ γραμματεῖς τῶν Φαρισαίων ἰδόντες ὅτι ἐσθίει μετὰ τῶν ἁμαρτωλῶν καὶ τελωνῶν, ἔλεγον τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ ὅτι, Μετὰ τῶν τελωνῶν καὶ ἁμαρτωλῶν ἐσθίει; 16 But when the teachers of religious law who were {NEQ} Pharisees * saw him {NEQ} eating with {NEQ} tax collectors and other sinners , they asked his {NEQ} disciples , Why does he eat with such scum ? * 
Mark.2:18 18καὶ ἦσαν οἱ μαθηταὶ Ἰωάνου καὶ οἱ Φαρισαῖοι νηστεύοντες, καὶ ἔρχονται καὶ λέγουσιν αὐτῷ, Διὰ τί οἱ μαθηταὶ Ἰωάνου καὶ οἱ μαθηταὶ τῶν Φαρισαίων νηστεύουσιν, οἱ δὲ σοὶ μαθηταὶ οὐ νηστεύουσιν; 18 Once when John’s {NEQ} disciples and the Pharisees were fasting , {NEQ} some people came to Jesus and asked , Why don’t {NEQ} your {NEQ} disciples fast like John’s {NEQ} disciples and {RPT} {RPT} the Pharisees do ?
Mark.2:23 23καὶ ἐγένετο αὐτὸν ἐν τοῖς σάββασιν διαπορεύεσθαι διὰ τῶν σπορίμων, καὶ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ ἤρξαντο ὁδὸν ποιεῖν τίλλοντες τοὺς στάχυας. 23 {NEQ} {NEQ} One {NEQ} Sabbath day as Jesus was walking through {RPT} some grainfields , {NEQ} his {NEQ} disciples began breaking off {NEQ} heads of grain to eat .
Mark.3:7 7καὶ Ἰησοῦς μετὰ τῶν μαθητῶν αὐτοῦ ἀνεχώρησεν πρὸς τὴν θάλασσαν, καὶ πολὺ πλῆθος, ἀπὸ τῆς Γαλιλαίας, ἠκολούθησεν· καὶ ἀπὸ τῆς Ἰουδαίας, 7 {NEQ} {NEQ} Jesus went out to the lake with his {NEQ} disciples , and a large crowd followed him . They came from all over {NEQ} Galilee , {NEQ} {RPT} {NEQ} Judea ,
Mark.3:9 9καὶ εἶπεν τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ ἵνα πλοιάριον προσκαρτερῇ αὐτῷ διὰ τὸν ὄχλον ἵνα μὴ θλίβωσιν αὐτόν. 9 {NEQ} Jesus instructed his {NEQ} disciples to have a boat ready {RPT} so the crowd would not crush him .
Mark.4:34 34χωρὶς δὲ παραβολῆς οὐκ ἐλάλει αὐτοῖς, κατ᾽ ἰδίαν δὲ τοῖς ἰδίοις μαθηταῖς, ἐπέλυεν πάντα. 34 In fact , in his public ministry he never taught without using parables ; but afterward , when he was alone with {NEQ} his disciples , he explained everything to them .
Mark.5:31 31καὶ ἔλεγον αὐτῷ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ, Βλέπεις τὸν ὄχλον συνθλίβοντά σε. καὶ λέγεις, Τίς μου ἥψατο; 31 {NEQ} His {NEQ} disciples said to him , Look at this crowd pressing around you . How can you ask , Who touched me ?
Mark.6:1 1καὶ ἐξῆλθεν ἐκεῖθεν καὶ ἔρχεται εἰς τὴν πατρίδα αὐτοῦ καὶ ἀκολουθοῦσιν αὐτῷ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ. 6:1 {NEQ} Jesus left that part of the country and returned with his {NEQ} disciples to Nazareth {RPT} , his {NEQ} hometown .
Mark.6:29 29καὶ ἀκούσαντες οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ, ἦλθαν καὶ ἦραν τὸ πτῶμα αὐτοῦ καὶ ἔθηκαν αὐτὸ ἐν μνημείῳ. 29 {NEQ} When John’s {NEQ} disciples heard what had happened , they came {NEQ} to get his {NEQ} body and buried it in a tomb .
Mark.6:35 35καὶ ἤδη ὥρας πολλῆς γενομένης προσελθόντες αὐτῷ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ ἔλεγον ὅτι, ̓Έρημός ἐστιν τόπος καὶ ἤδη ὥρα πολλή. 35 {RPT} Late in the afternoon his {NEQ} disciples came to him and said , This is a remote place , and it’s already getting late .
Mark.6:41 41καὶ λαβὼν τοὺς πέντε ἄρτους καὶ τοὺς δύο ἰχθύας, ἀναβλέψας εἰς τὸν οὐρανόν, εὐλόγησεν. καί, κατέκλασεν τοὺς ἄρτους καὶ ἐδίδου τοῖς μαθηταῖς ἵνα παρατιθῶσιν αὐτοῖς. καὶ τοὺς δύο ἰχθύας ἐμέρισεν πᾶσιν. 41 {NEQ} Jesus took the five loaves and {RPT} two fish , looked up toward {NEQ} heaven , and blessed them . Then , breaking the loaves into pieces , {NEQ} he kept giving the bread to the disciples so they could distribute it to the people . He also divided the fish for everyone to share .
Mark.6:45 45καὶ εὐθύς, ἠνάγκασεν τοὺς μαθητὰς αὐτοῦ ἐμβῆναι εἰς τὸ πλοῖον καὶ προάγειν εἰς τὸ πέραν πρὸς Βηθσαϊδάν, ἕως αὐτὸς ἀπολύει τὸν ὄχλον. 45 Immediately after this , Jesus insisted that his {NEQ} disciples get back into {NEQ} the boat and head across the lake to Bethsaida , while he sent the people home .
Mark.7:2 2καὶ ἰδόντες τινὰς τῶν μαθητῶν αὐτοῦ ὅτι κοιναῖς χερσίν τοῦτ᾽ ἔστιν ἀνίπτοις ἐσθίουσιν τοὺς ἄρτους. 2 {NEQ} They noticed that some of his {NEQ} disciples {NEQ} failed to follow the Jewish ritual of hand washing before eating .
Mark.7:5 5καὶ ἐπερωτῶσιν αὐτὸν οἱ Φαρισαῖοι καὶ οἱ γραμματεῖς, Διὰ τί οὐ περιπατοῦσιν οἱ μαθηταί σου κατὰ τὴν παράδοσιν τῶν πρεσβυτέρων; ἀλλὰ κοιναῖς χερσὶν ἐσθίουσιν τὸν ἄρτον. 5 So the Pharisees and {RPT} teachers of religious law asked him , Why don’t your {NEQ} disciples follow our age-old tradition ? They eat without first performing the hand-washing ceremony .
Mark.7:17 17καὶ ὅτε εἰσῆλθεν εἰς οἶκον ἀπὸ τοῦ ὄχλου, ἐπηρώτων αὐτὸν οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ τὴν παραβολήν. 17 Then Jesus went into {RPT} a house to get away from the crowd , and his {NEQ} disciples asked him what he meant by the parable he had just used .
Mark.8:1 1ἐν ἐκείναις ταῖς ἡμέραις πάλιν πολλοῦ ὄχλου ὄντος, καὶ μὴ ἐχόντων τι φάγωσιν. προσκαλεσάμενος τοὺς μαθητὰς λέγει αὐτοῖς, 8:1 About this {NEQ} time another large crowd had gathered , and the people ran out of food again . Jesus called his disciples and told them ,
Mark.8:4 4καὶ ἀπεκρίθησαν αὐτῷ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ ὅτι, Πόθεν τούτους δυνήσεταί τις ὧδε χορτάσαι ἄρτων ἐπ᾽ ἐρημίας; 4 {NEQ} {NEQ} His disciples replied {RPT} , How are we supposed to find enough food to feed them out here in the wilderness ?
Mark.8:6 6καὶ παραγγέλλει τῷ ὄχλῳ ἀναπεσεῖν ἐπὶ τῆς γῆς. καὶ λαβὼν τοὺς ἑπτὰ ἄρτους, εὐχαριστήσας ἔκλασεν. καὶ ἐδίδου τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ ἵνα παρατιθῶσιν, καὶ παρέθηκαν τῷ ὄχλῳ. 6 So Jesus told all the people to sit down on the ground . Then he took the seven loaves , thanked God for them , and broke them into pieces . {NEQ} He gave them to his {NEQ} disciples {NEQ} {RPT} , {NEQ} who distributed the bread to the crowd .
Mark.8:10 10καὶ εὐθύς, ἐμβὰς εἰς τὸ πλοῖον μετὰ τῶν μαθητῶν αὐτοῦ ἦλθεν εἰς τὰ μέρη Δαλμανουθά. 10 Immediately after this , he got {RPT} into a boat with his {NEQ} disciples and crossed over to the region of Dalmanutha .
Mark.8:27 27καὶ ἐξῆλθεν Ἰησοῦς καὶ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ εἰς τὰς κώμας Καισαρείας τῆς Φιλίππου. καὶ ἐν τῇ ὁδῷ, ἐπηρώτα τοὺς μαθητὰς αὐτοῦ λέγων αὐτοῖς, Τίνα με λέγουσιν οἱ ἄνθρωποι εἶναι; 27 {NEQ} Jesus and his {NEQ} disciples {NEQ} left Galilee and went up to the villages near Caesarea {NEQ} Philippi . As they were walking along , he asked them {RPT} , Who do {NEQ} people say I am ?
Mark.8:33 33 δὲ ἐπιστραφεὶς καὶ ἰδὼν τοὺς μαθητὰς αὐτοῦ, ἐπετίμησεν Πέτρῳ. καὶ λέγει, ̔Ύπαγε ὀπίσω μου, Σατανᾶ. ὅτι οὐ φρονεῖς τὰ τοῦ θεοῦ, ἀλλὰ τὰ τῶν ἀνθρώπων. 33 {NEQ} Jesus turned around and looked at his {NEQ} disciples , then reprimanded Peter . Get away from me , Satan ! {NEQ} he said . {NEQ} {NEQ} You are seeing things merely from a human point of view , not {RPT} from {NEQ} God’s .
Mark.8:34 34καί, προσκαλεσάμενος τὸν ὄχλον σὺν τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ, εἶπεν αὐτοῖς, Εἴ τις θέλει ὀπίσω μου ἀκολουθεῖν, ἀπαρνησάσθω ἑαυτόν, καὶ ἀράτω τὸν σταυρὸν αὐτοῦ, καὶ ἀκολουθείτω μοι. 34 Then , calling the crowd to join his {NEQ} disciples , he said {RPT} , If any of you wants to be my follower , you must turn from your selfish ways , {NEQ} take up your {NEQ} cross , and follow me .
Mark.9:14 14καὶ ἐλθόντες πρὸς τοὺς μαθητάς, εἶδαν ὄχλον πολὺν περὶ αὐτούς, καὶ γραμματεῖς συζητοῦντας πρὸς αὐτούς. 14 {NEQ} When they returned to the other disciples , they saw a large crowd surrounding them , and some teachers of religious law were arguing with them .
Mark.9:18 18καὶ ὅπου ἐὰν αὐτὸν καταλάβῃ ῥήσσει αὐτόν. καὶ ἀφρίζει καὶ τρίζει τοὺς ὀδόντας καὶ ξηραίνεται. καὶ εἶπα τοῖς μαθηταῖς σου ἵνα αὐτὸ ἐκβάλωσιν, καὶ οὐκ ἴσχυσαν. 18 And whenever this spirit seizes him , it throws him violently to the ground . Then he foams at the mouth and grinds his teeth and becomes rigid . * So I asked your {NEQ} disciples to cast out the evil spirit , but they couldn’t do it .
Mark.9:28 28καί, εἰσελθόντος αὐτοῦ εἰς οἶκον οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ κατ᾽ ἰδίαν, ἐπηρώτων αὐτόν, ̔Ότι ἡμεῖς οὐκ ἠδυνήθημεν ἐκβαλεῖν αὐτό; 28 Afterward , when Jesus was alone in {RPT} the house with his {NEQ} disciples , they asked him , Why couldn’t we cast out that evil spirit ?
Mark.9:31 31ἐδίδασκεν γὰρ τοὺς μαθητὰς αὐτοῦ. καὶ ἔλεγεν αὐτοῖς ὅτι, υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου παραδίδοται εἰς χεῖρας ἀνθρώπων. καὶ ἀποκτενοῦσιν αὐτόν, καὶ ἀποκτανθεὶς μετὰ τρεῖς ἡμέρας ἀναστήσεται. 31 for he wanted to spend more time with his {NEQ} disciples and teach them . {NEQ} He said to them , The Son of {NEQ} Man is going to be betrayed into the hands of his enemies . {NEQ} He will be killed , but three days later he will rise from the dead .
Mark.10:10 10καί, εἰς τὴν οἰκίαν πάλιν οἱ μαθηταί, περὶ τούτου ἐπηρώτων αὐτόν. 10 Later , when he was alone with his disciples in the house , they brought up {RPT} the subject again .
Mark.10:13 13καὶ προσέφερον αὐτῷ παιδία ἵνα αὐτῶν ἅψηται, οἱ δὲ μαθηταὶ ἐπετίμησαν αὐτοῖς. 13 One day some parents brought their children to Jesus so he could touch and bless them . But the disciples scolded the parents for bothering him .
Mark.10:23 23καὶ περιβλεψάμενος Ἰησοῦς λέγει τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ, Πῶς δυσκόλως οἱ τὰ χρήματα ἔχοντες εἰς τὴν βασιλείαν τοῦ θεοῦ εἰσελεύσονται. 23 {NEQ} {NEQ} Jesus looked around and said to his {NEQ} disciples , How hard it is for the rich to enter {RPT} the Kingdom of {NEQ} God !
Mark.10:24 24οἱ δὲ μαθηταὶ ἐθαμβοῦντο ἐπὶ τοῖς λόγοις αὐτοῦ. δὲ Ἰησοῦς πάλιν ἀποκριθεὶς λέγει αὐτοῖς, Τέκνα, πῶς δύσκολόν ἐστιν εἰς τὴν βασιλείαν τοῦ θεοῦ εἰσελθεῖν. 24 {NEQ} This {RPT} amazed them . But {NEQ} Jesus said again {RPT} , Dear children , it is very hard * to enter {RPT} the Kingdom of {NEQ} God .
Mark.10:46 46καὶ ἔρχονται εἰς Ἰερειχώ, καὶ ἐκπορευομένου αὐτοῦ ἀπὸ Ἰερειχὼ καὶ τῶν μαθητῶν αὐτοῦ, καὶ ὄχλου ἱκανοῦ· (ὁ υἱὸς Τιμαίου) Βαρτιμαῖος τυφλὸς προσαίτης ἐκάθητο παρὰ τὴν ὁδόν. 46 Then they reached Jericho , and as Jesus and his {NEQ} disciples left town , {NEQ} a large crowd followed him . A blind beggar named Bartimaeus ( {NEQ} son of Timaeus ) was sitting beside the road .
Mark.11:1 1καὶ ὅτε ἐγγίζουσιν εἰς Ἱεροσόλυμα, εἰς Βηθφαγὴ καὶ Βηθανίαν πρὸς τὸ ̓Όρος τῶν Ἐλαιῶν. ἀποστέλλει δύο τῶν μαθητῶν αὐτοῦ. 11:1 As Jesus and his disciples approached Jerusalem , they came to the towns of Bethphage and Bethany on the Mount of {NEQ} Olives . Jesus sent two of them {RPT} on ahead .
Mark.11:14 14καὶ ἀποκριθεὶς εἶπεν αὐτῇ, Μηκέτι εἰς τὸν αἰῶνα ἐκ σοῦ μηδεὶς καρπὸν φάγοι. καὶ ἤκουον οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ. 14 Then Jesus said to the tree , May no one ever eat your fruit again ! And the disciples heard him say it .
Mark.12:43 43καὶ προσκαλεσάμενος τοὺς μαθητὰς αὐτοῦ εἶπεν αὐτοῖς, Ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ὅτι χήρα αὕτη πτωχὴ πλεῖον πάντων ἔβαλεν τῶν βαλλόντων εἰς τὸ γαζοφυλάκιον. 43 {NEQ} Jesus called his {NEQ} disciples to him and said {RPT} , I tell you the truth , {NEQ} this {RPT} poor {RPT} widow has given more than all the others who are making contributions .
Mark.13:1 1καὶ ἐκπορευομένου αὐτοῦ ἐκ τοῦ ἱεροῦ, λέγει αὐτῷ εἷς τῶν μαθητῶν αὐτοῦ, Διδάσκαλε, ἴδε ποταποὶ λίθοι, καὶ ποταπαὶ οἰκοδομαί. 13:1 {NEQ} As Jesus was leaving the Temple that day {RPT} , one of his {NEQ} disciples said {RPT} , Teacher , look at {NEQ} these magnificent buildings ! Look at the impressive stones in the walls .
Mark.14:12 12καὶ τῇ πρώτῃ ἡμέρᾳ τῶν ἀζύμων, ὅτε τὸ πάσχα ἔθυον, λέγουσιν αὐτῷ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ, Ποῦ θέλεις ἀπελθόντες ἑτοιμάσωμεν ἵνα φάγῃς τὸ πάσχα; 12 {NEQ} On the first day of the Festival of Unleavened Bread , when the Passover lamb is sacrificed , Jesus' {NEQ} disciples asked him , Where do you want us to go {NEQ} to prepare the Passover meal for you ?
Mark.14:13 13καὶ ἀποστέλλει δύο τῶν μαθητῶν αὐτοῦ καὶ λέγει αὐτοῖς· Ὑπάγετε εἰς τὴν πόλιν, καὶ ἀπαντήσει ὑμῖν ἄνθρωπος κεράμιον ὕδατος βαστάζων· ἀκολουθήσατε αὐτῷ. 13 So Jesus sent two of them into Jerusalem with these instructions {RPT} : As you go into the city , a man carrying a pitcher of water {NEQ} will meet you . Follow him .
Mark.14:14 14καὶ ὅπου ἐὰν εἰσέλθῃ εἴπατε τῷ οἰκοδεσπότῃ ὅτι, διδάσκαλος λέγει· Ποῦ ἐστὶν τὸ κατάλυμά μου ὅπου τὸ πάσχα μετὰ τῶν μαθητῶν μου φάγω; 14 At the house he enters , say to the owner , The Teacher asks : Where is the guest room {RPT} where I can eat the Passover meal with my {NEQ} disciples ?
Mark.14:16 16καὶ ἐξῆλθον οἱ μαθηταὶ καὶ ἦλθον εἰς τὴν πόλιν καὶ εὗρον καθὼς εἶπεν αὐτοῖς, καὶ ἡτοίμασαν τὸ πάσχα. 16 So {RPT} the two disciples {NEQ} went into the city and found everything just as Jesus had said {RPT} , and they prepared the Passover meal there .
Mark.14:32 32καὶ ἔρχονται εἰς χωρίον οὗ τὸ ὄνομα Γεθσημανεί, καὶ λέγει τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ, Καθίσατε ὧδε ἕως προσεύξωμαι. 32 {NEQ} They went to the olive grove {RPT} called Gethsemane , and Jesus said {RPT} , Sit here while I go and pray .
Mark.16:7 7ἀλλὰ ὑπάγετε εἴπατε τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ, καὶ τῷ Πέτρῳ, ὅτι προάγει ὑμᾶς εἰς τὴν Γαλιλαίαν. ἐκεῖ αὐτὸν ὄψεσθε, καθὼς εἶπεν ὑμῖν. 7 Now go and tell his {NEQ} disciples , including {NEQ} Peter , that Jesus is going ahead of you to {NEQ} Galilee . You will see him there , just as he told you before he died .
Luke.5:30 30καὶ ἐγόγγυζον οἱ Φαρισαῖοι καὶ οἱ γραμματεῖς αὐτῶν πρὸς τοὺς μαθητὰς αὐτοῦ λέγοντες, Διὰ τί μετὰ τῶν τελωνῶν καὶ ἁμαρτωλῶν ἐσθίετε καὶ πίνετε; 30 But the Pharisees and their {NEQ} teachers of religious law complained bitterly to Jesus' {NEQ} disciples , Why do you eat and drink with such scum ? * 
Luke.5:33 33οἱ δὲ εἶπαν πρὸς αὐτόν, Οἱ μαθηταὶ Ἰωάνου νηστεύουσιν πυκνὰ καὶ δεήσεις ποιοῦνται, ὁμοίως καὶ οἱ τῶν Φαρισαίων. οἱ δὲ σοὶ ἐσθίουσιν καὶ πίνουσιν. 33 One day some people said to Jesus , John the Baptist’s {NEQ} disciples fast and pray regularly , and so do the disciples of the Pharisees . Why are your {NEQ} disciples always eating and drinking ?
Luke.6:1 1ἐγένετο δὲ ἐν σαββάτῳ διαπορεύεσθαι αὐτὸν διὰ σπορίμων, καὶ ἔτιλλον οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ, καὶ ἤσθιον τοὺς στάχυας, ψώχοντες ταῖς χερσίν. 6:1 {NEQ} {NEQ} One Sabbath day as Jesus was walking through {RPT} some grainfields , his {NEQ} disciples {NEQ} broke off {NEQ} heads of grain , rubbed off the husks in their hands , and ate the grain .
Luke.6:13 13καὶ ὅτε ἐγένετο ἡμέρα προσεφώνησεν τοὺς μαθητὰς αὐτοῦ καὶ ἐκλεξάμενος ἀπ᾽ αὐτῶν δώδεκα οὓς καὶ ἀποστόλους. ὠνόμασεν· 13 At daybreak he called together all of his disciples and chose twelve of them to be {NEQ} apostles . Here are their names :
Luke.6:17 17καὶ καταβὰς μετ᾽ αὐτῶν ἔστη ἐπὶ τόπου πεδινοῦ, καὶ ὄχλος πολὺς μαθητῶν αὐτοῦ καὶ πλῆθος πολὺ τοῦ λαοῦ· ἀπὸ πάσης τῆς Ἰουδαίας καὶ Ἰερουσαλὴμ καὶ τῆς παραλίου Τύρου καὶ Σιδῶνος. 17 {NEQ} When they came down from the mountain , the disciples stood with Jesus on a large , level area , {NEQ} surrounded by many of his followers and by the crowds . There were {NEQ} people from all over {NEQ} Judea and from Jerusalem and from as far north as the seacoasts of Tyre and Sidon .
Luke.6:20 20καὶ αὐτὸς ἐπάρας τοὺς ὀφθαλμοὺς αὐτοῦ εἰς τοὺς μαθητὰς αὐτοῦ ἔλεγεν, Μακάριοι οἱ πτωχοί, ὅτι ὑμετέρα ἐστὶν βασιλεία τοῦ θεοῦ. 20 Then Jesus turned {RPT} to his {NEQ} disciples and said , God blesses you who are poor , for the Kingdom of {NEQ} God is yours .
Luke.6:40 40οὐκ ἔστιν μαθητὴς ὑπὲρ τὸν διδάσκαλον· κατηρτισμένος δὲ πᾶς ἔσται ὡς διδάσκαλος αὐτοῦ. 40 Students * are not greater than their teacher . But the student who is fully trained will become like the teacher {RPT} .
Luke.7:11 11καὶ ἐγένετο ἐν τῷ ἑξῆς ἐπορεύθη εἰς πόλιν καλουμένην Ναΐν, καὶ συνεπορεύοντο αὐτῷ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ καὶ ὄχλος πολύς. 11 {NEQ} {NEQ} Soon afterward Jesus went with his {NEQ} disciples to the village of Nain , and a large crowd {NEQ} followed him .
Luke.7:18 18καὶ ἀπήγγειλαν Ἰωάνῃ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ περὶ πάντων τούτων. καὶ προσκαλεσάμενος δύο τινὰς τῶν μαθητῶν αὐτοῦ Ἰωάνης, 18 {NEQ} The disciples of John the Baptist told John about everything Jesus was doing . So {NEQ} John called for two of his {NEQ} disciples ,
Luke.8:9 9ἐπηρώτων δὲ αὐτὸν οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ τίς αὕτη εἴη παραβολή. 9 {NEQ} His {NEQ} disciples asked him what this {NEQ} parable meant .
Luke.8:22 22ἐγένετο δὲ ἐν μιᾷ τῶν ἡμερῶν, καὶ αὐτὸς ἐνέβη εἰς πλοῖον καὶ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ. καὶ εἶπεν πρὸς αὐτούς, Διέλθωμεν εἰς τὸ πέραν τῆς λίμνης καὶ ἀνήχθησαν. 22 One {NEQ} day {NEQ} Jesus said to his disciples , Let’s cross to the other side of the lake . So they {RPT} got into {RPT} a boat and started out .
Luke.9:14 14ἦσαν γὰρ ὡσεὶ ἄνδρες πεντακισχίλιοι. εἶπεν δὲ πρὸς τοὺς μαθητὰς αὐτοῦ, Κατακλίνατε αὐτοὺς κλισίας ὡσεὶ ἀνὰ πεντήκοντα. 14 For there were about 5,000 men there . {NEQ} Jesus replied {RPT} {RPT} {RPT} {RPT} , Tell them to sit down in groups of about fifty each .
Luke.9:16 16λαβὼν δὲ τοὺς πέντε ἄρτους καὶ τοὺς δύο ἰχθύας, ἀναβλέψας εἰς τὸν οὐρανόν, εὐλόγησεν αὐτούς. καί, κατέκλασεν, καὶ ἐδίδου τοῖς μαθηταῖς παραθεῖναι τῷ ὄχλῳ. 16 {NEQ} Jesus took the five loaves and {RPT} two fish , looked up toward {NEQ} heaven , and blessed them . Then , breaking the loaves into pieces , {NEQ} he kept giving the bread and fish to the disciples so they could distribute it to the people .
Luke.9:18 18καὶ ἐγένετο ἐν τῷ εἶναι αὐτὸν προσευχόμενον κατὰ μόνας. συνῆσαν αὐτῷ οἱ μαθηταί, καὶ ἐπηρώτησεν αὐτοὺς λέγων, Τίνα με οἱ ὄχλοι λέγουσιν εἶναι; 18 One day Jesus left the crowds to pray alone . Only his disciples were with him , and he asked them , Who do {NEQ} people say I am ?
Luke.9:40 40καὶ ἐδεήθην τῶν μαθητῶν σου ἵνα ἐκβάλωσιν αὐτό, καὶ οὐκ ἠδυνήθησαν. 40 {NEQ} I begged your {NEQ} disciples to cast out the spirit , but they couldn’t do it .
Luke.9:43 43ἐξεπλήσσοντο δὲ πάντες ἐπὶ τῇ μεγαλειότητι τοῦ θεοῦ. πάντων δὲ θαυμαζόντων ἐπὶ πᾶσιν οἷς ἐποίει, εἶπεν πρὸς τοὺς μαθητὰς αὐτοῦ, 43 {NEQ} Awe gripped the people as they saw this majestic display of {NEQ} God’s power . While everyone was marveling at everything {RPT} he was doing , Jesus said to his {NEQ} disciples ,
Luke.9:54 54ἰδόντες δὲ οἱ μαθηταὶ Ἰάκωβος καὶ Ἰωάνης, εἶπαν, Κύριε, θέλεις εἴπωμεν πῦρ καταβῆναι ἀπὸ τοῦ οὐρανοῦ καὶ ἀναλῶσαι αὐτούς; 54 {NEQ} {NEQ} {NEQ} When James and John saw this , they said to Jesus , Lord , {RPT} should we call down fire from {NEQ} heaven {NEQ} to burn them up * ?
Luke.10:23 23καὶ στραφεὶς πρὸς τοὺς μαθητάς, κατ᾽ ἰδίαν εἶπεν, Μακάριοι οἱ ὀφθαλμοὶ οἱ βλέποντες βλέπετε. 23 Then when they were alone , he turned to the disciples and said , Blessed are the eyes that see what you have seen .
Luke.11:1 1καὶ ἐγένετο ἐν τῷ εἶναι αὐτὸν ἐν τόπῳ τινὶ προσευχόμενον· ὡς ἐπαύσατο, εἶπέν τις τῶν μαθητῶν αὐτοῦ πρὸς αὐτόν, Κύριε, δίδαξον ἡμᾶς προσεύχεσθαι, καθὼς καὶ Ἰωάνης ἐδίδαξεν τοὺς μαθητὰς αὐτοῦ. 11:1 Once Jesus was in a certain place praying . As he finished , one of {NEQ} his disciples came to him and said , Lord , teach us to pray , just as John taught his {NEQ} disciples .
Luke.12:1 1ἐν οἷς, ἐπισυναχθεισῶν τῶν μυριάδων τοῦ ὄχλου ὥστε καταπατεῖν ἀλλήλους. ἤρξατο λέγειν πρὸς τοὺς μαθητὰς αὐτοῦ πρῶτον, Προσέχετε ἑαυτοῖς ἀπὸ τῆς ζύμης— ἥτις ἐστὶν ὑπόκρισις— τῶν Φαρισαίων. 12:1 Meanwhile , the crowds grew until {NEQ} thousands were milling about and stepping on each other . Jesus turned first to his {NEQ} disciples and warned them , Beware of the yeast of the Pharisees their {NEQ} hypocrisy .
Luke.12:22 22εἶπεν, δέ, πρὸς τοὺς μαθητὰς αὐτοῦ, Διὰ τοῦτο λέγω ὑμῖν μὴ μεριμνᾶτε τῇ ψυχῇ— τί φάγητε μηδὲ τῷ σώματι τί ἐνδύσησθε. 22 Then , turning to his {NEQ} disciples , Jesus said , That is why I tell you not to worry about everyday {NEQ} life whether you have enough food to eat or enough clothes to wear .
Luke.14:26 26Εἴ τις ἔρχεται πρός με καὶ οὐ μισεῖ— τὸν πατέρα ἑαυτοῦ καὶ τὴν μητέρα, καὶ τὴν γυναῖκα καὶ τὰ τέκνα, καὶ τοὺς ἀδελφοὺς καὶ τὰς ἀδελφάς— ἔτι τε καὶ τὴν ψυχὴν ἑαυτοῦ· οὐ δύναται εἶναί μου μαθητής. 26 If you want to be my disciple , you must hate everyone else by comparison your {NEQ} father and {NEQ} mother , {NEQ} {NEQ} wife and {NEQ} children , {NEQ} {NEQ} brothers and {NEQ} sisters yes , even your own {NEQ} life . Otherwise , you cannot be my disciple .
Luke.14:27 27ὅστις οὐ βαστάζει τὸν σταυρὸν ἑαυτοῦ καὶ ἔρχεται ὀπίσω μου, οὐ δύναται εἶναί μου μαθητής. 27 And if you do not carry your own {NEQ} cross and follow me , you cannot be my disciple .
Luke.14:33 33οὕτως οὖν πᾶς ἐξ ὑμῶν ὃς οὐκ ἀποτάσσεται πᾶσιν τοῖς ἑαυτοῦ ὑπάρχουσιν οὐ δύναται εἶναί μου μαθητής. 33 So you cannot become my disciple {RPT} without giving up everything {NEQ} you own .
Luke.16:1 1ἔλεγεν δὲ καὶ πρὸς τοὺς μαθητάς· ̓Άνθρωπός τις ἦν πλούσιος ὃς εἶχεν οἰκονόμον, καὶ οὗτος διεβλήθη αὐτῷ ὡς διασκορπίζων τὰ ὑπάρχοντα αὐτοῦ. 16:1 {NEQ} {NEQ} Jesus told this story to his disciples : There was a certain rich man who had a manager handling his affairs . One day a report came {RPT} that the manager was wasting his employer’s money .
Luke.17:1 1εἶπεν δὲ πρὸς τοὺς μαθητὰς αὐτοῦ, Ἀνένδεκτόν ἐστιν τοῦ τὰ σκάνδαλα μὴ ἐλθεῖν, πλὴν οὐαὶ δι᾽ οὗ ἔρχεται. 17:1 One day Jesus said to his {NEQ} disciples , There will always be {NEQ} temptations to sin , but what sorrow awaits the person who does the tempting !
Luke.17:22 22εἶπεν δὲ πρὸς τοὺς μαθητάς, Ἐλεύσονται ἡμέραι ὅτε ἐπιθυμήσετε μίαν τῶν ἡμερῶν τοῦ υἱοῦ τοῦ ἀνθρώπου ἰδεῖν· καὶ οὐκ ὄψεσθε. 22   Then he said to his disciples , The time is coming when you will long to see the day when the Son {RPT} of Man returns , * but you won’t see it .
Luke.18:15 15προσέφερον δὲ αὐτῷ καὶ τὰ βρέφη ἵνα αὐτῶν ἅπτηται, ἰδόντες δὲ οἱ μαθηταὶ ἐπετίμων αὐτοῖς. 15 One day some parents brought their little children to Jesus so he could touch and bless them . But when the disciples saw this , they scolded the parents for bothering him .
Luke.19:29 29καὶ ἐγένετο ὡς ἤγγισεν εἰς Βηθφαγὴ καὶ Βηθανία πρὸς τὸ ̓Όρος τὸ καλούμενον Ἐλαιῶν, ἀπέστειλεν δύο τῶν μαθητῶν. 29 {NEQ} {NEQ} As he came to the towns of Bethphage and Bethany on the Mount of {RPT} Olives , he sent two {NEQ} disciples ahead .
Luke.19:37 37ἐγγίζοντος δὲ αὐτοῦ ἤδη πρὸς τῇ καταβάσει τοῦ ̓Όρους τῶν Ἐλαιῶν, ἤρξαντο ἅπαν τὸ πλῆθος τῶν μαθητῶν χαίροντες, αἰνεῖν τὸν θεὸν φωνῇ μεγάλῃ περὶ πασῶν ὧν εἶδον δυνάμεων. 37 {NEQ} When he reached the place where the road started down the Mount of {NEQ} Olives , all of his followers began to shout and sing as they walked along , praising {NEQ} God for all the wonderful miracles {RPT} they had seen .
Luke.19:39 39καί τινες τῶν Φαρισαίων ἀπὸ τοῦ ὄχλου εἶπαν πρὸς αὐτόν, Διδάσκαλε, ἐπιτίμησον τοῖς μαθηταῖς σου. 39 But some of the Pharisees among the crowd said {NEQ} {RPT} , Teacher , rebuke your {NEQ} followers for saying things like that !
Luke.20:45 45ἀκούοντος δέ, παντὸς τοῦ λαοῦ εἶπεν τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ, 45 Then , with the crowds listening , he turned to his {NEQ} disciples and said ,
Luke.22:11 11καὶ ἐρεῖτε τῷ οἰκοδεσπότῃ τῆς οἰκίας, Λέγει σοι διδάσκαλος· Ποῦ ἐστὶν τὸ κατάλυμα ὅπου τὸ πάσχα μετὰ τῶν μαθητῶν μου φάγω; 11 {NEQ} say to the owner , The Teacher asks {RPT} : Where is the guest room where I can eat the Passover meal with my {NEQ} disciples ?
Luke.22:39 39καί, ἐξελθὼν ἐπορεύθη κατὰ τὸ ἔθος εἰς τὸ ̓Όρος τῶν Ἐλαιῶν· ἠκολούθησαν δὲ αὐτῷ καὶ οἱ μαθηταί. 39 Then , accompanied by {NEQ} {RPT} the disciples , Jesus left the upstairs room and went as usual to the Mount of {NEQ} Olives .
Luke.22:45 45καὶ ἀναστὰς ἀπὸ τῆς προσευχῆς ἐλθὼν πρὸς τοὺς μαθητάς, εὗρεν κοιμωμένους αὐτούς, ἀπὸ τῆς λύπης. 45 At last he stood up again and returned to the disciples , only to find them asleep , exhausted from {NEQ} grief .
John.1:35 35τῇ ἐπαύριον, πάλιν εἱστήκει Ἰωάνης καὶ ἐκ τῶν μαθητῶν αὐτοῦ δύο· 35 The following day John was again standing with two of his {NEQ} disciples .
John.1:37 37καὶ ἤκουσαν οἱ δύο μαθηταὶ αὐτοῦ λαλοῦντος, καὶ ἠκολούθησαν τῷ Ἰησοῦ. 37 {NEQ} When John’s two {NEQ} disciples heard this , {NEQ} they followed {NEQ} Jesus .
John.2:2 2ἐκλήθη δὲ καὶ Ἰησοῦς καὶ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ εἰς τὸν γάμον. 2 and {NEQ} Jesus and his {NEQ} disciples were also invited to the celebration .
John.2:11 11ταύτην ἐποίησεν ἀρχὴν τῶν σημείων Ἰησοῦς ἐν Κανὰ τῆς Γαλιλαίας καὶ ἐφανέρωσεν τὴν δόξαν αὐτοῦ. καὶ ἐπίστευσαν εἰς αὐτὸν οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ. 11 This miraculous {NEQ} sign at Cana in {NEQ} Galilee was the first time {NEQ} Jesus {NEQ} revealed his {NEQ} glory . And his {NEQ} disciples believed in him .
John.2:12 12μετὰ τοῦτο κατέβη εἰς Καφαρναοὺμ αὐτὸς καὶ μήτηρ αὐτοῦ, καὶ οἱ ἀδελφοὶ αὐτοῦ, καὶ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ· καὶ ἐκεῖ ἔμειναν οὐ πολλὰς ἡμέρας. 12 After the wedding he went to Capernaum {NEQ} {RPT} for a few days with his {NEQ} mother , {NEQ} his {NEQ} brothers , and his {NEQ} disciples .
John.2:17 17ἐμνήσθησαν οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ ὅτι γεγραμμένον ἐστίν· ζῆλος τοῦ οἴκου σου καταφάγεταί με. 17 Then his {NEQ} disciples remembered {NEQ} this prophecy from the Scriptures : {NEQ} Passion for God’s {NEQ} house will consume me . * 
John.2:22 22ὅτε οὖν ἠγέρθη ἐκ νεκρῶν, ἐμνήσθησαν οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ ὅτι τοῦτο ἔλεγεν, καὶ ἐπίστευσαν τῇ γραφῇ καὶ τῷ λόγῳ ὃν εἶπεν Ἰησοῦς. 22 After he was raised from the dead , his {NEQ} disciples remembered {NEQ} he had said this , and they believed both the Scriptures and what {RPT} {NEQ} Jesus had said .
John.3:22 22μετὰ ταῦτα ἦλθεν Ἰησοῦς καὶ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ εἰς τὴν Ἰουδαίαν γῆν. καὶ ἐκεῖ διέτριβεν μετ᾽ αὐτῶν, καὶ ἐβάπτιζεν. 22 Then {NEQ} Jesus and his {NEQ} disciples left Jerusalem and went into the Judean countryside . {NEQ} Jesus spent some time with them there , {NEQ} baptizing people .
John.3:25 25ἐγένετο οὖν ζήτησις ἐκ τῶν μαθητῶν Ἰωάνου μετὰ Ἰουδαίου περὶ καθαρισμοῦ. 25 {NEQ} A debate broke out between John’s {NEQ} disciples and a certain Jew * over ceremonial cleansing .
John.4:1 1ὡς οὖν ἔγνω Ἰησοῦς, ὅτι ἤκουσαν οἱ Φαρισαῖοι ὅτι Ἰησοῦς πλείονας μαθητὰς ποιεῖ καὶ βαπτίζει Ἰωάνης 4:1 {NEQ} {NEQ} {NEQ} Jesus * knew {NEQ} the Pharisees had heard that he was baptizing and making more disciples than John
John.4:2 2(καίτοιγε Ἰησοῦς αὐτὸς οὐκ ἐβάπτιζεν— ἀλλ᾽ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ). 2 ( though Jesus himself didn’t baptize them his {NEQ} disciples did ) .
John.4:8 8οἱ γὰρ μαθηταὶ αὐτοῦ ἀπεληλύθεισαν εἰς τὴν πόλιν ἵνα τροφὰς ἀγοράσωσιν. 8 He was alone at the time because his {NEQ} disciples had gone into the village to buy some food .
John.4:27 27καὶ ἐπὶ τούτῳ ἦλθαν οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ. καὶ ἐθαύμαζον ὅτι μετὰ γυναικὸς ἐλάλει, οὐδεὶς μέντοι εἶπεν, Τί ζητεῖς; Τί λαλεῖς μετ᾽ αὐτῆς; 27 Just then his {NEQ} disciples came back . {NEQ} They were shocked to find him talking to a woman , but none of them had the nerve to ask , What do you want with her ? or Why are you talking to her ?
John.4:31 31ἐν τῷ μεταξύ, ἠρώτων αὐτὸν οἱ μαθηταὶ λέγοντες, Ῥαββεί, φάγε. 31 Meanwhile , the disciples were urging Jesus , Rabbi , eat something .
John.4:33 33ἔλεγον οὖν οἱ μαθηταὶ πρὸς ἀλλήλους, Μή τις ἤνεγκεν αὐτῷ φαγεῖν; 33 Did someone bring him food while we were gone ? {NEQ} the disciples asked each other .
John.6:3 3ἀνῆλθεν δὲ εἰς τὸ ὄρος Ἰησοῦς καὶ ἐκεῖ ἐκάθητο μετὰ τῶν μαθητῶν αὐτοῦ. 3 Then Jesus climbed a hill and sat down {RPT} with his {NEQ} disciples around him .
John.6:8 8λέγει αὐτῷ εἷς ἐκ τῶν μαθητῶν αὐτοῦ, Ἀνδρέας, ἀδελφὸς Σίμωνος Πέτρου, 8 Then Andrew , Simon Peter’s {NEQ} brother , spoke up {RPT} .
John.6:12 12ὡς δὲ ἐνεπλήσθησαν, λέγει τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ, Συναγάγετε τὰ περισσεύσαντα κλάσματα, ἵνα μή τι ἀπόληται. 12 After {NEQ} everyone was full , Jesus told his {NEQ} disciples , Now gather the leftovers , so that nothing is wasted .
John.6:16 16ὡς δὲ ὀψία ἐγένετο κατέβησαν οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ ἐπὶ τὴν θάλασσαν· 16 That evening Jesus' {NEQ} disciples went down to the shore to wait for him .
John.6:22 22τῇ ἐπαύριον ὄχλος ἑστηκὼς πέραν τῆς θαλάσσης εἶδον ὅτι πλοιάριον ἄλλο οὐκ ἦν ἐκεῖ εἰ μὴ ἕν, καὶ ὅτι οὐ συνεισῆλθεν τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ Ἰησοῦς εἰς τὸ πλοῖον ἀλλὰ μόνοι οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ ἀπῆλθον· 22 The next day the crowd that had stayed on the far {NEQ} shore saw that the disciples {RPT} had taken the only boat {RPT} , and {NEQ} they realized {NEQ} Jesus had not gone with them {RPT} .
John.6:24 24ὅτε οὖν εἶδεν ὄχλος ὅτι Ἰησοῦς οὐκ ἔστιν ἐκεῖ οὐδὲ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ, ἐνέβησαν αὐτοὶ εἰς τὰ πλοιάρια καὶ ἦλθον εἰς Καφαρναοὺμ ζητοῦντες τὸν Ἰησοῦν. 24 So when the crowd saw that neither Jesus nor his {NEQ} disciples were there , they got into {RPT} the boats and went across to Capernaum to look for {NEQ} him .
John.6:60 60πολλοὶ οὖν ἀκούσαντες ἐκ τῶν μαθητῶν αὐτοῦ εἶπαν, Σκληρός ἐστιν λόγος οὗτος. τίς δύναται αὐτοῦ ἀκούειν; 60 {NEQ} Many {NEQ} of his {NEQ} disciples said , This is very hard to understand . How can anyone accept it ?
John.6:61 61εἰδὼς δὲ Ἰησοῦς ἐν ἑαυτῷ ὅτι γογγύζουσιν περὶ τούτου οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ εἶπεν αὐτοῖς, Τοῦτο ὑμᾶς σκανδαλίζει; 61 {NEQ} {NEQ} Jesus was aware that his {NEQ} disciples were complaining {NEQ} {NEQ} , so he said to them , Does this offend you ?
John.6:66 66ἐκ τούτου πολλοὶ ἐκ τῶν μαθητῶν αὐτοῦ ἀπῆλθον εἰς τὰ ὀπίσω καὶ οὐκέτι μετ᾽ αὐτοῦ περιεπάτουν. 66 At this point many of his {NEQ} disciples turned away and deserted him .
John.7:3 3εἶπον οὖν πρὸς αὐτὸν οἱ ἀδελφοὶ αὐτοῦ, Μετάβηθι ἐντεῦθεν καὶ ὕπαγε εἰς τὴν Ἰουδαίαν, ἵνα καὶ οἱ μαθηταί σου θεωρήσουσιν σοῦ τὰ ἔργα ποιεῖς. 3 and Jesus' {NEQ} brothers said to him , Leave here and go to {NEQ} Judea , where {NEQ} {NEQ} your {NEQ} followers can see your {NEQ} miracles {RPT} {NEQ} !
John.8:31 31ἔλεγεν οὖν Ἰησοῦς πρὸς τοὺς πεπιστευκότας αὐτῷ Ἰουδαίους, Ἐὰν ὑμεῖς μείνητε ἐν τῷ λόγῳ τῷ ἐμῷ ἀληθῶς μαθηταί μού ἐστε. 31 {NEQ} {NEQ} Jesus said to the people who believed in him , You are truly my disciples if you remain faithful to {RPT} my {RPT} teachings .
John.9:2 2καὶ ἠρώτησαν αὐτὸν οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ λέγοντες, Ῥαββεί, τίς ἥμαρτεν, οὗτος οἱ γονεῖς αὐτοῦ, ἵνα τυφλὸς γεννηθῇ; 2 Rabbi , his {NEQ} disciples {NEQ} asked him , why was this man born blind ? Was it because of his own sins or his {NEQ} parents' sins ?
John.9:27 27ἀπεκρίθη αὐτοῖς, Εἶπον ὑμῖν ἤδη· καὶ οὐκ ἠκούσατε; τί πάλιν θέλετε ἀκούειν; μὴ καὶ ὑμεῖς θέλετε αὐτοῦ μαθηταὶ γενέσθαι; 27 Look ! the man exclaimed {RPT} . I told you once . {NEQ} Didn’t you listen ? Why do you want to hear it again ? {NEQ} Do you want to become his disciples , too ?
John.9:28 28καὶ ἐλοιδόρησαν αὐτὸν καὶ εἶπαν, Σὺ μαθητὴς εἶ ἐκείνου, ἡμεῖς δὲ τοῦ Μωυσέως ἐσμὲν μαθηταί. 28 Then they cursed him and said , You are his disciple , but we are disciples of {NEQ} Moses !
John.11:7 7ἔπειτα μετὰ τοῦτο, λέγει τοῖς μαθηταῖς, ̓Άγωμεν εἰς τὴν Ἰουδαίαν πάλιν. 7 Finally {RPT} , he said to his disciples , Let’s go back to {NEQ} Judea .
John.11:8 8λέγουσιν αὐτῷ οἱ μαθηταί, Ῥαββεί, νῦν ἐζήτουν σε λιθάσαι οἱ Ἰουδαῖοι· καὶ πάλιν ὑπάγεις ἐκεῖ; 8 But his disciples objected . Rabbi , they said {RPT} , only a few days ago the people * in Judea were trying to stone you . {NEQ} Are you going there again ?
John.11:12 12εἶπαν οὖν οἱ μαθηταὶ αὐτῷ, Κύριε, εἰ κεκοίμηται, σωθήσεται. 12 {NEQ} The disciples said {RPT} , Lord , if he is sleeping , he will soon get better !
John.11:54 54 οὖν, Ἰησοῦς οὐκέτι παρρησίᾳ περιεπάτει ἐν τοῖς Ἰουδαίοις· ἀλλὰ ἀπῆλθεν ἐκεῖθεν εἰς τὴν χώραν ἐγγὺς τῆς ἐρήμου, εἰς Ἐφραὶμ λεγομένην πόλιν, κἀκεῖ ἔμεινεν μετὰ τῶν μαθητῶν. 54 As a result , {NEQ} Jesus stopped his public ministry among the people {NEQ} and left Jerusalem . He went to a place near the wilderness , to the village of Ephraim , and stayed there with his disciples .
John.12:4 4λέγει δὲ Ἰούδας Ἰσκαριώτης εἷς τῶν μαθητῶν αὐτοῦ, μέλλων αὐτὸν παραδιδόναι, 4 But Judas {NEQ} Iscariot , the disciple who would {RPT} soon betray him , said ,
John.12:16 16ταῦτα οὐκ ἔγνωσαν αὐτοῦ οἱ μαθηταὶ τὸ πρῶτον· ἀλλ᾽ ὅτε ἐδοξάσθη Ἰησοῦς, τότε ἐμνήσθησαν ὅτι ταῦτα ἦν ἐπ᾽ αὐτῷ γεγραμμένα καὶ ταῦτα ἐποίησαν αὐτῷ. 16 His {NEQ} disciples didn’t understand at the time that this was a fulfillment of prophecy . But after Jesus entered into his glory , {NEQ} they remembered what had happened {RPT} and realized that these things had been written about {NEQ} him .
John.13:5 5εἶτα βάλλει ὕδωρ εἰς τὸν νιπτῆρα. καὶ ἤρξατο νίπτειν τοὺς πόδας τῶν μαθητῶν, καὶ ἐκμάσσειν τῷ λεντίῳ ἦν διεζωσμένος. 5 and poured water into a basin . Then he began to wash the disciples' {NEQ} feet , {NEQ} drying them with the towel {RPT} he had around him .
John.13:22 22ἔβλεπον εἰς ἀλλήλους οἱ μαθηταί, ἀπορούμενοι περὶ τίνος λέγει. 22 The disciples looked at each other , wondering whom he could mean .
John.13:23 23ἦν ἀνακείμενος εἷς ἐκ τῶν μαθητῶν αὐτοῦ ἐν τῷ κόλπῳ τοῦ Ἰησοῦ ὃν ἠγάπα Ἰησοῦς. 23 The disciple {RPT} {NEQ} {RPT} Jesus loved was sitting next to {NEQ} Jesus at the table . * 
John.13:35 35ἐν τούτῳ γνώσονται πάντες ὅτι ἐμοὶ μαθηταί ἐστε ἐὰν ἀγάπην ἔχητε ἐν ἀλλήλοις. 35 {NEQ} Your love for one another will prove to the world that you are my disciples .
John.15:8 8ἐν τούτῳ ἐδοξάσθη πατήρ μου ἵνα καρπὸν πολὺν φέρητε καὶ γένησθε ἐμοὶ μαθηταί. 8 When you produce much fruit , {NEQ} you are my true disciples . This brings great glory to my {NEQ} Father .
John.16:17 17εἶπαν οὖν ἐκ τῶν μαθητῶν αὐτοῦ πρὸς ἀλλήλους, Τί ἐστιν τοῦτο λέγει ἡμῖν, Μικρὸν καὶ οὐ θεωρεῖτέ με, καὶ πάλιν μικρὸν καὶ ὄψεσθέ με; καί ̔Ότι ὑπάγω πρὸς τὸν πατέρα; 17 {NEQ} Some of the disciples {RPT} asked each other , What does he mean when he says {RPT} , {NEQ} In a little while you won’t see me , but {NEQ} then you will see me , and I am going to the Father ?
John.16:29 29λέγουσιν οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ, ̓Ίδε νῦν ἐν παρρησίᾳ λαλεῖς καὶ παροιμίαν οὐδεμίαν λέγεις. 29 Then his {NEQ} disciples said , At last you are speaking plainly and not figuratively {RPT} .
John.18:1 1ταῦτα εἰπών, Ἰησοῦς ἐξῆλθεν σὺν τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ πέραν τοῦ Χειμάρρου τῶν Κέδρων ὅπου ἦν κῆπος εἰς ὃν εἰσῆλθεν αὐτὸς καὶ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ. 18:1 After saying these things , Jesus crossed the {NEQ} Kidron Valley with his {NEQ} disciples and entered {RPT} {NEQ} {RPT} {RPT} {RPT} {RPT} {RPT} {NEQ} {NEQ} a grove of olive trees .
John.18:2 2ᾔδει δὲ καὶ Ἰούδας, παραδιδοὺς αὐτόν, τὸν τόπον, ὅτι πολλάκις συνήχθη Ἰησοῦς ἐκεῖ μετὰ τῶν μαθητῶν αὐτοῦ. 2 Judas , the betrayer {NEQ} {NEQ} {RPT} , knew this place , because Jesus had often gone there with his {NEQ} disciples .
John.18:15 15ἠκολούθει δὲ τῷ Ἰησοῦ Σίμων Πέτρος, καὶ ἄλλος μαθητής. δὲ μαθητὴς ἐκεῖνος ἦν γνωστὸς τῷ ἀρχιερεῖ, καὶ συνεισῆλθεν τῷ Ἰησοῦ εἰς τὴν αὐλὴν τοῦ ἀρχιερέως. 15 Simon Peter followed {NEQ} {NEQ} Jesus , as did another of the disciples . That other {NEQ} {NEQ} disciple was acquainted with the high priest , so he was allowed to enter {RPT} the high priest’s {NEQ} courtyard with {NEQ} Jesus .
John.18:16 16 δὲ Πέτρος εἱστήκει πρὸς τῇ θύρᾳ ἔξω. ἐξῆλθεν οὖν μαθητὴς ἄλλος γνωστὸς τοῦ ἀρχιερέως καὶ εἶπεν τῇ θυρωρῷ, καὶ εἰσήγαγεν τὸν Πέτρον. 16 {NEQ} {NEQ} Peter had to stay outside the gate . Then the disciple {RPT} {RPT} who knew the high priest {NEQ} {NEQ} spoke to the woman watching at the gate , and she let {NEQ} Peter in .
John.18:17 17λέγει οὖν τῷ Πέτρῳ παιδίσκη θυρωρός, Μὴ καὶ σὺ ἐκ τῶν μαθητῶν εἶ τοῦ ἀνθρώπου τούτου; λέγει ἐκεῖνος Οὐκ εἰμί. 17 {NEQ} The woman {RPT} asked {NEQ} Peter , {NEQ} You’re not one of that {NEQ} man’s {NEQ} disciples , are you ? No , he said , I am not .
John.18:19 19 οὖν ἀρχιερεὺς ἠρώτησεν τὸν Ἰησοῦν περὶ τῶν μαθητῶν αὐτοῦ καὶ περὶ τῆς διδαχῆς αὐτοῦ. 19 Inside , the high priest began asking {NEQ} Jesus about his {NEQ} followers and what he had been {NEQ} teaching them .
John.18:25 25ἦν δὲ Σίμων Πέτρος ἑστὼς καὶ θερμαινόμενος, εἶπον οὖν αὐτῷ, Μὴ καὶ σὺ ἐκ τῶν μαθητῶν αὐτοῦ εἶ; ἠρνήσατο ἐκεῖνος καὶ εἶπεν, Οὐκ εἰμί. 25 Meanwhile , as Simon Peter was standing {NEQ} by the fire warming himself , {NEQ} they asked him again , {NEQ} You’re not one of his {NEQ} disciples , are you ? He denied it , {NEQ} saying , No , I am not .
John.19:26 26Ἰησοῦς οὖν ἰδὼν τὴν μητέρα καὶ τὸν μαθητὴν παρεστῶτα ὃν ἠγάπα, λέγει τῇ μητρί, Γύναι, ἴδε υἱός σου. 26 {NEQ} When Jesus saw his mother {NEQ} standing there beside the disciple {RPT} he loved , he said to her , Dear woman , here is your {NEQ} son .
John.19:27 27εἶτα λέγει τῷ μαθητῇ, ̓Ίδε μήτηρ σου. καὶ ἀπ᾽ ἐκείνης τῆς ὥρας ἔλαβεν μαθητὴς αὐτὴν εἰς τὰ ἴδια. 27 And he said to this disciple , Here is your {NEQ} mother . And from then on this disciple took her into his home .
John.19:38 38μετὰ δὲ ταῦτα, ἠρώτησεν τὸν Πειλᾶτον, Ἰωσὴφ ἀπὸ Ἁριμαθαίας, ὢν μαθητὴς τοῦ Ἰησοῦ κεκρυμμένος δέ (διὰ τὸν φόβον τῶν Ἰουδαίων), ἵνα ἄρῃ τὸ σῶμα τοῦ Ἰησοῦ· καὶ ἐπέτρεψεν Πειλᾶτος, ἦλθεν οὖν καὶ ἦρεν τὸ σῶμα αὐτοῦ. 38 Afterward {NEQ} Joseph of Arimathea , {RPT} who had been a secret disciple of {NEQ} Jesus ( because he {NEQ} feared the Jewish leaders ) , asked {NEQ} Pilate for permission to take down {NEQ} Jesus' {NEQ} body . When {NEQ} Pilate gave permission , {NEQ} Joseph came and took the body away {RPT} .
John.20:2 2τρέχει οὖν καὶ ἔρχεται πρὸς Σίμωνα Πέτρον καὶ πρὸς τὸν ἄλλον μαθητήν, ὃν ἐφίλει Ἰησοῦς. καὶ λέγει αὐτοῖς, Ἦραν τὸν κύριον ἐκ τοῦ μνημείου, καὶ οὐκ οἴδαμεν ποῦ ἔθηκαν αὐτόν. 2 She ran {NEQ} and found Simon Peter and {RPT} the other disciple , the one whom {NEQ} Jesus loved . {NEQ} She said {RPT} , They have taken the Lord’s body out of the tomb , and we don’t know where they have put him !
John.20:3 3ἐξῆλθεν οὖν Πέτρος καὶ ἄλλος μαθητής. καὶ ἤρχοντο εἰς τὸ μνημεῖον. 3 {NEQ} {NEQ} Peter and the other disciple {NEQ} started out for the tomb .
John.20:4 4ἔτρεχον δὲ οἱ δύο ὁμοῦ, καὶ ἄλλος μαθητὴς προέδραμεν τάχιον τοῦ Πέτρου καὶ ἦλθεν πρῶτος εἰς τὸ μνημεῖον. 4 {NEQ} They were both running , but the other disciple outran {NEQ} Peter and reached the tomb first .
John.20:8 8τότε οὖν εἰσῆλθεν καὶ ἄλλος μαθητὴς ἐλθὼν πρῶτος εἰς τὸ μνημεῖον, καὶ εἶδεν καὶ ἐπίστευσεν— 8 Then the disciple who {RPT} had reached the tomb first also went in , and he saw and believed
John.20:10 10ἀπῆλθον οὖν πάλιν πρὸς αὑτοὺς οἱ μαθηταί. 10 Then they went home .
John.20:18 18ἔρχεται Μαριὰμ Μαγδαληνὴ ἀγγέλλουσα τοῖς μαθηταῖς ὅτι, Ἑώρακα τὸν κύριον· καὶ ταῦτα εἶπεν αὐτῇ. 18 Mary {NEQ} Magdalene found the disciples and told them , I have seen the Lord ! Then she gave them his message .
John.20:19 19οὔσης οὖν ὀψίας τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ τῇ μιᾷ σαββάτων, καὶ τῶν θυρῶν κεκλεισμένων ὅπου ἦσαν οἱ μαθηταὶ διὰ τὸν φόβον τῶν Ἰουδαίων. ἦλθεν Ἰησοῦς καὶ ἔστη εἰς τὸ μέσον καὶ λέγει αὐτοῖς, Εἰρήνη ὑμῖν. 19 {NEQ} {NEQ} That Sunday evening * the disciples were meeting {NEQ} behind locked {NEQ} doors {RPT} because they were afraid of the Jewish leaders . Suddenly , {NEQ} Jesus {NEQ} was standing there among them ! Peace be with you , {NEQ} he said {RPT} .
John.20:20 20καὶ τοῦτο εἰπών, ἔδειξεν τὰς χεῖρας καὶ τὴν πλευρὰν αὐτοῖς. ἐχάρησαν οὖν οἱ μαθηταὶ ἰδόντες τὸν κύριον. 20 {NEQ} {RPT} As he spoke , he showed them the wounds in his hands and his side . {NEQ} They were filled with joy when they saw the Lord !
John.20:25 25ἔλεγον οὖν αὐτῷ οἱ ἄλλοι μαθηταί, Ἑωράκαμεν τὸν κύριον. δὲ εἶπεν αὐτοῖς, Ἐὰν μὴ ἴδω ἐν ταῖς χερσὶν αὐτοῦ τὸν τύπον τῶν ἥλων καὶ βάλω τὸν δάκτυλόν μου εἰς τὸν τύπον τῶν ἥλων, καὶ βάλω μου τὴν χεῖρα εἰς τὴν πλευρὰν αὐτοῦ οὐ μὴ πιστεύσω. 25 {NEQ} They told him , We have seen the Lord ! But he replied {RPT} , I won’t believe it unless I see the {NEQ} nail wounds in his {NEQ} hands , {NEQ} put my {NEQ} fingers into them , and place my {NEQ} hand into the wound in his {NEQ} side .
John.20:26 26καὶ μεθ᾽ ἡμέρας ὀκτὼ πάλιν ἦσαν ἔσω οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ, καὶ Θωμᾶς μετ᾽ αὐτῶν. ἔρχεται Ἰησοῦς, τῶν θυρῶν κεκλεισμένων· καί, ἔστη εἰς τὸ μέσον. καὶ εἶπεν, Εἰρήνη ὑμῖν. 26 Eight days later the disciples {RPT} were together again , and this time Thomas was with them . The doors were locked ; but suddenly , as before , {NEQ} Jesus was standing among them . Peace be with you , {NEQ} he said .
John.20:30 30πολλὰ μὲν οὖν καὶ ἄλλα σημεῖα ἐποίησεν Ἰησοῦς ἐνώπιον τῶν μαθητῶν οὐκ ἔστιν γεγραμμένα ἐν τῷ βιβλίῳ τούτῳ. 30 {NEQ} The disciples saw {NEQ} Jesus do many other miraculous signs in addition to the ones recorded in this {NEQ} book .
John.21:1 1μετὰ ταῦτα, ἐφανέρωσεν ἑαυτὸν πάλιν Ἰησοῦς τοῖς μαθηταῖς ἐπὶ τῆς θαλάσσης τῆς Τιβεριάδος· ἐφανέρωσεν δὲ οὕτως. 21:1 Later , Jesus appeared again to the disciples beside the Sea of {NEQ} Galilee . * {NEQ} This is how it happened .
John.21:2 2ἦσαν ὁμοῦ— Σίμων Πέτρος, καὶ Θωμᾶς (ὁ λεγόμενος Δίδυμος), καὶ Ναθαναὴλ ἀπὸ Κανὰ τῆς Γαλιλαίας, καὶ οἱ τοῦ Ζεβεδαίου, καὶ ἄλλοι ἐκ τῶν μαθητῶν αὐτοῦ δύο. 2 Several of the disciples were there Simon Peter , {NEQ} Thomas ( nicknamed the Twin ) , * {NEQ} Nathanael {NEQ} from Cana in {NEQ} Galilee , {NEQ} the sons of {NEQ} Zebedee , and two other {NEQ} disciples {RPT} .
John.21:4 4πρωίας δὲ ἤδη γινομένης ἔστη Ἰησοῦς εἰς τὸν αἰγιαλόν, οὐ μέντοι ᾔδεισαν οἱ μαθηταὶ ὅτι Ἰησοῦς ἐστίν. 4 At dawn Jesus was standing on the beach , but the disciples couldn’t see {NEQ} who he was .
John.21:7 7λέγει οὖν μαθητὴς ἐκεῖνος ὃν ἠγάπα Ἰησοῦς τῷ Πέτρῳ, κύριός ἐστιν. Σίμων οὖν Πέτρος ἀκούσας ὅτι κύριός ἐστιν, τὸν ἐπενδύτην διεζώσατο (ἦν γὰρ γυμνός), καὶ ἔβαλεν ἑαυτὸν εἰς τὴν θάλασσαν. 7 Then the disciple {RPT} {NEQ} Jesus {RPT} loved said to {NEQ} Peter , It’s the Lord ! {NEQ} When Simon Peter heard that it was the Lord , he put on his tunic ( for he had stripped for work ) , {NEQ} jumped into the water , and headed to shore .
John.21:8 8οἱ δὲ ἄλλοι μαθηταὶ τῷ πλοιαρίῳ ἦλθον, οὐ γὰρ ἦσαν μακρὰν ἀπὸ τῆς γῆς ἀλλὰ ὡς ἀπὸ πηχῶν διακοσίων, σύροντες τὸ δίκτυον τῶν ἰχθύων. 8 {NEQ} The others stayed with the boat and pulled the loaded net to the shore , for they were only {NEQ} about a hundred yards * from {NEQ} shore .
John.21:12 12λέγει αὐτοῖς Ἰησοῦς, Δεῦτε ἀριστήσατε. οὐδεὶς δὲ ἐτόλμα τῶν μαθητῶν ἐξετάσαι αὐτόν, Σὺ τίς εἶ; εἰδότες ὅτι κύριός ἐστιν. 12 Now come and have some breakfast ! {NEQ} Jesus said {RPT} . {NEQ} None of the disciples dared to ask him , Who are you ? They knew {NEQ} it was the Lord .
John.21:14 14τοῦτο ἤδη τρίτον ἐφανερώθη Ἰησοῦς τοῖς μαθηταῖς ἐγερθεὶς ἐκ νεκρῶν. 14 This was the third time Jesus had appeared to his disciples since he had been raised from the dead .
John.21:20 20ἐπιστραφεὶς Πέτρος βλέπει τὸν μαθητὴν ὃν ἠγάπα Ἰησοῦς ἀκολουθοῦντα— ὃς καὶ ἀνέπεσεν ἐν τῷ δείπνῳ ἐπὶ τὸ στῆθος αὐτοῦ καὶ εἶπεν, Κύριε, τίς ἐστιν παραδιδούς σε; 20 {NEQ} Peter turned around and saw behind them the disciple {RPT} {NEQ} Jesus loved the one who {NEQ} had leaned over to Jesus during {NEQ} supper and asked , Lord , who will {NEQ} betray you ?
John.21:23 23ἐξῆλθεν οὖν οὗτος λόγος εἰς τοὺς ἀδελφοὺς ὅτι μαθητὴς ἐκεῖνος οὐκ ἀποθνῄσκει. οὐκ εἶπεν δὲ αὐτῷ Ἰησοῦς ὅτι οὐκ ἀποθνῄσκει, Ἀλλ᾽ ἐὰν αὐτὸν θέλω μένειν ἕως ἔρχομαι, τί πρὸς σέ; 23 So the rumor spread among the community of believers * that this {NEQ} disciple wouldn’t die . But that isn’t what {NEQ} Jesus said {RPT} at all . He only said , If I want him to remain alive until I return , what is that to you ?
John.21:24 24οὗτός ἐστιν μαθητὴς μαρτυρῶν περὶ τούτων καὶ γράψας ταῦτα. καὶ οἴδαμεν ὅτι ἀληθὴς αὐτοῦ μαρτυρία ἐστίν. 24 This {RPT} disciple is the one who testifies to these events and {RPT} has recorded them here . And we know that his {NEQ} account of these things is accurate .
Acts.6:1 1ἐν δὲ ταῖς ἡμέραις ταύταις πληθυνόντων τῶν μαθητῶν· ἐγένετο γογγυσμὸς τῶν Ἑλληνιστῶν πρὸς τοὺς Ἑβραίους, ὅτι παρεθεωροῦντο ἐν τῇ διακονίᾳ τῇ καθημερινῇ αἱ χῆραι αὐτῶν. 6:1 But as the believers * rapidly multiplied , there were rumblings of discontent . The Greek-speaking believers complained about the Hebrew-speaking believers , saying that their {NEQ} widows were being discriminated against in the {RPT} daily distribution of food .
Acts.6:2 2προσκαλεσάμενοι δὲ οἱ δώδεκα τὸ πλῆθος τῶν μαθητῶν. εἶπαν, Οὐκ ἀρεστόν ἐστιν ἡμᾶς καταλείψαντας τὸν λόγον τοῦ θεοῦ, διακονεῖν τραπέζαις. 2 So the Twelve called a meeting of all the believers . They said , We apostles should spend our time teaching the word of {NEQ} God , not running a food program .
Acts.6:7 7καὶ λόγος τοῦ θεοῦ ηὔξανεν. καὶ ἐπληθύνετο ἀριθμὸς τῶν μαθητῶν ἐν Ἰερουσαλὴμ σφόδρα, πολύς τε ὄχλος τῶν ἱερέων ὑπήκουον τῇ πίστει. 7 So {NEQ} God’s {NEQ} message continued to spread . {NEQ} The number of {NEQ} believers greatly increased in Jerusalem , and many of the Jewish priests were converted , too .
Acts.9:1 1 δέ, Σαῦλος ἔτι ἐμπνέων ἀπειλῆς καὶ φόνου εἰς τοὺς μαθητὰς τοῦ κυρίου· προσελθὼν τῷ ἀρχιερεῖ. 9:1 {NEQ} Meanwhile , {NEQ} Saul was uttering threats with every breath and was eager to kill the Lord’s {NEQ} followers . * So he went to the high priest .
Acts.9:10 10ἦν δέ τις μαθητὴς ἐν Δαμασκῷ ὀνόματι Ἁνανίας. καὶ εἶπεν πρὸς αὐτὸν ἐν ὁράματι κύριος, Ἁνανία. δὲ εἶπεν, Ἰδοὺ ἐγώ, κύριε. 10 Now there was a believer * in Damascus named Ananias . {NEQ} The Lord spoke to him in a vision , calling , Ananias ! Yes , Lord ! {NEQ} he replied .
Acts.9:19 19καὶ λαβὼν τροφὴν ἐνισχύθη. ἐγένετο δὲ μετὰ τῶν ἐν Δαμασκῷ μαθητῶν ἡμέρας τινάς. 19 Afterward he ate some food and regained his strength . Saul {NEQ} stayed with the believers in Damascus for a few days .
Acts.9:25 25λαβόντες δὲ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ νυκτὸς διὰ τοῦ τείχους καθῆκαν αὐτὸν χαλάσαντες ἐν σφυρίδι. 25 So during the night , some of the other believers * lowered him in a large basket through an opening in the city wall .
Acts.9:26 26παραγενόμενος δὲ εἰς Ἰερουσαλήμ, ἐπείραζεν κολλᾶσθαι τοῖς μαθηταῖς, καὶ πάντες ἐφοβοῦντο αὐτόν· μὴ πιστεύοντες ὅτι ἐστὶν μαθητής. 26 {NEQ} When Saul arrived in Jerusalem , he tried to meet with the believers , but they were all afraid of him . They did not believe {NEQ} he had truly become a believer !
Acts.9:38 38ἐγγὺς δὲ οὔσης Λύδδας τῇ Ἰόππῃ οἱ μαθηταὶ ἀκούσαντες ὅτι Πέτρος ἐστὶν ἐν αὐτῇ, ἀπέστειλαν δύο ἄνδρας πρὸς αὐτὸν παρακαλοῦντες, Μὴ ὀκνήσῃς διελθεῖν ἕως ἡμῶν. 38 But the believers had heard that Peter was nearby at Lydda {RPT} , so they sent two men to beg him , Please come as soon as possible !
Acts.11:26 26καὶ εὑρών, ἤγαγεν εἰς Ἀντιόχειαν. ἐγένετο δὲ αὐτοῖς καὶ ἐνιαυτὸν ὅλον