The Bible

Old Testament

New Testament

Give Us Feedback

διαμαρτύρομαι (diamartyromai, 1263)

Meanings

earnestly testifying, having testified, he may warn, he testified, I earnestly testify, I solemnly charge [you], testified, testifies, testifying, testifying about, to bear witness, to testify, we fully testified, you testified

Greek-English Concordance: 22 verses

  Greek (NLG) English (NLT)
Luke.16:28 28ἔχω γὰρ πέντε ἀδελφούς, ὅπως διαμαρτύρηται αὐτοῖς ἵνα μὴ καὶ αὐτοὶ ἔλθωσιν εἰς τὸν τόπον τοῦτον τῆς βασάνου. 28 For I have five brothers , and I want him to warn them so they don’t end up in this {NEQ} place of {NEQ} torment .
Acts.2:40 40ἑτέροις τε λόγοις πλείοσιν διεμαρτύρατο, καὶ παρεκάλει αὐτοὺς λέγων, Σώθητε ἀπὸ τῆς γενεᾶς τῆς σκολιᾶς ταύτης. 40 Then Peter continued preaching for a long time , {NEQ} strongly urging all his listeners , Save yourselves from this {RPT} crooked {RPT} generation !
Acts.8:25 25οἱ μὲν οὖν διαμαρτυράμενοι καὶ λαλήσαντες τὸν λόγον τοῦ κυρίου, ὑπέστρεφον εἰς Ἱεροσόλυμα. πολλάς τε κώμας τῶν Σαμαρειτῶν εὐηγγελίζοντο. 25 {NEQ} {NEQ} After testifying and preaching the word of the Lord in Samaria , Peter and John returned to Jerusalem . And they stopped in many {NEQ} Samaritan villages along the way to preach the Good News .
Acts.10:42 42καὶ παρήγγειλεν ἡμῖν κηρύξαι τῷ λαῷ καὶ διαμαρτύρασθαι ὅτι οὗτός ἐστιν ὡρισμένος ὑπὸ τοῦ θεοῦ κριτής— ζώντων καὶ νεκρῶν. 42 And he ordered us to preach everywhere and to testify that Jesus is the one appointed by {NEQ} God to be the judge of all the living and the dead .
Acts.18:5 5ὡς δὲ κατῆλθον ἀπὸ τῆς Μακεδονίας τε Σίλας καὶ Τιμόθεος, συνείχετο τῷ λόγῳ Παῦλος· διαμαρτυρόμενος τοῖς Ἰουδαίοις εἶναι τὸν Χριστὸν Ἰησοῦν. 5 And after {NEQ} {NEQ} Silas and {NEQ} Timothy came down from {NEQ} Macedonia , {NEQ} Paul spent all his time preaching the word . He testified to the Jews that Jesus was the Messiah .
Acts.20:21 21διαμαρτυρόμενος Ἰουδαίοις τε καὶ ̔Έλλησιν— τὴν εἰς θεὸν μετάνοιαν, καὶ πίστιν εἰς τὸν κύριον ἡμῶν Ἰησοῦν. 21 I have had one message for Jews and Greeks alike the necessity of {NEQ} repenting from sin and turning to God , and of having faith in our {NEQ} Lord Jesus .
Acts.20:23 23πλὴν ὅτι τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον κατὰ πόλιν διαμαρτύρεταί μοι λέγον ὅτι δεσμὰ καὶ θλίψεις με μένουσιν. 23 except that the {RPT} Holy Spirit tells me in city after city that jail and suffering lie ahead {RPT} .
Acts.20:24 24ἀλλ᾽ οὐδενὸς λόγου ποιοῦμαι τὴν ψυχὴν τιμίαν ἐμαυτῷ ὡς τελειῶσαι τὸν δρόμον μου καὶ τὴν διακονίαν ἣν ἔλαβον παρὰ τοῦ κυρίου Ἰησοῦ— διαμαρτύρασθαι τὸ εὐαγγέλιον τῆς χάριτος τοῦ θεοῦ. 24 But my life is worth nothing to me unless I use it for finishing {RPT} {NEQ} the work {RPT} assigned me by the Lord Jesus the work of telling others the Good News about the wonderful grace of {NEQ} God .
Acts.23:11 11τῇ δὲ ἐπιούσῃ νυκτὶ ἐπιστὰς αὐτῷ κύριος εἶπεν, Θάρσει· ὡς γὰρ διεμαρτύρω τὰ περὶ ἐμοῦ εἰς Ἰερουσαλήμ, οὕτω σε δεῖ καὶ εἰς Ῥώμην μαρτυρῆσαι. 11 {NEQ} That night the Lord appeared to Paul and said , Be encouraged , Paul . Just as you have been a witness to me here in Jerusalem , {RPT} you must preach the Good News in Rome as well .
Acts.28:23 23ταξάμενοι δὲ αὐτῷ ἡμέραν, ἦλθαν πρὸς αὐτὸν εἰς τὴν ξενίαν πλείονες· οἷς ἐξετίθετο διαμαρτυρόμενος τὴν βασιλείαν τοῦ θεοῦ πείθων τε αὐτοὺς περὶ τοῦ Ἰησοῦ· ἀπό τε τοῦ νόμου Μωυσέως καὶ τῶν προφητῶν, ἀπὸ πρωὶ ἕως ἑσπέρας. 23 So a time was set {RPT} , and on that day a large number of people came to Paul’s lodging . {RPT} He explained and testified about the Kingdom of {NEQ} God and tried to persuade them about {NEQ} Jesus from the Scriptures . Using the law of Moses and the books of the prophets , he spoke to them from morning until evening .
1Thes.4:6 6τὸ μὴ ὑπερβαίνειν καὶ πλεονεκτεῖν ἐν τῷ πράγματι τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ, διότι ἔκδικος κύριος περὶ πάντων τούτων, καθὼς καὶ προείπαμεν ὑμῖν καὶ διεμαρτυράμεθα. 6 {NEQ} Never harm or cheat a Christian brother in this matter by violating his wife ,  *  for the Lord avenges all such sins , as we have solemnly warned you before .
1Tim.5:21 21διαμαρτύρομαι ἐνώπιον τοῦ θεοῦ καὶ Χριστοῦ Ἰησοῦ καὶ τῶν ἐκλεκτῶν ἀγγέλων ἵνα ταῦτα φυλάξῃς χωρὶς προκρίματος μηδὲν ποιῶν κατὰ πρόσκλισιν. 21 I solemnly command you in the presence of {NEQ} God and Christ Jesus and the highest angels to obey these instructions without taking sides or showing favoritism to anyone .
2Tim.2:14 14ταῦτα ὑπομίμνησκε, διαμαρτυρόμενος ἐνώπιον τοῦ θεοῦ μὴ λογομαχεῖν· ἐπ᾽ οὐδὲν χρήσιμον, ἐπὶ καταστροφῇ τῶν ἀκουόντων. 14 Remind everyone about these things , and command them in {NEQ} God’s presence to stop fighting over words . Such arguments are useless , and they can ruin those who hear them .
2Tim.4:1 1διαμαρτύρομαι ἐνώπιον τοῦ θεοῦ καὶ Χριστοῦ Ἰησοῦ— τοῦ μέλλοντος κρίνειν ζῶντας καὶ νεκροὺς καὶ τὴν ἐπιφάνειαν αὐτοῦ καὶ τὴν βασιλείαν αὐτοῦ· 4:1 I solemnly urge you in the presence of {NEQ} God and Christ Jesus , who will someday judge the living and the dead when he {NEQ} appears to set up {NEQ} his {NEQ} Kingdom :
Heb.2:6 6διεμαρτύρατο δέ πού τις λέγων, Τί ἐστιν ἄνθρωπος ὅτι μιμνήσκῃ αὐτοῦ, υἱὸς ἀνθρώπου ὅτι ἐπισκέπτῃ αὐτόν; 6 For in one place the Scriptures say , What are mere mortals that you should think about them , or a son of man  *  that you should care for him ?