The Bible

Old Testament

New Testament

Give Us Feedback

μαρτυρία (martyria, 3141)

Meanings

[a] witness, of [a] witness, testimonies, testimony, witness

Greek-English Concordance: 37 verses

  Greek (NLG) English (NLT)
Mark.14:55 55οἱ δὲ ἀρχιερεῖς καὶ ὅλον τὸ συνέδριον ἐζήτουν κατὰ τοῦ Ἰησοῦ μαρτυρίαν εἰς τὸ θανατῶσαι αὐτόν. καὶ οὐχ ηὕρισκον. 55 Inside , the leading priests and the entire high council * were trying to find evidence against {NEQ} Jesus , so they could put him to death . But they couldn’t find any .
Mark.14:56 56πολλοὶ γὰρ ἐψευδομαρτύρουν κατ᾽ αὐτοῦ, καὶ ἴσαι αἱ μαρτυρίαι οὐκ ἦσαν. 56 {NEQ} Many false witnesses spoke against him , but they contradicted each other .
Mark.14:59 59καὶ οὐδὲ οὕτως ἴση ἦν μαρτυρία αὐτῶν. 59 But even then they didn’t get their stories straight !
Luke.22:71 71οἱ δὲ εἶπαν, Τί ἔτι ἔχομεν μαρτυρίας χρείαν; αὐτοὶ γὰρ ἠκούσαμεν ἀπὸ τοῦ στόματος αὐτοῦ. 71 Why do we need other witnesses ? {NEQ} they said . {NEQ} We ourselves heard him say it .
John.1:7 7οὗτος ἦλθεν εἰς μαρτυρίαν ἵνα μαρτυρήσῃ περὶ τοῦ φωτός ἵνα πάντες πιστεύσωσιν δι᾽ αὐτοῦ. 7 {RPT} {RPT} to tell about the light so that everyone might believe because of his testimony .
John.1:19 19καὶ αὕτη ἐστὶν μαρτυρία τοῦ Ἰωάνου ὅτε ἀπέστειλαν πρὸς αὐτὸν οἱ Ἰουδαῖοι ἐξ Ἱεροσολύμων ἱερεῖς καὶ Λευείτας ἵνα ἐρωτήσωσιν αὐτόν, Σὺ τίς εἶ; 19 {NEQ} This was {NEQ} John’s {NEQ} testimony when the Jewish leaders sent {RPT} {RPT} priests and Temple assistants * from Jerusalem to ask John , Who are you ?
John.3:11 11ἀμὴν ἀμὴν λέγω σοι, ὅτι οἴδαμεν λαλοῦμεν καὶ ἑωράκαμεν μαρτυροῦμεν, καὶ τὴν μαρτυρίαν ἡμῶν οὐ λαμβάνετε. 11 I assure you , {NEQ} we tell you what we know and {RPT} have seen {RPT} , and yet you won’t believe our {NEQ} testimony .
John.3:32 32 ἑώρακεν καὶ ἤκουσεν τοῦτο μαρτυρεῖ, καὶ τὴν μαρτυρίαν αὐτοῦ οὐδεὶς λαμβάνει. 32 {RPT} He testifies about what he has seen and heard , but how few believe {NEQ} what he tells them !
John.3:33 33 λαβὼν αὐτοῦ τὴν μαρτυρίαν ἐσφράγισεν ὅτι θεὸς ἀληθής ἐστιν. 33 Anyone who accepts his {NEQ} testimony can affirm that {NEQ} God is true .
John.5:31 31ἐὰν ἐγὼ μαρτυρῶ περὶ ἐμαυτοῦ, μαρτυρία μου οὐκ ἔστιν ἀληθής· 31 If I were to testify on my own behalf , my {NEQ} testimony would not be valid .
John.5:32 32ἄλλος ἐστὶν μαρτυρῶν περὶ ἐμοῦ, καὶ οἶδα ὅτι ἀληθής ἐστιν μαρτυρία ἣν μαρτυρεῖ περὶ ἐμοῦ. 32 But someone else is also {NEQ} testifying about me , and I assure you that everything {RPT} he says about me is true .
John.5:34 34ἐγὼ δὲ οὐ παρὰ ἀνθρώπου τὴν μαρτυρίαν λαμβάνω, ἀλλὰ ταῦτα λέγω ἵνα ὑμεῖς σωθῆτε. 34 Of course , I have no need of human {NEQ} witnesses , but I say these things so you might be saved .
John.5:36 36ἐγὼ δὲ ἔχω τὴν μαρτυρίαν μείζω τοῦ Ἰωάνου— τὰ γὰρ ἔργα δέδωκέν μοι πατήρ— ἵνα τελειώσω αὐτά. αὐτὰ τὰ ἔργα ποιῶ μαρτυρεῖ περὶ ἐμοῦ, ὅτι πατήρ με ἀπέσταλκεν. 36 But I have a greater witness than {NEQ} John my teachings and my miracles . {NEQ} {RPT} {RPT} The Father gave me these {NEQ} {NEQ} works {RPT} {RPT} to accomplish {RPT} , and they prove {RPT} that he sent me .
John.8:13 13εἶπον οὖν αὐτῷ οἱ Φαρισαῖοι, Σὺ περὶ σεαυτοῦ μαρτυρεῖς· μαρτυρία σου οὐκ ἔστιν ἀληθής. 13 {NEQ} The Pharisees replied {RPT} , You are making those claims about yourself ! Such {NEQ} testimony is not valid .
John.8:14 14ἀπεκρίθη Ἰησοῦς καὶ εἶπεν αὐτοῖς, Κἂν ἐγὼ μαρτυρῶ περὶ ἐμαυτοῦ ἀληθής ἐστιν μαρτυρία μου. ὅτι οἶδα πόθεν ἦλθον καὶ ποῦ ὑπάγω, ὑμεῖς δὲ οὐκ οἴδατε πόθεν ἔρχομαι ποῦ ὑπάγω. 14 Jesus told them , These {NEQ} claims are valid even though I make them about myself . For I know where I came from and where I am going , but you don’t know this about me .
John.8:17 17καὶ ἐν τῷ νόμῳ δὲ τῷ ὑμετέρῳ γέγραπται ὅτι δύο ἀνθρώπων μαρτυρία ἀληθής ἐστιν. 17 {NEQ} {NEQ} {NEQ} {RPT} Your own {RPT} law says that if two people agree about something , their witness is accepted as fact . * 
John.19:35 35(καὶ ἑωρακὼς μεμαρτύρηκεν· καὶ ἀληθινὴ αὐτοῦ ἐστὶν μαρτυρία καὶ ἐκεῖνος οἶδεν ὅτι ἀληθῆ λέγει ἵνα καὶ ὑμεῖς πιστεύσητε.) 35 ( {NEQ} This report is from an eyewitness giving an {NEQ} accurate {RPT} account . {NEQ} {RPT} {NEQ} {NEQ} He speaks the truth so that you also can believe . * )
John.21:24 24οὗτός ἐστιν μαθητὴς μαρτυρῶν περὶ τούτων καὶ γράψας ταῦτα. καὶ οἴδαμεν ὅτι ἀληθὴς αὐτοῦ μαρτυρία ἐστίν. 24 This {RPT} disciple is the one who testifies to these events and {RPT} has recorded them here . And we know that his {NEQ} account of these things is accurate .
Acts.22:18 18καὶ ἰδεῖν αὐτὸν λέγοντά μοι, Σπεῦσον καὶ ἔξελθε ἐν τάχει ἐξ Ἰερουσαλήμ, διότι οὐ παραδέξονταί σου μαρτυρίαν περὶ ἐμοῦ. 18 {NEQ} I saw a vision of Jesus * saying to me , Hurry ! {NEQ} Leave {RPT} Jerusalem , for the people here won’t accept your testimony about me .
1Tim.3:7 7δεῖ δὲ καί, μαρτυρίαν καλὴν ἔχειν ἀπὸ τῶν ἔξωθεν, ἵνα μὴ εἰς ὀνειδισμὸν ἐμπέσῃ καὶ παγίδα τοῦ διαβόλου. 7 Also , people outside the church must speak well of him so that he will not be disgraced and fall into the devil’s trap .
Titus.1:13 13 μαρτυρία αὕτη ἐστὶν ἀληθής. δι᾽ ἣν αἰτίαν ἔλεγχε αὐτοὺς ἀποτόμως ἵνα ὑγιαίνωσιν ἐν τῇ πίστει. 13 This is true . So reprimand them sternly to make them strong in the faith .
1Jn.5:9 9εἰ τὴν μαρτυρίαν τῶν ἀνθρώπων λαμβάνομεν, μαρτυρία τοῦ θεοῦ μείζων ἐστίν· ὅτι αὕτη ἐστὶν μαρτυρία τοῦ θεοῦ ὅτι μεμαρτύρηκεν περὶ τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ. 9 Since we believe {NEQ} human {NEQ} testimony , {NEQ} {NEQ} {NEQ} surely we can believe the greater testimony that comes from {NEQ} God {RPT} {RPT} {RPT} {RPT} . And God has testified about his {NEQ} Son .
1Jn.5:10 10 πιστεύων εἰς τὸν υἱὸν τοῦ θεοῦ ἔχει τὴν μαρτυρίαν ἐν αὑτῷ· μὴ πιστεύων τῷ θεῷ ψεύστην πεποίηκεν αὐτόν ὅτι οὐ πεπίστευκεν εἰς τὴν μαρτυρίαν ἣν μεμαρτύρηκεν θεὸς περὶ τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ. 10 All who believe in the Son of {NEQ} God know in their hearts that this testimony is true . Those who don’t believe this are actually calling {NEQ} God a liar {RPT} because they don’t believe what {RPT} {NEQ} God has testified about his {NEQ} Son .
1Jn.5:11 11καὶ αὕτη ἐστὶν μαρτυρία· ὅτι ζωὴν αἰώνιον ἔδωκεν θεὸς ἡμῖν, καὶ αὕτη ζωὴ ἐν τῷ υἱῷ αὐτοῦ ἐστίν. 11 And this is what God has testified : {NEQ} He has given us eternal life , and this {NEQ} life is in his {NEQ} Son .
3Jn.1:12 12Δημητρίῳ μεμαρτύρηται ὑπὸ πάντων καὶ ὑπὸ αὐτῆς τῆς ἀληθείας. καὶ ἡμεῖς δὲ μαρτυροῦμεν, καὶ οἶδας ὅτι μαρτυρία ἡμῶν ἀληθής ἐστιν. 12 Everyone speaks highly of Demetrius , as does the truth itself . {NEQ} We ourselves {NEQ} can say the same for him , and you know {NEQ} we {NEQ} speak the truth .
Rev.1:2 2ὃς ἐμαρτύρησεν τὸν λόγον τοῦ θεοῦ καὶ τὴν μαρτυρίαν Ἰησοῦ Χριστοῦ, ὅσα εἶδεν. 2 who faithfully reported everything he saw . This is his report of the word of {NEQ} God and the testimony of Jesus Christ .
Rev.1:9 9ἐγώ, Ἰωάνης, ἀδελφὸς ὑμῶν καὶ συνκοινωνὸς ἐν τῇ θλίψει καὶ βασιλείᾳ καὶ ὑπομονῇ ἐν Ἰησοῦ. ἐγενόμην ἐν τῇ νήσῳ τῇ καλουμένῃ Πάτμῳ διὰ τὸν λόγον τοῦ θεοῦ καὶ τὴν μαρτυρίαν Ἰησοῦ. 9 I , John , am your {NEQ} brother and your partner in {NEQ} suffering and in God’s Kingdom and in the patient endurance to which Jesus calls us . I was exiled to the island of {RPT} Patmos for preaching the word of {NEQ} God and for my testimony about Jesus .
Rev.6:9 9καὶ ὅτε ἤνοιξεν τὴν πέμπτην σφραγῖδα, εἶδον ὑποκάτω τοῦ θυσιαστηρίου τὰς ψυχὰς τῶν ἐσφαγμένων διὰ τὸν λόγον τοῦ θεοῦ καὶ διὰ τὴν μαρτυρίαν ἣν εἶχον. 9 When the Lamb broke the fifth seal , I saw under the altar the souls of all who had been martyred for the word of {NEQ} God and for being faithful in their testimony {RPT} .
Rev.11:7 7καὶ ὅταν τελέσωσιν τὴν μαρτυρίαν αὐτῶν, τὸ θηρίον τὸ ἀναβαῖνον ἐκ τῆς ἀβύσσου ποιήσει μετ᾽ αὐτῶν πόλεμον, καὶ νικήσει αὐτοὺς καὶ ἀποκτενεῖ αὐτούς. 7 {NEQ} When they complete their {NEQ} testimony , the beast that comes up out of the bottomless pit * will declare war against them , and he will conquer them and kill them .
Rev.12:11 11καὶ αὐτοὶ ἐνίκησαν αὐτὸν διὰ τὸ αἷμα τοῦ ἀρνίου καὶ διὰ τὸν λόγον τῆς μαρτυρίας αὐτῶν· καὶ οὐκ ἠγάπησαν τὴν ψυχὴν αὐτῶν ἄχρι θανάτου. 11 And they have defeated him by the blood of the Lamb and by their testimony . And they did not love their {NEQ} lives so much that they were afraid to die .
Rev.12:17 17καὶ ὠργίσθη δράκων ἐπὶ τῇ γυναικὶ καὶ ἀπῆλθεν ποιῆσαι πόλεμον μετὰ τῶν λοιπῶν τοῦ σπέρματος αὐτῆς— τῶν τηρούντων τὰς ἐντολὰς τοῦ θεοῦ καὶ ἐχόντων τὴν μαρτυρίαν Ἰησοῦ. 17 And the dragon was angry at the woman and declared war against the rest of her {NEQ} children all who keep {NEQ} God’s {NEQ} commandments and maintain their testimony for Jesus .
Rev.19:10 10καὶ ἔπεσα ἔμπροσθεν τῶν ποδῶν αὐτοῦ προσκυνῆσαι αὐτῷ, καὶ λέγει μοι, ̔Όρα, μή· σύνδουλός σού εἰμι, καὶ τῶν ἀδελφῶν σου τῶν ἐχόντων τὴν μαρτυρίαν Ἰησοῦ· τῷ θεῷ προσκύνησον· γὰρ μαρτυρία Ἰησοῦ ἐστὶν τὸ πνεῦμα τῆς προφητείας. 10 Then I fell down at his {NEQ} feet to worship him , but he said {RPT} , No , don’t worship me . I am a servant of God , just like you and your {RPT} brothers and sisters * who testify about their faith in Jesus . Worship only {NEQ} God . For the essence of {NEQ} prophecy is to give a clear witness for Jesus . * 
Rev.20:4 4καὶ εἶδον θρόνους, καὶ ἐκάθισαν ἐπ᾽ αὐτοὺς καὶ κρίμα ἐδόθη αὐτοῖς· καὶ τὰς ψυχὰς τῶν πεπελεκισμένων διὰ τὴν μαρτυρίαν Ἰησοῦ καὶ διὰ τὸν λόγον τοῦ θεοῦ· καὶ οἵτινες οὐ προσεκύνησαν τὸ θηρίον οὐδὲ τὴν εἰκόνα αὐτοῦ, καὶ οὐκ ἔλαβον τὸ χάραγμα ἐπὶ τὸ μέτωπον καὶ ἐπὶ τὴν χεῖρα αὐτῶν. καὶ ἔζησαν, καὶ ἐβασίλευσαν μετὰ τοῦ Χριστοῦ χίλια ἔτη. 4 Then I saw thrones , and the people sitting on them {NEQ} had been given the authority to judge {RPT} . And I saw the souls of those who had been beheaded for their testimony about Jesus and for proclaiming the word of {NEQ} God . {NEQ} They had not worshiped the beast or his {NEQ} statue , nor accepted his mark on their {NEQ} forehead or {RPT} their {NEQ} hands . {NEQ} They all came to life again , and they reigned with {NEQ} Christ for a thousand years .