The Bible

Old Testament

New Testament

Give Us Feedback

μέλλω (mello, 3195)

Meanings

about, about to be, am about, are about, are you about, being about, coming, coming one, do you intend [to do], he is about, he was about, I am about, I was about, I will intend, intending, is about, it is about, of the coming, one coming, they are about, they were about, to be about, to intend, was about, we are about, were about, you are about, you are destined

Greek-English Concordance: 103 verses

  Greek (NLG) English (NLT)
Matt.2:13 13ἀναχωρησάντων δὲ αὐτῶν, ἰδοὺ ἄγγελος κυρίου φαίνεται κατ᾽ ὄναρ τῷ Ἰωσήφ. λέγων, Ἐγερθεὶς παράλαβε τὸ παιδίον καὶ τὴν μητέρα αὐτοῦ καὶ φεῦγε εἰς Αἴγυπτον. καὶ ἴσθι ἐκεῖ ἕως ἂν εἴπω σοι, μέλλει γὰρ Ἡρῴδης ζητεῖν τὸ παιδίον τοῦ ἀπολέσαι αὐτό. 13 {NEQ} After the wise men were gone , {NEQ} an angel of the Lord appeared to {NEQ} Joseph in a dream . Get up ! {NEQ} Flee to Egypt with the child and his {NEQ} mother , the angel said . {NEQ} Stay there until I tell you to return , because Herod is going to search for the child {NEQ} to kill him .
Matt.3:7 7ἰδὼν δὲ πολλοὺς τῶν Φαρισαίων καὶ Σαδδουκαίων ἐρχομένους ἐπὶ τὸ βάπτισμα αὐτοῦ, εἶπεν αὐτοῖς, Γεννήματα ἐχιδνῶν. τίς ὑπέδειξεν ὑμῖν φυγεῖν ἀπὸ τῆς μελλούσης ὀργῆς; 7 But when he saw many {NEQ} Pharisees and Sadducees coming to watch him {NEQ} baptize , * he denounced them . You brood of snakes ! he exclaimed . Who warned you to flee God’s {NEQ} coming wrath ?
Matt.11:14 14καὶ εἰ θέλετε δέξασθαι, αὐτός ἐστιν Ἠλείας, μέλλων ἔρχεσθαι. 14 And if you are willing to accept what I say , he is Elijah , the one the prophets said would come . * 
Matt.12:32 32καὶ ὃς ἐὰν εἴπῃ λόγον κατὰ τοῦ υἱοῦ τοῦ ἀνθρώπου ἀφεθήσεται αὐτῷ, ὃς δ᾽ ἂν εἴπῃ κατὰ τοῦ πνεύματος τοῦ ἁγίου οὐκ ἀφεθήσεται αὐτῷ, οὔτε ἐν τούτῳ τῷ αἰῶνι οὔτε ἐν τῷ μέλλοντι. 32 {NEQ} Anyone who speaks against the Son of {NEQ} Man can be forgiven {RPT} , but anyone who speaks against the {RPT} Holy Spirit will never be forgiven {RPT} , either in this {NEQ} world or in the world to come .
Matt.16:27 27μέλλει γὰρ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἔρχεσθαι ἐν τῇ δόξῃ τοῦ πατρὸς αὐτοῦ μετὰ τῶν ἀγγέλων αὐτοῦ καὶ τότε ἀποδώσει ἑκάστῳ κατὰ τὴν πρᾶξιν αὐτοῦ. 27 For the Son of {NEQ} Man will come with his {NEQ} angels in the glory of his {NEQ} Father and {NEQ} will judge all people according to their {NEQ} deeds .
Matt.17:12 12λέγω δὲ ὑμῖν, ὅτι Ἠλείας ἤδη ἦλθεν, καὶ οὐκ ἐπέγνωσαν αὐτόν, ἀλλὰ ἐποίησαν ἐν αὐτῷ ὅσα ἠθέλησαν. οὕτως καὶ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου μέλλει πάσχειν ὑπ᾽ αὐτῶν. 12 But I tell you , {NEQ} Elijah has already come , but he wasn’t recognized , and they chose to abuse him . And in the same way they will also make the Son of {NEQ} Man suffer .
Matt.17:22 22συστρεφομένων δὲ αὐτῶν ἐν τῇ Γαλιλαίᾳ, εἶπεν αὐτοῖς Ἰησοῦς, Μέλλει υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου παραδίδοσθαι εἰς χεῖρας ἀνθρώπων. 22 {NEQ} After they gathered again in {NEQ} Galilee , {NEQ} Jesus told them , The Son of {NEQ} Man is going to be betrayed into the hands of his enemies .
Matt.20:22 22ἀποκριθεὶς δὲ Ἰησοῦς εἶπεν, Οὐκ οἴδατε τί αἰτεῖσθε. δύνασθε πιεῖν τὸ ποτήριον ἐγὼ μέλλω πίνειν; λέγουσιν αὐτῷ, Δυνάμεθα. 22 But {NEQ} Jesus answered by saying to them , You don’t know what you are asking ! Are you able to drink from the bitter cup of suffering {NEQ} I am about to drink ? Oh yes , they replied {RPT} , we are able !
Matt.24:6 6μελλήσετε δὲ ἀκούειν πολέμους καὶ ἀκοὰς πολέμων, ὁρᾶτε μὴ θροεῖσθε· δεῖ γὰρ γενέσθαι, ἀλλ᾽ οὔπω ἐστὶν τὸ τέλος. 6 And you will hear of wars and threats of wars , but don’t panic . Yes , these things must take place , but the end won’t follow immediately .
Mark.10:32 32ἦσαν δὲ ἐν τῇ ὁδῷ ἀναβαίνοντες εἰς Ἱεροσόλυμα, καὶ ἦν προάγων αὐτοὺς Ἰησοῦς. καὶ ἐθαμβοῦντο, οἱ δὲ ἀκολουθοῦντες ἐφοβοῦντο. καὶ παραλαβὼν πάλιν τοὺς δώδεκα, ἤρξατο αὐτοῖς λέγειν τὰ μέλλοντα αὐτῷ συμβαίνειν. 32 They were now on the way up to Jerusalem , and {NEQ} Jesus was walking ahead of them . {NEQ} The disciples were filled with awe , and the people following behind were overwhelmed with fear . {NEQ} Taking the twelve disciples aside , Jesus once more began to describe {RPT} everything that was about to happen to him .
Mark.13:4 4Εἰπὸν ἡμῖν πότε ταῦτα ἔσται; καὶ τί τὸ σημεῖον ὅταν μέλλῃ ταῦτα συντελεῖσθαι πάντα; 4 Tell us , when will all this happen ? {NEQ} What {NEQ} sign will show us that these things are about to be fulfilled ?
Luke.3:7 7ἔλεγεν οὖν, τοῖς ἐκπορευομένοις ὄχλοις βαπτισθῆναι ὑπ᾽ αὐτοῦ, Γεννήματα ἐχιδνῶν. τίς ὑπέδειξεν ὑμῖν φυγεῖν ἀπὸ τῆς μελλούσης ὀργῆς; 7 {NEQ} When the crowds came to John for baptism , he said , You brood of snakes ! Who warned you to flee God’s {NEQ} coming wrath ?
Luke.7:2 2ἑκατοντάρχου δέ τινος δοῦλος κακῶς ἔχων ἤμελλεν τελευτᾶν ὃς ἦν αὐτῷ ἔντιμος. 2 At that time the highly valued {RPT} {NEQ} {RPT} slave of a Roman officer * was sick and near death .
Luke.9:31 31οἳ ὀφθέντες ἐν δόξῃ· ἔλεγον τὴν ἔξοδον αὐτοῦ, ἣν ἤμελλεν πληροῦν ἐν Ἰερουσαλήμ. 31 They were glorious to see . And they were speaking about his {NEQ} exodus from this world , which was about to be fulfilled in Jerusalem .
Luke.9:44 44Θέσθε ὑμεῖς εἰς τὰ ὦτα ὑμῶν τοὺς λόγους τούτους. γὰρ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου μέλλει παραδίδοσθαι εἰς χεῖρας ἀνθρώπων. 44 {RPT} Listen to me and remember {RPT} what I say . {NEQ} The Son of {NEQ} Man is going to be betrayed into the hands of his enemies .
Luke.10:1 1μετὰ δὲ ταῦτα ἀνέδειξεν κύριος ἑτέρους ἑβδομήκοντα δύο καὶ ἀπέστειλεν αὐτοὺς ἀνὰ δύο δύο πρὸ προσώπου αὐτοῦ εἰς πᾶσαν πόλιν καὶ τόπον οὗ ἤμελλεν αὐτὸς ἔρχεσθαι. 10:1 The Lord now {NEQ} chose seventy-two * other disciples and sent them ahead {RPT} in pairs to all the towns and places he {RPT} planned to visit .
Luke.19:4 4καὶ προδραμὼν εἰς τὸ ἔμπροσθεν ἀνέβη ἐπὶ συκομορέαν ἵνα ἴδῃ αὐτόν, ὅτι ἐκείνης ἤμελλεν διέρχεσθαι. 4 So he ran ahead and climbed a sycamore-fig tree beside the road , {RPT} {RPT} {RPT} for Jesus was going to pass that way .
Luke.19:11 11ἀκουόντων δὲ αὐτῶν ταῦτα· προσθεὶς εἶπεν παραβολήν, διὰ τὸ ἐγγὺς εἶναι Ἰερουσαλὴμ αὐτόν, καὶ δοκεῖν αὐτοὺς ὅτι παραχρῆμα μέλλει βασιλεία τοῦ θεοῦ ἀναφαίνεσθαι. 11 The crowd {NEQ} was listening to everything Jesus said . And because he was nearing Jerusalem , {NEQ} he told them a story {NEQ} {RPT} to correct the impression that the Kingdom of {NEQ} God would begin right away .
Luke.21:7 7ἐπηρώτησαν δὲ αὐτὸν λέγοντες, Διδάσκαλε, πότε οὖν ταῦτα ἔσται; καὶ τί τὸ σημεῖον ὅταν μέλλῃ ταῦτα γίνεσθαι; 7 Teacher , they asked {NEQ} {RPT} , {NEQ} when will all this happen ? {NEQ} What {NEQ} sign will show us that these things are about to take place ?
Luke.21:36 36ἀγρυπνεῖτε δὲ ἐν παντὶ καιρῷ· δεόμενοι ἵνα κατισχύσητε ἐκφυγεῖν ταῦτα πάντα τὰ μέλλοντα γίνεσθαι καὶ σταθῆναι ἔμπροσθεν τοῦ υἱοῦ τοῦ ἀνθρώπου. 36 {NEQ} Keep alert at all times . And pray that you might be strong enough to escape these {NEQ} coming horrors and stand before the Son of {NEQ} Man .
Luke.22:23 23καὶ αὐτοὶ ἤρξαντο συζητεῖν πρὸς ἑαυτοὺς τὸ τίς ἄρα εἴη ἐξ αὐτῶν τοῦτο μέλλων πράσσειν. 23 {NEQ} The disciples began to ask each other which {NEQ} of them would {NEQ} ever do such a thing .
Luke.24:21 21ἡμεῖς δὲ ἠλπίζομεν ὅτι αὐτός ἐστιν μέλλων λυτροῦσθαι τὸν Ἰσραήλ· ἀλλά γε καὶ σὺν πᾶσιν τούτοις τρίτην ταύτην ἡμέραν ἄγει ἀφ᾽ οὗ ταῦτα ἐγένετο. 21 {NEQ} We had hoped {NEQ} he was the Messiah who had come to rescue {NEQ} Israel . {NEQ} {NEQ} {NEQ} {NEQ} This all happened three days {RPT} ago .
John.4:47 47οὗτος ἀκούσας ὅτι Ἰησοῦς ἥκει ἐκ τῆς Ἰουδαίας εἰς τὴν Γαλιλαίαν, ἀπῆλθεν πρὸς αὐτόν. καὶ ἠρώτα ἵνα καταβῇ καὶ ἰάσηται αὐτοῦ τὸν υἱόν, ἤμελλεν γὰρ ἀποθνῄσκειν. 47 When he heard that Jesus had come from {NEQ} Judea to {NEQ} Galilee , he went and begged Jesus to come to Capernaum {NEQ} to heal his {NEQ} son , {NEQ} who was about to die .
John.6:6 6τοῦτο δὲ ἔλεγεν πειράζων αὐτόν, αὐτὸς γὰρ ᾔδει τί ἔμελλεν ποιεῖν. 6 {NEQ} {RPT} {NEQ} He was testing Philip , for he already knew what he was going to do .
John.6:15 15Ἰησοῦς οὖν γνοὺς ὅτι μέλλουσιν ἔρχεσθαι καὶ ἁρπάζειν αὐτὸν ἵνα ποιήσωσιν βασιλέα, ἀνεχώρησεν πάλιν εἰς τὸ ὄρος αὐτὸς μόνος. 15 {NEQ} When Jesus saw that they were ready to force him to be their king , he slipped away {NEQ} into the hills by himself .
John.6:71 71ἔλεγεν δὲ τὸν Ἰούδαν, Σίμωνος Ἰσκαριώτου, οὗτος γὰρ ἔμελλεν παραδιδόναι αὐτόν, εἷς ἐκ τῶν δώδεκα. 71 {NEQ} He was speaking of {NEQ} Judas , son of Simon Iscariot , {NEQ} one of the Twelve , who would later betray him .
John.7:35 35εἶπον οὖν οἱ Ἰουδαῖοι πρὸς ἑαυτούς, Ποῦ οὗτος μέλλει πορεύεσθαι ὅτι ἡμεῖς οὐχ εὑρήσομεν αὐτόν; μὴ εἰς τὴν διασπορὰν τῶν Ἑλλήνων μέλλει πορεύεσθαι καὶ διδάσκειν τοὺς ̔Έλληνας; 35   The Jewish leaders were puzzled by this statement . Where is he planning to go {NEQ} {RPT} {RPT} {RPT} {RPT} ? {NEQ} they asked . Is he thinking of leaving the country and going to the Jews in other lands ? * Maybe he will even teach the Greeks !
John.7:39 39(τοῦτο δὲ εἶπεν περὶ τοῦ πνεύματος, οὗ ἔμελλον λαμβάνειν οἱ πιστεύσαντες εἰς αὐτόν· οὔπω γὰρ ἦν πνεῦμα δεδομένον, ὅτι Ἰησοῦς οὔπω ἐδοξάσθη.) 39 ( {NEQ} When he said living water , he was speaking of the Spirit , who would be given to everyone believing in him . But the Spirit had not yet been given , * because Jesus had not yet entered into his glory . )
John.11:51 51τοῦτο δὲ ἀφ᾽ ἑαυτοῦ οὐκ εἶπεν· ἀλλὰ ἀρχιερεὺς ὢν τοῦ ἐνιαυτοῦ ἐκείνου ἐπροφήτευσεν ὅτι ἔμελλεν Ἰησοῦς ἀποθνῄσκειν ὑπὲρ τοῦ ἔθνους. 51 {NEQ} He did not say this on his own ; {NEQ} as high priest at that {NEQ} time he was led to prophesy that Jesus would die for the entire nation .
John.12:4 4λέγει δὲ Ἰούδας Ἰσκαριώτης εἷς τῶν μαθητῶν αὐτοῦ, μέλλων αὐτὸν παραδιδόναι, 4 But Judas {NEQ} Iscariot , the disciple who would {RPT} soon betray him , said ,
John.12:33 33τοῦτο δὲ ἔλεγεν σημαίνων ποίῳ θανάτῳ ἤμελλεν ἀποθνῄσκειν. 33 {NEQ} He said this to indicate how he was going to die .
John.14:22 22λέγει αὐτῷ Ἰούδας, (οὐχ Ἰσκαριώτης), Κύριε, τί γέγονεν ὅτι ἡμῖν μέλλεις ἐμφανίζειν σεαυτὸν καὶ οὐχὶ τῷ κόσμῳ; 22 Judas ( not Judas Iscariot , but the other disciple with that name ) said to him , Lord , why {NEQ} are you going to reveal yourself only to us and not to the world at large ?
John.18:32 32(ἵνα λόγος τοῦ Ἰησοῦ πληρωθῇ ὃν εἶπεν σημαίνων ποίῳ θανάτῳ ἤμελλεν ἀποθνῄσκειν.) 32 ( {NEQ} This fulfilled {NEQ} Jesus' {RPT} prediction about the way he would die . * )
Acts.3:3 3ὃς ἰδὼν Πέτρον καὶ Ἰωάνην μέλλοντας εἰσιέναι εἰς τὸ ἱερόν, ἠρώτα ἐλεημοσύνην λαβεῖν. 3 When he saw Peter and John about to enter , he asked {RPT} {RPT} {RPT} them for some money .
Acts.5:35 35εἶπέν τε πρὸς αὐτούς, ̓Άνδρες Ἰσραηλεῖται, προσέχετε ἑαυτοῖς ἐπὶ τοῖς ἀνθρώποις τούτοις τί μέλλετε πράσσειν. 35 Then he said to his colleagues , Men of Israel , take care what you are planning to do to these {NEQ} men !
Acts.11:28 28ἀναστὰς δὲ εἷς ἐξ αὐτῶν ὀνόματι ̔Άγαβος ἐσήμαινεν διὰ τοῦ πνεύματος λιμὸν μεγάλην μέλλειν ἔσεσθαι ἐφ᾽ ὅλην τὴν οἰκουμένην· (ἥτις ἐγένετο ἐπὶ Κλαυδίου.) 28 {NEQ} One of them named Agabus stood up in one of the meetings and predicted by the Spirit that a great famine was coming upon the entire Roman world . ( This was fulfilled during the reign of Claudius . )
Acts.12:6 6ὅτε δὲ ἤμελλεν προαγαγεῖν αὐτὸν Ἡρῴδης, τῇ νυκτὶ ἐκείνῃ ἦν Πέτρος κοιμώμενος, μεταξὺ δύο στρατιωτῶν δεδεμένος ἁλύσεσιν δυσίν. φύλακές τε πρὸ τῆς θύρας ἐτήρουν τὴν φυλακήν. 6 {NEQ} The night {NEQ} {NEQ} before Peter {NEQ} {NEQ} was to be placed on trial , he was asleep , fastened with two chains between two soldiers . {NEQ} Others stood guard at the prison {NEQ} gate .
Acts.13:34 34ὅτι δὲ ἀνέστησεν αὐτὸν ἐκ νεκρῶν, μηκέτι μέλλοντα ὑποστρέφειν εἰς διαφθοράν. οὕτως εἴρηκεν ὅτι, Δώσω ὑμῖν τὰ ὅσια Δαυεὶδ τὰ πιστά. 34 For {NEQ} God had promised to raise him from the dead , not leaving him to rot in the grave . {NEQ} He said , I will give you the sacred blessings I {RPT} promised to David . * 
Acts.16:27 27ἔξυπνος δὲ γενόμενος δεσμοφύλαξ καὶ ἰδὼν ἀνεῳγμένας τὰς θύρας τῆς φυλακῆς· σπασάμενος τὴν μάχαιραν ἤμελλεν ἑαυτὸν ἀναιρεῖν, νομίζων ἐκπεφευγέναι τοὺς δεσμίους. 27 {NEQ} The jailer woke up {NEQ} to see the {NEQ} prison doors wide open . He assumed the prisoners had escaped , so he drew his sword to kill himself .
Acts.17:31 31καθότι ἔστησεν ἡμέραν ἐν μέλλει κρίνειν τὴν οἰκουμένην ἐν δικαιοσύνῃ ἐν ἀνδρὶ ὥρισεν, πίστιν παρασχὼν πᾶσιν ἀναστήσας αὐτὸν ἐκ νεκρῶν. 31 For he has set a day for {RPT} judging the world with justice by the man {RPT} he has appointed , and he proved to everyone who this is by raising him from the dead .
Acts.18:14 14μέλλοντος δὲ τοῦ Παύλου ἀνοίγειν τὸ στόμα, εἶπεν Γαλλίων πρὸς τοὺς Ἰουδαίους, Εἰ μὲν ἦν ἀδίκημά τι ῥᾳδιούργημα πονηρόν, Ἰουδαῖοι, κατὰ λόγον ἂν ἀνεσχόμην ὑμῶν. 14 But just as {NEQ} Paul started to make his defense , {NEQ} Gallio turned to Paul’s accusers and said , Listen , you Jews , if this were a case involving some wrongdoing or a serious crime , I would have a reason to accept your case .
Acts.19:27 27οὐ μόνον δέ, τοῦτο κινδυνεύει ἡμῖν τὸ μέρος εἰς ἀπελεγμὸν ἐλθεῖν· ἀλλὰ καὶ τὸ τῆς μεγάλης θεᾶς Ἀρτέμιδος ἱερὸν εἰς οὐθὲν λογισθῆναι— μέλλειν τε καὶ καθαιρεῖσθαι τῆς μεγαλειότητος αὐτῆς— ἣν ὅλη Ἀσία καὶ οἰκουμένη σέβεται. 27 Of course , I’m not just talking about the loss of public respect for our business . I’m also concerned that the temple of the great goddess Artemis will lose its influence {NEQ} and that Artemis this magnificent goddess worshiped throughout the province of Asia and all around the world will be robbed {NEQ} of her great prestige !
Acts.20:3 3ποιήσας τε μῆνας τρεῖς· γενομένης ἐπιβουλῆς αὐτῷ ὑπὸ τῶν Ἰουδαίων μέλλοντι ἀνάγεσθαι εἰς τὴν Συρίαν, ἐγένετο γνώμης τοῦ ὑποστρέφειν διὰ Μακεδονίας. 3 {NEQ} where he stayed for three months . He was preparing to sail back to {NEQ} Syria when he discovered a plot by some Jews against his life , so he decided {NEQ} to return through Macedonia .
Acts.20:7 7ἐν δὲ τῇ μιᾷ τῶν σαββάτων, συνηγμένων ἡμῶν κλάσαι ἄρτον. Παῦλος διελέγετο αὐτοῖς, μέλλων ἐξιέναι τῇ ἐπαύριον, παρέτεινέν τε τὸν λόγον μέχρι μεσονυκτίου. 7 {NEQ} On the first day of the week , we gathered with the local believers to share in the Lord’s Supper . * {NEQ} Paul was preaching to them , and since he was leaving the next day , {NEQ} he kept talking until midnight .
Acts.20:13 13ἡμεῖς δὲ προελθόντες ἐπὶ τὸ πλοῖον ἀνήχθημεν ἐπὶ τὴν Ἆσσον, ἐκεῖθεν μέλλοντες ἀναλαμβάνειν τὸν Παῦλον, οὕτως γὰρ διατεταγμένος ἦν μέλλων αὐτὸς πεζεύειν. 13 Paul went by land to {NEQ} Assos , where he had arranged for us to join {NEQ} him , {NEQ} while we traveled by {NEQ} ship .
Acts.20:38 38ὀδυνώμενοι μάλιστα ἐπὶ τῷ λόγῳ εἰρήκει ὅτι οὐκέτι μέλλουσιν τὸ πρόσωπον αὐτοῦ θεωρεῖν. προέπεμπον δὲ αὐτὸν εἰς τὸ πλοῖον. 38 They were sad most of all because {RPT} he had said that they would never see him again . Then they escorted him down to the ship .
Acts.21:27 27ὡς δὲ ἔμελλον αἱ ἑπτὰ ἡμέραι συντελεῖσθαι οἱ ἀπὸ τῆς Ἀσίας Ἰουδαῖοι θεασάμενοι αὐτὸν ἐν τῷ ἱερῷ συνέχεον πάντα τὸν ὄχλον. καὶ ἐπέβαλον ἐπ᾽ αὐτὸν τὰς χεῖρας, 27 The seven days were almost ended when {NEQ} some Jews from the province of Asia saw Paul in the Temple and roused a mob against him . {NEQ} They grabbed {RPT} him ,
Acts.21:37 37μέλλων τε εἰσάγεσθαι εἰς τὴν παρεμβολήν, Παῦλος λέγει τῷ χιλιάρχῳ, Εἰ ἔξεστίν μοι εἰπεῖν τι πρὸς σέ; δὲ ἔφη, Ἑλληνιστὶ γινώσκεις; 37   {NEQ} As {NEQ} Paul was about to be taken inside , he said to the commander , May I have a word with you ? Do you know Greek ? the {NEQ} commander asked , surprised .
Acts.22:16 16καὶ νῦν τί μέλλεις; ἀναστὰς βάπτισαι· καὶ ἀπόλουσαι τὰς ἁμαρτίας σου ἐπικαλεσάμενος τὸ ὄνομα αὐτοῦ. 16 {NEQ} {NEQ} What are you waiting for ? Get up and be baptized . {NEQ} Have your {NEQ} sins washed away by calling on the name of the Lord .
Acts.22:26 26ἀκούσας δὲ ἑκατοντάρχης, προσελθὼν τῷ χιλιάρχῳ ἀπήγγειλεν λέγων, Τί μέλλεις ποιεῖν; γὰρ ἄνθρωπος οὗτος Ῥωμαῖός ἐστιν. 26 {NEQ} When the officer heard this , he went to the commander and asked , What are you doing ? {NEQ} This {NEQ} man is a Roman citizen !
Acts.22:29 29εὐθέως οὖν ἀπέστησαν ἀπ᾽ αὐτοῦ οἱ μέλλοντες αὐτὸν ἀνετάζειν, καὶ χιλίαρχος δὲ ἐφοβήθη ἐπιγνοὺς ὅτι Ῥωμαῖός ἐστιν καὶ ὅτι αὐτὸν ἦν δεδεκώς. 29 {NEQ} The soldiers who were about to interrogate Paul quickly withdrew {RPT} {RPT} when they heard {NEQ} he was a Roman citizen , and the commander {NEQ} was frightened {NEQ} because he had ordered him bound and whipped .
Acts.23:3 3τότε Παῦλος πρὸς αὐτὸν εἶπεν, Τύπτειν σε μέλλει θεός, τοῖχε κεκονιαμένε. καὶ σὺ κάθῃ κρίνων με κατὰ τὸν νόμον καὶ παρανομῶν κελεύεις με τύπτεσθαι; 3 But {NEQ} Paul said to him , {NEQ} God will slap you , you corrupt hypocrite ! * {NEQ} What kind of judge are {RPT} you to break the law yourself by ordering me struck like that ?
Acts.23:15 15νῦν οὖν ὑμεῖς ἐμφανίσατε τῷ χιλιάρχῳ σὺν τῷ συνεδρίῳ ὅπως καταγάγῃ αὐτὸν εἰς ὑμᾶς· ὡς μέλλοντας διαγινώσκειν ἀκριβέστερον τὰ περὶ αὐτοῦ· ἡμεῖς δὲ πρὸ τοῦ ἐγγίσαι αὐτὸν ἕτοιμοί ἐσμεν τοῦ ἀνελεῖν αὐτόν. 15 So you and the high council should ask the commander to bring Paul back to the council again . Pretend you want to examine his case more fully . {NEQ} We will {NEQ} kill him {RPT} on the way .
Acts.23:20 20εἶπεν δὲ ὅτι, Οἱ Ἰουδαῖοι συνέθεντο τοῦ ἐρωτῆσαί σε ὅπως αὔριον τὸν Παῦλον καταγάγῃς εἰς τὸ συνέδριον, ὡς μέλλον τι ἀκριβέστερον πυνθάνεσθαι περὶ αὐτοῦ. 20 {NEQ} Paul’s nephew told him , Some Jews are going {NEQ} to ask you to bring {NEQ} Paul before the high council tomorrow , pretending they want to get some more information {RPT} .
Acts.23:27 27τὸν ἄνδρα τοῦτον συλλημφθέντα ὑπὸ τῶν Ἰουδαίων, καὶ μέλλοντα ἀναιρεῖσθαι ὑπ᾽ αὐτῶν ἐπιστὰς σὺν τῷ στρατεύματι. ἐξειλάμην μαθών, ὅτι Ῥωμαῖός ἐστιν. 27 This {NEQ} man was seized by some Jews , and they were about to kill him when I arrived with the troops . When I learned that he was a Roman citizen , I removed him to safety .
Acts.24:15 15ἐλπίδα ἔχων εἰς τὸν θεόν, ἣν καὶ αὐτοὶ οὗτοι προσδέχονται ἀνάστασιν μέλλειν ἔσεσθαι δικαίων τε καὶ ἀδίκων. 15 I have the same hope in {NEQ} God that these men have , that he will raise both the righteous and the unrighteous .
Acts.24:25 25διαλεγομένου δὲ αὐτοῦ περὶ δικαιοσύνης καὶ ἐγκρατείας καὶ τοῦ κρίματος τοῦ μέλλοντος, ἔμφοβος γενόμενος Φῆλιξ. ἀπεκρίθη, Τὸ νῦν ἔχον πορεύου, καιρὸν δὲ μεταλαβών, μετακαλέσομαί σε. 25 {NEQ} As he reasoned with them about righteousness and self-control and the {RPT} coming day of judgment , {NEQ} Felix became frightened . Go away for now , he replied . When it is more convenient , I’ll call for you again .
Acts.25:4 4 μὲν οὖν Φῆστος ἀπεκρίθη τηρεῖσθαι τὸν Παῦλον εἰς Καισάρειαν ἑαυτὸν δὲ μέλλειν ἐν τάχει ἐκπορεύεσθαι· 4 But {NEQ} Festus replied that {NEQ} Paul was at Caesarea and he himself would be returning there soon .
Acts.26:2 2Περὶ πάντων ὧν ἐγκαλοῦμαι ὑπὸ Ἰουδαίων, βασιλεῦ Ἀγρίππα, ἥγημαι ἐμαυτὸν μακάριον, ἐπὶ σοῦ μέλλων σήμερον ἀπολογεῖσθαι, 2 I am fortunate , King Agrippa , that you are the one hearing my defense today against all these accusations made by the Jewish leaders ,
Acts.26:22 22ἐπικουρίας οὖν τυχὼν τῆς ἀπὸ τοῦ θεοῦ ἄχρι τῆς ἡμέρας ταύτης ἕστηκα μαρτυρόμενος, μικρῷ τε καὶ μεγάλῳ· οὐδὲν ἐκτὸς λέγων ὧν τε οἱ προφῆται ἐλάλησαν μελλόντων γίνεσθαι καὶ Μωυσῆς— 22 But {NEQ} God has protected me {RPT} right up to this {RPT} present time so I can testify to everyone , from the least to the greatest . I teach nothing except what {NEQ} the prophets and Moses said would happen
Acts.26:23 23εἰ παθητὸς Χριστὸς εἰ πρῶτος ἐξ ἀναστάσεως νεκρῶν, φῶς μέλλει καταγγέλλειν τῷ τε λαῷ καὶ τοῖς ἔθνεσιν. 23 that the Messiah would suffer and be the first to rise from the dead , and in this way announce God’s light to {NEQ} Jews and {NEQ} Gentiles alike .
Acts.27:2 2ἐπιβάντες δὲ πλοίῳ Ἀδραμυντηνῷ μέλλοντι πλεῖν· εἰς τοὺς κατὰ τὴν Ἀσίαν τόπους ἀνήχθημεν· ὄντος σὺν ἡμῖν Ἀριστάρχου, Μακεδόνος Θεσσαλονικέως. 2 Aristarchus , a Macedonian from Thessalonica , was also with us . {NEQ} {RPT} {RPT} {RPT} We left on a ship whose home port was Adramyttium on the northwest coast of the province of Asia ; * it was scheduled to make several stops at ports along the coast of the province .
Acts.27:10 10λέγων αὐτοῖς, ̓Άνδρες, θεωρῶ ὅτι μετὰ ὕβρεως καὶ πολλῆς ζημίας— οὐ μόνον τοῦ φορτίου καὶ τοῦ πλοίου, ἀλλὰ καὶ τῶν ψυχῶν ἡμῶν μέλλειν ἔσεσθαι τὸν πλοῦν. 10 Men , he said {RPT} , I believe {NEQ} there is trouble {NEQ} ahead if we go on {NEQ} {NEQ} shipwreck , {NEQ} {NEQ} loss of {NEQ} cargo , and danger to our {NEQ} lives as well .
Acts.27:30 30τῶν δὲ ναυτῶν ζητούντων φυγεῖν ἐκ τοῦ πλοίου· καὶ χαλασάντων τὴν σκάφην εἰς τὴν θάλασσαν προφάσει ὡς ἐκ πρῴρης ἀγκύρας μελλόντων ἐκτείνειν. 30 Then the sailors tried to abandon the ship ; {NEQ} they lowered the lifeboat as though they were going to put out anchors from the front of the ship .
Acts.27:33 33ἄχρι δὲ οὗ ἡμέρα ἤμελλεν γίνεσθαι, παρεκάλει Παῦλος ἅπαντας μεταλαβεῖν τροφῆς. λέγων, Τεσσαρεσκαιδεκάτην σήμερον ἡμέραν προσδοκῶντες ἄσιτοι διατελεῖτε μηθὲν προσλαβόμενοι. 33 Just as day was dawning , {NEQ} Paul urged everyone to eat . You have been so worried that you haven’t touched food for two weeks , he said .
Acts.28:6 6οἱ δὲ προσεδόκων αὐτὸν μέλλειν πίμπρασθαι καταπίπτειν ἄφνω νεκρόν. ἐπὶ πολὺ δὲ αὐτῶν προσδοκώντων καὶ θεωρούντων μηδὲν ἄτοπον εἰς αὐτὸν γινόμενον, μεταβαλόμενοι ἔλεγον αὐτὸν εἶναι θεόν. 6 {NEQ} The people waited for him to swell up or suddenly drop dead . But when they had waited a long time and saw that he wasn’t harmed , they changed their minds and decided he was a god .
Rom.4:24 24ἀλλά, καί, δι᾽ ἡμᾶς οἷς μέλλει λογίζεσθαι τοῖς πιστεύουσιν, ἐπὶ τὸν ἐγείραντα Ἰησοῦν τὸν κύριον ἡμῶν ἐκ νεκρῶν· 24 for our benefit , too , assuring us that {RPT} God will also count us as righteous if we believe in him , the one who raised Jesus our {NEQ} Lord from the dead .
Rom.5:14 14ἀλλά, ἐβασίλευσεν θάνατος— ἀπὸ Ἀδὰμ μέχρι Μωυσέως— καὶ ἐπὶ τοὺς μὴ ἁμαρτήσαντας, ἐπὶ τῷ ὁμοιώματι τῆς παραβάσεως Ἀδάμ· ὅς ἐστιν τύπος, τοῦ μέλλοντος. 14 Still , everyone died from the time of Adam to the time of Moses even those who did not disobey an explicit commandment of God , as Adam did . Now Adam is a symbol , a representation of Christ , who was yet to come .
Rom.8:13 13εἰ γὰρ κατὰ σάρκα ζῆτε, μέλλετε ἀποθνῄσκειν· εἰ δὲ πνεύματι τὰς πράξεις τοῦ σώματος θανατοῦτε, ζήσεσθε. 13 For if you live by its dictates , you will die . But if through the power of the Spirit you put to death the deeds of your sinful nature , * you will live .
Rom.8:18 18λογίζομαι γὰρ ὅτι οὐκ ἄξια τὰ παθήματα τοῦ νῦν καιροῦ πρὸς τὴν μέλλουσαν δόξαν ἀποκαλυφθῆναι εἰς ἡμᾶς. 18 {RPT} Yet {NEQ} what we suffer now is nothing compared to the glory he will reveal to us later .
Gal.3:23 23πρὸ τοῦ δὲ ἐλθεῖν τὴν πίστιν, ὑπὸ νόμον ἐφρουρούμεθα· συνκλειόμενοι, εἰς τὴν μέλλουσαν πίστιν ἀποκαλυφθῆναι. 23 Before the {NEQ} way of faith in Christ was available to us , we were placed under guard by the law . We were kept in protective custody , so to speak , until the way of faith was revealed .
Eph.1:21 21ὑπεράνω πάσης ἀρχῆς καὶ ἐξουσίας καὶ δυνάμεως καὶ κυριότητος καὶ παντὸς ὀνόματος ὀνομαζομένου— οὐ μόνον ἐν τῷ αἰῶνι τούτῳ ἀλλὰ καὶ ἐν τῷ μέλλοντι. 21 Now he is far above any ruler or authority or power or leader or anything else not only in this {NEQ} world but also in the world to come .
1Thes.3:4 4καὶ γὰρ ὅτε πρὸς ὑμᾶς ἦμεν, προελέγομεν ὑμῖν ὅτι μέλλομεν θλίβεσθαι— καθὼς καὶ ἐγένετο, καὶ οἴδατε. 4 Even {NEQ} while we were with you , we warned you that troubles would soon come and they did , {NEQ} as you well know .
1Tim.1:16 16ἀλλὰ διὰ τοῦτο ἠλεήθην, ἵνα ἐν ἐμοὶ πρώτῳ ἐνδείξηται Χριστὸς Ἰησοῦς τὴν ἅπασαν μακροθυμίαν πρὸς ὑποτύπωσιν· τῶν μελλόντων πιστεύειν ἐπ᾽ αὐτῷ εἰς ζωὴν αἰώνιον. 16 But {NEQ} {NEQ} God had mercy on me so that Christ Jesus could {RPT} use me as a prime example of his great {NEQ} patience with even the worst sinners . Then others will realize that they , too , can believe in him and receive eternal life .
1Tim.4:8 8 γὰρ σωματικὴ γυμνασία πρὸς ὀλίγον ἐστὶν ὠφέλιμος, δὲ εὐσέβεια πρὸς πάντα ὠφέλιμός ἐστιν, ἐπαγγελίαν ἔχουσα ζωῆς τῆς νῦν καὶ τῆς μελλούσης. 8 {NEQ} {NEQ} Physical training is good , but training for {NEQ} godliness is much better , promising benefits in this life and in the life to come .
2Tim.4:1 1διαμαρτύρομαι ἐνώπιον τοῦ θεοῦ καὶ Χριστοῦ Ἰησοῦ— τοῦ μέλλοντος κρίνειν ζῶντας καὶ νεκροὺς καὶ τὴν ἐπιφάνειαν αὐτοῦ καὶ τὴν βασιλείαν αὐτοῦ· 4:1 I solemnly urge you in the presence of {NEQ} God and Christ Jesus , who will someday judge the living and the dead when he {NEQ} appears to set up {NEQ} his {NEQ} Kingdom :
Heb.1:14 14οὐχὶ πάντες εἰσὶν λειτουργικά— πνεύματα εἰς διακονίαν ἀποστελλόμενα διὰ τοὺς μέλλοντας κληρονομεῖν σωτηρίαν; 14 Therefore , angels are only servants spirits sent to care for people who will inherit salvation .
Heb.2:5 5οὐ γάρ, ἀγγέλοις ὑπέταξεν τὴν οἰκουμένην τὴν μέλλουσαν, περὶ ἧς λαλοῦμεν. 5 And furthermore , it is not angels who will control the future {RPT} world {RPT} we are talking about .
Heb.6:5 5καὶ καλὸν γευσαμένους θεοῦ ῥῆμα δυνάμεις τε μέλλοντος αἰῶνος— 5 {NEQ} who have tasted the goodness of the word of God and the power of the age to come
Heb.8:5 5οἵτινες ὑποδείγματι, καὶ σκιᾷ λατρεύουσιν τῶν ἐπουρανίων· καθὼς κεχρημάτισται, Μωυσῆς μέλλων ἐπιτελεῖν τὴν σκηνήν· ̔Όρα γάρ φησίν, ποιήσεις πάντα κατὰ τὸν τύπον τὸν δειχθέντα σοι ἐν τῷ ὄρει· 5 They serve in a system of worship that is only a copy , {NEQ} a shadow of the real one in heaven . For when Moses was getting ready to build the Tabernacle , {NEQ} God gave him {NEQ} this warning : Be sure that you make everything according to the pattern {RPT} I have shown you here on the mountain . * 
Heb.10:1 1σκιὰν γὰρ ἔχων νόμος, τῶν μελλόντων ἀγαθῶν, οὐκ αὐτὴν τὴν εἰκόνα τῶν πραγμάτων· κατ᾽ ἐνιαυτόν, ταῖς αὐταῖς θυσίαις ἃς προσφέρουσιν, εἰς τὸ διηνεκές, οὐδέποτε δύνανται τοὺς προσερχομένους τελειῶσαι· 10:1 {NEQ} The old system under the law of Moses was only a shadow , a dim preview of the good things to come , not the good things themselves . The sacrifices under that system {RPT} were repeated again and again , year after year , but they were never able to provide perfect cleansing for those who came to worship .
Heb.10:27 27φοβερὰ δέ τις ἐκδοχὴ κρίσεως καὶ πυρὸς ζῆλος ἐσθίειν μέλλοντος τοὺς ὑπεναντίους. 27 There is only the terrible expectation of God’s judgment and the raging fire that will consume his enemies .
Heb.11:8 8πίστει καλούμενος Ἀβραὰμ ὑπήκουσεν ἐξελθεῖν εἰς τόπον ὃν ἤμελλεν λαμβάνειν εἰς κληρονομίαν· καὶ ἐξῆλθεν μὴ ἐπιστάμενος ποῦ ἔρχεται. 8 It was by faith that Abraham obeyed when God called him to leave home and go to another land that God would give him as his inheritance . {NEQ} He went without knowing where he was going .
Heb.11:20 20πίστει καὶ περὶ μελλόντων εὐλόγησεν Ἰσαάκ, τὸν Ἰακὼβ καὶ τὸν Ἠσαῦ. 20 It was by faith that Isaac promised blessings {NEQ} for the future to his sons , {NEQ} Jacob and {NEQ} Esau .
Heb.13:14 14οὐ γὰρ ἔχομεν ὧδε μένουσαν πόλιν, ἀλλὰ τὴν μέλλουσαν ἐπιζητοῦμεν. 14 For this world is not our permanent home ; {NEQ} we are looking forward to a home yet to come .
Jas.2:12 12οὕτως λαλεῖτε, καὶ οὕτως ποιεῖτε, ὡς διὰ νόμου ἐλευθερίας μέλλοντες κρίνεσθαι. 12 So whatever you say or whatever you do , remember that you will be judged by the law that sets you free .
1Pet.5:1 1πρεσβυτέρους οὖν, ἐν ὑμῖν παρακαλῶ, συμπρεσβύτερος· καὶ μάρτυς τῶν τοῦ Χριστοῦ παθημάτων· καὶ τῆς μελλούσης ἀποκαλύπτεσθαι δόξης κοινωνός· 5:1 And now , a word to you who are elders in the churches . I , too , am an elder and a witness to the sufferings of {NEQ} Christ . And I , too , will {NEQ} share in his glory when he is revealed to the whole world . As a fellow elder , I appeal to you :
2Pet.1:12 12διὸ μελλήσω ἀεὶ ὑμᾶς ὑπομιμνήσκειν περὶ τούτων— καίπερ εἰδότας καὶ ἐστηριγμένους ἐν τῇ παρούσῃ ἀληθείᾳ. 12 Therefore , I will always remind you about these things even though you already know them and are standing firm in the truth you have been taught .
Rev.1:19 19γράψον οὖν εἶδες— καὶ εἰσὶν καὶ μέλλει γίνεσθαι μετὰ ταῦτα. 19 {NEQ} Write down what you have seen both the things that are now happening and the things that will happen {RPT} {RPT} . * 
Rev.2:10 10μὴ φοβοῦ μέλλεις πάσχειν· ἰδοὺ μέλλει βάλλειν διάβολος ἐξ ὑμῶν εἰς φυλακὴν ἵνα πειρασθῆτε· καὶ ἕξετε θλῖψιν Ἡμερῶν δέκα. γίνου πιστὸς ἄχρι θανάτου, καὶ δώσω σοι τὸν στέφανον τῆς ζωῆς. 10 Don’t be afraid of what you are about to suffer . {NEQ} The devil will throw some of you into prison to test you . {NEQ} You will suffer for ten days . But if you remain faithful even when facing death , {NEQ} I will give you the crown of {NEQ} life .
Rev.3:2 2γίνου γρηγορῶν· καὶ στήρισον τὰ λοιπά, ἔμελλον ἀποθανεῖν. οὐ γὰρ εὕρηκά σου ἔργα πεπληρωμένα ἐνώπιον τοῦ θεοῦ μου. 2 Wake up ! {NEQ} Strengthen what little remains , for even what is left is almost dead . {NEQ} I find that your actions do not meet the requirements of my {NEQ} God .
Rev.3:10 10ὅτι ἐτήρησας τὸν λόγον τῆς ὑπομονῆς μου, κἀγώ σε τηρήσω ἐκ τῆς ὥρας τοῦ πειρασμοῦ τῆς μελλούσης ἔρχεσθαι ἐπὶ τῆς οἰκουμένης ὅλης πειράσαι τοὺς κατοικοῦντας ἐπὶ τῆς γῆς. 10 Because you have obeyed my {NEQ} command to {NEQ} persevere , {NEQ} I will protect you from the great time of {NEQ} testing that will come upon the whole world to test those who belong to this world .
Rev.3:16 16οὕτως ὅτι χλιαρὸς εἶ καὶ οὔτε ζεστὸς οὔτε ψυχρός, μέλλω σε ἐμέσαι ἐκ τοῦ στόματός μου. 16 But since you are like lukewarm water , neither hot nor cold , I will spit you out of my {NEQ} mouth !
Rev.6:11 11καὶ ἐδόθη αὐτοῖς ἑκάστῳ στολὴ λευκή. καὶ ἐρρέθη αὐτοῖς ἵνα ἀναπαύσονται ἔτι χρόνον μικρόν ἕως πληρωθῶσιν καὶ οἱ σύνδουλοι αὐτῶν καὶ οἱ ἀδελφοὶ αὐτῶν— οἱ μέλλοντες ἀποκτέννεσθαι— ὡς καὶ αὐτοί. 11 Then a white robe was given to each of them . And they were told to rest {NEQ} a little longer until the full number of {NEQ} their {NEQ} {NEQ} brothers and sisters * their {NEQ} fellow servants of Jesus who were to be martyred had joined them .
Rev.8:13 13καὶ εἶδον· καὶ ἤκουσα ἑνὸς ἀετοῦ πετομένου ἐν μεσουρανήματι λέγοντος φωνῇ μεγάλῃ, Οὐαί, οὐαί, οὐαὶ τοὺς κατοικοῦντας ἐπὶ τῆς γῆς ἐκ τῶν λοιπῶν φωνῶν τῆς σάλπιγγος τῶν τριῶν ἀγγέλων τῶν μελλόντων σαλπίζειν. 13 Then I looked , and I heard a single eagle crying loudly as it flew through the air , Terror , terror , terror to all who belong to this world because of what will happen when the last {NEQ} three angels blow their {NEQ} trumpets .
Rev.10:4 4καὶ ὅτε ἐλάλησαν αἱ ἑπτὰ βρονταί, ἤμελλον γράφειν. καὶ ἤκουσα φωνὴν ἐκ τοῦ οὐρανοῦ λέγουσαν· Σφράγισον ἐλάλησαν αἱ ἑπτὰ βρονταί· καὶ μὴ αὐτὰ γράψῃς. 4 When the seven thunders spoke , I was about to write . But I heard a voice from {NEQ} heaven saying , Keep secret * what the seven thunders said , and do not write it down .
Rev.10:7 7ἀλλ᾽ ἐν ταῖς ἡμέραις τῆς φωνῆς τοῦ ἑβδόμου ἀγγέλου ὅταν μέλλῃ σαλπίζειν, καὶ ἐτελέσθη τὸ μυστήριον τοῦ θεοῦ. ὡς εὐηγγέλισεν τοὺς ἑαυτοῦ δούλους τοὺς προφήτας. 7   {NEQ} {NEQ} {NEQ} {NEQ} When the seventh angel {NEQ} blows his trumpet , {NEQ} God’s {NEQ} mysterious plan {NEQ} will be fulfilled . It will happen just as he announced it to his {NEQ} servants the prophets .
Rev.12:4 4καὶ οὐρὰ αὐτοῦ σύρει τὸ τρίτον τῶν ἀστέρων τοῦ οὐρανοῦ, καὶ ἔβαλεν αὐτοὺς εἰς τὴν γῆν. καὶ δράκων ἔστηκεν ἐνώπιον τῆς γυναικὸς τῆς μελλούσης τεκεῖν, ἵνα ὅταν τέκῃ τὸ τέκνον αὐτῆς καταφάγῃ. 4 {NEQ} His {NEQ} tail swept away one-third of the stars in the sky , and he threw them to the earth . {NEQ} He stood in front of the woman {NEQ} as she was about to give birth , ready to devour her {NEQ} baby as soon as it was born .
Rev.12:5 5καὶ ἔτεκεν υἱόν ἄρσεν ὃς μέλλει ποιμαίνειν πάντα τὰ ἔθνη ἐν ῥάβδῳ σιδηρᾷ. καὶ ἡρπάσθη τὸ τέκνον αὐτῆς πρὸς τὸν θεὸν καὶ πρὸς τὸν θρόνον αὐτοῦ. 5 {NEQ} She gave birth to a son who was to rule all {NEQ} nations with an iron rod . And her {NEQ} child was snatched away from the dragon and was caught up to {NEQ} God and to his {NEQ} throne .
Rev.17:8 8τὸ θηρίον εἶδες ἦν καὶ οὐκ ἔστιν· καὶ μέλλει ἀναβαίνειν ἐκ τῆς ἀβύσσου καὶ εἰς ἀπώλειαν ὑπάγει· καὶ θαυμασθήσονται οἱ κατοικοῦντες ἐπὶ τῆς γῆς, ὧν οὐ γέγραπται τὸ ὄνομα ἐπὶ τὸ βιβλίον τῆς ζωῆς ἀπὸ καταβολῆς κόσμου, βλεπόντων τὸ θηρίον ὅτι ἦν καὶ οὐκ ἔστιν καὶ παρέσται. 8 The beast {RPT} you saw was once alive but isn’t now . And yet he will soon come up out of the bottomless pit * and go to eternal destruction . And the people who belong to this world , whose {NEQ} names were not written in the Book of {NEQ} Life before the world was made , will be amazed at {RPT} the reappearance of this beast {NEQ} who {NEQ} had died .