The Bible

Old Testament

New Testament

Give Us Feedback

μήν2 (men, 3376)

Meanings

month, months, months [there]

Greek-English Concordance: 18 verses

  Greek (NLG) English (NLT)
Luke.1:24 24μετὰ δὲ ταύτας τὰς ἡμέρας, συνέλαβεν Ἐλεισάβετ, γυνὴ αὐτοῦ, καὶ περιέκρυβεν ἑαυτὴν μῆνας πέντε λέγουσα 24   {NEQ} Soon afterward his {NEQ} wife , Elizabeth , became pregnant and {RPT} went into seclusion for five months .
Luke.1:26 26ἐν δὲ τῷ μηνὶ τῷ ἕκτῳ, ἀπεστάλη ἄγγελος Γαβριὴλ ἀπὸ τοῦ θεοῦ εἰς πόλιν τῆς Γαλιλαίας, ὄνομα Ναζαρέτ, 26 In {NEQ} the {RPT} sixth month of Elizabeth’s pregnancy , {RPT} {NEQ} God sent the angel Gabriel to {RPT} Nazareth , a village in {NEQ} Galilee ,
Luke.1:36 36καὶ ἰδού, Ἐλεισάβετ συγγενίς σου καὶ αὐτὴ συνείληφεν υἱὸν ἐν γήρει αὐτῆς. καὶ οὗτος μὴν ἕκτος ἐστίν, αὐτῇ τῇ καλουμένῃ στείρᾳ· 36 What’s more , your {NEQ} relative Elizabeth has become pregnant in her old age ! {NEQ} People used to say she was barren , but she has conceived a son and is now in her sixth month .
Luke.1:56 56ἔμεινεν δὲ Μαριὰμ σὺν αὐτῇ ὡς μῆνας τρεῖς καὶ ὑπέστρεψεν εἰς τὸν οἶκον αὐτῆς. 56 {NEQ} Mary stayed with Elizabeth about three months and then went back to her own {NEQ} home .
Luke.4:25 25ἐπ᾽ ἀληθείας δὲ λέγω ὑμῖν πολλαὶ χῆραι ἦσαν ἐν ταῖς ἡμέραις Ἠλείου ἐν τῷ Ἰσραήλ, ὅτε ἐκλείσθη οὐρανὸς ἔτη τρία καὶ μῆνας ἕξ, ὡς ἐγένετο λιμὸς μέγας ἐπὶ πᾶσαν τὴν γῆν. 25 Certainly there were many needy widows in {NEQ} Israel in Elijah’s {NEQ} time , when the heavens were closed for three and a half years , and a severe famine devastated {NEQ} the land .
Acts.7:20 20ἐν καιρῷ ἐγεννήθη Μωυσῆς— καὶ ἦν ἀστεῖος τῷ θεῷ· ὃς ἀνετράφη μῆνας τρεῖς ἐν τῷ οἴκῳ τοῦ πατρός. 20 At that time Moses was born {NEQ} a beautiful child in {NEQ} God’s eyes . His parents cared for him at {NEQ} home for three months .
Acts.18:11 11ἐκάθισεν δὲ ἐνιαυτὸν καὶ μῆνας ἕξ, διδάσκων ἐν αὐτοῖς τὸν λόγον τοῦ θεοῦ. 11 So Paul stayed there for the next year and a half , teaching {NEQ} {RPT} the word of {NEQ} God .
Acts.19:8 8εἰσελθὼν δὲ εἰς τὴν συναγωγὴν ἐπαρρησιάζετο ἐπὶ μῆνας τρεῖς, διαλεγόμενος καὶ πείθων περὶ τῆς βασιλείας τοῦ θεοῦ. 8 Then Paul went to {RPT} the synagogue and preached boldly for the next three months , arguing {NEQ} persuasively about the Kingdom of {NEQ} God .
Acts.20:3 3ποιήσας τε μῆνας τρεῖς· γενομένης ἐπιβουλῆς αὐτῷ ὑπὸ τῶν Ἰουδαίων μέλλοντι ἀνάγεσθαι εἰς τὴν Συρίαν, ἐγένετο γνώμης τοῦ ὑποστρέφειν διὰ Μακεδονίας. 3 {NEQ} where he stayed for three months . He was preparing to sail back to {NEQ} Syria when he discovered a plot by some Jews against his life , so he decided {NEQ} to return through Macedonia .
Acts.28:11 11μετὰ δὲ τρεῖς μῆνας ἀνήχθημεν ἐν πλοίῳ παρακεχειμακότι ἐν τῇ νήσῳ— Ἀλεξανδρινῷ παρασήμῳ Διοσκούροις. 11 {NEQ} It was three months after the shipwreck that we set sail on another ship that had wintered at the island an Alexandrian ship with the twin gods  *  as its figurehead .
Gal.4:10 10ἡμέρας παρατηρεῖσθε καὶ μῆνας καὶ καιροὺς καὶ ἐνιαυτούς. 10 You are trying to earn favor with God by observing certain days or months or seasons or years .
Jas.5:17 17Ἠλείας ἄνθρωπος ἦν ὁμοιοπαθὴς ἡμῖν, καὶ προσευχῇ προσηύξατο τοῦ μὴ βρέξαι, καὶ οὐκ ἔβρεξεν ἐπὶ τῆς γῆς ἐνιαυτοὺς τρεῖς καὶ μῆνας ἕξ· 17 Elijah was as human as we are , and yet when he prayed earnestly that no rain would fall , {NEQ} none fell for three and a half years !
Rev.9:5 5καὶ ἐδόθη αὐταῖς ἵνα μὴ ἀποκτείνωσιν αὐτούς ἀλλ᾽ ἵνα βασανισθήσονται μῆνας πέντε καὶ βασανισμὸς αὐτῶν ὡς βασανισμὸς σκορπίου ὅταν παίσῃ ἄνθρωπον. 5 {NEQ} They were told not to kill them but to torture them for five months with {NEQ} {NEQ} pain {RPT} like the pain of a scorpion {NEQ} sting .
Rev.9:10 10καὶ ἔχουσιν οὐρὰς ὁμοίας σκορπίοις καὶ κέντρα, καὶ ἐν ταῖς οὐραῖς αὐτῶν ἐξουσία αὐτῶν ἀδικῆσαι τοὺς ἀνθρώπους μῆνας πέντε. 10 {NEQ} They had tails that stung like scorpions , and for five months they had the {RPT} power to torment {NEQ} people .
Rev.9:15 15καὶ ἐλύθησαν οἱ τέσσαρες ἄγγελοι οἱ ἡτοιμασμένοι εἰς τὴν ὥραν καὶ ἡμέραν καὶ μῆνα καὶ ἐνιαυτὸν ἵνα ἀποκτείνωσιν τὸ τρίτον τῶν ἀνθρώπων. 15 Then the four angels who had been prepared for this hour and day and month and year were turned loose to kill one-third of all the people on earth .
Rev.11:2 2καὶ τὴν αὐλὴν τὴν ἔξωθεν τοῦ ναοῦ ἔκβαλε ἔξωθεν καὶ μὴ αὐτὴν μετρήσῃς, ὅτι ἐδόθη τοῖς ἔθνεσιν. καὶ τὴν πόλιν τὴν ἁγίαν πατήσουσιν μῆνας τεσσεράκοντα καὶ δύο. 2 {NEQ} {RPT} {RPT} {NEQ} {RPT} But do not measure {RPT} the {RPT} outer courtyard , for it has been turned over to the nations . {NEQ} They will trample the {RPT} holy city for 42 months .
Rev.13:5 5καὶ ἐδόθη αὐτῷ στόμα λαλοῦν μεγάλα καὶ βλασφημίας· καὶ ἐδόθη αὐτῷ ἐξουσία ποιῆσαι μῆνας τεσσεράκοντα καὶ δύο. 5 Then the beast was allowed to speak great {NEQ} blasphemies against God . And he was given authority to do whatever he wanted for forty-two months .
Rev.22:2 2ἐν μέσῳ τῆς πλατείας αὐτῆς· καὶ τοῦ ποταμοῦ ἐντεῦθεν καὶ ἐκεῖθεν ξύλον ζωῆς, ποιοῦν καρποὺς δώδεκα, κατὰ μῆνα ἕκαστον ἀποδιδοῦν τὸν καρπὸν αὐτοῦ· καὶ τὰ φύλλα τοῦ ξύλου εἰς θεραπείαν τῶν ἐθνῶν. 2 It flowed down the center of the main street . {NEQ} On each side of the river grew a tree of life , bearing twelve crops of fruit ,  *  with a fresh crop each month {RPT} . {NEQ} The leaves were used for medicine to heal the nations .