The Bible

Old Testament

New Testament

Give Us Feedback

μήτηρ (meter, 3384)

Meanings

[the] mother, mother, Mother, mothers, of [the] mother, of [their] mother

Greek-English Concordance: 83 verses

  Greek (NLG) English (NLT)
Matt.1:18 18τοῦ δὲ Ἰησοῦ Χριστοῦ γένεσις οὕτως ἦν. μνηστευθείσης τῆς μητρὸς αὐτοῦ, Μαρίας, τῷ Ἰωσήφ. πρὶν συνελθεῖν αὐτούς, εὑρέθη ἐν γαστρὶ ἔχουσα ἐκ πνεύματος ἁγίου. 18 {NEQ} {NEQ} This is how Jesus the Messiah was {NEQ} born . His {NEQ} mother , Mary , was engaged to be married to {NEQ} Joseph . But before the marriage took place , while she was still a virgin , she became pregnant through the power of the Holy Spirit .
Matt.2:11 11καὶ ἐλθόντες εἰς τὴν οἰκίαν εἶδον τὸ παιδίον μετὰ Μαρίας, τῆς μητρὸς αὐτοῦ, καὶ πεσόντες προσεκύνησαν αὐτῷ. καὶ ἀνοίξαντες τοὺς θησαυροὺς αὐτῶν προσήνεγκαν αὐτῷ δῶρα χρυσόν, καὶ λίβανον, καὶ σμύρναν. 11 {NEQ} They entered the house and saw the child with his {NEQ} mother , Mary , and they bowed down and worshiped him . Then they opened their {NEQ} treasure chests and gave him gifts of gold , {RPT} frankincense , and myrrh .
Matt.2:13 13ἀναχωρησάντων δὲ αὐτῶν, ἰδοὺ ἄγγελος κυρίου φαίνεται κατ᾽ ὄναρ τῷ Ἰωσήφ. λέγων, Ἐγερθεὶς παράλαβε τὸ παιδίον καὶ τὴν μητέρα αὐτοῦ καὶ φεῦγε εἰς Αἴγυπτον. καὶ ἴσθι ἐκεῖ ἕως ἂν εἴπω σοι, μέλλει γὰρ Ἡρῴδης ζητεῖν τὸ παιδίον τοῦ ἀπολέσαι αὐτό. 13 {NEQ} After the wise men were gone , {NEQ} an angel of the Lord appeared to {NEQ} Joseph in a dream . Get up ! {NEQ} Flee to Egypt with the child and his {NEQ} mother , the angel said . {NEQ} Stay there until I tell you to return , because Herod is going to search for the child {NEQ} to kill him .
Matt.2:14 14 δὲ ἐγερθεὶς παρέλαβε τὸ παιδίον καὶ τὴν μητέρα αὐτοῦ νυκτός καὶ ἀνεχώρησεν εἰς Αἴγυπτον, 14 That night {NEQ} Joseph {NEQ} {NEQ} left for Egypt with the child and Mary , his {NEQ} mother ,
Matt.2:20 20λέγων, Ἐγερθεὶς παράλαβε τὸ παιδίον καὶ τὴν μητέρα αὐτοῦ καὶ πορεύου εἰς γῆν Ἰσραήλ, τεθνήκασιν γὰρ οἱ ζητοῦντες τὴν ψυχὴν τοῦ παιδίου. 20 Get up ! the angel said . Take the child and his {NEQ} mother {NEQ} back to the land of Israel , because those who were trying to kill the child are dead .
Matt.2:21 21 δὲ ἐγερθεὶς παρέλαβε τὸ παιδίον καὶ τὴν μητέρα αὐτοῦ καὶ εἰσῆλθεν εἰς γῆν Ἰσραήλ. 21 So Joseph got up and returned to the land of Israel with Jesus and his {NEQ} mother .
Matt.10:35 35ἦλθον γὰρ διχάσαι ἄνθρωπον κατὰ τοῦ πατρὸς αὐτοῦ, καὶ θυγατέρα κατὰ τῆς μητρὸς αὐτῆς, καὶ νύμφην κατὰ τῆς πενθερᾶς αὐτῆς· 35 {NEQ} I have come to set a man against his {NEQ} father , {NEQ} a daughter against her {NEQ} mother , and a daughter-in-law against her {NEQ} mother-in-law .
Matt.10:37 37 φιλῶν πατέρα μητέρα ὑπὲρ ἐμέ, οὐκ ἔστιν μου ἄξιος· καὶ φιλῶν υἱὸν θυγατέρα ὑπὲρ ἐμέ, οὐκ ἔστιν μου ἄξιος. 37 If you love your father or mother more than you love me , you are not worthy of being mine ; or if you love your son or daughter more than me , you are not worthy of being mine .
Matt.12:46 46ἔτι αὐτοῦ λαλοῦντος τοῖς ὄχλοις, ἰδοὺ μήτηρ καὶ οἱ ἀδελφοὶ αὐτοῦ εἱστήκεισαν ἔξω, ζητοῦντες αὐτῷ λαλῆσαι. 46 As Jesus was speaking to the crowd , his {NEQ} {NEQ} mother and {NEQ} brothers stood outside , asking to speak to him .
Matt.12:47 47εἶπεν δέ τις αὐτῷ, Ἰδοὺ μήτηρ σου καὶ οἱ ἀδελφοί σου ἔξω ἑστήκασιν, ζητοῦντές σοι λαλῆσαι. 47 {NEQ} Someone told Jesus , {NEQ} Your {NEQ} mother and your {NEQ} brothers are outside , and they want to speak to you . * 
Matt.12:48 48 δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν τῷ λέγοντι αὐτῷ, Τίς ἐστιν μήτηρ μου; καί Τίνες εἰσὶν οἱ ἀδελφοί μου; 48 {NEQ} Jesus asked {RPT} , Who is my {NEQ} mother ? {NEQ} Who are my {NEQ} brothers ?
Matt.12:49 49καὶ ἐκτείνας τὴν χεῖρα αὐτοῦ ἐπὶ τοὺς μαθητὰς αὐτοῦ εἶπεν, Ἰδού, μήτηρ μου καὶ οἱ ἀδελφοί μου. 49 Then he pointed {RPT} to his {NEQ} disciples and said , Look , these are my {NEQ} mother and {NEQ} brothers {RPT} .
Matt.12:50 50ὅστις γὰρ ἂν ποιήσῃ τὸ θέλημα τοῦ πατρός μου τοῦ ἐν οὐρανοῖς αὐτός μου ἀδελφὸς καὶ ἀδελφὴ καὶ μήτηρ ἐστίν. 50 {NEQ} Anyone who does the will of my {NEQ} Father {RPT} in heaven {RPT} is my brother and sister and mother !
Matt.13:55 55οὐχ οὗτός ἐστιν τοῦ τέκτονος υἱός; οὐχ μήτηρ αὐτοῦ λέγεται Μαριάμ, καὶ οἱ ἀδελφοὶ αὐτοῦ— Ἰάκωβος, καὶ Ἰωσήφ, καὶ Σίμων, καὶ Ἰούδας; 55 Then they scoffed , {NEQ} He’s just the {NEQ} carpenter’s son , {NEQ} and we know Mary , his {NEQ} mother , and his {NEQ} brothers James , {NEQ} Joseph , * {NEQ} Simon , and Judas .
Matt.14:8 8 δὲ προβιβασθεῖσα ὑπὸ τῆς μητρὸς αὐτῆς, Δός μοι, φησίν, ὧδε ἐπὶ πίνακι τὴν κεφαλὴν Ἰωάνου τοῦ Βαπτιστοῦ. 8 {NEQ} {NEQ} At her {NEQ} mother’s urging , the girl said , I want the head of John the Baptist {NEQ} on a tray !
Matt.14:11 11καὶ ἠνέχθη κεφαλὴ αὐτοῦ ἐπὶ πίνακι καὶ ἐδόθη τῷ κορασίῳ, καὶ ἤνεγκεν τῇ μητρὶ αὐτῆς. 11 and his {NEQ} head was brought on a tray and given to the girl , who {NEQ} took it to her {NEQ} mother .
Matt.15:4 4 γάρ, θεὸς εἶπεν, Τίμα τὸν πατέρα καὶ τὴν μητέρα, καί κακολογῶν πατέρα μητέρα θανάτῳ τελευτάτω. 4 For instance , {NEQ} God says , Honor your father and {NEQ} mother , * and Anyone who speaks disrespectfully of father or mother must be put to death . * 
Matt.15:5 5ὑμεῖς δὲ λέγετε, ̔Ὸς ἂν εἴπῃ τῷ πατρὶ τῇ μητρί, Δῶρον, ἐὰν ἐξ ἐμοῦ ὠφεληθῇς. 5 But you say it is all right for people to say {NEQ} to their {NEQ} parents , Sorry , I can’t help you . For I have vowed to give to God what I would have given to you .
Matt.19:5 5καὶ εἶπεν, ̔Ένεκα τούτου καταλείψει ἄνθρωπος τὸν πατέρα καὶ τὴν μητέρα καὶ κολληθήσεται τῇ γυναικὶ αὐτοῦ, καὶ ἔσονται οἱ δύο εἰς σάρκα μίαν. 5 And he said , This explains why a man leaves his father and {RPT} mother and is joined to his {NEQ} wife , and the two are united into one . * 
Matt.19:12 12εἰσὶν γὰρ εὐνοῦχοι οἵτινες ἐκ κοιλίας μητρὸς ἐγεννήθησαν οὕτως, καὶ εἰσὶν εὐνοῦχοι οἵτινες εὐνουχίσθησαν ὑπὸ τῶν ἀνθρώπων, καὶ εἰσὶν εὐνοῦχοι οἵτινες εὐνούχισαν ἑαυτοὺς διὰ τὴν βασιλείαν τῶν οὐρανῶν. δυνάμενος χωρεῖν χωρείτω. 12 {NEQ} Some are born as eunuchs , {NEQ} some {RPT} have been made eunuchs by others , and {RPT} some choose not to marry for the sake of the Kingdom of {NEQ} Heaven . Let anyone accept this who can .
Matt.19:19 19τίμα τὸν πατέρα καὶ τὴν μητέρα. καὶ ἀγαπήσεις τὸν πλησίον σου ὡς σεαυτόν. 19 Honor your father and {RPT} mother . {NEQ} Love your {NEQ} neighbor as yourself . * 
Matt.19:29 29καὶ πᾶς ὅστις ἀφῆκεν οἰκίας ἀδελφοὺς ἀδελφὰς πατέρα μητέρα τέκνα ἀγρούς, ἕνεκεν τοῦ ἐμοῦ ὀνόματος, ἑκατονταπλασίονα λήμψεται καὶ ζωὴν αἰώνιον κληρονομήσει. 29 And everyone who has given up houses or brothers or sisters or father or mother or children or property , for my {NEQ} sake , will receive a hundred times as much in return and will inherit eternal life .
Matt.20:20 20τότε προσῆλθεν αὐτῷ μήτηρ τῶν υἱῶν Ζεβεδαίου, μετὰ τῶν υἱῶν αὐτῆς· προσκυνοῦσα καὶ αἰτοῦσά τι ἀπ᾽ αὐτοῦ. 20 Then the mother of James and John , the sons of Zebedee , came to Jesus with her {NEQ} sons . She knelt respectfully {NEQ} to ask a favor {RPT} .
Matt.27:56 56ἐν αἷς ἦν Μαρία Μαγδαληνή, καὶ Μαρία (ἡ τοῦ Ἰακώβου καὶ Ἰωσὴφ μήτηρ), καὶ μήτηρ τῶν υἱῶν Ζεβεδαίου. 56 Among them were Mary {NEQ} Magdalene , {NEQ} Mary ( the mother of {NEQ} James and Joseph ) , and the mother of James and John , the sons of Zebedee .
Mark.3:31 31καὶ ἔρχονται μήτηρ αὐτοῦ καὶ οἱ ἀδελφοὶ αὐτοῦ. καὶ ἔξω στήκοντες ἀπέστειλαν πρὸς αὐτὸν καλοῦντες αὐτόν. 31 Then Jesus' {NEQ} mother and {NEQ} brothers {RPT} came to see him . {NEQ} They stood outside and sent word for him to come out and talk with them {RPT} .
Mark.3:32 32καὶ ἐκάθητο περὶ αὐτὸν ὄχλος, καὶ λέγουσιν αὐτῷ, Ἰδοὺ μήτηρ σου καὶ οἱ ἀδελφοί σου ἔξω ζητοῦσίν σε. 32 {NEQ} There was a crowd sitting around Jesus , and someone said {RPT} , {NEQ} Your {NEQ} mother and your {NEQ} brothers * are outside asking for you .
Mark.3:33 33καὶ ἀποκριθεὶς αὐτοῖς λέγει, Τίς ἐστιν μήτηρ μου καὶ οἱ ἀδελφοί μου; 33 {NEQ} Jesus replied {RPT} , Who is my {NEQ} mother ? {NEQ} Who are my {NEQ} brothers ?
Mark.3:34 34καὶ περιβλεψάμενος τοὺς περὶ αὐτὸν κύκλῳ καθημένους λέγει, ̓Ίδε, μήτηρ μου καὶ οἱ ἀδελφοί μου. 34 Then he looked at those around him and said , Look , these are my {NEQ} mother and {NEQ} brothers {RPT} .
Mark.3:35 35ὃς ἂν ποιήσῃ τὸ θέλημα τοῦ θεοῦ οὗτος ἀδελφός μου καὶ ἀδελφὴ καὶ μήτηρ ἐστίν. 35 Anyone who does {NEQ} God’s {NEQ} will {RPT} is my brother and sister and mother .
Mark.5:40 40καὶ κατεγέλων αὐτοῦ. αὐτὸς δὲ ἐκβαλὼν πάντας, παραλαμβάνει τὸν πατέρα τοῦ παιδίου καὶ τὴν μητέρα καὶ τοὺς μετ᾽ αὐτοῦ καὶ εἰσπορεύεται ὅπου ἦν τὸ παιδίον. 40 {NEQ} The crowd laughed at him . But he made them all leave , and he took the {NEQ} girl’s father and {NEQ} mother and his three disciples {NEQ} into the room where the girl was lying .
Mark.6:24 24καὶ ἐξελθοῦσα εἶπεν τῇ μητρὶ αὐτῆς, Τί αἰτήσωμαι; δὲ εἶπεν, Τὴν κεφαλὴν Ἰωάνου τοῦ Βαπτίζοντος. 24 {NEQ} She went out and asked her {NEQ} mother , What should I ask for ? {NEQ} {NEQ} Her mother told her , Ask for the head of John the Baptist !
Mark.6:28 28καὶ ἤνεγκεν τὴν κεφαλὴν αὐτοῦ ἐπὶ πίνακι, καὶ ἔδωκεν αὐτὴν τῷ κορασίῳ, καὶ τὸ κοράσιον ἔδωκεν αὐτὴν τῇ μητρὶ αὐτῆς. 28 {NEQ} brought his {NEQ} head on a tray , and gave it to the girl , who {NEQ} {RPT} {RPT} took it to her {NEQ} mother .
Mark.7:10 10Μωυσῆς γὰρ εἶπεν· Τίμα τὸν πατέρα σου καὶ τὴν μητέρα σου, καί κακολογῶν πατέρα μητέρα θανάτῳ τελευτάτω. 10 For instance , Moses gave you this law from God : Honor your {NEQ} father and {NEQ} {RPT} mother , * and Anyone who speaks disrespectfully of father or mother must be put to death . * 
Mark.7:11 11ὑμεῖς δὲ λέγετε, Ἐὰν εἴπῃ ἄνθρωπος τῷ πατρὶ τῇ μητρί, Κορβάν (ὅ ἐστιν Δῶρον), ἐὰν ἐξ ἐμοῦ ὠφεληθῇς. 11 But you say it is all right for people to say {NEQ} to their {NEQ} parents , Sorry , I can’t help you . {NEQ} {NEQ} {RPT} For I have vowed to give to God what I would have given to you . * 
Mark.7:12 12οὐκέτι ἀφίετε αὐτὸν οὐδὲν ποιῆσαι τῷ πατρὶ τῇ μητρί. 12 In this way , you let them disregard their needy {NEQ} {NEQ} parents .
Mark.10:7 7ἕνεκεν τούτου καταλείψει ἄνθρωπος τὸν πατέρα αὐτοῦ καὶ τὴν μητέρα καὶ προσκολληθήσεται πρὸς τὴν γυναῖκα αὐτοῦ, 7 This explains why a man leaves his {NEQ} father and {NEQ} mother and is joined to his {NEQ} wife , * 
Mark.10:19 19τὰς ἐντολὰς οἶδας· μὴ φονεύσῃς. μὴ μοιχεύσῃς. μὴ κλέψῃς. μὴ ψευδομαρτυρήσῃς. μὴ ἀποστερήσῃς. τίμα τὸν πατέρα σου καὶ τὴν μητέρα. 19 But to answer your question , you know the commandments : You must not murder . You must not commit adultery . You must not steal . You must not testify falsely . You must not cheat anyone . Honor your {NEQ} father and {NEQ} mother . * 
Mark.10:29 29ἔφη Ἰησοῦς, Ἀμὴν λέγω ὑμῖν οὐδεὶς ἔστιν ὃς ἀφῆκεν οἰκίαν ἀδελφοὺς ἀδελφὰς μητέρα πατέρα τέκνα ἀγρούς, ἕνεκεν ἐμοῦ καὶ ἕνεκεν τοῦ εὐαγγελίου, 29   Yes , {NEQ} Jesus replied , and I assure you that everyone {NEQ} who has given up house or brothers or sisters or mother or father or children or property , for my sake and for the Good News ,
Mark.10:30 30ἐὰν μὴ λάβῃ ἑκατονταπλασίονα νῦν ἐν τῷ καιρῷ τούτῳ οἰκίας, καὶ ἀδελφούς, καὶ ἀδελφάς, καὶ μητέρας, καὶ τέκνα, καὶ ἀγρούς— μετὰ διωγμῶν. καὶ ἐν τῷ αἰῶνι τῷ ἐρχομένῳ ζωὴν αἰώνιον. 30 {NEQ} {NEQ} will receive now in return a hundred times as many houses , {NEQ} brothers , {NEQ} sisters , {NEQ} mothers , {NEQ} children , and property along with persecution . And in the world {RPT} to come that person will have eternal life .
Mark.15:40 40ἦσαν δὲ καὶ γυναῖκες, ἀπὸ μακρόθεν θεωροῦσαι, ἐν αἷς καὶ Μαριὰμ Μαγδαληνή, καὶ Μαρία (ἡ Ἰακώβου τοῦ μικροῦ καὶ Ἰωσῆτος μήτηρ), καὶ Σαλώμη. 40 Some women were {NEQ} {NEQ} there , watching from a distance , including Mary {NEQ} Magdalene , {NEQ} Mary ( the mother of James the younger and of Joseph * ) , and Salome .
Luke.1:15 15ἔσται γὰρ μέγας ἐνώπιον τοῦ κυρίου. καὶ οἶνον καὶ σίκερα οὐ μὴ πίῃ. καὶ πνεύματος ἁγίου πλησθήσεται, ἔτι ἐκ κοιλίας μητρὸς αὐτοῦ. 15 for he will be great in the eyes of the Lord . {NEQ} He must never touch wine or other alcoholic drinks . {NEQ} He will be filled with the Holy Spirit , even before his birth . * 
Luke.1:43 43καὶ πόθεν μοι τοῦτο, ἵνα ἔλθῃ μήτηρ τοῦ κυρίου μου πρὸς ἐμέ; 43 {NEQ} Why am I so honored , that the mother of my {NEQ} Lord should visit me ?
Luke.1:60 60καὶ ἀποκριθεῖσα μήτηρ αὐτοῦ εἶπεν, Οὐχί. ἀλλὰ κληθήσεται Ἰωάνης. 60 But Elizabeth {RPT} said , No ! {RPT} His name is John !
Luke.2:33 33καὶ ἦν πατὴρ αὐτοῦ καὶ μήτηρ θαυμάζοντες ἐπὶ τοῖς λαλουμένοις περὶ αὐτοῦ. 33 {NEQ} Jesus parents were amazed at what was being said about him .
Luke.2:34 34καὶ εὐλόγησεν αὐτοὺς Συμεών, καὶ εἶπεν πρὸς Μαριάμ, τὴν μητέρα αὐτοῦ, Ἰδοὺ οὗτος κεῖται εἰς πτῶσιν, καὶ ἀνάστασιν πολλῶν ἐν τῷ Ἰσραήλ. καὶ εἰς σημεῖον, ἀντιλεγόμενον 34 Then Simeon blessed them , and he said to Mary , the baby’s {NEQ} mother , {NEQ} This child is destined to cause many in {NEQ} Israel to fall , but he will be a joy to many others . {NEQ} He has been sent as a sign from God , but many will oppose him .
Luke.2:48 48καὶ ἰδόντες αὐτὸν ἐξεπλάγησαν. καὶ εἶπεν πρὸς αὐτὸν μήτηρ αὐτοῦ, Τέκνον· τί ἐποίησας ἡμῖν οὕτως; ἰδοὺ πατήρ σου κἀγὼ ὀδυνώμενοι, ζητοῦμέν σε. 48 {NEQ} {NEQ} {RPT} His parents didn’t know what to think . Son , {NEQ} his {NEQ} mother said to him , why have you done this to us ? {NEQ} Your {NEQ} father and I have been frantic , searching for you everywhere .
Luke.2:51 51καὶ κατέβη μετ᾽ αὐτῶν καὶ ἦλθεν εἰς Ναζαρὲτ καὶ ἦν ὑποτασσόμενος αὐτοῖς. καὶ μήτηρ αὐτοῦ διετήρει πάντα τὰ ῥήματα ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτῆς. 51 Then he returned to Nazareth with them and was obedient to them . And his {NEQ} mother stored all these things in her {NEQ} heart .
Luke.7:12 12ὡς δὲ ἤγγισεν τῇ πύλῃ τῆς πόλεως. καὶ ἰδοὺ ἐξεκομίζετο τεθνηκὼς μονογενὴς υἱὸς τῇ μητρὶ αὐτοῦ καὶ αὐτὴ ἦν χήρα, καὶ ὄχλος τῆς πόλεως ἱκανὸς ἦν σὺν αὐτῇ. 12 {NEQ} {NEQ} {NEQ} A funeral procession was coming out as he approached the {NEQ} village gate . The young man who had died {NEQ} {RPT} was a widow’s only son , and a large crowd from the village was with her .
Luke.7:15 15καὶ ἀνεκάθισεν νεκρὸς καὶ ἤρξατο λαλεῖν. καὶ ἔδωκεν αὐτὸν τῇ μητρὶ αὐτοῦ. 15 Then the dead boy sat up and began to talk ! And Jesus gave him back to his {NEQ} mother .
Luke.8:19 19παρεγένετο δὲ πρὸς αὐτὸν μήτηρ καὶ οἱ ἀδελφοὶ αὐτοῦ, καὶ οὐκ ἠδύναντο συντυχεῖν αὐτῷ διὰ τὸν ὄχλον. 19 Then Jesus' {NEQ} mother and {NEQ} brothers came to see him , but they couldn’t get to him because of the crowd .
Luke.8:20 20ἀπηγγέλη δὲ αὐτῷ, μήτηρ σου καὶ οἱ ἀδελφοί σου ἑστήκασιν ἔξω, ἰδεῖν θέλοντές σε. 20 {NEQ} Someone told Jesus , Your {NEQ} mother and your {NEQ} brothers are outside , and they want to see you .
Luke.8:21 21 δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν πρὸς αὐτούς, Μήτηρ μου καὶ ἀδελφοί μου οὗτοί εἰσιν οἱ τὸν λόγον τοῦ θεοῦ ἀκούοντες καὶ ποιοῦντες. 21 {NEQ} Jesus replied {RPT} , My mother and my brothers {RPT} are all those who hear {NEQ} God’s {NEQ} word and obey it .
Luke.8:51 51ἐλθὼν δὲ εἰς τὴν οἰκίαν, οὐκ ἀφῆκεν εἰσελθεῖν τινὰ σὺν αὐτῷ εἰ μὴ Πέτρον, καὶ Ἰωάνην, καὶ Ἰάκωβον, καὶ τὸν πατέρα τῆς παιδὸς καὶ τὴν μητέρα. 51 {NEQ} When they arrived at the house , Jesus wouldn’t let anyone go in with him except Peter , {NEQ} John , {NEQ} James , and the {NEQ} little girl’s father and {NEQ} mother .
Luke.12:53 53διαμερισθήσονται πατὴρ ἐπὶ υἱῷ, καὶ υἱὸς ἐπὶ πατρί· μήτηρ ἐπὶ τὴν θυγατέρα, καὶ θυγάτηρ ἐπὶ τὴν μητέρα· πενθερὰ ἐπὶ τὴν νύμφην αὐτῆς, καὶ νύμφη ἐπὶ τὴν πενθεράν. 53 Father will be divided against son and son against father ; mother against {NEQ} daughter and daughter against {NEQ} mother ; and mother-in-law against {NEQ} daughter-in-law {RPT} and daughter-in-law against {NEQ} mother-in-law . * 
Luke.14:26 26Εἴ τις ἔρχεται πρός με καὶ οὐ μισεῖ— τὸν πατέρα ἑαυτοῦ καὶ τὴν μητέρα, καὶ τὴν γυναῖκα καὶ τὰ τέκνα, καὶ τοὺς ἀδελφοὺς καὶ τὰς ἀδελφάς— ἔτι τε καὶ τὴν ψυχὴν ἑαυτοῦ· οὐ δύναται εἶναί μου μαθητής. 26 If you want to be my disciple , you must hate everyone else by comparison your {NEQ} father and {NEQ} mother , {NEQ} {NEQ} wife and {NEQ} children , {NEQ} {NEQ} brothers and {NEQ} sisters yes , even your own {NEQ} life . Otherwise , you cannot be my disciple .
Luke.18:20 20τὰς ἐντολὰς οἶδας· μὴ μοιχεύσῃς. μὴ φονεύσῃς. μὴ κλέψῃς. μὴ ψευδομαρτυρήσῃς. τίμα τὸν πατέρα σου καὶ τὴν μητέρα. 20 But to answer your question , you know the commandments : You must not commit adultery . You must not murder . You must not steal . You must not testify falsely . Honor {NEQ} your father and {NEQ} mother . * 
John.2:1 1καὶ τῇ ἡμέρᾳ τῇ τρίτῃ γάμος ἐγένετο ἐν Κανὰ τῆς Γαλιλαίας. καὶ ἦν μήτηρ τοῦ Ἰησοῦ ἐκεῖ, 2:1 {NEQ} The next day * there was a wedding celebration in the village of Cana in {NEQ} Galilee . {NEQ} {NEQ} Jesus' {NEQ} mother was there ,
John.2:3 3καὶ ὑστερήσαντος οἴνου, λέγει μήτηρ τοῦ Ἰησοῦ πρὸς αὐτόν, Οἶνον οὐκ ἔχουσιν. 3 The wine supply ran out during the festivities , so {NEQ} Jesus' {NEQ} mother told him , They have no more wine .
John.2:5 5λέγει μήτηρ αὐτοῦ τοῖς διακόνοις, ̔Ό τι ἂν λέγῃ ὑμῖν ποιήσατε. 5 But his {NEQ} mother told the servants , Do whatever he tells you .
John.2:12 12μετὰ τοῦτο κατέβη εἰς Καφαρναοὺμ αὐτὸς καὶ μήτηρ αὐτοῦ, καὶ οἱ ἀδελφοὶ αὐτοῦ, καὶ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ· καὶ ἐκεῖ ἔμειναν οὐ πολλὰς ἡμέρας. 12 After the wedding he went to Capernaum {NEQ} {RPT} for a few days with his {NEQ} mother , {NEQ} his {NEQ} brothers , and his {NEQ} disciples .
John.3:4 4λέγει πρὸς αὐτὸν Νικόδημος, Πῶς δύναται ἄνθρωπος γεννηθῆναι γέρων ὤν; μὴ δύναται εἰς τὴν κοιλίαν τῆς μητρὸς αὐτοῦ δεύτερον εἰσελθεῖν καὶ γεννηθῆναι; 4 What do you mean ? exclaimed {NEQ} {RPT} {NEQ} Nicodemus . How can an {RPT} old man {NEQ} {RPT} go back into {RPT} his {NEQ} mother’s {NEQ} womb and be born again ?
John.6:42 42καὶ ἔλεγον, Οὐχὶ οὗτός ἐστιν Ἰησοῦς, υἱὸς Ἰωσήφ; οὗ ἡμεῖς οἴδαμεν τὸν πατέρα καὶ τὴν μητέρα. πῶς νῦν λέγει ὅτι, Ἐκ τοῦ οὐρανοῦ καταβέβηκα; 42 {NEQ} They said , Isn’t this Jesus , the son of Joseph ? We know his {NEQ} father and {NEQ} mother . How can he say , I came down from {NEQ} heaven ?
John.19:25 25εἱστήκεισαν δὲ παρὰ τῷ σταυρῷ τοῦ Ἰησοῦ μήτηρ αὐτοῦ, καὶ ἀδελφὴ τῆς μητρὸς αὐτοῦ, Μαρία (ἡ τοῦ Κλωπᾶ), καὶ Μαρία Μαγδαληνή. 25 {NEQ} Standing near the cross were {NEQ} Jesus' {RPT} {NEQ} mother , and his {NEQ} mother’s {NEQ} sister , Mary ( the wife of {NEQ} Clopas ) , and Mary {NEQ} Magdalene .
John.19:26 26Ἰησοῦς οὖν ἰδὼν τὴν μητέρα καὶ τὸν μαθητὴν παρεστῶτα ὃν ἠγάπα, λέγει τῇ μητρί, Γύναι, ἴδε υἱός σου. 26 {NEQ} When Jesus saw his mother {NEQ} standing there beside the disciple {RPT} he loved , he said to her , Dear woman , here is your {NEQ} son .
John.19:27 27εἶτα λέγει τῷ μαθητῇ, ̓Ίδε μήτηρ σου. καὶ ἀπ᾽ ἐκείνης τῆς ὥρας ἔλαβεν μαθητὴς αὐτὴν εἰς τὰ ἴδια. 27 And he said to this disciple , Here is your {NEQ} mother . And from then on this disciple took her into his home .
Acts.1:14 14οὗτοι πάντες ἦσαν προσκαρτεροῦντες ὁμοθυμαδὸν τῇ προσευχῇ, σὺν γυναιξίν, καὶ Μαριὰμ τῇ μητρὶ τοῦ Ἰησοῦ, καὶ τοῖς ἀδελφοῖς αὐτοῦ. 14 They all met together and were constantly united {NEQ} in prayer , along with Mary the mother of {NEQ} Jesus , several other women , and the brothers of Jesus .
Acts.3:2 2καί, τις ἀνὴρ χωλὸς ἐκ κοιλίας μητρὸς αὐτοῦ ὑπάρχων ἐβαστάζετο· ὃν ἐτίθουν καθ᾽ ἡμέραν πρὸς τὴν θύραν τοῦ ἱεροῦ, τὴν λεγομένην Ὡραίαν, τοῦ αἰτεῖν ἐλεημοσύνην παρὰ τῶν εἰσπορευομένων εἰς τὸ ἱερόν. 2 As they approached the Temple , a man lame from birth {RPT} was being carried in . Each day he was put beside the {NEQ} Temple gate , the one called the Beautiful Gate , so he could beg from the people going into {RPT} the Temple .
Acts.12:12 12συνιδών τε, ἦλθεν ἐπὶ τὴν οἰκίαν τῆς Μαρίας, τῆς μητρὸς Ἰωάνου τοῦ ἐπικαλουμένου Μάρκου, οὗ ἦσαν ἱκανοὶ συνηθροισμένοι καὶ προσευχόμενοι. 12 {NEQ} When he realized this , he went to the home of {NEQ} Mary , the mother of John Mark , where many were gathered for {NEQ} prayer .
Acts.14:8 8καί τις ἀνὴρ ἀδύνατος, ἐν Λύστροις, τοῖς ποσὶν ἐκάθητο χωλός· ἐκ κοιλίας μητρὸς αὐτοῦ, ὃς οὐδέποτε περιεπάτησεν. 8 While they were at Lystra , Paul and Barnabas came upon a man with crippled {NEQ} feet . He had been that way from birth , so he had never walked . He was sitting
Rom.16:13 13ἀσπάσασθε Ῥοῦφον, τὸν ἐκλεκτὸν ἐν κυρίῳ· καὶ τὴν μητέρα αὐτοῦ καὶ ἐμοῦ. 13 Greet Rufus , whom the Lord picked out to be his very own ; and also his {NEQ} dear mother , {NEQ} who has been a mother to me .
Gal.1:15 15ὅτε δὲ εὐδόκησεν θεός, (ὁ ἀφορίσας με ἐκ κοιλίας μητρός μου, καὶ καλέσας διὰ τῆς χάριτος αὐτοῦ,) 15 But even before I was born , {NEQ} God {RPT} chose me and called me by his marvelous {NEQ} grace . Then it pleased him
Gal.4:26 26 δέ, ἄνω Ἰερουσαλήμ· ἐλευθέρα ἐστίν, ἥτις ἐστὶν μήτηρ ἡμῶν· 26 But the other woman , Sarah , represents the heavenly Jerusalem . She is the free woman , and she is our mother .
Eph.5:31 31 Ἀντὶ τούτου καταλείψει ἄνθρωπος τὸν πατέρα καὶ τὴν μητέρα καὶ προσκολληθήσεται πρὸς τὴν γυναῖκα αὐτοῦ, καὶ ἔσονται οἱ δύο εἰς σάρκα μίαν. 31 As the Scriptures say , {NEQ} {NEQ} A man leaves his father and {RPT} mother and is joined to his {NEQ} wife , and the two are united into one . * 
Eph.6:2 2 Τίμα τὸν πατέρα σου καὶ τὴν μητέρα· ἥτις ἐστὶν ἐντολὴ πρώτη ἐν ἐπαγγελίᾳ, 2 Honor your {NEQ} father and {RPT} mother . This is the first commandment with a promise :
1Tim.5:2 2πρεσβυτέρας ὡς μητέρας, νεωτέρας ὡς ἀδελφὰς ἐν πάσῃ ἁγνείᾳ. 2 Treat older women as you would your mother , and treat younger women with all purity as you would your own sisters .
2Tim.1:5 5ὑπόμνησιν λαβὼν τῆς ἐν σοὶ ἀνυποκρίτου πίστεως, ἥτις ἐνῴκησεν πρῶτον ἐν τῇ μάμμῃ σου Λωίδι καὶ τῇ μητρί σου, Εὐνίκῃ· πέπεισμαι δὲ ὅτι καὶ ἐν σοί. 5 I remember your {NEQ} genuine faith , for you share the faith that first filled your {NEQ} grandmother Lois and your {NEQ} mother , Eunice . And I know that same faith continues strong in you .
Rev.17:5 5καὶ ἐπὶ τὸ μέτωπον αὐτῆς ὄνομα γεγραμμένον μυστήριον· Βαβυλὼν μεγάλη, μήτηρ τῶν πορνῶν καὶ τῶν βδελυγμάτων τῆς γῆς. 5 {NEQ} A mysterious name was written on her {NEQ} forehead : Babylon the Great , {NEQ} Mother of All Prostitutes and {NEQ} Obscenities in the World .