The Bible

Old Testament

New Testament

Give Us Feedback

μηδέ (mede, 3366)

Meanings

neither, nor, nor [anything], not, not even

Greek-English Concordance: 57 verses

  Greek (NLG) English (NLT)
Matt.6:25 25διὰ τοῦτο λέγω ὑμῖν μὴ μεριμνᾶτε τῇ ψυχῇ ὑμῶν— τί φάγητε τί πίητε, μηδὲ τῷ σώματι ὑμῶν τί ἐνδύσησθε. οὐχὶ ψυχὴ πλεῖόν ἐστι τῆς τροφῆς, καὶ τὸ σῶμα τοῦ ἐνδύματος; 25 That is why I tell you not to worry about {NEQ} everyday life {RPT} whether you have enough food and {RPT} drink , or enough clothes to wear {RPT} . Isn’t {NEQ} life more than {NEQ} food , and your body more than {NEQ} clothing ?
Matt.7:6 6μὴ δῶτε τὸ ἅγιον τοῖς κυσίν· μηδὲ βάλητε τοὺς μαργαρίτας ὑμῶν ἔμπροσθεν τῶν χοίρων· μήποτε καταπατήσουσιν αὐτοὺς ἐν τοῖς ποσὶν αὐτῶν, καὶ στραφέντες ῥήξωσιν ὑμᾶς. 6 Don’t waste {NEQ} what is holy {NEQ} on people who are unholy . * Don’t throw your {NEQ} pearls to {NEQ} pigs ! {NEQ} They will trample the pearls {RPT} , then turn and attack you .
Matt.10:9 9μὴ κτήσησθε— χρυσόν, μηδὲ ἄργυρον, μηδὲ χαλκὸν εἰς τὰς ζώνας ὑμῶν, 9 Don’t take any money in your {NEQ} money belts no gold , {RPT} silver , or even copper coins .
Matt.10:10 10μὴ πήραν εἰς ὁδὸν μηδὲ δύο χιτῶνας μηδὲ ὑποδήματα μηδὲ ῥάβδον. ἄξιος γὰρ ἐργάτης τῆς τροφῆς αὐτοῦ. 10 Don’t carry a traveler’s bag with {RPT} a change of clothes and sandals or even a walking stick . Don’t hesitate to accept hospitality , because those who work deserve to be fed {RPT} .
Matt.10:14 14καὶ ὃς ἂν μὴ δέξηται ὑμᾶς μηδὲ ἀκούσῃ τοὺς λόγους ὑμῶν, ἐξερχόμενοι ἔξω τῆς οἰκίας τῆς πόλεως ἐκείνης ἐκτινάξατε τὸν κονιορτὸν τῶν ποδῶν ὑμῶν. 14 {NEQ} If any {NEQ} household or {NEQ} town {RPT} refuses to welcome you or listen to your {NEQ} message , shake its dust from your {NEQ} feet as you leave {RPT} .
Matt.22:29 29ἀποκριθεὶς δὲ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτοῖς, Πλανᾶσθε μὴ εἰδότες τὰς γραφὰς μηδὲ τὴν δύναμιν τοῦ θεοῦ. 29 {NEQ} {NEQ} Jesus replied {RPT} , Your mistake is that you don’t know the Scriptures , and you don’t know the power of {NEQ} God .
Matt.23:10 10μηδὲ κληθῆτε Καθηγηταί, ὅτι καθηγητὴς ὑμῶν ἐστὶν εἷς, Χριστός. 10 And don’t let anyone call you Teacher , for you have only one teacher , the Messiah .
Matt.24:20 20προσεύχεσθε δὲ ἵνα μὴ γένηται φυγὴ ὑμῶν χειμῶνος μηδὲ σαββάτῳ. 20 And pray that your {NEQ} flight will not be in winter or on the Sabbath .
Mark.2:2 2καὶ συνήχθησαν πολλοὶ ὥστε μηκέτι χωρεῖν μηδὲ τὰ πρὸς τὴν θύραν. καὶ ἐλάλει αὐτοῖς τὸν λόγον, 2 Soon the house where he was staying was so packed with visitors that there was no more room , {NEQ} even outside the door . {NEQ} While he was preaching God’s {NEQ} word to them ,
Mark.3:20 20καὶ ἔρχεται εἰς οἶκον, καὶ συνέρχεται πάλιν ὄχλος· ὥστε μὴ δύνασθαι αὐτοὺς μηδὲ ἄρτον φαγεῖν. 20 One time Jesus entered a house , and the crowds began to gather again . Soon he and his disciples couldn’t even find time to eat .
Mark.6:11 11καὶ ὃς ἂν τόπος μὴ δέξηται ὑμᾶς μηδὲ ἀκούσωσιν ὑμῶν, ἐκπορευόμενοι ἐκεῖθεν ἐκτινάξατε τὸν χοῦν τὸν ὑποκάτω τῶν ποδῶν ὑμῶν εἰς μαρτύριον αὐτοῖς. 11 But if any place refuses to welcome you or listen to you , shake its dust {RPT} {NEQ} from your {NEQ} feet as you leave to show that you have abandoned those people to their fate .
Mark.8:26 26καὶ ἀπέστειλεν αὐτὸν εἰς οἶκον αὐτοῦ, λέγων, Μηδὲ εἰς τὴν κώμην εἰσέλθῃς. 26 {NEQ} Jesus sent him away {NEQ} {NEQ} {RPT} , saying , Don’t go back into the village on your way home .
Mark.12:24 24ἔφη αὐτοῖς Ἰησοῦς, Οὐ διὰ τοῦτο πλανᾶσθε μὴ εἰδότες τὰς γραφάς, μηδὲ τὴν δύναμιν τοῦ θεοῦ. 24 {NEQ} Jesus replied {RPT} , {NEQ} Your mistake is that you don’t know the Scriptures , and you don’t know the power of {NEQ} God .
Mark.13:15 15 ἐπὶ τοῦ δώματος μὴ καταβάτω μηδὲ εἰσελθάτω τι ἆραι ἐκ τῆς οἰκίας αὐτοῦ. 15 A person out on the deck of a roof must not go down {RPT} into the house {RPT} to pack .
Luke.3:14 14ἐπηρώτων δὲ αὐτὸν καὶ στρατευόμενοι λέγοντες, Τί ποιήσωμεν καὶ ἡμεῖς; καὶ εἶπεν αὐτοῖς, Μηδένα διασείσητε μηδὲ συκοφαντήσητε· καὶ ἀρκεῖσθε τοῖς ὀψωνίοις ὑμῶν. 14 What should {NEQ} we do ? {NEQ} asked some soldiers {RPT} {NEQ} . {NEQ} John replied {RPT} , Don’t extort money or make false accusations . And be content with your {NEQ} pay .
Luke.12:22 22εἶπεν, δέ, πρὸς τοὺς μαθητὰς αὐτοῦ, Διὰ τοῦτο λέγω ὑμῖν μὴ μεριμνᾶτε τῇ ψυχῇ— τί φάγητε μηδὲ τῷ σώματι τί ἐνδύσησθε. 22 Then , turning to his {NEQ} disciples , Jesus said , That is why I tell you not to worry about everyday {NEQ} life whether you have enough food to eat or enough clothes to wear .
Luke.14:12 12ἔλεγεν δὲ καὶ τῷ κεκληκότι αὐτόν· ̔Όταν ποιῇς ἄριστον δεῖπνον, μὴ φώνει τοὺς φίλους σου, μηδὲ τοὺς ἀδελφούς σου, μηδὲ τοὺς συγγενεῖς σου, μηδὲ γείτονας πλουσίους. μήποτε καὶ αὐτοὶ ἀντικαλέσωσίν σε, καὶ γένηται ἀνταπόδομά σοι. 12 Then he turned to his {NEQ} host . When you put on a luncheon or a banquet , he said , don’t invite your {NEQ} friends , {RPT} {NEQ} brothers {RPT} , {RPT} {NEQ} relatives {RPT} , and rich neighbors . For they will invite you back , and that will be your only reward .
Luke.16:26 26καὶ ἐν πᾶσι τούτοις, μεταξὺ ἡμῶν καὶ ὑμῶν χάσμα μέγα ἐστήρικται· ὅπως οἱ θέλοντες διαβῆναι ἔνθεν πρὸς ὑμᾶς μὴ δύνωνται, μηδὲ ἐκεῖθεν πρὸς ἡμᾶς διαπερῶσιν. 26 And besides , there is a great chasm separating us . {NEQ} {NEQ} {NEQ} No one can cross over to you from here , and no one can cross over to us from there .
Luke.17:23 23καὶ ἐροῦσιν ὑμῖν, Ἰδού, ἐκεῖ, Ἰδοὺ ὧδε, μὴ ἀπέλθητε μηδὲ διώξητε. 23 {NEQ} People will tell you , Look , there is the Son of Man , or Here he is , but don’t go out and follow them .
John.4:15 15λέγει πρὸς αὐτὸν γυνή, Κύριε, δός μοι τοῦτο τὸ ὕδωρ· ἵνα μὴ διψῶ μηδὲ διέρχωμαι ἐνθάδε ἀντλεῖν. 15 Please , sir , the woman said {RPT} {RPT} , give me this {NEQ} water ! Then I’ll never be thirsty again , and I won’t have to come here to get water .
John.14:27 27εἰρήνην ἀφίημι ὑμῖν— εἰρήνην τὴν ἐμὴν δίδωμι ὑμῖν· οὐ καθὼς κόσμος δίδωσιν ἐγὼ δίδωμι ὑμῖν. μὴ ταρασσέσθω ὑμῶν καρδία μηδὲ δειλιάτω. 27 {NEQ} I am leaving you with a gift peace of mind and heart {RPT} . And the peace I give is a gift {RPT} the world cannot give . So don’t be troubled or afraid .
Acts.4:18 18καὶ καλέσαντες αὐτοὺς παρήγγειλαν τὸ καθόλου μὴ φθέγγεσθαι μηδὲ διδάσκειν ἐπὶ τῷ ὀνόματι τοῦ Ἰησοῦ. 18 So they called the apostles back in and commanded them never again to speak or teach in the name of {NEQ} Jesus .
Acts.21:21 21κατηχήθησαν δὲ περὶ σοῦ ὅτι ἀποστασίαν διδάσκεις ἀπὸ Μωυσέως τοὺς κατὰ τὰ ἔθνη πάντας Ἰουδαίους λέγων· μὴ περιτέμνειν αὐτοὺς τὰ τέκνα μηδὲ τοῖς ἔθεσιν περιπατεῖν. 21 But the Jewish believers here in Jerusalem have been told that you {RPT} are teaching all the Jews who live among the Gentiles to turn their backs on {RPT} the laws of Moses . They’ve heard that you teach them not to circumcise their children or follow other Jewish customs .
Rom.6:13 13μηδὲ παριστάνετε τὰ μέλη ὑμῶν ὅπλα ἀδικίας τῇ ἁμαρτίᾳ· ἀλλά, παραστήσατε ἑαυτοὺς τῷ θεῷ, ὡσεὶ ἐκ νεκρῶν, ζῶντας· καὶ τὰ μέλη ὑμῶν ὅπλα δικαιοσύνης τῷ θεῷ. 13 Do not let any part of your body become an instrument of evil to serve {NEQ} sin . Instead , give yourselves completely to {NEQ} God , for you were dead , but now you have new life . So use your whole body as an instrument to do what is right for the glory of {NEQ} God .
Rom.9:11 11μήπω γὰρ γεννηθέντων, μηδὲ πραξάντων τι ἀγαθὸν φαῦλον, (ἵνα κατ᾽ ἐκλογὴν πρόθεσις τοῦ θεοῦ μένῃ· 11 But before they were born , before they had done anything good or bad , she received a message from God . ( This message shows that {NEQ} God chooses people according to his own purposes ;
Rom.14:21 21καλὸν τὸ μὴ φαγεῖν κρέα μηδὲ πεῖν οἶνον μηδὲ ἐν ἀδελφός σου προσκόπτει. 21 It is better not {NEQ} to eat meat or drink wine or do anything else if it might cause another {NEQ} believer to stumble .
1Cor.5:8 8ὥστε ἑορτάζωμεν, μὴ ἐν ζύμῃ παλαιᾷ μηδὲ ἐν ζύμῃ κακίας καὶ πονηρίας, ἀλλ᾽ ἐν ἀζύμοις εἰλικρινείας καὶ ἀληθείας. 8 So let us celebrate the festival , not with the old bread * {NEQ} {RPT} {RPT} of wickedness and evil , but with the new bread * of sincerity and truth .
1Cor.5:11 11νῦν δὲ ἔγραψα ὑμῖν μὴ συναναμίγνυσθαι ἐάν τις ἀδελφὸς ὀνομαζόμενος πόρνος, πλεονέκτης, εἰδωλολάτρης, λοίδορος, μέθυσος, ἅρπαξ· τῷ τοιούτῳ μηδὲ συνεσθίειν. 11 {NEQ} {NEQ} I meant that you are not to associate with {NEQ} anyone who claims to be a believer * yet indulges in sexual sin , or is greedy , or worships idols , or is abusive , or is a drunkard , or cheats people . Don’t even eat with {NEQ} such people .
1Cor.10:7 7μηδὲ εἰδωλολάτραι γίνεσθε καθώς τινες αὐτῶν. ὥσπερ γέγραπται, Ἐκάθισεν λαὸς φαγεῖν καὶ πεῖν, καὶ ἀνέστησαν παίζειν. 7 or worship idols as some of them did . As the Scriptures say , The people celebrated with feasting and drinking , and they indulged in pagan revelry . * 
1Cor.10:8 8μηδὲ πορνεύωμεν καθώς τινες αὐτῶν ἐπόρνευσαν, καὶ ἔπεσαν μιᾷ ἡμέρᾳ εἴκοσι τρεῖς χιλιάδες. 8 And we must not engage in sexual immorality as some of them did , {NEQ} causing 23,000 of them to die in one day .
1Cor.10:9 9μηδὲ ἐκπειράζωμεν τὸν Χριστόν, καθώς τινες αὐτῶν ἐπείρασαν καὶ ὑπὸ τῶν ὄφεων ἀπώλλυντο. 9 Nor should we put {NEQ} Christ * to the test , as some of them did and then died from {NEQ} snakebites .
1Cor.10:10 10μηδὲ γογγύζετε καθάπερ τινὲς αὐτῶν ἐγόγγυσαν, καὶ ἀπώλοντο ὑπὸ τοῦ ὀλοθρευτοῦ. 10 And don’t grumble as some of them did , and then were destroyed by the angel of death .
2Cor.4:2 2ἀλλὰ ἀπειπάμεθα τὰ κρυπτὰ τῆς αἰσχύνης· μὴ περιπατοῦντες ἐν πανουργίᾳ μηδὲ δολοῦντες τὸν λόγον τοῦ θεοῦ· ἀλλὰ τῇ φανερώσει τῆς ἀληθείας, συνιστάνοντες ἑαυτοὺς πρὸς πᾶσαν συνείδησιν ἀνθρώπων, ἐνώπιον τοῦ θεοῦ. 2   {RPT} We reject all shameful deeds and underhanded methods . We don’t try to trick anyone or distort the word {NEQ} of God . {RPT} We tell the truth before {NEQ} God , and all who are honest know this .
Eph.4:27 27μηδὲ δίδοτε τόπον τῷ διαβόλῳ. 27 for anger gives a foothold to the devil .
Eph.5:3 3πορνεία δέ, καὶ ἀκαθαρσία πᾶσα, πλεονεξία μηδὲ ὀνομαζέσθω ἐν ὑμῖν· καθὼς πρέπει ἁγίοις· 3 {NEQ} Let there be no sexual immorality , {NEQ} {RPT} impurity , or greed among you . Such sins have no place among God’s people .
Phil.2:3 3μηδὲν κατ᾽ ἐριθείαν, μηδὲ κατὰ κενοδοξίαν· ἀλλὰ τῇ ταπεινοφροσύνῃ, ἀλλήλους ἡγούμενοι ὑπερέχοντας ἑαυτῶν· 3 Don’t be selfish ; don’t try to impress others . {NEQ} Be humble , thinking of others as better than yourselves .
Col.2:21 21Μὴ ἅψῃ. Μηδὲ γεύσῃ. Μηδὲ θίγῃς—; 21 Don’t handle ! Don’t taste ! Don’t touch ! ?
2Thes.2:2 2εἰς τὸ μὴ ταχέως σαλευθῆναι ὑμᾶς ἀπὸ τοῦ νοὸς μηδὲ θροεῖσθαι (μήτε διὰ πνεύματος, μήτε διὰ λόγου, μήτε δι᾽ ἐπιστολῆς ὡς δι᾽ ἡμῶν) ὡς ὅτι ἐνέστηκεν ἡμέρα τοῦ κυρίου. 2 {NEQ} {NEQ} Don’t be so easily shaken {RPT} or alarmed by those who say that the day of the Lord has already begun . Don’t believe them , even if they claim to have had a spiritual vision , {NEQ} {RPT} a revelation , or {RPT} a letter supposedly from us .
2Thes.3:10 10καὶ γὰρ ὅτε ἦμεν πρὸς ὑμᾶς, τοῦτο παρηγγέλλομεν ὑμῖν ὅτι· Εἴ τις οὐ θέλει ἐργάζεσθαι μηδὲ ἐσθιέτω. 10 Even {NEQ} while we were with you , we gave you this command : {NEQ} Those unwilling to work will not get to eat .
1Tim.1:4 4μηδὲ προσέχειν μύθοις καὶ γενεαλογίαις ἀπεράντοις· αἵτινες ἐκζητήσεις παρέχουσι, μᾶλλον οἰκονομίαν θεοῦ τὴν ἐν πίστει. 4 Don’t let them waste their time in endless discussion of myths and spiritual pedigrees . These things only lead to meaningless speculations , * which don’t help {NEQ} {NEQ} people live a life of {NEQ} faith in God . * 
1Tim.5:22 22χεῖρας ταχέως μηδενὶ ἐπιτίθει, μηδὲ κοινώνει ἁμαρτίαις ἀλλοτρίαις· σεαυτὸν ἁγνὸν τήρει. 22 Never be in a hurry about appointing a church leader . * Do not share in the sins of others . Keep yourself pure .
1Tim.6:17 17τοῖς πλουσίοις ἐν τῷ νῦν αἰῶνι παράγγελλε μὴ ὑψηλοφρονεῖν μηδὲ ἠλπικέναι ἐπὶ πλούτου, ἀδηλότητι· ἀλλ᾽ ἐπὶ θεῷ, τῷ παρέχοντι ἡμῖν πάντα πλουσίως εἰς ἀπόλαυσιν· 17 Teach those who are rich in this world not to be proud and not to trust in their money , which is so unreliable . Their trust should be in God , who richly gives us all we need for our enjoyment .
2Tim.1:8 8μὴ οὖν ἐπαισχυνθῇς τὸ μαρτύριον τοῦ κυρίου ἡμῶν· μηδέ, ἐμὲ τὸν δέσμιον αὐτοῦ· ἀλλὰ συνκακοπάθησον τῷ εὐαγγελίῳ, κατὰ δύναμιν θεοῦ· 8 So never be ashamed to tell others about our {NEQ} Lord . And don’t be ashamed of me , either , even though I’m in prison for him . With the strength God gives you , {NEQ} be ready to suffer with me for the sake of the Good News .
Titus.2:3 3πρεσβύτιδας ὡσαύτως, ἐν καταστήματι ἱεροπρεπεῖς· μὴ διαβόλους μηδὲ οἴνῳ πολλῷ δεδουλωμένας· καλοδιδασκάλους. 3 Similarly , teach the older women to live in a way that honors God . They must not slander others or be heavy drinkers . * Instead , they should teach others what is good .
Heb.12:5 5καὶ ἐκλέλησθε τῆς παρακλήσεως, ἥτις ὑμῖν ὡς υἱοῖς διαλέγεται; Υἱέ μου, μὴ ὀλιγώρει παιδείας κυρίου, μηδὲ ἐκλύου ὑπ᾽ αὐτοῦ ἐλεγχόμενος· 5 And have you forgotten the encouraging words {RPT} God spoke to you as his children ? * He said , My child , * don’t make light of the LORD’s discipline , and don’t give up when he corrects you .
1Pet.3:14 14ἀλλ᾽ εἰ καὶ πάσχοιτε διὰ δικαιοσύνην, μακάριοι· τὸν δὲ φόβον αὐτῶν μὴ φοβηθῆτε μηδὲ ταραχθῆτε· 14 But even if you suffer for doing what is right , God will reward you for it . So don’t worry or be afraid of their {NEQ} threats .
1Pet.5:2 2ποιμάνατε τὸ ἐν ὑμῖν ποίμνιον τοῦ θεοῦ ἐπισκοποῦντες· μὴ ἀναγκαστῶς, ἀλλὰ ἑκουσίως— κατὰ θεόν, μηδὲ αἰσχροκερδῶς ἀλλὰ προθύμως· 2 Care for the flock that {NEQ} God has entrusted to you . Watch over it willingly , not grudgingly not for what you will get out of it , but because you are eager to serve God .
1Pet.5:3 3μηδ᾽ ὡς κατακυριεύοντες τῶν κλήρων, ἀλλὰ τύποι γινόμενοι τοῦ ποιμνίου· 3 Don’t lord it over the people assigned to your care , but lead them by your own good example .
1Jn.2:15 15μὴ ἀγαπᾶτε τὸν κόσμον μηδὲ τὰ ἐν τῷ κόσμῳ, ἐάν τις ἀγαπᾷ τὸν κόσμον, οὐκ ἔστιν ἀγάπη τοῦ πατρὸς ἐν αὐτῷ. 15 Do not love this world nor the things it offers you , for when you love the world , you do not have the love of the Father in you .
1Jn.3:18 18τεκνία, μὴ ἀγαπῶμεν λόγῳ μηδὲ τῇ γλώσσῃ· ἀλλὰ ἐν ἔργῳ καὶ ἀληθείᾳ. 18 Dear children , let’s not merely say that we love each other ; {NEQ} let us show the truth {NEQ} by our actions .