The Bible

Old Testament

New Testament

Give Us Feedback

μηδείς2 (medeis, 3367A)

Meanings

[for] no one, [from] no one, [let] no one, no (any) one, no one, nothing, of nothing, to no, to no one

Greek-English Concordance: 88 verses

  Greek (NLG) English (NLT)
Matt.8:4 4καὶ λέγει αὐτῷ Ἰησοῦς, ̔Όρα μηδενὶ εἴπῃς. ἀλλά, ὕπαγε σεαυτὸν δεῖξον τῷ ἱερεῖ. καὶ προσένεγκον τὸ δῶρον προσέταξεν Μωυσῆς εἰς μαρτύριον αὐτοῖς. 4 Then {NEQ} Jesus said to him , Don’t tell anyone about this . Instead , go to the priest and let him examine you . {NEQ} Take along the offering {RPT} required in the law of Moses for those who have been healed of leprosy . * This will be a public testimony that you have been cleansed {RPT} .
Matt.9:30 30καὶ ἠνεῴχθησαν αὐτῶν οἱ ὀφθαλμοί. καὶ ἐνεβριμήθη αὐτοῖς Ἰησοῦς λέγων, Ὁρᾶτε μηδεὶς γινωσκέτω. 30 Then their {NEQ} eyes were opened , and they could see ! {NEQ} {NEQ} Jesus sternly warned them , Don’t tell anyone about this .
Matt.16:20 20τότε ἐπετίμησεν τοῖς μαθηταῖς ἵνα μηδενὶ εἴπωσιν ὅτι αὐτός ἐστιν Χριστός. 20 Then he sternly warned the disciples not to tell anyone that he was the Messiah .
Matt.17:9 9καὶ καταβαινόντων αὐτῶν ἐκ τοῦ ὄρους, ἐνετείλατο αὐτοῖς Ἰησοῦς λέγων, Μηδενὶ εἴπητε τὸ ὅραμα ἕως οὗ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἐκ νεκρῶν ἐγερθῇ. 9 {NEQ} As they went back down the mountain , {NEQ} Jesus commanded them , Don’t tell anyone what you have seen until the Son of {NEQ} Man * has been raised from the dead .
Mark.1:44 44καὶ λέγει αὐτῷ, ̔Όρα μηδενὶ μηδὲν εἴπῃς. ἀλλά, ὕπαγε σεαυτὸν δεῖξον τῷ ἱερεῖ. καὶ προσένεγκε περὶ τοῦ καθαρισμοῦ σου προσέταξεν Μωυσῆς· εἰς μαρτύριον αὐτοῖς. 44 {NEQ} {RPT} {RPT} Don’t tell anyone about this . Instead , go to the priest and let him examine you . {NEQ} Take along the offering {RPT} required in the law of Moses for those who have been healed of leprosy . * This will be a public testimony that you have been cleansed {RPT} .
Mark.5:43 43καὶ διεστείλατο αὐτοῖς πολλὰ ἵνα μηδεὶς γνοῖ τοῦτο, καὶ εἶπεν δοθῆναι αὐτῇ φαγεῖν. 43 {NEQ} Jesus gave them strict orders not to tell anyone what had happened , and then he told them to give her something to eat .
Mark.7:36 36καὶ διεστείλατο αὐτοῖς ἵνα μηδενὶ λέγωσιν, ὅσον δὲ αὐτοῖς διεστέλλετο, αὐτοὶ μᾶλλον περισσότερον ἐκήρυσσον. 36 {NEQ} Jesus told the crowd not to tell anyone , but the more he told them not to , the more they spread the news .
Mark.8:30 30καὶ ἐπετίμησεν αὐτοῖς ἵνα μηδενὶ λέγωσιν περὶ αὐτοῦ. 30 But Jesus warned them not to tell anyone about him .
Mark.9:9 9καὶ καταβαινόντων αὐτῶν ἐκ τοῦ ὄρους, διεστείλατο αὐτοῖς ἵνα μηδενὶ εἶδον διηγήσωνται εἰ μὴ ὅταν υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἐκ νεκρῶν ἀναστῇ. 9 {NEQ} As they went back down the mountain , he told them {NEQ} not to tell anyone what they had seen until the Son of {NEQ} Man * had risen from the dead .
Mark.11:14 14καὶ ἀποκριθεὶς εἶπεν αὐτῇ, Μηκέτι εἰς τὸν αἰῶνα ἐκ σοῦ μηδεὶς καρπὸν φάγοι. καὶ ἤκουον οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ. 14 Then Jesus said to the tree , May no one ever eat your fruit again ! And the disciples heard him say it .
Luke.3:14 14ἐπηρώτων δὲ αὐτὸν καὶ στρατευόμενοι λέγοντες, Τί ποιήσωμεν καὶ ἡμεῖς; καὶ εἶπεν αὐτοῖς, Μηδένα διασείσητε μηδὲ συκοφαντήσητε· καὶ ἀρκεῖσθε τοῖς ὀψωνίοις ὑμῶν. 14 What should {NEQ} we do ? {NEQ} asked some soldiers {RPT} {NEQ} . {NEQ} John replied {RPT} , Don’t extort money or make false accusations . And be content with your {NEQ} pay .
Luke.5:14 14καὶ αὐτὸς παρήγγειλεν αὐτῷ μηδενὶ εἰπεῖν. ἀλλὰ ἀπελθὼν δεῖξον σεαυτὸν τῷ ἱερεῖ. καὶ προσένεγκε περὶ τοῦ καθαρισμοῦ σου καθὼς προσέταξεν Μωυσῆς· εἰς μαρτύριον αὐτοῖς. 14 Then Jesus instructed him not to tell anyone what had happened . {NEQ} He said , Go to the priest and let him examine you . {NEQ} Take along the offering required in the law of Moses for those who have been healed of leprosy . * This will be a public testimony {RPT} that you have been cleansed .
Luke.8:56 56καὶ ἐξέστησαν οἱ γονεῖς αὐτῆς, δὲ παρήγγειλεν αὐτοῖς μηδενὶ εἰπεῖν τὸ γεγονός. 56 {NEQ} Her {NEQ} parents were overwhelmed , but Jesus insisted that they not tell anyone what had happened .
Luke.9:21 21 δὲ ἐπιτιμήσας αὐτοῖς παρήγγειλεν μηδενὶ λέγειν τοῦτο. 21 {NEQ} Jesus warned his disciples not to tell anyone who he was .
Luke.10:4 4μὴ βαστάζετε βαλλάντιον, μὴ πήραν, μὴ ὑποδήματα· καὶ μηδένα κατὰ τὴν ὁδὸν ἀσπάσησθε. 4 Don’t take any money with you , nor a traveler’s bag , nor an extra pair of sandals . And don’t stop to greet anyone on the road .
Acts.4:17 17ἀλλ᾽ ἵνα μὴ ἐπὶ πλεῖον διανεμηθῇ εἰς τὸν λαόν, ἀπειλησώμεθα αὐτοῖς μηκέτι λαλεῖν ἐπὶ τῷ ὀνόματι τούτῳ μηδενὶ ἀνθρώπων. 17 But to keep them from spreading their propaganda any further , we must warn them not to speak to anyone in Jesus' {NEQ} name again .
Acts.9:7 7οἱ δὲ ἄνδρες οἱ συνοδεύοντες αὐτῷ εἱστήκεισαν ἐνεοί, ἀκούοντες μὲν τῆς φωνῆς μηδένα δὲ θεωροῦντες. 7 {NEQ} The men {RPT} with Saul stood speechless , for they heard {RPT} the sound of someone’s voice but saw no one !
Acts.11:19 19οἱ μὲν οὖν, διασπαρέντες ἀπὸ τῆς θλίψεως τῆς γενομένης ἐπὶ Στεφάνῳ διῆλθον ἕως Φοινίκης, καὶ Κύπρου, καὶ Ἀντιοχείας, μηδενὶ λαλοῦντες τὸν λόγον, εἰ μὴ μόνον Ἰουδαίοις. 19 Meanwhile , the believers who had been scattered during the persecution after Stephen’s death traveled as far as Phoenicia , {NEQ} Cyprus , and Antioch of Syria . They preached the word of God , but only to Jews .
Acts.23:14 14οἵτινες προσελθόντες τοῖς ἀρχιερεῦσιν καὶ τοῖς πρεσβυτέροις εἶπαν, Ἀναθέματι ἀνεθεματίσαμεν ἑαυτοὺς μηδενὸς γεύσασθαι ἕως οὗ ἀποκτείνωμεν τὸν Παῦλον. 14 They went to the leading priests and {NEQ} elders and told them , We have bound ourselves with an oath to eat nothing until we have killed {NEQ} Paul .
Acts.23:22 22 μὲν οὖν χιλίαρχος ἀπέλυσε τὸν νεανίσκον παραγγείλας, Μηδενὶ ἐκλαλῆσαι ὅτι ταῦτα ἐνεφάνισας πρὸς ἐμέ. 22 Don’t let anyone know {NEQ} you told me this , {NEQ} {NEQ} the commander warned the young man .
Acts.24:23 23διαταξάμενος τῷ ἑκατοντάρχῃ τηρεῖσθαι αὐτὸν ἔχειν τε ἄνεσιν καὶ μηδένα κωλύειν τῶν ἰδίων αὐτοῦ ὑπηρετεῖν αὐτῷ. 23 He ordered an officer * to keep Paul in custody but to give him some freedom and allow his {NEQ} friends to visit him and take care of his needs .
Rom.12:17 17μηδενὶ κακὸν ἀντὶ κακοῦ ἀποδιδόντες· προνοούμενοι καλὰ ἐνώπιον πάντων ἀνθρώπων· 17 Never pay back evil with more evil . Do things in such a way that everyone can see you are honorable .
Rom.13:8 8μηδενὶ μηδὲν ὀφείλετε— εἰ μὴ τὸ ἀλλήλους ἀγαπᾶν· γὰρ ἀγαπῶν τὸν ἕτερον, νόμον πεπλήρωκεν. 8 Owe nothing to anyone except for your obligation to love one another . If you love your neighbor , you will fulfill the requirements of God’s law .
1Cor.3:18 18μηδεὶς ἑαυτὸν ἐξαπατάτω· εἴ τις δοκεῖ σοφὸς εἶναι ἐν ὑμῖν ἐν τῷ αἰῶνι τούτῳ, μωρὸς γενέσθω ἵνα γένηται σοφός. 18 Stop deceiving yourselves . If you think {NEQ} you are wise by this {NEQ} world’s standards , you need to become a fool to be truly wise .
1Cor.3:21 21ὥστε μηδεὶς καυχάσθω ἐν ἀνθρώποις. πάντα γὰρ ὑμῶν ἐστίν· 21 So don’t boast about following a particular human leader . For everything belongs to you
1Cor.10:24 24μηδεὶς τὸ ἑαυτοῦ ζητείτω· ἀλλὰ τὸ τοῦ ἑτέρου. 24 Don’t be concerned for your own good but for the good of {NEQ} others .
2Cor.6:3 3μηδεμίαν ἐν μηδενὶ διδόντες προσκοπήν, ἵνα μὴ μωμηθῇ διακονία· 3 We live in such a way that no one {RPT} will stumble because of us , and no one will find fault with our ministry .
2Cor.7:9 9νῦν χαίρω, οὐχ ὅτι ἐλυπήθητε, ἀλλ᾽ ὅτι ἐλυπήθητε εἰς μετάνοιαν· ἐλυπήθητε γὰρ κατὰ θεόν, ἵνα ἐν μηδενὶ ζημιωθῆτε ἐξ ἡμῶν. 9 Now I am glad I sent it , not because it hurt you , but because the pain caused you to repent and change your ways . {NEQ} It was the kind of sorrow God wants his people to have , so you were not harmed by us in any way .
Gal.6:17 17τοῦ λοιποῦ, κόπους μοι μηδεὶς παρεχέτω· ἐγὼ γὰρ τὰ στίγματα τοῦ Ἰησοῦ ἐν τῷ σώματί μου βαστάζω. 17 From now on , don’t let anyone trouble me with these things . For I bear on my {NEQ} body the scars that show I belong to {NEQ} Jesus .
Eph.5:6 6μηδεὶς ὑμᾶς ἀπατάτω κενοῖς λόγοις, διὰ ταῦτα γὰρ ἔρχεται ὀργὴ τοῦ θεοῦ ἐπὶ τοὺς υἱοὺς τῆς ἀπειθείας. 6 Don’t {RPT} be fooled by those who try to excuse {NEQ} these sins , for the anger of {NEQ} God will fall on all who disobey him .
Phil.1:28 28καὶ μὴ πτυρόμενοι ἐν μηδενὶ ὑπὸ τῶν ἀντικειμένων· ἥτις ἐστὶν αὐτοῖς ἔνδειξις ἀπωλείας, ὑμῶν δὲ σωτηρίας, καὶ τοῦτο ἀπὸ θεοῦ· 28 {NEQ} Don’t be intimidated in any way by your enemies . This will be a sign to them that they are going to be destroyed , but that you are going to be saved , even {RPT} by God himself .
Col.2:4 4τοῦτο λέγω ἵνα μηδεὶς ὑμᾶς παραλογίζηται ἐν πιθανολογίᾳ. 4 I am telling you this so no one will deceive you with well-crafted arguments .
Col.2:18 18μηδεὶς ὑμᾶς καταβραβευέτω θέλων ἐν ταπεινοφροσύνῃ καὶ θρησκείᾳ τῶν ἀγγέλων, ἑόρακεν ἐμβατεύων· εἰκῇ φυσιούμενος ὑπὸ τοῦ νοὸς τῆς σαρκὸς αὐτοῦ, 18 Don’t let anyone condemn you by insisting on pious self-denial or the worship of {NEQ} angels , * saying they have had visions about these things . Their sinful minds have made them proud ,
1Thes.3:3 3τὸ μηδένα σαίνεσθαι ἐν ταῖς θλίψεσιν ταύταις. αὐτοὶ γὰρ οἴδατε ὅτι εἰς τοῦτο κείμεθα· 3 and to keep you from {NEQ} being shaken by the troubles you were going through . But you know that we are destined for such troubles .
1Thes.4:12 12ἵνα περιπατῆτε εὐσχημόνως πρὸς τοὺς ἔξω, καὶ μηδενὸς χρείαν ἔχητε. 12 Then people who are not Christians will respect the way you live , and you will not need to depend on others .
1Tim.4:12 12μηδείς σου τῆς νεότητος καταφρονείτω· ἀλλὰ τύπος γίνου τῶν πιστῶν ἐν λόγῳ, ἐν ἀναστροφῇ, ἐν ἀγάπῃ, ἐν πίστει, ἐν ἁγνείᾳ. 12 Don’t let anyone think less of you because you are young . {NEQ} Be an example to all believers in what you say , in the way you live , in your love , {RPT} your faith , and your {RPT} purity .
1Tim.5:22 22χεῖρας ταχέως μηδενὶ ἐπιτίθει, μηδὲ κοινώνει ἁμαρτίαις ἀλλοτρίαις· σεαυτὸν ἁγνὸν τήρει. 22 Never be in a hurry about appointing a church leader . * Do not share in the sins of others . Keep yourself pure .
1Tim.6:4 4τετύφωται μηδὲν ἐπιστάμενος· ἀλλὰ νοσῶν περὶ ζητήσεις καὶ λογομαχίας· ἐξ ὧν γίνεται φθόνος, ἔρις, βλασφημίαι, ὑπόνοιαι πονηραί· 4 Anyone who teaches something different is arrogant and lacks understanding . {NEQ} Such a person has an unhealthy desire to quibble over the meaning of words . This stirs up arguments ending in jealousy , division , slander , and evil suspicions .
Titus.2:15 15ταῦτα λάλει καὶ παρακάλει, καὶ ἔλεγχε· μετὰ πάσης ἐπιταγῆς, μηδείς σου περιφρονείτω. 15 You must teach these things and encourage the believers to do them . {NEQ} You have the authority to correct them when necessary , so don’t let anyone disregard what you say .
Titus.3:2 2μηδένα βλασφημεῖν ἀμάχους εἶναι· ἐπιεικεῖς πᾶσαν ἐνδεικνυμένους πραΰτητα πρὸς πάντας ἀνθρώπους. 2 They must not slander anyone and must avoid quarreling . Instead , they should be gentle and show true humility to everyone .
Jas.1:4 4 δὲ ὑπομονὴ ἔργον τέλειον ἐχέτω, ἵνα ἦτε τέλειοι καὶ ὁλόκληροι, ἐν μηδενὶ λειπόμενοι. 4 So let it grow , for when your endurance is fully developed , {NEQ} you will be perfect and complete , needing {NEQ} nothing .
Jas.1:13 13μηδεὶς πειραζόμενος λεγέτω ὅτι, Ἀπὸ θεοῦ πειράζομαι· γὰρ θεὸς ἀπείραστός ἐστιν κακῶν, πειράζει δὲ αὐτὸς οὐδένα. 13 And remember , when you are being tempted , do not say , God is tempting me . {NEQ} {NEQ} God is never tempted to do wrong , * and he never tempts anyone else .
1Jn.3:7 7τεκνία, μηδεὶς πλανάτω ὑμᾶς· ποιῶν τὴν δικαιοσύνην, δίκαιός ἐστιν, καθὼς ἐκεῖνος δίκαιός ἐστιν· 7 Dear children , don’t let anyone deceive you about this : When people do {NEQ} what is right , it shows that they are righteous , even as Christ is righteous .
Rev.3:11 11ἔρχομαι ταχύ· κράτει ἔχεις, ἵνα μηδεὶς λάβῃ τὸν στέφανόν σου. 11 I am coming soon . * Hold on to what you have , so that no one will take away your {NEQ} crown .