The Bible

Old Testament

New Testament

Give Us Feedback

μνημονεύω (mnemoneuo, 3421)

Meanings

do you remember, having remembered, made mention, remember, remembered, remembering, she remembers, they were remembering, to remember, we should remember, you might remember, you remember

Greek-English Concordance: 23 verses

  Greek (NLG) English (NLT)
Matt.16:9 9οὔπω νοεῖτε; οὐδὲ μνημονεύετε τοὺς πέντε ἄρτους τῶν πεντακισχιλίων, καὶ πόσους κοφίνους ἐλάβετε; 9 Don’t you understand even yet ? Don’t you remember the {NEQ} 5,000 I fed with five loaves , and the baskets of leftovers you picked up ?
Mark.8:18 18ὀφθαλμοὺς ἔχοντες— οὐ βλέπετε; καὶ ὦτα ἔχοντες— οὐκ ἀκούετε; καὶ οὐ μνημονεύετε; 18 You have eyes can’t you see ? {NEQ} You have ears can’t you hear ?  *  {NEQ} Don’t you remember anything at all ?
Luke.17:32 32μνημονεύετε τῆς γυναικὸς Λώτ. 32 Remember what happened to Lot’s {NEQ} wife !
John.15:20 20μνημονεύετε τοῦ λόγου οὗ ἐγὼ εἶπον ὑμῖν; Οὐκ ἔστιν δοῦλος μείζων τοῦ κυρίου αὐτοῦ. εἰ ἐμὲ ἐδίωξαν, καὶ ὑμᾶς διώξουσιν· εἰ τὸν λόγον μου ἐτήρησαν, καὶ τὸν ὑμέτερον τηρήσουσιν. 20 Do you remember what {RPT} I told you ? A slave is not greater than the master {RPT} . Since they persecuted me , naturally they will persecute you . And if they had listened to me , {NEQ} they would listen to {NEQ} you .
John.16:4 4ἀλλὰ ταῦτα λελάληκα ὑμῖν, ἵνα ὅταν ἔλθῃ ὥρα αὐτῶν, μνημονεύητε αὐτῶν ὅτι ἐγὼ εἶπον ὑμῖν. ταῦτα δὲ ὑμῖν ἐξ ἀρχῆς οὐκ εἶπον ὅτι μεθ᾽ ὑμῶν ἤμην. 4 Yes , I’m telling you these things now , so that when they happen , you will remember {RPT} {NEQ} my warning {RPT} . {RPT} {NEQ} I didn’t tell you earlier because I was going to be with you for a while longer .
John.16:21 21 γυνὴ ὅταν τίκτῃ λύπην ἔχει. ὅτι ἦλθεν ὥρα αὐτῆς, ὅταν δὲ γεννήσῃ τὸ παιδίον οὐκέτι μνημονεύει τῆς θλίψεως διὰ τὴν χαρὰν ὅτι ἐγεννήθη ἄνθρωπος εἰς τὸν κόσμον. 21 It will be like a woman suffering the pains of labor . {NEQ} When her {NEQ} child is born , her anguish gives way to {NEQ} joy because she has brought a new baby into the world .
Acts.20:31 31διὸ γρηγορεῖτε. μνημονεύοντες ὅτι τριετίαν— νύκτα καὶ ἡμέραν οὐκ ἐπαυσάμην, μετὰ δακρύων, νουθετῶν ἕνα ἕκαστον. 31 {NEQ} Watch out ! Remember {NEQ} the three years I was with you my constant watch and care over you night and day , and my many tears for you .
Acts.20:35 35πάντα ὑπέδειξα ὑμῖν ὅτι οὕτως κοπιῶντας δεῖ ἀντιλαμβάνεσθαι τῶν ἀσθενούντων· μνημονεύειν τε τῶν λόγων τοῦ κυρίου Ἰησοῦ ὅτι αὐτὸς εἶπεν· Μακάριόν ἐστιν μᾶλλον διδόναι λαμβάνειν. 35 And I have been a constant example of how you can help those in need by working hard . {NEQ} You should remember the words of the Lord Jesus {RPT} : It is more blessed to give than to receive .
Gal.2:10 10μόνον τῶν πτωχῶν ἵνα μνημονεύωμεν, καὶ ἐσπούδασα αὐτὸ τοῦτο ποιῆσαι. 10 Their only suggestion was that we keep on helping the poor , which {NEQ} I have always been eager to do .
Eph.2:11 11διὸ μνημονεύετε ὅτι ποτὲ ὑμεῖς τὰ ἔθνη ἐν σαρκί· οἱ λεγόμενοι ἀκροβυστία ὑπὸ τῆς λεγομένης περιτομῆς, ἐν σαρκὶ χειροποιήτου· 11 {NEQ} Don’t forget that you {NEQ} Gentiles used to be outsiders . You were called uncircumcised heathens by the Jews , who were proud of their circumcision , even though it affected only their bodies and not their hearts .
Col.4:18 18 ἀσπασμὸς τῇ ἐμῇ χειρί— Παύλου. μνημονεύετέ μου τῶν δεσμῶν. χάρις μεθ᾽ ὑμῶν. 18   HERE IS MY GREETING {NEQ} IN MY OWN HANDWRITING PAUL . Remember my {NEQ} chains . {NEQ} May God’s grace be with you .
1Thes.1:3 3μνημονεύοντες, ὑμῶν τοῦ ἔργου τῆς πίστεως, καὶ τοῦ κόπου τῆς ἀγάπης, καὶ τῆς ὑπομονῆς τῆς ἐλπίδος τοῦ κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, ἔμπροσθεν τοῦ θεοῦ καὶ πατρὸς ἡμῶν· 3 As we pray to our {NEQ} God and Father about you , we think of your {NEQ} faithful {NEQ} work , {NEQ} your {NEQ} loving {NEQ} deeds , and the enduring {NEQ} hope you have because of our {NEQ} Lord Jesus Christ .
1Thes.2:9 9μνημονεύετε γάρ, ἀδελφοί, τὸν κόπον ἡμῶν καὶ τὸν μόχθον; νυκτὸς καὶ ἡμέρας ἐργαζόμενοι πρὸς τὸ μὴ ἐπιβαρῆσαί τινα ὑμῶν ἐκηρύξαμεν εἰς ὑμᾶς τὸ εὐαγγέλιον τοῦ θεοῦ. 9 {NEQ} Don’t you remember , dear brothers and sisters , how hard we worked among you ? Night and day we toiled to earn a living so that we would not be a burden to any of you as we preached {NEQ} God’s {NEQ} Good News to you .
2Thes.2:5 5οὐ μνημονεύετε ὅτι ἔτι ὢν πρὸς ὑμᾶς ταῦτα ἔλεγον ὑμῖν; 5 Don’t you remember that I told you about all this when I was with you ?
2Tim.2:8 8μνημόνευε Ἰησοῦν Χριστόν, ἐγηγερμένον ἐκ νεκρῶν, ἐκ σπέρματος Δαυείδ· κατὰ τὸ εὐαγγέλιόν μου· 8 Always remember that Jesus Christ , a descendant of King David , was raised from the dead . This is the Good News I preach .
Heb.11:15 15καὶ εἰ μὲν ἐκείνης ἐμνημόνευον ἀφ᾽ ἧς ἐξέβησαν, εἶχον ἂν καιρὸν ἀνακάμψαι· 15 {NEQ} If {NEQ} they had longed for the country {RPT} {RPT} they came from , they could have gone back .
Heb.11:22 22πίστει Ἰωσήφ, τελευτῶν, περὶ τῆς ἐξόδου τῶν υἱῶν Ἰσραὴλ ἐμνημόνευσεν, καὶ περὶ τῶν ὀστέων αὐτοῦ ἐνετείλατο. 22 It was by faith that Joseph , when he was about to die , said confidently that the people of Israel {NEQ} would leave Egypt . He even commanded them to take his {NEQ} bones with them when they left .
Heb.13:7 7μνημονεύετε τῶν ἡγουμένων ὑμῶν οἵτινες ἐλάλησαν ὑμῖν τὸν λόγον τοῦ θεοῦ· ὧν ἀναθεωροῦντες τὴν ἔκβασιν τῆς ἀναστροφῆς, μιμεῖσθε τὴν πίστιν. 7 Remember your leaders who taught you the word of {NEQ} God . Think of {RPT} all the good that has come from their lives , and follow the example of their faith .
Rev.2:5 5μνημόνευε οὖν πόθεν πέπτωκες. καὶ μετανόησον καὶ τὰ πρῶτα ἔργα ποίησον. εἰ δὲ μή, ἔρχομαί σοι καὶ κινήσω τὴν λυχνίαν σου ἐκ τοῦ τόπου αὐτῆς ἐὰν μὴ μετανοήσῃς. 5 {NEQ} Look how far you have fallen ! {NEQ} Turn back to me and do the works you did at first . {NEQ} If {RPT} {RPT} you don’t repent , I will come {RPT} and remove your {NEQ} lampstand from its {NEQ} place among the churches .
Rev.3:3 3μνημόνευε οὖν πῶς εἴληφας καὶ ἤκουσας· καὶ τήρει· καὶ μετανόησον. ἐὰν οὖν μὴ γρηγορήσῃς, ἥξω ὡς κλέπτης, καὶ οὐ μὴ γνῷς ποίαν ὥραν ἥξω ἐπὶ σέ. 3 {NEQ} Go back to what you heard and believed at first ; {NEQ} hold to it firmly . {NEQ} Repent and turn to me again . {NEQ} If you don’t wake up , I will come to you suddenly , as unexpected {RPT} as a thief .
Rev.18:5 5ὅτι ἐκολλήθησαν αὐτῆς αἱ ἁμαρτίαι ἄχρι τοῦ οὐρανοῦ, καὶ ἐμνημόνευσεν θεὸς τὰ ἀδικήματα αὐτῆς. 5 For her {NEQ} sins are piled as high as {NEQ} heaven , and {NEQ} God remembers her evil deeds .