The Bible

Old Testament

New Testament

Give Us Feedback

ναός (naos, 3485)

Meanings

[a] sanctuary, [a] temple, [the] temple, sanctuary, shrines, temple, temples

Greek-English Concordance: 45 verses

  Greek (NLG) English (NLT)
Matt.23:16 16οὐαὶ ὑμῖν· ὁδηγοὶ τυφλοί· οἱ λέγοντες ὃς ἂν ὀμόσῃ Ἐν τῷ ναῷ, οὐδέν ἐστιν· ὃς δ᾽ ἂν ὀμόσῃ Ἐν τῷ χρυσῷ τοῦ ναοῦ, ὀφείλει. 16 Blind guides ! What sorrow awaits you ! For you {NEQ} say that it means nothing to swear by God’s Temple , but that it is binding to swear by the gold in the Temple .
Matt.23:17 17μωροὶ καὶ τυφλοί· τίς γὰρ μείζων ἐστίν— χρυσός, ναὸς ἁγιάσας τὸν χρυσόν; 17 Blind {NEQ} fools ! {NEQ} Which is more important the gold or the Temple that makes the gold sacred ?
Matt.23:21 21καὶ ὀμόσας, Ἐν τῷ ναῷ, ὀμνύει ἐν αὐτῷ, καὶ ἐν τῷ κατοικοῦντι αὐτόν. 21 And when you swear by the Temple , you are swearing by it and by God , who lives in it .
Matt.23:35 35ὅπως, ἔλθῃ ἐφ᾽ ὑμᾶς πᾶν αἷμα δίκαιον ἐκχυννόμενον ἐπὶ τῆς γῆς— ἀπὸ τοῦ αἵματος ̔Άβελ τοῦ δικαίου ἕως τοῦ αἵματος Ζαχαρίου υἱοῦ Βαραχίου, ὃν ἐφονεύσατε μεταξὺ τοῦ ναοῦ καὶ τοῦ θυσιαστηρίου. 35 As a result , you will be held responsible for the murder of all godly people of all time from the murder of {NEQ} righteous Abel to the murder of Zechariah son of Barachiah , whom you killed in the Temple between the sanctuary and the altar .
Matt.26:61 61εἶπαν, Οὗτος ἔφη, Δύναμαι καταλῦσαι τὸν ναὸν τοῦ θεοῦ καὶ διὰ τριῶν ἡμερῶν οἰκοδομῆσαι. 61 who declared , This man said , I am able to destroy the Temple of {NEQ} God and rebuild it in three days .
Matt.27:5 5καὶ ῥίψας τὰ ἀργύρια εἰς τὸν ναὸν ἀνεχώρησεν καὶ ἀπελθὼν ἀπήγξατο. 5 Then Judas threw the silver coins down in the Temple and went out and {RPT} hanged himself .
Matt.27:40 40καὶ λέγοντες, καταλύων τὸν ναὸν καὶ ἐν τρισὶν ἡμέραις οἰκοδομῶν. σῶσον σεαυτόν, εἰ υἱὸς εἶ τοῦ θεοῦ, καὶ κατάβηθι ἀπὸ τοῦ σταυροῦ. 40 Look at you now ! {NEQ} they yelled at him . You said you were going to destroy the Temple and rebuild it in three days . Well then , if you are the Son of {NEQ} God , save yourself and come down from the cross !
Matt.27:51 51καὶ ἰδοὺ τὸ καταπέτασμα τοῦ ναοῦ ἐσχίσθη, ἀπ᾽ ἄνωθεν ἕως κάτω, εἰς δύο. καὶ γῆ ἐσείσθη, καὶ αἱ πέτραι ἐσχίσθησαν. 51 At that moment the curtain in the sanctuary of the Temple was torn in two , from top to bottom . {NEQ} The earth shook , {NEQ} {NEQ} rocks split apart ,
Mark.14:58 58λέγοντες ὅτι· Ἡμεῖς ἠκούσαμεν αὐτοῦ λέγοντος ὅτι, Ἐγὼ καταλύσω τὸν ναὸν τοῦτον τὸν χειροποίητον, καὶ διὰ τριῶν ἡμερῶν, ἄλλον ἀχειροποίητον οἰκοδομήσω. 58 We heard him say , I will destroy this {RPT} Temple {RPT} made with human hands , and in three days I will build another , made without human hands .
Mark.15:29 29καὶ οἱ παραπορευόμενοι ἐβλασφήμουν αὐτόν, κινοῦντες τὰς κεφαλὰς αὐτῶν. καὶ λέγοντες, Οὐά. καταλύων τὸν ναὸν καὶ οἰκοδομῶν ἐν τρισὶν ἡμέραις. 29 {NEQ} The people passing by shouted abuse {RPT} , shaking their {NEQ} heads in mockery . Ha ! Look at you now ! {NEQ} they yelled at him . You said you were going to destroy the Temple and rebuild it in three days .
Mark.15:38 38καὶ τὸ καταπέτασμα τοῦ ναοῦ ἐσχίσθη εἰς δύο, ἀπ᾽ ἄνωθεν ἕως κάτω. 38 And the curtain in the sanctuary of the Temple was torn in two , from top to bottom .
Luke.1:9 9κατὰ τὸ ἔθος τῆς ἱερατείας, ἔλαχε τοῦ θυμιᾶσαι εἰσελθὼν εἰς τὸν ναὸν τοῦ κυρίου. 9 As was the custom of the priests , he was chosen by lot to enter {RPT} the sanctuary of the Lord and {NEQ} burn incense .
Luke.1:21 21καί, ἦν λαὸς προσδοκῶν τὸν Ζαχαρίαν, καὶ ἐθαύμαζον ἐν τῷ χρονίζειν ἐν τῷ ναῷ αὐτόν. 21 Meanwhile , the people were waiting for {NEQ} Zechariah to come out of the sanctuary , {NEQ} wondering why he was taking so long .
Luke.1:22 22ἐξελθὼν δέ, οὐκ ἐδύνατο λαλῆσαι αὐτοῖς. καὶ ἐπέγνωσαν ὅτι ὀπτασίαν ἑώρακεν ἐν τῷ ναῷ καὶ αὐτὸς ἦν διανεύων αὐτοῖς καὶ διέμενεν κωφός. 22 When he finally did come out , he couldn’t speak to them . Then they realized from {NEQ} his gestures {RPT} and his silence that he must have seen a vision in the sanctuary .
Luke.23:45 45τοῦ ἡλίου ἐκλιπόντος· ἐσχίσθη δὲ τὸ καταπέτασμα τοῦ ναοῦ μέσον. 45 The light from the sun was gone . And suddenly , the curtain in the sanctuary of the Temple was torn down the middle .
John.2:19 19ἀπεκρίθη Ἰησοῦς καὶ εἶπεν αὐτοῖς, Λύσατε τὸν ναὸν τοῦτον, καὶ ἐν τρισὶν ἡμέραις ἐγερῶ αὐτόν. 19 All right , Jesus replied {RPT} . Destroy this {NEQ} temple , and in three days I will raise it up .
John.2:20 20εἶπαν οὖν οἱ Ἰουδαῖοι, Τεσσεράκοντα καὶ ἓξ ἔτεσιν οἰκοδομήθη ναὸς οὗτος, καὶ σὺ ἐν τρισὶν ἡμέραις ἐγερεῖς αὐτόν; 20 {NEQ} What ! they exclaimed . It has taken forty-six years to build this {NEQ} Temple , and you can rebuild it in three days ?
John.2:21 21ἐκεῖνος δὲ ἔλεγεν περὶ τοῦ ναοῦ τοῦ σώματος αὐτοῦ. 21 But when Jesus said this temple , he meant his own {NEQ} body .
Acts.17:24 24 θεὸς ποιήσας τὸν κόσμον καὶ πάντα τὰ ἐν αὐτῷ. οὗτος οὐρανοῦ καὶ γῆς ὑπάρχων κύριος, οὐκ ἐν χειροποιήτοις ναοῖς κατοικεῖ, 24 He is the God who made the world and everything in it . Since he is Lord of heaven and earth , he doesn’t live in man-made temples ,
Acts.19:24 24Δημήτριος γάρ τις ὀνόματι, ἀργυροκόπος ποιῶν ναοὺς ἀργυροῦς Ἀρτέμιδος. παρείχετο τοῖς τεχνίταις οὐκ ὀλίγην ἐργασίαν· 24 It began with Demetrius , a silversmith who had a large business manufacturing silver shrines of the Greek goddess Artemis .  *  He kept many {NEQ} craftsmen busy .
1Cor.3:16 16οὐκ οἴδατε ὅτι ναὸς θεοῦ ἐστὲ καὶ τὸ πνεῦμα τοῦ θεοῦ ἐν ὑμῖν οἰκεῖ; 16 Don’t you realize that all of you together are the temple of God and that the Spirit of {NEQ} God lives in  *  you ?
1Cor.3:17 17εἴ τις τὸν ναὸν τοῦ θεοῦ φθείρει φθερεῖ τοῦτον θεός· γὰρ ναὸς τοῦ θεοῦ ἅγιός ἐστιν, οἵτινές ἐστε ὑμεῖς. 17 {NEQ} {NEQ} God will destroy anyone who {RPT} destroys this {NEQ} temple . For {NEQ} God’s {NEQ} temple is holy , and you are that temple .
1Cor.6:19 19 οὐκ οἴδατε ὅτι τὸ σῶμα ὑμῶν ναὸς τοῦ ἐν ὑμῖν ἁγίου πνεύματός ἐστιν, οὗ ἔχετε ἀπὸ θεοῦ; καὶ οὐκ ἐστὲ ἑαυτῶν, 19   {NEQ} Don’t you realize that your {NEQ} body is the temple of the Holy Spirit , who lives in you and was given to you by God ? {NEQ} You do not belong to yourself ,
2Cor.6:16 16τίς δὲ συνκατάθεσις ναῷ θεοῦ μετὰ εἰδώλων; ἡμεῖς γὰρ ναὸς θεοῦ ἐσμὲν ζῶντος. καθὼς εἶπεν θεὸς ὅτι· Ἐνοικήσω ἐν αὐτοῖς καὶ ἐμπεριπατήσω. καὶ ἔσομαι αὐτῶν θεός, καὶ αὐτοὶ ἔσονταί μου λαός. 16 And what union can there be between God’s temple and idols ? For we are the temple of the living God . As {NEQ} God said : I will live in {RPT} them and walk among them . {NEQ} I will be their God , and they will be my people .  * 
Eph.2:21 21ἐν πᾶσα οἰκοδομὴ συναρμολογουμένη, αὔξει εἰς ναὸν ἅγιον ἐν κυρίῳ· 21 We are carefully joined together in him , becoming a holy temple for the Lord .
2Thes.2:4 4 ἀντικείμενος καὶ ὑπεραιρόμενος ἐπὶ πάντα λεγόμενον θεὸν σέβασμα· ὥστε αὐτὸν εἰς τὸν ναὸν τοῦ θεοῦ καθίσαι, ἀποδεικνύντα ἑαυτὸν ὅτι ἔστιν θεός. 4 He will exalt himself and defy everything that people call god and every object of worship . He will even sit in the temple of {NEQ} God , claiming that he himself is God .
Rev.3:12 12 νικῶν ποιήσω αὐτὸν στῦλον ἐν τῷ ναῷ τοῦ θεοῦ μου, καὶ ἔξω οὐ μὴ ἐξέλθῃ ἔτι. καὶ γράψω ἐπ᾽ αὐτὸν τὸ ὄνομα τοῦ θεοῦ μου, καὶ τὸ ὄνομα τῆς πόλεως τοῦ θεοῦ μου— τῆς καινῆς Ἰερουσαλὴμ καταβαίνουσα ἐκ τοῦ οὐρανοῦ ἀπὸ τοῦ θεοῦ μου· καὶ τὸ ὄνομά μου τὸ καινόν. 12 All who are victorious will become {RPT} pillars in the Temple of my {NEQ} God , and they will never have to leave {RPT} it . And I will write on them the name of my {NEQ} God , and they will be citizens in the city of my {NEQ} God the new Jerusalem that comes down from {NEQ} heaven from my {NEQ} God . And I will also write on them my {RPT} new {RPT} name .
Rev.7:15 15διὰ τοῦτό εἰσιν ἐνώπιον τοῦ θρόνου τοῦ θεοῦ καὶ λατρεύουσιν αὐτῷ ἡμέρας καὶ νυκτὸς ἐν τῷ ναῷ αὐτοῦ. καὶ καθήμενος ἐπὶ τοῦ θρόνου σκηνώσει ἐπ᾽ αὐτούς. 15 That is why they stand in front of {RPT} God’s {RPT} throne and serve him day and night in his {NEQ} Temple . And he who sits on the throne will give them shelter .
Rev.11:1 1καὶ ἐδόθη μοι κάλαμος ὅμοιος ῥάβδῳ, λέγων, ̓Έγειρε καὶ μέτρησον τὸν ναὸν τοῦ θεοῦ καὶ τὸ θυσιαστήριον, καὶ τοὺς προσκυνοῦντας ἐν αὐτῷ· 11:1 Then I was given a measuring stick , and I was told , Go and measure the Temple of {NEQ} God and the altar , and count the number of {NEQ} worshipers {NEQ} {RPT} .
Rev.11:2 2καὶ τὴν αὐλὴν τὴν ἔξωθεν τοῦ ναοῦ ἔκβαλε ἔξωθεν καὶ μὴ αὐτὴν μετρήσῃς, ὅτι ἐδόθη τοῖς ἔθνεσιν. καὶ τὴν πόλιν τὴν ἁγίαν πατήσουσιν μῆνας τεσσεράκοντα καὶ δύο. 2 {NEQ} {RPT} {RPT} {NEQ} {RPT} But do not measure {RPT} the {RPT} outer courtyard , for it has been turned over to the nations . {NEQ} They will trample the {RPT} holy city for 42 months .
Rev.11:19 19καί, ἠνοίγη ναὸς τοῦ θεοῦ, ἐν τῷ οὐρανῷ, καὶ ὤφθη κιβωτὸς τῆς διαθήκης αὐτοῦ ἐν τῷ ναῷ αὐτοῦ. καὶ ἐγένοντο ἀστραπαί, καὶ φωναὶ καὶ βρονταί, καὶ σεισμὸς καὶ χάλαζα μεγάλη. 19 Then , {RPT} in {NEQ} heaven , the Temple of {NEQ} God was opened and the Ark of his {NEQ} covenant could be seen inside the Temple {RPT} . {NEQ} Lightning flashed , {NEQ} thunder {NEQ} crashed and roared , and there was an earthquake and a terrible hailstorm .
Rev.14:15 15καὶ ἄλλος ἄγγελος ἐξῆλθεν ἐκ τοῦ ναοῦ κράζων ἐν φωνῇ μεγάλῃ τῷ καθημένῳ ἐπὶ τῆς νεφέλης, Πέμψον τὸ δρέπανόν σου καὶ θέρισον, ὅτι ἦλθεν ὥρα θερίσαι· ὅτι ἐξηράνθη θερισμὸς τῆς γῆς. 15 Then another angel came from the Temple and shouted to the one sitting on the cloud , Swing the sickle {RPT} {NEQ} {RPT} , for the time of harvest has come ; {NEQ} the crop on {NEQ} earth is ripe .
Rev.14:17 17καί, ἄλλος ἄγγελος ἐξῆλθεν ἐκ τοῦ ναοῦ τοῦ ἐν τῷ οὐρανῷ, ἔχων καὶ αὐτὸς δρέπανον ὀξύ. 17 After that , another angel came from the Temple {RPT} in {NEQ} heaven , and he also had a sharp sickle .
Rev.15:5 5καὶ μετὰ ταῦτα εἶδον καὶ ἠνοίγη ναός, τῆς σκηνῆς τοῦ μαρτυρίου, ἐν τῷ οὐρανῷ· 5 {NEQ} Then I looked and saw that the Temple in {NEQ} heaven , {NEQ} God’s {NEQ} Tabernacle , was thrown wide open .
Rev.15:6 6καὶ ἐξῆλθαν οἱ ἑπτὰ ἄγγελοι οἱ ἔχοντες τὰς ἑπτὰ πληγὰς ἐκ τοῦ ναοῦ· ἐνδεδυμένοι λίνον καθαρὸν λαμπρὸν καὶ περιεζωσμένοι περὶ τὰ στήθη ζώνας χρυσᾶς. 6 {NEQ} The seven angels who were holding the seven plagues came out {RPT} of the Temple . They were clothed in spotless white linen  *  {NEQ} with gold sashes across their chests .
Rev.15:8 8καὶ ἐγεμίσθη ναὸς καπνοῦ ἐκ τῆς δόξης τοῦ θεοῦ καὶ ἐκ τῆς δυνάμεως αὐτοῦ· καὶ οὐδεὶς ἐδύνατο εἰσελθεῖν εἰς τὸν ναὸν ἄχρι τελεσθῶσιν αἱ ἑπτὰ πληγαὶ τῶν ἑπτὰ ἀγγέλων. 8 {NEQ} The Temple was filled with smoke from {NEQ} God’s {NEQ} glory and {RPT} {RPT} power {RPT} . {NEQ} No one could enter {RPT} the Temple until the seven angels had completed pouring out the seven plagues .
Rev.16:1 1καὶ ἤκουσα μεγάλης φωνῆς ἐκ τοῦ ναοῦ λεγούσης τοῖς ἑπτὰ ἀγγέλοις, Ὑπάγετε καὶ ἐκχέετε τὰς ἑπτὰ φιάλας τοῦ θυμοῦ τοῦ θεοῦ εἰς τὴν γῆν. 16:1 Then I heard a mighty voice from the Temple say to the seven angels , Go your ways and pour out on the earth the seven bowls containing {RPT} God’s {RPT} wrath .
Rev.16:17 17καὶ ἕβδομος ἐξέχεεν τὴν φιάλην αὐτοῦ ἐπὶ τὸν ἀέρα. καὶ ἐξῆλθεν φωνὴ μεγάλη ἐκ τοῦ ναοῦ ἀπὸ τοῦ θρόνου, λέγουσα, Γέγονεν. 17 Then the seventh angel poured out his {NEQ} bowl into the air . And a mighty shout came from the throne in the Temple , saying , It is finished !
Rev.21:22 22καὶ ναὸν οὐκ εἶδον ἐν αὐτῇ, γὰρ κύριος θεός παντοκράτωρ ναὸς αὐτῆς ἐστίν καὶ τὸ ἀρνίον. 22 {NEQ} I saw no temple in the city , for the Lord {RPT} God {RPT} Almighty and the Lamb are its temple .