The Bible

Old Testament

New Testament

Give Us Feedback

νεκρός2 (nekros, 3498A)

Meanings

[the] dead, dead, dead bodies, dead man, of [a] dead mans, of [the] dead, to [the] dead

Greek-English Concordance: 212 verses

  Greek (NLG) English (NLT)
Matt.8:22 22 δὲ Ἰησοῦς λέγει αὐτῷ, Ἀκολούθει μοι. καὶ ἄφες τοὺς νεκροὺς θάψαι τοὺς ἑαυτῶν νεκρούς. 22 But {NEQ} Jesus told him , Follow me now . {NEQ} Let the spiritually dead bury their own {NEQ} dead . * 
Matt.10:8 8ἀσθενοῦντας θεραπεύετε, νεκροὺς ἐγείρετε, λεπροὺς καθαρίζετε, δαιμόνια ἐκβάλλετε. δωρεὰν ἐλάβετε δωρεὰν δότε. 8 Heal the sick , raise the dead , cure those with leprosy , and cast out demons . Give as freely as you have received !
Matt.11:5 5τυφλοὶ ἀναβλέπουσιν, καὶ χωλοὶ περιπατοῦσιν, λεπροὶ καθαρίζονται, καὶ κωφοὶ ἀκούουσιν, καὶ νεκροὶ ἐγείρονται, καὶ πτωχοὶ εὐαγγελίζονται. 5 the blind see , {NEQ} the lame walk , the lepers are cured , {NEQ} the deaf hear , {NEQ} the dead are raised to life , and the Good News is being preached to the poor .
Matt.14:2 2καὶ εἶπεν τοῖς παισὶν αὐτοῦ, Οὗτός ἐστιν Ἰωάνης Βαπτιστής αὐτὸς ἠγέρθη ἀπὸ τῶν νεκρῶν. καὶ διὰ τοῦτο αἱ δυνάμεις ἐνεργοῦσιν ἐν αὐτῷ. 2 {NEQ} he said to his {NEQ} advisers , This must be John the Baptist {RPT} raised from the dead ! {NEQ} That is why he can do such miracles .
Matt.17:9 9καὶ καταβαινόντων αὐτῶν ἐκ τοῦ ὄρους, ἐνετείλατο αὐτοῖς Ἰησοῦς λέγων, Μηδενὶ εἴπητε τὸ ὅραμα ἕως οὗ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἐκ νεκρῶν ἐγερθῇ. 9 {NEQ} As they went back down the mountain , {NEQ} Jesus commanded them , Don’t tell anyone what you have seen until the Son of {NEQ} Man * has been raised from the dead .
Matt.22:31 31περὶ δέ, τῆς ἀναστάσεως τῶν νεκρῶν— οὐκ ἀνέγνωτε τὸ ῥηθὲν ὑμῖν ὑπὸ τοῦ θεοῦ; λέγοντος, 31 But now , as to whether there will be a resurrection of the dead haven’t you ever read about this in the Scriptures ? Long after Abraham , Isaac , and Jacob had died , God said , * 
Matt.22:32 32Ἐγώ εἰμι θεὸς Ἀβραάμ, καὶ θεὸς Ἰσαάκ, καὶ θεὸς Ἰακώβ. οὐκ ἔστιν θεὸς νεκρῶν, ἀλλὰ ζώντων. 32 I am the God of Abraham , {NEQ} the God of Isaac , and the God of Jacob . * So he is the God {NEQ} of the living , not the dead .
Matt.23:27 27οὐαὶ ὑμῖν γραμματεῖς καὶ Φαρισαῖοι, ὑποκριταί. ὅτι παρομοιάζετε τάφοις κεκονιαμένοις— οἵτινες ἔξωθεν μὲν φαίνονται ὡραῖοι ἔσωθεν δὲ γέμουσιν ὀστέων νεκρῶν καὶ πάσης ἀκαθαρσίας. 27 What sorrow awaits you teachers of religious law and you Pharisees . Hypocrites ! For you are like whitewashed tombs {NEQ} beautiful on the outside but filled on the inside with dead people’s bones and all sorts of impurity .
Matt.27:64 64κέλευσον οὖν ἀσφαλισθῆναι τὸν τάφον ἕως τῆς τρίτης ἡμέρας. μήποτε ἐλθόντες οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ κλέψωσιν αὐτὸν καὶ εἴπωσιν τῷ λαῷ, Ἠγέρθη ἀπὸ τῶν νεκρῶν. καί, ἔσται ἐσχάτη πλάνη χείρων τῆς πρώτης. 64 So we request that you seal the tomb until the third day . This will prevent his {NEQ} disciples from coming and stealing his body and then telling everyone he was raised from the dead ! If that happens , we’ll be worse off than we were at {NEQ} first .
Matt.28:7 7καί, ταχὺ πορευθεῖσαι εἴπατε τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ ὅτι ἠγέρθη ἀπὸ τῶν νεκρῶν, καὶ ἰδοὺ προάγει ὑμᾶς εἰς τὴν Γαλιλαίαν. ἐκεῖ αὐτὸν ὄψεσθε. ἰδοὺ εἶπον ὑμῖν. 7 And now , go quickly and tell his {NEQ} disciples that he has risen from the dead , and {NEQ} he is going ahead of you to {NEQ} Galilee . You will see him there . Remember what I have told you .
Mark.6:14 14καὶ ἤκουσεν βασιλεύς, Ἡρῴδης, φανερὸν γὰρ ἐγένετο τὸ ὄνομα αὐτοῦ. καὶ ἔλεγον ὅτι, Ἰωάνης Βαπτίζων ἐγήγερται ἐκ νεκρῶν· καὶ διὰ τοῦτο ἐνεργοῦσιν αἱ δυνάμεις ἐν αὐτῷ. 14 Herod Antipas , the king , {NEQ} soon heard about Jesus , because everyone was talking about him . {NEQ} Some were saying , * This must be John the Baptist raised from the dead . {NEQ} That is why he can do such miracles .
Mark.9:9 9καὶ καταβαινόντων αὐτῶν ἐκ τοῦ ὄρους, διεστείλατο αὐτοῖς ἵνα μηδενὶ εἶδον διηγήσωνται εἰ μὴ ὅταν υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἐκ νεκρῶν ἀναστῇ. 9 {NEQ} As they went back down the mountain , he told them {NEQ} not to tell anyone what they had seen until the Son of {NEQ} Man * had risen from the dead .
Mark.9:10 10καὶ τὸν λόγον ἐκράτησαν πρὸς ἑαυτούς, συζητοῦντες, τί ἐστιν Τὸ ἐκ νεκρῶν ἀναστῆναι; 10 So they kept it to themselves , but they often asked each other what he meant by rising from the dead .
Mark.12:25 25ὅταν γὰρ ἐκ νεκρῶν ἀναστῶσιν, οὔτε γαμοῦσιν οὔτε γαμίζονται. ἀλλ᾽ εἰσὶν ὡς ἄγγελοι ἐν τοῖς οὐρανοῖς. 25 For when the dead rise , they will neither marry nor be given in marriage . In this respect they will be like the angels in {NEQ} heaven .
Mark.12:26 26περὶ δέ, τῶν νεκρῶν ὅτι ἐγείρονται— οὐκ ἀνέγνωτε ἐν τῇ βίβλῳ Μωυσέως, ἐπὶ τοῦ βάτου; πῶς εἶπεν αὐτῷ θεὸς λέγων, Ἐγὼ θεὸς Ἀβραάμ, καὶ θεὸς Ἰσαάκ, καὶ θεὸς Ἰακώβ. 26 But now , as to whether the dead will be raised haven’t you ever read about this in the writings of Moses , in the story of the burning bush ? Long after Abraham , Isaac , and Jacob had died , {NEQ} God said to Moses , * I am the God of Abraham , {NEQ} the God of Isaac , and the God of Jacob . * 
Mark.12:27 27οὐκ ἔστιν θεὸς νεκρῶν, ἀλλὰ ζώντων. πολὺ πλανᾶσθε. 27 So he is the God {NEQ} of the living , not the dead . You have made a serious error .
Mark.16:14 14̔Ύστερον δὲ ἀνακειμένοις αὐτοῖς τοῖς ἕνδεκα ἐφανερώθη. καὶ ὠνείδισεν τὴν ἀπιστίαν αὐτῶν καὶ σκληροκαρδίαν ὅτι τοῖς θεασαμένοις αὐτὸν ἐγηγερμένον ἐκ νεκρῶν οὐκ ἐπίστευσαν. 14 Still later he appeared to the eleven disciples as they were eating together . {NEQ} He rebuked them for their {NEQ} {NEQ} stubborn unbelief because they refused to believe those who had seen him after he had been raised from the dead . * 
Luke.7:15 15καὶ ἀνεκάθισεν νεκρὸς καὶ ἤρξατο λαλεῖν. καὶ ἔδωκεν αὐτὸν τῇ μητρὶ αὐτοῦ. 15 Then the dead boy sat up and began to talk ! And Jesus gave him back to his {NEQ} mother .
Luke.7:22 22καὶ ἀποκριθεὶς εἶπεν αὐτοῖς, Πορευθέντες ἀπαγγείλατε Ἰωάνῃ εἴδετε καὶ ἠκούσατε— τυφλοὶ ἀναβλέπουσιν, χωλοὶ περιπατοῦσιν, λεπροὶ καθαρίζονται, καὶ κωφοὶ ἀκούουσιν, νεκροὶ ἐγείρονται, πτωχοὶ εὐαγγελίζονται. 22 Then he told John’s disciples , Go back to John and tell him what you have seen and heard the blind see , the lame walk , the lepers are cured , {NEQ} the deaf hear , the dead are raised to life , and the Good News is being preached to the poor .
Luke.9:7 7ἤκουσεν δὲ Ἡρῴδης, τετραάρχης, τὰ γινόμενα πάντα, καὶ διηπόρει. διὰ τὸ λέγεσθαι ὑπὸ τινῶν ὅτι Ἰωάνης ἠγέρθη ἐκ νεκρῶν. 7 {NEQ} When Herod Antipas , the ruler of Galilee , * heard about everything Jesus was doing , {NEQ} he was puzzled . {NEQ} {NEQ} Some were saying that John the Baptist had been raised from the dead .
Luke.9:60 60εἶπεν δὲ αὐτῷ, ̓Άφες τοὺς νεκροὺς θάψαι τοὺς ἑαυτῶν νεκρούς. σὺ δὲ ἀπελθὼν διάγγελλε τὴν βασιλείαν τοῦ θεοῦ. 60 But Jesus told him , Let the spiritually dead bury their own {NEQ} dead ! * {NEQ} Your duty is to go and preach about the Kingdom of {NEQ} God .
Luke.16:30 30 δὲ εἶπεν, Οὐχί, πάτερ Ἀβραάμ· ἀλλ᾽ ἐάν τις ἀπὸ νεκρῶν πορευθῇ πρὸς αὐτούς, μετανοήσουσιν. 30 {NEQ} The rich man replied , No , Father Abraham ! But if someone is sent to them from the dead , then they will repent of their sins and turn to God .
Luke.16:31 31εἶπεν δὲ αὐτῷ, Εἰ Μωυσέως καὶ τῶν προφητῶν οὐκ ἀκούουσιν, οὐδ᾽ ἐάν τις ἐκ νεκρῶν ἀναστῇ πεισθήσονται. 31 But Abraham said {RPT} , If they won’t listen to Moses and the prophets , they won’t listen even if someone rises from the dead .
Luke.20:35 35οἱ δὲ καταξιωθέντες, τοῦ αἰῶνος ἐκείνου, τυχεῖν καὶ τῆς ἀναστάσεως τῆς ἐκ νεκρῶν οὔτε γαμοῦσιν οὔτε γαμίζονται. 35 But in the age to come , those worthy of being {NEQ} {RPT} raised {RPT} from the dead will neither marry nor be given in marriage .
Luke.20:37 37ὅτι δέ, ἐγείρονται οἱ νεκροί— καὶ Μωυσῆς ἐμήνυσεν ἐπὶ τῆς βάτου· ὡς λέγει κύριον τὸν θεὸν Ἀβραάμ, καὶ θεὸν Ἰσαάκ, καὶ θεὸν Ἰακώβ. 37 But now , as to whether the dead will be raised even Moses proved this when he wrote about the burning bush . Long after Abraham , Isaac , and Jacob had died , he referred to the Lord * as the God of Abraham , {NEQ} the God of Isaac , and the God of Jacob . * 
Luke.20:38 38θεὸς δὲ οὐκ ἔστιν νεκρῶν, ἀλλὰ ζώντων, πάντες γὰρ αὐτῷ ζῶσιν. 38 So he is the God {NEQ} of the living , not the dead , for they are all alive to him .
Luke.24:5 5ἐμφόβων δὲ γενομένων αὐτῶν καὶ κλινουσῶν τὰ πρόσωπα εἰς τὴν γῆν. εἶπαν πρὸς αὐτάς, Τί ζητεῖτε τὸν ζῶντα μετὰ τῶν νεκρῶν; 5 The women {NEQ} were terrified and bowed with their faces to the ground . Then the men asked {RPT} , Why are you looking among the dead for someone who is alive ?
Luke.24:46 46καὶ εἶπεν αὐτοῖς ὅτι, Οὕτως, γέγραπται παθεῖν τὸν Χριστὸν καὶ ἀναστῆναι ἐκ νεκρῶν τῇ τρίτῃ ἡμέρᾳ· 46 And he said {RPT} , Yes , it was written long ago that the Messiah would suffer and die and rise from the dead on the third day .
John.2:22 22ὅτε οὖν ἠγέρθη ἐκ νεκρῶν, ἐμνήσθησαν οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ ὅτι τοῦτο ἔλεγεν, καὶ ἐπίστευσαν τῇ γραφῇ καὶ τῷ λόγῳ ὃν εἶπεν Ἰησοῦς. 22 After he was raised from the dead , his {NEQ} disciples remembered {NEQ} he had said this , and they believed both the Scriptures and what {RPT} {NEQ} Jesus had said .
John.5:21 21ὥσπερ γὰρ πατὴρ ἐγείρει τοὺς νεκροὺς καὶ ζωοποιεῖ, οὕτως καὶ υἱὸς οὓς θέλει ζωοποιεῖ. 21 For just as the Father {NEQ} gives life to those he raises from the dead , so the Son gives life to anyone he wants .
John.5:25 25ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι ἔρχεται ὥρα, καὶ νῦν ἐστίν, ὅτε οἱ νεκροὶ ἀκούσουσιν τῆς φωνῆς τοῦ υἱοῦ τοῦ θεοῦ— καὶ οἱ ἀκούσαντες ζήσουσιν. 25 And I assure you that the time is coming , indeed it’s here now , when the dead will hear my voice the voice of the Son of {NEQ} God . And those who listen will live .
John.12:1 1 οὖν Ἰησοῦς πρὸ ἓξ ἡμερῶν τοῦ πάσχα ἦλθεν εἰς Βηθανίαν, ὅπου ἦν Λάζαρος— ὃν ἤγειρεν ἐκ νεκρῶν Ἰησοῦς. 12:1 {NEQ} Six days before the Passover celebration began , {NEQ} Jesus arrived in Bethany , the home of Lazarus the man he had raised from the dead .
John.12:9 9ἔγνω οὖν ὄχλος πολὺς ἐκ τῶν Ἰουδαίων ὅτι ἐκεῖ ἐστίν, καὶ ἦλθαν οὐ διὰ τὸν Ἰησοῦν μόνον ἀλλ᾽ ἵνα καὶ τὸν Λάζαρον ἴδωσιν, ὃν ἤγειρεν ἐκ νεκρῶν. 9 {NEQ} When all {NEQ} the people * heard of Jesus' arrival , {NEQ} they flocked to see him and also to see {NEQ} Lazarus , the man Jesus had raised from the dead .
John.12:17 17ἐμαρτύρει οὖν ὄχλος, ὢν μετ᾽ αὐτοῦ ὅτε τὸν Λάζαρον ἐφώνησεν ἐκ τοῦ μνημείου, καὶ ἤγειρεν αὐτὸν ἐκ νεκρῶν. 17 Many in the crowd {NEQ} had seen Jesus call {NEQ} Lazarus from the tomb , {NEQ} raising him from the dead , and they were telling others * about it .
John.20:9 9οὐδέπω γὰρ ᾔδεισαν τὴν γραφὴν ὅτι δεῖ αὐτὸν ἐκ νεκρῶν ἀναστῆναι. 9 for until then they still hadn’t understood the Scriptures that said Jesus must rise from the dead .
John.21:14 14τοῦτο ἤδη τρίτον ἐφανερώθη Ἰησοῦς τοῖς μαθηταῖς ἐγερθεὶς ἐκ νεκρῶν. 14 This was the third time Jesus had appeared to his disciples since he had been raised from the dead .
Acts.3:15 15τὸν δὲ ἀρχηγὸν τῆς ζωῆς ἀπεκτείνατε, ὃν θεὸς ἤγειρεν ἐκ νεκρῶν. οὗ ἡμεῖς μάρτυρές ἐσμεν. 15 {NEQ} You killed the author of {NEQ} life , but {NEQ} God raised him from the dead . And we are witnesses of this fact !
Acts.4:2 2διαπονούμενοι διὰ τὸ διδάσκειν αὐτοὺς τὸν λαὸν καὶ καταγγέλλειν ἐν τῷ Ἰησοῦ τὴν ἀνάστασιν τὴν ἐκ νεκρῶν. 2 These leaders were very disturbed that Peter and John were teaching the people {NEQ} that through {NEQ} Jesus there is a resurrection {RPT} of the dead .
Acts.4:10 10γνωστὸν ἔστω πᾶσιν ὑμῖν καὶ παντὶ τῷ λαῷ Ἰσραὴλ ὅτι ἐν τῷ ὀνόματι Ἰησοῦ Χριστοῦ τοῦ Ναζωραίου, ὃν ὑμεῖς ἐσταυρώσατε, ὃν θεὸς ἤγειρεν ἐκ νεκρῶν. ἐν τούτῳ, οὗτος παρέστηκεν ἐνώπιον ὑμῶν ὑγιής. 10 Let me clearly state to all of you and to all the people of Israel that he was {RPT} {RPT} healed {RPT} {RPT} {RPT} by the powerful name of Jesus Christ the Nazarene , * the man you crucified but whom {NEQ} God raised from the dead .
Acts.10:41 41οὐ παντὶ τῷ λαῷ, ἀλλὰ μάρτυσι τοῖς προκεχειροτονημένοις ὑπὸ τοῦ θεοῦ. ἡμῖν οἵτινες συνεφάγομεν καὶ συνεπίομεν αὐτῷ μετὰ τὸ ἀναστῆναι αὐτὸν ἐκ νεκρῶν. 41 not to the general public , * but to us whom {NEQ} God had chosen in advance to be his witnesses . We were those who ate and drank with him after he rose from the dead .
Acts.10:42 42καὶ παρήγγειλεν ἡμῖν κηρύξαι τῷ λαῷ καὶ διαμαρτύρασθαι ὅτι οὗτός ἐστιν ὡρισμένος ὑπὸ τοῦ θεοῦ κριτής— ζώντων καὶ νεκρῶν. 42 And he ordered us to preach everywhere and to testify that Jesus is the one appointed by {NEQ} God to be the judge of all the living and the dead .
Acts.13:30 30 δὲ θεὸς ἤγειρεν αὐτὸν ἐκ νεκρῶν· 30 But {NEQ} God raised him from the dead !
Acts.13:34 34ὅτι δὲ ἀνέστησεν αὐτὸν ἐκ νεκρῶν, μηκέτι μέλλοντα ὑποστρέφειν εἰς διαφθοράν. οὕτως εἴρηκεν ὅτι, Δώσω ὑμῖν τὰ ὅσια Δαυεὶδ τὰ πιστά. 34 For {NEQ} God had promised to raise him from the dead , not leaving him to rot in the grave . {NEQ} He said , I will give you the sacred blessings I {RPT} promised to David . * 
Acts.17:3 3διανοίγων καὶ παρατιθέμενος ὅτι τὸν Χριστὸν ἔδει παθεῖν καὶ ἀναστῆναι ἐκ νεκρῶν. καὶ ὅτι, Οὗτός ἐστιν Χριστὸς Ἰησοῦς ὃν ἐγὼ καταγγέλλω ὑμῖν. 3 He explained the prophecies and proved that the Messiah must suffer and rise from the dead . {NEQ} He said , This {NEQ} Jesus {RPT} {RPT} I’m telling you about is the Messiah .
Acts.17:31 31καθότι ἔστησεν ἡμέραν ἐν μέλλει κρίνειν τὴν οἰκουμένην ἐν δικαιοσύνῃ ἐν ἀνδρὶ ὥρισεν, πίστιν παρασχὼν πᾶσιν ἀναστήσας αὐτὸν ἐκ νεκρῶν. 31 For he has set a day for {RPT} judging the world with justice by the man {RPT} he has appointed , and he proved to everyone who this is by raising him from the dead .
Acts.17:32 32ἀκούσαντες δὲ ἀνάστασιν νεκρῶν, οἱ μὲν ἐχλεύαζον, οἱ δὲ εἶπαν, Ἀκουσόμεθά σου περὶ τούτου καὶ πάλιν. 32 {NEQ} When they heard Paul speak about the resurrection of the dead , some laughed in contempt , but others said , We want to hear more {RPT} about this later .
Acts.23:6 6γνοὺς δὲ Παῦλος ὅτι τὸ ἓν μέρος ἐστὶν Σαδδουκαίων τὸ δὲ ἕτερον Φαρισαίων, ἔκραζεν ἐν τῷ συνεδρίῳ, ̓Άνδρες ἀδελφοί, ἐγὼ Φαρισαῖός εἰμι, υἱὸς Φαρισαίων. περὶ ἐλπίδος καὶ ἀναστάσεως νεκρῶν ἐγὼ κρίνομαι. 6 {NEQ} {NEQ} Paul realized that some members of the high council were Sadducees and some were Pharisees , so he shouted , Brothers , I am a Pharisee , as were my ancestors ! And I am on trial because my hope is in {NEQ} the resurrection of the dead !
Acts.24:21 21 περὶ μιᾶς ταύτης φωνῆς ἧς ἐκέκραξα ἐν αὐτοῖς ἑστὼς ὅτι, Περὶ ἀναστάσεως νεκρῶν ἐγὼ κρίνομαι σήμερον ἐφ᾽ ὑμῶν. 21 except for the one time {RPT} I shouted out {NEQ} {RPT} {NEQ} , I am on trial before you today because I believe in the resurrection of the dead !
Acts.26:8 8τί ἄπιστον κρίνεται παρ᾽ ὑμῖν εἰ θεὸς νεκροὺς ἐγείρει; 8 Why does it seem incredible to any of you that {NEQ} God can raise the dead ?
Acts.26:23 23εἰ παθητὸς Χριστὸς εἰ πρῶτος ἐξ ἀναστάσεως νεκρῶν, φῶς μέλλει καταγγέλλειν τῷ τε λαῷ καὶ τοῖς ἔθνεσιν. 23 that the Messiah would suffer and be the first to rise from the dead , and in this way announce God’s light to {NEQ} Jews and {NEQ} Gentiles alike .
Rom.1:4 4τοῦ ὁρισθέντος υἱοῦ θεοῦ ἐν δυνάμει κατὰ πνεῦμα ἁγιωσύνης ἐξ ἀναστάσεως νεκρῶν, Ἰησοῦ Χριστοῦ τοῦ κυρίου ἡμῶν· 4 and he was shown to be * the Son of God when he was raised from the dead by the power of the Holy Spirit . * He is Jesus Christ our {NEQ} Lord .
Rom.4:17 17καθὼς γέγραπται ὅτι, Πατέρα πολλῶν ἐθνῶν τέθεικά σε. κατέναντι οὗ ἐπίστευσεν θεοῦ τοῦ ζωοποιοῦντος τοὺς νεκροὺς καὶ καλοῦντος τὰ μὴ ὄντα ὡς ὄντα· 17 That is what the Scriptures mean when God told him , I have made you the father of many nations . * This happened because Abraham believed in {NEQ} {RPT} the God who brings the dead back to life and who creates new things out of nothing .
Rom.4:24 24ἀλλά, καί, δι᾽ ἡμᾶς οἷς μέλλει λογίζεσθαι τοῖς πιστεύουσιν, ἐπὶ τὸν ἐγείραντα Ἰησοῦν τὸν κύριον ἡμῶν ἐκ νεκρῶν· 24 for our benefit , too , assuring us that {RPT} God will also count us as righteous if we believe in him , the one who raised Jesus our {NEQ} Lord from the dead .
Rom.6:4 4συνετάφημεν οὖν αὐτῷ διὰ τοῦ βαπτίσματος εἰς τὸν θάνατον· ἵνα ὥσπερ ἠγέρθη Χριστὸς ἐκ νεκρῶν διὰ τῆς δόξης τοῦ πατρός, οὕτως καὶ ἡμεῖς ἐν καινότητι ζωῆς περιπατήσωμεν. 4   For we died and were buried with Christ by {NEQ} baptism . And just as Christ was raised from the dead by the glorious power of the Father , now we also may live new lives .
Rom.6:9 9εἰδότες ὅτι Χριστὸς ἐγερθεὶς ἐκ νεκρῶν, οὐκέτι ἀποθνῄσκει· θάνατος αὐτοῦ οὐκέτι κυριεύει. 9 We are sure of this because Christ was raised from the dead , and he will never die again . Death no longer has any power over him .
Rom.7:4 4ὥστε, ἀδελφοί μου, καὶ ὑμεῖς ἐθανατώθητε τῷ νόμῳ διὰ τοῦ σώματος τοῦ Χριστοῦ· εἰς τὸ γενέσθαι ὑμᾶς ἑτέρῳ τῷ ἐκ νεκρῶν ἐγερθέντι· ἵνα, καρποφορήσωμεν τῷ θεῷ. 4 So , my dear brothers and sisters , {NEQ} this is the point : You died to the power of the law when you died with Christ . And now you are united with {NEQ} the one who was raised from the dead . As a result , we can produce a harvest of good deeds for {NEQ} God .
Rom.8:11 11εἰ δὲ τὸ πνεῦμα, τοῦ ἐγείραντος τὸν Ἰησοῦν ἐκ νεκρῶν, οἰκεῖ ἐν ὑμῖν· ἐγείρας ἐκ νεκρῶν Χριστὸν Ἰησοῦν, ζωοποιήσει καὶ τὰ θνητὰ σώματα ὑμῶν διὰ τοῦ ἐνοικοῦντος αὐτοῦ πνεύματος ἐν ὑμῖν. 11 {NEQ} {NEQ} The Spirit of God , who raised {NEQ} Jesus from the dead , lives in you . And just as God raised Christ Jesus from the dead , he will give life to your {NEQ} mortal bodies by this same Spirit living within {RPT} you .
Rom.10:7 7ἤ, Τίς καταβήσεται εἰς τὴν ἄβυσσον; (τοῦτ᾽ ἔστιν Χριστὸν ἐκ νεκρῶν ἀναγαγεῖν.) 7 And don’t say , Who will go down to the place of the dead ? ( {NEQ} {NEQ} to bring Christ back to life again ) .
Rom.10:9 9ὅτι ἐὰν ὁμολογήσῃς ἐν τῷ στόματί σου ὅτι κύριον Ἰησοῦν καὶ πιστεύσῃς ἐν τῇ καρδίᾳ σου ὅτι θεὸς αὐτὸν ἤγειρεν ἐκ νεκρῶν, σωθήσῃ· 9 {NEQ} If you confess with your {NEQ} mouth that Jesus is Lord and believe in your {NEQ} heart that {NEQ} God raised him from the dead , you will be saved .
Rom.11:15 15εἰ γὰρ ἀποβολὴ αὐτῶν καταλλαγὴ κόσμου, τίς πρόσλημψις εἰ μὴ ζωὴ ἐκ νεκρῶν; 15 For since their {NEQ} rejection meant that God offered salvation to the rest of the world , their acceptance will be even more wonderful . It will be life for those who were dead !
Rom.14:9 9εἰς τοῦτο γὰρ Χριστὸς ἀπέθανεν καὶ ἔζησεν— ἵνα καὶ νεκρῶν καὶ ζώντων κυριεύσῃ. 9 Christ died and rose again for this very purpose to be Lord both of the living and of the dead .
1Cor.15:12 12εἰ δέ— Χριστὸς κηρύσσεται ὅτι ἐκ νεκρῶν ἐγήγερται, πῶς λέγουσιν ἐν ὑμῖν τινὲς ὅτι ἀνάστασις νεκρῶν οὐκ ἔστιν; 12 But tell me this since we preach that Christ rose from the dead , why are some of you saying {NEQ} there will be no resurrection of the dead ?
1Cor.15:13 13εἰ δὲ ἀνάστασις νεκρῶν οὐκ ἔστιν, οὐδὲ Χριστὸς ἐγήγερται. 13 For if there is no resurrection of the dead , then Christ has not been raised either .
1Cor.15:15 15εὑρισκόμεθα δὲ καὶ ψευδομάρτυρες τοῦ θεοῦ— ὅτι ἐμαρτυρήσαμεν κατὰ τοῦ θεοῦ ὅτι ἤγειρεν τὸν Χριστόν· ὃν οὐκ ἤγειρεν εἴπερ ἄρα νεκροὶ οὐκ ἐγείρονται. 15 And we apostles would all be lying about {NEQ} God for we have said that {NEQ} God {NEQ} raised {NEQ} Christ from the grave . But that can’t be true if there is no resurrection of the dead .
1Cor.15:16 16εἰ γὰρ νεκροὶ οὐκ ἐγείρονται, οὐδὲ Χριστὸς ἐγήγερται. 16 And if there is no resurrection of the dead , then Christ has not been raised .
1Cor.15:20 20νυνὶ δέ, Χριστὸς ἐγήγερται ἐκ νεκρῶν, ἀπαρχὴ τῶν κεκοιμημένων. 20 But in fact , Christ has been raised from the dead . He is the first of a great harvest of all who have died .
1Cor.15:21 21ἐπειδὴ γάρ, δι᾽ ἀνθρώπου θάνατος, καὶ δι᾽ ἀνθρώπου ἀνάστασις νεκρῶν. 21 So you see , just as death came into the world through a man , now the resurrection from the dead has begun through another man .
1Cor.15:29 29ἐπεὶ τί ποιήσουσιν οἱ βαπτιζόμενοι ὑπὲρ τῶν νεκρῶν, εἰ ὅλως νεκροὶ οὐκ ἐγείρονται; τί καὶ βαπτίζονται ὑπὲρ αὐτῶν; 29 If the dead will not be raised , what point is there in people being baptized for those who are dead ? Why {NEQ} do it {RPT} unless the dead will someday rise again ?
1Cor.15:32 32εἰ κατὰ ἄνθρωπον ἐθηριομάχησα— ἐν Ἐφέσῳ— τί μοι τὸ ὄφελος εἰ νεκροὶ οὐκ ἐγείρονται; Φάγωμεν καὶ πίωμεν, αὔριον γὰρ ἀποθνῄσκομεν. 32 And {NEQ} {NEQ} what {NEQ} value was there {RPT} in fighting wild beasts those people of Ephesus * if there will be no resurrection from the dead ? And if there is no resurrection , Let’s feast and drink , for tomorrow we die ! * 
1Cor.15:35 35ἀλλὰ ἐρεῖ τις, Πῶς ἐγείρονται οἱ νεκροί; ποίῳ δὲ σώματι ἔρχονται; 35 But someone may ask , How will the dead be raised ? {NEQ} What kind of bodies will they have ?
1Cor.15:42 42οὕτως καὶ ἀνάστασις τῶν νεκρῶν. σπείρεται ἐν φθορᾷ, ἐγείρεται ἐν ἀφθαρσίᾳ. 42 It is the same way with the resurrection of the dead . Our earthly bodies are planted in the ground when we die , but they will be raised to live forever .
1Cor.15:52 52ἐν ἀτόμῳ, ἐν ῥιπῇ ὀφθαλμοῦ, ἐν τῇ ἐσχάτῃ σάλπιγγι. σαλπίσει γάρ, καὶ οἱ νεκροὶ ἐγερθήσονται ἄφθαρτοι· καὶ ἡμεῖς ἀλλαγησόμεθα. 52 It will happen in a moment , in the blink of an eye , when the last trumpet is blown . For when the trumpet sounds , {NEQ} those who have died will be raised to live forever . And we who are living will also be transformed .
2Cor.1:9 9ἀλλά, αὐτοὶ ἐν ἑαυτοῖς τὸ ἀπόκριμα τοῦ θανάτου ἐσχήκαμεν· ἵνα, μὴ πεποιθότες ὦμεν ἐφ᾽ ἑαυτοῖς ἀλλ᾽ ἐπὶ τῷ θεῷ, τῷ ἐγείροντι τοὺς νεκρούς· 9 In fact , we expected to {NEQ} die . But as a result , we stopped relying on ourselves and learned to rely only on {NEQ} God , who raises the dead .
Gal.1:1 1Παῦλος, ἀπόστολος· οὐκ ἀπ᾽ ἀνθρώπων οὐδὲ δι᾽ ἀνθρώπου, ἀλλὰ διὰ Ἰησοῦ Χριστοῦ καὶ θεοῦ πατρός, τοῦ ἐγείραντος αὐτὸν ἐκ νεκρῶν· 1:1 This letter is from Paul , an apostle . I was not appointed by any group of people or any {RPT} human authority , but by Jesus Christ himself and by God the Father , who raised Jesus from the dead .
Eph.1:20 20ἣν ἐνήργησεν ἐν τῷ Χριστῷ ἐγείρας αὐτὸν ἐκ νεκρῶν καὶ καθίσας ἐν δεξιᾷ αὐτοῦ ἐν τοῖς ἐπουρανίοις· 20 that raised {NEQ} Christ from the dead and seated him in the place of honor at God’s right hand in the heavenly realms .
Eph.5:14 14πᾶν γὰρ τὸ φανερούμενον φῶς ἐστίν. διὸ λέγει, ̓Έγειρε, καθεύδων, καὶ ἀνάστα ἐκ τῶν νεκρῶν, καὶ ἐπιφαύσει σοι Χριστός. 14 for the light makes everything visible . This is why it is said , Awake , O {NEQ} sleeper , {NEQ} rise up from the dead , and {NEQ} Christ will give you light .
Phil.3:11 11εἴ πως, καταντήσω εἰς τὴν ἐξανάστασιν τὴν ἐκ νεκρῶν. 11 so that one way or another I will experience the resurrection {RPT} from the dead !
Col.1:18 18καὶ αὐτός ἐστιν κεφαλὴ τοῦ σώματος, τῆς ἐκκλησίας· ὅς ἐστιν ἀρχή, πρωτότοκος ἐκ τῶν νεκρῶν· ἵνα γένηται ἐν πᾶσιν αὐτὸς πρωτεύων· 18 Christ is also the head of the church , which is his body . He is the beginning , supreme over all who rise from the dead . * So he is first in everything .
Col.2:12 12συνταφέντες αὐτῷ ἐν τῷ βαπτισμῷ· ἐν καὶ συνηγέρθητε διὰ τῆς πίστεως τῆς ἐνεργείας τοῦ θεοῦ, τοῦ ἐγείραντος αὐτὸν ἐκ νεκρῶν· 12 For you were buried with Christ when you were baptized . And with him you were raised to new life because you trusted the mighty power of {NEQ} God , who raised Christ from the dead .
1Thes.1:10 10καὶ ἀναμένειν τὸν υἱὸν αὐτοῦ ἐκ τῶν οὐρανῶν— ὃν ἤγειρεν ἐκ τῶν νεκρῶν· Ἰησοῦν τὸν ῥυόμενον ἡμᾶς ἐκ τῆς ὀργῆς τῆς ἐρχομένης. 10 And they speak of how you are looking forward to the coming of God’s {NEQ} Son from {NEQ} heaven Jesus , whom God raised from the dead . He is the one who has rescued us from the terrors of the coming judgment .
1Thes.4:16 16ὅτι αὐτὸς κύριος ἐν κελεύσματι, ἐν φωνῇ ἀρχαγγέλου, καὶ ἐν σάλπιγγι θεοῦ, καταβήσεται ἀπ᾽ οὐρανοῦ· καὶ οἱ νεκροὶ ἐν Χριστῷ ἀναστήσονται, πρῶτον· 16 For the Lord himself will come down from heaven with a commanding shout , with the voice of the archangel , and with the trumpet call of God . First , {NEQ} the Christians who have died * will rise from their graves .
2Tim.2:8 8μνημόνευε Ἰησοῦν Χριστόν, ἐγηγερμένον ἐκ νεκρῶν, ἐκ σπέρματος Δαυείδ· κατὰ τὸ εὐαγγέλιόν μου· 8 Always remember that Jesus Christ , a descendant of King David , was raised from the dead . This is the Good News I preach .
2Tim.4:1 1διαμαρτύρομαι ἐνώπιον τοῦ θεοῦ καὶ Χριστοῦ Ἰησοῦ— τοῦ μέλλοντος κρίνειν ζῶντας καὶ νεκροὺς καὶ τὴν ἐπιφάνειαν αὐτοῦ καὶ τὴν βασιλείαν αὐτοῦ· 4:1 I solemnly urge you in the presence of {NEQ} God and Christ Jesus , who will someday judge the living and the dead when he {NEQ} appears to set up {NEQ} his {NEQ} Kingdom :
Heb.6:2 2βαπτισμῶν διδαχήν, ἐπιθέσεώς τε χειρῶν, ἀναστάσεώς τε νεκρῶν, καὶ κρίματος αἰωνίου. 2 You don’t need further instruction about baptisms , {NEQ} the laying on of hands , {NEQ} the resurrection of the dead , and eternal judgment .
Heb.9:17 17διαθήκη γὰρ ἐπὶ νεκροῖς βεβαία· ἐπεὶ μὴ τότε ἰσχύει, ὅτε ζῇ διαθέμενος. 17 {NEQ} The will goes into effect only after the person’s death . While the person who made it is still alive , {NEQ} the will cannot be put into effect .
Heb.11:19 19λογισάμενος, ὅτι καὶ ἐκ νεκρῶν ἐγείρειν δυνατὸς θεός· ὅθεν αὐτὸν καὶ ἐν παραβολῇ, ἐκομίσατο. 19 Abraham reasoned that if Isaac died , {NEQ} {NEQ} {NEQ} God was able to bring him back to life again . And in a sense , Abraham did receive his son back from the dead .
Heb.11:35 35ἔλαβον γυναῖκες ἐξ ἀναστάσεως τοὺς νεκροὺς αὐτῶν· ἄλλοι δὲ ἐτυμπανίσθησαν οὐ προσδεξάμενοι τὴν ἀπολύτρωσιν· ἵνα κρείττονος ἀναστάσεως τύχωσιν· 35 Women received their loved ones back again from death . But others were tortured , refusing to turn from God {NEQ} in order to be set free . {NEQ} They placed their hope in a better life after the resurrection .
Heb.13:20 20 δὲ θεὸς τῆς εἰρήνης— ἀναγαγὼν ἐκ νεκρῶν— τὸν ποιμένα τῶν προβάτων τὸν μέγαν, ἐν αἵματι διαθήκης αἰωνίου— τὸν κύριον ἡμῶν Ἰησοῦν— 20 Now may the God of {NEQ} peace who brought up from the dead our {NEQ} Lord Jesus , the {RPT} great Shepherd of the sheep , and ratified an eternal covenant with his blood
1Pet.1:3 3εὐλογητὸς θεός, καὶ πατὴρ τοῦ κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ· κατὰ τὸ πολὺ αὐτοῦ ἔλεος ἀναγεννήσας ἡμᾶς, εἰς ἐλπίδα ζῶσαν· δι᾽ ἀναστάσεως Ἰησοῦ Χριστοῦ ἐκ νεκρῶν, 3 All praise to {NEQ} God , {NEQ} the Father of our {NEQ} Lord Jesus Christ . It is {RPT} by his great {NEQ} mercy that we have been born again , because God raised Jesus Christ from the dead . Now we live with great expectation ,
1Pet.1:21 21τοὺς δι᾽ αὐτοῦ πιστοὺς εἰς θεόν· τὸν ἐγείραντα αὐτὸν ἐκ νεκρῶν καὶ δόξαν αὐτῷ δόντα ὥστε τὴν πίστιν ὑμῶν καὶ ἐλπίδα εἶναι εἰς θεόν. 21 Through Christ you have come to trust in God . And you have placed your {NEQ} faith and hope in God because he raised Christ from the dead and gave him great glory .
1Pet.4:5 5οἳ ἀποδώσουσιν λόγον, τῷ ἑτοίμως ἔχοντι κρῖναι, ζῶντας καὶ νεκρούς. 5 But remember that they will have to face God , who will judge everyone , both the living and the dead .
1Pet.4:6 6εἰς τοῦτο γὰρ καὶ νεκροῖς εὐηγγελίσθη— ἵνα κριθῶσι μὲν κατὰ ἀνθρώπους σαρκί, ζῶσι δὲ κατὰ θεὸν πνεύματι. 6 {NEQ} {NEQ} That is why the Good News was preached to those who are now dead * so although they were destined to die like all people , * they now live forever with God in the Spirit . * 
Rev.1:5 5καὶ ἀπὸ Ἰησοῦ Χριστοῦ. μάρτυς πιστός, πρωτότοκος τῶν νεκρῶν, καὶ ἄρχων τῶν βασιλέων τῆς γῆς. τῷ ἀγαπῶντι ἡμᾶς καὶ λύσαντι ἡμᾶς ἐκ τῶν ἁμαρτιῶν ἡμῶν ἐν τῷ αἵματι αὐτοῦ. 5   and from Jesus Christ . He is the {RPT} faithful witness to these things , the first to rise from the dead , and the ruler of all the kings of the world . All glory to him who loves us and has freed us from our {NEQ} sins by shedding {NEQ} his blood for us .
Rev.11:18 18καὶ τὰ ἔθνη ὠργίσθησαν, καὶ ἦλθεν ὀργή σου. καὶ καιρὸς τῶν νεκρῶν κριθῆναι καὶ δοῦναι τὸν μισθὸν τοῖς δούλοις σου, τοῖς προφήταις, καὶ τοῖς ἁγίοις, καὶ τοῖς φοβουμένοις τὸ ὄνομά σου, τοὺς μικροὺς καὶ τοὺς μεγάλους· καὶ διαφθεῖραι τοὺς διαφθείροντας τὴν γῆν. 18 {NEQ} The nations were filled with wrath , but now the time of your {NEQ} wrath has come . It is time to judge the dead and reward your {NEQ} servants the prophets , as well as your holy people , and all who fear your {NEQ} name , from the least {NEQ} to the greatest . {NEQ} It is time to destroy all who have caused destruction on the earth .
Rev.14:13 13καὶ ἤκουσα φωνῆς ἐκ τοῦ οὐρανοῦ λεγούσης, Γράψον· Μακάριοι οἱ νεκροὶ οἱ ἐν κυρίῳ ἀποθνῄσκοντες ἀπ᾽ ἄρτι. ναί, λέγει τὸ πνεῦμα, ἵνα ἀναπαήσονται ἐκ τῶν κόπων αὐτῶν, τὰ γὰρ ἔργα αὐτῶν ἀκολουθεῖ μετ᾽ αὐτῶν. 13 And I heard a voice from {NEQ} heaven saying , Write this down : Blessed are those who die {RPT} in the Lord from now on . Yes , says the Spirit , they are blessed indeed , for they will rest from their {NEQ} hard work ; for their {NEQ} good deeds follow them !
Rev.16:3 3καὶ δεύτερος ἐξέχεεν τὴν φιάλην αὐτοῦ εἰς τὴν θάλασσαν, καὶ ἐγένετο αἷμα ὡς νεκροῦ· καὶ πᾶσα ψυχὴ ζωῆς ἀπέθανεν, τὰ ἐν τῇ θαλάσσῃ. 3 Then the second angel poured out his {NEQ} bowl on the sea , and it became like the blood of a corpse . And everything {RPT} in the sea died .
Rev.20:5 5(οἱ λοιποὶ τῶν νεκρῶν οὐκ ἔζησαν ἄχρι τελεσθῇ τὰ χίλια ἔτη.) αὕτη ἀνάστασις πρώτη. 5 This is the {RPT} first resurrection . ( The rest of the dead did not come back to life until the thousand years had ended . )
Rev.20:12 12καὶ εἶδον τοὺς νεκρούς, τοὺς μεγάλους καὶ τοὺς μικρούς, ἑστῶτας ἐνώπιον τοῦ θρόνου. καὶ βιβλία ἠνοίχθησαν, καὶ ἄλλο βιβλίον ἠνοίχθη ἐστιν τῆς ζωῆς· καὶ ἐκρίθησαν οἱ νεκροὶ ἐκ τῶν γεγραμμένων ἐν τοῖς βιβλίοις, κατὰ τὰ ἔργα αὐτῶν. 12 {NEQ} I saw the dead , both {RPT} great and {RPT} small , standing before God’s throne . And the books were opened , including the Book {RPT} {NEQ} of {NEQ} Life . And the dead were judged according to what they had done , as recorded in the books .
Rev.20:13 13καὶ ἔδωκεν θάλασσα τοὺς νεκροὺς τοὺς ἐν αὐτῇ, καὶ θάνατος καὶ ᾅδης ἔδωκαν τοὺς νεκροὺς τοὺς ἐν αὐτοῖς· καὶ ἐκρίθησαν ἕκαστος κατὰ τὰ ἔργα αὐτῶν. 13 {NEQ} The sea gave up {RPT} {NEQ} its {RPT} dead , and {NEQ} death and the grave * gave up {RPT} {NEQ} their {RPT} dead . And all were judged according to their {NEQ} deeds .