The Bible

Old Testament

New Testament

Give Us Feedback

νοῦς (nous, 3563)

Meanings

[the] mind, mind, mind[s], understanding

Greek-English Concordance: 24 verses

  Greek (NLG) English (NLT)
Luke.24:45 45τότε διήνοιξεν αὐτῶν τὸν νοῦν τοῦ συνιέναι τὰς γραφάς. 45 Then he opened their {NEQ} minds {NEQ} to understand the Scriptures .
Rom.1:28 28καὶ καθὼς οὐκ ἐδοκίμασαν τὸν θεὸν ἔχειν ἐν ἐπιγνώσει, παρέδωκεν αὐτοὺς θεὸς εἰς ἀδόκιμον νοῦν ποιεῖν τὰ μὴ καθήκοντα· 28 Since they thought it foolish to acknowledge {NEQ} God , he abandoned them to their foolish thinking and let them do things that should never be done .
Rom.7:23 23βλέπω δὲ ἕτερον νόμον ἐν τοῖς μέλεσίν μου ἀντιστρατευόμενον τῷ νόμῳ τοῦ νοός μου· καὶ αἰχμαλωτίζοντά με ἐν τῷ νόμῳ τῆς ἁμαρτίας τῷ ὄντι ἐν τοῖς μέλεσίν μου. 23 But there is another power * within me that is at war {RPT} {RPT} {NEQ} with my mind . {NEQ} This power makes me a slave to the sin that is still within me .
Rom.7:25 25χάρις δὲ τῷ θεῷ, διὰ Ἰησοῦ Χριστοῦ τοῦ κυρίου ἡμῶν. ἄρα οὖν· αὐτὸς ἐγὼ τῷ μὲν νοὶ̈ δουλεύω νόμῳ θεοῦ, τῇ δὲ σαρκὶ νόμῳ ἁμαρτίας. 25 {NEQ} Thank {NEQ} God ! The answer is in Jesus Christ our {NEQ} Lord . So you see how it is : In my {NEQ} {NEQ} mind I really want to obey God’s law , but {NEQ} because of my sinful nature I am a slave to sin .
Rom.11:34 34τίς γὰρ ἔγνω νοῦν κυρίου; τίς σύμβουλος αὐτοῦ ἐγένετο; 34 For who can know the LORD’s thoughts ? {NEQ} Who knows enough to give him advice ? * 
Rom.12:2 2καὶ μὴ συσχηματίζεσθε τῷ αἰῶνι τούτῳ, ἀλλὰ μεταμορφοῦσθε τῇ ἀνακαινώσει τοῦ νοός· εἰς τὸ δοκιμάζειν ὑμᾶς τί τὸ θέλημα τοῦ θεοῦ, τὸ ἀγαθὸν καὶ εὐάρεστον καὶ τέλειον. 2 {NEQ} Don’t copy the behavior and customs of this {NEQ} world , but let God transform you into a new person by {NEQ} changing the way you think . Then you will learn to know {NEQ} God’s {NEQ} will for you , which is {NEQ} good and pleasing and perfect .
Rom.14:5 5ὃς μὲν γάρ, κρίνει ἡμέραν παρ᾽ ἡμέραν, ὃς δὲ κρίνει πᾶσαν ἡμέραν· ἕκαστος ἐν τῷ ἰδίῳ νοὶ̈ πληροφορείσθω. 5 In the same way , some think one day is more holy than another day , while others think every day is alike . You should each be fully convinced that whichever day you choose is acceptable .
1Cor.1:10 10παρακαλῶ δὲ ὑμᾶς, ἀδελφοί, διὰ τοῦ ὀνόματος τοῦ κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, ἵνα τὸ αὐτὸ λέγητε πάντες, καὶ μὴ ἐν ὑμῖν σχίσματα· ἦτε δέ, κατηρτισμένοι ἐν τῷ αὐτῷ νοὶ̈ καὶ ἐν τῇ αὐτῇ γνώμῃ. 10 {NEQ} I appeal to you , dear brothers and sisters , * by the authority of our {NEQ} Lord Jesus Christ , to live in harmony with each other . {NEQ} Let there be no divisions in the church . Rather , be of one mind , united in thought {RPT} {RPT} {RPT} and purpose .
1Cor.2:16 16τίς γὰρ ἔγνω νοῦν κυρίου; ὃς συμβιβάσει αὐτόν; ἡμεῖς δὲ νοῦν Χριστοῦ ἔχομεν. 16 For , Who can know the LORD’s thoughts ? Who knows enough to teach him ? * But we understand these things , for we have the mind of Christ .
1Cor.14:14 14ἐὰν γὰρ προσεύχωμαι γλώσσῃ, τὸ πνεῦμά μου προσεύχεται, δὲ νοῦς μου ἄκαρπός ἐστιν. 14 For if I pray in tongues , my {NEQ} spirit is praying , but I {NEQ} don’t understand what I am saying .
1Cor.14:15 15τί οὖν ἐστίν; προσεύξομαι τῷ πνεύματι, προσεύξομαι δὲ καὶ τῷ νοΐ. ψαλῶ τῷ πνεύματι, ψαλῶ δὲ καὶ τῷ νοΐ. 15 Well then , what shall I do ? I will pray in the spirit , * and I will also pray in words I understand . I will sing in the spirit , and I will also sing in words I understand .
1Cor.14:19 19ἀλλὰ ἐν ἐκκλησίᾳ θέλω πέντε λόγους τῷ νοΐ μου λαλῆσαι ἵνα καὶ ἄλλους κατηχήσω μυρίους λόγους ἐν γλώσσῃ. 19 But in a church meeting I would rather speak five understandable words to help others than ten thousand words in an unknown language .
Eph.4:17 17τοῦτο οὖν λέγω καὶ μαρτύρομαι ἐν κυρίῳ· μηκέτι ὑμᾶς περιπατεῖν, καθὼς καὶ τὰ ἔθνη περιπατεῖ ἐν ματαιότητι τοῦ νοὸς αὐτῶν· 17 {NEQ} With the Lord’s authority I say this {NEQ} : Live {NEQ} no longer as the Gentiles do , for they are hopelessly confused .
Eph.4:23 23ἀνανεοῦσθαι δέ, τῷ πνεύματι τοῦ νοὸς ὑμῶν· 23 Instead , let the Spirit renew your {NEQ} thoughts and attitudes .
Phil.4:7 7καὶ εἰρήνη τοῦ θεοῦ, ὑπερέχουσα πάντα νοῦν· φρουρήσει τὰς καρδίας ὑμῶν καὶ τὰ νοήματα ὑμῶν ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ. 7 Then you will experience {NEQ} God’s {NEQ} peace , which exceeds anything we can understand . His peace will guard your {NEQ} hearts and {NEQ} minds as you live in Christ Jesus .
Col.2:18 18μηδεὶς ὑμᾶς καταβραβευέτω θέλων ἐν ταπεινοφροσύνῃ καὶ θρησκείᾳ τῶν ἀγγέλων, ἑόρακεν ἐμβατεύων· εἰκῇ φυσιούμενος ὑπὸ τοῦ νοὸς τῆς σαρκὸς αὐτοῦ, 18 Don’t let anyone condemn you by insisting on pious self-denial or the worship of {NEQ} angels , * saying they have had visions about these things . Their sinful minds have made them proud ,
2Thes.2:2 2εἰς τὸ μὴ ταχέως σαλευθῆναι ὑμᾶς ἀπὸ τοῦ νοὸς μηδὲ θροεῖσθαι (μήτε διὰ πνεύματος, μήτε διὰ λόγου, μήτε δι᾽ ἐπιστολῆς ὡς δι᾽ ἡμῶν) ὡς ὅτι ἐνέστηκεν ἡμέρα τοῦ κυρίου. 2 {NEQ} {NEQ} Don’t be so easily shaken {RPT} or alarmed by those who say that the day of the Lord has already begun . Don’t believe them , even if they claim to have had a spiritual vision , {NEQ} {RPT} a revelation , or {RPT} a letter supposedly from us .
1Tim.6:5 5διαπαρατριβαί, διεφθαρμένων ἀνθρώπων τὸν νοῦν, καὶ ἀπεστερημένων τῆς ἀληθείας· νομιζόντων πορισμὸν εἶναι τὴν εὐσέβειαν. 5 These people always cause trouble . Their {NEQ} minds are corrupt , and they have turned their backs on the truth . To them , a show of godliness is just a way to become wealthy .
2Tim.3:8 8ὃν τρόπον δὲ Ἰάννης καὶ Ἰαμβρῆς ἀντέστησαν Μωυσεῖ οὕτως καὶ οὗτοι ἀνθίστανται τῇ ἀληθείᾳ· ἄνθρωποι κατεφθαρμένοι τὸν νοῦν ἀδόκιμοι περὶ τὴν πίστιν. 8 These teachers oppose the truth {RPT} just as Jannes and Jambres opposed Moses . They {NEQ} {NEQ} have depraved {NEQ} minds and a counterfeit faith .
Titus.1:15 15πάντα καθαρὰ τοῖς καθαροῖς· τοῖς δὲ μεμιαμμένοις καὶ ἀπίστοις οὐδὲν καθαρόν, ἀλλὰ μεμίανται αὐτῶν καὶ νοῦς καὶ συνείδησις. 15 Everything is pure to those whose hearts are pure . But nothing is pure to those who are corrupt and unbelieving , because {NEQ} their {NEQ} minds and {NEQ} consciences are corrupted .
Rev.13:18 18ὧδε σοφία ἐστίν. ἔχων νοῦν ψηφισάτω τὸν ἀριθμὸν τοῦ θηρίου, ἀριθμὸς γὰρ ἀνθρώπου ἐστίν· καὶ ἀριθμὸς αὐτοῦ ἑξακόσιοι ἑξήκοντα ἕξ. 18 {NEQ} Wisdom is needed here . Let the one with understanding solve the meaning of the number of the beast , for it is the number of a man . * {NEQ} His {NEQ} number is 666 . * 
Rev.17:9 9ὧδε νοῦς ἔχων σοφίαν· αἱ ἑπτὰ κεφαλαὶ ἑπτὰ ὄρη εἰσὶν ὅπου γυνὴ κάθηται ἐπ᾽ αὐτῶν· καὶ βασιλεῖς ἑπτά εἰσιν. 9 This calls for a mind {RPT} with understanding : The seven heads of the beast represent the seven hills where the woman rules {RPT} . They also represent seven kings .