The Bible

Old Testament

New Testament

Give Us Feedback

ὄνομα (onoma, 3686)

Meanings

[a] name, [is the] name, [my] name, [the] name, [the] names, by [the] name, by name, name, name [was], names, names (persons), names of, of names (persons)

Greek-English Concordance: 230 verses

  Greek (NLG) English (NLT)
Matt.1:21 21τέξεται δὲ υἱόν, καὶ καλέσεις τὸ ὄνομα αὐτοῦ Ἰησοῦν, αὐτὸς γὰρ σώσει τὸν λαὸν αὐτοῦ ἀπὸ τῶν ἁμαρτιῶν αὐτῶν. 21 And she will have a son , and you are to name him Jesus , * for he will save his {NEQ} people from their {NEQ} sins .
Matt.1:23 23Ἰδού. παρθένος ἐν γαστρὶ ἕξει. καὶ τέξεται υἱόν. καὶ καλέσουσιν τὸ ὄνομα αὐτοῦ Ἐμμανουήλ, ἐστιν μεθερμηνευόμενον Μεθ᾽ ἡμῶν θεός. 23        Look ! The virgin will conceive a child ! {NEQ} She will give birth to a son , and they will call him Immanuel , * which means {NEQ} God is with us .
Matt.1:25 25καὶ οὐκ ἐγίνωσκεν αὐτὴν ἕως οὗ ἔτεκεν υἱόν. καὶ ἐκάλεσεν τὸ ὄνομα αὐτοῦ Ἰησοῦν. 25 But he did not have sexual relations with her until her son was born . And Joseph named him Jesus .
Matt.6:9 9οὕτως οὖν προσεύχεσθε ὑμεῖς· Πάτερ ἡμῶν ἐν τοῖς οὐρανοῖς, ἁγιασθήτω τὸ ὄνομά σου. 9 {NEQ} Pray like this {RPT} : Our {NEQ} Father in {NEQ} heaven , may your {NEQ} name be kept holy .
Matt.7:22 22πολλοὶ ἐροῦσίν μοι ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ, Κύριε· κύριε· οὐ τῷ σῷ ὀνόματι ἐπροφητεύσαμεν καὶ τῷ σῷ ὀνόματι δαιμόνια ἐξεβάλομεν καὶ τῷ σῷ ὀνόματι δυνάμεις πολλὰς ἐποιήσαμεν; 22 On judgment day many will say to me , Lord ! Lord ! {NEQ} We prophesied in {NEQ} your name and cast out demons in {NEQ} your name and performed many miracles in {NEQ} your name .
Matt.10:2 2τῶν δὲ δώδεκα ἀποστόλων τὰ ὀνόματά ἐστιν ταῦτα· πρῶτος, Σίμων (ὁ λεγόμενος Πέτρος), καὶ Ἀνδρέας (ὁ ἀδελφὸς αὐτοῦ), καὶ Ἰάκωβος (ὁ τοῦ Ζεβεδαίου), καὶ Ἰωάνης (ὁ ἀδελφὸς αὐτοῦ), 2 {NEQ} Here are the names of the twelve apostles : first , Simon ( also {NEQ} called Peter ) , then Andrew ( Peter’s {NEQ} brother ) , {NEQ} James ( {NEQ} son of Zebedee ) , {NEQ} John ( James’s {NEQ} brother ) ,
Matt.10:22 22καὶ ἔσεσθε μισούμενοι ὑπὸ πάντων διὰ τὸ ὄνομά μου. δὲ ὑπομείνας εἰς τέλος οὗτος σωθήσεται. 22 And all nations will hate you because you are my followers . * But everyone who endures to the end {RPT} will be saved .
Matt.10:41 41 δεχόμενος προφήτην εἰς ὄνομα προφήτου, μισθὸν προφήτου λήμψεται. καὶ δεχόμενος δίκαιον εἰς ὄνομα δικαίου, μισθὸν δικαίου λήμψεται. 41 If you receive a prophet as one who speaks for God , * you will be given the same reward as a prophet . And if you receive righteous people because of their righteousness , you will be given a reward like theirs .
Matt.10:42 42καὶ ὃς ἂν ποτίσῃ ἕνα τῶν μικρῶν τούτων ποτήριον ψυχροῦ μόνον εἰς ὄνομα μαθητοῦ, ἀμὴν λέγω ὑμῖν οὐ μὴ ἀπολέσῃ τὸν μισθὸν αὐτοῦ. 42 And if you give even a cup of cold water to one of the least {RPT} {RPT} {RPT} of my followers , {NEQ} {NEQ} {RPT} you will surely be {NEQ} rewarded .
Matt.12:21 21καὶ τῷ ὀνόματι αὐτοῦ ἔθνη ἐλπιοῦσιν. 21 And his {NEQ} name will be the hope of all the world . * 
Matt.18:5 5καὶ ὃς ἐὰν δέξηται ἓν παιδίον τοιοῦτο ἐπὶ τῷ ὀνόματί μου ἐμὲ δέχεται. 5 And anyone who welcomes a little child like this on my {NEQ} behalf * is welcoming me .
Matt.18:20 20οὗ γάρ εἰσιν δύο τρεῖς συνηγμένοι εἰς τὸ ἐμὸν ὄνομα, ἐκεῖ εἰμὶ ἐν μέσῳ αὐτῶν. 20 For where two or three gather together as {NEQ} my followers , * I am there among them .
Matt.19:29 29καὶ πᾶς ὅστις ἀφῆκεν οἰκίας ἀδελφοὺς ἀδελφὰς πατέρα μητέρα τέκνα ἀγρούς, ἕνεκεν τοῦ ἐμοῦ ὀνόματος, ἑκατονταπλασίονα λήμψεται καὶ ζωὴν αἰώνιον κληρονομήσει. 29 And everyone who has given up houses or brothers or sisters or father or mother or children or property , for my {NEQ} sake , will receive a hundred times as much in return and will inherit eternal life .
Matt.21:9 9οἱ δὲ ὄχλοι οἱ προάγοντες αὐτόν, καὶ οἱ ἀκολουθοῦντες ἔκραζον λέγοντες, Ὡσαννὰ τῷ υἱῷ Δαυείδ. Εὐλογημένος ἐρχόμενος ἐν ὀνόματι κυρίου. ὡσαννὰ ἐν τοῖς ὑψίστοις. 9 Jesus was in the center of the procession , and the people {RPT} {RPT} all around him were shouting , Praise God * for the Son of David ! Blessings on the one who comes in the name of the LORD ! Praise God in highest heaven ! * 
Matt.23:39 39λέγω γὰρ ὑμῖν, οὐ μή με ἴδητε ἀπ᾽ ἄρτι ἕως ἂν εἴπητε, Εὐλογημένος ἐρχόμενος ἐν ὀνόματι κυρίου. 39 For I tell you this , you will never see me again until you say , Blessings on the one who comes in the name of the LORD ! * 
Matt.24:5 5πολλοὶ γὰρ ἐλεύσονται ἐπὶ τῷ ὀνόματί μου, λέγοντες, Ἐγώ εἰμι Χριστός. καὶ πολλοὺς πλανήσουσιν. 5 for many will come in my {NEQ} name , claiming , I am the Messiah . {NEQ} They will deceive many .
Matt.24:9 9τότε παραδώσουσιν ὑμᾶς εἰς θλῖψιν, καὶ ἀποκτενοῦσιν ὑμᾶς. καὶ ἔσεσθε μισούμενοι ὑπὸ πάντων τῶν ἐθνῶν διὰ τὸ ὄνομά μου. 9 Then you will be arrested , persecuted , and killed {RPT} . {NEQ} You will be hated all over the world because you are my followers . * 
Matt.27:32 32ἐξερχόμενοι δέ, εὗρον ἄνθρωπον Κυρηναῖον, ὀνόματι Σίμωνα, τοῦτον ἠγγάρευσαν ἵνα ἄρῃ τὸν σταυρὸν αὐτοῦ. 32 Along the way , they came across a man named Simon , who was from Cyrene , * and the soldiers forced him to carry Jesus' {NEQ} cross .
Matt.28:19 19πορευθέντες οὖν, μαθητεύσατε πάντα τὰ ἔθνη, βαπτίζοντες αὐτοὺς εἰς τὸ ὄνομα τοῦ πατρὸς καὶ τοῦ υἱοῦ καὶ τοῦ ἁγίου πνεύματος. 19 Therefore , go and make disciples of all the nations , * baptizing them in the name of the Father and the Son and the Holy Spirit .
Mark.3:16 16καὶ ἐποίησεν τοὺς δώδεκα· (καὶ ἐπέθηκεν ὄνομα τῷ Σίμωνι) Πέτρον, 16 {NEQ} These are the twelve he chose : {NEQ} Simon ( {NEQ} whom he named Peter ) ,
Mark.3:17 17καὶ Ἰάκωβον τὸν (τοῦ Ζεβεδαίου,) καὶ Ἰωάνην τὸν ἀδελφὸν τοῦ Ἰακώβου (καὶ ἐπέθηκεν αὐτοῖς ὀνόματα Βοανηργές ἐστιν Υἱοὶ Βροντῆς), 17 {NEQ} James and John ( the sons {NEQ} of Zebedee , but Jesus nicknamed them {RPT} {NEQ} {NEQ} Sons of Thunder * ) ,
Mark.5:9 9καὶ ἐπηρώτα αὐτόν, Τί ὄνομά σοι; καὶ λέγει αὐτῷ, Λεγιὼν ὄνομά μοι, ὅτι πολλοί ἐσμεν. 9 Then Jesus demanded {RPT} , What is your name ? And he replied {RPT} , My name is Legion , because there are many of us inside this man .
Mark.5:22 22καὶ ἔρχεται, εἷς τῶν ἀρχισυναγώγων, ὀνόματι Ἰάϊρος. καὶ ἰδὼν αὐτόν, πίπτει πρὸς τοὺς πόδας αὐτοῦ, 22 Then a {NEQ} leader of the local synagogue , whose name was Jairus , arrived . {NEQ} When he saw Jesus , he fell at his {NEQ} feet ,
Mark.6:14 14καὶ ἤκουσεν βασιλεύς, Ἡρῴδης, φανερὸν γὰρ ἐγένετο τὸ ὄνομα αὐτοῦ. καὶ ἔλεγον ὅτι, Ἰωάνης Βαπτίζων ἐγήγερται ἐκ νεκρῶν· καὶ διὰ τοῦτο ἐνεργοῦσιν αἱ δυνάμεις ἐν αὐτῷ. 14 Herod Antipas , the king , {NEQ} soon heard about Jesus , because everyone was talking about him . {NEQ} Some were saying , * This must be John the Baptist raised from the dead . {NEQ} That is why he can do such miracles .
Mark.9:37 37̔Ὸς ἂν ἓν τῶν τοιούτων παιδίων δέξηται ἐπὶ τῷ ὀνόματί μου ἐμὲ δέχεται, καὶ ὃς ἂν ἐμὲ δέχηται οὐκ ἐμὲ δέχεται ἀλλὰ τὸν ἀποστείλαντά με. 37 Anyone who welcomes a little child {NEQ} like this on my {NEQ} behalf * welcomes me , and anyone who welcomes me welcomes not only me but also my Father who sent me .
Mark.9:38 38ἔφη αὐτῷ Ἰωάνης, Διδάσκαλε, εἴδαμέν τινα ἐν τῷ ὀνόματί σου ἐκβάλλοντα δαιμόνια, καὶ ἐκωλύομεν αὐτὸν ὅτι οὐκ ἠκολούθει ἡμῖν. 38 {NEQ} John said to Jesus , Teacher , we saw someone using your {NEQ} name to cast out demons , but we told him to stop because he wasn’t in our group .
Mark.9:39 39 δὲ Ἰησοῦς εἶπεν, Μὴ κωλύετε αὐτόν. οὐδεὶς γὰρ ἔστιν ὃς ποιήσει δύναμιν ἐπὶ τῷ ὀνόματί μου καὶ δυνήσεται ταχὺ κακολογῆσαί με. 39 Don’t stop him ! {NEQ} {NEQ} Jesus said . {NEQ} No one {NEQ} who performs a miracle in my {NEQ} name {NEQ} will soon be able to speak evil of me .
Mark.9:41 41ὃς γὰρ ἂν ποτίσῃ ὑμᾶς ποτήριον ὕδατος ἐν ὀνόματι ὅτι Χριστοῦ ἐστέ, ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ὅτι οὐ μὴ ἀπολέσῃ τὸν μισθὸν αὐτοῦ. 41 If anyone gives you even a cup of water {NEQ} {NEQ} because you belong to the Messiah , I tell you the truth , {NEQ} that person will surely be {NEQ} rewarded .
Mark.11:9 9καὶ οἱ προάγοντες καὶ οἱ ἀκολουθοῦντες ἔκραζον, Ὡσαννά· Εὐλογημένος ἐρχόμενος ἐν ὀνόματι κυρίου· 9 Jesus was in the center of the procession , and the people {RPT} all around him were shouting , Praise God ! * Blessings on the one who comes in the name of the LORD !
Mark.13:6 6πολλοὶ ἐλεύσονται ἐπὶ τῷ ὀνόματί μου, λέγοντες ὅτι, Ἐγώ εἰμι. καὶ πολλοὺς πλανήσουσιν. 6 for many will come in my {NEQ} name , claiming , I am the Messiah . * {NEQ} They will deceive many .
Mark.13:13 13καὶ ἔσεσθε μισούμενοι ὑπὸ πάντων διὰ τὸ ὄνομά μου. δὲ ὑπομείνας εἰς τέλος οὗτος σωθήσεται. 13 And everyone will hate you because you are my followers . * But the one who endures to the end will be saved .
Mark.14:32 32καὶ ἔρχονται εἰς χωρίον οὗ τὸ ὄνομα Γεθσημανεί, καὶ λέγει τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ, Καθίσατε ὧδε ἕως προσεύξωμαι. 32 {NEQ} They went to the olive grove {RPT} called Gethsemane , and Jesus said {RPT} , Sit here while I go and pray .
Mark.16:17 17σημεῖα δὲ τοῖς πιστεύσασιν ταῦτα παρακολουθήσει· ἐν τῷ ὀνόματί μου δαιμόνια ἐκβαλοῦσιν, γλώσσαις λαλήσουσιν καιναῖς. 17 {NEQ} These miraculous signs will accompany those who believe : They will cast out demons in my {NEQ} name , and they will speak in new languages . * 
Luke.1:5 5ἐγένετο ἐν ταῖς ἡμέραις Ἡρῴδου βασιλέως τῆς Ἰουδαίας, ἱερεύς τις ὀνόματι Ζαχαρίας· ἐξ ἐφημερίας Ἀβιά, καὶ γυνὴ αὐτῷ, ἐκ τῶν θυγατέρων Ἀαρών, καὶ τὸ ὄνομα αὐτῆς Ἐλεισάβετ. 5 When Herod was king of {NEQ} Judea , there was a Jewish priest named Zechariah . He was a member of the priestly order of Abijah , and his wife , {NEQ} Elizabeth , was also from the priestly line of Aaron .
Luke.1:13 13εἶπεν δὲ πρὸς αὐτὸν ἄγγελος, Μὴ φοβοῦ, Ζαχαρία. διότι εἰσηκούσθη δέησίς σου, καὶ γυνή σου, Ἐλεισάβετ, γεννήσει υἱόν σοι. καὶ καλέσεις τὸ ὄνομα αὐτοῦ Ἰωάνην. 13 But the angel said {RPT} {RPT} , Don’t be afraid , Zechariah ! {NEQ} God has heard your {NEQ} prayer . {NEQ} Your {NEQ} wife , Elizabeth , will give you a son , and you are to name him John .
Luke.1:26 26ἐν δὲ τῷ μηνὶ τῷ ἕκτῳ, ἀπεστάλη ἄγγελος Γαβριὴλ ἀπὸ τοῦ θεοῦ εἰς πόλιν τῆς Γαλιλαίας, ὄνομα Ναζαρέτ, 26 In {NEQ} the {RPT} sixth month of Elizabeth’s pregnancy , {RPT} {NEQ} God sent the angel Gabriel to {RPT} Nazareth , a village in {NEQ} Galilee ,
Luke.1:27 27πρὸς παρθένον ἐμνηστευμένην ἀνδρὶ ὄνομα Ἰωσήφ, ἐξ οἴκου Δαυείδ, καὶ τὸ ὄνομα τῆς παρθένου Μαριάμ. 27 to a virgin {NEQ} named {RPT} {RPT} Mary . She was engaged to be married to a man {RPT} named Joseph , a descendant of King David .
Luke.1:31 31καὶ ἰδοὺ συλλήμψῃ ἐν γαστρὶ καὶ τέξῃ υἱόν, καὶ καλέσεις τὸ ὄνομα αὐτοῦ Ἰησοῦν. 31 {NEQ} {NEQ} You will conceive and give birth to a son , and you will name him Jesus .
Luke.1:49 49ὅτι ἐποίησέν μοι μεγάλα δυνατός, καὶ ἅγιον τὸ ὄνομα αὐτοῦ. 49 For the Mighty One is holy {RPT} , and he has done great things for me .
Luke.1:59 59καὶ ἐγένετο ἐν τῇ ἡμέρᾳ τῇ ὀγδόῃ, ἦλθαν περιτεμεῖν τὸ παιδίον· καὶ ἐκάλουν αὐτὸ ἐπὶ τῷ ὀνόματι τοῦ πατρὸς αὐτοῦ, Ζαχαρίαν. 59 {NEQ} {NEQ} When the baby was {NEQ} eight {NEQ} days old , they all came for the circumcision ceremony . {NEQ} They wanted to name him Zechariah , after his {NEQ} father .
Luke.1:61 61καὶ εἶπαν πρὸς αὐτὴν ὅτι, Οὐδεὶς ἔστιν ἐκ τῆς συγγενείας σου ὃς καλεῖται τῷ ὀνόματι τούτῳ. 61 {NEQ} What ? they exclaimed {RPT} {RPT} . There is no one in all your {NEQ} family {RPT} {RPT} by that {NEQ} name .
Luke.1:63 63καὶ αἰτήσας πινακίδιον ἔγραψεν λέγων, Ἰωάνης ἐστὶν ὄνομα αὐτοῦ· καὶ ἐθαύμασαν πάντες. 63 {NEQ} He motioned for a writing tablet , and to everyone’s surprise he wrote , His name is John .
Luke.2:21 21καὶ ὅτε ἐπλήσθησαν ἡμέραι ὀκτώ, τοῦ περιτεμεῖν αὐτόν, καὶ ἐκλήθη τὸ ὄνομα αὐτοῦ Ἰησοῦς, τὸ κληθὲν ὑπὸ τοῦ ἀγγέλου πρὸ τοῦ συλλημφθῆναι αὐτὸν ἐν τῇ κοιλίᾳ. 21 {NEQ} Eight days later , when the baby was {NEQ} circumcised , {NEQ} he was named {RPT} Jesus , the name given him by the angel even before he was conceived .
Luke.2:25 25καὶ ἰδοὺ ἄνθρωπος ἦν ἐν Ἰερουσαλὴμ ὄνομα Συμεών. καὶ ἄνθρωπος οὗτος δίκαιος καὶ εὐλαβὴς προσδεχόμενος παράκλησιν τοῦ Ἰσραήλ. καὶ πνεῦμα ἦν ἅγιον ἐπ᾽ αὐτὸν 25 At that time there was a man in Jerusalem {RPT} named Simeon . {NEQ} He was righteous and devout and was eagerly waiting for the Messiah to come and rescue {NEQ} Israel . {NEQ} The Holy Spirit was upon him
Luke.5:27 27καὶ μετὰ ταῦτα, ἐξῆλθεν, καὶ ἐθεάσατο τελώνην ὀνόματι Λευεὶν καθήμενον ἐπὶ τὸ τελώνιον. καὶ εἶπεν αὐτῷ, Ἀκολούθει μοι. 27 {NEQ} Later , as Jesus left the town , {NEQ} he saw a tax collector named Levi sitting at his tax collector’s booth . Follow me and be my disciple , {NEQ} Jesus said to him .
Luke.6:22 22μακάριοί ἐστε ὅταν μισήσωσιν ὑμᾶς οἱ ἄνθρωποι καὶ ὅταν ἀφορίσωσιν ὑμᾶς καὶ ὀνειδίσωσιν καὶ ἐκβάλωσιν τὸ ὄνομα ὑμῶν ὡς πονηρὸν ἕνεκα τοῦ υἱοῦ τοῦ ἀνθρώπου. 22 What blessings await you when {NEQ} people hate you and {RPT} exclude you and mock you and curse you as evil because you follow the Son of {NEQ} Man .
Luke.8:30 30ἐπηρώτησεν δὲ αὐτὸν Ἰησοῦς, Τί σοὶ ὄνομά ἐστιν; δὲ εἶπεν, Λεγιών, ὅτι εἰσῆλθεν δαιμόνια πολλὰ εἰς αὐτόν. 30 {NEQ} {NEQ} Jesus demanded {RPT} , What is your name ? Legion , {NEQ} he replied , for he was filled with {RPT} many demons .
Luke.8:41 41καὶ ἰδοὺ ἦλθεν ἀνὴρ ὄνομα Ἰάϊρος, καὶ οὗτος ἄρχων τῆς συναγωγῆς ὑπῆρχεν, καὶ πεσὼν παρὰ τοὺς πόδας Ἰησοῦ, παρεκάλει αὐτὸν εἰσελθεῖν εἰς τὸν οἶκον αὐτοῦ. 41 Then a man {RPT} named Jairus , {NEQ} {RPT} {RPT} a leader of the local synagogue , came and fell at Jesus' {NEQ} feet , pleading with him to come {NEQ} home with him .
Luke.9:48 48καὶ εἶπεν αὐτοῖς, ̔Ὸς ἐὰν δέξηται τοῦτο τὸ παιδίον ἐπὶ τῷ ὀνόματί μου ἐμὲ δέχεται, καὶ ὃς ἂν ἐμὲ δέξηται δέχεται τὸν ἀποστείλαντά με· γὰρ μικρότερος ἐν πᾶσιν ὑμῖν ὑπάρχων οὗτός ἐστιν μέγας. 48 Then he said to them , Anyone who welcomes a little child like this on my {NEQ} behalf * welcomes me , and anyone who welcomes me also welcomes my Father who sent me . {NEQ} Whoever is the least among you is the greatest .
Luke.9:49 49ἀποκριθεὶς δὲ Ἰωάνης εἶπεν, Ἐπιστάτα, εἴδαμέν τινα ἐν τῷ ὀνόματί σου ἐκβάλλοντα δαιμόνια, καὶ ἐκωλύομεν αὐτὸν ὅτι οὐκ ἀκολουθεῖ μεθ᾽ ἡμῶν. 49 {NEQ} John said to Jesus , Master , we saw someone using your {NEQ} name to cast out demons , but we told him to stop because he isn’t in our group .
Luke.10:17 17ὑπέστρεψαν δὲ οἱ ἑβδομήκοντα δύο μετὰ χαρᾶς, λέγοντες, Κύριε, καὶ τὰ δαιμόνια ὑποτάσσεται ἡμῖν ἐν τῷ ὀνόματί σου. 17 {NEQ} When the seventy-two disciples returned , they joyfully reported to him , Lord , even the demons obey us when we use your {NEQ} name !
Luke.10:20 20πλὴν ἐν τούτῳ μὴ χαίρετε ὅτι τὰ πνεύματα ὑμῖν ὑποτάσσεται· χαίρετε δὲ ὅτι τὰ ὀνόματα ὑμῶν ἐνγέγραπται ἐν τοῖς οὐρανοῖς. 20 But {RPT} {RPT} don’t rejoice because {NEQ} evil spirits obey you ; {NEQ} rejoice because your {NEQ} names are registered in {NEQ} heaven .
Luke.10:38 38ἐν δὲ τῷ πορεύεσθαι αὐτούς, αὐτὸς εἰσῆλθεν εἰς κώμην τινά· γυνὴ δέ τις ὀνόματι Μάρθα ὑπεδέξατο αὐτὸν εἰς τὴν οἰκίαν. 38 As {NEQ} Jesus and the disciples continued on their way to Jerusalem , they came to {RPT} a certain village where {NEQ} a woman named Martha welcomed him into her home .
Luke.11:2 2εἶπεν δὲ αὐτοῖς, ̔Όταν προσεύχησθε λέγετε· Πάτερ, ἁγιασθήτω τὸ ὄνομά σου. ἐλθάτω βασιλεία σου. 2 {NEQ} Jesus said {RPT} , This is how you should pray : * Father , may your {NEQ} name be kept holy . May your {NEQ} Kingdom come soon .
Luke.13:35 35ἰδού, ἀφίεται ὑμῖν οἶκος ὑμῶν. λέγω δὲ ὑμῖν οὐ μὴ ἴδητέ με ἕως εἴπητε, Εὐλογημένος ἐρχόμενος ἐν ὀνόματι κυρίου. 35 And now , look , your {NEQ} house is abandoned {RPT} . And {RPT} {RPT} you will never see me again until you say , Blessings on the one who comes in the name of the LORD ! * 
Luke.16:20 20πτωχὸς δέ τις ὀνόματι Λάζαρος ἐβέβλητο πρὸς τὸν πυλῶνα αὐτοῦ εἱλκωμένος 20 {NEQ} At his {NEQ} gate lay a poor man named Lazarus who was covered with sores .
Luke.19:2 2καὶ ἰδοὺ ἀνὴρ ὀνόματι καλούμενος Ζακχαῖος· καὶ αὐτὸς ἦν ἀρχιτελώνης, καὶ αὐτὸς πλούσιος· 2 There was a man there named Zacchaeus . {NEQ} He was the chief tax collector in the region , and he had become very rich .
Luke.19:38 38λέγοντες, Εὐλογημένος ἐρχόμενος, βασιλεύς ἐν ὀνόματι κυρίου· ἐν οὐρανῷ εἰρήνη, καὶ δόξα ἐν ὑψίστοις. 38 Blessings on the King who comes in the name of the LORD ! Peace in heaven , and glory in highest heaven ! * 
Luke.21:8 8 δὲ εἶπεν, Βλέπετε μὴ πλανηθῆτε, πολλοὶ γὰρ ἐλεύσονται ἐπὶ τῷ ὀνόματί μου, λέγοντες, Ἐγώ εἰμι, καί, καιρὸς ἤγγικεν. μὴ πορευθῆτε ὀπίσω αὐτῶν. 8 He {NEQ} replied , Don’t let anyone mislead you , for many will come in my {NEQ} name , claiming , I am the Messiah , * and saying , The time has come ! But don’t believe them .
Luke.21:12 12πρὸ δὲ τούτων πάντων, ἐπιβαλοῦσιν ἐφ᾽ ὑμᾶς τὰς χεῖρας αὐτῶν καὶ διώξουσιν· παραδιδόντες εἰς τὰς συναγωγὰς καὶ φυλακάς, ἀπαγομένους ἐπὶ βασιλεῖς καὶ ἡγεμόνας ἕνεκεν τοῦ ὀνόματός μου. 12 But before all this occurs , there will be a time of great persecution {RPT} {RPT} {RPT} . You will be dragged into {NEQ} synagogues and prisons , and you will stand trial before kings and governors because you are my followers .
Luke.21:17 17καὶ ἔσεσθε μισούμενοι ὑπὸ πάντων διὰ τὸ ὄνομά μου. 17 And everyone will hate you because you are my followers . * 
Luke.23:50 50καὶ ἰδοὺ ἀνὴρ ὀνόματι Ἰωσήφ, βουλευτὴς ὑπάρχων· ἀνὴρ ἀγαθὸς καὶ δίκαιος, 50 Now there was {RPT} a good and righteous man named Joseph . He was a member of the Jewish high council ,
Luke.24:13 13καὶ ἰδοὺ δύο ἐξ αὐτῶν ἐν αὐτῇ τῇ ἡμέρᾳ ἦσαν πορευόμενοι εἰς κώμην, ἀπέχουσαν σταδίους ἑξήκοντα ἀπὸ Ἰερουσαλήμ, ὄνομα Ἐμμαούς. 13 That {NEQ} same {NEQ} day two of Jesus' followers were walking to the village of {RPT} Emmaus , seven miles * from Jerusalem .
Luke.24:18 18ἀποκριθεὶς δὲ εἷς, ὀνόματι Κλεόπας, εἶπεν πρὸς αὐτόν, Σὺ μόνος παροικεῖς Ἰερουσαλὴμ καὶ οὐκ ἔγνως τὰ γενόμενα ἐν αὐτῇ ἐν ταῖς ἡμέραις ταύταις. 18 Then one of them , Cleopas , replied {NEQ} {RPT} , You must be the only person in Jerusalem who {NEQ} hasn’t heard about all the things that have happened there {NEQ} the last few days .
Luke.24:47 47καὶ κηρυχθῆναι ἐπὶ τῷ ὀνόματι αὐτοῦ— μετάνοιαν εἰς ἄφεσιν ἁμαρτιῶν εἰς πάντα τὰ ἔθνη— ἀρξάμενοι ἀπὸ Ἰερουσαλήμ· 47 It was also written that this message would be proclaimed in the authority of his {NEQ} name to all the nations , * beginning in Jerusalem : There is forgiveness of sins for all who repent .
John.1:6 6ἐγένετο ἄνθρωπος ἀπεσταλμένος παρὰ θεοῦ, ὄνομα αὐτῷ Ἰωάνης, 6 God sent {NEQ} a man , {NEQ} {RPT} John the Baptist , * 
John.1:12 12ὅσοι δὲ ἔλαβον αὐτόν, ἔδωκεν αὐτοῖς ἐξουσίαν τέκνα θεοῦ γενέσθαι, τοῖς πιστεύουσιν εἰς τὸ ὄνομα αὐτοῦ· 12 But to all {NEQ} who believed him {RPT} and accepted him , he gave {RPT} the right to become children of God .
John.2:23 23ὡς δὲ ἦν ἐν τοῖς Ἱεροσολύμοις ἐν τῷ πάσχα ἐν τῇ ἑορτῇ, πολλοὶ ἐπίστευσαν εἰς τὸ ὄνομα αὐτοῦ, θεωροῦντες αὐτοῦ τὰ σημεῖα ἐποίει. 23 {NEQ} {NEQ} Because of the miraculous signs Jesus {RPT} did in {NEQ} Jerusalem at the Passover {RPT} {RPT} celebration , many began to trust in him {RPT} .
John.3:1 1ἦν δὲ ἄνθρωπος ἐκ τῶν Φαρισαίων, Νικόδημος ὄνομα αὐτῷ, ἄρχων τῶν Ἰουδαίων. 3:1 {NEQ} There was a man named Nicodemus {RPT} , a {NEQ} Jewish religious leader who was a Pharisee .
John.3:18 18 πιστεύων εἰς αὐτὸν οὐ κρίνεται. δὲ μὴ πιστεύων ἤδη κέκριται ὅτι μὴ πεπίστευκεν εἰς τὸ ὄνομα τοῦ μονογενοῦς υἱοῦ τοῦ θεοῦ. 18 There is no judgment against anyone who believes in him . But anyone who does not believe in him has already been judged for not believing in {NEQ} God’s one and only {NEQ} Son .
John.5:43 43ἐγὼ ἐλήλυθα ἐν τῷ ὀνόματι τοῦ πατρός μου, καὶ οὐ λαμβάνετέ με· ἐὰν ἄλλος ἔλθῃ ἐν τῷ ὀνόματι τῷ ἰδίῳ, ἐκεῖνον λήμψεσθε. 43 For I have come to you in my {NEQ} Father’s {NEQ} name , and you have rejected me . Yet if others come in their own {RPT} name , you gladly welcome them .
John.10:3 3τούτῳ θυρωρὸς ἀνοίγει, καὶ τὰ πρόβατα τῆς φωνῆς αὐτοῦ ἀκούει, καὶ τὰ ἴδια πρόβατα φωνεῖ κατ᾽ ὄνομα καὶ ἐξάγει αὐτά. 3 The gatekeeper opens the gate for him , and the sheep recognize his {NEQ} voice and come to him . {NEQ} He calls his own sheep by name and leads them out .
John.10:25 25ἀπεκρίθη αὐτοῖς Ἰησοῦς, Εἶπον ὑμῖν, καὶ οὐ πιστεύετε· τὰ ἔργα ἐγὼ ποιῶ ἐν τῷ ὀνόματι τοῦ πατρός μου ταῦτα μαρτυρεῖ περὶ ἐμοῦ. 25 {NEQ} Jesus replied {RPT} , I have already told you , and you don’t believe me . The proof is {RPT} {RPT} the work {RPT} I do in my {NEQ} Father’s {NEQ} name .
John.12:13 13ἔλαβον τὰ βαΐα τῶν φοινίκων καὶ ἐξῆλθον εἰς ὑπάντησιν αὐτῷ. καὶ ἐκραύγαζον, Ὡσαννά. εὐλογημένος ἐρχόμενος ἐν ὀνόματι κυρίου· καὶ βασιλεὺς τοῦ Ἰσραήλ. 13 took {NEQ} palm {NEQ} branches and went down the road to meet him . {NEQ} They shouted , Praise God ! * Blessings on the one who comes in the name of the LORD ! Hail to the King of {NEQ} Israel ! * 
John.12:28 28Πάτερ, δόξασόν σου τὸ ὄνομα. ἦλθεν οὖν φωνὴ ἐκ τοῦ οὐρανοῦ, Καὶ ἐδόξασα, καὶ πάλιν δοξάσω. 28 Father , bring glory to your {NEQ} name . Then a voice spoke from {NEQ} heaven , saying , I have already brought glory to my name , and I will do so again .
John.14:13 13καὶ τι ἂν αἰτήσητε ἐν τῷ ὀνόματί μου, τοῦτο ποιήσω, ἵνα δοξασθῇ πατὴρ ἐν τῷ υἱῷ. 13 {NEQ} You can ask for anything in my {NEQ} name , and I will do it , so that the Son can bring glory to the Father .
John.14:14 14ἐάν τι αἰτήσητέ με ἐν τῷ ὀνόματί μου, ἐγὼ ποιήσω. 14 Yes , ask me for anything in my {NEQ} name , and I will do it !
John.14:26 26 δὲ παράκλητος— τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον— πέμψει πατὴρ ἐν τῷ ὀνόματί μου, ἐκεῖνος ὑμᾶς διδάξει πάντα καὶ ὑπομνήσει ὑμᾶς πάντα εἶπον ὑμῖν ἐγώ. 26 But {RPT} when the Father sends the Advocate as my {NEQ} representative that is , the {RPT} Holy Spirit he will teach you everything and will remind you of everything {RPT} I have told you .
John.15:16 16οὐχ ὑμεῖς με ἐξελέξασθε· ἀλλ᾽ ἐγὼ ἐξελεξάμην ὑμᾶς. καὶ ἔθηκα ὑμᾶς ἵνα ὑμεῖς ὑπάγητε καὶ καρπὸν φέρητε καὶ καρπὸς ὑμῶν μένῃ, ἵνα τι ἂν αἰτήσητε τὸν πατέρα, ἐν τῷ ὀνόματί μου, δῷ ὑμῖν. 16 You didn’t choose me . {NEQ} I chose you . {NEQ} I appointed you to {RPT} go and produce lasting {RPT} {RPT} {RPT} {RPT} fruit , so that the Father will give you whatever you ask for , using my {NEQ} name .
John.15:21 21ἀλλὰ ταῦτα πάντα ποιήσουσιν εἰς ὑμᾶς διὰ τὸ ὄνομά μου, ὅτι οὐκ οἴδασιν τὸν πέμψαντά με. 21 {NEQ} They will do all this to you because of me , for they have rejected the one who sent me .
John.16:23 23καὶ ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ ἐμὲ οὐκ ἐρωτήσετε οὐδέν. ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ἄν τι αἰτήσητε τὸν πατέρα, δώσει ὑμῖν ἐν τῷ ὀνόματί μου. 23 {NEQ} At that {NEQ} time you won’t need to ask me for anything . I tell you the truth , {NEQ} {NEQ} you will ask the Father directly , and he will grant your request because you use my {NEQ} name .
John.16:24 24ἕως ἄρτι οὐκ ᾐτήσατε οὐδέν. ἐν τῷ ὀνόματί μου αἰτεῖτε, καὶ λήμψεσθε, ἵνα χαρὰ ὑμῶν πεπληρωμένη. 24 You haven’t done this before . Ask , using my {NEQ} name , and you will receive , {NEQ} and you will have abundant {NEQ} joy .
John.16:26 26ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ ἐν τῷ ὀνόματί μου αἰτήσεσθε· καὶ οὐ λέγω ὑμῖν ὅτι ἐγὼ ἐρωτήσω τὸν πατέρα περὶ ὑμῶν, 26 Then you will ask in my {NEQ} name . {NEQ} I’m not saying {NEQ} {RPT} I will ask the Father on your behalf ,
John.17:6 6ἐφανέρωσά σου τὸ ὄνομα τοῖς ἀνθρώποις οὓς ἔδωκάς μοι ἐκ τοῦ κόσμου. σοὶ ἦσαν· κἀμοὶ αὐτοὺς ἔδωκας, καὶ τὸν λόγον σου τετήρηκαν. 6 I have revealed you * to the ones {RPT} you gave me from this world . They were always yours . You gave them to me , and they have kept your {NEQ} word .
John.17:11 11καὶ οὐκέτι εἰμὶ ἐν τῷ κόσμῳ· καὶ αὐτοὶ ἐν τῷ κόσμῳ εἰσίν, κἀγὼ πρὸς σὲ ἔρχομαι. πάτερ ἅγιε, τήρησον αὐτοὺς ἐν τῷ ὀνόματί σου δέδωκάς μοι· ἵνα ὦσιν ἓν καθὼς ἡμεῖς. 11 Now I am departing from the world ; {NEQ} they are staying in this world , but I am coming to you . Holy Father , {RPT} you have given me your name ; * now protect them by the power of your {NEQ} name so that they will be united just as we are .
John.17:12 12ὅτε ἤμην μετ᾽ αὐτῶν, ἐγὼ ἐτήρουν αὐτοὺς ἐν τῷ ὀνόματί σου δέδωκάς μοι· καὶ ἐφύλαξα καὶ οὐδεὶς ἐξ αὐτῶν ἀπώλετο, εἰ μὴ υἱὸς τῆς ἀπωλείας, ἵνα γραφὴ πληρωθῇ. 12 During my time here , I protected them by the power of the name {RPT} you {RPT} gave me . * {NEQ} I guarded them so that not one was lost , except the one headed for {NEQ} destruction , as the Scriptures foretold .
John.17:26 26καὶ ἐγνώρισα αὐτοῖς τὸ ὄνομά σου, καὶ γνωρίσω· ἵνα ἀγάπη ἣν ἠγάπησάς με ἐν αὐτοῖς ᾖ, κἀγὼ ἐν αὐτοῖς. 26 {NEQ} I have revealed you to them , and I will continue to do so . Then your {NEQ} love for me will be in them , and I will be in them .
John.18:10 10Σίμων οὖν Πέτρος ἔχων μάχαιραν εἵλκυσεν αὐτὴν καὶ ἔπαισεν τὸν τοῦ ἀρχιερέως δοῦλον καὶ ἀπέκοψεν αὐτοῦ τὸ ὠτάριον τὸ δεξιόν· ἦν δὲ ὄνομα τῷ δούλῳ Μάλχος. 10 Then Simon Peter drew a sword {RPT} and slashed off {RPT} the {RPT} right ear of Malchus , {NEQ} {NEQ} {RPT} the {NEQ} high priest’s slave .
John.20:31 31ταῦτα δὲ γέγραπται ἵνα πιστεύητε ὅτι Ἰησοῦς ἐστὶν Χριστός, υἱὸς τοῦ θεοῦ, καὶ ἵνα πιστεύοντες ζωὴν ἔχητε ἐν τῷ ὀνόματι αὐτοῦ. 31 But these are written so that you may continue to believe * that Jesus is the Messiah , the Son of {NEQ} God , and that by believing in him you will have life by the power of {NEQ} his name .
Acts.1:15 15καὶ ἐν ταῖς ἡμέραις ταύταις, ἀναστὰς Πέτρος ἐν μέσῳ τῶν ἀδελφῶν εἶπεν, ἦν τε ὄχλος ὀνομάτων ἐπὶ τὸ αὐτὸ ὡς ἑκατὸν εἴκοσι· 15 {NEQ} During this {NEQ} time , when about 120 believers * were {NEQ} together in one place , Peter stood up and addressed them .
Acts.2:21 21καὶ ἔσται πᾶς ὃς ἂν ἐπικαλέσηται τὸ ὄνομα κυρίου σωθήσεται. 21 But {NEQ} everyone who calls on the name of the LORD will be saved . * 
Acts.2:38 38Πέτρος δὲ πρὸς αὐτούς, Μετανοήσατε, φησίν, Καὶ βαπτισθήτω ἕκαστος ὑμῶν ἐν τῷ ὀνόματι Ἰησοῦ Χριστοῦ εἰς ἄφεσιν τῶν ἁμαρτιῶν ὑμῶν· καὶ λήμψεσθε τὴν δωρεὰν τοῦ ἁγίου πνεύματος. 38   Peter {NEQ} replied {RPT} , Each of you must repent of your sins and turn to God , and be baptized in the name of Jesus Christ for the forgiveness {NEQ} of your sins . Then you will receive the gift of the Holy Spirit .
Acts.3:6 6εἶπεν δὲ Πέτρος, Ἀργύριον καὶ χρυσίον οὐχ ὑπάρχει μοι· δὲ ἔχω τοῦτό σοι δίδωμι. ἐν τῷ ὀνόματι Ἰησοῦ Χριστοῦ τοῦ Ναζωραίου, ἔγειρε καὶ περιπάτει. 6 But Peter said , I don’t have any silver or gold for you . But I’ll give you what I have {RPT} . In the name of Jesus Christ the Nazarene , * get up and * walk !
Acts.3:16 16καὶ τῇ πίστει τοῦ ὀνόματος αὐτοῦ— τοῦτον ὃν θεωρεῖτε καὶ οἴδατε— ἐστερέωσεν τὸ ὄνομα αὐτοῦ. καὶ πίστις δι᾽ αὐτοῦ ἔδωκεν αὐτῷ τὴν ὁλοκληρίαν ταύτην ἀπέναντι πάντων ὑμῶν. 16 {NEQ} {NEQ} Through faith in the name of Jesus , this man was healed and you know how crippled he was before . {NEQ} {RPT} Faith {RPT} in {RPT} Jesus' {NEQ} name has healed him before your very eyes .
Acts.4:7 7καὶ στήσαντες αὐτοὺς ἐν τῷ μέσῳ ἐπυνθάνοντο, Ἐν ποίᾳ δυνάμει, ἐν ποίῳ ὀνόματι, ἐποιήσατε τοῦτο ὑμεῖς; 7 {NEQ} They brought in the two disciples and demanded , By what power , or in whose name , have you done this ?
Acts.4:10 10γνωστὸν ἔστω πᾶσιν ὑμῖν καὶ παντὶ τῷ λαῷ Ἰσραὴλ ὅτι ἐν τῷ ὀνόματι Ἰησοῦ Χριστοῦ τοῦ Ναζωραίου, ὃν ὑμεῖς ἐσταυρώσατε, ὃν θεὸς ἤγειρεν ἐκ νεκρῶν. ἐν τούτῳ, οὗτος παρέστηκεν ἐνώπιον ὑμῶν ὑγιής. 10 Let me clearly state to all of you and to all the people of Israel that he was {RPT} {RPT} healed {RPT} {RPT} {RPT} by the powerful name of Jesus Christ the Nazarene , * the man you crucified but whom {NEQ} God raised from the dead .
Acts.4:12 12καὶ οὐκ ἔστιν ἐν ἄλλῳ οὐδενὶ σωτηρία· οὐδὲ γὰρ ὄνομά ἐστιν ἕτερον ὑπὸ τὸν οὐρανὸν τὸ δεδομένον ἐν ἀνθρώποις ἐν δεῖ σωθῆναι ἡμᾶς. 12 {NEQ} There is {NEQ} salvation in no one else ! {NEQ} God has {NEQ} given no other name under {NEQ} heaven by which we must be saved .
Acts.4:17 17ἀλλ᾽ ἵνα μὴ ἐπὶ πλεῖον διανεμηθῇ εἰς τὸν λαόν, ἀπειλησώμεθα αὐτοῖς μηκέτι λαλεῖν ἐπὶ τῷ ὀνόματι τούτῳ μηδενὶ ἀνθρώπων. 17 But to keep them from spreading their propaganda any further , we must warn them not to speak to anyone in Jesus' {NEQ} name again .
Acts.4:18 18καὶ καλέσαντες αὐτοὺς παρήγγειλαν τὸ καθόλου μὴ φθέγγεσθαι μηδὲ διδάσκειν ἐπὶ τῷ ὀνόματι τοῦ Ἰησοῦ. 18 So they called the apostles back in and commanded them never again to speak or teach in the name of {NEQ} Jesus .
Acts.4:30 30ἐν τῷ τὴν χεῖρά σου ἐκτείνειν σε εἰς ἴασιν· καὶ σημεῖα καὶ τέρατα γίνεσθαι διὰ τοῦ ὀνόματος τοῦ ἁγίου παιδός σου Ἰησοῦ. 30 {NEQ} {NEQ} Stretch out your {NEQ} hand {RPT} with healing power ; {NEQ} may miraculous signs and wonders be done through the name of your {NEQ} holy servant Jesus .
Acts.5:1 1ἀνὴρ δέ τις Ἁνανίας ὀνόματι, σὺν Σαπφείρῃ, τῇ γυναικὶ αὐτοῦ, ἐπώλησεν κτῆμα. 5:1 But there was a certain man named Ananias who , with his {NEQ} wife , Sapphira , sold some property .
Acts.5:28 28λέγων, Οὐ παραγγελίᾳ παρηγγείλαμεν ὑμῖν μὴ διδάσκειν ἐπὶ τῷ ὀνόματι τούτῳ; καὶ ἰδού, πεπληρώκατε τὴν Ἰερουσαλὴμ τῆς διδαχῆς ὑμῶν, καὶ βούλεσθε ἐπαγαγεῖν ἐφ᾽ ἡμᾶς τὸ αἷμα τοῦ ἀνθρώπου τούτου. 28 Didn’t we tell you never again to teach in this {NEQ} man’s name ? he demanded . Instead , you have filled {NEQ} all Jerusalem {NEQ} with your teaching about him , and you want to make us responsible for his death !
Acts.5:34 34ἀναστὰς δέ τις ἐν τῷ συνεδρίῳ, Φαρισαῖος ὀνόματι Γαμαλιήλ, νομοδιδάσκαλος τίμιος παντὶ τῷ λαῷ, ἐκέλευσεν ἔξω βραχὺ τοὺς ἀνθρώπους ποιῆσαι. 34 But one member , a Pharisee named Gamaliel , who was an expert in religious law and respected by all the people , stood up and ordered that the men be sent outside the council chamber for a while .
Acts.5:40 40ἐπείσθησαν δὲ αὐτῷ· καὶ προσκαλεσάμενοι τοὺς ἀποστόλους δείραντες· παρήγγειλαν μὴ λαλεῖν ἐπὶ τῷ ὀνόματι τοῦ Ἰησοῦ, καὶ ἀπέλυσαν. 40 {NEQ} The others accepted his advice . {NEQ} They called in the apostles and had them flogged . Then they ordered them never again to speak in the name of {NEQ} Jesus , and they let them go .
Acts.5:41 41οἱ μὲν οὖν ἐπορεύοντο χαίροντες ἀπὸ προσώπου τοῦ συνεδρίου ὅτι κατηξιώθησαν ὑπὲρ τοῦ ὀνόματος ἀτιμασθῆναι. 41 {NEQ} {NEQ} The apostles left the high council rejoicing that God had counted them worthy to suffer disgrace for the name of Jesus . * 
Acts.8:9 9ἀνὴρ δέ τις ὀνόματι Σίμων προϋπῆρχεν ἐν τῇ πόλει μαγεύων, καὶ ἐξιστάνων τὸ ἔθνος τῆς Σαμαρείας λέγων εἶναί τινα ἑαυτὸν μέγαν· 9 {NEQ} A man named Simon had been a sorcerer there for many years , {NEQ} amazing the people of {NEQ} Samaria and claiming to be someone great .
Acts.8:12 12ὅτε δὲ ἐπίστευσαν τῷ Φιλίππῳ εὐαγγελιζομένῳ περὶ τῆς βασιλείας τοῦ θεοῦ καὶ τοῦ ὀνόματος Ἰησοῦ Χριστοῦ· ἐβαπτίζοντο ἄνδρες τε καὶ γυναῖκες. 12 But now the people believed {NEQ} Philip’s message of Good News concerning the Kingdom of {NEQ} God and the name of Jesus Christ . As a result , many men and women were baptized .
Acts.8:16 16οὐδέπω γὰρ ἦν ἐπ᾽ οὐδενὶ αὐτῶν ἐπιπεπτωκός, μόνον δὲ βεβαπτισμένοι ὑπῆρχον εἰς τὸ ὄνομα τοῦ κυρίου Ἰησοῦ. 16 {NEQ} The Holy Spirit had not yet come upon any of them , for they had only been baptized in the name of the Lord Jesus .
Acts.9:10 10ἦν δέ τις μαθητὴς ἐν Δαμασκῷ ὀνόματι Ἁνανίας. καὶ εἶπεν πρὸς αὐτὸν ἐν ὁράματι κύριος, Ἁνανία. δὲ εἶπεν, Ἰδοὺ ἐγώ, κύριε. 10 Now there was a believer * in Damascus named Ananias . {NEQ} The Lord spoke to him in a vision , calling , Ananias ! Yes , Lord ! {NEQ} he replied .
Acts.9:11 11 δὲ κύριος πρὸς αὐτόν, Ἀναστὰς πορεύθητι ἐπὶ τὴν ῥύμην τὴν καλουμένην Εὐθεῖαν, καὶ ζήτησον ἐν οἰκίᾳ Ἰούδα Σαῦλον ὀνόματι Ταρσέα· ἰδοὺ γὰρ προσεύχεται. 11 {NEQ} The Lord said {NEQ} {RPT} , Go over to {NEQ} Straight {NEQ} Street , to the house of Judas . When you get there , ask for a man from Tarsus named Saul . {NEQ} He is praying to me right now .
Acts.9:12 12καὶ εἶδεν ἄνδρα ἐν ὁράματι Ἁνανίαν ὀνόματι εἰσελθόντα καὶ ἐπιθέντα αὐτῷ τὰς χεῖρας ὅπως ἀναβλέψῃ. 12 {NEQ} I have shown him a vision of a man named Ananias coming in and laying {NEQ} hands on him so he can see again .
Acts.9:14 14καὶ ὧδε ἔχει ἐξουσίαν παρὰ τῶν ἀρχιερέων δῆσαι πάντας τοὺς ἐπικαλουμένους τὸ ὄνομά σου. 14 And {NEQ} he is authorized by the leading priests to arrest everyone who calls upon your {NEQ} name .
Acts.9:15 15εἶπεν δὲ πρὸς αὐτὸν κύριος, Πορεύου, ὅτι σκεῦος ἐκλογῆς ἐστίν μοι οὗτος τοῦ βαστάσαι τὸ ὄνομά μου ἐνώπιον τῶν ἐθνῶν τε καὶ βασιλέων, υἱῶν τε Ἰσραήλ, 15 But the Lord said {NEQ} {RPT} , Go , for Saul is my chosen instrument to take my {NEQ} message to the Gentiles {RPT} and to kings , as well as to the people of Israel .
Acts.9:16 16ἐγὼ γὰρ ὑποδείξω αὐτῷ ὅσα δεῖ αὐτὸν ὑπὲρ τοῦ ὀνόματός μου παθεῖν. 16 And I will show him how much he must suffer for my {NEQ} name’s sake .
Acts.9:21 21ἐξίσταντο δὲ πάντες οἱ ἀκούοντες. καὶ ἔλεγον, Οὐχ οὗτός ἐστιν πορθήσας ἐν Ἰερουσαλὴμ τοὺς ἐπικαλουμένους τὸ ὄνομα τοῦτο, καὶ ὧδε εἰς τοῦτο ἐληλύθει ἵνα δεδεμένους αὐτοὺς ἀγάγῃ ἐπὶ τοὺς ἀρχιερεῖς; 21 {NEQ} All who heard him were amazed . Isn’t this the same man who caused such devastation among Jesus' followers in Jerusalem ? {NEQ} they asked . And didn’t he come here to arrest them and take them in chains to the leading priests ?
Acts.9:27 27Βαρνάβας δὲ ἐπιλαβόμενος αὐτὸν ἤγαγεν πρὸς τοὺς ἀποστόλους καὶ διηγήσατο αὐτοῖς πῶς ἐν τῇ ὁδῷ εἶδεν τὸν κύριον· καὶ ὅτι ἐλάλησεν αὐτῷ καὶ πῶς ἐν Δαμασκῷ ἐπαρρησιάσατο ἐν τῷ ὀνόματι τοῦ Ἰησοῦ. 27 Then Barnabas brought him to the apostles and told them how Saul had seen the Lord on the way to Damascus and how the Lord had spoken to Saul . He also told them that Saul had preached boldly in the name of {NEQ} Jesus in Damascus .
Acts.9:28 28καὶ ἦν μετ᾽ αὐτῶν εἰσπορευόμενος καὶ ἐκπορευόμενος εἰς Ἰερουσαλήμ, παρρησιαζόμενος ἐν τῷ ὀνόματι τοῦ κυρίου. 28 So Saul stayed with the apostles and went all around Jerusalem with them , preaching boldly in the name of the Lord .
Acts.9:33 33εὗρεν δὲ ἐκεῖ ἄνθρωπόν τινα ὀνόματι Αἰνέαν, ἐξ ἐτῶν ὀκτὼ κατακείμενον ἐπὶ κραβάττου ὃς ἦν παραλελυμένος. 33 {NEQ} There he met a man named Aeneas , who had been paralyzed and bedridden for eight years .
Acts.9:36 36ἐν Ἰόππῃ δέ τις ἦν μαθήτρια ὀνόματι Ταβειθά (ἣ διερμηνευομένη λέγεται Δορκάς). αὕτη ἦν πλήρης ἔργων ἀγαθῶν καὶ ἐλεημοσυνῶν ὧν ἐποίει. 36 {NEQ} There was a believer in Joppa named Tabitha ( which in Greek is Dorcas * ) . She was always doing kind things for others and helping the poor .
Acts.10:1 1ἀνὴρ δέ τις ἐν Καισαρείᾳ ὀνόματι Κορνήλιος, ἑκατοντάρχης ἐκ σπείρης τῆς καλουμένης Ἰταλικῆς· 10:1 {NEQ} In Caesarea there lived a Roman army officer * named Cornelius , who was a captain of the Italian Regiment .
Acts.10:43 43τούτῳ πάντες οἱ προφῆται μαρτυροῦσιν, ἄφεσιν ἁμαρτιῶν λαβεῖν διὰ τοῦ ὀνόματος αὐτοῦ πάντα τὸν πιστεύοντα εἰς αὐτόν. 43 He is the one all the prophets testified about , saying that everyone who believes in him will have their sins forgiven through his {NEQ} name .
Acts.10:48 48προσέταξεν δὲ αὐτοὺς ἐν τῷ ὀνόματι Ἰησοῦ Χριστοῦ βαπτισθῆναι. τότε ἠρώτησαν αὐτὸν ἐπιμεῖναι ἡμέρας τινάς. 48 So he gave orders for them to be baptized in the name of Jesus Christ . Afterward Cornelius asked him to stay with them for several days .
Acts.11:28 28ἀναστὰς δὲ εἷς ἐξ αὐτῶν ὀνόματι ̔Άγαβος ἐσήμαινεν διὰ τοῦ πνεύματος λιμὸν μεγάλην μέλλειν ἔσεσθαι ἐφ᾽ ὅλην τὴν οἰκουμένην· (ἥτις ἐγένετο ἐπὶ Κλαυδίου.) 28 {NEQ} One of them named Agabus stood up in one of the meetings and predicted by the Spirit that a great famine was coming upon the entire Roman world . ( This was fulfilled during the reign of Claudius . )
Acts.12:13 13κρούσαντος δὲ αὐτοῦ τὴν θύραν τοῦ πυλῶνος, προσῆλθε παιδίσκη ὑπακοῦσαι ὀνόματι Ῥόδη. 13 {NEQ} He knocked at the door in the gate , and a servant girl named Rhoda came to open it .
Acts.13:6 6διελθόντες δὲ ὅλην τὴν νῆσον ἄχρι Πάφου, εὗρον ἄνδρα τινὰ μάγον, ψευδοπροφήτην Ἰουδαῖον ὄνομα Βαριησοῦ. 6 Afterward they traveled from town to town across the entire island until finally they reached Paphos , where they met a Jewish sorcerer , a false prophet {RPT} named Bar-Jesus .
Acts.13:8 8ἀνθίστατο δὲ αὐτοῖς, Ἐλύμας μάγος (οὕτως γὰρ μεθερμηνεύεται τὸ ὄνομα αὐτοῦ)· ζητῶν διαστρέψαι τὸν ἀνθύπατον ἀπὸ τῆς πίστεως. 8 But Elymas , the sorcerer ( as his {NEQ} name means in Greek ) , interfered and urged the governor to pay no attention to what Barnabas and Saul said . He was trying to keep the governor from believing .
Acts.15:14 14Συμεὼν ἐξηγήσατο καθὼς πρῶτον θεὸς ἐπεσκέψατο λαβεῖν ἐξ ἐθνῶν λαὸν τῷ ὀνόματι αὐτοῦ. 14 Peter * has told you about the time {NEQ} God first visited the Gentiles to take from them a people {NEQ} for himself .
Acts.15:17 17ὅπως ἂν ἐκζητήσωσιν οἱ κατάλοιποι τῶν ἀνθρώπων τὸν κύριον, καὶ πάντα τὰ ἔθνη— ἐφ᾽ οὓς ἐπικέκληται τὸ ὄνομά μου ἐπ᾽ αὐτούς· λέγει κύριος— 17 so that the rest of {NEQ} humanity might seek the LORD , including the Gentiles all {RPT} those I have called {RPT} to be mine {RPT} . The LORD has spoken
Acts.15:26 26ἀνθρώποις παραδεδωκόσι τὰς ψυχὰς αὐτῶν ὑπὲρ τοῦ ὀνόματος τοῦ κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ. 26 who have risked their {NEQ} lives for the name of our {NEQ} Lord Jesus Christ .
Acts.16:1 1κατήντησεν δὲ καὶ εἰς Δέρβην καὶ εἰς Λύστραν. καὶ ἰδοὺ μαθητής τις ἦν ἐκεῖ ὀνόματι Τιμόθεος, υἱὸς γυναικὸς Ἰουδαίας πιστῆς, πατρὸς δὲ ̔Έλληνος. 16:1 {NEQ} {NEQ} Paul went first to Derbe and then to Lystra , where there was a young disciple named Timothy . His mother was a Jewish believer , but his father was a Greek .
Acts.16:14 14καί τις γυνὴ ὀνόματι Λυδία, πορφυρόπωλις πόλεως Θυατείρων, σεβομένη τὸν θεόν· ἤκουεν, ἧς κύριος διήνοιξεν τὴν καρδίαν, προσέχειν τοῖς λαλουμένοις ὑπὸ Παύλου. 14 {NEQ} One of them was Lydia from Thyatira , a merchant of expensive purple cloth , who worshiped {NEQ} God . As she listened to us , {RPT} the Lord opened her heart , and she accepted what Paul was saying .
Acts.16:18 18τοῦτο δὲ ἐποίει ἐπὶ πολλὰς ἡμέρας διαπονηθεὶς δὲ Παῦλος καὶ ἐπιστρέψας τῷ πνεύματι. εἶπεν, Παραγγέλλω σοι ἐν ὀνόματι Ἰησοῦ Χριστοῦ ἐξελθεῖν ἀπ᾽ αὐτῆς. καὶ ἐξῆλθεν αὐτῇ τῇ ὥρᾳ. 18 {NEQ} This went on day after day until Paul got so exasperated that he turned and said to the demon within her , I command you in the name of Jesus Christ to come out of her . And instantly it left her .
Acts.17:34 34τινὲς δὲ ἄνδρες κολληθέντες αὐτῷ ἐπίστευσαν· ἐν οἷς καὶ Διονύσιος, Ἀρεοπαγίτης, καὶ γυνὴ ὀνόματι Δάμαρις, καὶ ἕτεροι σὺν αὐτοῖς. 34 but some joined him and became believers . Among them were {NEQ} Dionysius , a member of the council , * {NEQ} a woman named Damaris , and others with them .
Acts.18:2 2καὶ εὑρών τινα Ἰουδαῖον ὀνόματι Ἀκύλαν, Ποντικὸν τῷ γένει, προσφάτως ἐληλυθότα ἀπὸ τῆς Ἰταλίας, καὶ Πρίσκιλλαν γυναῖκα αὐτοῦ· διὰ τὸ διατεταχέναι Κλαύδιον χωρίζεσθαι πάντας τοὺς Ἰουδαίους ἀπὸ τῆς Ῥώμης, προσῆλθεν αὐτοῖς 2 {NEQ} There he became acquainted with a Jew named Aquila , {NEQ} born in Pontus , who had recently arrived from {NEQ} Italy with his wife , Priscilla . They had left Italy when Claudius Caesar deported all {NEQ} Jews from {NEQ} Rome {NEQ} {RPT} .
Acts.18:7 7καὶ μεταβὰς ἐκεῖθεν εἰσῆλθεν εἰς οἰκίαν τινὸς ὀνόματι Τιτίου Ἰούστου, σεβομένου τὸν θεὸν οὗ οἰκία ἦν συνομοροῦσα τῇ συναγωγῇ. 7 Then he left and went to {RPT} the home of Titius Justus , a Gentile who worshiped {NEQ} God {RPT} and lived next door to the synagogue .
Acts.18:15 15εἰ δὲ ζητήματά ἐστιν περὶ λόγου καὶ ὀνομάτων καὶ νόμου τοῦ καθ᾽ ὑμᾶς, ὄψεσθε αὐτοί· κριτὴς ἐγὼ τούτων οὐ βούλομαι εἶναι. 15 But since it is merely a question of words and names and {NEQ} your Jewish law {NEQ} , take care of it yourselves . I refuse to judge such matters .
Acts.18:24 24Ἰουδαῖος δέ τις Ἀπολλὼς ὀνόματι, Ἀλεξανδρεὺς τῷ γένει, ἀνὴρ λόγιος, κατήντησεν εἰς ̓Έφεσον, δυνατὸς ὢν ἐν ταῖς γραφαῖς. 24 Meanwhile , a Jew named Apollos , an eloquent speaker who knew the Scriptures well , had arrived in Ephesus from Alexandria in Egypt .
Acts.19:5 5ἀκούσαντες δέ, ἐβαπτίσθησαν εἰς τὸ ὄνομα τοῦ κυρίου Ἰησοῦ. 5 {NEQ} As soon as they heard this , they were baptized in the name of the Lord Jesus .
Acts.19:13 13ἐπεχείρησαν δέ, τινες καὶ τῶν περιερχομένων Ἰουδαίων ἐξορκιστῶν, ὀνομάζειν ἐπὶ τοὺς ἔχοντας τὰ πνεύματα τὰ πονηρά, τὸ ὄνομα τοῦ κυρίου Ἰησοῦ λέγοντες, Ὁρκίζω ὑμᾶς τὸν Ἰησοῦν, ὃν Παῦλος κηρύσσει. 13 {NEQ} A group of Jews {NEQ} was traveling from town to town casting out {RPT} evil {RPT} spirits . {NEQ} They tried to use the name of the Lord Jesus in their incantation , saying , I command you in the name of Jesus , whom Paul preaches , to come out !
Acts.19:17 17τοῦτο δὲ ἐγένετο γνωστόν, πᾶσιν Ἰουδαίοις τε καὶ ̔Έλλησιν, τοῖς κατοικοῦσιν τὴν ̓Έφεσον. καὶ ἐπέπεσεν φόβος ἐπὶ πάντας αὐτούς, καὶ ἐμεγαλύνετο τὸ ὄνομα τοῦ κυρίου Ἰησοῦ. 17 {NEQ} The story of what happened spread quickly all through {NEQ} Ephesus , to Jews and Greeks alike . {NEQ} A solemn fear descended on {RPT} the city , and the name of the Lord Jesus was greatly honored .
Acts.19:24 24Δημήτριος γάρ τις ὀνόματι, ἀργυροκόπος ποιῶν ναοὺς ἀργυροῦς Ἀρτέμιδος. παρείχετο τοῖς τεχνίταις οὐκ ὀλίγην ἐργασίαν· 24 It began with Demetrius , a silversmith who had a large business manufacturing silver shrines of the Greek goddess Artemis . * He kept many {NEQ} craftsmen busy .
Acts.20:9 9καθεζόμενος δέ τις νεανίας ὀνόματι Εὔτυχος, ἐπὶ τῆς θυρίδος, καταφερόμενος ὕπνῳ βαθεῖ, διαλεγομένου τοῦ Παύλου ἐπὶ πλεῖον. κατενεχθεὶς ἀπὸ τοῦ ὕπνου ἔπεσεν ἀπὸ τοῦ τριστέγου κάτω καὶ ἤρθη νεκρός. 9 {NEQ} As {NEQ} Paul spoke on and on , a young man named Eutychus , sitting on the windowsill , became very drowsy . Finally , he fell sound asleep and dropped three stories to {NEQ} his death below .
Acts.21:10 10ἐπιμενόντων δὲ ἡμέρας πλείους, κατῆλθέν τις ἀπὸ τῆς Ἰουδαίας, προφήτης, ὀνόματι ̔Άγαβος. 10 {NEQ} Several days later a man named Agabus , who also had the gift of prophecy , arrived from {NEQ} Judea .
Acts.21:13 13τότε ἀπεκρίθη Παῦλος, Τί ποιεῖτε κλαίοντες καὶ συνθρύπτοντές μου τὴν καρδίαν; ἐγὼ γὰρ οὐ μόνον δεθῆναι ἀλλὰ καὶ ἀποθανεῖν εἰς Ἰερουσαλὴμ ἑτοίμως ἔχω ὑπὲρ τοῦ ὀνόματος τοῦ κυρίου Ἰησοῦ. 13 But he said , Why all this weeping ? You are {NEQ} breaking my {NEQ} heart ! {NEQ} I am ready not only to be jailed at Jerusalem but even to die for the sake of the Lord Jesus .
Acts.22:16 16καὶ νῦν τί μέλλεις; ἀναστὰς βάπτισαι· καὶ ἀπόλουσαι τὰς ἁμαρτίας σου ἐπικαλεσάμενος τὸ ὄνομα αὐτοῦ. 16 {NEQ} {NEQ} What are you waiting for ? Get up and be baptized . {NEQ} Have your {NEQ} sins washed away by calling on the name of the Lord .
Acts.26:9 9ἐγὼ μὲν οὖν ἔδοξα ἐμαυτῷ πρὸς τὸ ὄνομα Ἰησοῦ τοῦ Ναζωραίου δεῖν πολλὰ ἐναντία πρᾶξαι· 9 {NEQ} {NEQ} I used to believe that I ought to do everything I could to oppose the very name of Jesus the Nazarene . * 
Acts.27:1 1ὡς δὲ ἐκρίθη, τοῦ ἀποπλεῖν ἡμᾶς εἰς τὴν Ἰταλίαν· παρεδίδουν τόν τε Παῦλον καί τινας ἑτέρους δεσμώτας ἑκατοντάρχῃ ὀνόματι Ἰουλίῳ, σπείρης σεβαστῆς. 27:1 When {NEQ} the time came , we {NEQ} set sail for {NEQ} Italy . {NEQ} {NEQ} Paul and several other prisoners were placed in the custody of a Roman officer * named Julius , a captain of the Imperial Regiment .
Acts.28:7 7ἐν δὲ τοῖς περὶ τὸν τόπον ἐκεῖνον ὑπῆρχεν χωρία, τῷ πρώτῳ τῆς νήσου, ὀνόματι Ποπλίῳ· ὃς ἀναδεξάμενος ἡμᾶς ἡμέρας τρεῖς φιλοφρόνως ἐξένισεν. 7 {NEQ} Near the shore where we landed was an estate belonging to Publius , the chief official of the island . He welcomed us and treated us kindly for three days .
Rom.1:5 5δι᾽ οὗ, ἐλάβομεν χάριν καὶ ἀποστολήν, εἰς ὑπακοὴν πίστεως, ἐν πᾶσιν τοῖς ἔθνεσιν, ὑπὲρ τοῦ ὀνόματος αὐτοῦ· 5 Through Christ , God has given us the privilege and authority * as apostles to tell {NEQ} Gentiles everywhere what God has done for them , so that they will believe and obey him , bringing glory to his {NEQ} name .
Rom.2:24 24Τὸ γὰρ ὄνομα τοῦ θεοῦ δι᾽ ὑμᾶς βλασφημεῖται ἐν τοῖς ἔθνεσιν, καθὼς γέγραπται. 24 {NEQ} No wonder the Scriptures say , The Gentiles blaspheme the name of {NEQ} God because of you . * 
Rom.9:17 17λέγει γὰρ γραφὴ τῷ Φαραὼ ὅτι, Εἰς αὐτὸ τοῦτο ἐξήγειρά σε ὅπως ἐνδείξωμαι ἐν σοὶ τὴν δύναμίν μου καὶ ὅπως διαγγελῇ τὸ ὄνομά μου ἐν πάσῃ τῇ γῇ. 17 For the Scriptures say that God told {NEQ} Pharaoh , I have appointed you for the very purpose {NEQ} of displaying my {NEQ} power in you and to spread my {NEQ} fame throughout the earth . * 
Rom.10:13 13Πᾶς, γάρ, ̔Ὸς ἂν ἐπικαλέσηται τὸ ὄνομα κυρίου σωθήσεται. 13 For Everyone who calls on the name of the LORD will be saved . * 
Rom.15:9 9τὰ δὲ ἔθνη ὑπὲρ ἐλέους δοξάσαι τὸν θεόν, καθὼς γέγραπται· Διὰ τοῦτο, ἐξομολογήσομαί σοι ἐν ἔθνεσι· καὶ τῷ ὀνόματί σου ψαλῶ. 9 He also came so that the Gentiles might give glory to {NEQ} God for his mercies to them . That is what the psalmist meant when he wrote : For this , I will praise you among the Gentiles ; {NEQ} I will sing praises to your {NEQ} name . * 
1Cor.1:2 2τῇ ἐκκλησίᾳ τοῦ θεοῦ τῇ οὔσῃ ἐν Κορίνθῳ, ἡγιασμένοις ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ, κλητοῖς ἁγίοις, σὺν πᾶσιν τοῖς ἐπικαλουμένοις τὸ ὄνομα τοῦ κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ ἐν παντὶ τόπῳ, αὐτῶν καὶ ἡμῶν· 2 I am writing to {NEQ} God’s {RPT} church {RPT} {RPT} in Corinth , * to you who have been called by God to be his own holy people . He made you holy by means of Christ Jesus , * just as he did for all people everywhere who call on the name of our {NEQ} Lord Jesus Christ , their Lord and ours .
1Cor.1:10 10παρακαλῶ δὲ ὑμᾶς, ἀδελφοί, διὰ τοῦ ὀνόματος τοῦ κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, ἵνα τὸ αὐτὸ λέγητε πάντες, καὶ μὴ ἐν ὑμῖν σχίσματα· ἦτε δέ, κατηρτισμένοι ἐν τῷ αὐτῷ νοὶ̈ καὶ ἐν τῇ αὐτῇ γνώμῃ. 10 {NEQ} I appeal to you , dear brothers and sisters , * by the authority of our {NEQ} Lord Jesus Christ , to live in harmony with each other . {NEQ} Let there be no divisions in the church . Rather , be of one mind , united in thought {RPT} {RPT} {RPT} and purpose .
1Cor.1:13 13μεμέρισται Χριστός; μὴ Παῦλος ἐσταυρώθη ὑπὲρ ὑμῶν; εἰς τὸ ὄνομα Παύλου ἐβαπτίσθητε; 13 Has {NEQ} Christ been divided into factions ? Was I , Paul , crucified for you ? {NEQ} Were any of you baptized in the name of Paul ? Of course not !
1Cor.1:15 15ἵνα μή τις εἴπῃ ὅτι εἰς τὸ ἐμὸν ὄνομα ἐβαπτίσθητε. 15 for now no one can say {NEQ} they were baptized in {NEQ} my name .
1Cor.5:4 4ἐν τῷ ὀνόματι τοῦ κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ· συναχθέντων ὑμῶν. καὶ τοῦ ἐμοῦ πνεύματος, σὺν τῇ δυνάμει τοῦ κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ. 4 in the name of the Lord Jesus {RPT} . You must call a meeting of the church . * {NEQ} I will be present with you in {NEQ} spirit , and so will the power of our {NEQ} Lord Jesus .
1Cor.6:11 11καὶ ταῦτά τινες ἦτε. ἀλλὰ ἀπελούσασθε· ἀλλὰ ἡγιάσθητε· ἀλλὰ ἐδικαιώθητε ἐν τῷ ὀνόματι τοῦ κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ καὶ ἐν τῷ πνεύματι τοῦ θεοῦ ἡμῶν. 11 Some of you were once like that . But you were cleansed ; {RPT} you were made holy ; {RPT} you were made right with God by calling on the name of the Lord Jesus Christ and by the Spirit of our {NEQ} God .
Eph.1:21 21ὑπεράνω πάσης ἀρχῆς καὶ ἐξουσίας καὶ δυνάμεως καὶ κυριότητος καὶ παντὸς ὀνόματος ὀνομαζομένου— οὐ μόνον ἐν τῷ αἰῶνι τούτῳ ἀλλὰ καὶ ἐν τῷ μέλλοντι. 21 Now he is far above any ruler or authority or power or leader or anything else not only in this {NEQ} world but also in the world to come .
Eph.5:20 20εὐχαριστοῦντες πάντοτε ὑπὲρ πάντων ἐν ὀνόματι τοῦ κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ τῷ θεῷ καὶ πατρί. 20 And give thanks {NEQ} for everything to God the {NEQ} Father in the name of our {NEQ} Lord Jesus Christ .
Phil.2:9 9διό, καὶ θεὸς αὐτὸν ὑπερύψωσεν καὶ ἐχαρίσατο αὐτῷ τὸ ὄνομα τὸ ὑπὲρ πᾶν ὄνομα, 9 Therefore {NEQ} , {NEQ} God elevated him to the place of highest honor and gave him the name {RPT} above all other names ,
Phil.2:10 10ἵνα ἐν τῷ ὀνόματι Ἰησοῦ πᾶν γόνυ κάμψῃ, ἐπουρανίων καὶ ἐπιγείων καὶ καταχθονίων, 10 that at the name of Jesus every knee should bow , in heaven and on earth and under the earth ,
Phil.4:3 3ναὶ ἐρωτῶ καὶ σέ, γνήσιε σύζυγε, συλλαμβάνου αὐταῖς, αἵτινες ἐν τῷ εὐαγγελίῳ συνήθλησάν μοι· μετὰ καὶ Κλήμεντος καὶ τῶν λοιπῶν συνεργῶν μου, ὧν τὰ ὀνόματα ἐν βίβλῳ ζωῆς. 3 And I ask you , my true partner , * to help these two women , for they worked hard with me in telling others the Good News . They worked along with {NEQ} Clement and the rest of my co-workers , whose {NEQ} names are written in the Book of Life .
Col.3:17 17καὶ πᾶν τι ἐὰν ποιῆτε ἐν λόγῳ ἐν ἔργῳ, πάντα ἐν ὀνόματι κυρίου Ἰησοῦ, εὐχαριστοῦντες τῷ θεῷ πατρὶ δι᾽ αὐτοῦ. 17 And whatever you do or {RPT} say , do it as a representative of the Lord Jesus , giving thanks through him to {NEQ} God the Father .
2Thes.1:12 12ὅπως ἐνδοξασθῇ τὸ ὄνομα τοῦ κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ ἐν ὑμῖν, καὶ ὑμεῖς ἐν αὐτῷ· κατὰ τὴν χάριν τοῦ θεοῦ ἡμῶν καὶ κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ. 12 Then the name of our {NEQ} Lord Jesus will be honored because of the way you live , and you will be honored along with him . This is all made possible because of the grace of our {NEQ} God and Lord , Jesus Christ . * 
2Thes.3:6 6παραγγέλλομεν δὲ ὑμῖν, ἀδελφοί, ἐν ὀνόματι τοῦ κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ· στέλλεσθαι ὑμᾶς ἀπὸ παντὸς ἀδελφοῦ ἀτάκτως περιπατοῦντος καὶ μὴ κατὰ τὴν παράδοσιν ἣν παρελάβοσαν παρ᾽ ἡμῶν. 6 And now , dear brothers and sisters , we give you this command in the name of our {NEQ} Lord Jesus Christ : Stay away {RPT} from all believers * who live idle lives and don’t follow the tradition {RPT} they received * from us .
1Tim.6:1 1ὅσοι εἰσὶν ὑπὸ ζυγὸν δοῦλοι τοὺς ἰδίους δεσπότας πάσης τιμῆς ἀξίους ἡγείσθωσαν ἵνα μὴ τὸ ὄνομα τοῦ θεοῦ καὶ διδασκαλία βλασφημῆται. 6:1 All slaves should show full respect for their masters so they will not bring shame on the name of {NEQ} God and his teaching .
2Tim.2:19 19 μέντοι στερεὸς θεμέλιος τοῦ θεοῦ ἕστηκεν ἔχων τὴν σφραγῖδα ταύτην· ̓Έγνω κύριος τοὺς ὄντας αὐτοῦ, καί Ἀποστήτω ἀπὸ ἀδικίας πᾶς ὀνομάζων τὸ ὄνομα κυρίου. 19 But {NEQ} God’s truth stands firm like a foundation stone with this {NEQ} inscription : The LORD knows those who are his , * and All who belong to the LORD must turn away from evil . * 
Heb.1:4 4τοσούτῳ κρείττων γενόμενος τῶν ἀγγέλων, ὅσῳ διαφορώτερον παρ᾽ αὐτούς, κεκληρονόμηκεν ὄνομα. 4 This shows that the Son is far greater than the angels , just as the name God gave him is greater than their names .
Heb.2:12 12λέγων, Ἀπαγγελῶ τὸ ὄνομά σου τοῖς ἀδελφοῖς μου· ἐν μέσῳ ἐκκλησίας ὑμνήσω σε· 12 For he said to God , I will proclaim your {NEQ} name {NEQ} to my brothers and sisters . I will praise you among your assembled people . * 
Heb.6:10 10οὐ γὰρ ἄδικος θεός· ἐπιλαθέσθαι τοῦ ἔργου ὑμῶν καὶ τῆς ἀγάπης ἧς ἐνεδείξασθε εἰς τὸ ὄνομα αὐτοῦ, διακονήσαντες τοῖς ἁγίοις καὶ διακονοῦντες. 10 For {NEQ} God is not unjust . He will not forget how hard you have worked for him and how you have shown your love {RPT} to him by caring for {NEQ} other believers , * as you still do .
Heb.13:15 15δι᾽ αὐτοῦ, ἀναφέρωμεν θυσίαν αἰνέσεως διὰ παντὸς τῷ θεῷ, τοῦτ᾽ ἔστιν καρπὸν χειλέων ὁμολογούντων τῷ ὀνόματι αὐτοῦ. 15 Therefore , let us offer through Jesus a continual sacrifice of praise to {NEQ} God , {NEQ} {NEQ} proclaiming our allegiance to his {NEQ} name .
Jas.2:7 7οὐκ αὐτοὶ βλασφημοῦσιν τὸ καλὸν ὄνομα τὸ ἐπικληθὲν ἐφ᾽ ὑμᾶς; 7 Aren’t they the ones who slander Jesus Christ , whose noble name {RPT} * you bear {RPT} ?
Jas.5:10 10ὑπόδειγμα λάβετε, ἀδελφοί, τῆς κακοπαθίας καὶ τῆς μακροθυμίας τοὺς προφήτας, οἳ ἐλάλησαν ἐν τῷ ὀνόματι κυρίου. 10 For examples of {NEQ} patience {NEQ} in {NEQ} suffering , dear brothers and sisters , look at the prophets who spoke in the name of the Lord .
Jas.5:14 14ἀσθενεῖ τις ἐν ὑμῖν; προσκαλεσάσθω τοὺς πρεσβυτέρους τῆς ἐκκλησίας καὶ προσευξάσθωσαν ἐπ᾽ αὐτόν, ἀλείψαντες αὐτὸν ἐλαίῳ ἐν τῷ ὀνόματι τοῦ κυρίου. 14 Are any of you sick ? You should call for the elders of the church to come and pray over you , anointing you with oil in the name of the Lord .
1Pet.4:14 14εἰ ὀνειδίζεσθε ἐν ὀνόματι Χριστοῦ μακάριοι, ὅτι τὸ τῆς δόξης καὶ τὸ τοῦ θεοῦ πνεῦμα ἐφ᾽ ὑμᾶς ἀναπαύεται. 14 So be happy when you are insulted for being a Christian , * for then the {NEQ} {NEQ} {RPT} glorious Spirit of {NEQ} God * rests upon you . * 
1Pet.4:16 16εἰ δὲ ὡς Χριστιανὸς μὴ αἰσχυνέσθω· δοξαζέτω δὲ τὸν θεὸν ἐν τῷ ὀνόματι τούτῳ. 16 {NEQ} But it is no shame to suffer for being a Christian . {NEQ} Praise {NEQ} God for the privilege of being called by his {NEQ} name !
1Jn.2:12 12γράφω ὑμῖν τεκνία, ὅτι ἀφέωνται ὑμῖν αἱ ἁμαρτίαι διὰ τὸ ὄνομα αὐτοῦ. 12 I am writing to you who are God’s children because your {NEQ} sins have been forgiven through Jesus . * 
1Jn.3:23 23καὶ αὕτη ἐστὶν ἐντολὴ αὐτοῦ· ἵνα πιστεύσωμεν τῷ ὀνόματι τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ, Ἰησοῦ Χριστοῦ, καὶ ἀγαπῶμεν ἀλλήλους, καθὼς ἔδωκεν ἐντολὴν ἡμῖν. 23 And this is his {NEQ} commandment : {NEQ} We must believe in the name of his {NEQ} Son , Jesus Christ , and love one another , just as he commanded us .
1Jn.5:13 13ταῦτα ἔγραψα ὑμῖν ἵνα εἰδῆτε ὅτι ζωὴν ἔχετε αἰώνιον, τοῖς πιστεύουσιν εἰς τὸ ὄνομα τοῦ υἱοῦ τοῦ θεοῦ. 13 I have written this to you who believe in the name of the Son of {NEQ} God , so that you may know {NEQ} you have eternal life .
3Jn.1:7 7ὑπὲρ γὰρ τοῦ ὀνόματος ἐξῆλθαν μηδὲν λαμβάνοντες ἀπὸ τῶν ἐθνικῶν. 7 For they are traveling for the Lord , * and they accept nothing from {NEQ} people who are not believers . * 
3Jn.1:15 15εἰρήνη σοι. ἀσπάζονταί σε οἱ φίλοι. ἀσπάζου τοὺς φίλους κατ᾽ ὄνομα. 15 * Peace be with you . Your friends here send you their greetings . Please give my personal greetings to each of our friends there .
Rev.2:3 3καὶ ὑπομονὴν ἔχεις καὶ ἐβάστασας διὰ τὸ ὄνομά μου καὶ οὐ κεκοπίακες. 3 {NEQ} You have patiently suffered for me without quitting .
Rev.2:13 13Οἶδα ποῦ κατοικεῖς ὅπου θρόνος τοῦ Σατανᾶ, καὶ κρατεῖς τὸ ὄνομά μου. καὶ οὐκ ἠρνήσω τὴν πίστιν μου καὶ ἐν ταῖς ἡμέραις Ἀντίπας, μάρτυς μου πιστός μου, ὃς ἀπεκτάνθη παρ᾽ ὑμῖν, ὅπου Σατανᾶς κατοικεῖ. 13 I know that you live in the city where {NEQ} Satan has his throne , yet you have remained loyal to me . {NEQ} You refused to deny me even when Antipas , my {RPT} faithful {RPT} witness {RPT} , {RPT} was martyred among you there in {NEQ} Satan’s city .
Rev.2:17 17 ἔχων οὖς ἀκουσάτω τί τὸ πνεῦμα λέγει ταῖς ἐκκλησίαις· τῷ νικῶντι δώσω αὐτῷ τοῦ μάννα τοῦ κεκρυμμένου. καὶ δώσω αὐτῷ ψῆφον λευκήν, καὶ ἐπὶ τὴν ψῆφον ὄνομα καινὸν γεγραμμένον οὐδεὶς οἶδεν εἰ μὴ λαμβάνων· 17 Anyone with ears to hear must listen to the Spirit and understand what he is saying to the churches . To everyone who is victorious I will give {RPT} some of the manna that has been hidden away in heaven . And I will give to each one a white stone , and on the stone will be engraved a new name that no one understands except the one who receives it .
Rev.3:1 1καὶ τῷ ἀγγέλῳ τῆς ἐν Σάρδεσιν ἐκκλησίας γράψον. τάδε λέγει ἔχων τὰ ἑπτὰ πνεύματα τοῦ θεοῦ καὶ τοὺς ἑπτὰ ἀστέρας· Οἶδά σου τὰ ἔργα, ὅτι ὄνομα ἔχεις ὅτι ζῇς— καὶ νεκρὸς εἶ. 3:1 {NEQ} Write this letter to the angel * of the church in Sardis . This is the message from the one who has the sevenfold Spirit * of {NEQ} God and the seven stars : I know all the things you do , and that you have a reputation for being alive but you are dead .
Rev.3:4 4ἀλλὰ ἔχεις ὀλίγα ὀνόματα ἐν Σάρδεσιν οὐκ ἐμόλυναν τὰ ἱμάτια αὐτῶν. καὶ περιπατήσουσιν μετ᾽ ἐμοῦ ἐν λευκοῖς, ὅτι ἄξιοί εἰσιν. 4 Yet there are some in the church in Sardis who have not soiled their {NEQ} clothes with evil . {NEQ} They will walk with me in white , for they are worthy .
Rev.3:5 5 νικῶν οὕτως περιβαλεῖται ἐν ἱματίοις λευκοῖς. καὶ οὐ μὴ ἐξαλείψω τὸ ὄνομα αὐτοῦ ἐκ τῆς βίβλου τῆς ζωῆς, καὶ ὁμολογήσω τὸ ὄνομα αὐτοῦ ἐνώπιον τοῦ πατρός μου καὶ ἐνώπιον τῶν ἀγγέλων αὐτοῦ. 5 All who are victorious {NEQ} will be clothed in white . {NEQ} I will never erase their {NEQ} names from {RPT} the Book of {RPT} Life , but I will announce before my {NEQ} Father and his {NEQ} {RPT} angels that they are mine .
Rev.3:8 8Οἶδά σου τὰ ἔργα, ἰδοὺ δέδωκα ἐνώπιόν σου θύραν ἠνεῳγμένην ἣν οὐδεὶς δύναται κλεῖσαι αὐτήν· ὅτι μικρὰν ἔχεις δύναμιν, καὶ ἐτήρησάς μου τὸν λόγον καὶ οὐκ ἠρνήσω τὸ ὄνομά μου. 8 I know all the things you do , {NEQ} and I have opened a door for you that no one can close {RPT} . {NEQ} You have little strength , yet you obeyed my {NEQ} word and did not deny me .
Rev.3:12 12 νικῶν ποιήσω αὐτὸν στῦλον ἐν τῷ ναῷ τοῦ θεοῦ μου, καὶ ἔξω οὐ μὴ ἐξέλθῃ ἔτι. καὶ γράψω ἐπ᾽ αὐτὸν τὸ ὄνομα τοῦ θεοῦ μου, καὶ τὸ ὄνομα τῆς πόλεως τοῦ θεοῦ μου— τῆς καινῆς Ἰερουσαλὴμ καταβαίνουσα ἐκ τοῦ οὐρανοῦ ἀπὸ τοῦ θεοῦ μου· καὶ τὸ ὄνομά μου τὸ καινόν. 12 All who are victorious will become {RPT} pillars in the Temple of my {NEQ} God , and they will never have to leave {RPT} it . And I will write on them the name of my {NEQ} God , and they will be citizens in the city of my {NEQ} God the new Jerusalem that comes down from {NEQ} heaven from my {NEQ} God . And I will also write on them my {RPT} new {RPT} name .
Rev.6:8 8καὶ εἶδον καὶ ἰδοὺ ἵππος χλωρός· καὶ καθήμενος ἐπάνω αὐτοῦ ὄνομα αὐτῷ θάνατος, καὶ ᾅδης ἠκολούθει μετ᾽ αὐτοῦ. καὶ ἐδόθη αὐτοῖς ἐξουσία ἐπὶ τὸ τέταρτον τῆς γῆς, ἀποκτεῖναι ἐν ῥομφαίᾳ καὶ ἐν λιμῷ καὶ ἐν θανάτῳ καὶ ὑπὸ τῶν θηρίων τῆς γῆς. 8 I looked up and saw a horse whose color was pale green . {NEQ} Its rider was named {NEQ} Death , and his companion was the Grave . * {NEQ} These two were given authority over one-fourth of the earth , to kill with the sword and {RPT} famine and {RPT} disease * and {NEQ} wild animals .
Rev.8:11 11καὶ τὸ ὄνομα τοῦ ἀστέρος λέγεται ̓Άψινθος. καὶ ἐγένετο τὸ τρίτον τῶν ὑδάτων εἰς ἄψινθον, καὶ πολλοὶ τῶν ἀνθρώπων ἀπέθανον ἐκ τῶν ὑδάτων ὅτι ἐπικράνθησαν. 11 {NEQ} The name of the star was {NEQ} Bitterness . * {NEQ} It made one-third of the water bitter , and many {NEQ} people died from {NEQ} drinking the bitter water .
Rev.9:11 11ἔχουσιν ἐπ᾽ αὐτῶν βασιλέα τὸν ἄγγελον τῆς ἀβύσσου· ὄνομα αὐτῷ Ἑβραϊστί Ἀβαδδών, καὶ ἐν τῇ Ἑλληνικῇ ὄνομα ἔχει Ἀπολλύων. 11 Their king is the angel from the bottomless pit ; his name in Hebrew is Abaddon , and in {NEQ} Greek , {NEQ} {NEQ} Apollyon the Destroyer .
Rev.11:13 13καὶ ἐν ἐκείνῃ τῇ ὥρᾳ ἐγένετο σεισμὸς μέγας καὶ τὸ δέκατον τῆς πόλεως ἔπεσεν. καὶ ἀπεκτάνθησαν ἐν τῷ σεισμῷ ὀνόματα ἀνθρώπων χιλιάδες ἑπτά, καὶ οἱ λοιποὶ ἔμφοβοι ἐγένοντο καὶ ἔδωκαν δόξαν τῷ θεῷ τοῦ οὐρανοῦ. 13 {NEQ} At the same {NEQ} time there was a terrible earthquake that destroyed a tenth of the city . {NEQ} Seven thousand people died in that earthquake , and everyone else was terrified and gave glory to the God of {NEQ} heaven .
Rev.11:18 18καὶ τὰ ἔθνη ὠργίσθησαν, καὶ ἦλθεν ὀργή σου. καὶ καιρὸς τῶν νεκρῶν κριθῆναι καὶ δοῦναι τὸν μισθὸν τοῖς δούλοις σου, τοῖς προφήταις, καὶ τοῖς ἁγίοις, καὶ τοῖς φοβουμένοις τὸ ὄνομά σου, τοὺς μικροὺς καὶ τοὺς μεγάλους· καὶ διαφθεῖραι τοὺς διαφθείροντας τὴν γῆν. 18 {NEQ} The nations were filled with wrath , but now the time of your {NEQ} wrath has come . It is time to judge the dead and reward your {NEQ} servants the prophets , as well as your holy people , and all who fear your {NEQ} name , from the least {NEQ} to the greatest . {NEQ} It is time to destroy all who have caused destruction on the earth .
Rev.13:1 1καὶ εἶδον ἐκ τῆς θαλάσσης θηρίον ἀναβαῖνον· ἔχον κέρατα δέκα καὶ κεφαλὰς ἑπτά, καὶ ἐπὶ τῶν κεράτων αὐτοῦ δέκα διαδήματα· καὶ ἐπὶ τὰς κεφαλὰς αὐτοῦ ὀνόματα βλασφημίας. 13:1 Then I saw a beast rising up out of the sea . It had seven heads and ten horns , with ten crowns on its {NEQ} horns . And written on each {NEQ} head were names that blasphemed God .
Rev.13:6 6καὶ ἤνοιξε τὸ στόμα αὐτοῦ εἰς βλασφημίας πρὸς τὸν θεόν, βλασφημῆσαι τὸ ὄνομα αὐτοῦ καὶ τὴν σκηνὴν αὐτοῦ— τοὺς ἐν τῷ οὐρανῷ σκηνοῦντας. 6 And he spoke {NEQ} terrible words {RPT} of blasphemy against {NEQ} God , slandering his {NEQ} name and his {NEQ} dwelling that is , those who dwell in {NEQ} heaven . * 
Rev.13:8 8καὶ προσκυνήσουσιν αὐτὸν πάντες οἱ κατοικοῦντες ἐπὶ τῆς γῆς· οὗ οὐ γέγραπται τὸ ὄνομα αὐτοῦ ἐν τῷ βιβλίῳ τῆς ζωῆς— τοῦ ἀρνίου τοῦ ἐσφαγμένου— ἀπὸ καταβολῆς κόσμου. 8 And all the people who belong to this world worshiped the beast . They are the ones whose names {RPT} were not written in the Book of {NEQ} Life before the world was made the Book that belongs to the Lamb who was slaughtered . * 
Rev.13:17 17καὶ ἵνα μή τις δύνηται ἀγοράσαι πωλῆσαι εἰ μὴ ἔχων τὸ χάραγμα, τὸ ὄνομα τοῦ θηρίου τὸν ἀριθμὸν τοῦ ὀνόματος αὐτοῦ. 17 And no one could buy or sell anything without that mark , which was either the name of the beast or the number representing his {NEQ} name .
Rev.14:1 1καὶ εἶδον καὶ ἰδοὺ τὸ ἀρνίον ἑστὸς ἐπὶ τὸ ὄρος Σιών, καὶ μετ᾽ αὐτοῦ ἑκατὸν τεσσεράκοντα τέσσαρες χιλιάδες ἔχουσαι τὸ ὄνομα αὐτοῦ καὶ τὸ ὄνομα τοῦ πατρὸς αὐτοῦ γεγραμμένον ἐπὶ τῶν μετώπων αὐτῶν. 14:1 Then I saw {NEQ} {NEQ} the Lamb standing on {NEQ} Mount Zion , and with him were 144,000 who had his {NEQ} name and his {NEQ} Father’s {NEQ} name written on their {NEQ} foreheads .
Rev.14:11 11καὶ καπνὸς τοῦ βασανισμοῦ αὐτῶν εἰς αἰῶνας αἰώνων ἀναβαίνει, καὶ οὐκ ἔχουσιν ἀνάπαυσιν ἡμέρας καὶ νυκτός, οἱ προσκυνοῦντες τὸ θηρίον καὶ τὴν εἰκόνα αὐτοῦ καὶ εἴ τις λαμβάνει τὸ χάραγμα τοῦ ὀνόματος αὐτοῦ. 11 {NEQ} The smoke of their {NEQ} torment will rise forever and ever , and they will have no relief day or night , for they have worshiped the beast and his {NEQ} statue and {NEQ} {NEQ} have accepted the mark of his {NEQ} name .
Rev.15:2 2καὶ εἶδον ὡς θάλασσαν ὑαλίνην μεμιγμένην πυρί· καὶ τοὺς νικῶντας ἐκ τοῦ θηρίου καὶ ἐκ τῆς εἰκόνος αὐτοῦ καὶ ἐκ τοῦ ἀριθμοῦ τοῦ ὀνόματος αὐτοῦ ἑστῶτας ἐπὶ τὴν θάλασσαν τὴν ὑαλίνην· ἔχοντας κιθάρας τοῦ θεοῦ. 2 {NEQ} I saw before me what seemed to be a glass sea mixed with fire . And on it stood all the people who had been victorious over the beast and {NEQ} his {NEQ} statue and {NEQ} the number representing his {NEQ} name . They were all holding harps that God had given them .
Rev.15:4 4τίς οὐ μὴ φοβηθῇ, κύριε, καὶ δοξάσει τὸ ὄνομά σου, ὅτι μόνος ὅσιος; ὅτι πάντα τὰ ἔθνη ἥξουσιν καὶ προσκυνήσουσιν ἐνώπιόν σου, ὅτι τὰ δικαιώματά σου ἐφανερώθησαν. 4 Who will not fear you , Lord , and glorify your {NEQ} name ? For you alone are holy . {NEQ} All {NEQ} nations will come and worship before you , for your {NEQ} righteous deeds have been revealed .
Rev.16:9 9καὶ ἐκαυματίσθησαν οἱ ἄνθρωποι καῦμα μέγα, καὶ ἐβλασφήμησαν τὸ ὄνομα τοῦ θεοῦ, τοῦ ἔχοντος τὴν ἐξουσίαν ἐπὶ τὰς πληγὰς ταύτας· καὶ οὐ μετενόησαν δοῦναι αὐτῷ δόξαν. 9 {NEQ} Everyone was burned by this blast of heat , and they cursed the name of {NEQ} God , who had {NEQ} control over all these plagues . {NEQ} They did not repent of their sins and turn to God and give him glory .
Rev.17:3 3καὶ ἀπήνεγκέν με εἰς ἔρημον ἐν πνεύματι. καὶ εἶδον γυναῖκα καθημένην ἐπὶ θηρίον κόκκινον γέμοντα ὀνόματα βλασφημίας, ἔχων κεφαλὰς ἑπτὰ καὶ κέρατα δέκα· 3 So the angel took me in the Spirit * into the wilderness . There I saw a woman sitting on a scarlet beast that had seven heads and ten horns , and blasphemies against God were written all over it .
Rev.17:5 5καὶ ἐπὶ τὸ μέτωπον αὐτῆς ὄνομα γεγραμμένον μυστήριον· Βαβυλὼν μεγάλη, μήτηρ τῶν πορνῶν καὶ τῶν βδελυγμάτων τῆς γῆς. 5 {NEQ} A mysterious name was written on her {NEQ} forehead : Babylon the Great , {NEQ} Mother of All Prostitutes and {NEQ} Obscenities in the World .
Rev.17:8 8τὸ θηρίον εἶδες ἦν καὶ οὐκ ἔστιν· καὶ μέλλει ἀναβαίνειν ἐκ τῆς ἀβύσσου καὶ εἰς ἀπώλειαν ὑπάγει· καὶ θαυμασθήσονται οἱ κατοικοῦντες ἐπὶ τῆς γῆς, ὧν οὐ γέγραπται τὸ ὄνομα ἐπὶ τὸ βιβλίον τῆς ζωῆς ἀπὸ καταβολῆς κόσμου, βλεπόντων τὸ θηρίον ὅτι ἦν καὶ οὐκ ἔστιν καὶ παρέσται. 8 The beast {RPT} you saw was once alive but isn’t now . And yet he will soon come up out of the bottomless pit * and go to eternal destruction . And the people who belong to this world , whose {NEQ} names were not written in the Book of {NEQ} Life before the world was made , will be amazed at {RPT} the reappearance of this beast {NEQ} who {NEQ} had died .
Rev.19:12 12οἱ δὲ ὀφθαλμοὶ αὐτοῦ ὡς φλὸξ πυρός, καὶ ἐπὶ τὴν κεφαλὴν αὐτοῦ διαδήματα πολλά· ἔχων ὄνομα γεγραμμένον οὐδεὶς οἶδεν εἰ μὴ αὐτός· 12 {NEQ} His {NEQ} eyes were like flames of fire , and on his {NEQ} head were many crowns . A name was written on him that no one understood except himself .
Rev.19:13 13καὶ περιβεβλημένος ἱμάτιον βεβαμμένον αἵματι, καὶ κέκληται τὸ ὄνομα αὐτοῦ λόγος τοῦ θεοῦ. 13 {NEQ} He wore a robe dipped in blood , and his title was the Word of {NEQ} God .
Rev.19:16 16καὶ ἔχει ἐπὶ τὸ ἱμάτιον καὶ ἐπὶ τὸν μηρὸν αὐτοῦ ὄνομα γεγραμμένον· Βασιλεὺς βασιλέων καὶ Κύριος κυρίων. 16 {NEQ} On his {NEQ} robe {NEQ} at his {NEQ} thigh * was written this title : King of all kings and Lord of all lords .
Rev.21:12 12ἔχουσα τεῖχος μέγα καὶ ὑψηλόν, ἔχουσα πυλῶνας δώδεκα καὶ ἐπὶ τοῖς πυλῶσιν ἀγγέλους δώδεκα· καὶ ὀνόματα ἐπιγεγραμμένα ἐστιν τὰ ὀνόματα τῶν δώδεκα φυλῶν υἱῶν Ἰσραήλ· 12 The city wall was broad and high , with twelve gates guarded by twelve angels . And the names of the twelve tribes of Israel {RPT} were written {RPT} {NEQ} {NEQ} on the gates .
Rev.21:14 14καὶ τὸ τεῖχος τῆς πόλεως ἔχων θεμελίους δώδεκα, καὶ ἐπ᾽